REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken vere som vist på plankartet og med følgjande reguleringsformål: BYGGEOMRÅDE - frittliggande småhus einebustad - bustadar konsentrert busetnad/fleirmannsbustad eller frittståande småhus/einebustad OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDE - køyreveg - annan veggrunn FRIOMRÅDE - leike-/grillplass - turveg SPESIALOMRÅDE - privat veg - privat småbåtanlegg kai og fellesbuer - privat småbåtanlegg flytebrygger - friluftsområde - friluftsområde - sjø - bevaring fornminne - frisiktsone - kommunaltekn. anlegg 2 BYGGEOMRÅDE 2.1 Frittliggande småhus, einebustad I området er tillate oppført frittliggande einebustad med tilhøyrande anlegg. Området kan byggast med inntil BYA=35% (inkl. garasje eller carport, bu og biloppstillingsplass). Bustadane kan ha ei maks mønehøgde på 7,5 m, målt frå planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maks gesimshøgde kan ikkje overstige 6 m målt frå ferdig planert terreng ved høgaste fasade mot sjøen. For felt A kan ikkje maks byggehøgde overstige kote 43, for felt B kan ikkje maks byggehøgde overstige kote 44.

2 2.2 Bustadar konsentrert busetnad/fleirmannsbustadar eller frittliggande småhus/einebustad I området er tillate oppført fleirmannsbustadar med tilhøyrande anlegg eller frittliggande einebustad med tilhøyrande anlegg. Området er også tillate bygd ut med ein kombinasjon av desse formåla Konsentrert busetnad Ved bruk av området til konsentrert busetnad, fleirmannsbustadar skal det utarbeidast detaljert situasjonsplan i 1:200. Denne skal vise: - plassering av bustad - plassering av garasje eller carport - høgde på busetnad - biloppstillingsplass - tilkomst - snuplass på eigen eigedom - renovasjonsplass - høgde på terreng etter opparbeiding - ev. støttemurar med høgde topp/botn - situasjonsplanen skal være målsett Situasjonsplanen er bindande for utbygging. Om særlege grunnar taler for det, så kan Vindafjord kommune godkjenne mindre avvik frå situasjonsplanen. Området kan byggast med inntil BYA=45% (inkl. garasje eller carport, bu og biloppstillingsplass). Bustadane kan ha ee maks mønehøgde på 7,5 m, målt frå planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maks gesimshøgde kan ikkje overstige 6 m, målt frå ferdig planert terreng ved høgaste fasade mot sjøen Einebustad Ved bruk av området til frittliggande einebustad skal det utarbeidast tomtedelingsplan. Denne skal vise: - eigedomsgrenser - areal på eigedommar - plassering av bustad og garasje - tilkomst - snuplass på egen eigedom Tomtedelinga er bindande for frådeling, mens plassering av bygningar, tilkomst og snuplass på eigen eigedom som er vist på tomtedelingsplanen berre illustrerarr ei mogleg utnytting av eigedommen. Ved bygging av einebustadar i området, vil føresegner gjeldande for område A - D, frittliggande småhus - einebustad her gjeldande. 3 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDE 3.1 Kjøreveg Kjøreveg skal opparbeidast som vist på reguleringskart, samt iht. tekniske planer godkjent av kommunen. Det skal etablerast frisikt på 10 x 120 m i avkjørsel fra Rv. 734.

3 Veger med tilhøyrande frisikt skal vere ferdigstilt og godkjent før det gis bruksløyve til bustader knytte til vegen. Kryss med Rv. 734 skal være godkjent av Statens vegvesen. 3.2 Snuplassar Snuplassar skal vere dimensjonert for renovasjonsbil. 3.3 Annan veggrunn I område for annen veggrunn er tillate etablert parkeringsplassar, samt skråningar og murar for å ivareta høgdeforskjellen mellom parkering og tilkomstveg til område for frittliggande småhus einebustad. 4 FRIOMRÅDE 4.1 Leike- /grillplass Området skal nyttast til leik og grilling. Området skal i minst mogleg grad opparbeidast. Det tillates oppsett bord, benker og leikeapparat i området. Leik-/grillplass skal opparbeidast i høve til situasjonsplan godkjent av kommunen, og skal vere ferdigstilt og godkjent før bustader i området gis bruksløyve. 4.2 Turveg Opparbeiding av turveg (i maks. 1,5 m bredde) skal vere enkel for å ivareta vegetasjon og terrengformasjoner i området så langt det lar seg gjere. Ved terrengtilpassing av turveg er tillate mindre avvik frå regulerte linjer. Turvegar skal ha fysisk sperring for å hindre motoriserte køyretøy å trafikere turvegane. Turveg skal vere open for allmenn bruk. Turveg som fungerer som gangtilkomst til privat småbåtanlegg skal vere ferdigstilt og godkjent før det gis bruksløyve til småbåtanlegget. Turveg som fungerar som gangtilkomst til leike-/grillplass skal vere ferdigstilt og godkjent før bruksløyve gis til bustadar i felt D. 5 SPESIALOMRÅDE 5.1 Privat småbåtanlegg kai/fellesbuer I området tillates etablert kai, sjøbuer i fellesanlegg, samt tilkomst til privat småbåtanlegg - flytebrygger. Buene skal være knytte til bustadane i planområdet. Området kan byggast med inntil BYA=50%. Bygningar kan plasserast inntil formålsgrense. Lågaste golv i fellesbuer er sett til kote 2,1. Maks mønehøgde fellesbuer er sett til 6,5 m frå planert terrengs gjennomsnittsnivå. Det kan etablerast kai i inntil 3,0 m bredde. Topp kai på min. kote 1,5. Utbygginga skal skje heilskapleg og i høve til godkjent situasjonsplan i målestokk 1:200. Planen skal vise: - ev. kai - plassering av buer

4 - tilkomst til flytebrygge - min/maks høgde på busetnad - høgde på terreng etter opparbeiding - ev støttemurer med høgde topp/botn - situasjonsplanen skal være målsett 5.2 Privat småbåtanlegg flytebrygger I området tillates etablert privat småbåtanlegg - flytebrygge for fritidsbåter. Båtplassane skal være knytte til bustadane i planområdet. Bygging av småbåtanlegg skal skje i høve til godkjent situasjonsplan i målestokk 1:500. Planen skal vise utforming og plassering. Flytebrygga skal utformes som en L med tilkomst frå sør. Båtplassane skal etablerast innanfor (dvs. sør og øst for) flytebrygge. Det kan tillates muddring for å oppnå tilfredsstillende djupnetilhøve. 5.3 Friluftsområde Friluftsområde skal nyttes som rekreasjonsområde i naturtilstand. Det kan tillates etablert pumpestasjon i friluftsområdet. 5.4 Friluftsområde - sjø Friluftsområde - sjø skal nyttes som rekreasjonsområde i naturtilstand. 5.5 Bevaring fornminner Det er ikkje tillate å foreta noen form for fysiske inngrep innanfor området avsett til Spesialområde bevaring fornminne. Eventuelle tiltak må på forhand avklarast med kulturminnemynde, jfr. Lov om kulturminne 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmast i form av reguleringsendring. 5.6 Frisiktsone Innanfor frisiktsone skal ikkje terreng eller andre sikthindringar overstige 0,50 m over tilgrensende vegars planum. 5.7 Kommunaltekniske anlegg I området tillates oppført anlegg for kommunalteknisk verksemd. 6 FELLESFØRESEGNER Byggegrenser Bustad plasserast innanfor byggegrense. Frittståande garasje/carport/uthus < 50 kvm kan plasserast inntil 2 m frå regulert vegside og inntil 1m frå nabogrense, slik at takutstikk og renne blir liggande på egen eigedom. Situasjonsplan Ved byggemelding av frittliggande einebustad skal garasjeplassering vises på situasjonsplan sjølv om den ikkje byggast samtidig. Denne plassering er ikkje bindande. I tillegg skal vises renovasjonsplass, tilkomst, biloppstillingsplass og snuplass på egen eigedom. Parkering I einebustadområde skal det settast av min. 2 biloppstillingssplassar per bueining, der en kan være i garasje/carport. I konsentrerte bustadområde skal det settast av

5 min. 1,5 biloppstillingsplass per bueining, der en kan være i garasje/carport. Ved etablering av sekundærleiligheit avsettes ein ekstra biloppstillingsplass per sekundærleiligheit. Tiltak i sjø Alle tiltak i sjø skal godkjennast av hamnemynde i tillegg til godkjenning i høve til plan- og bygningslova. VA-anlegg VA-anlegg opparbeidast i høve til tekniske planar godkjent av kommunen. Anlegg skal være ferdigstilt og godkjent før det gis bruksløyve til bygningar anlegget tener. Gjerder/murer Tette gjerder og støttemurar med en høgde på > 0,5 m over regulert veg må byggemeldes og godkjennast før igangsetting av arbeid. Feltutbyggar skal etablere gjerde mellom bustadfeltet og g.nr. 338 b.nr. 1. Ferdig oppsett gjerde overtas av g.nr. 338 b.nr. 1, som deretter har vedlikehald av etablert gjerde, og gjerdeplikt mot bustadfelt. Renovasjonsplassar Plassering, størrelse og utforming av renovasjonsplass skal tilpasses eigedommen estetisk og funksjonelt, og vere i høve til krav frå renovasjonsansvarlig. Konsentrert område skal ha felles renovasjonsplass. Einebustadar skal ha ein renovasjonsplass for kvar eigedom. Estetikk/miljø Bygningar og miljø skal bli planlagt og utført med en god estetisk utforming i samsvar med funksjon, samt med respekt for nabobygningar og naturform. Fargeval skal være skånsamt i forhold til naturen. Det foretrekkes jordfarger på kledning og mørke takflater. Garasjar og buer skal tilpassast bustad i form og farge. Kulturminne Dersom det under anleggsarbeid eller annen verksemd i planområdet kjem fram automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stanses og Rogaland fylkeskommune v/kulturseksjonen varslast, jfr. lov om kulturminne 8, 2. ledd. Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS rev rev rev rev rev

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer