Måloppnåelse iht. kommuneplan for Rollag, langsiktig del

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måloppnåelse iht. kommuneplan for Rollag, langsiktig del"

Transkript

1 Måloppnåelse iht. kommuneplan for Rollag, langsiktig del 1. Innledning Kommuneplanens langsiktige del for perioden ble vedtatt i mai en for kommunen for perioden er: Visjonen for Rollag kommune er; Bygda vår skal være et trygt sted å bo, vokse opp og virke i Sammen skal vi ta i bruk ressursene og sikre et medmenneskelig samfunn som tar vare på natur og miljø Å øke folketallet i Rollag. Det skal skje ved å legge til rette for attraktive botilbud og arbeidsplasser, et godt oppvekstmiljø og et allsidig kultur- og fritidstilbud. En vil ta i bruk hele bygda for å nå målsettingene, både grendene, tettstedene og utmarka. Hovedsatsningen for planperioden er barn og unge. Øvrige satsningsområder er: Fritid og trivsel o Kultur- og idrettssenter ved Numedal folkehøgskole, Idrettsskolen o Følge opp målsetting i rus/alkoholpolitisk plan Næringsutvikling o Trygge nåværende arbeidsplasser o Skape nye arbeidsplasser 1

2 Regionalt samarbeid o IKT-satsning gjennom LiNK-programmet o Regionrådet o Den grønne dalen o Regionalt samarbeid innen sosial- og barnevernsaker 2. Rapportering på måloppnåelse for kommuneplanens langsiktige del Hovedmålsetting Oppfylt Begrunnelse 1 Øke folketallet i Rollag Nei, ikke oppnådd, tvert i mot, en betydelig nedgang Nei Ungdom flytter ut? Netto utflytting Netto fødselsunderskudd Dokument asjon 2 Befolkningstatistikken 3. Satsningsområder I tilegg til målet om å øke bosettingen i Rollag, har kommunen utpekt hovedsatsningsområder barn og unge, og noen øvrige satsningsområder. Det vil også være interessant for revisjon av kommunedelplanens samfunnsdel, og se i hvilken grad disse satsningsområdene er fulgt opp i praksis, og hvorvidt et er oppnådd konkrete resultat og begrunnelse for/dokumentasjon for dette. 1 Begrunnelse for hvorfor/hvorfor ikke målsettingen er oppnådd. 2 Henvis til dokumentasjon som viser hvordan målet er oppnådd 2

3 Barn og unge Oppfylt Begrunnelse 1 Styrke tilbudet til barn og unge gjennom økte rammet til skolesektoren Ja Bevist satsning politisk Ligger på toppen i forhold til ressursbruk pr. elev/barn i Buskerud Full barnehagedekning på 95,5 %. Høy andel av barna har full plass. Økt pedagog bemanning, tilsvarende en ekstra pedagog i 100 % stilling i hver barnehage. Oppnå et bredere tilbud til ungdommen bla. ved utvikling av ungdomsklubben Nei Videreført på samme nivå. Ingen spesifikke nye tiltak mot målgruppa Tilbudet på ungdomsklubben ble utvidet til også onsdag kveld i en periode, men dette ble redusert igjen fordi det var for liten interesse Forebygge rusmisbruk blant ungdom Ja Skole og Helse har hatt bevist fokus. Lensmann fokuserer også på dette godt samarbeid Dokument asjon 2 KOSTRA Ressursbruk i budsjettet Statistikk? 1 Begrunnelse for hvorfor/hvorfor ikke målsettingen er oppnådd. 2 Henvis til dokumentasjon som viser hvordan målet er oppnådd 3

4 Fritid og trivsel Oppfylt Begrunnelse 1 Dokumentasjon 2 Kultur- og idrettssenter ved Numedal folkehøgskole, idrettsskolen Ja. I forhold til utvidet kulturbegrep. Følge opp målsettinger i rus/alkoholpolitisk plan Opprettholde mangfoldet av lag og foreninger i bygda Ta vare på hverandre gjennom sosial nettverk Ja Opprettet Idrettsskolens aktivitetssenter i perioden. Kommer ut tilbud om ulike treningstilbud og kurs to ganger pr. år. Tilbudene er varierte og henvender seg til brukergrupper fra 6 år til pensjonister. Faste tilbud i perioden har vært Allidrett for barn og ungdom, Seniortrim, tilrettelagt fysisk aktivitet interkommunalt samarbeid. Ut over dette tilbud som spinning, aerobic, step, bedriftstrim, ballspill, styrketrening, svømmeskole, dans, yoga, tae kwondo, trening på resept, golf grønt kort kurs, diverse friluftslivskurs, høyskolekurs, treningskontaktkurs Åpen svømmehall og helsestudio 6 dager i uka 9 mnd av året. Idrettsarenaer tilgjengelig for publikum som 6 hulls golfbane, sandvolleyball, ballbinge, 2 fotballbaner, og fra vinter 2009/2010 jibbebakke. Idrettsskolen brukes for øvrig som kurssted for ulike organisasjoner. Sporadisk i forhold til kultur ut over idrett/friluftsliv. Fast som kommunens storstue ved 17. mai feiring. Kommunen har en overordnet plan, men burde vært konkretisert i en handlingsplan. Bør utarbeides i samarbeid med flere enheter God aktivitet innenfor lag og foreningslivet. Selv om kommunen bruker lite midler til formålet. Kommunen har tilrettelagt for barselgrupper Stor aktivitet på frivilligsentralen Eksempel er jo etablerte lag og foreninger (knivklubb, syklubber, idrettslag) I tillegg er Snekkerbua etablert som samlingssted. Gjennomsnittlig antall kurs fra = 18 kurs pr. år. Antall deltaker i samme periode = 308 Snitt antall brukere i svømmehallen = 4000 pr. år. Planen Aktivitetsnivå? 4

5 Næringsutvikling Oppfylt Begrunnelse 1 Dokumentasjon 2 Trygge nåværende arbeidsplasser Konjunkturavhengig Sysselsettingsstatistikk Skape nye arbeidsplasser Ja Fossanåsen, Etablering av NAV Numedal, enkelmannsforetak, offentlige etater inkl. kommunen. Kommunen har kjøpt næringsbygg i Veggli og tilrettelagt for ny aktivitet Sysselsettingsstatistikk (noen i avgang og noen nye) Ha en beredskap i forhold til sysselsettingsnedgang innen industri og landbruk Kommunen som aktiv pådriver og initiativtaker for IKT-utvikling i privat og offentlig sektor Rekruttering av arbeidskraft til kommunen Ja NAV har en aktiv rolle. Kommunen har ikke spesifikt næringsapparat, men har tilgang til relevante nettverk (etableringskompetanse, Kongstanken, Samordnet næringsapparat, Numedalsutvikling) Aktivt inne som pådriver og tilrettelegger for kunnskapsog kompetanse utvikling. Kompetansearbeidsplasser i privat sektor er utviklet Hvis kommunen som organisasjon lite. Kommunens ressurser har vært svært begrenset i tidsrommet. Utfordringer knyttet til å få kvalifisert arbeidskraft til utvalgte stillinger. Utvikle nisjeproduksjoner Begrenset (julehuset ett eksempel) Videreutvikle hyttenæringen Ja Betydelig økning i hyttebyggingen i kommunen. Etablert nye bedrifter med dette som fokus. Etablering av VEVAS (51% kommunalt eierskap) Krav om forpliktende samarbeidsavtaler i reguleringsplaner Tai bruk uutnyttede kultur og naturressurser Ja Middelalderuka er etablert og i utvikling Trillemarka aktivitet gjennom Verdiprosjektet Se under begrunnelse Etablering av Numedalsnett, (bredt eierskap av private aktører i tillegg til kommunene i Numedal) Numedal bredbånd, Numedal fiber BliNK I og BliNK II (fiber til alle husstander)? Antall nye hytter i kommunen i perioden Renovering av gamle hytter i perioden Diverse prosjekter (Troll, Arena Trillemarka, Verdens minste hotellkjede) 5

6 Regionalt samarbeid Oppfylt Begrunnelse 1 Dokumentasjon 2 IKT-satsning gjennom LiNK programmet Ja Etablert BliNK I og II Fiberstamnett i Numedal (inkl. til enkelte hytteområder) Fibertilbud i hybridnettet (til innbyggere) Nye arbeidsplasser innenfor IKT Modernisering av kommunens bruksområder (Skole, demokrati, Pleie og omsorg, teknisk etc.) Regionrådet Nei og Ja Regionrådet i Numedal ble lagt ned til fordel for regionrådet i Kongsbergregionen. Kongsbergregionens strategi og styringsdokument Den grønne dalen Ja Fremdeles aktiv satsning med kommunens deltakelse Fyrtårnsbedrifter, vanndirektiv Generelt økt bevissthet om Numedalslågens kvalitet. Regionalt samarbeid innen Ja Etablering av felles sosial- og barnevernkontor med Flesberg Formalisert avtale mellom kommunene. sosial- og barnevernsaker kommune forsøksprosjekt). Er videreført i NAV-Numedal Kollektivtransport Kollektivtilbudet er noenlunde på samme nivå som ved Rutetilbudet? inngangen av perioden. Numedal videregående skole Ja Fortsatt tilbud. De fleste elevene fra Rollag velger denne Elevstatistikk? skolen i sin videreutdanning. Numedal folkehøgskole Ja Kommunen har overtatt eierskapet til skolen. Stabilt elevtall. Definert eget prosjekt Idrettskolen 2018 med fokus på videreutvikling. Rollag kommune eier Idrettsskolens statistikker og årsmeldinger som viser aktivitetsnivå. Prosjektbeskrivelse forprosjekt Idrettsskolen 2018) Rv 40 Ja Relativt god veistandard.? 6

7 Egen kommune Oppfylt Begrunnelse 1 Dokumentasjon 2 Opprettholde Rollag som egen kommune Ja Fremdeles èn kommune Oppnå økonomi med rom for egne valg og prioriteringer Delvis Stram økonomi med lite handlingsrom Kommunens budsjetter i perioden 7