Versjon Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet og kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013"

Transkript

1 Omstillingsplan for Rollag Med handlingsplan for 2013 Versjon Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet og kommunestyret Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1

2 Innledning: Bakgrunn for Rollags omstillingsstatus Rollag kommune har over flere år opplevd en nedgang i befolkningstall og arbeidsplasser. Kommunen fikk tilsagn på sin søknad om omstillingsstatus i juni 2011, med planlagt prosjektperiode i Omstillingsarbeidet skal evalueres etter tre år. Omstillingsstatusen innebærer at kommunen over en tidsbegrenset periode på 3 år tilføres ekstraordinære ressurser i form av rådgivning og økonomiske midler for å styrke lokalsamfunnsutviklingen. Midlene skal benyttes som et supplement til ordinære virkemidler, og primært til utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Både bedriftsrettede og tilretteleggende prosjekter kan finansieres gjennom programmet. Infrastrukturelle og andre samfunnsrelaterte prosjekter kan finansieres dersom de er av stor betydning i næringspolitisk sammenheng. Innsatsen i omstillingsperioden er tuftet på Strategisk Utviklingsanalyse Rollag Kommune og kommuneplanens samfunnsdel. Interimsstyret for omstillingsarbeidet har drøftet utviklingsanalysen og har bl.a. holdt møte med ressurspersoner i kommunen for å; drøfte ståsted, mål og valg av strategier, samt å identifisere aktuelle aktiviteter og tiltak innenfor strategiene. Omstillingsplanen har to deler: 1. Strategisk del Beskriver dagens situasjon, mål og strategier for omstillingsarbeidet Strategisk del ligger i hovedsak fast gjennom omstillingsperioden, men underlegges årlige vurderinger og justeringer. 2. Handlingsplanen Beskriver hvilke tiltak man søker å gjennomføre for hvert år i omstillingsperioden, budsjett/finansiering og organiseringen av arbeidet. Utfordringen er nå å stimulere til optimisme og legge til rette for verdiskaping og bosetting, ved effektiv og målrettet bruk av de ekstraordinære ressursene kommunen nå rår over. Omstilling og nyskaping i Rollag Side 2

3 STRATEGISK DEL: 1. Dagens situasjon i Rollag Hovedtrekk Befolkningsnedgang Underdekning av personer mellom år Lav arbeidsløshet Industri, helse- og sosialtjenester er de største sektorene for sysselsetting. Netto utpendling av kommunen Sterke sider Industrikompetansen i kommunen og regionen Mange foretaksomme mennesker Dagpendleravstand til Kongsberg Idrettsskolen Svakheter Få bedrifter med mulighet for eller ønske om vekst Boligmarkedet er ikke velfungerende Trusler Sårbare ovenfor endringer ved KA Rollag Fraflytting Muligheter Stort potensial i videreutvikling av hyttenæringene/bygg og anlegg/ økt bruk av hyttene Potensial knyttet til Grønt Reiseliv Potensial som bokommune Fossanåsen Omstilling og nyskaping i Rollag Side 3

4 Oppsummering av kommunens viktigste muligheter innen næringsutvikling: Videreutvikling av hyttenæringene; o Eiendomsutvikling o Bygg og anlegg Hytter både nybygg og oppgradering Eiendom infrastruktur o Handel og service Potensial knyttet til Grønt Reiseliv (natur og kulturopplevelser) og skiturisme Industrikompetanse i Rollag og i Kongsberg Idrettskolen (Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF) o Sommerdrift o Kompetanse forebyggende folkehelsearbeid Fossanåsens utviklingspotensial God fiberdekning Ledige lokaler i gamle Rollag skole Næringslivet i Rollag er preget av små foretak med 0-5 ansatte. Det er kun fire organisasjoner med mer enn 20 ansatte. Disse er KA Rollag, Numedal Produksjon, Idrettsskolen og Rollag kommune. De mange små foretakene gjør at det er få lokale aktører som kan ta på seg større oppdrag, for eksempel innenfor bygg- og anleggsbransjen. Arbeidsmarkedet lokalt er preget av svært lav arbeidsløshet. Dette er selvsagt positivt, men samtidig en utfordring for eventuelle bedrifter som ønsker å vokse. De minste foretakene har ofte ikke ønske om å ansette flere og har dermed små muligheter for vekst. Over de siste ti årene har Rollag hatt nedgang i tallet på sysselsatte. Dette skyldes i stor grad redusert bemanning i hjørnesteinsbedriften KA Rollag. Arbeidsmarkedssituasjonen i Rollag er svært avhengig av driften ved denne bedriften. I februar 2012 vedtok KA å videreføre driften av fabrikken under forutsetning av at driften skal være lønnsom innen to år. Det er en omfattende hytteturisme i Rollag med ca hytter på Vegglifjell. I tillegg er det godkjent byggeområder for rundt 1000 nye hytter. Det store antallet hytter gjør at Rollag har et stort potensielt marked innenfor bygg & anlegg, handel & service, og opplevelsesnæring knyttet til besøkende til hyttene spesielt og turisme generelt. Innenfor Grønt Reiseliv har det de senere år også utviklet seg bedrifter som retter seg mot opplevelser og overnatting. Det er dresinutleie i Rollag og Veggli, og Verdens minste hotellkjede Stabbursnatt er under utvikling i kommunen. Grønt Reiseliv har et utviklingspotensial i kommunen og er også viktig for fremtidig bosetting og aktivitet i landbruket. Omstilling og nyskaping i Rollag Side 4

5 Oppsummering av kommunens viktigste fordeler som bo-kommune Dagpendleravstand til Kongsberg Mulighet for store tomter Godt barnehagetilbud god grunnskole god videregående skole i nabokommunen God fiberdekning Trivelig kommune å komme til Eksklusive rettigheter til jakt og fiske for innbyggerne i Rollag i Øvre Numedal statsallmenning på Hardangervidda. I følge Statistisk sentralbyrå sine framskrivinger vil Rollag ha en befolkning på ca mennesker i Det vil være kritisk for tilbudet av både offentlige og private tjenester i kommunen. Nesten 1/3 av arbeidsstyrken pendler ut av kommunen og da særlig mot Kongsberg som har et arbeidsmarked i stor vekst Kommunens innbyggere blir stadig eldre. Aldersfordelingen i Rollag kommune er skjev, og kommunen har få unge i reproduktiv alder. Kommunen har en utfordring i å skape og synliggjøre spennende bo- og arbeidsforhold for flere unge voksne. I Kongsberg-regionen er det høyt press på boligmarkedet. Rollag har derfor et potensial for de som ønsker å arbeide i regionen og bo mer landlig. Boligmarkedet i kommunen er imidlertid dysfunksjonelt pr dags dato; Det er få ledige boliger, og nybygging av boliger vil innebære stor økonomisk risiko. Omstilling og nyskaping i Rollag Side 5

6 2. Mål for omstillingsarbeidet: Hovedmålet for utvikling i Rollag kommer til uttrykk i kommuneplanen: Rollag skal ha minst 1500 innbyggere i 2020 Befolkningsnedgangen skal være snudd innen 1. jan 2015 Omstillingsarbeidet, med sine ressurser, vil ta et delansvar for å realisere kommunens mål. Omstillingsarbeidets mål: Minst 25 nye lønnsomme arbeidsplasser innen 2015 Minst 10 familier skal ha flyttet til kommunen innen 2015 Dette er ambisiøst, men kommunen og omstillingsstyret mener at målsetninger er realiserbare, gitt de forutsetninger kommunen har som nærings og omstillingskommune. Rollag kommune og omstillingsstyret er også bevisst på at innsatsen i omstillingsperioden skal ha effekter utover omstillingsprogrammets løp. 3. Strategier i omstillingsarbeidet: For å nå disse målsetningene er følgende strategier valgt ut: Næringsutvikling Stedsutvikling Rollag og Veggli Bolyst De vedtatte strategiene skal være styrende for omstillings og nyskapningsarbeidet i kommunen i Konkrete aktiviteter innenfor strategiene vil bli fastsatt i den årlige revisjonen av handlingsplanen. Næringsutvikling Resultatmål: Det skal være etablert 25 nye arbeidsplasser i løpet av prosjektperioden. Arbeidet innenfor strategien næringsutvikling skal særlig fokusere på følgende næringer: Hytter, eiendom, bygg og anlegg Grønt Reiseliv Folkehelse (Idrettsskolen og Fossanåsen) Support mot Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag. I en situasjon hvor driften ved KA Rollag endres, skal omstillingsorganisasjonen være en aktiv partner Videreutvikling av eksisterende bedrifter gjennom nettverksbygging. Omstilling og nyskaping i Rollag Side 6

7 Stedsutvikling Veggli og Rollag Resultatmål: Økt handel og økt omsetting, og bedret boligtilbud. Rollag og Veggli skal være synlige steder med gode funksjoner. I Rollag sentrum skal man opprettholde de funksjonene som er der per i dag, samt at man skal utnytte eksisterende boligmasse som i dag står tom. Veggli skal utvikle seg som et levedyktig handelssentrum i kommunen, og skal være det foretrukne sted for handel fra hytteturister og gjennomgangstrafikken. Stedsutviklingen skal gjennomføres som inkluderende og mobiliserende prosesser for hvert av tettstedene, der innbyggere, næringsliv og foreninger inviteres med. Stedsutvikling i Veggli og Rollag skal bidra til: Veggli som handel- og servicesentrum Rollag som senter for industri, offentlig administrasjon, og pendlersatsning mot Kongsberg Bolyst Resultatmål: 10 nye familier skal flytte til Rollag. Rollag skal være en god bo-kommune for alle. Det skal skapes økt entusiasme og framtidstro på Rollag som bo- og arbeidskommune. Bo-kommunen markedsføres spesielt overfor utflyttet ungdom og pendlere til Kongsbergindustrien. Eiendomsmarkedet er revitalisert. Omstilling og nyskaping i Rollag Side 7

8 HANDLINGSPLAN 2012 Organisasjon Kommunestyret Leder av omstillingsstyret Omstillingsstyret Oppdragsgiver og prosjekteier Mottaker og forvalter av midlene til omstilling Vedtar omstillingsplanen Rapporterer til fylkeskommunen Gir mandat til omstillingsstyret Prosjektansvarlig Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekter der målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg. PA er økonomisk ansvarlig og ansvarlig for at avgjørelser tas PA har et overordnet ansvar for framdrift og resultat PA er hovedprosjektleders (HPL) overordna Mandat Ansvar for effektiv gjennomføring av handlingsplanen og disponering av omstillingsmidlene. Har spesielt ansvar for tilfredsstillende informasjon og for at gode medvirkningsprosesser sikrest Utarbeider forslag til handlingsprogram. Herunder vurdering av sammensetning og mandatet til omstillingsstyret Omstillingsstyret har fullmakter til opprettelse av arbeidsutvalg Rådmann møter som observatør i omstillingsstyret med talerett og møteplikt. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge har observatører til styret med møte- og talerett. Hovedprosjektleder Mandat Rapporterer til PA og opptrer med PAs delegerte myndighet Har det operative ansvaret for gjennomføringen av omstillingsprogrammet Økonomisk oppfølging Sekretær for omstillingsstyret Praktisk utvikling av forslag til kommende års handlingsplan Utvikling av rapporter i tråd med PAs forventninger Er prosjektansvarlig, overfor evt. delprosjektleder(e) Omstilling og nyskaping i Rollag Side 8

9 Budsjett Handlingsplan 2013 Total ramme for 2013 er kr Kr er årets bevilgning og kr er overførte midler fra 2012 STRATEGI er, forstudier og forprosjekter Bedriftsprosjekter/ søkbare midler til forstudier og forprosjekter Næringsutvikling Stedsutvikling Veggli og Rollag Bolyst Administrasjon og styrearbeid Totalt DISPONIBLE MIDLER Omstilling og nyskaping i Rollag Side 9

10 Strategi Næringsutvikling Ramme Navn på tiltaket Prosjektkategori PA/PL Budsjett Oppstart - Søkbare midler Bedriftsprosjekter PA: Bedrift PL: Bedrift SMB-Utvikling forprosjekt PA: KH Kompetanseprogram for handel og service Forstudie for økt handel og service PA: KH PA: KH Forprosjekt Grønt Reiseliv PA: KH Forstudie økt verdiskaping av hyttebygging Forstudie knoppskyting til Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag. PA: KH PA: KH Arena landbruk PA: Rådmannen PL: Landbrukskontoret Merknad avslutning Hele året Søkbare midler til bedrifters forstudier og forprosjekter Fullføre SMB Utvikling forprosjekt iht. prosjektplan og inngått kontrakt. Prosjektet avsluttes i august 2013, da skal bedriftene ha laget utviklingsplaner for hovedprosjekt i egen bedrift Fullføre kompetanseprogrammet for handel og service i hht prosjektplan og inngått kontrakt Gjennomføre mulighetsstudie for økt handel og service i samarbeid med bedriftene Følge opp anbefalinger fra forstudiet fra Grønt reiseliv. Bidra til å etablere reiselivsforum og følge opp prioriterte fellestiltak. Evt. felles studietur Forstudie for å avklare hvordan vi lokalt kan øke verdiskaping av hyttebygging. Samarbeid med grunneiere, bygg, anlegg Forstudie for å avklare muligheter for å etablere ny virksomhet basert på underleveranser til Kongsbergindustrien, bl.a. ved å bruke gamle Rollag skole som kompetansemiljø Etablere møteplass for utvikling i landbruket. Evt delta i felles prosjekt Framtidsretta landbruk med Nore og Uvdal. Omstilling og nyskaping i Rollag Side 10

11 Strategi Stedsutvikling Veggli og Rollag: Ramme 2013: Navn på tiltaket Prosjektkategori PA/PL Budsjett Oppstart - Stedsutviklingsarbeid Veggli og Rollag PA: GO PL: Vurderes Strategi bolyst: Ramme 2013: Navn på tiltaket Prosjektkategori Ansvarlig/ Oppfølging boligplan for Rollag prosjektleder PA: Rådmannen PL: KH Forstudie pendlerbuss PA: KH Utvikling av informasjons og kommunikasjonsstrategi PA: KH Forstudie tilflytting PA: KH Attraktivitetsutvikling i Kongsbergregionen PA: JEI Søkbare midler Merknad avslutning Midler for å følge opp prioriterte tiltak i sentrumsplaner for Rollag og Veggli tettsteder. Budsjett Oppstart varighet Merknad Boligplan for Rollag ble godkjent av kommunestyret i des Planen må følges opp for å styrke boligtilbudet. Det er behov for å koordinere og lede oppfølgingen av boligplanen Avklare grunnlag for pendlerbuss Rollag Kongsberg, enten ved å endre dagens bussruter eller vurdere bestillingsrute Videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsplan for omstillingsarbeidet Avklare innhold i og metode for arbeid med tilflytting. Vurdere særskilt satsing på utflyttet ungdom og innpendlere til Kongsberg-industrien Deltar i fellesprosjekt for å utvikle attraktivitet for tilflytting for kommuner i Kongsbergregionen. Evt videreføring til forprosjekt. Omstilling og nyskaping i Rollag Side 11

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013

Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013 Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013 Meråker, april 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 3 2. OMSTILLING I MERÅKER 3 3. PROGRAMSTATUSVURDERING 2011 3 4. BESKRIVELSE AV PROSESSEN

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST og strategier 2011-2015 Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 Forord... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 1.1 Status (fortrinn og svakheter) i Lebesby

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 Handlingsplan for næringsutvikling 2015, vedtatt 29.4.2015. Side 1 Innhold Innledning... 3 Formål... 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2013 Meråker, april 2013 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og hytteturisme... 5 2.3 Helse og rehabilitering...

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer