DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 Arealføremål i reguleringsplan: Vertikalnivå 1: SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR - Parkering Vertikalnivå 2: BYGNINGAR OG ANLEGG - Bustader frittliggjande småhus BF - Bustader blokker BB1 4 - Leikeplass SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR - Veg - Køyreveg - Fortau - Gang/sykkelveg - Annan veggrunn-grøntareal - Parkeringsplasser GRØNTSTRUKTUR - Naturområde grøntstruktur - Park 1.3 PBL 12 6 OMSYNSSONE - Frisikt (H140)

2 2 2 FELLES FØRESEGNER 2.1 Transformatorkioskar, kabelskap, pumpestasjonar o.l. kan oppførast i planområdet etter nærare godkjenning i kommunen. 2.2 Ved alle byggje- og anleggsarbeid skal det takast mest mogeleg omsyn til terreng og vegetasjon. 2.3 Ved utforming av bygningar og anlegg skal det leggjast vekt på god estetikk. 2.4 Prinsippa om universell utforming skal leggjast til grunn ved utforming av leikeområde og parkering / tilkomst. 2.5 Ved planlegging av nye bygningar skal alternative energikjelder vurderast. Aktuelle energikjelder kan vera: Biobrensel, jordvarme og varmepumper. 2.6 Området skal støyskjermast i samsvar med T-1442 Retningsliner for behandling av støy i arealplanlegging. Det skal i samband med byggesøknad gjerast greie for støyvurderingar. 2.7 Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram funn eller konstruksjonar, skal arbeidet straks stansast og fylkeskonservatoren få melding for ei nærare gransking på staden, jfr. Kulturminnelov 8, 2. ledd. 2.8 Etter at desse føresegnene er gjort gjeldande, er det ikkje høve til å inngå privatrettslege avtalar som strir imot føresegnene i planen. 3 BYGNINGAR OG ANLEGG 3.1 FELLES FØRESEGNER FOR BYGGEOMRÅDA For byggeplanar gjeld reguleringsplan med tilhøyrande føresegner og utgreiing Byggegrenser er vist i planen. Endeleg plassering av bygningar vert godkjent av kommunen Inngjerding og tilplantning skal ikkje vera sjenerande for naboar eller ålmenn ferdsel. Ubebygd areal skal gjevast ei tiltalande utforming. Kommunen kan gje pålegg i kvart einskild høve. Gjerdemateriale og høgd på gjerde skal godkjennast av kommunen i kvart einskild høve, jfr. 20-1, h) i Plan- og bygningslova Byggeområde skal sikrast mot radon.

3 Det skal opparbeidast parkeringsplassar som fylgjer: Bustader inntil 60 m2: 0,5 plass pr. bustad. Bustader m2: 1,0 plass pr. bustad. Bustader over 90 m2: 1,5 plasser pr. bustad. Minimum 5 % av parkeringsplassane skal vera dimensjonert for funksjonshemma, plassane skal vera 6 x 4,5m. 20 % av parkeringsplassane skal vera gjesteparkering. Minimum 20 % av plassane skal reserverast for el-bil. Krav til sykkelparkering: Bustader inntil 60 m2: Bustader over 60 m2: 1 plass pr. bustad. 1,5 plass pr. bustad Takform vert avgjort ved byggemeldinga Byggesøknad skal vise praktiske og estetiske løysingar med høg kvalitet. Det skal leggjast vekt på eit samordna arkitektonisk uttrykk innanfor planområdet I samband med byggesøknad skal det sendast inn detaljert, høgdesett illustrasjonsplan i M=1:200/500. Illustrasjonsplanen skal syne disponering av uteareal med omsyn til avkjørsler, parkering, avfallshandtering, terrenghandsaming, uteareal for opphald og leik og andre arealavgrensande tiltak, og terrenghøgde i koter Illustrasjonsplanen skal sendast inn samstundes med søknad om byggeløyve, og skal vera godkjent av kommunen seinast før det kan gjevast igangsetjingsløyve Alle bygningar og anlegg i BB1-4 skal planleggjast og byggjast etter retningsliner for tilgjengeleg bueining i TEK Min. avstand frå bygg til nabogrense og mot veg skal vera 4m. 3.3 OMRÅDE FOR BUSTADER BLOKKER, BB Innan området kan det byggjast bustader i konsentrert form. Maksimal utnyttingsgrad BYA = 60 %. Det kan byggjast maksimalt 3 høgder, med tillegg av parkeringskjellar under terreng. Maksimal høgde på tak er 9 m, rekna som gjennomsnitt høgde rundt bygget. Maksimal kotehøgde tak og rekkverk er: BB1: kotehøgde tak BB2: kotehøgde tak og kotehøgd topp rekkverk

4 Takform vert avgjort ved byggemeldinga Det skal byggjast felles leike- og uteopphaldsareal som fylgjer: BB1 BB2: 25 m2 fellesareal og 6 m2 privat areal pr. bustad. 3.4 OMRÅDE FOR BUSTADER BLOKKER, BB Innan området kan det byggjast bustader i konsentrert form. Maksimal utnyttingsgrad BYA = 60 %. Det kan byggjast maksimalt 4 høgder, med tillegg av parkeringskjellar under terreng. Maksimal høgde på tak er 12 m, rekna som gjennomsnitt høgde rundt bygget. Maksimal kotehøgde tak og rekkverk for BB3 og BB4 er: kotehøgde tak og kotehøgd topp rekkverk Takform vert avgjort ved byggemeldinga Det skal byggjast felles leikeområde som fylgjer: BB3 BB4: 15 m2 fellesareal og 6 m2 privat areal pr. bustad. 3.5 OMRÅDE FOR BUSTADER FRITTLIGGJANDE SMÅHUS, BF Innan området kan det byggjast frittliggjande einebustader. Maksimal utnyttingsgrad BYA = 35 %. Det kan byggjast maksimalt 3 høgder. Maksimal mønehøgde er 8 m, rekna som gjennomsnitt høgde rundt bygget Takform vert avgjort ved byggemeldinga På situasjonsplanen som fylgjer byggesøknaden, skal det visast plass til garasje + biloppstillingsplass i samsvar med krav i LEIKE- OG UTEOPPHALDSAREAL, L Leikeområdet skal vera felles for bustadene innan kvart delområde i planen Felles og private leike- og uteopphaldsareal skal utgjera min. 25 m2 og 6 m2 pr. bustad (BB1 BB2), og min. 15 m2 og 6 m2 pr. bustad for (BB3 BB4), sjå og Krav til leike- og uteopphaldsareal fygljer føresegner i kommuneplanen for Stord kommune Området skal nyttast til leik og fritidsaktivitet.

5 Det skal opparbeidast sandkassar, minimum to leikeaparat, sitjegrupper etc. etter nærare godkjende detaljplanar. Lengste gangavstand frå bustad skal ikkje vere lengre en 50 m Leikeområdet skal gjerdast inn mot veg. Høge murkantar skal sikrast Leikeområda L3 skal vera open for allment tilgjengelege, men Hamnegata Terrasse gnr/bnr 39/600, har bruksrett og vedlikehaldsplikt i samsvar med avtale mellom Sameiget Hamnegata Terrasse (HT) og Hamnegata Eigedom AS (HE), datert SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Køyrevegar/gang/sykkelvegar og fortau, uavhengige av eigarform, skal vera dimensjonert som vist i planen. 4.2 Veg f_v3 skal vera felles tilkomstveg til 39/344 og 39/18, og til 39/48 og 39/ Vegar og gangvegar skal opparbeidast i samsvar med detaljplanar godkjent av Stord kommune, v/vegmynde. 4.4 Alle vegar innan planområdet skal vera felles vegar. 4.5 Køyreveg f_kv3 og parkeringsanlegg f_ph1 skal vera felles for BB3, BB4. Køyreveg f_kv1 og parkeringsanlegg f_ph2 skal vera felles for BB1. Køyreveg f_kv2 og parkeringsanlegg f_ph3 skal vera felles for BB «Gamle Kjøtteinsvegen» (f_v3) langs den nordlege plangrensa skal vera open for ålmenta, som gang/sykkelveg. 4.7 Veg f_v1 skal opparbeidast med 3 fartsdemparar. Vegen skal stengjast for gjennomkøyring med bom mot f_v3 som synt på plankart. 4.8 Plan for avkjørsle frå Hamnegata skal opparbeidast i samsvar med detaljplanar godkjent av Statens Vegvesen.

6

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. 1 GENERELT Før bustadutbygginga kan påbegynnast skal det gjennomførast målingar som dokumenterer nivået

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT TOMT HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT HALHJEM 3, TRINN 2, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra 850.000,- + 2,5% dok.avg. Eierform: Selveier Tomteareal: Fra ca 650-1180 m² Prospekt

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer