Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015"

Transkript

1 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 1. tertial 2015

2 Innhold Innledning... 3 Demografi utvikling 1 kvartal Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet Omdømmebygging Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Tjenesteutvikling - generelt Bærekraftig utvikling Samfunnssikkerhet Arealbruk arealplanlegging Organisasjon og medarbeidere Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet Fellestjenesten Veggli skole Rollag kommunale barnehage Helse og omsorg NAV Numedal Barneverntjenesten i Numedal Plan og utvikling Økonomisk totaloversikt Investeringer Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Sykefravær Finansforvaltning Rollag kommune Side 2

3 Innledning Tertialrapporten legges fram etter mal basert på handlingsprogrammet og budsjettet for Første del av rapporten inneholder status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet. Under satsningsområde næringsutvikling, finner en status for arbeidet med omstillingsprogrammet Andre del av rapporten gir status på nøkkeltall og måleindikatorer for den enkelte enhet. Deretter vises samlet oversikt over kommunens økonomisk status for drift og investeringer pr. 1. tertial. Tertialrapporten gir også en status på utvikling av sykefravær, finansforvaltningen og demografi. I tillegg gis det er status på verbalpunktene i budsjettvedtakene for de enkelte år. Aktivitetsnivået i kommunen er høyt i forhold til de mange utviklingsprosjektene som foregår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten organisasjon som Rollag kommune med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er god framdrift på de fleste områdene. Det er likevel noen tiltak som ikke har framdrift som planlagt. Noe av forklaringen på dette er manglende kapasitet i administrasjonen til gjennomføring. Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser et merforbruk innenfor enheten Helse og Omsorg. Hovedårsaken til merforbruket er høyt tjenestebehov. Det er igangsatt tiltak gjeldende fra 1. juni som skal stoppe at merforbruket innen lønn akkumuleres ut året. Prognosen ved årets slutt er likevel et merforbruk på kroner. Det foreslås at enhetens budsjettramme økes med tilsvarende beløp. Øvrige enheter ansees å ha tilfredsstillende status i forhold til periodisert budsjett. Kommunens skatteinngang pr 1 tertial ligger 2,4 % lavere enn skatteinngangen på samme tidspunkt i fjor og 1,1 millioner kroner lavere enn budsjettert pr 1. tertial. Landet har en økning på 3,4 % i samme periode. Rollag kommune kan påregne noe mer i inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet enn forutsatt i budsjettet siden kommunens skatteinngang er langt lavere enn landsgjennomsnittet. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett lagt opp til å styrke kommunesektoren med 1,1 milliard kroner. Dette vil utgjøre en økning i rammetilskudd på kroner i 2015 for Rollag og kommer i tillegg til anslått økning i inntektsutjevning pga redusert skatteinngang. Det samlede sykefraværet i organisasjonen pr. 1 tertial er på 6,25 %. Dette er en liten økning på 0,88 prosentpoeng fra 1. tertial i Korttidsfraværet er 1,44 %, mens langtidssykefravær er 4,81 %. Rollag kommune Side 3

4 Demografi utvikling 1. kvartal Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB) Folketalet ved inngangen av 2015 Fødde Døde Fødselsov erskudd I alt Befolkningsendringer - 1 kvartal 2015 Innflyttinger Utflyttinger Netto Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet innflytting, inkl. inn- og utvandring 06 Buskerud ,27 % 0604 Kongsberg ,40 % 0631 Flesberg ,45 % 0632 Rollag ,07 % 0633 Nore og Uvdal ,12 % Folkevekst Folketalet ved utgangen av kvartalet Endring i % Pr 1. kvartal 2015 har vi en befolkningsreduksjon på 1 person mens fødselsunderskuddet er 4 personer og netto innflytting på 3 personer. Rollag kommune Side 4

5 Status handlingsprogrammet 1 Omdømmebygging Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal gjennom bevisst omdømmebygging bli kjent som et positivt og attraktivt lokalsamfunn som folk ønsker å være en del av. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke omdømmebyggingen: Møte med kommunale tjenester og bygdas næringsliv og innbyggere skal være en positiv opplevelse God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud. Kommunal informasjon om Rollag skal bygge på et definert verdi- og informasjonsgrunnlag Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, det bør være en positiv nyhet om Rollag i media hver uke Fornøyde innbyggere og fornøyde brukere av kommunens tjenester er de beste ambassadører for å bygge et godt omdømme (= framsnakking) Barn og unge skal være et prioritert tema innen omdømmebygging. Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Tilrettelegge for å sende og behandle byggesak elektronisk. Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Tiltak: Tilrettelegge for elektronisk byggesak (samordnes med de øvrige kommunene i Numedal/Kongsbergregionen) Kongsbergregionen har nå revidert og vedtatt ny regional IKT strategi. Videre tiltak og prioriteringer mht. framdrift skjer i samarbeid med de øvrige kommunene. Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner Tekstmelding system slik at abonnenter kan varsles Gjennomgå våre rutiner og prosedyrer mht. forbedringer Varsle abonnenter om f.eks. vannstopp direkte via SMS Det er gjennomført tiltak for å bidra til redusert saksbehandlingstid En har vurdert prosjektet men funnet at det er for kostbart i Rollag kommune Side 5

6 Tiltak Hensikt Periode over tlf. (felles anskaffelsesprosjekt i Kongsbergregionen) forhold til kun VAR områdene. Når det gjelder felles anskaffelse i KGB-regionen foreligger det ennå ingen løsning. Digitalisere planregister (vedtatte reguleringsplaner) Gjøre planregisteret mer brukervennlig iht. lovkrav i Plan og bygningsloven Det gjennomføres et felles prosjekt på dette sammen med Flesberg og Nore og Uvdal kommune. Kartverk Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider Barnehagen Ajourføre områder det har vært store endringer i slik at kartverket kan bli mest mulig riktig Det er gjennomført nykartlegging og utarbeidet nye digitale kart. Tiltak: God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse. Markedsføre barnehagen utad. Skape et godt omdømme. Være synlig i nærmiljøet Har innslag i hvert nummer av Under Varden. Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, invitere journalister til arrangement i barnehagens regi Journalister blir invitert til ulike arrangementer, men vi blir sjelden prioritert. Websider, barnehage. Ha levende sider med ukentlig oppdateringer Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser Få tilbakemelding fra brukere av tjenesten i forhold til å kunne utvikle tjenesten best mulig ut fra behov Hver vår Barnehagen har levende nettsider, de blir oppdatert ukentlig. Det er gjennomført brukerundersøkelse i mars, men svarprosenten er for lav til at undersøkelsen er representativ denne gangen. Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4,5. Rollag kommune Side 6

7 Tiltak Hensikt Periode Fellestjenesten Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke egen (kommuneorganisasjonens) identitet og omdømme. Brukerorientering Videreutvikle kommunens hjemmesider med fokus på brukervennlighet Kommunen skal styrke sitt omdømme som offentlig virksomhet og leverandør av tjenester. Informasjon som er litt tilgjengelig og tilpasset den enkelte brukers behov Dette er et kontinuerlig arbeid, det planlegges opplæring av nye innholdsleverandører til høsten. Opplæringen skjer i samarbeid med de andre kommunene som har samme nettsider. Personalforvaltning Utarbeide introduksjonsplan for nytilsatte. Gjennomføre medarbeiderundersøkelse Gi alle nytilsatte en god informasjon om kommunen og arbeidsområde, samt en god start i ny stilling. Få ansettes mening om arbeidssituasjon og et grunnlag for å sette inn nødvendige tiltak Arbeidet påbegynt Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mars. Utpakking/oppfølgingsarbeidet er påbegynt. Strategisk kompetanseplan for hele organisasjonen Informasjon Utarbeide informasjonsstrategi for kommunen Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse og medarbeidersamtaler For å møte fremtidige behov for fortsatt å kunne gi kommunale tjenester av god kvalitet Beder kommunikasjon med kommunens innbygger, god profilering av kommunen 2015 Arbeidet er ikke påbegynt. Rollag kommune Side 7

8 2 Folkehelse Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal være en foregangskommune når det gjelder forebyggende folkehelse. Barn og unge skal være fysisk aktive minst en time hver dag. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke omdømmebyggingen: Det skal være et godt tilbud av organiserte og uorganiserte fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper slik at terskelen for å være aktiv er lav Utvikle uteområde ved skole og barnehager og innføre aktivitetstilbud i skole og SFO. Utvikle skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena. Rollag vil arbeide aktivt for å styrke psykisk helse i befolkningen gjennom inkludering og å skape sosial tilhørighet og trivsel. Det vil stimuleres til frivillig innsats på feltet. Folkehelseaspektet skal vurderes i alle sektorplaner og kommunal virksomhet Oppnå en helhetstenkning som gir trygghet, tilgjengelighet og bedre tilbud til brukerne samtidig som en oppnår bedre utnyttelse av ressursene innen helsesektoren (rett tjeneste til rett tid) I samarbeid med nabokommuner vil Rollag utvikle tilbud for å ta i mot og gi et kvalifisert rehabiliteringstilbud til ferdig behandlede pasienter som skrives ut fra sykehus Bygge ut mellomleddene i omsorgskjeden og utvikle et tilbud av hjemmetjenester slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig Vurdere nye og mer ressursbesparende løsninger for bygningsmasse i pleie og omsorg. Det ønskes utviklet et nasjonalt frisklivssenter ved Idrettsskolen. Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Barnehagen Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Aktiv bruk av natur og nærmiljø. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom Aktive barn er glade barn, skape sosial tilhørighet og trivsel i hverdagen. Ha utfordrende utstyr både inne og ute som oppfordrer Barn er aktive, og i barnehagen er alle barna ute minimum en gang pr. dag. Gymsalen på Rollag skole er i ukentlig bruk av avdeling Rollag. Lokalene benyttes også til førskole for de eldste barna i Rollag kommune Side 8

9 Tiltak Hensikt Periode temperaturen tilsier det. til aktiviteter. Rollag og Veggli. Ellers brukes nærmiljøet mye med tilrettelagte uteområder i gangavstand fra barnehagen. Barnehagen skal ha et sunt kosthold. Få tilbud om «5 om dagen» gjennom frukt og grønnsaker til måltidene. Ha fiskemåltider jevnlig, «Fiskesprell» Helse og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Et sunt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile har betydning for å utvikle en sunn kropp Barnehagen tilbyr: - frukt og grønt på lunsjbordene hver dag. - tilbyr jevnlig fisk som pålegg. Barnehagen bruker 5 om dagen og Fiskesprell som inspirasjon i det daglige arbeidet. Barnehagen har barna med på enkel tilbereding av mat. Tiltak: Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging Aktiv omsorg Hverdagsrehabilitering, Rollag og Flesberg skal delta i KSnettverk med oppstart mars 2015 Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Folkehelse i alt vi gjør, tverretatlig samarbeid Målindikator: Brukerundersøkelse Folkehelseprofil Skape tillit og trygghet Økt fokus på forebyggende tiltak Bo lenge lengst mulig Ressursorientert fokus, hjelp til selvhjelp i størst mulig grad Fokus på helsefremmende tiltak og forebygge sykdom og skade gjennom hele livsløpet Forebyggende team: Arbeidet pågår som planlagt. Aktiv omsorg: 7 ansatte har gjennomført opplæringsprogrammet i regi av Høgskolen i Telemark. Enheten skal jobbe videre med implementeringen i ordinær drift. Hverdagsrehabilitering: Første samling er gjennomført. Det jobbes med en fremdriftsplan som vil bli behandlet i Utvalget Folk i august. Helsestasjonen Tiltak: Foreldreveiledning, et opplæringsprogram som vil bli utført av helsesøster og kommunepsykolog. Gjennomføre et kurs i Forebygging, gi råd og trygghet til foresatte, hjelp 2015 Foreldreveiledning: Ikke påbegynt per 1.tertial. Rollag kommune Side 9

10 Tiltak Hensikt Periode 2015, evaluere før tiltaket videreføres til grensesetting Rusforebygging som tema i samtale med foresatte på helsestasjonen Oppfølging av barn/unge med sykelig overvekt, et samarbeid mellom fysioterapeut og helsesøster Et vanskelig tema å snakke om. Økt bevissthet på hva rus gjør i barns nærvær Bedret livsstil og levevaner som gir økt trivsel Konsultasjonsteam hvor helsesøster er koordinator. Teamet består av kommunepsykolog, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste og helsesøster. Trekker inn flere faggrupper ved behov Øke kompetanse og kapasitet for flyktninger og innvandrere Målindikator: Brukerundersøkelse Antall brukere av helsestasjon for ungdom Antall flyktninger Psykisk helse og rus i skolen En tverrfaglig sammensatt gruppe som gir veiledning og rådgiving i barnehage, skole og innen psykisk helse Skaffe et verdifullt og faglig tilbud, mulig interkommunalt Konsultasjonsteam: Er etablert, har hatt flere møter hittil i år. Tiltak: Videreføre og utvide tilpasset undervisning til barn med lære- og atferdsvansker på Snekkerbua Rusforebygging Alternativ til ordinær undervisning Videreføre Videreutdanning av sykepleier innen psykisk helse og rus Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom, f.eks. Ungdata-undersøkelsen Kommunens folkehelseprofil Forebyggende arbeid for ungdomsgruppe, forebygge rusrelaterte problemer Videreutdanning: Sykepleier holder på med avsluttende eksamen innen psykisk helse og rus. Rollag kommune Side 10

11 Tiltak Hensikt Periode Vurdere et mer allsidig tilbud til voksne med problemer innen psykisk helse og rus Tiltak: Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua, trivelig tirsdag og aktiv torsdag Kurstilbud (KIB og KID) i å mestre belastninger og depresjoner i hverdagen Et mer allsidig tilbud vil trolig gi mulighet til å nå flere personer i målgruppen, forebygge ensomhet Forebyggende i henhold til de som står i fare for å bli sykemeldt fra jobben og/eller raskere tilbake til jobb Det arbeides med alle tiltak her, mer konkrete beskrivelser i neste tertialrapport. Prosjekt Sømløst samarbeid mellom distrikt psykiatrisk senter (DPS) og kommunen Mellom linjene samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen i tråd med Samhandlingsreformen Viktige samarbeidsprosjekter som skal gi best mulig behandling og oppfølging Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Brukerundersøkelse Etablere lavterskeltilbud folkehelse Tiltak: Tilrettelegging for lavterskeltilbud i egen kommune (ulike målgrupper) Formalisere samarbeid med Idrettsskolen og Snekkerbua + øvrige helsetjenester Samarbeide om tilbud/tjenester i nabokommuner som ikke eksisterer i egen kommune Økt fokus på folkehelse i tråd med Folkehelseloven Lavterskel tilbud i kommunen tilpasset til antall og behov av befolkningen som har behov for å endre helseatferd Det arbeides med alle tiltak her, mer konkrete beskrivelser i neste tertialrapport. Rollag kommune Side 11

12 Tiltak Hensikt Periode Målindikator: Kommunens folkehelseprofil NAV Samarbeide med frivillige og private om forebyggende aktiviteter, som for eksempel Rollag Frivilligsentral. Målindikator: Faste samarbeidsarenaer og avtaler Barnevern Styrke familiene til å kunne ivareta egen helse og utvikling Rollag Frivilligsentral Fremme inkludering og god helse for våre brukere. Kan også brukes til å forebygge fattigdom og sosiale problemer Deltagelse i Folkehelseprosjektet i Flesberg Bruke erfaringer fra folkehelseprosjektet i hele Numedal NAV Numedal har avtale med Lampeland Hotell om deltagelse på treninger og det opplegget de har for barn og voksne. Det jobbes også med å få mer fast struktur på samarbeidet med Frivilligsentralen og tydelig forventningsavklaring. Barneverntjenesten har hatt en representant i prosjektet og forarbeidene er nå avsluttet Videreutvikle partnerskapsavtale mellom frivilligsentralen, lag og foreninger og kommunen Målindikator: Inngått partnerskapsavtale Styrke samarbeidet mellom Rollag frivilligsentral og Rollag kommune til felles nytte og glede Det er ikke inngått nye partnerskapsavtaler i 2015 Rollag kommune Side 12

13 3 Næringsutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Det skal skapes mange nok attraktive og lønnsomme arbeidsplasser til at mål for folketallsutvikling kan nås. Mål om 1500 innbyggere i 2020 (+ 120 nye innbyggere) forutsetter ca 40 nye arbeidsplasser og en ringvirkningseffekt på ca. 20 sysselsatte. Mål om ytterligere 100 nye innbyggere innen 2030 forutsetter 35 nye arbeidsplasser. Det forutsettes at nye pendlere erstatter bortfall av eksisterende arbeidsplasser. Arbeidsplassene bør fordele seg på ulike bransjer som gjør bygda robust i forhold til konjunkturer. Mange av arbeidsplassene bør være i bedrifter som er eid og styrt lokalt. Strategier for næringsutvikling knyttes til samhandling, tilgang til kapital, kompetanse og vekststrategi. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke næringsutviklingen innenfor prioriterte bransjer: Reiseliv og hyttenæringer En bærekraftig reisemålsutvikling med en god og balansert verdikjede bestående av overnatting, servering og attraktive opplevelser basert på natur og kultur. Vegglifjell kan skape størst volum i antall senger. Masterplan for reiselivsutvikling på Vegglifjell legges til grunn og rulleres ved behov. Målet er å bli best på helårlig langrenn. Utvikle turisttilbud i hele kommunen basert på natur og kulturopplevelser. Følge opp turistsatsing gjennom kommunedelplan for Trillemarka Rollagsfjell og VERDI-programmet Volumturisme på Vegglifjell og turisme i resten av Rollag skal utfylle hverandre Vellykket reiseliv forutsetter utstrakt samarbeid mellom aktørene, det skal utvikles gode opplegg for å tilby helhetlige turisttilbud, fellesgodefinansiering og markedsføring. Rollag kommune vil videreføre utbyggingsavtaler for å oppnå forpliktende samarbeid. Økt lokal verdiskaping rundt bygging og bruk av private hytter. Dersom målene i masterplanen for Vegglifjell skal nås må det bygges inntil 70 enheter hvert år. Det skal arbeides for å koordinere, utvikle og markedsføre lokale bygge- og anleggsfirmaer for å øke verdiskaping og sysselsetting Teknologi og industri Rollag kommune Side 13

14 Bidra til å opprettholde Kongsberg Automotive i Rollag og utvikle nye industri-arbeidsplasser basert på spisskompetanse, gjerne i form av knoppskyting rundt KA Kontorhotell for pendlere til Kongsberg-industrien, og som grunnlag for knoppskyting Handel, service, offentlig- og privat tjenesteyting Økt gjennomgangstrafikk skal bidra til et trivelig og travelt Veggli sentrum som styrker handels- og servicenæringen og skaper nye virksomheter Nye stedsuavhengige virksomheter og arbeidsplasser innen Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteytelse (KIFT) og som baserer seg på IKT/fiber. Det arbeides for å få en offentlig (statlige, regionale, interkommunale) virksomhet med nye arbeidsplasser til Rollag sentrum Idrettsskolen videreutvikles som idrettsfolkehøgskole i samsvar med prosjektet 2018, også sommersesongen benyttes til verdiskapende virksomhet. Etablere en privat virksomhet på Fossanåsen som tilbyr tjenester til det offentlige Primærnæringer Det skal arbeides for å oppnå et framtidsrettet og lønnsomt landbruk som opprettholder produksjonsarealet, som opprettholder kulturlandskapet og bosetting på landsbygda. Landbruket skal ha en rasjonell og framtidsrettet produksjon av tradisjonelle produkter og nisjeprodukter som bidrar til å styrke det natur- og kulturbaserte reiselivstilbudet. Uttak av tømmer og trevirke fra skogen skal balansere med tilveksten, og lokal foredling av trevirke i form av bl.a. tømmer og bioenergi gir verdiskaping og arbeidsplasser Bidra til å legge til rette for uttak av trevirke gjennom skogsbil- og traktorveger og ved å bidra til at miljøstandarder overholdes Stimulere til utvikling i landbruket ved å forvalte lovverket aktivt for å oppnå god eiendomsstruktur og eierskap, og ved bruk av økonomiske virkemidler Handlingsprogram for satsningsområdet: Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens omstillingsprogram. Revidert omstillingsplan for med handlingsdel for 2014 ble vedtatt av kommunestyret i februar Omstillingsplanen er basert blant annet på kommuneplanens samfunnsdel. I slutten av mars 2015 bevilget Buskerud fylkeskommune kr 2,070 mill til kommunens generelle omstillingsarbeid. De håper å kunne tilleggsbevilge, slik at totalbeløpet blir på kr 2,5 mill, slik som tidligere år. I april 2015 ble handlingsplan for 2015 vedtatt i kommunestyret, med totalbudsjett kr 2,5 mill. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling fortsatt underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Den 16. oktober 2014 ble kommunen kjent med Kongsberg Automotive AS sin beslutning om å avvikle KA-Rollag over en 3 års periode. Totalt 102 arbeidsplasser er direkte berørt, og må søkes erstattet. I tillegg vil dette berøre og true indirekte arbeidsplasser (underleverandører, støttetjenester mv). Denne beslutningen fra KA har fått en særskilt oppmerksomhet og innsats gjennom så vel omstillingsprogrammet som i annen offentlig og privat Rollag kommune Side 14

15 virksomhet, i Rollag spesielt men også i Numedal generelt. Vi har sett fra tidligere omstillinger i blant annet Kongsbergindustrien, at ved en slik avvikling, at det kan utløse nytt eierskap av produksjonskapasitet, tilgang nye markeder og nye produkter skapes, som igjen kan sikre en videre sysselsetting i eksisterende lokaler. I omstillingsøyemed er det nødvendig å se på dette som en mulighet, og ikke som et ensidig problem. Omstillingsplanens målsetting for næringsutvikling er at det i løpet av planperioden ( ) skal være etablert 50 nye arbeidsplasser. Som delmål skulle det skapes 20 arbeidsplasser ved utløpet av 2014, noe midtveisevalueringen av omstillingsprogrammet har dokumentert at ble oppnådd. Arbeidet skal særlig fokusere på følgende næringer: Hytter, eiendom, bygg og anlegg Grønt reiseliv Folkehelse Support mot Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag Videreutvikling av eksisterende bedrifter gjennom nettverksbygging I forbindelse med KA s beslutning om avvikling innen 2018, vil det nå i tillegg bli nødvendig å sikre, og aller helst øke, arbeidsplassene i industrien og i tilknyttet virksomhet. Dette store tapet av arbeidsplasser, tilsier at det nå bør skje en egen og dedikert innsats på dette området. Og denne innsatsen må komme som tillegg til, og ikke på bekostning av, det ordinære omstillingsarbeidet. Rollag kommune ser at dette vil forutsette nødvendig finansiering fra stat og fylkeskommune gjennom ekstraordinære midler. Buskerud fylkeskommune ga den 14. april 2015, som en ekstraordinær bevilgning på kr til Rollag kommune for arbeidet med ny industrietablering (og finansiering av dette i et langsiktig løp) for Konkrete aktiviteter fastsettes i årlige handlingsplaner som godkjennes av kommunestyret. Handlingsprogrammet for 2015 ble vedtatt av kommunestyret i april Den strategiske delen av omstillingsplanen vurderes som aktuell å rullere senere i 2015 eller i 2016, og må sees i sammenheng med planlagt søknad om ekstraordinære midler til omstilling fra stat i forbindelse med avviklingen av KA-Rollag. Da vil plan for arbeid med å tilrettelegge for ny industrietablering innlemmes i omstillingsprogrammet. Dette forutsetter en god del planlegging som vil skje nå i I første tertial 2015 har man på området generell omstilling og nyskaping jobbet etter både handlingsplan for 2014 (fullføring/gjennomføring), og forberedt aktuelle aktiviteter og tiltak i vedtatt handlingsplan for 2015 (jf. vedtak i kommunestyret i april 2015). Det rapporteres derfor her primært på 2014-planen, også for første tertial Handlingsprogrammet for 2014 innehar følgende tiltak, og det er kommentert en status for aktuelle satsninger og tiltak: Navn på tiltaket Søkbare midler Merknad Søkbare midler til bedrifters forstudier og forprosjekter. Rollag kommune Side 15

16 Hovedprosjekt markedsføring Forprosjekt faghandelssenter Forprosjekt Grønt Reiseliv Bedriftsoppfølging Økt verdiskaping av hyttebygging Økt handel og service Knoppskyting til Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag. Private boligaktører Søkbare midler til fellesprosjekter. Status: Noe mindre pågang og tildelinger i 2014 enn tilgjengelig budsjett. Dette gav mulighet for å støtte tiltak gjennom vinteren, i påvente av fylkeskommunens bevilgning den 25. mars Fellesprosjekt/samarbeidsprosjekt. I regi av Rollag næringsforening. Status: I hovedsak gjennomført i 2014, men noe utvidet prosjektperiode og er ikke avsluttet ennå. Gjennomføring av forprosjekt faghandelssenter i Veggli, og reguleringsplan for Veggli næringspark. Status: Arbeidet fullført i løpet av 1. tertial Fellesprosjekt / bransjenettverk. I regi av Matopplevelser i Numedal. Status: Gjennomføring er utsatt. Rådgivning overfor bedrifter/gründere omkring etablering eller videreutvikling av forretningsvirksomhet. I regi av Etablererkontoret i Kongsbergregionen og Numedal Næringshage. Status: Etablererveiledning i regi av administrasjon og Etablererkontoret i Kongsbergregionen skjer løpende ut fra behov. Bedriftene velger rådgiver som de selv foretrekker, og flere har blitt støttes økonomisk av omstilling og/eller IN Buskerud. Fellesprosjekt/bransjenettverk. Status: Flere bedriftsetableringer og prosjekter er støttet av omstilling og IN Buskerud. Mulighetsstudie for økt handel. Søke etablert bransjenettverk. Sees i sammenheng også med stedsutvikling. Status: To ulike handelsanalyser er gjennomført i regi av omstilling, og tilgjengeliggjort for alle som har vært interessert i resultatene. De har avdekket et handelspotensial (=handelslekkasje) på minimum kr 100 mill. pr år, foruten ytterligere handelspotensial knyttet til nyinvesteringer i hytter, bygg/anlegg mv. Forstudie for å avklare muligheter for å etablere ny virksomhet gjennom underleveranser til Kongsbergindustrien, evt. bruk av Rollag skole. Status: Ikke gjennomført egen forstudie, men det er gjennomført flere kontakter mot industriaktører og andre for å avdekke muligheter. Programleder er fast deltaker i Samordnet næringsapparat for Kongsbergregionen (SNKR). Stimulere private boligaktører til å igangsette leilighetsprosjekt. Status: Et større boligtomteområde i Veggli er solgt fra kommunen til private utbyggere. Prosjektet annonseres fra vår/sommer Andre tiltak Hensikt Periode Legge til rette for nyetableringer i kommunen Realisering av Veggli næringspark med mer: Reguleringsplan for Veggli næringspark ble sluttbehandlet i Rollag kommune høsten Regime knyttet til investering, drift og utvikling Rollag kommune Side 16

17 Andre tiltak Hensikt Periode Søke å realisere Faghandelssenteret i Veggli, byggetrinn 1, i samarbeid med aktuelle handelsbedrifter. Videreutvikle handelstilbudet med fokus på plasskrevende varer. av eiendommen er utviklet for trinnvis utvikling, og for å skape forutsigbarhet mellom aktørene på Faghandelssenteret. Parseller er annonsert for salg. Vurderes parsellert og annonsert også med mindre tomter. Gjennomføre prioriterte rekkefølgebestemmelser knyttet til Faghandelssenteret, byggetrinn 1. Økt næringsaktivitet, økt handel Forutsetter salg av nye parseller. Ikke gjennomført pt. Stimulere til nye nærings- og handelsvirksomheter i Veggli næringspark Formidle tilgjengelige næringsarealer Salg og formidling av tilgjengelige arealer, både i Veggli og Rollag. Løpende Annonsert bredt vinteren Løpende markedsføring vil skje fremover. Formidling av ledige tomter og lokaler også utover kommunens eiendommer. Tilrettelegge for heis i Næringsparkbygget i Veggli (NUPRO) Ivareta kravet om universell utforming Ikke påbegynt. Ny taktekking Veggli Næringspark. Nødvendig utbedring av den 25 år gamle taktekkingen Ikke påbegynt. Tilrettelegge for gjennomgang via veranda fra kontor til arbeidsrom (NUPRO) Legge til rette for bedre forhold for leietakere 2017 Ikke påbegynt. Forutsetter leietakers etterspørsel. Rollag kommune Side 17

18 4 Steds- og områdeutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal tilby varierte og attraktive botilbud som gjør det mulig å nå målsettingen for folketallsutvikling. Bosettingsmønsteret i kommunen skal opprettholdes, men hovedtyngden av ny bosetting ønskes i tilknytning til tettstedene Rollag vil skape gode tettsteder som gir grunnlag for servicefunksjoner, næringsutvikling og trivsel for både fastboende og tilreisende Det skal tas hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming) i alle aktuelle saker Rollag skal ha et attraktivt og variert kultur- og fritidstilbud som underbygger bolyst Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke steds- og områdeutviklingen innenfor prioriterte bransjer Tiltaksområder for tettstedsutvikling Rollag og Veggli utvikles som tettsteder gjennom åpne og inkluderende prosesser der det jobbes systematisk med tema som transport og trafikk, grønnstruktur, byggeskikk og kulturmiljø, møtesteder samt næringsutvikling. Begge tettstedene utvikler sitt eget særpreg i skjæring mellom tradisjon/historie og nyskaping og på sine egne premisser. Rollag kommune vil ta på seg koordineringsansvaret for stedsutviklingsprosessene, i et nært og forpliktende samarbeid med lokale interesser. Veggli sentrum utvikles med handels- og servicetilbud rettet mot gjennomgangstrafikk (hyttegjester og turister), samt fastboende Rollag sentrum videreutvikles rundt industrivirksomhet, landbruk, offentlig virksomhet, pendling til Kongsberg og som innfallsport til Trillemarka Rollagsfjell Tiltaksområder for boområder Det legges til rette for spredt boligbygging for å opprettholde bosetting i grendene. Det skal arbeides for at alle gårdsbruk er bebodd og at kulturlandskapet skal holdes i hevd Botilbudet nær tettstedene skal bestå av leiligheter og varierte boligtomter. Kommunen vil samarbeide med private aktører for å utvikle boligområder herunder utleieboliger. Rollag kommune vil fortløpende vurdere sin boligpolitikk og sin rolle som aktør i boligmarkedet. Fast bosetting på Vegglifjell i tilknytning til turistsatsingen vurderes Kultur- og fritidstilbud Rollag kommune Side 18

19 Idrettsskolen videreutvikles som aktivitets- og kultursenter i Numedal i henhold til resultater fra prosjektet Idrettsskolen 2018 Rollag kommune vil samarbeide med frivillige organisasjoner og nabokommuner for å oppnå et godt og variert kultur- og fritidstilbud, det skal tilbys både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det skal arbeides for å stimulere til aktive og inkluderende tilbud, særlig rettet mot barn og unge Det skal arbeides for å utvikle flere anlegg for idrett og fysisk aktivitet som fremmer folkehelse Bygdetunet utvikles videre som bygdemuseum, kulturarena og møteplass primært for lokalbefolkningen. Det vurderes bygging av administrasjonsbygg med WC Numedal Middelalderdalen videreutvikles i samarbeid med nabokommuner, næringsliv og organisasjoner som et attraktivt og identitetsskapende kulturtilbud Rollag kommune vil stimulere frivillige lag og foreninger til å avholde større arrangementer Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Rollag og Veggli utvikles som tettsteder Tiltak: Detaljprosjektering og gjennomføring av tiltak på Miljøgate Veggli og øvrige tiltak i sentrum, ut fra nærmere prioriteringer og tilgjengelig finansiering. Gjøre Rollag og Veggli til triveligere og mer attraktive tettsteder Forprosjekt og prioritering av utbyggingstrinn gjennomført for Miljøgate Veggli. Plan for gjennomføring av detaljprosjektering under utvikling i samarbeid med Statens Vegvesen. Avklart kr 4 mill. som ytre ramme fra fylkeskommunen, fordelt med 2 mill. kr. i 2015 og 2 mill. kr i Tidspunkt for fysisk gjennomføring under utredning. Aktivitetsparken byggetrinn 2 under planlegging, og økonomisk støtte gitt av omstillingsprogrammet. Detaljprosjektering og gjennomføring av tiltak i Rollag tettsted, ut fra nærmere prioritering og tilgjengelig finansiering Tiltak prosjektert og prioritert i samarbeid med ROM Eiendom, Rollag Havnevesen og grunneiere og næringsdrivende i Rollag tettsted. Oppslutning om dugnad for gjennomføring av tiltak i Rollag tettsted er vesentlig bedret i 2015, og økonomisk støtte gitt fra omstillingsprogrammet. Videreutvikle sentrumsområdene i tråd med Stimulert til både utvikling av økt handelsflate, servicetilbud og generell forskjønning i tettstedene også på Rollag kommune Side 19

20 helhetlige planer og prioriteringer. Måleindikator: Omsetning i handel og servicenæringer Bolyst i form av folketallsutvikling Boligpolitikk, samt kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Tiltak: Gjennomføre tiltak i tråd med boligplanen for og handlingsplan Det skal være tilgang på varierte og attraktive boliger i Rollag privat grunn. Avtale inngått om kjøp av grunn i Rollagskrysset ved fv. 40. Ingen sikre utviklingstall for første tertial 2015 er avdekket hittil. Flere aktiviteter og tiltak igangsatt, men noe redusert aktivitet og framdrift i forhold til handlingsplan. Tilgang på byggeklare tomter i ulike boligfelt (også private) er god. Fullføre og gjennomføre plan for tiltak knyttet til kommunal boligmasse; herunder salg, nybygg, opprustning, universell tilpasning. Tilpasse antall, type mv. ut fra utleiebehov. Løpende Planleggingen i gang, og en bred og involverende prosess med aktuelle fagområder i kommunen, Rollag boligstiftelse, Helse og omsorg, NAV mfl. Bistå private utbyggere i boligprosjekter. Utløse bygging i privat regi Dialog med utbyggere som har meldt interesse, og tilbudt bistand mht. å formidle potensielle kunder, kompetanse omkring universell tilpasning, velferdsteknologi, finansiering fra Husbanken mv. Solgt et større boligtomteområde i Veggli til private utbyggere vinteren Prøvebolig forprosjekt. Utredning og eventuell bygging Vedtak om å ikke gjennomføre et særskilt forprosjekt knyttet til prøvebolig alene. Allsidig utleietilbud er del av boligplanens generelle mål. Følge opp anbefalinger fra forstudie for boligmasse for pleie og omsorg. Konkretisere aktuelle nye boligtilbud og funksjoner som sikrer tjenestetilbud, boligkvalitet mv. Løpende Pågående totalvurdering av Helse og omsorgs boligmassebehov mv. i framtiden. Forstudie for nytt boligtilbud for Åpen omsorg er påbegynt. Synlighet av bo-/byggemuligheter Løpende Dialog og visning av områder overfor utbyggere og private. Fortsatt gjenstående aktiviteter for å fullføre profileringsog markedsføringsmateriell, som forventes fullført Rollag kommune Side 20

21 Markedsføring av bolig- og tomtetilbud Måleindikator: Antall nye boliger Antall innflyttere til kommunen Antall boliger i egenregi forsommer Deltar med annonse i Buskerud fylkeskommunes profileringskampanje for bo og jobb i fylket vårt, med utgivelse i juni Ingen sikre utviklingstall for første tertial 2015 er avdekket hittil. 5 Barn og unge Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Barn og unge er bygdas framtid. Rollag vil derfor tilby barn og unge det beste oppvekst-miljøet, med en trygg og god barnehage, en framtidsrettet skole og et aktivt og variert fritidstilbud med fravær av negative påvirkningsfaktorer. Rollag skal være best på aktivt oppvekstmiljø og ha glade barn som er fysisk aktive minst en time hver dag Rollag vil legge til rette for at barnefamilier ønsker å flytte til bygda Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke satsningen på barn og unge: Tiltaksområder for barnehage Rollag kommune skal ha et godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Kommunen skal ha full barnehagedekning. Barnehagene skal ha være helsefremmende og forebyggende og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagene skal bidra til at alle barn får et likt utgangspunkt i forhold til sosial utvikling, utdanning og kunnskap. Barnehagetilbudet skal være fleksibelt og tilpasset brukernes behov bl.a. for å legge til rette for pendling. Det er et mål å opprettholde barnehage i begge tettstedene. Det bør være ansatte av begge kjønn i barnehagene. Tiltaksområder for skole I skolen skal alle elever bli sett og undervisninga skal tilpasses den enkelte elev. Rollag kommune Side 21

22 Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga, ha gode faglige resultater og fortsatt være en foregangsskole innen IKT. Skolens IKT-utstyr må oppgraderes jevnlig, lærernes kompetanse må vedlikeholdes og skolen må ha IKT-veiledere som drifter systemet. Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. Vi vil ta vare på hverandre og la oss begeistre. Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov. Rollag kommune skal bidra til at Numedal videregående skole opprettholdes og videreutvikles slik at ungdom kan fullføre videregående skole i nærmiljøet. Veggli skole vil opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Numedal videregående skole. Tiltaksområder for fritid I samarbeid med frivillige organisasjoner og nabokommuner vil Rollag kommune oppnå et attraktivt, utviklende og variert fritidstilbud for barn og unge. Det skal legges bedre til rette for ikke-organiserte aktiviteter. Tilbudet i kulturskolen utvikles i samarbeid med nabokommuner og Idrettsskolen Det vurderes lengre åpningstid og utvidet tilbud på bibliotekene Andre tiltaksområder for barn og unge Rollag ønsker at barn og unge i kommunen får et så positivt forhold til bygda at de ønsker å bosette seg i kommunen som voksne Hensyn til barn og unge skal vektlegges i alle aktuelle planer og saker, blant annet i forbindelse med utvikling av tettstedene og boligområder Ungdomsrådet og elevrådet ved Veggli skole skal brukes aktivt for å gi råd om saker som angår barn og unge Det skal arbeides for god trafikksikkerhet og trygg skolevei Aktiv og forebyggende barnevernstjeneste Rollag vil bli en MOT-kommune for å styrke ungdomsmiljøet Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse; ett av skolens to satsningsområder fra Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Å skape et godt miljø krever et planmessig forebyggende arbeid. Målet er at på skolen har vi Skolen jobber kontinuerlig med at læringsmiljøet til elevene skal være best mulig for den enkelte elev. Skolens handlingsplan «Mot mobbing for trivsel» ble nylig rullert. Alle klasser har sitt «psykososiale årshjul» med ulike Rollag kommune Side 22

23 Tiltak Hensikt Periode opprette stilling som sosiallærer Målindikator: Elevundersøkelsen Tilpassa opplæring elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå bruke praktiske og varierte undervisningsmetoder mer systematisk Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, reduksjon i budsjettet nulltoleranse mot mobbing trygge elever som trives, mestrer og lærer kompetente lærere og assistenter som kan jobbe helhetlig med læringsmiljøet Målet er å gi alle elevene en opplevelse av mestring og læring. å redusere behovet for spesialundervisning å hindre frafall i videregående skole holdningsskapende aktiviteter. Sosiale medier har gitt oss en ny utfordring mht. mobbing. Skolen har stort fokus på nettvett i undervisningen. MOT er et av tiltakene skolen bruker i dette arbeidet. Samarbeid skole/hjem er viktig. Skolen gjennomførte nylig et vellykket foreldremøte for foreldre og ansatte på trinn i mars med tema «inkludering». Noen elever har stort behov for tett oppfølging. Sosiallærer og ledelsen følger ukentlig opp enkeltelever med individuelle samtaler. Behovet er større enn ressursene skolen har til disposisjon. Skolens ansatte har samlet mye kunnskap og erfaring i å jobbe helhetlig med læringsmiljøet Enhver lærer på Veggli skole tilstreber at elevene skal få tilpasset opplæring, og at de skal oppleve mestring og dermed god læring. Behovet for spesialundervisning ser likevel ikke ut til å avta. Skoleåret 14/15 har vi i utviklingsarbeidet jobbet systematisk med å heve lærernes samlede kompetanse innenfor «relevante, praktiske og varierte metoder». Vi har brukt ITP-modellen; Individuell refleksjon (lese teori/utprøving av metoder) dele kunnskap på Team dele kunnskap i Plenum. Rollag kommune Side 23

24 Tiltak Hensikt Periode Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. lesing er et av skolens to satsningsområder fra innføre SOL (systematisk leseopplæring) med forpliktende opplegg for alle trinn fra øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal gis tilbud om etterutdanning innenfor sine fagområder Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Sikre kvaliteten på tjenesten og gi elevene mulighet til å oppnå gode faglige resultater. Sørge for at alle elevene våre fullfører det 13-årige skoleløpet hindre frafall i videregående skole Skolens personale har hatt 4 forelesninger med tema «lesing som grunnleggende ferdighet» og innføring i verktøyet SOL. To lærere er i ferd med å fullføre studier i matematikk (Kompetanse for kvalitet). Ingen lærere fra Rollag har fått tilbud om videreutdanning kommende skoleår grunnet kommunens økonomiske situasjon. Med et stramt budsjett er det vanskelig å oppfylle behovet for etterutdanning. Utvikle uteområdet og skolestua ute Fullføre plan for opprusting av skolegården. Målindikator: Elevundersøkelsen økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel mer variert undervisning Prosessen for å sluttføre prosjektet er i gang. Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin ikt-kompetanse Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Skolen er og skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT! Det er vi stolt av! Omdømmebygging Veggli skole I kontinuerlig drift. Rollag kommune Side 24

25 er en attraktiv skole å jobbe på. Barnehage Tiltak: Fleksibelt barnehagetilbud, vurdere åpningstiden i forhold til flertallets behov. Opprettholde barnehage i begge tettsteder. Godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Legge til rette for pendling med offentlig transport. Barnehagen skal være et trygt supplement til hjemmet. Barna skal få et likt utgangspunkt med tanke på å utjevne sosiale forskjeller og barnehagen skal bidra til at barna får et likt utgangspunkt i forhold til skolestart Det er en barnehageavdeling i hvert tettsted. Det jobbes kontinuerlig med kvaliteten i barnehagen. Lokalsamfunn med MOT. Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier. Gi barna kunnskap og MOT til å møte livet I barnehagen jobber vi med MOT`s kjerneverdier i form av sosial kompetanse i hverdagen, Satsningsområde Barns medvirkning Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Barnehagen skal delta i et kompetansehevingsprosjekt innenfor mattematikkarbeid i barnehagene , i regi av Fylkesmann i Buskerud og Mattematikksenteret. Barn elsker matematikk. Matematikk i barnehagen er ikke bare for å forberede for videre matematikkopplæring og skolen matematikk i barnehagen har en verdi i seg selv her og nå. Gi barna rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre. Prosjektet skal bidra til å skape motivasjon, gode holdninger, interesse, nysgjerrighet, matematikkglede hos personalet, slik at dette i etterkant kan komme til uttrykk hos barna i barnehagen. Prosjektet skal bidra til å implementere fagområdet «Antall, rom og form» på en bedre måte Vi er inne i siste året med Barns medvirkning som satsningsområde, dette arbeidet har resultert i en annen måte å jobbe på, som krever en bevisst holdning hos de voksne. Matteprosjektet jobbes det ukentlig med i begge avdelingene. Se gjerne barnehagens hjemmeside for bilde dokumentasjon under «Moro med matte!» Rollag kommune Side 25

26 Avslutningskonferanse 3/6-15. Fellestjenesten Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen. Utdanne ungdom med MOT. Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs. Rollag skal bli et lokalsamfunn med MOT. Satsningen starter i ungdomsskolen, men skal etter hvert også omfatte en større målgruppe MOT skal bidra til robuste ungdommer og trygt ungdomsmiljø Skolesatsingen har fremdeles hovedfokuset. Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal kommune Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Biblioteket. Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på biblioteket Økt utlån til skole og barnehage. Forbedre barnebokutvalget Målindikator: Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Barnevern Styrke holdnings-skapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold Alle barn som ønsker å delta på kulturskolen skal få mulighet til det. Styrke biblioteket som en sosial møteplass. Mer bredde i kulturopplevelser og styrke kulturtilbudet i kommunen. Øke leselysten blant barn og unge. Bruke resultatene fra Ungdata til å få til holdningsendringer hos ungdommen og foreldrene Tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk Alle som ønsker plass i kulturskolen har i dag plass Det er planlagt arrangement til høsten Det lages statistikk ved årets slutt Holdningsskapende arbeid er en kontinuerlig prosess, i samarbeid med andre kommunale tjenester. Rutiner for å kunne satse og implementere foreslåtte Rollag kommune Side 26

27 styrke ungdomsmiljøet i hele Numedal Implementere konsultasjonsteam både i barnehagene og skolene i hele Numedal tiltak er utarbeidet og iverksatt i samtlige kommuner Gjennomføring av Ungdata (spørreundersøkelse) i Numedal og å utarbeide felles tiltak interkommunalt og tverrfaglig for å styrke ungdomsarbeid Samarbeid med Numedal videregående skole Målindikator: rekruttere elever til skolen hindre frafall NAV har jevnlige møter med videregående og OT for å hindre frafall og legge til rette for gode opplæringsløp. Rollag kommune Side 27

28 6 Infrastruktur og kommunikasjon Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal ha en framtidsrettet og velfungerende infrastruktur som ivaretar innbyggernes, næringslivets og gjestenes behov på en god måte. Mangelfull infrastruktur skal ikke være en begrensende faktor for utvikling i bygda. Tiltaksområder Økt standard på fylkesveg 40 for å redusere reisetid og øke trafikksikkerhet, standard på fylkesveg 107 skal heves primært for å øke trafikksikkerhet Infrastruktur som kommunale veger, skoleskyss, el-forsyning, telefoni og bredbånd skal opprettholdes og videreutvikles for å opprettholde bosettingsmønsteret i bygda. I samarbeid med Tinn kommune og private utbyggere arbeides det for helårsveg mellom Veggli og Tinn for å øke mulighetene for lokal utvikling (pendling, turisme, handel osv) Det arbeides for vinteråpen veg mellom Rollag og Sigdal Kollektivtilbudet må opprettholde og helst styrkes. Bussen er spesielt viktig for barn og unge og for pendlere Kommunal infrastruktur som vannforsyning, avløp, renovasjon og brannvern utvikles i henhold til handlingsplaner som rulleres ved behov Infrastruktur i hytteområdene utvikles for å fremme økt trafikk og lokal verdiskaping Rollag vil arbeide for lyntog gjennom Numedal med regionalt stoppested i kommunen Blålys-sentral i Veggli, med brannstasjon og ambulansetjeneste videreutvikles Gang- og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet og for å stimulere til fysisk aktivitet. Det skal arbeides for å tilrettelegge for sikker skolevei Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Nytt renseanlegg i Veggli Tiltak: Planlegge og å bygge nytt renseanlegg for Veggli tettsted Bygge nytt renseanlegg da det eksisterende anlegget må fornyes pga. dårlige innendørs miljøforhold og at en 2015 Prosjekteringsarbeidene er fullført og anleggsarbeidene tar til i august. Anlegget skal være driftsklart 1.desemer i år. Rollag kommune Side 28

29 Måleindikator: Tiltaket er gjennomført må forvente større reparasjonsutgifter. Prosjektet pågår og planlegges å ferdigstilles i 2015 Ferdigstille opprusting av Rollag vannverk Tiltak: Rollag vannverk; ferdigstille nødvendig oppgradering mht. montering av UV-anlegg for fjerning av eventuelle bakterier samt kalkanlegg for heving av PH Måleindikator: Tiltaket er gjennomført/tilfredsstillende vannkvalitet Sikre tilfredsstillende vannkvalitet for brukere av vannverket Det er nå byttet pumper, gradert opp tavler med turtallstyring, sett ny brønn for reservevann og for å få tilstrekkelig vannmengde. I tillegg skulle det monteres UV og PH økningsanlegg. Ny brønn har imidlertid gitt et noe annet vann ved at det inneholder mye jern som slammer og som er negativt. Men tross dette virker det som om PH en er steget. Dette har medført behov for mer prøver for å vurdere om planlagte tiltak er riktig nå med ny type vann Pågår undersøkelser av innholdet i vannet for å finne rett behandlingsmetodikk Avfallshåndteringsanlegg Tiltak: Planlegge og å tilrettelegge for nytt avfallshåndterings/ kildesorteringsanlegg Legge til rette for at innbyggere og fritidsbeboere får tilgang til gode løsninger for avfallshåndtering Det er påbegynt interne vurderinger av løsninger Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Nødvendig vedlikehold av hengebroer Tiltak: Utbedring av hengebro, Rollag sentrum Nødvendig vedlikehold for å opprettholde infrastruktur 2016 Det er innkjøpt materiell. Rollag kommune Side 29

30 Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Opprusting og nødvendig vedlikehold av kommunale veier Tiltak: Asfaltering veg, Kleivan Grøfterens Vamrevegen og Krosshaug Opprustning av veg, Krosshaug/Aarvelta Opprusting av Risteigen/Fjøse Nødvendig opprusting av gammelt veidekke for å få hevet kjørestandarden. Utbedre vegen med grøfter og stikkrenner, slik at en slipper ising og vinterstenging med påfølgende skader på våren. Utbedre vegen slik at den får delvis nytt veidekke og hevet kjørestandard Anlegget er ikke påbegynt Anlegget er ikke påbegynt Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Navnsetting og nummerering av veier Tiltak: Navnsetting av veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. I løpet av 2014 skal alle adressene og vegskilta i bygda være ferdig. Vegnavn for hyttene avklares i løpet av vinteren 2014/15 og skilt settes opp høst Vi løser dette innimellom alle oppgaver med interne krefter og da er det en langvarig prosess, Vi har nå fått navneforslag for de aller fleste veiene i hytteområdene og skal gjennomgå høringsprosess. Endelig fastsetting av navn er forhåpentligvis ferdig i løpet av året Rollag kommune Side 30

31 Tjenesteutvikling - generelt Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Rollag kommune skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Alle ansatte skal ha relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse ved behov. Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode Videreutvikle IKT samarbeidsløsninger Kongsbergregionen Etablering av felles IKT-driftsorganisasjon Anskaffelse av fellesprogramvare innenfor ulike fagområder Kongsbergregionen skal bli blant de beste til å løse oppgaver knyttet til drift, brukerstøtte og utvikling av kommunale IKT-løsninger. Hensikten er å oppnå en kvalitetsgevinst hvor IKT-driftstjenestene oppleves som enda bedre enn i dag. Det forventes også på sikt effektiviserings- og samordningsgevinster Kongsbergregionen etablerer felles driftsorganisasjon I kongsbergregionen er det nå et prosjekt i gang som ser på muligheten for anskaffelse av felles sak-arkivsystem for hele regionen. Numedalskommunene anskaffe moduler i personalsystemet og e-handel Målindikator: IKT-kostnads- og modenhetsanalyse i regi av Kongsberg-regionen Videreutvikle kommunens elektroniske tjenester. Legge til rette for bedre tjenester til befolkningen Legge grunnlag for økt interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester Rollag kommune Side 31

32 Tiltak Hensikt Periode Felles oppvekst Numedal felles skolelederopplæring/ kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter få tilgang til kompetanse kommunen mangler bygge større fagmiljøer I kontinuerlig drift samarbeidet er svært viktig for skolen i Rollag kommune. samarbeid om administrative oppgaver få mer ut av kompetansemidlene samarbeid om tjenester Målindikator: Frigjøre tid til ledelse på skolen. Barnehagen Har tatt i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på å danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Gjennomføres hvert andre år (-16, 18 osv.) Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er representativ. Grønt skår i resultatet. Barnevern Fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram Økt kompetanse blant medarbeidere Ståstedsanalysen bidrar til å tydeliggjøre barnehagens samlede potensial for forbedring av virksomheten og tilbudet til barna og de foresatte. Etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Gjennomføres hvert 2. år. Ikke planlagt i Rutiner mellom barnevern og andre kommunale tjenester er etablert. Tiltak: Utarbeide kompetanseplan Imøtekomme samhandlingsreformens krav. Kompetanseheving medvirker til et styrket og mer robust fagmiljø Kompetanseplan er påbegynt og 6 ansatte har søkt videreutdanning inne rehabilitering, aldring og eldreomsorg, en verdig alderdom/lindrende behandling. I Rollag kommune Side 32

33 Tiltak Hensikt Periode Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov som positivt kan medvirke til å beholde autorisert helsepersonell og rekruttere nye. tillegg har kommunefysioterapeut/folkehelsekoordinator, avdelingsleder Hjemmetjenesten og enhetsleder søkt KS Helse og omsorg i plan ved Høgskolen i Vestfold. Motivere assistenter til å ta fagbrev Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Kommunebarometeret Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Tiltak: Felles interkommunal kommuneoverlege som har fokus på samfunnsmedisin som overtar kommunelegefunksjon og koordinering av folkehelsesatsing Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp plasser, et felles prosjekt mellom Kongsberg, Flesberg og Rollag. Lovpålagt fra Imøtekomme samhandlingsreformens krav ved hjelp av styrket interkommunalt samarbeid Sikre lovens føringer til funksjonen Skaffe et trygt tilbud for alle personer som har behov for øyeblikkelig hjelp Kommuneoverlege: Flesberg og Rollag har felles kommuneoverlege, til sammen 20 % stilling. Flesberg har arbeidsgiveransvaret. Kommunalt øyeblikkelig hjelp plasser: Rollag er med i et interkommunalt prosjekt sammen med Flesberg og Kongsberg kommuner. Rådmennene har signert avtale om kjøp av plassene på Kongsberg sykehus fra til og med Fra er det planlagt kommunalt øyeblikkelig hjelp plasser i tilknytning til nye lokaler interkommunal legevakt på Kongsberg. Det gis tilskudd fra Helsedirektoratet, Kongsberg kommune følger opp dette. Omsorgsteknologi Tiltak: Videreføre deltakelsen i Velferdsteknologiprosjektet i Kongsberg regionen, følge med i utviklingen Prøve ut ulike typer teknologi i tjenesteytingen Økt trygghet og sikkerhet for både brukere og ansatte Det utarbeides en prosjektplan for utprøving av omsorgsteknologi i Åpen omsorg og Hjemmetjenesten. Rollag kommune Side 33

34 Tiltak Hensikt Periode Dagtilbud til personer med demens Tiltak: Tilrettelegge for dagtilbud som imøtekommer føringer i nasjonal demensplan mht. å etablere dagtilbud til personer med demens. I henhold til Demensplan, lovpålagt fra Dagtilbud til personer gis ikke på et bestemt sted, men der det er mest hensiktsmessig for bruker. I tillegg skal kommunen samarbeide med lokalt helselag om å få iverksatt demenskontakter. Målindikator: Måloppnåelse i tråd med nasjonal demensplan. Boligplanens betydning for Helse og omsorg Tiltak: Videreføre forstudiet Boligmasse og dens anbefalinger i lys av tjenesteytingen og behov frem i tid Prioriterte omstillingstiltak Best mulig samlokalisering og ressursutnyttelse 2015 Prosessen er startet opp, men hovedfokuset er lagt på forstudie nytt bofellesskap Åpen omsorg ref. prioriteringer i økonomiplanen. Tiltak: Dagsenter PU: vurdere alternativer/flytte dagsentertilbud Forprosjekt alternativ boligtilbud Åpen omsorg Hovedprosjekt boligtilbud Åpen omsorg Økt kvalitet på kommunens tjenester Tilrettelegge for mer effektiv ressursutnyttelse Dagsenteret i Åpen omsorg flyttes til Vegglitunet Forstudie nytt bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming er påbegynt etter PLP-metoden. Planlegges lagt fram til behandling i kommunestyret i høst. NAV Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Alle ansatte skal møte brukere og arbeidsgivere som profesjonelle veiledere og bistå med behovsavklaringer. Være en synlig samfunnsaktør Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet NAV Numedal har gode resultater på målekort og i brukerundersøkelser. Økt kontakt med arbeidsgivere er også et satsningsområde. Det ble gjennomført felles jobbmesse Rollag kommune Side 34

35 Tiltak Hensikt Periode Målindikator: Målekort og brukerundersøkelser NAV Satse videre på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk.(mi-metodikk, motiverende intervju). med andre NAV-kontor på Kongsberg (møtepunkt mellom arbeidsgivere og jobbsøkere). Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Det jobbes systematisk med veilederkompetansen; nå blant annet med fokus på veiledning av innvandrere. Kollegaveiledningsgrupper hver 14.dag. Målindikator: Alle veiledere jobber etter MI, deltar i kollegaveiledningsgrupper NAV Satse videre å bygge opp ressurser og kompetanse rundt økonomisk råd og veiledning/gjeldsrådgivning Bosetting av flyktninger 10 stykker i hver kommune + familiegjenforening. Jobbe videre med utviklingen av introduksjonsprogrammet Bidra aktiv i arbeidet med integrering av flyktninger i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med lag og foreninger samt frivilligsentralen. Målindikator: Statistikk for overgang til arbeid/utdanning Årlig gjennomgang med kommunestyret Nødvendig vedlikehold og utbedring av kommunale bygninger og anlegg Tiltak: Veggli samfunnshus: ferdigstille Tilbud om økonomisk veiledning til de som har behov for det Bidra til bosetting og integrering av flyktningen slik at de settes i stand til jobb eller utdanning. Tilrettelegge for trivsel for barn og unge, samt andre brukere av lokalene En ansatt gjennomført kompetanseheving som høyskolestudie innenfor Gjeldsrådgivning med støtte fra Fylkesmannen 2015 Kommunen har mottatt flere på familiegjenforening. Ordinær bosetting er krevende på grunn av mangel på egnede boliger. Det jobbes med utlysning for å skaffe boliger evt. bygge boliger. Skrevet ny kontrakt med Numedal Videregående Skole om kjøp av norskopplæring/introduksjonsprogram sammen med Nore og Uvdal kommune. Ny sak i kommunestyret våren 2015 for vurdering av ytterligere mottak Arbeidene vedrørende Veggli samfunnshus er hovedsakelig ferdigstilt. Rollag kommune Side 35

36 Tiltak Hensikt Periode renoveringsarbeidet (dusj/garderobeanlegg) Bygdeheimen: forprosjekt Helhetlig vedlikeholdsbehov (koordineres med prosjektet Helhetlig boligmasse, Helse og omsorg) Bygdeheimen: anskaffe ny heis Bygdeheimen: nytt tak, gammel del Sette opp carport/takoverbygg for lagring av utstyr/kommunale tjenestebiler ved næringsparken Barnehage: utbedring garderobe, Veggli Måleindikator: Når tiltakene er gjennomført Kommunestyre og fylkestingsvalg Målindikator: Godkjent valgoppgjør Gjøre det triveligere for beboere og ivareta arbeidsmiljøet for ansatte på bygdeheimen Nødvendig vedlikehold Ivareta eget utstyr og bilpark Nødvendig tilrettelegging av garderobeforhold (pålegg arbeidstilsynet) Gjennomføre et korrekt og godkjent valg Bygging av barnehagegarderobe gjennomføres i egen regi og skal være ferdig i løpet av året. De resterende arbeidene er ikke påbegynt Nødvendige forarbeider pågår Rollag kommune Side 36

37 Bærekraftig utvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal være en kommune hvor dagens innbyggere og kommende generasjoner er sikret et helsefremmende og godt miljø. Vi skal tenke globalt og handle lokalt. Tiltaksområder Rollag vil følge opp kommunens oppgaver når det gjelder å ivareta hensyn til natur, miljø og en bærekraftig utvikling. Det skal arbeides for å finne lokale løsninger på overordnede utfordringer. Alle aktuelle saker i Rollag kommune skal vurderes i forhold til bærekraft og miljø. Rollag skal arbeide for å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen og bidra til å sikre grunnlaget for villreinstammene på Hardangervidda og Blefjell Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi-kilder. Kommunen vil bidra til å redusere energibruk og utslipp som følge av transport. Rollag skal vektlegge hensyn til landskap og gode omgivelser i alle aktuelle saker, ved vektlegging av byggeskikk, bevaring av bygningsarven og å opprettholde kulturlandskapet, herunder seter-områdene Rollag vil sikre vassdragene, og i særlig grad Numedalslågen, som viktige rekreasjonsområder Rollag vil bidra til å redusere avfallsmengder og stimulere til sortering og gjenvinning av ressurser Rollag vil bidra til å bevare freda og verneverdige bygninger og verdifulle kulturminner Rollag vil bruke kulturarven aktivt for å utvikle identitet for Rollag. Rollag vil opprettholde vassdrag med tilnærmet naturlig vannkvalitet og arbeide for minstevann-føring på regulerte strekninger for å fremme fiske og gi bedre opplevelseskvalitet. Gjennom samordnet areal- og transportplanlegging skal framtidige transportbehov reduseres Rollag kommune Side 37

38 Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi kilder Tiltak: Kompetanseheving for driftspersonell 10 % energireduksjon i kommunale bygg mv. Tiltak iht. klima- og energiplan Måleindikator: Reduksjon i elforbruk i kommunale bygg Samfunnssikkerhet Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag vil arbeide for å sikre innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier ved å forebygge farlige situasjoner og ved å ha en god og operativ beredskap. Det er et mål å opprettholde eget lensmannskontor i Rollag kommune Tiltaksområder Rollag kommune vil gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge uønskede hendelser som kan inntreffe i lokalsamfunnet, herunder også sannsynligheten for at disse hendelsene kan inntreffe og på hvilken måte de vil kunne påvirke lokalsamfunnet. Analysen må vurdere om klimaendringer kan gi økt risiko for naturbaserte hendelser. Det skal videre utarbeides en beredskapsplan for kommunen som også skal øves. Kommunens arealplanlegging skal sikre liv, helse, miljø og materielle verdier mot naturbaserte hendelser som flom, erosjon og skred, samt fare for større kriser og sikkerhetsutfordringer. Av særlig betydning for kommunen er å verne kraftproduksjon, herunder linjenett, damanlegg og kraftverk mot ulike former for uønskede hendelser. Rollag kommune Side 38

39 Rollag kommune skal til enhver tid ha en operativ kriseplan for kommunens ledelse. Rollag vil bedre framkommeligheten i beredskapsøyemed ved bl.a. skilting og vurdere bruken av vegbommer. Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet Rollag kommune har et spesielt ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet i forhold til innbyggere og personer som oppholder seg i kommunen. Kommunens beredskapsplikt er nedfelt i Sivilbeskyttelseslovens 14. Den stiller bl.a. krav til utarbeidelse av risiko og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan. En ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Rollag kommunen ble godkjent i kommunestyret Analysen avdekker at risikoen for uønskede hendelser var størst innen smittespredning (epidemi/pandemi) samt skogbrann. På bakgrunn av ROS er det utarbeidet tiltaksplaner for å redusere risikoen. Høyt prioriterte tiltak er: Plan for organisering av evakuering og pårørendesenter (EPS), revidert helseberedskapsplan samt revidert brannordning for Rollag kommune. Hver enkelt enhet er ansvarlig for gjennomføring av egen ROS innen sin virksomhet På bakgrunn helhetlig ROS ble arbeidet med ny overordnet «Plan for beredskap i Rollag kommune» sluttført i Planen omtaler bl.a. kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon. Planen benyttes ved alvorlige hendelser som ikke håndteres som en del av vanlig drift. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn et psykososialt kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer. Det arbeides videre med tiltakskort for hver enkelt uønsket hendelse i eget planverktøy (CIM). Mål Tiltak Kompetanseheving av kommunens beredskapsledelse Deltakelse på kurs innen beredskap og samfunnssikkerhet Oppdatert beredskapsplan Beredskapsplanen revideres årlig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Beredskapsøvelse Beredskapsplanen skal øves Ja Ja Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalysen Rullere/oppdatere ROS Ja* Rollag kommune Side 39

40 Rapportering Statusmelding til kommunestyret om beredskap Ja Ja Ja Ja Helseberedskapsplan Beredskapsplan skal revideres Ja Brannordning for Rollag kommune Beredskapsplanen skal revideres Ja *ROS rulleres hvert 4. år i forbindelse med oppstart av planprosess for den aktuelle kommunestyreperioden. Status på tiltakene gis i årsrapporten ved årtes slutt. Andre tiltak Hensikt Periode Navnsetting og nummerering av veier Tiltak: Navnsetting av veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. I løpet av 2014 skal alle adressene og vegskilta i bygda være ferdig. Vegnavn for hyttene avklares i løpet av vinteren 2014/15 og skilt settes opp høst Vi løser dette innimellom alle oppgaver med interne krefter og da er det en mer langvarig prosess. Vi har nå fått navneforslag for de aller fleste veiene i hytteområdene og skal gjennomgå høringsprosess. Endelig fastsetting av navn er forhåpentligvis ferdig i løpet av året. ATV til brann og redningstjenesten Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Anskaffelse av ATV med belter slik at den kan benyttes både sommer og vinter. Brannvesenet blir nå utkalt til samtlige hendelser dersom det er vanskelig å nå pasienten. Vi har flere ganger vassa skiløyper for å få skadet pasient båret ut. En ATV vil også ha vesentlige fordeler ved f.eks. skogbrann 2018 Ikke påbegynt. Rollag kommune Side 40

41 Arealbruk arealplanlegging Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag ønsker en arealbruk som samordner utbyggingsinteresser og transportbehov med vern av dyrket mark, viktige forekomster av natur, viktige kulturminner og kulturmiljø, og som forebygger uønskede hendelser. Kommunen vil legge til rette for næringsutvikling og utvikling av det gode bosted med attraktive nærmiljøer hvor universell utforming og trafikksikkerhet vektlegges. Rollag kommune vil følge nasjonale mål for å forhindre nedbygging av dyrket areal. Tiltaksområder Ved revidering av kommunens planstrategi tidlig i hver valgperiode skal behovet for å rullere kommuneplanens arealdel eller deler av denne vurderes. Arbeidet med kommunedelplan for Trillemarka Rollagsfjell sluttføres De enkelte satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gir en rekke føringer for rullering av kommuneplanens arealdel, utarbeidelse av nye reguleringsplaner og vurdering av dispensasjonssøknader når det gjelder avveining av hensyn til bruk og vern. Kapitlene om næringsutvikling, steds- og områdeutvikling, barn og unge, folkehelse, infrastruktur og kommunikasjon, bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet inneholder alle konkrete føringer for arealbruk. Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode Rullering av kommuneplanens arealdel i tråd med vedtatt planstrategi Tiltak Tilrettelegge for og gjennomføre en helhetlig og god Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens Planprogrammet er på det nærmeste ferdig og vil bli lagt ut på høring i sommer. Deretter skal programmet Rollag kommune Side 41

42 prosess i arbeidet med å rullere arealdelen Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Ferdigstille kommunedelplanen for randområdet Trillemarka i tråd med vedtatt planstrategi Tiltak: Innarbeides i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Utarbeide kommunedelplan for randområde og legge til rette for en god arealdel endelig godkjennes av kommunestyret Ref. tiltaket ovenfor. Rollag kommune Side 42

43 Organisasjon og medarbeidere Handlingsprogram (gjennomføres årlig) Tiltak Hensikt Periode Ansvar Kommentar 1 tertial 2015 Systematisk HMS arbeid og intern revisjon Sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben Enhetsleder Enhetsleder Vernerunder 1. februar - 15.mars HMS handlingsplan innen 1. april Intern revisjon innen 1. oktober Personal i samarbeid med bedriftshelsetjeneste Det gjennomføres vernerunder etter plan. Frist for HMS handlingsplan 2015 er utsatt til 1. juni for innarbeidelse av resultater fra medarbeiderundersøkelsen Oppfølging av sykemeldte, tilrettelegging og utprøving. Senioravtale Grunnkurs i HMS Medarbeiderundersøkelse Samling for nyansatte Reduksjon av sykefravær, inkluderende arbeidsliv og forlenget yrkesaktivitet Sikre leder og verneombud har kunnskap om grunnprinsippene i HMS og arbeidsmiljølov Legge grunnlag for medarbeidersamtaler, HMS handlingsplaner, kompetanseutvikling Nye skal bli kjent med kommunen. Bli kjent med rettigheter, plikter og muligheter. Kvalitetssystem, varsling og etiske retningslinjer. Løpende etter frister fastsatt i arbeidsmiljølov og folketrygdlov Løpende oppfølging av leder og verneombud Vår Høst Nærmeste leder i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og BHT Personal i samarbeid med bedriftshelsetjeneste Fellestjeneste i samarbeid med enhetsleder Personal i samarbeid med enhetsledere Det arbeides systematisk med individuell oppfølging. Det er ikke inngått nye senioravtaler. Det samlede sykefraværet har en liten økning siste tertial. Bedriftshelsetjenesten har gjennomført felles opplæring i vernerunder og kartlegging av arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelse 2015 er gjennomført. Tiltak innarbeides i HMS handlingsplan Det arbeides med introduksjonsprogram for nyansatte i samarbeid med Kongsbergregionen Internopplæring på vernerunder, medarbeidersamtaler og personalmøter Felles ledelsespraksis og god kvalitet på kartlegging av arbeidsmiljø, medarbeidersamtaler og personalmøter Vår Personal Bedriftshelsetjenesten har gjennomført felles opplæring i vernerunder og kartlegging av arbeidsmiljø. Revisjon av Ansatte skal ha relevant kompetanse Vår Enhetsleder i samarbeid med Rollag kommune er invitert til å delta i Rollag kommune Side 43

44 Tiltak Hensikt Periode Ansvar Kommentar 1 tertial 2015 kompetanseplaner for å levere tjenester av god kvalitet avdelingsleder Personal veileder og utarbeider mal for oppfølging pilotprogram med KS konsulent. Programmet «Kompetanseledelse» gjennomføres i samarbeid med Kongsbergregionen. Revisjon av planer våren Personalmøter Medarbeidersamtaler Ledersamlinger Ledermøter Informasjon, fagutvikling og meningsutveksling Oversette overordnede mål og strategier til konkrete oppgaver. Vurdere på innsats og kompetansebehov Informasjon, felles forståelse av overordnet planer og veien videre Informasjon samordning av ressurser og organisering av tiltak Jevnlig med 8-10 møter årlig Enhetsleder i samarbeid med avdelingsleder Personal veileder og utarbeider mal for oppfølging 1-2 samtaler årlig Nærmeste leder Personal veileder og utarbeider maler for oppfølging Høst Hver 14. dag Rådmann i samarbeid med enhetsleder Enhetsleder i samarbeid med avdelingsleder Rådmannens ledergruppe har gjennomført kurset «Effektiv møteledelse» og deltatt på samlinger i regi av Kongsbergregionen. Rollag kommune Side 44

45 Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett 2015 Periodisert budsjett Regnskap ,1 Kommentar: Regnskapet for fellestjenesten viser et positivt avvik. Det er ikke behov for å sette inn noen tiltak. Avvik Avvik i % Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2015: Tilskudd til nyanlegg til lag og foreninger (200 ) -100 Resterende midler i 2015 er fordelt. Kulturmidler (246 ) -46 Hoved tildeling av kulturmidler er gjort og Folk har tatt hensyn til at bevilgningen er redusert Utmelding av Osloregionens Europakontor -33 Abonnement er sagt opp får virkning fra Bygdebil 150 Bevilgningen er overført til Bygdebilen og ny bil er innkjøpt Sykefravær 1.tertial 14 2.tertial tertial 2015 Kommentar: Sykefraværet i Fellestjenesten er lavt, fraværet som er blir fulgt opp i henhold til IA-avtalen. 6,11 4,23 3,41 3,98 % Rollag kommune Side 45

46 Målindikatorer: 2015 Kommentarer Økonomi: 0 4,1 % Medarbeidere: Sykefravær i % 4 % 3,98 % i 1. tertial 2015 Medarbeiderundersøkelse hele kommunen Ja Undersøkelsen er gjennomført i mars, enhetene følger nå opp undersøkelsen Medarbeidersamtale 100 % Personalmøter 8 Det er gjennomført 3 møte i 2015 Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 100 % 95 % Interne meldingsblanketter 100 % 95 % Informasjon: Under Varden 2 nr. Et nummer er gitt ut i 2015 Sommermagasin sammen med 1 nr. Utgis i juni. Numedalskommunene Biblioteket økt utlån 5 % Statistikk kommer ikke før i årsmeldingen Bibliotek økt besøk 5 % Statistikk kommer ikke før i årsmeldingen Samfunn: Innbyggerundersøkelse * x Ikke gjennomfør ennå. * Hva mener innbyggerne om de kommunale tjenestene? Bedre kommune (kommuneforlaget) har en spørreundersøkelse om kommunale tjenester som kan være aktuell å bruke. Rollag kommune Side 46

47 Veggli skole Økonomistatus Budsjett 2015 Periodisert budsjett Kommentar: Skolens regnskap er i balanse. Regnskap Avvik Avvik i % ,9 Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2015: Stilling assistent inntil 50 % -114 Konsekvenser gjort gjeldende fra : Noe av reduksjonen faller naturlig bort som følge av redusert elevtall. I tillegg kommer: Reduksjon i styrkingstimer (økt voksentetthet-både lærer og assistent) til klasser og elever. Dette er timer som ikke er lovpålagt. De brukes for eksempel til å dele store klasser i praktiske fag og til forsterking med ekstra voksenressurs i klasser der elever har utfordringer sosialt og/eller med læring. Assistentressursen (10 %) til å drive elevkantine i samarbeid med elevgrupper på ungdomstrinnet er fjernet fra Reduksjon rammer pga redusert elevtall -300 Skolen ser på andre løsninger for å kunne opprettholde et kantinetilbud en dag pr. uke. Kjøp av varer og tjenester -30 Reduksjon i rammer til innkjøp av læremidler med mer rammer først merkbart i 2016 Sykefravær 1.tertial 14 2.tertial tertial 15 4,12 % 3,51 3,80 5,99 % Kommentar: Korttidssykefraværet er minimalt. Skolen har flere langtidssykemeldte ansatte. De følges tett opp av arbeidsgiver. Rollag kommune Side 47

48 Målindikatorer: 2015 Status pr 1. tertial 2015 Økonomi: Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) 0 1,9 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse 100 % 86 % - målet ikke nådd, men tilfredsstillende deltakelse. Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 80 % 80 % Sykefravær i % 4 % Målet ikke nådd Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % Målet nådd Antall assistenter med fagbrev 33 % 33 % Antall ansatte under videreutdanning 2 2 (matematikk 30 studiepoeng) Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 20 % 16 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 2 Resultater fra elevundersøkelsen og nasjonale prøver rapporteres i årsmeldinga for Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 3,2 Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 3,5 Grunnskolepoeng gjennomsnittskarakter 10. 4,0 Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn 1,3 Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn 1,3 Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,3 Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,3 Mestring (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,3 Mestring (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,1 Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse deltakelse foresatte 70 % 20 % - målet er ikke nådd. Tallet er for lavt. Ved siste undersøkelse sendte skolen personlig e-post til alle foreldrene med en sterk oppfordring om å delta i undersøkelsen. Til høsten vil rektor ta dette opp i FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). Skala på elevundersøkelsen er 1-5. Mobbing bør komme ut med lavest mulig måltall. Andre indikatorer bør ha høyest mulig verdi. Skala på nasjonale prøver er 1-3 på 5. trinn og 1-5 på 8. og 9. trinn. Karakterskala på 10. trinn er 1-6. Rollag kommune Side 48

49 Rollag kommunale barnehage Økonomistatus Kommentar: Status for Rollag kommunale barnehage pr. 1.tertial er ok. Budsjett 2015 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,9 Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2015: Økt egenbetaling barnehage jfr regjeringens forslag til Statsbudsjett -50 Tiltak er gjennomført. Sykefravær 1.tertial 14 2.tertial tertial 2015 Kommentar: Sykefravær følges opp i hht. IA avtalen. Langtidssykemeldinger. 7,62 % 5,53 6,02 6,37 % Målindikatorer: 2015 Økonomi 0,- Status for Rollag kommunale barnehage pr. 1.tertial er ok. Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 100 Samtalene gjennomføres i disse dager. Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 80,8 Gjennomsnittlig stillingsprosent er 80,7 %. Sykefravær i % 5 Sykefravær følges opp i hht. IA avtalen. Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent førskolelærerutdanning 100 Det er 0,4 årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet. Fra august ingen på dispensasjon. Andel assistenter med førskolelærer-, fag, annen pedagogisk utdanning 12,5 Fremkommer ikke i KOSTRA tallene for Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ja Gjennomført med 100 % svar. Gjennomført ståstedsanalyse Nei Skal ikke gjennomføres i Rollag kommune Side 49

50 Tjeneste: Barnehagedekning i %/andel barn 1-5 år med barnehageplass ,5 % alle som ønsker barnehageplass har plass i barnehage, ingen venteliste. Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer hver dag 50 Avtale med flyktningetjenesten for flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet i avdeling Rollag. Tilbudet gis etter behov. Gjennomført brukerundersøkelse Levende nettsider Ja Gjennomført, men svarprosenten var for lav til at undersøkelsen er representativ. Ja Oppdateres ukentlig. Rollag kommune Side 50

51 Helse og omsorg Økonomistatus Budsjett 2015 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,4 Kommentar: Tjenester til psykisk utviklingshemmede har et stipulert merforbruk lønn, ,-. Tiltaket er ny turnus fra som skal stoppe merforbruket. Enheten klarer ikke dekke inn merforbruket per.1.tertial. Kostnader i henhold til Botiltak Kongsberg er høyere enn forutsatt i budsjettet og vil gi en merutgift på kr ,- inneværende år og videre i økonomiplanperioden. Gjeldende enkeltvedtak om kjøp av heldøgns plass i annen kommune er kun budsjettert 1.halvår. Etter ny evaluering og faglige vurderinger må tiltaket videreføres ut året, kostnad kr Prognose ved årets slutt vil være kr ,-. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2015: Effekt av omstillingstiltak boligmasse (Dagsenter Åpen omsorg flyttes til Vegglitunet) -150 Sykefravær 1.tertial 14 2.tertial tertial ,36 % 7,06 7,44 5,04 % Kommentar: Det er oppløftende at sykefraværet har gått ned med over 2 % sammenlignet med året før. Tett oppfølging, tilrettelegging og kontinuerlig arbeid over tid gir nå resultater. Langtidssykemeldte i store stillinger er delvis eller helt tilbake i arbeid. Målindikatorer: Økonomi: 2015 Status per 1. tertial Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 % -4,4 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 20 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk Ja Ja Registreringer i kompetanseportalen 100 % 90 % Rollag kommune Side 51

52 Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 60 % 57 % Sykefravær i % < 7 % 5,04 % Antall med høgskoleutdanning Antall høgskoleutdanning med godkjent spesialistutdanning 7 6 Antall fagarbeidere Rollag kommune Side 52

53 NAV Numedal Økonomistatus Budsjett 2015 Periodisert budsjett Regnskap Avvik NAV Sosiale tjenester Flyktningetjenesten Avviket på NAV skyldes i hovedsak refusjon sykepenger I flyktningetjenesten jobbes det innenfor budsjett. Mye periodiseringer på overføringer og tilskudd tilsier at det ikke kan være for stort fokus på avvik på et bestemt tidspunkt. Avvik i % Sykefravær NAV 1.tertial 14 2.tertial tertial ,06 % 1,31 % 2,19 % 17,45 % To fullt langtidssykemeldte og noe gradert sykemelding i perioden. Ikke arbeidsrelatert. Følges opp og tilrettelegges for at de ansatte kan få tilpassede arbeidsoppgaver Målindikatorer 2015 Status pr 1. tertial 2015 Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 God kontroll på kjente utgifter Medarbeidere: Sykefravær i % <4 Få ansatte gir fort høye utslag. Arbeidsgiver følger opp og tilrettelegger der dette er aktuelt. Medarbeiderundersøkelse / HKI* 24 Gjennomføres i oktober. Forrige resultat 25,6 Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) >4 Gjennomføres på høsten. Forrige resultat 5 Andel mottaker som forsørger barn under 18 år <30 35 % Andel mottaker år som mottar økonomisk sosialhjelp i forhold til andel av samlet <20 19,5 brukermasse på økonomisk stønad Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp år <4 4,2 Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 18 % *Humankapitalindeks, medarbeiderundersøkelse i NAV hvor energiscore bør være over 24 Rollag kommune Side 53

54 Barneverntjenesten i Numedal Økonomistatus Budsjett 2015 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Barnevern i Rollag Administrasjon felles: Pr. 1. tertial er det et merforbruk på kr ,-. Dette skyldes oppgjør etter avtale om avsluttet ansettelsesforhold. Prognose for året er at det blir et overforbruk på grunn av dette. Tiltak: Pr. 1. tertial er vi balanse og prognosen ut året er at aktiviteten vil holdes innenfor økonomisk ramme. Rollag kommune Side 54

55 Plan og utvikling Økonomistatus Budsjett 2015 Periodisert budsjett Regnskap Avvik ,9 Kommentar: Regnskapet viser så langt kr. 128 i overskudd. Overskuddet på teknisk skyldes gode inntekter på byggesak, oppmåling og renovasjon. Dette er selvkostområder og virker ikke direkte inn på kommunens regnskapsbalanse ved årsavslutning. Vi har underskudd på eiendom, men regner med å rette dette opp. Bl.a. ventes det kr. 80 fra motparten for dekning av kommunens saksbehandlingskostnader i en vunnet rettstvist. Totalt sett regner vi så langt å få grei balanse på både teknisk og eiendom selv om vi veit om en del nye oppgaver bl.a. brannalarmanlegg og vannlekkasje i bolig samt elektriker regning på bygdetunet. Vi leier nå inn så lite som mulig og prøver å løse oppgavene selv. Avvik i % Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2015: Redusere midler til næringsformål fra 900' til 600' -300 Ok Ungdomsfond, næring (50') -50 Ok Vedlikehold -200 Ok Skolemoduler 50 Ok Styrke næringsformål 15 Ok Brøyting Øytjønnvegen 10 Sykefravær 1.tertial tertial tertial 2015 Kommentar: 5,90 % 5,12 6,76 8,17 % Rollag kommune Side 55

56 Målindikatorer: 2015 Status pr 1. tertial 2015 Økonomi 0 Medarbeidere: Gjennomført medarbeiderundersøkelse ja ja Gjennomført medarbeidersamtaler ja Delvis Sykefravær i % <4 Pga. langtidssykemeldte har vi ikke nådd målsetningen Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander 100 Ikke målbart ennå Plansaker: Tid fra planforslag til offentlig ettersyn 50 dg Ikke målbart ennå Plansaker: Tid fra offentlig ettersyn til kommunestyre vedtak 120 dg Ikke målbart ennå Oppmåling. Tid fra søknad til matrikkelbrev 70 dg Ikke målbart ennå Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverket 0 ok Andre måleindikatorer er selvkost regnskapet. En kan her sammenligne seg med selvkostgraden på de fleste tjenestene og gebyrnivå i forhold til andre kommuner. Rollag kommune Side 56

57 Økonomisk totaloversikt Etat (T) Budsjett 2015 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose avvik Plan og utvikling Rollag kommunale barnehage Veggli skole Helse og omsorg NAV Numedal sosial og Flyktningetjenesten Barnevern, vertskommune NUK Fellestjenesten Skal ikke påvirke resultatet: Omstilling Rollag kirkelig fellesråd Sum Tabellen over viser avvikene innen hver enhet. Det største avviket i forhold til budsjett er på enheten Helse og omsorg. Her varsles det merforbruk ved årets slutt på 0,8 millioner kroner. Rådmannen foreslår at rammen økes tilsvarende for 2015 da det er gjort tiltak som skal stoppe merforbruket og at deler av det gjelder konkrete tiltak som kun gjelder i år. En ser det som urealistisk å finansiere merforbruket innen nåværende ramme. Avvikene innen hver enhet er omtalt i dokumentet. Tabellen nedenfor viser status på de øvrige størrelsene i budsjettet. Der det er avvik og lagt inn prognoser ved årets er det gitt forklaring til dette i kommentarfeltet i tabellen: Rollag kommune Side 57

58 Budsjett 2015 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose avvik Kommentarer: Netto drift enhetene: Skatteinntekter Redusert skatteinngang i forhold til budsjett. Av dette utgjør etterskuddspliktig (naturressursskatt) 0,5 millioner kroner i forhold til samme tidspunkt tidligere år. Vi anslår at reduksjonen i skatteinngangen vil være 1 million kroner ved årets slutt. Rammetilskudd Økte inntekter med 600' pga økt inntektsutjevning pr 1 tertial. I revidert nasjonalbudsjett økes inntektene til Rollag med 220' kroner. Eiendomsskatt verker og bruk Økte inntekter i forhold til budsjett Eiendomsskatt annen fast eiendom Ok Andre generelle statstilskudd Utbetales i desember Kraftomsetning Ok Renter netto Ok Avdrag Ok Redusere avsetning til disposisjonsfond fra 1,3 mill til 0,6 mill. kroner. (Ikke Avsetning til fond tatt hensyn til K-sak 19/2015, avsetning 1,4 mill til disposisjonsfond) Bruk av næringsfond Regnskapsføres i desember Overføring fra KF Regnskapsføres i desember Lønnsoppgjør Sentalt lønnsoppgjør belastes i mai, lokalt på høsten Premieavvik / amortisering Regnskapsføres i desember Omstilling Egen sak Kommunens skatteinngang pr 1 tertial ligger 2,4 % under skatteinngangen på samme tidspunkt i fjor. Landet har en økning på 3,4 % i samme periode. Rollag kommune kan påregne noe mer i inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet enn forutsatt i budsjettet siden kommunens skatteinngang er langt lavere enn landsgjennomsnittet. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett lagt opp til å styrke kommunesektoren med 1,1 milliard kroner. Dette vil utgjøre en økning i rammetilskudd på kroner i 2015 for Rollag og kommer i tillegg til anslått økning i inntektsutjevning pga redusert skatteinngang. Med bakgrunn i ovenstående vil rådmannen foreslår følgende budsjettreguleringer pr 1. tertial: Rammen til Helse og omsorg økes med Skatteinntekter reduseres med Rammetilskuddet økes med Eiendomsskatt økes med Avsetning til disposisjonsfond reduseres med Rollag kommune Side 58

59 Investeringer Prosjekt (alle summer inkl mva) Rev. budsjett 2015 Regnskap Resterende Kommentarer: 8000 Startlån Ingen utlån pr 1. tertial 8001 Egenkapitalinnskudd KLP Utbetaling skjer i juni måned Ny felles IKT-plattform i Kongsbergregionen Utbetaling skjer senere i året 8104 Videoløsning direkte overføring fra politiske møte Uteområde Veggli skole Prosessen for å sluttføre prosjektet er i gang Veggli skole/samfunnshus - dusj og garderobe Arbeidene er i sluttfasen og så langt ser kostnadssiden grei ut 8209 Veggli barnehage, garderobe Arbeidene utføres i egen regi og ventes ferdig på senhøsten 8600 Veggli renseanlegg Oppdraget legges ut på anbudskonkurranse nå i mai. Anleggene ventes oppstart i august og deler av anlegget skal være driftsklart til Reservevannforsyning Rollag På begge disse prosjektene gjenstår det en del prøveresultater før en kan gjennomføre anleggsdelen 8610 Rollag vannverk Samme som ovenfor. Det startes opp en prøveordning med avvanning av slam på Fossan fra ca 1. juni. Slamtømmingen vil derfor 8630 Anlegg for avvanning av slam bli en måned utsatt, men ellers som normalt Kildesorteringsanlegg Vi har startet interne drøftelser, men ikke igangsatt vesentlige arbeider Digitalisering planregister (vedt. reguleringsplaner) Arbeidene er ennå ikke igangsatt Kart Ny kartlegging er gjennomført, men det har ennå ikke vært utbetalinger 8700 Kommunale veger Arbeidet er ennå ikke igangsatt Hengebro ved Rollag kirke Arbeidet er igangsatt med innkjøp av materiell Vi forsøker å løse dette innimellom alle oppgaver med interne krefter og da er det en mer langvarig prosess, Vi har nå fått navneforslag for de aller fleste veiene i hytteområdet og skal gjennomgå høringsprosess. Endelig fastsetting av navn er forhåpentligvis ferdig i løpet av året. Adressetildeling og oppsetting av skilt vil 8708 Skilting av veger sannsynligvis ikke være ferdig før i løpet av Kjøp av næringsareal Ikke påbegynt 8741 Forprosjekt Faghandelssenter Gjennomført og områdene er lagt ut for salg 8741 Forprosjekt Faghandelssenter Bevilget av omstillingsstyre Sak OM 32/13 Det er nå utbedret og installert brannalarm anlegg i Veggli barnehage, utbedret på bygdeheimen, Veggli 8780 Brannalarmanlegg div kommunale bygg tunet, Rollag samfunnshus og Rollag kommunehus. Det gjenstår arbeider på Veggli Skole og Veggli Næringsp Boligfelt Veggli og store tomter Veggli/Rollag Ikke påbegynt pga. liten etterspørsel etter tomter Salg av kommunal eiendom Ikke gjennomført salg Carport/lager brannstasjonen Ikke påbegynt Bevilgningen er knyttet til arbeidet med å se på ny boligstruktur for åpen omsorg. Arbeidet er startet opp, så 8827 Forprosjekt helhetlig boligmasse, Helse og omsorg langt i egen regi Heis Næringsparken Ikke påbegynt da leietaker ikke har behov for heis nå Saldering prosjekter ved ovf til neste år Finansieres ved budsjettregulering pr 1. tertial Rollag kommune Side 59

60 Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Det gis følgende status på verbalpunktene i budsjettvedtakene som ikke ferdigstilte: Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt ferdig 8. Vi oppfordrer administrasjonen til å se på alternativ drift av Inngår som tiltak i egen sak vedrørende reduksjon i rammene til enhetene, jfr. verbalpunkt 1 i kantina på kommunehuset, slik at netto driftsresultat balanserer budsjettvedtaket. 9. Kommunal støtte til spillemidler reduseres med kr i 2015 til andre tiltak. Midlene omdisponeres på følgende måte: a. Kr til skolefrukt b. Kr til næringsformål Kr til brøyting av Øytjønnvegen. 10 Omdisponering av kr til prøveboliger til fri disponering innen boligformål 11 Kommunestyret ber om å få en sak i 2015 der vi ser på alternative måter å organisere drifta av svømmehallen på. 12 Redusere eiendomsskatt for hus og hytter forholdsmessig i 2016, dersom reduksjonen i eiendomsskatt for verker og bruk ikke blir slik forespeila. Budsjettet er korrigert i tråd med vedtaket OK Det foreligger ingen endelige avklaringer mht. eiendomsskattegrunnlaget for verker og bruk. Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt ferdig 13. Det utarbeides en helhetlig plan for oppussing på bygdeheimen Tiltaket sees i sammenheng med gjennomgang av kommunens boligmasse inklusive bygningsmassen som disponeres av Helse og omsorg. Vurdering av bygdeheimens fremtidige funksjon mht. tjenester og tilbud vil inngå her og vurderinger og konklusjoner herfra vil dermed også påvirke omfanget av dette tiltaket Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt ferdig 13. Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planlegging og tiltak omfatter de Dette arbeidet har dratt ut i tid, men måtte vurderes i forbindelse med rulleringen av kommunens overordnede ROS-analyse for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til utarbeidelse av slukkeplan ses det bl.a. på tiltak innenfor fremkommelighet for 2015 Rollag kommune Side 60

61 beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie og omsorgstjenester. utrykningskjøretøy (nøkkelsystem for bomveiene). Det er lagt ut informasjon om bruk av Nødplakat på kommunens hjemmeside og informert i om dette i Under Varden. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon og er nå lagt inn på kommunens hjemmeside for profilering og bruk. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Brannvesenet i Numedal har gjennom Norsk Luftambulanse fått opplæring for å styrke førstehjelpen i kommunen i prosjektet mens du venter på ambulansen Dette har styrket beredskapen og en har allerede hatt flere oppdrag. Med bakgrunn i kommunens ROS-analyse (vedtatt av kommunestyret i juni 2014) har en valgt å prioritere bl.a. vurdering av nøkkelsystem, gradering av områder etter brannfare, vurdere behov for branngater samt kartlegge aktuelle vannuttak til bruk for brannvesenet. I forbindelse med dette skal beredskapsplanen for skogbrann revideres. Planen skal gjennomføres i løpet av inneværende år og arbeidene med den er igangsatt Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt ferdig 21. Renovasjonsordningen på fjellet og for næringsdrivende samt Dette tiltaket har vært utsatt i påvente av prosjekt for felles avfallshandterings for hele 2016 åpningstiden på avfallsplassen tas opp til ny vurdering i løpet av Kongsberg regionen. Kommunestyret har vedtatt å inngå i dette samarbeidet, men utredningen første halvår har dratt ut i tid. Eksisterende renovasjonskontrakt løper fram til september Nytt anbud for alle Numedalskommunene er nå lyst ut for fire nye år og vi er inne i den avsluttende fasen med valg av renovasjonsfirma. Konkurranseutsettingen er fleksibel med transporttabeller og låser derfor ikke ordningen på fjellet. Henting fra næringsdrivende inngår ikke i kommunal renovasjon og er derfor ikke inkludert i anbudet. Det er gjort tiltak med utvidet åpningstid på Øya ved at plassen er åpen hver torsdag hele året. Inntil videre er det ikke planlagt tiltak på fjellet, men forslag på ny sorteringsstasjon på industriområdet i Veggli ligger inne i budsjett/økonomiplan for 2015 og Dette kan innebære tiltak for mottak av avfall fra fjellet. Samtidig med dette arbeidet utredes det ny Miljøstasjon på industriområdet i Veggli som skal bygges i En vil da i forbindelse med dette tiltaket vurdere om en del av mottaksapparatet på fjellet skal flyttes ned til bygda. Rollag kommune Side 61

62 Sykefravær Det totale sykefraværet (egen sykdom) er for alle enhetene på 6,25 % pr 1.tertial Dette er en liten økning fra samme tidspunkt i 2014 på 0,88 prosentpoeng og en liten reduksjon fra samme tidspunkt i Rollag kommune Side 62

63 Korttids sykefravær er på 1,44 % for hele organisasjonen pr 1. tertial. Langtidsfraværet er på 4,81 % for hele organisasjonen pr 1. tertial. Rollag kommune Side 63

KOMMUNEPLAN FOR ROLLAG SAMFUNNSDELEN. Vedtatt i kommunestyret 05.05.2011 sak 21/11

KOMMUNEPLAN FOR ROLLAG SAMFUNNSDELEN. Vedtatt i kommunestyret 05.05.2011 sak 21/11 KOMMUNEPLAN FOR ROLLAG 2011 2021 SAMFUNNSDELEN Vedtatt i kommunestyret 05.05.2011 sak 21/11 1 Innhold 1. Innledning. 3 2. Overordnet utfordring: Utvikling i folketallet.. 5 3. Overordnet mål. 6 4. Hovedstrategier

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 2. tertial 2015

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 2. tertial 2015 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 2. tertial Innhold Innledning...3 Demografi utvikling 2. kvartal - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)...4 Status handlingsprogrammet...5 1 Omdømmebygging...

Detaljer

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015. Foto: Irene Lislien

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015. Foto: Irene Lislien Foto: Irene Lislien Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan - 2018 Budsjettrammer K-sak 70/2014 av 12. desember 2014 Innhold Handlingsprogram - 2018... 5 Organisasjon og medarbeidere... 28

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 1 november 2012 Innhold Rådmannens innledning... 3 Det kommunale styringssystem... 7 Plansystemet... 8 Handlingsprogram

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 Budsjettrammer 2016. Foto: Gunn-Hege Laugen

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 Budsjettrammer 2016. Foto: Gunn-Hege Laugen Foto: Gunn-Hege Laugen Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 Budsjettrammer 2016 29. oktober 2015 Innhold Rådmannens innledning... 3 Det kommunale styringssystem... 7 Plansystemet...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret 27.01.2014 Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning

Detaljer

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Rollag kommune Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 K-sak 77/2012 av 14. desember 2012 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 77/2012 Handlingsprogram

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 17. oktober 2013 Innhold Rådmannens innledning...

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune o Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Med handlingsplan for 2013 Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstilling og nyskaping

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag Versjon Godkjent i kommunestyret Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1

Omstillingsplan for Rollag Versjon Godkjent i kommunestyret Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Versjon 29.2.2012 Godkjent i kommunestyret 15.03.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning: Bakgrunn for Rollags omstillingsstatus Rollag kommune har

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 Budsjettrammer 2016. Foto: Gunn-Hege Laugen

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 Budsjettrammer 2016. Foto: Gunn-Hege Laugen Foto: Gunn-Hege Laugen Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan - 2019 Budsjettrammer K-sak 72/2015 av 18. desember 2015 Innhold Handlingsprogram - 2019... 5 Organisasjon og medarbeidere...

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN

SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN 01.02.17 VISJON: Skaun kommune -aktiv og attraktiv SOVE være blant de beste bokommunene i Midt-Norge ved utgangen av planperiodenant de OVERORDNA MÅL

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force 4. oktober 2010 Olav Volldal 1 Litt om forutsetningene for innlegget Jeg har ikke svarene og kjenner ikke kommunen godt nok Har erfaring med å utvikle

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret En skole for fremtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt i Kommunestyret En skole for fremtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt i Kommunestyret 7.04.17 En skole for fremtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 017-01 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Utviklingsmål

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann.

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann. Helhetlig planlegging og styring i -i et folkehelseperspektiv. Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse 20.10.2015 Petter Lindseth, rådmann. Nye strategier for kommunen - hva så? Tema: Hvordan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Partiprogram. Rollag og Veggli Arbeiderparti

Partiprogram. Rollag og Veggli Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Rollag og Veggli Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Arbeiderpartiet vil synliggjøre Rollag som noe vi er stolte av og vil videreutvikle. Vi må ha mot til å satse på fremtiden,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Rollag kommune. Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag. 1.tertial 2013

Rollag kommune. Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag. 1.tertial 2013 Rollag kommune Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag 1.tertial 2013 Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling 2013... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging... 4 Folkehelse... 6 Næringsutvikling...

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer