Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014"

Transkript

1 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015

2 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender - demografi... 5 Handlingsprogram... 6 Omdømmebygging... 6 Folkehelse... 7 Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Tjenesteutvikling - generelt Bærekraftig utvikling Samfunnssikkerhet Arealbruk arealplanlegging Særlig om Folkehelse Organisasjon og medarbeidere Betryggende egenkontroll og en høy etisk standard Samfunnssikkerhet og beredskap Økonomisk analyse og nøkkeltall Investeringer Enheter Fellestjenesten Rollag Ungdomsklubb Veggli skole Rollag kommunale barnehage Helse og omsorg NAV Numedal Plan og utvikling Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Side 1

3 Rådmannens innledning Med dette legges rådmannens årsrapport for 2014 for Rollag kommune fram for politiske organer. Årsrapporten er administrasjonens tilbakemelding til politikerne om året som er gått, og som sammen med regnskapstallene gir en god oversikt over om virksomheten har vært i tråd med vedtatte forutsetninger og prioriteringer. Første del av årsrapporten inneholder en status på de satsningsområder og tiltak som inngår i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er basert på og strukturert i forhold til satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Under satsningsområdene næringsutvikling, inngår også status på arbeidet med omstillingsprogrammet. I den grad det er ønskelig er årsrapporten også en god informasjonskilde til publikum og offentligheten for øvrig om den allsidige virksomheten kommunen driver. Økonomi Netto driftsresultat i 2014 er positivt med 8, 3 millioner kroner og utgjør 4,4 % av kommunens inntekter. Korrigert for premieavvik og mottatte ekstraordinære engangsinntekter, vil korrigert netto driftsresultat kun være på 0,9 %. Premieavvik på pensjon samt ekstraordinære engangsinntekter gir gjerne en kunstig forbedring av resultatet. Korrigert netto driftsresultat gir derfor et riktigere bilde av den underliggende driften. Kommunens regnskapsmessig resultat i 2014 er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på 1,4 millioner kroner. Driftsregnskapet samlet for driftsenhetene viser et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner, mens øvrige inntekter/utgifter viser et samlet avvik i forhold til budsjettet på minus 0,2 millioner kroner. Hovedårsaken her er skatteinngangen som er ca. 1,2 millioner dårligere enn forutsatt. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Merforbruket fra 2013 på kroner er inndekt i Det henvises til kapitlet Økonomisk analyse og nøkkeltall for nærmere beskrivelse av kommunens økonomiske ståsted. Rådmannen vil understreke nødvendigheten av fortsatt stor oppmerksomhet rundt driften fremover. Den løpende driften er sårbar og det er lite rom for å håndtere eventuelle uforutsette utgifter som påløper i løpet av året. Det er videre lite rom for å sette i gang nye tiltak som har konsekvenser for utgiftsrammen i driften. Kommunenes disponible fondsmidler (reserver) bør fortsatt styrkes slik at kommunen står bedre rustet til å møte uforutsette utgifter samt at en opparbeider nødvendig egenkapital til fremtidige investeringer. Aktiviteter, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling Året 2014 har vært preget av et fortsatt høyt aktivitetsnivå, både i forhold til den løpende driften og i forhold til de mange utviklingsprosjektene som pågår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten kommune som Rollag kommune med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er god framdrift på de fleste områdene. Endringer i sammensetning av brukere og brukerbehov innenfor de største etatene, helse og omsorg og skole, gir betydelige utfordringer i tjenestetilbudet. Selv med stramme rammevilkår har kommunen likevel klart å opprettholde et stabilt og godt tjenestetilbud til sine innbyggere. Mer detaljerte beskrivelser av kommunens tjenestetilbud gis under omtalen til enhetene i årsrapporten. Årsrapporten tar opp i seg noen av detaljene, men kan på langt nær gi et totalbilde av den store aktiviteten som er knyttet til den daglige tjenesteproduksjonen i kommunen. Rådmannen vil takke de ansatte som alle bidrar til at kommunen kan yte gode tjenester til beste for sine innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Den overordnede målsettingen i kommuneplanen er å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og til 1600 i Etter en nedgang i folketallet på 28 personer i 2012, har kommunen hatt en økning i folketallet både i 2013 og I 2014 økte folketallet med 6 personer. I dette tallet ligger det et fødselsoverskudd på 7 personer, mens netto tilflytting har vært på minus 1. Folketallet ved utgangen av 2014 var på 1375 personer. Kommuneplanen innehar seks hovedsatsningsområder for å nå den overordnede målsettingen om folketallsutviklingen. Disse satsningsområdene er: Omdømmebygging Side 2

4 Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Handlingsprogrammet for 2014 innehar tiltak innenfor alle satsningsområdene og det henvises til eget kapittel i årsrapporten for status og framdrift på disse. Kommunens omstillingsprogram har nå pågått i tre år og det ble i slutten av 2014 gjennomført en midtveisevaluering i regi av Buskerud fylkeskommune. Midtveisevalueringen ble gjennomført av Oxford Research. Rapporten fra evalueringen hadde bl.a. følgende oppsummering: «Oxford Research vurderer omstillingsprogrammet i Rollag som vellykket virkemiddelsatsning. Gjennomføringen av programmet er solid, og det kan vises til god resultatoppnåelse. Omstillingsprosesser er tidkrevende, og gevinstrealiseringen kan primært forventes å foregå i andre halvdel av et seksårig program, samt i tiden etter dette. Det bør derfor foreligge gode grunner for å avbryte et program etter halvgått løp. For omstillingsprogrammet i Rollag er det ingen konkrete forhold knyttet til programmets gjennomføring, resultater eller videre potensial som tilsier et tidlig terminering av innsatsen». Med bakgrunn i bl.a. midtveisevalueringen, har Buskerud fylkeskommune gjort vedtak om fortsatt omstillingsstatus for Rollag kommune i tre nye år og fortsatt økonomisk støtte, forutsatt tildelinger fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Utover helhetlig omstillingsarbeid, har naturlig nok vedtaket om avviklingen av KA-Rollag som produksjonssted for Kongsberg Automotive medført et nødvendig fokus på ny industrietablering. Vedtaket ble kjent i oktober 2014, og både kommunen, Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV og omstillingsorganisasjonen har hatt stort fokus på dette. Dette arbeidet vil kreve store ressurser og oppmerksomhet i årene framover. Rollag kommune er arbeidsgiver for ca. 200 ansatte fordelt på ca. 134 stillingshjemler. De ansatte er den viktigste ressursen Rollag kommune har. Helse, miljø og sikkerhet er viktig for at arbeidstakerne skal trives, utvikles og settes i stand til å gjøre en god jobb for kommunen. I 2014 har det vært særlig fokus på systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid med internopplæring av ledere og tillitsvalgte. Videre er det tatt i bruk et IKT- basert kvalitetssystem for bl.a. avviksrapportering og avvikshåndtering. I regi av «Kompetanseforum» i Kongsbergregionen, er det i 2014 arbeidet med flere opplæringstiltak for kommunens ansatte. Et av tiltakene har vært et introduksjonsprogram for nyansatte som også har stått sentralt i kommunens omdømmestrategi. Programmet er bygget opp som e-læring og skal være klar til bruk i Det er også gjennomført internopplæring for ledere og tillitsvalgte i gjennomføring av tilsettingsprosesser. Det samlede sykefraværet i 2014 var på 5,79 %. Dette er en gledelig nedgang fra 2013 hvor sykefraværet var på 8,37 %. Alle enhetene har hatt reduksjon i sykefraværet. Det regionale og flerkommunale arbeidet er videreført og styrket ytterligere i løpet av året. Blant annet ble legevakt (Kongsberg, Flesberg og Rollag) etablert som interkommunalt samarbeid fra juni Kongsbergregionen er en viktig og strategisk samhandlingsarena for både kommunen og næringsliv. De prosjektene som initieres og gjennomføres, bidrar til resultater som kommunen vanskelig kunne ha oppnådd alene. Det henvises i denne forbindelse til egen årsrapport for Kongsbergregionen for nærmere informasjon om aktivitetene i Mars 2015 Hans Henrik Thune Rådmann Side 3

5 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 17 Formannskapet 5 Næring, miljø og ressurs 7 Folk 7 Alle kommunestyrets 17 medlemmer sitter også i andre utvalg. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Administrativ organisering: Rådmann Fellestjenesten Skole NAV Numedal Rollag kommunale barnehage Helse og omsorg Plan og utvikling Interkommunalt samarbeid: Barnevern Vertskommune: Nore og Uvdal Interkommunal legevakt Vertskommune: Kongsberg Administrativt har Rollag kommune enhetsmodellen der myndighet er delegert fra rådmannen til enhetsledere i faglige, økonomiske og personalmessige saker innen hver enhet. Side 4

6 Utviklingstrender - demografi Det har vært en nedgang i folketallet de siste tre årene på 35 personer, men en gledelig økning de siste to årene med 20 personer. Folketallet pr er personer Sammensetning aldersgrupper pr 1.7.hvert år: Endring Endring / /2014 Folkemengden i alt år år år år år og eldre Som tabellen viser gjelder denne spesifiseringen den 1.7. hvert år. Tendensen er likevel klar, det er en økning i de eldste aldersgruppene og en redusering i de yngste. Tabellen viser også at registrert folketallet pr 1.7. var 10 personer høyere enn ved årets slutt. Tabellen under viser endringen i folketallet det siste året med antall fødte, døde, fødselsoverskudd, innflytting, utflytting, netto innflytting og sum folkevekst: Som tabellen viser er det fødselsoverskudd på 7 personer i 2014 og netto utflyttet 1 person. Dette gir økt folkemengde pr på 6 personer. Side 5

7 Handlingsprogram Status Handlingsprogram 2017 for satsningsområdet: = Gjennomført = igangsatt = ikke påbegynt Omdømmebygging Handlingsprogram 2017 for satsningsområdet: Tiltak Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke egen (kommuneorganisasjonens) identitet og omdømme. Tiltaket er en videreføring av fase 1- prosjektet som ble gjennomført i Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse Periode Status pr Ett av tiltakene i fase 1 er å gjøre kommunens hjemmesider på Internett mer brukervennlig. I april tok kommunen i bruk nye nettsider, nettsidene er et samarbeid mellom Nore og Uvdal, Flesberg, Hjartdal, Tinn og Rollag kommuner. Det er satt i gang tiltak innenfor ledelse og personalutvikling. Øvrige tiltak er ikke påbegynt men vil bli arbeidet videre med i 2015 Barnehagen God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse. Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, invitere journalister til arrangement i barnehagens regi Har innslag i hvert nummer av Under Varden. Journalister blir invitert til ulike arrangementer, men det er ikke alltid vi blir prioritert. Web sider, barnehage. Ha levende sider med ukentlig oppdateringer Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4, Hver vår 2017 Barnehagen har levende nettsider, de blir oppdatert ukentlig. Det er gjennomført brukerundersøkelse i mars 14. Side 6

8 Helse og omsorg Informasjon om tjenestetilbudet, profilering Oppdatert informasjon om tilbudene og tjenestene på kommunens hjemmeside Oppsøkende informasjonstiltak i forhold til målgrupper Videreføre forebyggende team/hjemmebesøk Målindikator: Brukerundersøkelse 2017 Fortløpende Det arbeides med informasjonstiltak for å fremme folkehelse og forebygging i alle aldere. Kampanjen fra helsedirektoratet, Dine 30 spres via sosiale medier og plakater. Forebyggende team tilbyr samtale og hjemmebesøk til alle 75 åringer. Oppfølgingssamtaler ved ønsker og behov. Plan og utvikling: Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Tilrettelegge for elektronisk byggesak Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner 2014 Tilrettelegge for SMS varsling (eks. abonnentvarsling) Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider 2014 Søkere kan sende søknaden elektronisk eller på Tilrettelegge e-post og for de å sende kan hente å behandle nødvendige byggesak elektronisk opplysninger for å lage søknad på nettet. Alle Gjennomgå våre rutiner og prosedyrer 2014 mht. forbedringer nødvendige skjemaer og opplysninger finnes Varsle på abonnenter nettet bl.a. om i digitalt f.eks. planarkiv Planarkivet vannstopp skal direkte nå styrkes via ytterligere SMS (fellesprosjekt i numedals-kommunene). Naboliste må en av lovmessige grunner fortsatt få tilsendt. Vi har hele tiden fokus på korte saksbehandlingstider på disse områdene og det det er positiv utvikling. Det er nå i gang et samarbeid i Kongsbergregionen om anskaffelse av SMSløsning (innbyggervarsling). Det er ikke tatt stilling til om dette skal kjøpes. Folkehelse Barnehage Tiltak Status pr Barna skal være fysisk aktive minst 1 time hver dag. Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom temperaturen tilsier det Barn er aktive, og i barnehagen er alle barna ute minimum en gang pr. dag. Gymsalen på Rollag skole er i ukentlig bruk av avdeling Rollag. Lokalene benyttes også til førskole for de eldste barna i Rollag og Veggli. Ellers benyttes nærmiljøet mye. Helse og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Forebyggende team gir tilbud til alle 75 åringer om hjemmebesøk og samtale om helsetilstand, livssituasjon, medbestemmelse, ansvar for eget liv og Side 7

9 Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging Videreutvikle trimtilbud for målgruppen samarbeid med frisklivssentral Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Målindikator: Brukerundersøkelse Folkehelseprofil 2017 hvordan de ser for seg årene framover. Samtidig blir det informert om kommunens tjenestetilbud. Teamet utfører besøk i året, avhengig av antall nye 75 åringer og behovet for oppfølgingsbesøk. Frisklivssentral er etablert og Helsedirektoratet har bevilget midler til formålet. Intensjonen med frisklivssentral er forebyggende helsesamtaler, samarbeid med fastlegene og hovedfokus rettet mot hjerte-/karsykdom. Aktiviteter og trimtilbud er utvidet siden i fjor. Helsestasjonen Videreutvikle tilbudet til helsestasjonen for aldersgruppene - spedbarn til skolestart - ungdom Øke kompetanse og kapasitet for flyktninger og innvandrere Målindikator: Brukerundersøkelse Antall brukere av helsestasjon for ungdom Antall flyktninger 2017 En viktig forbedring i helsestasjonstilbudet er lav terskel for å få hjelp raskt. Psykologen, familieveileder og helsesøster har startet opp med faste samarbeidsmøter, der oppgaver fordeles og løses mer effektivt enn tidligere. Det tverrfaglige samarbeidet gjør at flere oppgaver kan løses lokalt så tidlig som mulig. Tidligere konsultasjonsteam er startet opp igjen. Det er utarbeidet plan og tjenestebeskrivelser for arbeidet med barn og unge. Planen beskriver nærmere hvordan fagressursene samarbeider internt og eksternt med f.eks. barnevern og spesialist-helsetjenesten. Det er nå etablert tverrfaglig samarbeidsfora hvor faste møter starter i høst. Rusforebyggende arbeid består av et team (helsesøster, lensmann, barnevern og lærere på ungdoms-skolen). Teamet holder foredrag og gruppearbeid på foreldremøter i 7.klasse. Ut over dette stiller teamet opp på forespørsel fra skolen. Helsestasjonens første møte med flyktningene er avgjørende for å gi en god start i kommunen. Det avsettes god tid til konsultasjoner slik at de får den hjelpen og veiledningen som trengs. Helsestasjonen har godt samarbeid med flyktningetjenesten. Side 8

10 Psykisk helse i skolen Videreføre og evt. å utvide tilpasset undervisning til barn med lære- og atferdsvansker på aktivitetssenter Snekkerbua. Stimulere til økt tverrfaglig samarbeid Videreføre Regnbueprosjekt (samarbeidsprosjekt mellom skole og helse) Videreutdanning av sykepleier med satsning på psykisk helse for barn og ungdom Samarbeid med ungdomsråd 2017 Tiltaket på Snekkerbua er i drift. Positivt for elever det gjelder. Utvides ved behov. Regnbueprosjektet legger vekt på å styrke barns selvtillit, bli bevisst egne holdninger og legge fram egne synspunkter. Helsesøster og sykepleier under spesialutdanning er godkjente gruppeveiledere for målgruppen. Regnbueprosjektet er gjennomført og fortsetter i neste års 6. klasse. Sykepleier er under videreutdanning innen psykisk helse for barn og unge. Planlagt ferdig våren Evaluere ungdomsklubb Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom Kommunens folkehelseprofil Forebygge overvekt hos barn og unge, et samarbeid satt i system mellom fysioterapeut, helsesøster og psykolog. Ungdomsrådet har ikke fungert ordentlig i år, det har vært vanskelig å ha en dialog. Vurdere et mer allsidig tilbud til personer med problemer innen psykisk helse og rus Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Brukerundersøkelse Etablere lavterskeltilbud folkehelse Tilrettelegging for lavterskeltilbud i egen kommune (ulike målgrupper) Formalisere samarbeid med Idrettsskolen og Snekkerbua + øvrige helsetjenester Samarbeide om tilbud/tjenester i nabokommuner som ikke eksisterer i egen kommune Aktivitetstilbudet er økt til 2 dager per uke i samarbeid med Frivilligsentralen. Denne målgruppen har også fysisk aktivitet med veiledning av fysioterapeut. I tillegg gis aktivitetskontakter ved behov. Kartleggingen av folkehelsen i kommunen er ferdig, rapporten skal i første omgang til høring blant enhetene i kommunen. På bakgrunn av dette vurderes de tiltakene vi har i dag og hvordan satsingen videre bør se ut. Tiltak er ikke definert enda og arbeidet vil fortsette i Side 9

11 Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Rollag Frivilligsentral Videreutvikle partnerskapsavtale mellom kommunen og frivilligsentralen Målindikator: Inngått partnerskapsavtale 2015 Det er et godt samarbeid mellom frivilligsentralen og kommunen, særlig innenfor Helse og omsorg. Det er ikke inngått nye partnerskapsavtaler i Næringsutvikling OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG ÅRSRAPPORT 2014 Revidert omstillingsplan for Rollag 2017 med handlingsplan for 2014 ble godkjent i kommunestyret , etter forslag fra omstillingsstyret. Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune bevilget i møte kr 2,0 mill., og i møte ytterligere kr 0,5 mill. i omstillingsmidler til Rollag kommune for Dette medførte at budsjettet i handlingsplanen for 2014 med kr 2,5 mill. ble oppnådd. Fylkeskommunens hovedutvalg tildelte Rollag status som omstillingskommune i juni En omstillingsfase er normalt på 3+3 år, forutsatt at det er resultatoppnåelse av omstillingsarbeidet. Fylkeskommunen engasjerte Oxford Research for å evaluere gjennomføring og resultater som er oppnådd midtveis i Rollag. Den ble gjennomført i september-oktober 2014, og inkluderte også en spørreundersøkelse til bedrifter som hadde mottatt tilsagn eller annen bistand fra omstillingsprogrammet. Den såkalte midtveisevalueringen hadde følgende oppsummering: «Oxford Research vurderer omstillingsprogrammet i Rollag som vellykket virkemiddelsatsning. Gjennomføringen av programmet er solid, og det kan vises til god resultatoppnåelse. Omstillingsprosesser er tidkrevende, og gevinstrealiseringen kan primært forventes å foregå i andre halvdel av et seksårig program, samt i tiden etter dette. Det bør derfor foreligge gode grunner for å avbryte et program etter halvgått løp. For omstillingsprogrammet i Rollag er det ingen konkrete forhold knyttet til programmets gjennomføring, resultater eller videre potensial som tilsier et tidlig terminering av innsatsen». På bakgrunn av midtveisevalueringen gjennomførte Buskerud fylkeskommune vedtak om fortsatt omstillingsstatus for Rollag kommune i tre nye år og fortsatt økonomisk støtte, forutsatt tildelinger fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Samtidig ble det bevilget midler for gjennomføring av konsekvensanalyse for Numedal, med bakgrunn i Kongsberg Automotives vedtak om avvikling av KA-Rollag innen Utover helhetlig omstillingsarbeid, har naturlig nok vedtaket om avviklingen av KA-Rollag som produksjonssted for Kongsberg Automotive medført et nødvendig fokus på ny industrietablering og utnyttelse av eiendom, produksjonskapasitet og kompetansen her. Vedtaket ble kjent 16. oktober 2014, og så vel Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV, kommuneledelsen og omstillingsorganisasjonen har hatt løpende og tett dialog med KA og ansatte etter dette. Overordnet målsetting i revidert omstillingsplan er å bidra til at det skapes minst 20 nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2014 og 50 innen utgangen av Omstillingsarbeidet skal også bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene 2017 ut fra en prognose om at en arbeidsplass utgjør en langsiktig befolkningsvekst på to innbyggere. Utover helhetlig omstillingsarbeid, har naturlig nok vedtaket om avviklingen av KA-Rollag som produksjonssted for Kongsberg Automotive medført et nødvendig fokus på ny industrietablering og utnyttelse av eiendom, produksjonskapasitet og kompetansen her. Vedtaket ble kjent 16. oktober 2014, og så vel Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV, kommuneledelsen og omstillingsorganisasjonen har hatt løpende og tett dialog med KA og ansatte etter dette.. Side 10

12 Utover de tre satsningsområdene, vil man framover også jobbe særskilt med ny industrietablering og annen næringsutvikling knyttet til KAs eiendom, ansatte og produksjonskapasitet i Rollag. Innovasjon Norge bevilget delfinansiering for gjennomføring av mulighetsanalyse ny industrietablering i start av Her gis anbefalinger for videre arbeid i En plan for den delen av omstillingsarbeidet vil utvikles og framlegges for behandling senere i Næringsutvikling. Midtveisevalueringen av omstillingsprogrammet viser generelt bra resultater så langt innen satsingsområdet næringsutvikling. Gjeldende omstillingsplan 2017 hadde målsetting om å bidra til 20 nye arbeidsplasser innen 2014, basert på bedriftenes egne utviklingsprosjekter. Antall nye arbeidsplasser som måles i programmet, er de arbeidsplasser og virksomheter som programmet direkte er involvert i form av økonomisk bistand. Oppnådde nye arbeidsplasser jfr. tilbakemelding fra de 17 virksomhetene som svarte på spørreundersøkelsen i oktober 2014, viste en vekst innen disse virksomhetene på 19,2 årsverk siden oppstarten av programmet. Antall arbeidsplasser (for eksempel deltidsarbeidsplasser) kan være høyere enn dette. Målsettingen på dette punktet er dermed da oppnådd ca. i tråd med planen. 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K Rollag Endring Folketallet ved utgangen av kvartalet (Kilde: SSB) SSB s statistikk viser at Rollag opplevde et brudd i utviklingen på innbyggertallet i omstillingsperioden. Etter ensidig negativ utvikling, økte folketallet i fire kvartaler på rad i perioden 3. kvartal 2013 og til og med 2. kvartal De siste to kvartalene i 2014 viste en folketalsnedgang på til sammen 11 personer. Det er mange utviklingsprosjekter i gang i lokalt næringsliv, aktiviteten har vært høy over tid. Erfaringsvis får man gjerne faser i omstillingskommuner hvor søknader om økonomisk støtte går noe ned, og dette ble opplevd i deler av Det ble rettet aktiv kontakt ut mot et stort antall virksomheter, og fra høsten 2014 og senere har aktiviteten tatt seg opp igjen. Utover eget personell i omstillingsorganisasjonen ved programleder og engasjert medarbeider/konsulent, spilles det aktivt på Etablererkontoret i Kongsbergregionen, Innovasjon Norge, Rollag næringsforening og rådgivere i området. I forbindelse med ny industrietablering, er det også knyttet tettere kontakt med industrimiljøet Kongsberg og Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen. Stedsutvikling i Rollag og Veggli Rollag kommune ansatte stedsutvikler i 50 % fra og med september 2013 og engasjementet varer til sommeren Hovedaktivitetene har vært å planlegge og gjennomføre prioriterte tiltak i samarbeid med næringsliv, Veggli Vel og Rollag Havnevesen. Flere prioriterte tiltak har blitt gjennomført også i Veggli inngår som et av tre tettsteder i Buskerud i vegmyndighetenes satsing på «Trygge og trivelige tettsteder», og det er gjennomført forprosjekt for miljøgata i Veggli høsten Målet er å detaljprosjektere innen forsommeren Gjennomføringsperiode må avklares nærmere, ut fra når total ramme blir tilgjengelig og effektiv gjennomføring ut fra fysiske tiltak og trafikkmessige forhold. Tettstedsutvikling er langsiktige prosesser der resultater skapes i forpliktende samarbeid mellom parter som kommune, regionale myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Dette ansees utløst, og et godt samarbeid søkes videreført. Det forventes resultater i form av økt trivsel og bolyst, flere boliger og økt omsetning i lokalt næringsliv som følge av stedsutviklingsarbeidet. Bolyst Det er få boliger til salgs og utleie i kommunen, og få som annonseres i allment tilgjengelige kanaler. De som legges ut blir raskt solgt eller utleid. Boligprisene og leiepriser ser ut til å ha økt, og det er et viktig grunnlag for å utløse så vel nybygg som næringsutvikling. Det forutsetter innsats også fra private utbyggere og privatpersoner. Det informeres og veiledes i mulige virkemidler fra Husbanken og Innovasjon Norge i aktuelle prosjekter, interesserte boligkjøpere henvises til entreprenører, boligtrengende koples med huseiere mv. Kommunens samfunnsutvikler arbeider i samarbeid med både boligforvalter, Helse og omsorg, NAV, Rollag boligstiftelse, interesserte entreprenører m.fl. med å følge opp boligplanen. Rollag kommune og Rollag boligstiftelse er fortsatt dominerende boligaktører lokalt, og gjennomgang av boligmasse er gjennomført, og målet er å konkretisere aktuelle tiltak pr bygg, revidering av utleiekriterier og utleiepraksis, utleiepriser mv. i løpet av første halvår Side 11

13 Bemanning Programleder for omstilling i 100 % stilling sluttet og samfunnsutvikler overtok midlertid også dette ansvaret i en 30 % utvidelse av eksisterende stilling. I tillegg leies konsulent inn som programmedarbeider og denne jobber især direkte overfor næringslivet. Den midlertidige organiseringen var opprinnelig tenkt avsluttet ca. september 2014, men vedtak om videreføring av omstillingsarbeidet ble ikke gjennomført av Buskerud fylkeskommune før 20. november Stillingen er lyst ut i to omganger, og en håper på en tilsetting av ny programleder i 100 % stilling en gang før sommeren. Inntil videre fortsetter midlertidig organisering. Tiltak Periode Status pr Legge til rette for nyetableringer i 2 kommunen Vurdere behov og eventuelt å anskaffe ytterligere næringsareal i kommunen 2014 I 2014 har arbeidet med videreutvikling av Veggli næringspark og Faghandelssenteret hatt prioritet. Ny reguleringsplan ble sluttbehandlet oktober Tomter/parseller klare for salg fra vinter/vår To analyser av handelspotensialet er utarbeidet som synliggjør et mulig potensiale på millioner kroner i årlig omsetning. Arbeid omkring konkret handelsutvikling er i gang i samarbeid med interesserte handelsbedrifter. Det er nå flere ledige næringsarealer og næringsbygg i Veggli næringspark, både for leie og evt. kjøp. Kommunen videreformidler interesserte til disse. Kongsberg Automotive har informert om at de ønsker å selge eiendom etter avvikling av produksjonen i Rollag. Det er også tilgjengelige ubebygde arealer på deres tomt i Rollag, som kommunen henviser potensielle kunder direkte til. Tilrettelegge for heis i Næringsparkbygget i Veggli 2014 Iht. politisk vedtak er heis utsatt og midlene omdisponert til bl.a. andre nødvendige universelle tiltak i næringsparken. Inngår nå i økonomiplan 2016 Side 12

14 Steds- og områdeutvikling Tiltak Periode Status pr Ferdigstillelse av servicebygg Rollag bygdetun Styrke profileringen av bygdetunet mht. kommunens kulturminner og kulturarv Målindikator: Positiv utvikling i antall besøkende Rollag og Veggli utvikles som tettsteder I tråd med omstillingsplanen (prosjekt for stedsutvikling), utarbeide helhetlig sentrumsplaner for tettstedene Gjennomføring av prioriterte tiltak Måleindikator: Omsetning i handel og servicenæringer Bolyst i form av folketallsutvikling Servicebygget ble åpnet i begynnelsen av juli måned. Aktivitetsparken i Veggli: Byggetrinn 1 ferdigstilt. 750 dugnadstimer er utløst i bygging, og drift skjer i regi av Veggli vel. Byggetrinn 2 er i hovedsak planlagt, men forutsetter tilstrekkelig ekstern finansiering. Prosjektleder jobber med slike søknader også videre i Planlegging skjer i samarbeid med bl.a. elevene på Veggli skole. Planarbeidet for miljøgate Veggli startet andre halvdel av september i form av forprosjekt. Kommunestyret vedtok prioritering av aktuelle byggetrinn. Detaljprosjekteringer skjer 1. halvår Tildelt ramme fra Buskerud fylkeskommune er 4,0 millioner kroner, fordelt over år 2015 og Gjennomføringstidspunkt må avklares nærmere. Forhandlinger om kjøp av grunn for monument/belysning/trafikksikkerhetstiltak i Rollagskrysset er i gang. Flomsikringstiltak på fv. 107 har utløst en ekstra bred vegskulder (gangvei) fra Rollagskrysset til avkjøring KA, ble ferdigstilt sommeren Hele gangveien i retning sør fra Idrettsskolen ble sluttført med asfaltert i Alternative forslag for belysning av Bjørgesund bru ble utarbeidet og kostnadsvurdert. Ulike forskjønningstiltak i Rollag sentrum gjennomført, og plan for nye tiltak er under utarbeidelse. Samarbeid med Veggli Vel og Havnevesenet videreføres, og nye tiltak planlegges gjennomført. Side 13

15 Boligpolitikk, inkl. kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Gjennomføre tiltak i tråd med boligpolitisk handlingsplan. Måleindikator: Antall nye boliger Antall innflyttere til kommunen Antall boliger i egenregi 2017 Innbyggertallet har utviklet seg positivt for 4. kvartal på rad, fram til og med 2. kvartal i 2014, hvor man så opplevde 11 færre innbygger i de to siste kvartalene. En sannsynlig boligmangel er nå reell. Dette er samtidig et utgangspunkt for næringsutvikling, boligbygging og basis for et mer fungerende boligmarked (jfr. hovedmålet i boligpolitisk handlingsplan). Kontakt med flere interessenter tilsier en sannsynlig bygging av flere i privat regi (2015-). Ny reguleringsplan for Kolvegen-Glaimskøse sluttført september 2014, kullgroper frigitt under forutsetning av granskning/utgraving. Stor flateregulert boligtomt er solgt til private utbyggere, og man håper på realisering så snart som mulig av nye boliger. Bred prosess omkring samlet boligmasse i kommunalt og Rollag boligstiftelses eie er i gang. Basis for behovsvurderinger og nye prioriteringer framover (eie, utleie, salg, oppgradering, nybygg mv.). På grunn av tidspress for samfunnsutvikler har det ikke vært mulig å holde aktivitetsplanen eksakt på alle områder her. Materiell for annonsering/salg av boligtomter og profilering av kommunen under sluttføring og senere distribusjon på papir og web har blitt noe utsatt, men forventes ferdigstilt senvinter Kompetansetiltak omsøkt og støttet av Husbanken for å utløse opprustning av eksisterende boliger, og ny moderne boligbygging. Gjennomføring var opprinnelig tenkt senhøst/vinter/vår 2014/2015, men utsatt til senere i Flere målgrupper. Side 14

16 Barn og unge Tiltak Periode Status pr MOT-satsning Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen. Utdanne ungdom med MOT. Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs Kulturskoletilbud Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal kommune Programmet: Alle skolebesøk på trinn gjennomføres etter plan, inkludert et møte for ungdommer og foresatte i 9. klasse og et for alle foresatte i 8., 9. og 10. trinn. Ungdom med MOT: Skolering for UMM er gjennomført i samarbeid med nabokommunene. På Veggli skole er det pr. nå 8 ungdommer med MOT som har blitt skolert. Lokalt MOT-team: 1 magisk samling på Grotta i Rødberg, 3 styremøter, deltagelse på MOT-samling i Trondheim. Andre aktiviteter: Dialog med Nupro om MOT sine verdier og metoder, informasjon om MOT på kommunestyremøte, MOT til personalet på skolen Fokus fremover: Skolebesøk, UMM, årlig skolering for UMM skoleåret 2015/16 i samarbeid med nabokommunene, MOT til foresatte, mestringsreisa med utviklingssamling/mestringsdag/konsert/ foredrag for alle, MOT til personalet på skolen, magisk samling, samarbeid med Numedalsutvikling. Alle barn som har hatt ønske om deltagelse på kulturskolen har fått tilbud i skoleåret 2013/14 og 2014/15. Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Biblioteket. Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på biblioteket Kulturarrangement til høsten om det er økonomiske midler til dette. Forbedre barnebokutvalget Målindikator: Bokbudsjettet har ikke blitt økt på flere år, men bibliotekaren forsøker å øke utvalget innenfor de rammene som er. Side 15

17 Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Rullering av planer i tråd med gjeldende planstrategi Den kulturelle skolesekken 2014 Kulturelle skolesekken; Ble rullert i 2013 og er derfor ok. Gjelder fram til og med Plan for idrett og fysisk aktivitet Plan for idrett og fysisk aktivitet; Planprogrammet er vedtatt i hovedutvalget og prosessen videre pågår. Ferdigdato for selve planen er satt til våren Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø implementere årsplanen for et systematisk holdningsskapende arbeid blant elever, ansatte og foresatte bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse på sikt opprette stilling som sosiallærer Målindikator: Elevundersøkelsen 2017 I kontinuerlig drift; spesielt fokus ved oppstart av nytt skoleår. I kontinuerlig drift Valgt satsningsområde fra : Læringsledelse. Alle ansatte på skolen hadde felles kursdag innen læringsledelse Skolene i Numedal deltar i statlig satsning Ungdomstrinn i utvikling. Vi er tildelt midler til å lønne 2 ressurslærere 1 time pr. uke samt til å få dekket samarbeid med høyskolen i Buskerud/Vestfold tilsvarende 120 timer over 1,5 år. Skolen har avsatt 4 timer pr. uke til sosiallærer. Behovet er betydelig større. Tilpassa opplæring Tiltak elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning Ny Giv på 10. trinn 2017 I kontinuerlig drift lærerne har behov for å øke sin kompetanse innenfor tilpasset opplæring Samarbeidsmøter med PPT 2 ganger pr. år, men behovet for spesialundervisning ser likevel ut til å øke. Ny Giv-elever har hatt stor nytte av tiltaket. Satsningen avsluttet skoleåret og går over i drift (tilpasset opplæring fra ). Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, reduksjon i budsjettet Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. økt læringstrykk i klasse innføre SOL (systematisk leseopplæring) med forpliktende opplegg for alle trinn 2017 I kontinuerlig drift Skolen har utdannet 2 SOL-instruktører i samarbeid med Nore og Uvdal kommune. Skolering av alle lærerne settes i gang i januar Vurdering for læring -satsningen har hevet personalets Side 16

18 øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta gis tilbud om etterutdanning innenfor sine fagområder vurderingskompetanse betydelig. Videreutdanning i matematikk skoleåret 15: En lærer er frikjøpt i 37,5 % stilling. En annen lærer har søkt på og fått tildelt et stipend for å ta videreutdanning i matematikk. En tilstreber å gi tilbud om etterutdanning for alle lærerne innenfor sine fagfelt. Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Utvikle uteområdet og skolestua ute Utarbeide og gjennomføre plan for opprusting av skolegården Prosjektet er godt i gang. Ballbaner og leikeområde for trinn gjenstår. Målindikator: Elevundersøkelsen Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin ikt-kompetanse Elever og ansatte er strålende fornøyd. I kontinuerlig drift gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever, ansatte og foresatte skal bruke læringsplattformen Fronter 2017 I kontinuerlig drift Gjennomført elevene skal ha tilgang til egen PC som alltid fungerer nyansatte skal få nødvendig opplæring Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Nyansatte får opplæring. Skolen har i tillegg gjennomført kursrekke for alle lærere som trenger repetisjon innenfor ulik programvare fra januar Et forventningsdokument om hvilken kompetanse enhver lærer ved skolen skal ha, ligger til grunn for deltakelse i kursrekka. Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov Målindikator: Brukerundersøkelse Barnehagen Fleksibelt barnehagetilbud, vurdere åpningstiden i forhold til flertallets behov. Opprettholde barnehage i begge tettsteder. Godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov SFO-tilbudet er tilpasset alle familiers behov Det er en barnehageavdeling i hvert tettsted. Det jobbes kontinuerlig med kvaliteten i barnehagen. Side 17

19 Lokalsamfunn med MOT. Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier. Satsningsområde Barns medvirkning Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Samarbeid med Numedal videregående skole Målindikator: 2017 I barnehagen jobber vi med MOT`s kjerneverdier i form av sosial kompetanse i hverdagen, Vi er inne i siste året med Barns medvirkning som satsningsområde, dette arbeidet har resultert i en annen måte å jobbe på, som krever en bevisst holdning hos de voksne. Skolen har samarbeid med NVS på administrativt nivå (rådgiver og rektor) og elevene via faget Utdanningsvalg. Infrastruktur og kommunikasjon Tiltak Periode Status pr Nytt renseanlegg i Veggli Planlegge og å bygge nytt renseanlegg for Veggli tettsted Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Ferdigstille opprusting av Rollag vannverk Rollag vannverk; ferdigstille nødvendig oppgradering mht. montering av UV-anlegg for fjerning av eventuelle bakterier samt kalkanlegg for heving av PH Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Nødvendige avtaler og tillatelser samt arbeidet vedrørende dette er utført. Funn av kulturminner har medført utsettelse, men arbeidene med nytt renseanlegg skal utlyses i mai og en har som målsetning at anlegget skal være driftsklart i løpet av2015. Det er etablert ny brønn for reservevann i Rollag. Da vannet var aggressivt med lav ph., var det også planer om å tilsette soda. Nå viser det seg at grunnvannet etter ny brønn har forandret seg og bl.a. gitt høyere ph. verdier. Det er derfor satt i gang analyseprogram for å se om dette gir utslag med lågere aggressivitet og stabilere vann. Samtidig har den nye brønnen nå i starten gitt noe farget vann, men det ser bedre ut nå. Uansett medfører disse uforutsette tilstandene at framdriften er blitt noe forskjøvet. Pr drives det fortsatt med prøvetaking. Avfallshåndteringsanlegg Planlegge og å tilrettelegge for nytt avfallshåndterings/ kildesorteringsanlegg Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Foreløpig foreligger det ennå ikke detalj planer for anlegget, men det skal gjennomføres innen 1. september. Selve opparbeidingen skal først skje Side 18

20 Nødvendig opprusting av hengebroer Utbedring av hengebro, Rollag kirke Utbedring av hengebro, Rollag sentrum Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Infrastruktur som kommunale veier opprettholdes og videreutvikles Rest asfaltering veg, Kleivan Opprustning av veg, Risteigen/Fjøse Opprustning av veg, Krosshaug/Aarvelta Dessverre har vi ikke rukket å gjennomføre disse utbedringsarbeidene, men det tas sikte på gjennomføring i inneværende år. Ikke påbegynt Tiltakene er innarbeidet på nytt i budsjettet og økonomiplan for 2015 og Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Navnsetting og nummerering av veier Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført 2014 Prosjektet pågår som planlagt og det utføres tildeling av adresser sørfra i kommunen og er nå på det aller meste ferdig. Navnsetting av veier i hytteområdene pågår, men en rekker neppe å få sendt ut navneforslag på høring før etter sommerferien. Adressetildeling og fysisk oppsetting av veinavnskilt vil derfor først være ferdig i løpet av Tjenesteutvikling - generelt Tiltak Periode Status pr Videreutvikle IKT samarbeidsløsninger Kongsbergregionen Etablering av felles IKT-driftsorganisasjon Anskaffelse av fellesprogramvare innenfor ulike fagområder Numedalskommunene anskaffe moduler i personalsystemet og e- handel Alle kommunene i Kongsbergregionen har nå fattet vedtak om etablering av felles IKT driftsenhet. Prosessen har tatt lengre tid en forutsatt, slik at selve etableringsprosjektet vil forskyves til I april tok kommunen i bruk nye nettsider, nettsidene er et samarbeid mellom Nore og Uvdal, Flesberg, Hjartdal, Tinn og Rollag kommuner. Post/sak/arkiv-systemet er oppgradert til siste versjon i samarbeid med Nore og Uvdal og Flesberg. Ny versjon er tatt i bruk Side 19

21 Målindikator: Gjennomførte prosjekter Post/sak/arkiv- og økonomisystemet til numedalskommunene er nå flyttet inn i Kongsbergregionens driftsenhet. Felles oppvekst Numedal felles skolelederopplæring/ kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester Målindikator: Frigjøre tid til ledelse på skolen Interkommunalt samarbeid fungerer meget bra: Felles kursdager/ skolering/samarbeidsmøter for personalet på alle nivåer Skoleledermøter (lærende fellesskap) hver 4. uke Godt samarbeid om administrative oppgaver formelt og uformelt. Kommunene samarbeider om voksenopplæring og veiledning av lærere. Barnehage Har tatt i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på å danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Gjennomføres hvert andre år (-14, 16, 18 osv.) Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er representativ. Grønt skår i resultatet. Pleie og omsorg, Helse Økt kompetanse blant medarbeidere Utarbeide kompetanseplan Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov Motivere assistenter til å ta fagbrev Gjennomført i november ansatte i Helse og omsorg har gjennomført opplæringsprogrammet Aktiv omsorg i regi av Høgskolen i Telemark. Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men også til yngre brukere innen rusomsorgen, i psykiatrien samt til funksjonshemmede. Arbeidet videre med å implementere aktiv omsorg i ordinær drift vil pågå i Økt samarbeid mellom enhetene i kommunen Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Kommunebarometeret Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Side 20

22 Vurdere og eventuelt å etablere interkommunal stilling for samfunnsmedisin som overtar kommunelegefunksjon og koordinerer folkehelsesatsning Oppstart av interkommunalt legevakt med etablering av øyeblikkelig hjelp plasser til døgnopphold (samhandlingsreformens føringer) Interkommunalt samarbeid pleie og omsorg I samarbeid med numedalskommunene, følge opp rapport fra forstudiet og å planlegge videre framdrift mht. de anbefalinger som gis i rapporten Aktiv deltaker i prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet hvor numedalskommunene, Kongsberg kommune og Kongsberg sykehus samarbeider om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens målsettinger innen for pleie og omsorg Omsorgsteknologi Prosjektmandat forprosjekt omsorgsteknologi i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen - utrulling av pilotløsninger. Dagtilbud til personer med demens Tilrettelegge for dagtilbud som imøtekommer føringer i nasjonal demensplan mht. å etablere dagtilbud til personer med demens. Målindikator: Måloppnåelse i tråd med nasjonal demensplan Felles kommuneoverlegestilling med Flesberg kommune ble lyst ut for 2.gang, hadde intervju med 1 søker som fikk tilbud om stillingen ved utgangen av året. Interkommunal legevakt mellom Kongsberg, Flesberg og Rollag startet opp 2.juni. Kommunalt øyeblikkelig hjelp plasser (KØH) er en lovpålagt oppgave fra I forbindelse med interkommunal legevakt inviterte Kongsberg Flesberg og Rollag til å være med i felles prosjekt om KØH plasser. Prosjektrapporten er ferdig og arbeidet videre skal beskrive tilbudet nærmere, det skal søkes eksterne midler fra Helsedirektoratet. Arbeidet fortsetter i Videre arbeid er ikke påbegynt. Prosjekt Helseløft i Kongsbergområdet er avsluttet. Samarbeidet mellom kommunene i Kongsbergområdet og Kongsberg sykehus blir ivaretatt i andre samarbeidsarenaer. Velferdsteknologiprosjektet i regionen har faste møter. Der er gjennomført utprøving av ulike tekniske løsninger i ulike kommuner. 1 til 2 rom ved Rollag Bygdeheim prøver ut ulike sensorer som gir varsel per sms. I tillegg utprøves elektroniske medisindosetter i alle kommuner. Ikke tatt medisin gir varsel per sms. Kommunen har en representant med i prosjektgruppa som skal legge fram en anbefaling for mulig samarbeid videre i I tillegg har regionen også startet opp en nettverksgruppe. Rollag har en ansatt med videreutdanning i velferdsteknologi. Dagtilbud gis ut i fra behovet, ikke på en bestemt plass. Vurderinger tas med i boligplanarbeidet som pågår. Har søkt og fått eksternt tilskudd for denne aktiviteten. Side 21

23 Følge opp samhandlingsreformens forpliktelser i forhold til medfinansiering av pasientinnleggelser på sykehus samt å ta i mot utskrivningsklare pasienter God dialog med sykehuset gjennom egen koordinator Følge opp statistikker og rapporter fra sentrale myndigheter, evt. å korrigere eget tilbud fortløpende 2017 Tiltakene blir ivaretatt og fulgt opp. Måleindikator: Kommunens ressursbruk holdes innenfor tildelt ramme fra staten Kontorforhold hjemmetjenesten Gjennomføre et forprosjekt for mulige løsninger knyttet til utbedring av kontorene til hjemmetjenesten Iverksatt tiltak i henhold til garderobeforhold etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Forprosjekt for mulige løsninger knyttet til utbedring av kontorene blir gjennomført i høst. Vurderinger tas med i boligplanarbeidet. Arbeidet pågår videre i NAV Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort 2017 Kommunene scorer bra på målekortet, og har vært månedens markedskontor i Buskerud i løpet av Det har vært gjennomført kvalitetsmålinger på statlig side der NAV Numedal også oppnår gode resultater. I tillegg har den gjennomførte brukerundersøkelsen fra okt gitt gode tilbakemeldinger fra brukerne. Snittet i fylket for øvrig har gått ned. NAV Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju)for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring 2014 Det jobbes fortsatt med kollegaveiledning og «Motiverende Intervju» som samtaleteknikk. Både veiledere og brukere opplever dette som en kvalitetsheving av samtalen og oppfølgingen. Alle ansatte på NAV og i Flyktningetjenesten har deltatt på kurs i Sikkerhet og konflikthåndtering samtidig som det har vært kjørt interne prosesser på refleksjon rundt beredskap og egensikring. Flyktning tjenesten Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningetjenesten har bosatt flyktninger i henhold til vedtak i både Flesberg og Rollag. Side 22

24 Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene Nødvendig utbedring av kommunale bygninger og anlegg Veggli samfunnshus: ferdigstille renoveringsarbeidet (dusj/garderobeanlegg) Bygdeheimen: ferdigstille renoveringsarbeidet (beboerrom på rød og blå avdeling) Bygdeheimen: anskaffe ny heis Veggli barnehage: ventilasjonsanlegg, solskjerming, garderober samt utbedring av tak Sette opp carport/takoverbygg for lagring av utstyr/kommunale tjenestebiler ved næringsparken Diverse kommunale bygg: utbedring av brannalarmer Kommunehuset: utbedre el-kjel og el-inntaket I både Flesberg og Rollag jobbes det med å se på innholdet i introduksjons-programmet og hvordan man kan få enda bedre effekt av norsk- og samfunnsopplæringen som gis. Det pågår nå renovering av Veggli samfunnshus. Bygdeheimen; Renoveringsarbeidene er ferdig. Eventuell mer tiltak og helhetlig plan er lagt på is inntil prosjektet vedrørende samlokalisering av kommunale institusjoner er konkludert. Veggli barnehage; Iht. arbeidstilsynets krav er det nå installert ventilasjons-anlegg for kontorbygget og gjennomført sol avskjerming. I tillegg er det lagt ny taktekning på en del av bygget. Garderobe tilbygg skal gjennomføres i år. Carporter er ikke påbegynt. Videreført budsjett Utbedring av brannalarmer. Ved omsorgsboligene i Veggli røk brannvarslingsanlegget i tordenværet i sommer og utbedring her måtte derfor prioriteres og er ferdigstilt. Det er nytt anlegg ved Veggli barnehage og renovert anlegg ved Rollag samfunnshus og kommunehuset samt reparasjoner ved Veggli bygdeheim. Det gjenstår fortsatt renovering av anlegg på Veggli skole og i Næringsparken Kommunehuset; Arbeidene med utbedring av el. kjele er gjennomført. Nytt tak gammel del på Bygdeheimen 2016 Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Bærekraftig utvikling Tiltak Periode Status pr Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi kilder Kompetanseheving for driftspersonell 10 % energireduksjon i kommunale bygg mv Det er gjennomført et kurs /visning av flisanlegg for ansatte og private ved Veggli Brannstasjon Resultatene er ikke gjennomgått Side 23

25 Måleindikator: Reduksjon i elforbruk i kommunale bygg Det er gjennomført enøktiltak og vi har mottatt tilskudd fra Enova Samfunnssikkerhet Tiltak Periode Status pr Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført 2014 Prosjektet pågår som planlagt og det utføres tildeling av adresser sørfra i kommunen og er nå på det aller meste ferdig. Navnsetting av veier i hytteområdene pågår, men en rekker neppe å få sendt ut navneforslag på høring før etter sommerferien. Adressetildeling og fysisk oppsetting av veinavnskilt vil derfor først være ferdig i løpet av Arealbruk arealplanlegging Tiltak Periode Status pr.2.tertial 2014 Rullering av kommuneplanens arealdel i tråd med vedtatt planstrategi Tiltak Tilrettelegge for og gjennomføre en helhetlig og god prosess i arbeidet med å rullere arealdelen 2015 Tiltaket er forskjøvet til perioden ref. vedtak i kommunestyret. Arbeidet med planprogrammet er i oppstartsfasen. Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Ferdigstille kommunedelplanen for randområdet Trillemarka i tråd med vedtatt planstrategi Innarbeides i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 2015 Sees i sammenheng med tiltaket ovenfor. Arbeidet med planprogrammet er i oppstartsfasen. Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Side 24

26 Særlig om Folkehelse Lovgrunnlag og føringer Folkehelseloven hadde sin ikrafttredelse Den legger føringer i henhold til kommunens ansvar for folkehelse og folkehelsearbeidet. Kommunene har gjennom samhandlingsreformen og ny folkehelselov fått et større ansvar for forebyggende arbeid i helsetjenesten og folkehelsearbeidet på tvers av sektorer. Kommuneplanens føringer, forankring Økt fokus på folkehelse er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og skal være gjennomgående i alle enheter. Folkehelse inngår som eget satsningsområde i kommuneplanen. Folkehelsearbeid er ikke et ansvar for det offentlige alene, hele samfunnet må bidra, mens kommunen sørger for å koordinere arbeidet. Satsningsområdet Folkehelse inngår i kommunens handlingsprogram. I årsrapporten her, under kapitlet Handlingsprogram, gis det en oversikt over de tiltakene som pågår og som er planlagt gjennomført. Helhetlig kartlegging Folkehelsekoordinator har, så langt det har vært mulig, gjennomført en helhetlig kartlegging av utfordringer og muligheter i forhold til folkehelsen i kommunen. Folkehelseoversikten skal være et levende dokument som også tar hensyn til Folkehelseinstituttets årlige utgave av kommunens folkehelseprofil. Eksempel på igangsatte lavterskeltilbud Lavterskeltilbud i henhold til bestemte målgrupper, det vil si tilbud rettet mot kronikere som hjerte- og karsykdom, lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Oversikt tilbud ved utgangen av 2014: Pensjonisttrim treningsrom Rollag Bygdeheim 2 ganger per uke Myktrim Vegglitunet og Rollag Bygdeheim 1 gang per uke Turgruppe Snekkerbua 1 gang per uke Treningsgruppe psykisk utviklingshemmede 2 ganger per uke Fysioterapitester av barn på helsekontroll Tilrettelagte gruppetilbud for skolebarn Individuell veiledning og oppfølging av voksne Samarbeid med Idrettsskolen om treningstilbud i grupper I samarbeid med Flesberg kommune er det opprettet lavterskeltilbud til gravide og barselkvinner, tiltaket er spesielt rettet mot vanskeligstilte brukergrupper. Har søkt Helsedirektoratet om prosjektmidler og fått avslag. Gruppetilbud til voksne i Rollag er etablert og fungerer godt som selvgående lavterskeltilbud Kommunen har vært med i markering av Verdensdag Psykisk Helse og det skal fortsettes med årene framover for å sette fokus på en av de utfordrende områdene i kommunen. Kommunen er med i informasjon og tilrettelegging rundt selvhjelp (selvhjelp Norge er en satsningsområde med fokus på brukeransvar). Stedsutvikling av miljøgata og aktivitetsparken i Veggli er godt i gang og har skaffet stort engasjement i befolkningen. Møteplassen Snekkerbua har blitt mer åpen og tilgjengelig for flere brukergrupper og flere som benytter seg av dette tilbudet. Rullering av plan for idrett og friluftsliv pågår, har et utvidet syn rettet mot folkehelse. Fremover i tid: På grunnlag av spredte boforhold og grisgrendte strøk skal treningstilbud gis i både Rollag og Veggli Ungdomstrinnet: Etablere lavterskeltilbud for ungdom, gjelder både fysisk aktivitet og psykisk helse Øke samarbeidet med frivillige, lag og organisasjoner Planlegging: Barnehage og skole tett opp mot eldre, vinn-vinn effekt Folkehelse i alle enheter helhetlig folkehelsefokus. Kommunen skal vise og ta initiativ til forpliktende samarbeid (f.eks. partnerskapsavtaler) med frivillige, lag og foreninger Side 25

27 Organisasjon og medarbeidere Kommuneplanen har følgende formulering når det gjelder tjenesteutvikling (kap. 7.1): Rollag kommune skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Ansatte skal ha relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse etter behov Videre står under satsningsområder at Rollag kommune skal være en god leverandør av alle tjenester, alene eller i samarbeid med nabokommuner og andre offentlige myndigheter. Rollag kommune endret administrativ organisering til enhetsstruktur (to-nivå modell) på slutten av 1990-tallet. I ettertid er det gjort noen endringer slik at dagens organisering kan betegnes som en mer hybrid modell hvor antall ledernivå varierer noe mellom enhetene. Organiseringen av kommuneorganisasjonen må hele tiden måtte vurderes og tilpasses nye oppgaver og utfordringer mht. en optimal tjenesteproduksjon. Brukerkrav, reformer, nye oppgaver og pålegg fra overordnet myndighet har skjerpet kravene til sektoren. Det blir stilt store krav til fleksibilitet og kompetanse. I en liten kommune som Rollag vil det som regel være slik at nye oppgaver og utfordringer skal løses av medarbeidere som er her fra før. Samtidig har det foregått ganske omfattende investeringer i IKT-utstyr, hjelpemidler og i kompetanseoppbygging som bør sette organisasjonen bedre i stand til å løse løpende oppgaver og ta på seg nye uten at det automatisk skal utløse krav om nye ressurser. Medarbeidere Medarbeiderundersøkelser gjennomføres hvert 2. år. Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2010/2011 og i Ny undersøkelse gjennomføres i Medarbeiderundersøkelsen fra 2013 viser en positiv utvikling på alle områder og kommunen ligger litt over landsgjennomsnittet. Identitet og omdømme I fase 2 av Identitet og omdømmestrategien for Rollag kommune ble det i 2014 rettet særlig fokus på personalpolitikk og arbeidsgiverstrategi. Det ble ansatt en personalkonsulent som i første rekke har hatt fokus på systematisk arbeid med HMS med internopplæring av ledere og tillitsvalgte, og implementering av IKT basert kvalitetssystem, herunder avviksrapportering og avvikshåndtering. I regi av «Kompetanseforum» i Kongsbergregionen der Rollag kommune deltar, er det i 2014 arbeidet med flere opplæringstiltak. Et av tiltakene har vært et introduksjonsprogram for nyansatte som også har stått sentralt i kommunens omdømmestrategi. Programmet er bygget opp som e-læring og skal være klar til bruk i Det er også gjennomført internopplæring for ledere og tillitsvalgte i tilsettingsprossen. Etikk Kommunens etikkreglement og særlig spørsmål om omdømme og lojalitet har vært gjenstand for diskusjoner i personalmøter. Gjennom det KS-utviklet verktøy har det i noen enheter vært særlig fokus på bruk av sosiale medier slik som Facebook. Spørsmål av etisk karakter er i 2014 særlig behandlet i forbindelse med internopplæring i avvikshåndtering i forbindelse med ansattes rapporteringsplikt. Årsverk Fordeling av årsverk og ansatte i kommunens enheter: Enhet Antall årsverk Antall ansatte Fellestjenesten 9,55 14 Helse og omsorg 62, Rollag kommunale barnehage 10,50 14 Veggli skole 28,82 38 Side 26

28 Plan og utvikling 15,13 19 NAV (kommunalt ansatte) 7,70 8 Totalt 134, Likestilling i Rollag kommune I følge likestillingsloven kapittel 3 skal offentlige myndigheter arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Rollag kommune er sterkt kvinnedominert ved at det er mange kvinner som jobber i Helse- og omsorg, barnehage og undervisning, mens det er flest menn som jobber i Plan og utviklingsenheten. Helse og omsorg er den er største enheten i kommunen og her er det en stor overvekt av kvinner. I barnehagene er det kun kvinner som arbeider. 1. Kjønnsbalanse: Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 85 % 85 % 87 % 86 % Antall menn % andel menn 15 % 15 % 13 % 14 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 86 % 86 % 86 % 86 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 14 % 14 % 14 % 14 % Fordeling heltid/deltid Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 79 % 77 % 77 % 75 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger (av menn) 45 % 38 % 35 % 33 % Med ledende stilling menes rådmann, enhetsledere og avdelingsledere. I 2014 overtok Rollag kommune arbeidsgiveransvaret for NAV sosial og flyktningetjenesten fra Flesberg kommune, dette utgjorde 7,4 årsverk. Side 27

29 Tiltaksplan kjønnsbalanse Øke andelen av menn ansatt i kommunen Mål Tiltak Ansvar og strategi Oppfordre menn til å søke når ledige stillinger lyses ut. Enhetsledere og ansettelsesutvalg Personalpolitiske retningslinjer sier Ansette det kjønn som er underrepresentert når søkerne står likt. Enhetsledere og ansettelsesutvalg Personalpolitiske retningslinjer sier Få rekruttert menn til barnehagene og helseenheten For å få best mulig sammensetning av personalgruppa kan også alder og kjønn vurderes i tillegg til faglige kvalifikasjoner Oppfordre menn til å søke. Fokus på informasjon til unge om jobbmuligheter. Enhetsledere og ansettelsesutvalg Enhetsleder 2. Likelønn Rollag kommunes lønnspolitikk skal sikre like lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn. Dette følges opp ved ansettelser og i lokale lønnsforhandlinger. Rollag kommune har i dag ansatte som er lønnet i kapittel 4 (sentral lønnsfastsettelse + lokale forhandlinger), og i kapittel 3 og 5 (lokal lønnsfastsettelse). Gjennomsnitt lønn fordelt på kjønn pr : 2011 Ufaglært Kvinner Menn Faglært Kvinner Menn Høyskole Kvinner Menn Høyskole(mer enn 3 år) Kvinner Menn Undervisningspersonell Kvinner Menn Enhetsledere Kvinner Menn Side 28

30 I enkelte av disse gruppene er det få arbeidstakere og gjennomsnittslønn vil derfor ikke gi et godt grunnlag for sammenligning. De enkelte ansattes stilling og ansvar vil også spille inn. Stort sett har alle lønnsgrupper i kommunene økt gjennomsnittslønn, hos oss er det noen grupper som ikke har det. Dette kommer av at vi i 2013 hadde nyansatte med begynnerlønn. Rollag kommune har en lønnspolitisk plan som skal bidra til: - å rekruttere, beholde og utvikle dyktige medarbeidere på alle plan i organisasjonen - å gi medarbeiderne en lønn som står i forhold til: o stillingens ansvar, oppgaver og myndighet o medarbeiderens kvalifikasjoner og kompetanse i forhold til kommunens behov o medarbeiderens innsats og resultatoppnåelse i forhold til kommunens virksomhet og mål - å utvikle interne lønnssystemer som o bygger på hovedtariffavtalens bestemmelser, o fremmer likelønn mellom kvinner og menn, o er enkle å forstå og administrere o gir riktig lønnsdifferensiering o gir forutsigbar lønn Lønnspolitisk plan sier også følgende: Lønnsnivået for kvinnedominerte stillingskategorier skal være like høyt som for tilsvarende mannsdominerte. Den lønnspolitiske planen brukes i lokale lønnsforhandlinger og ved ansettelser. Tiltaksplan Lik lønn for likt arbeid Riktig lønn til alle Mål Tiltak Ansvar og strategi Følges opp lokale lønnsforhandlinger og ved ansettelser Alle medarbeideres lønnsnivå skal gjennomgås en gang i året. Enhetsleder og personalansvarlig Enhetsleder og personalansvarlig 3. Arbeidstid 75 % av kvinnene jobber deltid. Av mennene er det kun 33 % som har deltidsstillinger. Det er fortsatt innen pleie og omsorg vi finner de minste stillingene og der er det i all hovedsak er kvinner ansatt. Vi har hatt en bevist holdning til utvidelse av eksisterende deltidsstillinger ved ledighet. Gjennom internutlysninger og ved ansettelser bruker vi aktivt tiltaksplanen. Vi ser etter om det er ansatte som kan få økt sine stillinger før ledige stillinger lyses ut eksternt, slik at flere ansatte har får økt sin deltidsstilling. I noen tilfeller blir også turnuser endret for at ansatte skal få større stillinger. Vi har også gjennomført undersøkelser for å finne ut hvem som ønsker seg større stillinger. Dette har resultert i at flere ansatte har fått større stilling, men vi har ikke klart å bli kvitt de minste helgestillingene i pleie og omsorg. Tiltaksplan Ha oversikt over hvem som ønsker større stilling Mål Tiltak Ansvar og strategi Før små stillinger lyses ut skal en vurdere om den kan kombineres med en annen stilling Se på muligheten for endrede turnuser 4. Personalpolitisk satsinger Del av kompetansekartleggingsverktøyst Lyse ut stillinger internt Endrede turnuser Den ansatte selv må legge dette inn Enhetsleder og ansettelsesutvalg Enhetsleder og tillitsvalgte Seniortiltak: Senioravtale som gir arbeidstaker mulighet til å ta ut 10 dager ekstra fri i alderen og 15 dager ekstra fra år. Side 29

31 Mål Tiltak Ansvar og strategi Få flere eldre til å stå lenger i arbeid Bevare kompetansen lengre Senioravtale Enhetsleder Likelønn: Lønnsnivået for kvinnedominerte stillingskategorier skal være like høyt som for tilsvarende mannsdominerte, dette er nedfelt i kommunens lønnspolitiske plan. Likhetsideologi skal fortsatt være et viktig prinsipp i lønnsarbeidet. Mål Tiltak Ansvar og strategi Lik lønn for kvinner og menn Plasseres riktig ved ansettelse Enhetsleder - ansettelsesutvalg Sikre like muligheter i lokale lønnsforhandlinger Tatt inn i kommunens lønnspolitiske plan Tillitsvalgte og forhandlingsutvalg Politisk vedtatt inneværende kommunestyreperiode 5. Etnisitet og nedsatt funksjonsevne Rollag kommune har noen arbeidstakere med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Det er ikke satt i gang spesielle tiltak for rekruttering av disse, de har søkt stillingene på vanlig måte og blitt ansatt på samme måte som andre. Få arbeidstakere med annen etnisk bakgrunn integrert i arbeidstokken Mål Tiltak Ansvar og strategi Ekstra fokus på introduksjon og opplæring Leder og arbeidstakere Gode norsk kunnskaper Deltagelse på norskkurs Arbeidstaker og leder Alle skal trives på arbeidsplassen Retningslinjer mot trakassering og mobbing Alle som arbeider i kommunen Det er ikke satt i gang noen generelle tiltak for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, dette løses ved behov. Kommunen har opprettet noen tilrettelagte arbeidsplasser for funksjonshemmede. I kommunens personalpolitiske retningslinjer er følgende vedtatt: Kommunen ser positivt på integrering av funksjonshemmede arbeidstakere, og vil arbeide for at dette skal bli mulig. Tilrettelegge arbeidsplassene Mål Tiltak Ansvar og strategi Nødvendig utstyr og tekniske hjelpemidler må være tilgjengelig Leder og arbeidstakere Ha egne arbeidstreningsplasser Opprette plasser etter behov Enhetsleder og tillitsvalgte Helse, miljø og sikkerhet Rådmannen har ansvar for å føre kontroll med HMS arbeidet. I 2014 ble det gjennomført endringer i vernerundene dels med sikte på å få bedre helhet i kartleggingen av arbeidsmiljøet og dels med sikte på at kartlegginger skal baseres på risikovurderinger. Det ble utarbeidet ny prosedyre for vernerunder og HMS handlingsplaner. I 2014 ble nytt IKT basert kvalitetssystem implementert. Arbeidsmiljøkartlegginger, risikovurderinger og HMS handlingsplaner er nå tilgjengelig for alle ansatte. Arbeidsmiljøutvalget er også jevnlig orientert om avvik og avvikshåndtering. Rollag kommune er IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv) med følgende overordnende mål: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Det gis følgende status på handlingsprogrammet 2017 for HMS: Side 30

32 Mål Tiltak Systematisk HMS-arbeid Inkluderende arbeidsliv - lederkompetanse Ja Ja Ja Ja Status utført i 2014 Systematisk HMS- arbeid Medarbeiderundersøkelse Ja Ja Status utført i 2014: Det var ingen planer om undersøkelse i 2014, skal gjennomføres i 2015 Arbeidsgiverstrategi Identitet og omdømmeprosjekt Fase 1 Fase 2 Oppfølg. Oppfølg. Status utført i 2014: Arbeidet med identitet og omdømmeprosjektet har i 2014 hovedsakelig blitt rettet mot ansatte og HMS. Systematisk HMS-arbeid Verneombud har gjennomført grunnkurs i HMS Ja Ja Ja Ja Status utført i 2014: Det er gjennomført grunnkurs i HMS med sikte på kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurdering, nye krav til HMS handlingsplaner og avvikshåndtering. Rundt 90 % av verneombudene har gjennomført bedriftshelsetjenestens grunnkurs. Systematisk HMS-arbeid Vernerunder og oppfølging Ja Ja Ja Ja Status utført i 2014: Vernerunder er gjennomført i alle enheter. Oppfølging og rapportering skjer til kommunens AMU-utvalg. Systematisk HMS-arbeid Strategi og evalueringsmøte med bedriftshelsetjenesten Ja Ja Ja Ja Status utført i 2014: Det er gjennomført årlig samlinger med bedriftshelsetjenesten med fokus på forebyggende HMS-arbeid. Utarbeidelse av HMS handlingsplan Systematisk HMS-arbeid Implementere IKT-basert Kvalitetssystem Ja Ja Drift/ forbedring Drift/ forbedring Status utført i 2014: IKT-basert kvalitetssystem (Kvalitetslosen) er i drift. Det arbeides nå med å legge inn relevante styringsdokumenter, dokumentasjon og prosedyrer. Systematisk HMS-arbeid Møter i Arbeidsmiljøutvalget Status utført i 2014: Det er gjennomført tre møter i arbeidsmiljøutvalget i Samlet sykefravær Løpende oppfølging 5,9 5,9 5,7 5,7 Status utført i 2014: Samlet sykefravær (korttids- og langtidssykefraværet) i 2014 var på 5,78 %. Kommunen holder seg med dette under måltallet for 2014 Side 31

33 Sykefravær Alle enhetene følger opp sykemeldte i tråd med IA-avtalen. De fleste av langtidssykemeldingene er knyttet til kroniske sykdommer eller sykdommer som ikke er relatert til arbeidsplassen. En del av korttidsfraværet er også knyttet til kronisk sykdom, ved disse fraværene har kommunen vedtak fra NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden. Som tabellene under viser er totalt sykefravær redusert fra 8,37 % til 5,79 % det siste året. Det har vært reduksjon innen alle enhetene: Side 32

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumsprisen. 2.tertial 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumsprisen. 2.tertial 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumsprisen Foto: Solfrid Holtan 2.tertial Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)...

Detaljer

Rollag kommune. Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag. 1.tertial 2013

Rollag kommune. Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag. 1.tertial 2013 Rollag kommune Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag 1.tertial 2013 Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling 2013... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging... 4 Folkehelse... 6 Næringsutvikling...

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013 Rollag kommune Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 5 Utviklingstrender - demografi... 6 Handlingsprogram... 7 Omdømmebygging... 7 Folkehelse...

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene B. Nørsterud. 2.tertial 2013

Rollag kommune. Foto: Irene B. Nørsterud. 2.tertial 2013 Rollag kommune Elgjakt Foto: Irene B. Nørsterud 2.tertial 2013 Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling 2013... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging... 4 Folkehelse... 6 Næringsutvikling...

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret 27.01.2014 Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 1 november 2012 Innhold Rådmannens innledning... 3 Det kommunale styringssystem... 7 Plansystemet... 8 Handlingsprogram

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Måloppnåelse iht. kommuneplan for Rollag, langsiktig del

Måloppnåelse iht. kommuneplan for Rollag, langsiktig del Måloppnåelse iht. kommuneplan for Rollag, langsiktig del 1. Innledning Kommuneplanens langsiktige del for perioden 2000-2010 ble vedtatt i mai 2000. en for kommunen for perioden er: Visjonen for Rollag

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 1. tertial 2015 Innhold Innledning... 3 Demografi utvikling 1 kvartal 2015 - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet...

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Rollag kommune Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 K-sak 77/2012 av 14. desember 2012 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 77/2012 Handlingsprogram

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 12. mars 2013, 16.30 19.30 Sted: Kvarøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Med handlingsplan for 2013 Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstilling og nyskaping

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015. Foto: Irene Lislien

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015. Foto: Irene Lislien Foto: Irene Lislien Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan - 2018 Budsjettrammer K-sak 70/2014 av 12. desember 2014 Innhold Handlingsprogram - 2018... 5 Organisasjon og medarbeidere... 28

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: Formannskapet november 2010 Innledning Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer