Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013"

Transkript

1 Rollag kommune Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014

2 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 5 Utviklingstrender - demografi... 6 Handlingsprogram... 7 Omdømmebygging... 7 Folkehelse... 8 Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Tjenesteutvikling - generelt Bærekraftig utvikling Samfunnssikkerhet Arealbruk arealplanlegging Særlig om Folkehelse Organisasjon og medarbeidere Betryggende egenkontroll og en høy etisk standard Samfunnssikkerhet og beredskap Økonomisk analyse og nøkkeltall Investeringer Enheter Fellestjenesten Veggli skole Rollag kommunale barnehage Helse Pleie og omsorg NAV Numedal Plan og utvikling Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Side 1

3 Rådmannens innledning Med dette legges rådmannens årsrapport for 2013 for Rollag kommune fram for politiske organer. Årsrapporten er administrasjonens tilbakemelding til politikerne om året som er gått, og som sammen med regnskapstallene gir en god oversikt over om virksomheten har vært i tråd med vedtatte forutsetninger og prioriteringer. Første del av årsrapporten inneholder en status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er basert på og strukturert i forhold til satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Under satsningsområdene næringsutvikling, inngår også status på arbeidet med omstillingsprogrammet. I den grad det er ønskelig er årsrapporten også en god informasjonskilde til publikum og offentligheten for øvrig om den allsidige virksomheten kommunen driver. Økonomi Det er et uttrykt ønske og mål at kommunen skal tilstrebe et netto driftsresultat på minimum 3 % av sum inntekter. Fylkesmannen anbefaler også at netto driftsresultat for kommunene bør være minimum 3 % for dermed å ha et økonomisk handlingsrom dersom kommunen får uforutsette utgifter eller inntektssvikt i året. Netto driftsresultat i 2013 er positivt med 3, 9 millioner kroner og utgjør 2,4 % av kommunens inntekter. Korrigert for mva. investeringer og netto inntekt premieavvik vil korrigert netto driftsresultat kun være på 0,8 %. Premieavvik på pensjon og momskompensasjon gir stort sett en kunstig forbedring av resultatet. Korrigert netto driftsresultat gir dermed et riktigere bilde av den underliggende driften. Kommunens regnskapsmessig resultat i 2013 er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kroner. Driftsregnskapet samlet for driftsenhetene viser et netto merforbruk på kroner, mens øvrige inntekter/utgifter viser en merinntekt på kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket merforbruk på kroner. Rådmannen vil foreslå inndekning av merforbruket ved framleggelse av regnskapet. Det henvises til kapitlet Økonomisk analyse og nøkkeltall for nærmere beskrivelse av kommunens økonomiske ståsted. Rådmannen vil understreke nødvendigheten av stort økonomifokus fremover. Regnskapet for 2013 viser at driften er meget sårbar i forhold til å håndtere eventuelle uforutsette utgifter som påløper i løpet av året. Det er videre lite rom for å sette i gang nye tiltak som har konsekvenser for utgiftsrammen i den løpende driften. Kommunenes disponible fondsmidler (reserver) bør fortsatt styrkes slik at kommunen står bedre rustet til å møte uforutsette utgifter samt at en opparbeider nødvendig egenkapital til fremtidige investeringer. Aktiviteter, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling Året 2013 har vært preget av et fortsatt høyt aktivitetsnivå, både i forhold til den løpende driften og i forhold til de mange utviklingsprosjektene som pågår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten kommune som Rollag kommune med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er god framdrift på de fleste områdene. Selv med stramme rammevilkår har kommunen klart å opprettholde et stabilt og godt tjenestetilbud til sine innbyggere. Mer detaljerte beskrivelser av kommunens tjenestetilbud gis under omtalen til enhetene i årsmeldingen. Årsmeldingen tar opp i seg noen av detaljene, men kan på langt nær gi et totalbilde av den store aktiviteten som er knyttet til den daglige tjenesteproduksjonen i kommunen. Rådmannen vil takke alle ansatte som bidrar til at kommunen kan yte gode tjenester til beste for sine innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Den overordnede målsettingen i kommuneplanen er å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og til 1600 i Etter en nedgang i folketallet på 28 personer i 2012, har kommunen en folketilvekst på 14 personer i I dette tallet ligger det et fødselsunderskudd på 3 personer, mens netto tilflytting har vært på 17 personer. Folketallet ved utgangen av 2013 var på 1369 personer. Side 2

4 Kommuneplanen innehar seks hovedsatsningsområder for å nå målsettingen. Disse satsningsområdene er: Omdømmebygging Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Tiltakene det rapporteres på i handlingsprogrammet, er knyttet opp mot satsningsområdene og tiltaksområdene i kommuneplanen, se i denne forbindelse eget kapittel i handlingsprogrammet. Av viktige aktiviteter og hendelser i 2013 nevnes her: I Forbrukerrådets kommunetest i 2013 ble Rollag kåret til beste kommune i landet på service. Forbrukerrådet testet service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet. Forbrukerrådet henvendte seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen. I kontakt med kommunene fremsto de som henvendte seg som innbyggere, slektninger til innbyggere eller som potensielle tilflyttere. Resultatet er meget gledelig og samtidig en stor blomst til alle som daglig står på for å yte gode tjenester og service til innbyggerne i kommunen vår. Dette bidrar til å skape godt omdømme! Det er gjennomført et identitets- og omdømmeprosjekt som omhandler kommunens omdømme som offentlig virksomhet. Hensikten her var bl.a. å kartlegge egen oppfatning av identitet og omdømme, samt hvordan andre oppfatter kommunen på utvalgte og prioriterte områder. Resultatet viste god skår på faktiske målinger og egen vurdering av administrasjon og styring. Det var samtidig svært god overensstemmelse mellom ekstern og intern vurdering. Rådmannen vil også fremheve kommunens resultater på Kommunebarometeret (kommuneundersøkelse i regi av Kommunal rapport) som et viktig bidrag i kommunens arbeid med omdømme. Kommunebarometeret er en sammenlikning/rangering av landets kommuner, basert på til sammen 116 nøkkeltall. I kommunebarometeret plasserte Rollag kommune seg som best av kommunene i Buskerud og som nummer 22 i landet. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar Folkehelseloven gir kommunene bl.a. et større helhetlig ansvar for å drive systematisk folkehelsearbeid. Bl.a. skal kommunene ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og gjennom dette arbeidet identifisere sine folkehelseutfordringer. Med utgangspunkt i identifiserte folkehelseutfordringer skal kommunen fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. I tillegg til de tiltakene som er spesifisert under satsningsområde Folkehelse i handlingsprogrammet, har kommunen arbeidet aktivt med å tilrettelegge folkehelsetilbud for ulike målgrupper av befolkningen. Slike lavterskeltilbud er også avhengig av engasjementet fra frivillige lag og organisasjoner, og en ser en økning i lokalt engasjement for å bidra i arbeidet. Funksjonen Folkehelsekoordinator er nå opprettet og en har satt i gang arbeidet med å kartlegge helsetilstand og folkehelseutfordringer blant innbyggerne i egen kommune. Denne karleggingen vil danne grunnlaget for det videre folkehelsearbeidet. Omstillingsprogrammet i Rollag er nå kommet gått i gang og en ser synlige resultater i forhold til det arbeidet som er igangsatt. Omstillingsplanen for som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2012 og som bl.a. er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel - har i seg flere strategier og tiltaksområder i tråd med i kommuneplanen, bl.a. innenfor næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst. Det er etter rådmannens oppfatning viktig og nødvendig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Omstillingsprogrammet har gode resultater så langt innen satsingsområdet næringsutvikling. Ved slutten av året var det registrert 13 nye arbeidsplasser så langt i omstillingsarbeidet fordelt på ni virksomheter. Forstudiet for faghandelssenter ble gjennomført i perioden april-september 2013 og videreført til et forprosjekt som ble startet opp i november Forprosjektet vil etter planen avsluttes tidlig høst Side 3

5 Stedsutviklingsarbeidet har hatt stort fokus i Innholdet i et stedsutviklingsprogram har blitt konkretisert og skal legges fram for politisk behandling i Stedsutviklingsarbeidet er nå organisert som et felles prosjekt med felles styringsgruppe for begge tettstedene. I tillegg koordineres arbeidene med Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen. Buskerud fylkeskommune har forøvrig utpekt Veggli sentrum er som ett av tre tettsteder i Buskerud for miljøsatsingen «trygge og trivelige tettsteder». Kommunen vil her få tilført ekstra midler til tiltak. Boligutvikling og kommunens rolle. Boligplanen for Rollag som ble vedtatt desember 2012 har utpekt strategier og tiltak, på kort og lengre sikt. Det medfører kommunal satsning og tilpasning, men ikke minst tilrettelegging for boligutvikling i privat regi. Hovedføringen om at kommunen skal arbeide aktivt for å få et fungerende boligmarked, vil være førende for hvilken rolle og hvilke grep kommunen bør ta. Planen innebærer fem strategier og 11 tiltak/tiltaksområder. De første tiltakene i henhold til planen er påbegynt, dette i form av nye reguleringsplaner og plan for utvikling av infrastruktur på tomteområder med store boligtomter. Aktuelle investeringer, eventuelt salg av kommunal boligmasse, boligutvikling gjennom langsiktige leieavtaler med private / Boligstiftelsen mv vil presenteres kommunestyret etterhvert. En helhetlig boligutvikling krever en sammensatt og bestemt rekkefølge på aktiviteter for best mulig å lykkes. En nærmere konkretisering og prioritering av videre arbeid med innholdet i boligplanen, vil bli lagt fram for kommunestyret i begynnelsen av Rollag kommune skal ha et godt oppvekstmiljø, med en trygg og god barnehage, en fremtidsrettet skole og et variert fritidstilbud. Rollag er blitt et lokalsamfunn med MOT og denne satsningen har fortsatt i Skole. Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden på opplæringen i egen kommune. Tilstandsrapporten skal som et minimum omhandle læringsresultater og læringsmiljø. En har valgt å la tilstandsrapporten inngå i denne årsrapporten som del av skolens rapportering. Gjennomsnittsresultatene ved Veggli skole har vært svært gode over flere år. Selv om læringsresultatene er noe mer varierende for siste skoleår, gir tilstandsrapporten et bilde av en god skole med godt læringsmiljø og god sosial trivsel. Så langt har Rollag kommunens utgifter til medfinansiering og utskrivningsklare pasienter været innenfor tildelt finansieringsramme. Samhandlingsreformen inneholder også føringer om at kommunene skal opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp innen Dette må sees i sammenheng med et faglig forsvarlig og stabil legevaktsordning, som disponerer over nødvendig medisinsk og teknisk utstyr og kompetente fagpersoner. Rollag kommune kan vanskelig klare denne utfordring alene og er nødt til å samarbeide med nabokommunene og Kongsberg kommune til å finne en løsning i en interkommunal legevakt. Etablering av interkommunalt legevakt har blitt vedtatt i Rollag kommunestyret i mai Det planlegges med oppstart av interkommunalt legevakt fra 1. juni Det samlede sykefraværet i 2013 var på 8,05 %. Dette er en stor økning i forhold til 2012 hvor sykefraværet var på 5,72 %. Det er i enheten for Pleie og omsorg sykefraværet er størst og det er i løpet av 2013 satt i gang tiltak i enheten med mål om å redusere sykefraværet. Oppfølging av sykefravær med mål om å snu den negative utviklingen, vil være en prioritert oppgave i Det regionale og flerkommunale arbeidet er videreført og styrket ytterligere i løpet av året. Kongsbergregionen er en viktig og strategisk samhandlingsarena for både kommunen og næringsliv. De prosjektene som initieres og gjennomføres, bidrar til resultater som kommunen vanskelig kunne ha oppnådd alene. Det henvises i denne forbindelse til egen årsrapport for Kongsbergregionen for nærmere informasjon om aktivitetene i Mars 2014 Hans Henrik Thune Rådmann Side 4

6 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg 3 Kommunestyret 17 Formannskapet 5 Næring, miljø og ressurs 7 Folk 7 Alle kommunestyrets 17 medlemmer sitter også i andre utvalg. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Administrativ organisering: Rådmann Fellestjenesten Skole Rollag kommunale barnehage Pleie og omsorg Helse Plan og utvikling Interkommunalt samarbeid: Barnevern Vertskommune: Nore og Uvdal NAV Numedal Vertskommune: Flesberg Administrativt har Rollag kommune enhetsmodellen der myndighet er delegert fra rådmannen til enhetsledere i faglige, økonomiske og personalmessige saker innen hver enhet. Andre oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid er bl.a.: Økonomifunksjonen, herunder regnskap, lønn, innfordring og budsjettarbeid. Skatteoppkreverfunksjonen Flyktningetjenesten Legevaktordning Legetjenesten Jordmortjenesten Feiertjeneste Tilsynstjeneste Side 5

7 Utviklingstrender - demografi Det har vært en nedgang i folketallet de siste fem årene på 49 personer, men en gledelig økning det siste året på 14 personer. Folkemengde Sammensetning aldersgrupper pr 1.7.hvert år: Endring Endring / /2013 Folkemengden i alt år år år år år og eldre Som tabellen viser gjelder denne spesifiseringen den 1.7. hvert år. Tendensen er likevel klar, det er en økning i de eldste aldersgruppene og en redusering i de yngste. Tabellen under viser endringen i folketallet de siste fem år med fødte, døde, innflytting og utflytting: Som tabellen viser er det fødselsunderskudd alle fem årene. Det er positive tall på netto innflytting i 2011 og 2013 og en liten folkevekst i 2009 og folkevekst på 14 personer i Side 6

8 Handlingsprogram = Gjennomført = igangsatt = ikke påbegynt Omdømmebygging Handlingsprogram 2016 for satsningsområdet: Tiltak Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre fase 1 av Identitets- og omdømmeprosjekt i kommuneorganisasjonen Målindikator: Utarbeidet prosjektplan for prioriteringer og tiltak. Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse. Identitets- og omdømmeprosjekt: Periode Status Årsmelding 2013 Fase 1 av Identitets- og omdømmeprosjektet er gjennomført og sluttrapport ble presentert for kommunestyret i juni måned. Det arbeides nå videre med handlingsplan for fase 2 se tiltaket nedenfor. Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke et eventuelt identitet- og omdømmegap, ref. tiltaket ovenfor Oversikt over prioriterte tiltak for videre arbeid ble presentert for kommunestyret i juni måned Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Utarbeide en informasjons- og kommunikasjons-strategi for kommunen, deretter konkret plan Målindikator: Når Informasjons- og kommunikasjonsstrategien er vedtatt av kommunestyret Barnehagen 2013 Et av tiltakene fra Omdømmeprosjektet. Utarbeide Informasjons- og kommunikasjonsstrategien var planlagt i andre halvår i 2013, dette er ikke gjennomført. Prosjektet er overført til God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse Har sendt inn innlegg til Under Varden hver gang + sommermagasinet. Web sider, barnehage Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4,5. Pleie og omsorg, helse Informasjon om tjenestetilbudet, profilering WEB sidene er aktive. Adressen er: Denne er også tilgjengelig via kommunens hjemmeside. Brukerundersøkelse er gjennomført i mars Svarprosent er 60 % og snittet totalt er 5,0. Side 7

9 Oppdatert informasjon om tjenestene på kommunens hjemmeside 2016 Oppdaterer tjenestekatalog fortløpende. Videreføre forebyggende team/hjemmebesøk, oppsøkende informasjonstiltak i forhold til målgrupper Forebyggende team fungerer godt og etter intensjonen. Målindikator: Brukerundersøkelse Plan og utvikling: Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Utarbeide planregister Tilrettelegge for elektronisk byggesak Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider 14 Planregistret er ferdig og finnes via Rollag kommune sine hjemmesider Det er så langt i år ikke gjort tiltak for å tilrettelegge for elektronisk byggesak. Det skyldes dels at vi er avhengig av å samkjøre med nabokommunene og mangler en modul i kommunens kontorstøtte system Vi har gjennomgått våre rutiner som vi håper vil bidra til redusert saksbehandlingstid Folkehelse Handlingsprogram 2016 for satsningsområdet: Tiltak Barnehage Barna skal være fysisk aktive minst 1 time hver dag. Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Perio de 2016 Status Årsmelding 2013 Vi bruker barnehagens nærmiljø mye. Vi har flere uteområder hvor barna trives og får utfordringer motorisk i ulendt terreng. I tillegg er barna veldig aktive i frileikperiodene i løpet av dagen. Gymsalen i Rollag er også mye i bruk av barna i begge avdelinger. Vi har felles vinterdag i skianlegget i Veggli hvert år i mars, hver høst har vi felles høstdag i Rollag. Disse dagene har hovedvekt på fysisk aktivitet ute. Barnehagen legger til rette for organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Barna er med påvirker hverdagen sin i valg av aktiviteter og innhold. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom temperaturen tilsier det. Alle barna er ute minimum en gang om dagen, dersom ikke temperaturen tilser at det er for kaldt. Utvikle uteområdet og skolestua ute Gjennomføre plan for opprusting av uteområdet i skogen og skolegården: 2016 Lavvo på uteområdet i skogen er oppført. Grøntområder, ballbinge, ruste opp fotballbanen, ruste opp og sikre leikeområdet for de minste, skape utfordrende aktiviteter for de eldste elevene, bygge og innrede lavvo. Kommunestyrets vedtak i sak 19/13 gjør det mulig å realisere planene for opprusting av uteområdet. Skolen inngikk et samarbeid med arkitektfirmaet COWI A/S høsten Omforent skisseplan til oppjustering av uteområdet forventes ferdig i februar Saken Side 8

10 Målindikator: Elevundersøkelsen kommer opp til politisk behandling i mai Pleie og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging 2016 Forebyggende team fungerer etter intensjonen. Dette året har kun en av to sykepleiere fungert på grunn av svangerskapspermisjon. Videreutvikle trimtilbud for målgruppen samarbeid med frisklivssentral Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Målindikator: Brukerundersøkelse Etablert pensjonisttrim treningsrom Rollag Bygdeheim 2 ganger per uke og 1 gang per uke på Vegglitunet. Lagt til rette for tilbud om individuell veiledning/oppfølging eller gruppetrening på treningsrom Rollag Bygdeheim. Det er foretatt brukerundersøkelse i Hjemmetjenesten, Rollag Bygdeheim og Åpen omsorg. Helsestasjonen Videreutvikle tilbudet til helsestasjonen for aldersgruppene - spedbarn til skolestart - ungdom 2016 Kursing av helsesøster og sykepleier i psykisk helse og rus i Regnbueprosjekt. Startet opp Regnbueprosjekt for elever i mellomtrinn (høst 2013) Målindikator: Brukerundersøkelse. Antall brukere av helsestasjon for ungdom Psykisk helse i skolen Utrede tilpasset undervisning til barn med læreog atferdsvansker på aktivitetssenter Snekkerbua Tilpasset opplegg for elever på Snekkerbua fortsetter skoleåret 13/14. Stimulere til økt tverrfaglig samarbeid Styrke helsestasjon Plan og tjenestebeskrivelse for arbeid med barn og unge i kommunens helseenhet Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom Kommunens folkehelseprofil Vurdere et mer allsidig tilbud til personer med problemer innen psykisk helse og rus Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua 2016 Evaluering av økt samarbeid med andre instanser: Pleie og omsorg, Nupro og andre Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Brukerundersøkelse Etablere lavterskeltilbud folkehelse Utrede og eventuelt å etablere frisklivssentral i 2013 Fra : Ansatt ny fysioterapeut med erfaring fra Side 9

11 samarbeid med Kongsberg og numedalskommunene som inkluderer kommunale læringsog mestringstilbud Tilrettelegge for tilbud i egen kommune Målindikator: Kommunens folkehelseprofil frisklivssentral i Kongsberg kommune. Skal ha funksjon som folkehelsekoordinator i tverretatlig samarbeid Rollag Frivilligsentral Utvikle partnerskapsavtale mellom kommunen og frivilligsentralen 2013 Vi har startet samtaler med Frivilligsentralen, partene er enige om å styrke samarbeidet gjennom en partnerskapsavtale. Sluttføres i Målindikator: Inngått partnerskapsavtale Det er laget en partnerskapsavtale om Bygdebilen med bygdebilens styre, frivilligsentralen og Rollag kommune. Næringsutvikling Handlingsprogram 2016 for satsningsområdet: Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens omstillingsprogram. Revidert omstillingsplan for ble vedtatt i kommunestyret 20. februar Også denne er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel og har i seg flere strategier og tiltaksområder i tråd med bl.a. dette satsningsområdet i kommuneplanen. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Omstillingsplanens målsetting for næringsutvikling er at det innen skal være etablert 20 nye arbeidsplasser og at det innen skal være etablert 50 nye lønnsomme arbeidsplasser. Dette vil bidra til en teoretisk økning i folketallet på 100 personer. Arbeidet har i 2013 særlig fokusert på følgende næringer: Hytter, eiendom, bygg og anlegg Grønt reiseliv Folkehelse Support mot Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag Videreutvikling av eksisterende bedrifter gjennom nettverksbygging Konkrete aktiviteter fastsettes i årlige handlingsplaner som godkjennes av kommunestyret. Handlingsprogrammet for 2013 ble vedtatt av kommunestyret i februar. OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG RAPPORT FOR 2013 Handlingsplan for Omstilling og nyskaping for 2013 ble godkjent av kommunestyret i februar 2013, etter forslag fra Omstillingsstyret. Flere tiltak i handlingsplanen startet allerede i 2012, mens andre er nye av året. Omstillingsstatus er gitt for årene i første omgang. Omstillingsarbeidet vil evalueres av Buskerud fylkeskommune i løpet av 2014 med tanke på videreføring for tre nye år. Arbeidet må vise til gode resultater og foreløpige signaler fra fylkeskommunen er oppløftende. Handlingsplan for Omstilling og nyskaping for 2013 ble godkjent av kommunestyret i februar 2013, etter forslag fra Omstillingsstyret. Flere tiltak i handlingsplanen startet allerede i 2012, mens andre er nye av året. Omstillingsstatus er gitt for årene i første omgang. Omstillingsarbeidet vil evalueres av Buskerud fylkeskommune i løpet av 2014 med tanke på videreføring for tre nye år. Arbeidet må vise til gode resultater og foreløpige signaler fra fylkeskommunen er oppløftende. Næringsutvikling. Omstillingsprogrammet har bra resultater så langt innen satsingsområdet næringsutvikling. Ved slutten av året var det registrert 13 nye arbeidsplasser så langt i omstillingsarbeidet fordelt på ni virksomheter. Side 10

12 Resultater kommer etter bedriftsrettet arbeid. Kompetanseprosjektet SMB Utvikling startet opp i august 2012 og ble avsluttet i oktober lokale bedrifter/prosjekter har fått hjelp til å lage egne utviklingsplaner. Effektmålet er 13 nye arbeidsplasser innen Omstilling har bidratt til å etablere Numedal Element AS (2,5 ansatte pr d.d.), Numedal Stav og Laft AS (5 ansatte), Idrettsskolens Aktivitets- og Kompetansesenter IAKS (en ansatt) og lokalavdeling av Hoff bilpleie i Veggli (en ansatt). Kompetanseprogram for handel og service som hadde 13 deltakende bedrifter ble avsluttet i mai Effektmålet er 7 nye arbeidsplasser innen Prosjektet for faghandelssenter i Veggli er et resultat av dette programmet. Forstudiet for faghandelssenter ble gjennomført i perioden april-september 2013 og videreført til et forprosjekt som ble startet opp i november Forprosjektet vil etter planen avsluttes tidlig høst Flere bedrifter som deltok i SMB Utvikling og kompetanseprogrammet er godt i gang med sine utviklingsplaner. Flere har fått støtte fra Innovasjon Norge til etablering og bedriftsutvikling i løpet av Nume AS og Numedal Stasjonsbryggeri AS er nye virksomheter som er etablert i etterkant av bedriftsutviklingsprogrammene. I løpet av 2013 er det registrert en betydelig økning i antall utviklingsprosjekter i lokalt næringsliv. Næringslivet i Rollag gjennomførte i andre halvår 2013 et forprosjekt for markedsføring av Rollag. Det ble bl.a. laget planer for en nettportal for Rollag koblet opp mot en portal for hele Numedal. Forprosjektet resulterte i stiftelse av Rollag næringsforening i januar Næringsforeningen vil gjennomføre hovedprosjektet for markedsføring i I løpet av 2013 har omstillingsprogrammet etablert et godt samarbeid med Matopplevelser i Numedal SA som arbeider for å øke verdiskaping av lokal mat, herunder nye produkter og opplevelser der mat står sentralt. Matopplevelser vil videreføre arbeidet med Grønt reiseliv i Vegglifjell Skisenter har mottatt støtte for å planlegge videre utvikling av Vegglifjell Skisenter med snøkanoner og nytt servicebygg. Effektmålet av dette arbeidet er økt bruk av hytter på Vegglifjell og bidrag til økt tomtesalg. I samarbeid med Nore og Uvdal kommune er forprosjektet Framtidsretta landbruk i gang. Prosjektet gir råd og veiledning til bønder i Numedal som ønsker å utvikle brukene sine. Det er i 2013 innledet kontakt med industribedrifter på Kongsberg med tanke på langsiktig arbeid for knoppskyting av virksomheter i Rollag eller å oppnå lokale underleverandører til industrien. Stedsutvikling i Rollag og Veggli Sentrumsplan for Rollag og Veggli ble lagt fram i mai I andre del av 2013 ble det arbeidet for å følge opp prioriterte tiltak i sentrumsplanene. Stedsutviklingsarbeidet er omorganisert til et felles prosjekt med felles styringsgruppe for begge tettstedene. Prosjektleder i 50 % for oppfølging av tiltak ble tilsatt fra midten av oktober Det arbeides med vegmyndighetene om planlegging av rasteplass og miljøsatsingen Trygge og trivelige tettsteder, der Veggli er et av tre tettsteder som deltar. Veggli stasjon er ryddet for vegetasjon og skrap sommeren Det er bevilget tilskudd til Rollag stasjon flerbrukshus. ROM Eiendom investerte i lokaler til ny bryggerivirksomhet på Rollag stasjon på i siste del av Dette kan spores tilbake til omstillingsprogrammets arbeid med næringsutvikling og stedsutvikling. Kongsbergregionen og Buskerud fylkeskommune bevilget i mai 2013 kr i regionale utviklingsmidler til stedsutviklingsarbeid for Rollag og Veggli tettsteder. Bolyst Boligsituasjonen i Rollag er en flaskehals for å nå målet om tilflytting og økning av folketallet. Det er få boliger til salgs og til utleie i kommunen. Boliger som legges ut blir raskt solgt og leid ut og prisene synes å stige. Kommunens samfunnsutvikler som har ansvar for å følge opp boligplanen startet 1. september. Nye reguleringsplaner med store boligtomter i Rollag og Veggli ble godkjent i september, Omstilling spilte en aktiv rolle i planarbeidet. Rollag kommune nådde ikke opp med søknad om bolyst-støtte fra KRD i Bygging av Numedal Middelaldersenter er kommet svært godt i gang i Reguleringsplan for Middelaldersenteret ble godkjent i september Omstilling og nyskaping spilte en aktiv rolle i reguleringsarbeidet Forstudie for attraktivitetsutvikling i Kongsbergregionen ble gjennomført i Samordnet næringsapparat har fulgt opp forstudiet med å utarbeide et kommunikasjonsgrunnlag for kommunene og Kongsbergregionen som et felles bo- og arbeidsmarked overfor flere målgrupper. Her ligger det et betydelig potensial for tilflytting til hele regionen. Det er avholdt møte med Brakar om mulighet til å legge om bussruter i Numedal for å kunne gi et bedre tilbud til pendlere. Det er så langt ikke oppnådd resultater mht omlegging av rutetider. Side 11

13 Steds- og områdeutvikling Handlingsprogram 2016 for satsningsområdet: Tiltak Nytt servicebygg Rollag bygdetun Periode 2016 Status Årsmelding 2013 Planlegge og bygge nytt servicebygg på Rollag bygdetun 2014 Arbeidene vedrørende servicebygget er nå på det nærmeste ferdig og holder seg stort sett innenfor gitte tids- og finansieringsramme. Målindikator: Vedtak om bygging Ferdig servicebygg Det er imidlertid også ønske om å gjøre noe planering, flomsikringstiltak og vei til den gamle mølla. Disse tiltakene vil kreve ekstra finansiering. Rollag og Veggli utvikles som tettsteder I tråd med omstillingsplanen (prosjekt for stedsutvikling), utarbeide helhetlig sentrumsplaner for tettstedene 2016 Sentrumsplanene for Rollag og Veggli er ferdig. Det arbeides for å følge opp prioriterte tiltak. Kommunestyret behandlet program for stedsutvikling i møte Gjennomføring av prioriterte tiltak 2016 Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Boligpolitikk, inkl. kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Utarbeide boligpolitisk plan ikl. handlingsplan for perioden 2016 Det er utarbeidet boligpolitisk plan som er godkjent av kommunestyre. Måleindikator: Antall innflyttere til kommunen, ant. boliger i egenregi. Oppfølging av prioriterte tiltak er påbegynt. Barn og unge Handlingsprogram 2016 for satsningsområdet: Tiltak MOT-satsning Periode 2016 Status Årsmelding 2013 Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen Ungdomsskolen er godt i gang med MOT. Side 12

14 Utdanne ungdom med MOT. Fem Ungdom-med-mot elever fikk skolering høsten Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs. Kulturskoletilbud Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal kommune Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Biblioteket Alle barn som ønsker kulturskole har i skoleåret 13/14 fått tilbud. Det er samme antall barn i dette skoleåret som forrige skoleår. Styrke kontakten med skole og barnehage Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på biblioteket Økt utlån til skole og barnehage Vi er beviste på å styrke kontakten med skole og barnehage, men sykdom i bemanningen har gjort dette arbeidet vanskelig. Høsten 2013 ble det gjennomført et figurteater med Kattas Figurteater Ensemble for 1-4 klasse på hovedbiblioteket i Veggli med 60 stykker til stede Forbedre barnebokutvalget Målindikator: Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Besøkstallet og utlånet viser fortsatt en nedgang. Dette er vi ikke fornøyd med. Vi har forsøkt å endre åpningstiden på biblioteket i Veggli for å se om det kunne bedre utlånet, det er for tidlig å si om vi får den ønskede utviklingen. Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø 2016 implementere årsplanen for et systematisk holdningsskapende arbeid blant elever, ansatte og foresatte Årsplan er utarbeidet og lærerne følges opp av ledelsen mht. til gjennomføring. bruke MOT-programmet MOT-programmet brukes i 8., 9. og 10. trinn. heve ansattes kompetanse innen klasseledelse Det er ditt valg er valgt som program for systematisk opplæring i sosial kompetanse på trinn. på sikt opprette stilling som sosiallærer Regnbueprosjektet gjennomføres på 6. trinn i samarbeid med Helsesøster og psykiatrisk sykepleier. Psykisk helse (undervisningsopplegg) brukes på Trinn. Målindikator: Elevundersøkelsen Tilpassa opplæring Ansattes kompetanse innen klasseledelse økes via veiledning fra skoleledelse og pedagogisk konsulent, litteratur og kurs. Skolen har innenfor eget budsjett avsatt 16 % stilling til sosiallærerfunksjon. Tiltak elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå 2016 Alle tiltak er i kontinuerlig drift. Side 13

15 målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning Ny Giv på 10. trinn Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, reduksjon i budsjettet Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. økt læringstrykk i klasse Numedalskommunene samarbeider om fortsatt satsning på Vurdering for læring nå med statlig drahjelp. innføre leseplan med forpliktende opplegg for alle trinn 2016 To ressurslærere er skolert i SOL-programmet (systematisk opplæring i lesing) i løpet av 2013/14. øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta på minimum 2 dager etterutdanning pr. år Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Utvikle uteområdet og skolestua ute Gjennomføre plan for opprusting av uteområdet i skogen og skolegården: Grøntområder, ballbinge, ruste opp fotballbanen, ruste opp og sikre leikeområdet for de minste, skape utfordrende aktiviteter for de eldste elevene, bygge og innrede lavvo. Målindikator: Elevundersøkelsen Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin ikt-kompetanse Leseplan: Lesing som grunnleggende ferdighet blir satsningsområdet fra høst En lærer hadde 37,5 % permisjon med lønn for å ta 30 sp i engelsk skoleåret Skolen tilstreber at flest mulig lærere får tilbud om etterutdanningskurs i sine fag / innenfor pedagogiske temaer hvert år. Lavvo på uteområdet i skogen er oppført. Kommunestyrets vedtak i sak 19/13 gjør det mulig å realisere planene for opprusting av uteområdet. Skolen inngikk et samarbeid med arkitektfirmaet COWI A/S høsten Omforent skisseplan til oppjustering av uteområdet forventes ferdig i februar Saken kommer opp til politisk behandling i mai gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever og ansatte skal bruke læringsplattformen Fronter 2016 Alle tiltak er i drift. Skolens kompetanse innen IKT etterspørres stadig utenfra det gjør oss stolte. elevene skal ha tilgang til egen PC som alltid fungerer nyansatte skal få nødvendig opplæring Skolens elever presterer meget godt på nasjonale prøver, og elevene på 10. trinn oppnår gode standpunkt- og eksamenskarakterer. Vi tror dette bl.a. skyldes kommunens IKT-satsning. Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Skolen skal ha et sfo-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov Kommunestyrevedtak i sak 5/13 vurdere åpningstid 2016 o Hele SFO-tilbudet legges til Veggli skole, men åpningstiden om morgenen vurderes hvis barn har behov for å komme tidligere enn Side 14

16 Målindikator: Brukerundersøkelse Tillegg fra kommunestyret: Det legges til rette for levering og henting i Rollag barnehage. Dette tilbudet må komme tydelig fram i søknadsskjema til SFO Om ettermiddagen tilbys følgeordning til Numedalsbussen for dem som har behov. Ett barn benytter seg av ordning med utvidet tid om morgenen. 3-5 barn følges til Numedalsbussen om ettermiddagen. Stillingshjemlene på SFO er utvidet med 10 % fra Barnehage Lokalsamfunn med MOT Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier Barnehagen jobber bevisst med sosial kompetanse. Fra høsten 2013 har barnehagen begynt å bruke MOT sine atferdsnormer i hverdagen. Eks: Fokuser positivt, vær tilstede, våg å si fra, vis respekt, vær en god rollemodell mm. Barnehage Satsningsområde Barns medvirkning Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon Vi er nå godt i gang med tredje året av vårt satsningsområde. Vi ser at det er en annen måte å arbeide på og har hatt noen utfordringer undervegs. Barns rett til medvirkning utfordrer den gamle voksenrollen i barnehagen, samtidig som den gjør hverdagen mer spennende for både barn og voksne. Dette barnehageåret har vi i tillegg til medvirkning fokus på leik og språk. Infrastruktur og kommunikasjon Handlingsprogram 2016 for satsningsområdet: Tiltak Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner Planlegge og bygge/evt. oppruste renseanlegg for Veggli tettsted Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Gang og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet å stimulere til økt fysisk aktivitet Periode Status Årsmelding 2013 Det er valgt å bygge infiltrasjonsanlegg ved grustaket i Søre Risteigen. En er ferdig med grunnforhandlinger og hovedprinsipp. Anlegget skal oppstartes i sommer med ferdigstillelse i løpet av Ferdigstille gang og sykkelveg ved Sagtun 2013 Alle arbeidene er ferdige Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Side 15

17 Infrastruktur som kommunale veier opprettholdes og videreutvikles Grøfting og asfaltering av Fulsåsveien og Kleivanveien Måleindikator Når tiltaket er gjennomført 2013 Selve grunnarbeidene for asfalt er ferdige for begge vegene. Veirunnen var dårligere enn forutsatt slik at det måtte skiftes mange renner og kjøres på mye bærelag. Dette medførte at midlene kun strekte til asfaltering av Fulsåsgrendveien. Ferdigstilles i Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført 204 Alle veier og gater i bygda har fått vedtak om vegnavn og det er oppsett gateskilt. En skal fortsette med å tildele veiadresser til alle i bygda. I løpet av 2014 skal samme prosessen gjennomføres i hytteområdene på fjellet Tjenesteutvikling - generelt Handlingsprogram 2016 for satsningsområdet Tiltak Deltakelse i Kongsbergregionens satsning innen IKT og andre felles prosjekter i regionen. Periode 2016 Status Årsmelding 2013 Tiltak Samarbeide om anskaffelse og utnyttelse av IKT-løsninger som bidrar til mer effektiv drift I år har Kongsbergregionen samarbeidet om felles program for Helsestasjon, barnevern og elektronisk meldingsutveksling. Disse prosjektene er gjennomført. Forbedre kommunens elektroniske tjenester. Legge til rette for bedre tjenester til befolkningen Legge grunnlag for økt interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester Målindikator: Mer effektiv tjenesteproduksjon Elektronisk arkiv Det arbeides nå med et prosjekt for felles sosialsystem, dette skal sette i produksjon i løpte av vinteren 13/14. I forbindelse med pågående omdømmeprosjekt settes brukerorientering på dagsorden. Her sees det bl.a. på hvordan kommunen kan bli enda bedre på elektroniske tjenester. Det arbeides med en ny nettside for kommunen, den er planlagt satt i produksjon varen Planlegge etablering felles elektronisk arkiv for numedalskommunene Opprette felles arkivtjeneste for numedalskommunene Målindikator: 2013 Arbeidet i prosjektgruppa er ferdig, men arbeidet har stoppet opp og det er ikke laget sak til kommunestyret. Dette bl.a. på grunn av et det nå også arbeides med et prosjekt i Kongsbergregionen om felles sak/arkivsystem for hele regionen. Felles arkivtjeneste i Numedal må sees i sammenheng med dette prosjektet. Side 16

18 Vedtak i kommunestyret om implementering av felles arkivtjeneste Felles oppvekst Numedal felles skolelederopplæring/kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester Målindikator: Barnehage 2016 Samarbeidsmodell ble vedtatt i kommunestyrets møte 2. mai Iverksatt Skolene i dalen samarbeider tett om o o o kompetanseutvikling for lærere, andre ansatte og ledere månedlige møter for skoleledere og styrere i dalen administrative oppgaver Ta i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på å danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Hver høst i perioden 2016 Gjennomførte en ståstedsanalyse i desember Resultatet av denne analysen førte til at vi har repetert fagområdene i Rammeplan for barnehager med gruppearbeid på tvers av avdelingene og hatt fremlegg på personalmøter av opplegg som er gjennomført med barna. Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er representativ. Grønt skår i resultatet. Pleie og omsorg, Helse Økt kompetanse blant medarbeidere Vi skal gjennomføre en ny analyse høsten 2014 da det ikke er behov for å gjennomføre denne analysen hvert år. Utarbeide kompetanseplan Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov 2016 Kongsberg sykehus har utviklet en modell for systematisk fagutvikling og kompetanseheving, kalt Kongsbergmodellen. Målet er å utvikle denne modellen sammen med kommunene innenfor de prioriterte kronikergruppene (KOLS, palliasjon, diabetes og slag). I dette samarbeidsprosjektet har kompetanseutvikling/-overføring/-deling et hovedfokus som skal sikre god ressursutnyttelse og komme pasientene til gode. Motivere assistenter til å ta fagbrev Tildelt kompetansemidler i henhold til Kompetanseløftet Økt samarbeid mellom enhetene i kommunen Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Kommunebarometeret Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Vurdere interkommunalt stilling for samfunnsmedisin som overtar kommunelegefunksjon og koordinerer folkehelsesatsning Oppstart av interkommunalt legevakt i juni 2014 Aktivt planarbeid og etablering av gode rutiner, styrking av sykepleier, fortløpende evaluering av interkommunalt legevakt fremover Telemedisin blir utredet i samhandlingsprosess med spesialisthelsetjenesten Side 17

19 Planlegge legevakt med etablering av øyeblikkelig hjelp plasser til døgnopphold i 2016 (samhandlingsreformens føringer) Helseløft Kongsberg har satt i gang prosjektgruppe til utredning og planlegging av øyeblikkelig hjelp senger som skal komme med en løsning i 2014, spesielt iht. lokaler Interkommunalt samarbeid pleie og omsorg Rapporten fra forstudiet Interkommunalt samarbeid i Pleie og omsorg i numedalskommunene skal legges fram for kommunestyret 2013 Rapporten er presentert for alle 3 kommunestyrer. I samarbeid med numedalskommunene, følge opp rapport fra forstudiet og planlegge videre framdrift mht de anbefalinger som gis i rapporten 2016 Kommunen har vært aktiv deltaker i prosjekt Helseløft og Lokalt samarbeidsutvalg Kongsberg sykehus (LSU). Aktiv deltaker i prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet hvor numedalskommunene, Kongsberg kommune og Kongsbergsykehus samarbeider om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens målsettinger innen for pleie og omsorg 2016 Prosjekt Helseløft ble avsluttet på høsten. Omsorgsteknologi Delta i prosjekt i regi av Kongsbergregionen for å se på/kartlegge relevant omsorgsteknologi som kan tas i bruk for å bidra til økt effektivitet. Omsorgsteknologi kan også bidra til bedre tjenester for hjemmeboende Sluttrapport fra forstudiet ble forelagt i februar. Videre er prosjektmandat for forprosjektet Omsorgsteknologi utrulling av pilotløsninger vedtatt. Forprosjektet er tilsluttet SuksIT og det regionale helse- og omsorgsnettverket. Nore & Uvdal og Kongsberg er piloter som ble startet i juni. Kommunene i regionen har mottatt forskningsmidler til dette prosjektet. Dagtilbud til personer med demens Starte planleggingen av hvordan kommunen skal imøtekomme føringer i nasjonal demensplan mht. å etablere dagtilbud til personer med demens Har begynt å se på mulighetene for egnet lokale. Målindikator: Måloppnåelse i tråd med nasjonal demensplan. Følge opp samhandlingsreformens forpliktelser i forhold til medfinansiering av pasientinnleggelser på sykehus samt å ta i motutskrivningsklare pasienter God dialog med sykehuset gjennom egen koordinator 2016 Fortløpende og god kontakt med sykehuset. Fungerer etter intensjonen. Følge opp statistikker og rapporter fra sentrale myndigheter, evt. Korrigere eget Tiltaket er i løpende drift. Side 18

20 tilbud fortløpende Måleindikator: Kommunens ressursbruk holdes innenfor tildelt ramme fra staten Kommunens kontrollutvalg har gitt Buskerud kommunerevisjon i oppdrag å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt, spesielt rettet mot medfinansieringen og avtaler knyttet til samhandlingsreformen. Det ble avholdt informasjonsmøte mellom Buskerud kommunerevisjon, kommuneoverlege og enhetsleder Pleie og omsorg i november. Rapporten er ikke ferdig. Kontorforhold hjemmetjenesten Vurdere og evt. å planlegge et forprosjekt for mulige løsninger knyttet til utbedring av kontorene til hjemmetjenesten Skal utføres i Tilrettelegge for gode kommunale tjenester Utbedre beboerrom (rød og blå avd.) på Rollag Bygdeheim Utbedre garderober, oppgradere kjølerom/bårerom samt tiltak for å bedre lys i helsestasjonen 2013 Det er istandsatt garderober og påbegynt å pusse opp personalrom. Det viste seg imidlertid at personalrom renovert etter en moderne standard og i henhold til aldershjemmet ønsker er svært dyrt å gjennomføre. Dersom ikke pasientene skal bli skadelidende, må også rommene pusses opp ettersom de blir ledige. Gjennomføringen vil derfor pågå over lengre tid og en må vurdere å senke ambisjonsnivået. I budsjettvedtaket for 2014 er det vedtatt at det skal utarbeides en helhetlig plan for oppussing av bygdeheimen. Dette arbeidet er påbegynt. Renovering av samfunnshus i Veggli Måleindikator: Brukerundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Skolekjøkken, samtlige WC, nytt HC toalett og de aller fleste vinduene samt nytt ventilasjonsanlegg er rehabilitert og installert. Hovedsakelig gjenstår det nå å rehabilitere garderobe og dusj anleggene. Nytt ventilasjonsanlegg kom som følge av et pålegg fra Arbeidstilsynet og en måtte derfor prioritere dette fremfor garderobeanlegg. Videreføres i 2014 ref. budsjettvedtak for Bærekraftig utvikling Handlingsprogram 2016 for satsningsområdet Tiltak Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi kilder Periode 2016 Status Årsmelding 2013 Konvertere minst 80 % av alle olje- og elkjeler i kommunale bygg over til bioenergi 2016 Det er nå konvertert ca. 80 % Kompetanseheving for driftspersonell 10 % energireduksjon i kommunale bygg mv. Prosjektet er ikke påbegynt ennå Det foreligger ikke tall for dette ennå Måleindikator: Reduksjon i elforbruk i kommunale bygg Side 19

21 Samfunnssikkerhet Handlingsprogram 2016 for satsningsområdet Tiltak Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Periode 2016 Status Årsmelding 2013 Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Opprettholde viktige kommunale tjenester ved langvarig strømbrudd 2014 Alle veier og gater nede i bygda har fått vedtak om navn og gateskilt og det er sett opp gateskilt i bygda. Fjell/hytteområdet skal prioriteres i Det skal anskaffes nytt og større strømaggregat på Rollag bygdeheim Måleindikator: Når nytt strømaggregat er installert/implementert 2013 Oppdraget er ikke utført da det bl.a. ble vurdert å installere nødaggregatet i elverkets traforom på bygdeheimen. Det ville i så fall betinge flytting av trafo. Det har vært nødvendig med en ytterligere gjennomgang av løsningsalternativene. Brannberedskap Anskaffe ekstra pumpe for til bruk på førstebilen ved utrykning. Dette vil være en enkeltstående pumpe som er mer fleksibel i bruk 2013 Det er kjøpt ny pumpe Måleindikator: Når ny pumpe er anskaffet Arealbruk arealplanlegging Handlingsprogram 2016 for satsningsområdet Tiltak Periode 2016 Rullering av kommuneplanens arealdel i tråd med vedtatt planstrategi Status Årsmelding 2013 Tiltak Tilrettelegge for og gjennomføre en helhetlig og god prosess i arbeidet med å rullere arealdelen 2014 Påbegynt prosjektplanlegging Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Ferdigstille kommunedelplanen for randområdet Trillemarka i tråd med Side 20

22 vedtatt planstrategi Innarbeides i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 2014 Ikke påbegynt Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Særlig om Folkehelse Lovgrunnlag og føringer Folkehelseloven hadde sin ikrafttredelse Den legger føringer i henhold til kommunens ansvar for folkehelse og folkehelsearbeidet. Kommunene har gjennom samhandlingsreformen og ny folkehelselov fått et større ansvar for forebyggende arbeid i helsetjenesten og folkehelsearbeidet på tvers av sektorer. Kommuneplanens føringer, forankring Økt fokus på folkehelse er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og skal være gjennomgående i alle enheter. Folkehelse inngår som eget satsningsområde i kommuneplanen. Folkehelsearbeid er ikke et ansvar for det offentlige alene, hele samfunnet må bidra, mens kommunen sørger for å koordinere arbeidet. Satsningsområdet Folkehelse inngår i kommunens handlingsprogram. I årsrapporten her, under kapitlet Handlingsprogram, gis det en status på de tiltakene som er planlagt gjennomført. Helhetlig kartlegging Funksjonen folkehelsekoordinator er opprettet og det jobbes med en helhetlig kartlegging av utfordringer og muligheter i forhold til folkehelsen i egen kommune. Når kartleggingen er gjennomført vil eventuelt nye tiltak bli opprettet og iverksatt. Eksempel på igangsatte lavterskeltilbud Lavterskeltilbud i henhold til bestemte målgrupper, det vil si tilbud rettet mot kronikere som hjerte- og karsykdom, lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Oversikt tilbud ved utgangen av 2013: Pensjonisttrim treningsrom Rollag Bygdeheim 2 ganger per uke Myktrim Vegglitunet og Rollag Bygdeheim 1 gang per uke Turgruppe Snekkerbua 1 gang per uke Treningsgruppe psykisk utviklingshemmede 2 ganger per uke Fysioterapitester av barn på helsekontroll Tilrettelagte gruppetilbud for skolebarn Individuell veiledning og oppfølging av voksne Samarbeid med Idrettsskolen om treningstilbud i grupper Fremover i tid: Folkehelseoversikten/kartleggingen skal utføres i løpet av På grunnlag av spredte boforhold og grisgrendte strøk skal treningstilbud gis i både Rollag og Veggli Ungdomstrinnet: Etablere lavterskeltilbud for ungdom, gjelder både fysisk aktivitet og psykisk helse Øke samarbeidet med frivillige, lag og organisasjoner Planlegging: Barnehage og skole tett opp mot eldre, vinn-vinn effekt Folkehelse i alle enheter helhetlig folkehelsefokus. Kommunen skal vise og ta initiativ til forpliktende samarbeid (f.eks. partnerskapsavtaler) med frivillige, lag og foreninger Side 21

23 Organisasjon og medarbeidere Kommuneplanen innehar følgende formulering når det gjelder tjenesteutvikling (kap. 7.1): Rollag kommune skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Ansatte skal ha relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse etter behov Videre står under satsningsområder at Rollag kommune skal være en god leverandør av alle tjenester, alene eller i samarbeid med nabokommuner og andre offentlige myndigheter. Rollag kommune endret administrativ organisering til enhetsstruktur (to-nivå modell) på slutten av 1990-tallet. I ettertid er det gjort noen endringer slik at dagens organisering kan betegnes som en mer hybrid modell hvor antall ledernivå varierer noe mellom enhetene. Organiseringen av kommuneorganisasjonen må hele tiden måtte vurderes og tilpasses nye oppgaver og utfordringer mht. en optimal tjenesteproduksjon. Brukerkrav, reformer, nye oppgaver og pålegg fra overordnet myndighet har skjerpet kravene til sektoren. Det blir stilt store krav til fleksibilitet og kompetanse. I en liten kommune som Rollag vil det som regel være slik at nye oppgaver og utfordringer skal løses av medarbeidere som er her fra før. Samtidig har det foregått ganske omfattende investeringer i IKT-utstyr, hjelpemidler og i kompetanseoppbygging som bør sette organisasjonen bedre i stand til å løse løpende oppgaver og ta på seg nye uten at det automatisk skal utløse krav om nye ressurser. Medarbeidere Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2010/2011 og i Resultatene fra undersøkelsene blir fulgt opp i egen forpliktende plan der forholdet mellom medarbeidere og nærmeste leder er ett av hovedpunktene. Medarbeiderundersøkelsen har 12 måleparametre. Tabellen nedenfor viser faktiske karakterer (skala fra 1-6 hvor karakteren 6 er best) fra medarbeiderundersøkelsen i 2011 og Som det går fram av tabellen under ser en at det har vært en positiv utvikling på alle områdene og kommunen ligger litt over landsgjennomsnittet. Medarbeiderundersøkelse Organisering av arbeidet 4,4 4,7 Innhold i jobben 4,8 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,3 4,4 Samarbeid og trivsel med kollegene 4,8 4,9 Mobbing, diskriminering og varsling 4,8 5,0 Nærmeste leder 4,5 4,6 Medarbeidersamtale 4,4 4,7 Overordnet ledelse 4,0 4,6 Faglig og personlig utvikling 4,1 4,5 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,1 4,4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 Helhetsvurdering 4,5 4,7 Gjennomsnitt 4,4 4,7 *Samlet landsgjennomsnitt 4,4 4,6 *Landsgjennomsnitt er lik gjennomsnitt av de kommunene som benytter seg av dette verktøyet i sin medarbeiderundersøkelse (Kommuneforlagets bedrekommune). Årsverk Fordeling av antall årsverk og ansatte i kommunens enheter: Side 22

24 Enhet Årsverk Antall ansatte Fellestjenesten 8,9 12 Helse 5,5 7 Pleie og omsorg 57,3 104 Rollag kommunale barnehage 11,8 16 Veggli skole 29,0 37 Plan og utvikling 14,6 16 Totalt 127,1 192 Det er noen flere ansatte i denne oversikten sammenlignet med note 18 i regnskapet, det kommer av at vi har flere ansatte som har deltidsstillinger i flere enheter. Likestilling i Rollag kommune I følge likestillingsloven 1a, 3. ledd plikter Rollag kommune å redegjøre for likestilling i kommunen. Tradisjonelt er arbeidsmarkedet i kommunen kjønnsdelt. Rollag kommune er sterkt kvinnedominert med tradisjonelle delinger ved at det er mange kvinner som jobber i pleie og omsorg, barnehage og undervisning, mens det er flest menn som jobber i Plan og utviklingsenheten. Pleie og omsorg er den er største enheten i kommunen og her er det en stor overvekt av kvinner. I barnehagene er det fortsatt bare kvinner som arbeider. 1. Kjønnsbalanse: I Rollag kommune er ca 87 % av de ansatte kvinner og 13 % menn, dette er en økning av kvinneandelen på 2 % i forhold til i Andel ansette kvinner i enhetene i kommunen Kvinneandel av antall ansatte Rådmannens ledergruppe 71 % 71 % 71% 71% Fellestjenesten 81,8 73% 73% 70% Plan og utvikling 44 % 42 % 50% 55% Helse 100 % 87 % 86% 100% Barnehage 100 % 100 % 100% 100% Skole 82 % 79 % 75% 80% Pleie og omsorg 96 % 95 % 96% 95% I noen enheter er de få ansatte, slik at en ny ansettelse kan utgjør store forskjeller, dette ser vi blant annet i Helseenheten, der en mannlig ansatt sluttet og når han ble erstattet av en kvinne så får vi en enhet til som ikke har mannlige ansatte. Fortsatt har vi ikke fått ansatt menn i barnehagen. I skole har vi også en liten nedgang av mannlige ansatte. Tiltaksplan Øke andelen av menn ansatt i kommunen Mål Tiltak Ansvar og strategi Oppfordre menn til å søke når ledige stillinger lyses ut. Enhetsledere og ansettelsesutvalg Personalpolitiske retningslinjer sier Personalpolitiske retningslinjer sier Ansette det kjønn som er underrepresentert når søkerne står likt. For å få best mulig sammensetning av personalgruppa kan også alder og kjønn vurderes i tillegg til faglige Enhetsledere og ansettelsesutvalg Enhetsledere og ansettelsesutvalg Side 23

25 kvalifikasjoner Få rekruttert menn til barnehagene og helseenheten Oppfordre menn til å søke. Fokus på informasjon til unge om jobbmuligheter. Enhetsleder 2. Likelønn Rollag kommunes lønnspolitikk skal sikre like lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn. Dette følges opp ved ansettelser og i lokale lønnsforhandlinger. Rollag kommune har i dag ansatte som er lønnet i kapittel 4 (sentral lønnsfastsettelse + lokale forhandlinger), og i kapittel 3 og 5 (lokal lønnsfastsettelse). Gjennomsnitt lønn fordelt på kjønn pr : Ufaglært Kvinner Menn Faglært Kvinner Menn Høyskole Kvinner Menn Høyskole(mer enn 3 år) Kvinner Menn Undervisningspersonell Kvinner Menn Enhetsledere Kvinner Menn I enkelte av disse gruppene er det få arbeidstakere og gjennomsnittlønn vil derfor ikke gi et godt grunnlag for sammenligning. De enkelte ansattes stilling og ansvar vil også spille inn. Stort sett har alle lønnsgrupper i kommunene økt gjennomsnittslønn, hos oss er det noen grupper som ikke har det. Dette kommer av at vi i 2013 hadde nyansatte med begynnerlønn. Rollag kommune har en lønnspolitisk plan som skal bidra til: - å rekruttere, beholde og utvikle dyktige medarbeidere på alle plan i organisasjonen - å gi medarbeiderne en lønn som står i forhold til: o stillingens ansvar, oppgaver og myndighet o medarbeiderens kvalifikasjoner og kompetanse i forhold til kommunens behov o medarbeiderens innsats og resultatoppnåelse i forhold til kommunens virksomhet og mål - å utvikle interne lønnssystemer som o bygger på hovedtariffavtalens bestemmelser, o fremmer likelønn mellom kvinner og menn, o er enkle å forstå og administrere Side 24

26 o o gir riktig lønnsdifferensiering gir forutsigbar lønn Lønnspolitisk plan sier også følgende: Lønnsnivået for kvinnedominerte stillingskategorier skal være like høyt som for tilsvarende mannsdominerte. Den lønnspolitiske planen brukes i lokale lønnsforhandlinger og ved ansettelser. Tiltaksplan Lik lønn for likt arbeid Riktig lønn til alle Mål Tiltak Ansvar og strategi Følges opp lokale lønnsforhandlinger og ved ansettelser Alle medarbeideres lønnsnivå skal gjennomgås en gang i året. Enhetsleder og personalansvarlig Enhetsleder og personalansvarlig 3. Arbeidstid I Rollag kommune er ca 87 % av de ansatte kvinner og ca 77 % av disse er ansatt i forskjellige deltidsstillinger. Av mennene er det kun 35 % som har deltidsstillinger. Det er 32 stykker som har under 50 % stilling av disse er det 2 menn. Det er fortsatt innen pleie og omsorg vi finner de minste stillingene og der er det i all hovedsak er kvinner ansatt. Vi har hatt en bevist holdning til utvidelse av eksisterende deltidsstillinger ved ledighet. Ved ansettelser bruker vi aktivt tiltaksplanen. Vi ser bestandig etter om det er ansatte som kan få økt sine stillinger før ledige stillinger lyses ut eksternt, slik at flere ansatte har får økt sin deltidsstilling. I noen tilfeller blir også turnuser endret for at ansatte skal få større stillinger. Vi har også gjennomført undersøkelser for å finne ut hvem som ønsker seg større stillinger. Dette har resultert i at flere ansatte har fått større stilling, men vi har ikke klart å bli kvitt de minste helgestillingene i pleie og omsorg. Tiltaksplan Ha oversikt over hvem som ønsker større stilling Mål Tiltak Ansvar og strategi Før små stillinger lyses ut skal en vurdere om den kan kombineres med en annen stilling Se på muligheten for endrede turnuser 4. Personalpolitisk satsinger Del av kompetansekartleggingsverktøyst Lyse ut stillinger internt Endrede turnuser Den ansatte selv må legge dette inn Enhetsleder og ansettelsesutvalg Enhetsleder og tillitsvalgte Seniortiltak: I 2012 ble kommunens seniorpolitikk revidert, vi har en senioravtale som gir arbeidstaker mulighet til å ut 10 dager ekstra fri i alderen og 15 dager ekstra fr fra år. Ved utgangen av året var det kun 2 kvinner som har senioravtale. Flere eldre til å stå arbeid lengre Bevare kompetansen lengre Mål Tiltak Ansvar og strategi Senioravtale Enhetsleder Likelønn: Lønnsnivået for kvinnedominerte stillingskategorier skal være like høyt som for tilsvarende mannsdominerte, dette er nedfelt i kommunens lønnspolitiske plan. Likhetsideologi skal fortsatt være et viktig prinsipp i lønnsarbeidet. Mål Tiltak Ansvar og strategi Lik lønn for kvinner og menn Plasseres riktig ved ansetteles Enhetsleder - ansettelsesutvalg Lønnspolitisk Sikre like muligheter i lokale lønnsforhandlinger Tatt inn i kommunens lønnspolitiske plan Tillitsvalgte og forhandlingsutvalg Politisk vedtatt inneværende kommunestyreperiode Side 25

27 5. Etnisitet og nedsatt funksjonsevne Rollag kommune har noen arbeidstakere med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Det er ikke satt i gang spesielle tiltak for rekruttering av disse, de har søkt stillingene på vanlig måte og blitt ansatt på samme måte som andre. Få arbeidstakere med annen etnisk bakgrunn integrert i arbeidstokken Mål Tiltak Ansvar og strategi Ekstra fokus på introduksjon og opplæring Leder og arbeidstakere Gode norsk kunnskaper Deltagelse på norskkurs Arbeidstaker og leder Alle skal trives på arbeidsplassen Retningslinjer mot trakassering og mobbing Alle som arbeider i kommunen Det er ikke satt i gang noen generelle tiltak for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, dette løses ved behov. Kommunen har opprettet noen tilrettelagte arbeidsplasser for funksjonshemmede. I kommunens personalpolitiske retningslinjer er følgende vedtatt: Kommunen ser positivt på integrering av funksjonshemmede arbeidstakere, og vil arbeide for at dette skal bli mulig. Tilrettelegge arbeidsplassene Mål Tiltak Ansvar og strategi Nødvendig utstyr og tekniske hjelpemidler må være tilgjenglig Leder og arbeidstakere Ha egne arbeidstreningsplasser Opprette plasser etter behov Enhetsleder og tillitsvalgte Oversikt Årsverk Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 87 % 85 % 85 % 87 % Antall menn % andel menn 13 % 15 % 15 % 13 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 86 % 86 % 86 % 86 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 14 % 14 % 14 % 14 % Fordeling heltid/deltid Tekst Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 83 % 79 % 77 % 77 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 45 % 45 % 38 % 35 % Med ledende stilling menes rådmann, enhetsledere og avdelingsledere. Side 26

28 Helse, miljø og sikkerhet Rollag kommune har ansvaret for at kommunale virksomheter drives i samsvar med lover som regulerer forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Flere av lovene stiller krav til kommunen som arbeidsgiver og til at kommunen skal ha et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø for kommunens ansatte. Dette gjelder både fysiske og psykiske sider av arbeidsforholdene. Videre stiller lovene også opp krav til HMS for brukere av kommunens tjenester, eksempelvis barnehagebarn, skoleelever og beboere på institusjon. Rollag kommune skal påse at kommunal virksomhet ikke belaster natur og miljø på en uheldig måte i forhold til forurensning m.v. Som arbeidsgiver er hovedkravene fastsatt i Arbeidsmiljøloven og i egen forskrift om internkontroll, som defineres som Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rådmannen har ansvaret for etablering, vedlikehold og oppfølging av internkontrollsystemet og ansvaret for daglig oppfølging er lagt til enhetslederne. I samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen har kommunen anskaffet et IKT-basert kvalitetssystem. Systemet skal bygges opp til å håndtere all dokumentasjon og prosedyrer inkl. avvikshåndtering i forhold til bl.a. HMS. I 2013 blir dette systemet implementert og det vil bli tatt i aktivt bruk i Rollag kommune er IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv) med følgende overordnende mål: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. I 2013 har Arbeidstilsynet gjennomført 4 tilsyn i Rollag kommune innenfor skole, barnehage og pleie og omsorg. De pålegg som kommunen fikk etter tilsynene er enten lukket eller i plan for lukking. Sistnevnte er tiltak som er avhengig av budsjettbevilgninger og som da er innarbeidet i budsjettet for Arbeidstilsynet har godkjent denne framdriften. Det gis følgende status på handlingsprogrammet 2016 for HMS: Mål Tiltak Systematisk HMS-arbeid Inkluderende arbeidsliv - lederkompetanse Ja Ja Ja Ja Status utført i 2013: Særlig innen for pleie og omsorg har dette vært tema. Lederne har gjennomført kurs/veiledning om oppfølging av sykmeldte (kursleder i regi av Stamina Helse). Det har også vært gjennomført kompetanseheving for ledere og mellomledere i hele kommunen innenfor personalforvaltning. Systematisk HMS- arbeid Medarbeiderundersøkelse Ja Ja Status utført i 2013: Det er gjennomført medarbeiderundersøkelsen i Resultatene fra denne er beskrevet annet sted i årsrapporten. Arbeidsgiverstrategi Identitet og omdømmeprosjekt Fase 1 Fase 2 Oppfølg. Oppfølg. Status utført i 2013: Fase 1 av Identitet og omdømmeprosjektet ble gjennomført i Omtalt annet sted i årsrapporten Systematisk HMS-arbeid Verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS Ja Ja Ja Ja Status utført i 2013: Det er lagt opp til at kommunen gjennomfører bedriftsinterne grunnkurs i HMS hvert 2. år. I mellomåret har vi avtale med bedriftshelsetjenesten om at eventuelle behov dekkes ved at eventuelle nye verneombud deltar på deres standardkurs som de gjennomfører etter fast kursplan. Av «logistikkhensyn» fikk ikke alle nye verneombud opplæringen i 2013, men fanges opp av planlagt bedriftsinternt kurs nå i starten av 2013 (om lag Side 27

29 90 % av verneombudene har gjennomført grunnkurset). Mål Tiltak Systematisk HMS-arbeid Vernerunder og oppfølging Ja Ja Ja Ja Status utført i 2013: Vernerunder er gjennomført i alle enheter. Oppfølging og rapportering skjer til kommunens AMU-utvalg. Systematisk HMS-arbeid Strategi og evalueringsmøte med bedriftshelsetjenesten Ja Ja Ja Ja Status utført i 2013: Det er gjennomført årlig møte med bedriftshelsetjenesten med fokus på forebyggende HMS-arbeid. Utarbeidelse av årsplan samt planlegging av rullering av ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse) innen HMS Systematisk HMS-arbeid Implementere IKT-basert Kvalitetssystem Ja Ja Drift/ forbedring Drift/ forbedring Status utført i 2013: Kommunen har anskaffet IKT-basert Kvalitetssystem i 2013 (et samarbeid i regi av kommunene i Kongsbergregionen). Det er i tillegg gjennomført opplæring i bruk av systemet. Systemet skal bygges opp til å håndtere all dokumentasjon og prosedyrer inkl. avvikshåndtering i forhold til bl.a. HMS. Systematisk HMS-arbeid Møter i Arbeidsmiljøutvalget Status utført i 2013: Det er gjennomført fire møter i arbeidsmiljøutvalget i Samlet sykefravær Løpende oppfølging 5,9 5,9 5,7 5,7 Status utført i 2013: Samlet sykefravær (korttids- og langtidssykefraværet) i 2013 er 8,05 %. Kommunen har ikke nådd målsettingen med et samlet sykefravær ikke over 5,9 %. Sykefraværet har økt i 2013 og det er nødvendig med særlige oppfølgingstiltak for at denne trenden skal snu. Det vises til eget kapittel om sykefravær nedenfor for ytterligere informasjon. Sykefravær Kommunen har i mange år hatt fokus på oppfølging av sykefraværet. Sykefraværet er redusert noe de siste årene, men i 2013 har sykefraværet økt igjen. I 2012 var samlet sykefravær 5,72 %, mens den i 2013 er på hele 8.05 %. De enhetene med størst fravær er Pleie og omsorg med hele 11,27 % og barnehagene og plan og utvikling som ligger rundt 7.5 %. De andre enhetene er under måltallet på 5,9 %. Alle enhetene følger opp sykemeldte i med IA-avtalen. De fleste av langtidssykemeldingene er knyttet til kroniske sykdommer eller sykdommer som ikke er relatert til arbeidsplassen. En del av korttidsfraværet er også knyttet til kronisk sykdom, ved disse fraværene har kommunen vedtak fra NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden. I pleie og omsorg, som er den enheten med flest ansatte, er mesteparten av fraværer knyttet til ansatte i større stillinger med muskel- og skjelettplager. I løpet av 2013 har enheten satt i gang følgende tiltak for å redusere sykefraværet: Tilbud om bruk av treningsrom Rollag Bygdeheim Tilbud om individuell veiledning fra kommunefysioterapeut Aktivitetskonkurranse pågår Tett oppfølging av sykmeldte Lederne har gjennomført kurs/veiledning om oppfølging av sykmeldte (kursleder i regi av Stamina Helse) Side 28

30 Stort fokus på bruk av forflytningshjelpemidler, spesielt i institusjon Kommunefysioterapeuten veileder og holder interne kurs i forflytningsteknikk Når sykefraværet har økt så mye i 2013 er det viktig at det i 2014 settes ekstra krefter inn for å snu den vonde trenden vi er inne i. Det er spesielt viktig at oppfølgingen av langtidssykemeldte fortsatt prioriteres. Side 29

Rollag kommune. Foto: Irene B. Nørsterud. 2.tertial 2013

Rollag kommune. Foto: Irene B. Nørsterud. 2.tertial 2013 Rollag kommune Elgjakt Foto: Irene B. Nørsterud 2.tertial 2013 Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling 2013... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging... 4 Folkehelse... 6 Næringsutvikling...

Detaljer

Rollag kommune. Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag. 1.tertial 2013

Rollag kommune. Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag. 1.tertial 2013 Rollag kommune Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag 1.tertial 2013 Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling 2013... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging... 4 Folkehelse... 6 Næringsutvikling...

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 1 november 2012 Innhold Rådmannens innledning... 3 Det kommunale styringssystem... 7 Plansystemet... 8 Handlingsprogram

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Rollag kommune Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 K-sak 77/2012 av 14. desember 2012 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 77/2012 Handlingsprogram

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Med handlingsplan for 2013 Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstilling og nyskaping

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumsprisen. 2.tertial 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumsprisen. 2.tertial 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumsprisen Foto: Solfrid Holtan 2.tertial Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret 27.01.2014 Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning

Detaljer

Måloppnåelse iht. kommuneplan for Rollag, langsiktig del

Måloppnåelse iht. kommuneplan for Rollag, langsiktig del Måloppnåelse iht. kommuneplan for Rollag, langsiktig del 1. Innledning Kommuneplanens langsiktige del for perioden 2000-2010 ble vedtatt i mai 2000. en for kommunen for perioden er: Visjonen for Rollag

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 17. oktober 2013 Innhold Rådmannens innledning...

Detaljer

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU Årsplan del II 2013 UTVIKLINGSPLAN Frogner barnehage Godkjent av SU 5.2.2013 FORORD Frogner barnehages utviklingsplan skal være et mål for det pedagogiske arbeidet i 2013. SWOT- analysen ble foretatt på

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann.

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann. Helhetlig planlegging og styring i -i et folkehelseperspektiv. Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse 20.10.2015 Petter Lindseth, rådmann. Nye strategier for kommunen - hva så? Tema: Hvordan

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lysejordet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune. v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen

Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune. v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Målsetting med at denne saka legges frem Vi er i startgropa

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1 Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal Innherred samkommune Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal 1 2 Hva preger helsetjenesten i kommunene? 1.Allerede ganske stor: En omsetning på 75 tusen millioner 2.120 000 betalte årsverk, vel

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag Versjon Godkjent i kommunestyret Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1

Omstillingsplan for Rollag Versjon Godkjent i kommunestyret Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Versjon 29.2.2012 Godkjent i kommunestyret 15.03.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning: Bakgrunn for Rollags omstillingsstatus Rollag kommune har

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer