Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013"

Transkript

1 Opptur Søndre Land Handlingsplan

2 Innhold 1.0 Innledning Mål Innsatsområde 1: Bo og service kommunen Strategi: Rekruttere nye innbyggere Strategi: Engasjere egne innbyggere Innsatsområde 2: Næringsutvikling Strategi: Satse på eksisterende SMB bedrifter Strategi: Utvikle bedrifter i SMB prosjektet Strategi: Forsterke handels- og service bedrifter Strategi: Legge til rette for nye etablerere/gründere og finansiering

3 1.0 Innledning Handlingsplanen for 2013 bygger på revidert Omstillingsplan for og funn som ble avdekket i forstudier gjennomført i Prosjekt og andre utviklingstiltak planlagt i 2013 er satt inn under de to innsatsområdene. 2.0 Mål Programmets resultatmål: Målet med omstillingsarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget i Søndre Land og bli en bedre og mer attraktiv bokommune for innbyggere og de som ønsker å flytte til kommunen. Sammen med kommunen, lokalt næringsliv og lokalsamfunn skal Opptur Søndre Land bidra til å skape brutto 40 nye arbeidsplasser, sikre 20 eksisterende, få 100 flere innbyggere og gjennom dette bidra til å skape stolthet og optimisme i løpet Effektmål og langsiktige resultater: Omstillingsprogrammet skal gi en langsiktig og varig effekt utover Oppturprogrammets levetid. Innen 2020 skal Søndre Land fremstå som en kommune hvor det er attraktivt å drive næringsvirksomhet. Næringslivet skal ha økt lønnsomhet og det skal være positiv tilflytting til kommunen hvor andelen mennesker spesielt mellom år er økt. Delmål for programmet: Bidra til å øke antall arbeidsplasser gjennom flere gode nyetableringer, samt å styrke eksisterende næringsliv gjennom økt fokus på lønnsomhet og økt nyskaping i bedriftene. Bidra til å fremme verdiskapningen innenfor områder hvor kommunen allerede har egne utviklingsoppgaver. Bidra til at kommunen legger forholdene godt til rette for næringslivet i kommunen. Bidra til å øke tilflyttingen og endre den demografiske sammensetting av befolkning (flere unge/etableringsfasen) Legge til rette for en pro-aktiv holdning og et aktivitetsprogram for å få flere til å bosette seg i kommunen. 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen Søndre Land ser betydningen av å være en god bokommune i regionen. Dette er viktig for å tiltrekke seg tilflyttere og for at de som bor i kommunen, samt at de som pendler ut ikke skal flytte. Å være en god 3

4 bokommune er også viktig for å kunne tiltrekke seg nye næringsvirksomheter. Innsatsområdet «Bo- og servicekommunen» har følgende mål: Søndre Land kommune skal i nært samarbeid med Opptur Søndre Land bidra til at kommunen opparbeider seg et omdømme som en attraktiv bokommune og øke antall innbyggere med 100 innen Andelen innbyggere i alderen år og deres barn skal av denne økningen stå for 40 %. I 2013 er målet å øke antall innbyggere i kommunen med til sammen 12 personer. Programmet deler innsatsområdet i 2 strategier i Søndre Land: Rekruttere nye innbyggere Engasjere eksisterende innbyggere 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere Her skal programmet fokusere på tiltak som bidrar til at kommunen tiltrekker seg nye innbyggere, spesielt i alderen år. Det er også viktig at mennesker som vurderer å flytte på seg har kjennskap til Søndre Land sine stedskvaliteter og hva vi har å by på. Tiltak som vil være sentrale for denne strategi i 2013 er følgende: Tilflytting fra utlandet Bidra til programmets resultatmål om å få 100 flere innbyggere (vs. 2010) i Søndre Land kommune i løpet av Utført i 2012: Det er i 2012 gjennomført en forstudie innenfor dette området. Forstudien gir en redegjørelse av spørsmål det er viktig å få svar på i et forprosjekt. Dette handler om hvem er målgruppen, hvorfor skal de flytte til Søndre Land, hva som er viktige faktorer vedr tilflytting, kritiske suksessfaktorer for å lykkes, samt alternative tilnærminger til et slikt prosjekt. ( lokalt eller regionalt) Det vil i 2013 bli gjennomført et forprosjekt, som bygger videre på de funn som er avdekket i forstudien. Spørsmålene som er framkommet gjennom forstudien drøftes og avklares i et forprosjekt, kostnader estimeres, og vurderes opp mot tiltakets forventning og potensiale. 4

5 Det vil for året 2013 bli avsatt kr i omstillingsmidler til gjennomføring av forprosjekt. Forprosjektet skal gjennomføres og fagrapport skal foreligge november Søndre Land kommune er A-eier og oppdragsgiver. Opptur vil ha en koordinerende rolle, samt være finansieringspartner. Det vil bli benyttet både interne og eksterne ressurser avhengig av fagområde Omdømme Effektmål: Søndre Land skal innen 2025 være den foretrukne bostedskommunen i Gjøvikregionen for unge mennesker i etableringsfasen. Egne innbyggere og omgivelsene rundt oss skal i målingen som utføres i løpet av 2015 score høyere på påstanden Søndre Land fremstår som et attraktivt sted for folk i Gjøvik regionen og bosette seg. Utført i 2012: Det er i 2012 blitt gjennomført en identitets- og omdømme kartlegging av Søndre Land kommune som lokalsamfunn. Det er blitt arbeidet frem en kommunikasjonsstrategi som belyser stedskvalitetene til Søndre Land, kritiske suksessfaktorer, SWOT analyse, valg av posisjon og ikke minst definerte målgrupper og kommunikasjonsmål. Det er samtidig jobbet frem forslag til ulike tiltak som skal være med og styrke omdømme til Søndre Land. I løpet av prosessen i 2012 er det kommet frem at det er spesielt viktig å markedsføre Søndre Land i større grad enn det gjøres i dag. Dette gjelder alt i fra arrangementer rundt omkring i Søndre Land, til en mer offensiv rolle inn mot Gjøvikregionen. Konkrete tiltak som etablering av omdømme/nyhetsgruppe, utforming av års-kalender, arbeide med sentrale regionale aktører, og initiering av ulike aktiviteter som støtter opp under målsettingen om godt omdømme og bostedskommune er områder som er prioritert. 5

6 Det vil bli avsatt kr av omstillingsmidlene. Ulike tiltak og prosjekter vil bli gjennomført i løpet av Å arbeide for et godt omdømme krever involvering fra ulike aktører. Den øverste ansvarlige er allikevel Søndre Land kommune. Opptur vil her bidra med en initierende, koordinerende og finansiell rolle Bosetting Bidra til at Søndre Land får fast bosetting på 10 bruk innen utgangen av 2015 og at flesteparten av tilflytterne får seg arbeid i regionen eller har med seg sin egen arbeidsplass. Utført 2012: Det er i dag svært mange som ønsker å bosette seg på landet og da gjerne på småbruk. En undersøkelse MMI gjorde for Landbruks og matdepartementet i 2005 viste at nordmenn kunne tenke seg å kjøpe et småbruk, først og fremst for og skaffe seg et mer attraktivt bomiljø. Siste undersøkelse fra oktober 2011 utført av Sentio, viste at så mange som kunne tenke seg å bo på småbruk. Søndre og Nordre Land kommune inviterte i desember prosjektleder Tone Ranheim Rolfstad fra prosjektet Lys i alle glas. Lys i alle glas er et bosettingsprosjekt i Buskerud fylke, hvor 12 kommuner over en fire års periode har arbeidet aktivt med og få bosetting på tomme småbruk. Etter endt prosjektperiode kan de vise til svært gode resultater, og det er nå et ønske og gjennomføre noe tilsvarende for Land kommunene. Søndre og Nordre Land kommune viser til prosjektet Lys i alle glas som er gjennomført i Buskerud fylke over de siste 4 årene, med svært gode resultater. For året 2013 vil det være viktig og skape forankring i respektive kommuner, samt i regionen. En prosjektplan som viser organisering, finansiering, milepæler, kritiske suksessfaktorer og samhandling vil være det første en utarbeider. En ser og for seg at fase 1 registreringsfasen av tomme småbruk vil bli utført i Det vil avsettes kr fra omstillingsmidlene. 6

7 Forstudiefasen vil bli gjennomført i Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Land kommunene, og det vil derfor være de respektive kommuner som er A-eiere av tiltaket. Dette er og et tiltak som strekker seg lenger enn programmet sin levetid, så en involvering og forankring, både politisk og administrativt, er en kritisk suksessfaktor. 3.2 Strategi: Engasjere egne innbyggere Søndre Land sine egne innbyggere er kommunens beste ambassadører. Det er derfor viktig at kommunens egne innbyggere er tilfredse med omgivelsene rundt seg og føler en tilhørighet til stedet de bor. En av Søndre Land sine kvaliteter er engasjerte innbyggere og et sterkt samhold blant menneskene i grendene i kommunen. Tiltak som vil være sentrale for denne strategi i 2013 er følgende: Identitet og attraktivitet Å bidra til å skape en felles tilhørighet og identitet som bidrar til kollektiv optimisme, stolthet og begeistring hos innbyggerne. Utført i 2012: Det er i 2012 blitt gjennomført en identitets- og omdømme kartlegging av Søndre Land kommune som lokalsamfunn. Søndre Landingen er på mange områder fornøyd med sin bostedskommune, men det er allikevel områder som kan forbedres. Som et resultat av delprosjektet gjennomført i 2012 kommer et frem at det i liten grad er felles identitet i Søndre Land, og at man i stor grad identifiserer seg med grenden man er en del av, og ikke Søndre Land som helhet. Prosjektmål i 2013: Det er betydelig dugnadsånd i kommunen, og gjennom å føre grendene sammen om felles tiltak kan dette være med og bidra til felles opplevelser, felles seire og stolthet over å skape noe sammen. Det å bruke Søndre Land sine fortrinn mer aktivt, som eksempel FYSAK, Randsfjorden, naturen vil være viktig. Initiere aktiviteter og arrangementer som er med og forsterker Søndre Land sin identitet, med en intensjon om å bli noe etablert og varig, er prioritert. 7

8 Det er avsatt kr av omstillingsmidlene. Året 2013 Programmet er A-eier av tiltaket, men det er viktig å presisere at ulike tiltak innenfor dette området krever involvering av flere aktører og A-eiere, både internt og eksternt. Programmet vil i tillegg være en pådriver og finansiell aktør innenfor dette området Velkomstpakke Nye innbyggere i Søndre Land skal føle seg velkomne til kommunen. Det vil i 2013 bli utarbeidet en velkomstpakke som skal distribueres til alle nye innbyggere i kommunen. Det vil her være viktig å utarbeide et konsept for innhold i en slik pakke, samt finne løsninger som ikke er for kostbare. : Det er avsatt kr i omstillingsmidler for konseptutvikling. Produksjonskostnader og utsendelseskostnader dekkes av Søndre Land kommune. Konseptutvikling innen mai 13. Søndre Land kommune er A-eier av tiltaket og Oppdragsgiver. Programmet vil ha en initierende og koordinerende rolle i første fase, deretter håndteres dette av Søndre Land kommune Boligmarked Bidra til å skape et mer attraktivt og etterspurt boligmarked i kommunen gjennom økt tilgang på boliger og tomter for de som ønsker å bo i kommunen. Utført 2012: Det er i 2012 lite som er utført under dette tiltaket. Det er derfor behov for en ytterligere spissing av tiltaket slik at en kan komme i gang. 8

9 Prosjektmål i 2013: Søndre Land kommune er i pr i dag ikke noe presskommune når det gjelder bolig og tomter spesielt. Det er allikevel av stor betydning å legge til rette for økt omsetning av boliger, og tomter spesielt. Det vil være behov for å avklare flere forhold under dette tiltaket og en forstudie vil hensynta dette. Avklaringer som omhandler mulig kundegrunnlag, hvilke typer boliger det er behov for, og mulige entreprenører er sentrale elementer. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene. Forstudien skal være gjennomført med tilhørende sluttrapport innen november I forstudiefasen er det programmet som er A-eier. Søndre Land kommune skal være en tilrettelegger og informasjonskilde Næringsvennlig kommune Effektmål: Innbyggere, eksisterende og potensielle nye bedrifter skal alltid behandles effektivt og med en åpen og serviceinnstilt holdning fra kommunale ledere og saksbehandlere. Næringsvennlig kommune skal bidra til vesentlig og målbar forbedring av næringslivets tilfredshet med kommunal service gjennom og: Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeidet Profesjonalisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet ved bl.a. å implementere PLP Prosjektlederprosessen som et felles verktøy for prosjektutvikling Utført 2012: Det er i 2012 utført en forstudie av hvordan næringslivet opplever Søndre Land kommune som en tilrettelegger for utvikling. 9

10 Undersøkelsen som er utført, avdekket flere områder hvor det er rom for forbedring. Med utgangspunkt i hva som er avdekket i forstudie og anbefalinger for det videre arbeidet, er det ønskelig å gå videre til et forprosjekt. I forprosjektet prioriteres de forbedringspunkter som ble avdekket i forstudiefasen og det utarbeides prosjektplaner for det enkelte forbedringsområde, som anbefales gjennomført i hovedprosjekter. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene og IN medfinansierer tilsvarende. Forprosjektet vil bli gjennomført i løpet av første halvår Hovedprosjekt vil starte opp august Søndre Land kommune v/ kommunalsjef for lokalsamfunn er A-eier av forprosjektet. Programmet har en koordinerende og finansiell rolle. I gjennomføringen av hovedprosjekt er det Søndre Land kommune som vil stå for dette. 4.0 Innsatsområde 2: Næringsutvikling Fokusområdet Næringsutvikling skal bidra til å skape flere gode og varige arbeidsplasser og å stimulere til økt utviklingsaktivitet innenfor næringsvirksomhet. Det er et ønske og både videreutvikle eksisterende arbeidsplasser i kommunen, samtidig som man skal legge til rette for nyetableringer. Det er særlig små og mellomstore bedrifter innenfor eksisterende og nye næringer Oppturprogrammet tar sikte på å tiltrekke seg. Programmet satser også på å videreutvikle de større bedriftene i kommunen og vil tilby disse bedriftene utviklingskompetanse for å sette i gang prosjekter i Innsatsområdet har følgende resultatmål: Opptur Søndre Land skal bidra til å skape 40 nye arbeidsplasser og sikre 20 i løpet av Programmet deler innsatsområdet inn i 4 strategier: Satse på eksisterende SMB bedrifter Utvikle bedrifter i SMB prosjektet Forsterke handels og service (Hov sentrum) Legge til rette for nye etablerere/ gründere 10

11 4.1 Strategi: Satse på eksisterende SMB bedrifter Det er viktig og ta vare på den næringen som er i Søndre Land, dette uavhengig av hvilken bransje/sektor en bedrift tilhører. I Søndre Land ligger hovedtyngden av næringen i det en klassifiserer som SMB. (Små og mellomstore bedrifter. I Norge kategoriseres bedrifter som små når de har inntil 20 ansatte og mellomstore når de har mellom 20 og 100 ansatte.) Innenfor eksisterende SMB bedrifter ønsker programmet å bidra til å styrke utviklingsevnen, oppnå økt lønnsomhet, sette fokus på kompetansebygging samt oppnå tettere relasjoner mellom bedriftene. Tiltak som vil være sentrale for denne strategi i 2013 er følgende: Bedriftsutvikling Effektmål: Bidra til varig utviklingsstimulans og økt lønnsomhet i eksisterende bedrifter i Søndre Land gjennom økt lønnsomhet og kartlegging av nye markeder/produkter/tjenester. I løpet av 2015 skal programmet ha bistått 20 bedrifter i Søndre Land med den hensikt og oppnå effektmålet som er satt for tiltaket. Utført i 2012: Det er i 2012 gjennomført egne forstudier innenfor sektorene Helse og omsorg, samt skog og trebruk. Mulighetsrommet og funn som er avdekket i respektive forstudier, vil bli overført i et forprosjekt for året Det skal i 2013 være initiert 5 forstudier og 3 forprosjekter. Det er programmet som vil initiere tiltak overfor bedrifter programmet mener å ha størst potensial. Eksterne leverandører vil være avhengig av sektor og kompetansebehov hos de ulike bedriftene. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene for 2013 til gjennomføring av forstudier og forprosjekter Det er programmet som er øverste eier av tiltaket og vil ha en initierende, koordinerende og finansiell rolle. Før enkeltprosjekt iverksettes må det imidlertid sikres at det er A-eiere blant deltakerne. 11

12 4.1.2 Nettverksbygging Effektmål: Bidra til og styrke relasjonene og samhandlingen mellom bedriftene i Søndre land. I løpet av 2015 er det etablert en godt forankret næringsforening i Søndre Land kommune, hvor det er næringen selv som tar det hele og fulle ansvar for et nettverkssamarbeid og dets innhold. Det skal være gjennomført minst 2 bedriftsfrokoster for næringen i Søndre Land. Tema på møter er det viktig at næringen selv får mulighet til å spille inn. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene. Det skal være gjennomført mints 2 bedriftsfrokoster i 2013 Dette tiltaket skal eies av næringen selv. Programmet vil ha en initierende, koordinerende og finansiell rolle Næringsutvikling gjennom økt fritidsbebyggelse Effektmål: Økt sysselsetting innen sektorene skog- og landbruk, varehandel og håndverksbedrifter/treindustri gjennom økt utnyttelse av Søndre land som fritids- og rekreasjonskommune. I løpet av 2015 skal tiltaket ha kommet godt i gang med utviklingen av respektive områder. Det skal foreligge en helhetlig og langsiktig plan for utviklingen og utnyttelsen av Randsfjorden og Trevatn. Utført i 2012: Det har blitt gjennomført ett møte med aktuelle aktører/leverandører for å se på mulighetene for større utnyttelse av Søndre Land kommune som fritids- og rekreasjonskommune. Det er utarbeidet et notat, som beskriver de muligheten som i dag foreligger, samt avgrensninger til priorterte områder. 12

13 Det er to områder som skiller seg spesielt ut og hvor man mener potensialet er størst for økt næringsutvikling. De respektive områdene er Randsfjorden og Trevatn-området. For året 2013 skal det være utarbeidet en forstudie av Randsfjorden som tegner det mulighetsrommet som fritidsboliger kan ha. Ved Trevatn-området skal det bygges videre på det arbeidet som allerede er gjort, og en forstudie som beskriver hvordan Trevatn-området kan utvikle seg til et mindre skalert reisemål og som et attraktivt område for bolig nr 2 er prioritert. Det er avsatt kr i omstillingsmidler Programmet er A-eier av tiltaket i denne fasen. Søndre Land kommune vil ha en tilretteleggende rolle. 4.2 Strategi: Utvikle bedrifter i SMB prosjektet Dette er deltagere i SMB -utviklingsprosjektet som har pågått i De skal over i en hovedprosjektfase som handler om gjennomføring og implementering av sine utviklingsplaner, blant annet ved å øke bedriftenes konkurransekraft, lønnsomhet og innovasjonsevne gjennom oppdatering av kunnskap og erfaringsutveksling med andre deltagerbedrifter. Tiltak som vil være sentrale for denne strategi i 2013 er følgende: Mentorordning Deltagende bedrifter har fått faglig veiledning og rådgivning i gjennomføringen av sine hovedprosjekter. Utført i 2012: Det er i 2012 gjennomført forstudie i SMB-utvikling i Søndre Land. Forstudien avklarte hvilke bedrifter som hadde vilje og evne til vekst i egen bedrift, og således gikk over i et forprosjekt. Det er i forprosjektet 9 deltagere totalt, alle med en målsetting om økt vekst og lønnsomhet, og derigjennom flere antall ansatte. Forprosjektet avsluttes i første kvartal 2013 og programmet ser det som svært viktig at en legger opp til en dialog og samarbeid videre i 2013, da hovedprosjektfasen skal realiseres. 13

14 Bedrifter som har deltatt i SMB-utviklingsprosessen skal i 2013 og fremover realisere sine planer som er utarbeidet gjennom forstudie og forprosjekt. Målet for 2013 er at alle bedrifter som har behov for det, skal ha muligheten til og benytte ekstern rådgiver som sparringspartner og veileder, for på denne måten å sikre god flyt og prosessfremdrift i gjennomføring av hovedprosjektet. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene Det er programmet som er øverste eier av tiltaket. Det er allikevel svært viktig at aktuelle deltakere selv tar initiativ til slike tiltak og fremstår som klare A-eiere. 4.3 Strategi: Forsterke handels- og service bedrifter Et sterkt handelssentrum er viktig i alle kommuner. Programmet ønsker derfor å initiere utviklingsprosjekter som vil være med og bidra til et sterkere sentrum i Søndre Land kommune. Tiltak som vil være sentrale for denne strategi i 2013 er følgende: Kompetanseprogram for handels- og service næringen Kompetanseprogrammet skal bidra til å styrke det lokale handelsog servicenæringen i Søndre Land kommune. Innovasjon Norge sitt verktøy, Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen, skal gjennomføres i sin helhet. Finansiering, tidsløp og ansvarsfordeling: Det er avsatt kr av omstillingsmidlene. Kompetanseprogrammet vil bli gjennomført i løpet av Det er programmet som er øverste eier av tiltaket, og vil ha en initierende, koordinerende og finansiell rolle. 14

15 4.3.2 Stedsutvikling Hov Bidra til økt aktivitet, trivsel og omsetning i Hov og en styrket handelsstandsforening. Det skal være igangsatt et godt forankret stedsutviklingsprosjekt der mange aktører samarbeider om felles mål for positiv utvikling av Hov. Utført i 2012: Det er i 2012 etablert relasjoner til sentrale aktører og det er diskutert muligheter rundt et samarbeid på dette området. Det er flere som er positive til et slikt tiltak, og som ønsker å være med å bidra. Det vil for året 2013 være viktig å få samlet de ressursene som er i Hov, slik at man i større grad enn i dag har flere aktører og spille på. Flere aktører peker på en forskjønningsprosess av Hov sentrum, og en forstudie vil inkludere bl.a. en utforming av en visuell identitet, samt forslag til hvordan de fysiske elementene både skal se ut og være plassert. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene, i tillegg har formannskapet bevilget kr Første halvår 2013 Programmet er den øverste eier i denne fasen. Handelsstanden vil ta dette ansvaret videre etter forstudiefasen. 4.4 Strategi: Legge til rette for nye etablerere/gründere Som et ledd i den overordnede målsettingen til programmet er nye etablerere/ gründere en viktig målgruppe. Det er derfor behov for og ha tilgjengelige midler som muliggjør ulike satsninger i kommunen. I en etableringsfase er det ofte diverse oppstartskostnader som i en startfase kan være tung og bære, og disse midlene skal i tillegg til etablerertilskudd fra det kommunale næringsfondet være et bidrag i en slik fase. Det vil være innenfor de fire største næringene disse midlene vil være prioritert. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene. Året

16 Programmet er A- eier, og det er styret i plenum som innvilger midlene. og finansiering Innsatsområde 1 Fase Rekruttering av nye innbyggere Tilflytting fra utlandet Forprosjekt Næringsvennlig kommune Forprosjekt Omdømme Hovedprosjekt Engasjere egne innbyggere Identitet- attraktivitet Hovedprosjekt Velkomstpakke Forprosjekt Lys i alle glass Forstudie Boligmarked Forstudie Totalt budsjett Bo og service Innsatsområde 2 Fase Eksisterende SMB bedrifter Bedriftsutvikling Forstudie/forprosjekt Nettverksbygging Hovedprosjekt Næringsutvikling gjennom økt fritidsbebyggelse Forstudie Deltagere i SMB-utvikling Mentorordning Hovedprosjekt Handels- og servicebedrifter Kompetanseprogram Forstudie/forprosjekt Stedsutvikling Hov Forstudie/forprosjekt Nye etablerere/ gründere Totalt budsjett Næringsutvikling tiltak Administrasjon(planlegging,port.styring, adm. oppgaver) Totalt budsjett

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2015

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2015 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål... 3 3. Innsatsområde 1: Bo- og servicekommunen... 4 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 5 3.1.1 Tilflytting & Boligmarked

Detaljer

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Omstilling - Lierne kommune Handlingsplan Behandlet av styret i Lierne Utvikling AS: 3. februar Vedtatt av kommunestyret: 16. februar - Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Handlingsplan 2016 plan for videreføring av omstillingsarbeidet Opptur Søndre Land 28.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og forutsetninger... 2 3. Attraktiv bokommune...

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Sammendrag av forretningsplan. Handlingsplan for 2012

Sammendrag av forretningsplan. Handlingsplan for 2012 Omstillingsprogrammet Sammendrag av forretningsplan Handlingsplan for 2012 Hov, 08.03.12 OPPTUR Søndre Land 1 Innholdsfortegnelse: Del 1 Sammendrag av forretningsplanen Bakgrunn 3 Dagens situasjon i Søndre

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling Johannes Skaar Spesialrådgiver Regional omstilling som offentlig virkemiddel Hva er regional omstilling? En nasjonal ekstraordinær innsats for kommuner

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land Hvem er vi? Fossekalls virksomhet er å drive rådgivende og utøvende forretningsutvikling, gjennomføre analyser og lede utviklingsprosesser innen privat og

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Nyskaping og utvikling i Halden. Handlingsplan 2017

Nyskaping og utvikling i Halden. Handlingsplan 2017 Nyskaping og utvikling i Halden Handlingsplan 2017 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Utviklingsanalysen: kort oppsummert... 3 1.2 Hva sier nyskapings- og utviklingsplanen?... 3 1.3 Status per juni 2016...

Detaljer

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4.1 Arbeidsområde 4A - Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter IN skal bidra til lokal og regional

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Det er definert følgende formål (effektmål) for omstillingsprogrammets arbeid med grønn vekst: FORMÅL (effektmål)

Det er definert følgende formål (effektmål) for omstillingsprogrammets arbeid med grønn vekst: FORMÅL (effektmål) Omstillingsstyret vedtok i sak 35/2015 å følge opp «Drømmeløftet i Hurum». Som del av vedtaket ba omstillingsstyret om at det utarbeides et strategidokument for videre arbeid med «grønn vekst 1». Dette

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Næringsvennlig region

Næringsvennlig region Næringsvennlig region Introduksjon Det offentlige skal legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet gjennom sin samfunns- og næringsutviklerrolle Næringsvennlig region (NVR) skal være til hjelp

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2017

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2017 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status... 4

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Omstilling i Ringeriksregionen Prosjektbeskrivelse

Omstilling i Ringeriksregionen Prosjektbeskrivelse Omstilling i Ringeriksregionen Prosjektbeskrivelse 1.0 Bakgrunn og organisering Rådet for Ringeriksregionen søkte 17. august 2012 om midler fra Statsbudsjettet 2013 kap 551 post 60 «Ekstraordinære omstillingsutfordringer

Detaljer

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Med handlingsplan for 2013 Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstilling og nyskaping

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL Innhaldsliste 1 Bakgrunn...3 2 Rollar i omstillingsprogrammet...4 3 Strategisk næringsplan Lærdal...4 4 Strategisk næringsplan Årdal...5

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2015 Unge forskere i Sauda på studietur til Tromsø november 2014. Valgfagprosjekt 2014-2015. Et samarbeid mellom Sauda ungdomsskole og Sauda omstilling. Innhold

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret 27.01.2014 Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Sauherad kommune 3. Søknadsbeløp: 950.000

Detaljer

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering i Kongsbergregionen! " # $ St.meld. nr. 25 (2008-2009) To hovedutfordringer vedr. bredbånd: At folk og bedrifter tar bredbåndet i bruk Høyere kapasitet i nettet

Detaljer

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen Regiontinget 8.11 2013 Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn av: Bortfall av ca 550 arbeidsplasser

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN Tiltak planlagt gjennomført i Meløys omstillingsprogram i 2016

HANDLINGSPLAN Tiltak planlagt gjennomført i Meløys omstillingsprogram i 2016 HANDLINGSPLAN 2016 planlagt gjennomført i Meløys omstillingsprogram i 2016 1. Bakgrunn For bakgrunnsinformasjon knyttet til handlingsplanen vises til revidert strategiplan for omstillingsprogrammet i Meløy

Detaljer

SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD. "MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?"

SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD. MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale? SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD "MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?" Sundhaugen skysstasjon, Åmot 11.11.2014 Eli Lundquist By- og stedsutviklinger,

Detaljer

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Handlingsplan 2016

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Handlingsplan 2016 OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN Handlingsplan 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 3 Status pr. 31.12.2014...s. 3 Programstatusvurdering 2014. s. 4 Om handlingsplanen..s. 4 Mål for Omstillingsprogrammet

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2013 Meråker, april 2013 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og hytteturisme... 5 2.3 Helse og rehabilitering...

Detaljer

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2015 1. Innledning Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Strategisk utviklingsanalyse en kort gjennomgang 29.11.2013 1 STRATEGI- OG FORANKRINGSFASEN Formålet med strategi- og forankringsfasen er: - å avdekke områdets sterke/svake

Detaljer

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn HØYKON Gevinst Rådmannsutvalget for Kongsbergregionen ga

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune.

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune. Prosjektplan - Innherredsprogrammet III 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Innherredsprogrammet, som et regionalt næringsutviklingssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa (fra 2014)

Detaljer

Næringsvennlig Region Fosenpiloten. Fosen Regionråd, Torun Bakken Nettverksamling Byregionprogrammet Fase 2, Ålesund 23. mars 2017

Næringsvennlig Region Fosenpiloten. Fosen Regionråd, Torun Bakken Nettverksamling Byregionprogrammet Fase 2, Ålesund 23. mars 2017 Næringsvennlig Region Fosenpiloten Fosen Regionråd, Torun Bakken Nettverksamling Byregionprogrammet Fase 2, Ålesund 23. mars 2017 Slik skal vi gjøre Fosen til en næringsvennlig region.. Hvordan arbeide

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Om målformuleringer. Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle?

Om målformuleringer. Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle? Om målformuleringer Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle? Forslag til avklaring om prosjektets terminologi Mål Noe som er et mål i seg selv Strategimål Et mål for strategien Strategi en

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer