Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013"

Transkript

1 Opptur Søndre Land Handlingsplan

2 Innhold 1.0 Innledning Mål Innsatsområde 1: Bo og service kommunen Strategi: Rekruttere nye innbyggere Strategi: Engasjere egne innbyggere Innsatsområde 2: Næringsutvikling Strategi: Satse på eksisterende SMB bedrifter Strategi: Utvikle bedrifter i SMB prosjektet Strategi: Forsterke handels- og service bedrifter Strategi: Legge til rette for nye etablerere/gründere og finansiering

3 1.0 Innledning Handlingsplanen for 2013 bygger på revidert Omstillingsplan for og funn som ble avdekket i forstudier gjennomført i Prosjekt og andre utviklingstiltak planlagt i 2013 er satt inn under de to innsatsområdene. 2.0 Mål Programmets resultatmål: Målet med omstillingsarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget i Søndre Land og bli en bedre og mer attraktiv bokommune for innbyggere og de som ønsker å flytte til kommunen. Sammen med kommunen, lokalt næringsliv og lokalsamfunn skal Opptur Søndre Land bidra til å skape brutto 40 nye arbeidsplasser, sikre 20 eksisterende, få 100 flere innbyggere og gjennom dette bidra til å skape stolthet og optimisme i løpet Effektmål og langsiktige resultater: Omstillingsprogrammet skal gi en langsiktig og varig effekt utover Oppturprogrammets levetid. Innen 2020 skal Søndre Land fremstå som en kommune hvor det er attraktivt å drive næringsvirksomhet. Næringslivet skal ha økt lønnsomhet og det skal være positiv tilflytting til kommunen hvor andelen mennesker spesielt mellom år er økt. Delmål for programmet: Bidra til å øke antall arbeidsplasser gjennom flere gode nyetableringer, samt å styrke eksisterende næringsliv gjennom økt fokus på lønnsomhet og økt nyskaping i bedriftene. Bidra til å fremme verdiskapningen innenfor områder hvor kommunen allerede har egne utviklingsoppgaver. Bidra til at kommunen legger forholdene godt til rette for næringslivet i kommunen. Bidra til å øke tilflyttingen og endre den demografiske sammensetting av befolkning (flere unge/etableringsfasen) Legge til rette for en pro-aktiv holdning og et aktivitetsprogram for å få flere til å bosette seg i kommunen. 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen Søndre Land ser betydningen av å være en god bokommune i regionen. Dette er viktig for å tiltrekke seg tilflyttere og for at de som bor i kommunen, samt at de som pendler ut ikke skal flytte. Å være en god 3

4 bokommune er også viktig for å kunne tiltrekke seg nye næringsvirksomheter. Innsatsområdet «Bo- og servicekommunen» har følgende mål: Søndre Land kommune skal i nært samarbeid med Opptur Søndre Land bidra til at kommunen opparbeider seg et omdømme som en attraktiv bokommune og øke antall innbyggere med 100 innen Andelen innbyggere i alderen år og deres barn skal av denne økningen stå for 40 %. I 2013 er målet å øke antall innbyggere i kommunen med til sammen 12 personer. Programmet deler innsatsområdet i 2 strategier i Søndre Land: Rekruttere nye innbyggere Engasjere eksisterende innbyggere 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere Her skal programmet fokusere på tiltak som bidrar til at kommunen tiltrekker seg nye innbyggere, spesielt i alderen år. Det er også viktig at mennesker som vurderer å flytte på seg har kjennskap til Søndre Land sine stedskvaliteter og hva vi har å by på. Tiltak som vil være sentrale for denne strategi i 2013 er følgende: Tilflytting fra utlandet Bidra til programmets resultatmål om å få 100 flere innbyggere (vs. 2010) i Søndre Land kommune i løpet av Utført i 2012: Det er i 2012 gjennomført en forstudie innenfor dette området. Forstudien gir en redegjørelse av spørsmål det er viktig å få svar på i et forprosjekt. Dette handler om hvem er målgruppen, hvorfor skal de flytte til Søndre Land, hva som er viktige faktorer vedr tilflytting, kritiske suksessfaktorer for å lykkes, samt alternative tilnærminger til et slikt prosjekt. ( lokalt eller regionalt) Det vil i 2013 bli gjennomført et forprosjekt, som bygger videre på de funn som er avdekket i forstudien. Spørsmålene som er framkommet gjennom forstudien drøftes og avklares i et forprosjekt, kostnader estimeres, og vurderes opp mot tiltakets forventning og potensiale. 4

5 Det vil for året 2013 bli avsatt kr i omstillingsmidler til gjennomføring av forprosjekt. Forprosjektet skal gjennomføres og fagrapport skal foreligge november Søndre Land kommune er A-eier og oppdragsgiver. Opptur vil ha en koordinerende rolle, samt være finansieringspartner. Det vil bli benyttet både interne og eksterne ressurser avhengig av fagområde Omdømme Effektmål: Søndre Land skal innen 2025 være den foretrukne bostedskommunen i Gjøvikregionen for unge mennesker i etableringsfasen. Egne innbyggere og omgivelsene rundt oss skal i målingen som utføres i løpet av 2015 score høyere på påstanden Søndre Land fremstår som et attraktivt sted for folk i Gjøvik regionen og bosette seg. Utført i 2012: Det er i 2012 blitt gjennomført en identitets- og omdømme kartlegging av Søndre Land kommune som lokalsamfunn. Det er blitt arbeidet frem en kommunikasjonsstrategi som belyser stedskvalitetene til Søndre Land, kritiske suksessfaktorer, SWOT analyse, valg av posisjon og ikke minst definerte målgrupper og kommunikasjonsmål. Det er samtidig jobbet frem forslag til ulike tiltak som skal være med og styrke omdømme til Søndre Land. I løpet av prosessen i 2012 er det kommet frem at det er spesielt viktig å markedsføre Søndre Land i større grad enn det gjøres i dag. Dette gjelder alt i fra arrangementer rundt omkring i Søndre Land, til en mer offensiv rolle inn mot Gjøvikregionen. Konkrete tiltak som etablering av omdømme/nyhetsgruppe, utforming av års-kalender, arbeide med sentrale regionale aktører, og initiering av ulike aktiviteter som støtter opp under målsettingen om godt omdømme og bostedskommune er områder som er prioritert. 5

6 Det vil bli avsatt kr av omstillingsmidlene. Ulike tiltak og prosjekter vil bli gjennomført i løpet av Å arbeide for et godt omdømme krever involvering fra ulike aktører. Den øverste ansvarlige er allikevel Søndre Land kommune. Opptur vil her bidra med en initierende, koordinerende og finansiell rolle Bosetting Bidra til at Søndre Land får fast bosetting på 10 bruk innen utgangen av 2015 og at flesteparten av tilflytterne får seg arbeid i regionen eller har med seg sin egen arbeidsplass. Utført 2012: Det er i dag svært mange som ønsker å bosette seg på landet og da gjerne på småbruk. En undersøkelse MMI gjorde for Landbruks og matdepartementet i 2005 viste at nordmenn kunne tenke seg å kjøpe et småbruk, først og fremst for og skaffe seg et mer attraktivt bomiljø. Siste undersøkelse fra oktober 2011 utført av Sentio, viste at så mange som kunne tenke seg å bo på småbruk. Søndre og Nordre Land kommune inviterte i desember prosjektleder Tone Ranheim Rolfstad fra prosjektet Lys i alle glas. Lys i alle glas er et bosettingsprosjekt i Buskerud fylke, hvor 12 kommuner over en fire års periode har arbeidet aktivt med og få bosetting på tomme småbruk. Etter endt prosjektperiode kan de vise til svært gode resultater, og det er nå et ønske og gjennomføre noe tilsvarende for Land kommunene. Søndre og Nordre Land kommune viser til prosjektet Lys i alle glas som er gjennomført i Buskerud fylke over de siste 4 årene, med svært gode resultater. For året 2013 vil det være viktig og skape forankring i respektive kommuner, samt i regionen. En prosjektplan som viser organisering, finansiering, milepæler, kritiske suksessfaktorer og samhandling vil være det første en utarbeider. En ser og for seg at fase 1 registreringsfasen av tomme småbruk vil bli utført i Det vil avsettes kr fra omstillingsmidlene. 6

7 Forstudiefasen vil bli gjennomført i Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Land kommunene, og det vil derfor være de respektive kommuner som er A-eiere av tiltaket. Dette er og et tiltak som strekker seg lenger enn programmet sin levetid, så en involvering og forankring, både politisk og administrativt, er en kritisk suksessfaktor. 3.2 Strategi: Engasjere egne innbyggere Søndre Land sine egne innbyggere er kommunens beste ambassadører. Det er derfor viktig at kommunens egne innbyggere er tilfredse med omgivelsene rundt seg og føler en tilhørighet til stedet de bor. En av Søndre Land sine kvaliteter er engasjerte innbyggere og et sterkt samhold blant menneskene i grendene i kommunen. Tiltak som vil være sentrale for denne strategi i 2013 er følgende: Identitet og attraktivitet Å bidra til å skape en felles tilhørighet og identitet som bidrar til kollektiv optimisme, stolthet og begeistring hos innbyggerne. Utført i 2012: Det er i 2012 blitt gjennomført en identitets- og omdømme kartlegging av Søndre Land kommune som lokalsamfunn. Søndre Landingen er på mange områder fornøyd med sin bostedskommune, men det er allikevel områder som kan forbedres. Som et resultat av delprosjektet gjennomført i 2012 kommer et frem at det i liten grad er felles identitet i Søndre Land, og at man i stor grad identifiserer seg med grenden man er en del av, og ikke Søndre Land som helhet. Prosjektmål i 2013: Det er betydelig dugnadsånd i kommunen, og gjennom å føre grendene sammen om felles tiltak kan dette være med og bidra til felles opplevelser, felles seire og stolthet over å skape noe sammen. Det å bruke Søndre Land sine fortrinn mer aktivt, som eksempel FYSAK, Randsfjorden, naturen vil være viktig. Initiere aktiviteter og arrangementer som er med og forsterker Søndre Land sin identitet, med en intensjon om å bli noe etablert og varig, er prioritert. 7

8 Det er avsatt kr av omstillingsmidlene. Året 2013 Programmet er A-eier av tiltaket, men det er viktig å presisere at ulike tiltak innenfor dette området krever involvering av flere aktører og A-eiere, både internt og eksternt. Programmet vil i tillegg være en pådriver og finansiell aktør innenfor dette området Velkomstpakke Nye innbyggere i Søndre Land skal føle seg velkomne til kommunen. Det vil i 2013 bli utarbeidet en velkomstpakke som skal distribueres til alle nye innbyggere i kommunen. Det vil her være viktig å utarbeide et konsept for innhold i en slik pakke, samt finne løsninger som ikke er for kostbare. : Det er avsatt kr i omstillingsmidler for konseptutvikling. Produksjonskostnader og utsendelseskostnader dekkes av Søndre Land kommune. Konseptutvikling innen mai 13. Søndre Land kommune er A-eier av tiltaket og Oppdragsgiver. Programmet vil ha en initierende og koordinerende rolle i første fase, deretter håndteres dette av Søndre Land kommune Boligmarked Bidra til å skape et mer attraktivt og etterspurt boligmarked i kommunen gjennom økt tilgang på boliger og tomter for de som ønsker å bo i kommunen. Utført 2012: Det er i 2012 lite som er utført under dette tiltaket. Det er derfor behov for en ytterligere spissing av tiltaket slik at en kan komme i gang. 8

9 Prosjektmål i 2013: Søndre Land kommune er i pr i dag ikke noe presskommune når det gjelder bolig og tomter spesielt. Det er allikevel av stor betydning å legge til rette for økt omsetning av boliger, og tomter spesielt. Det vil være behov for å avklare flere forhold under dette tiltaket og en forstudie vil hensynta dette. Avklaringer som omhandler mulig kundegrunnlag, hvilke typer boliger det er behov for, og mulige entreprenører er sentrale elementer. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene. Forstudien skal være gjennomført med tilhørende sluttrapport innen november I forstudiefasen er det programmet som er A-eier. Søndre Land kommune skal være en tilrettelegger og informasjonskilde Næringsvennlig kommune Effektmål: Innbyggere, eksisterende og potensielle nye bedrifter skal alltid behandles effektivt og med en åpen og serviceinnstilt holdning fra kommunale ledere og saksbehandlere. Næringsvennlig kommune skal bidra til vesentlig og målbar forbedring av næringslivets tilfredshet med kommunal service gjennom og: Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeidet Profesjonalisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet ved bl.a. å implementere PLP Prosjektlederprosessen som et felles verktøy for prosjektutvikling Utført 2012: Det er i 2012 utført en forstudie av hvordan næringslivet opplever Søndre Land kommune som en tilrettelegger for utvikling. 9

10 Undersøkelsen som er utført, avdekket flere områder hvor det er rom for forbedring. Med utgangspunkt i hva som er avdekket i forstudie og anbefalinger for det videre arbeidet, er det ønskelig å gå videre til et forprosjekt. I forprosjektet prioriteres de forbedringspunkter som ble avdekket i forstudiefasen og det utarbeides prosjektplaner for det enkelte forbedringsområde, som anbefales gjennomført i hovedprosjekter. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene og IN medfinansierer tilsvarende. Forprosjektet vil bli gjennomført i løpet av første halvår Hovedprosjekt vil starte opp august Søndre Land kommune v/ kommunalsjef for lokalsamfunn er A-eier av forprosjektet. Programmet har en koordinerende og finansiell rolle. I gjennomføringen av hovedprosjekt er det Søndre Land kommune som vil stå for dette. 4.0 Innsatsområde 2: Næringsutvikling Fokusområdet Næringsutvikling skal bidra til å skape flere gode og varige arbeidsplasser og å stimulere til økt utviklingsaktivitet innenfor næringsvirksomhet. Det er et ønske og både videreutvikle eksisterende arbeidsplasser i kommunen, samtidig som man skal legge til rette for nyetableringer. Det er særlig små og mellomstore bedrifter innenfor eksisterende og nye næringer Oppturprogrammet tar sikte på å tiltrekke seg. Programmet satser også på å videreutvikle de større bedriftene i kommunen og vil tilby disse bedriftene utviklingskompetanse for å sette i gang prosjekter i Innsatsområdet har følgende resultatmål: Opptur Søndre Land skal bidra til å skape 40 nye arbeidsplasser og sikre 20 i løpet av Programmet deler innsatsområdet inn i 4 strategier: Satse på eksisterende SMB bedrifter Utvikle bedrifter i SMB prosjektet Forsterke handels og service (Hov sentrum) Legge til rette for nye etablerere/ gründere 10

11 4.1 Strategi: Satse på eksisterende SMB bedrifter Det er viktig og ta vare på den næringen som er i Søndre Land, dette uavhengig av hvilken bransje/sektor en bedrift tilhører. I Søndre Land ligger hovedtyngden av næringen i det en klassifiserer som SMB. (Små og mellomstore bedrifter. I Norge kategoriseres bedrifter som små når de har inntil 20 ansatte og mellomstore når de har mellom 20 og 100 ansatte.) Innenfor eksisterende SMB bedrifter ønsker programmet å bidra til å styrke utviklingsevnen, oppnå økt lønnsomhet, sette fokus på kompetansebygging samt oppnå tettere relasjoner mellom bedriftene. Tiltak som vil være sentrale for denne strategi i 2013 er følgende: Bedriftsutvikling Effektmål: Bidra til varig utviklingsstimulans og økt lønnsomhet i eksisterende bedrifter i Søndre Land gjennom økt lønnsomhet og kartlegging av nye markeder/produkter/tjenester. I løpet av 2015 skal programmet ha bistått 20 bedrifter i Søndre Land med den hensikt og oppnå effektmålet som er satt for tiltaket. Utført i 2012: Det er i 2012 gjennomført egne forstudier innenfor sektorene Helse og omsorg, samt skog og trebruk. Mulighetsrommet og funn som er avdekket i respektive forstudier, vil bli overført i et forprosjekt for året Det skal i 2013 være initiert 5 forstudier og 3 forprosjekter. Det er programmet som vil initiere tiltak overfor bedrifter programmet mener å ha størst potensial. Eksterne leverandører vil være avhengig av sektor og kompetansebehov hos de ulike bedriftene. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene for 2013 til gjennomføring av forstudier og forprosjekter Det er programmet som er øverste eier av tiltaket og vil ha en initierende, koordinerende og finansiell rolle. Før enkeltprosjekt iverksettes må det imidlertid sikres at det er A-eiere blant deltakerne. 11

12 4.1.2 Nettverksbygging Effektmål: Bidra til og styrke relasjonene og samhandlingen mellom bedriftene i Søndre land. I løpet av 2015 er det etablert en godt forankret næringsforening i Søndre Land kommune, hvor det er næringen selv som tar det hele og fulle ansvar for et nettverkssamarbeid og dets innhold. Det skal være gjennomført minst 2 bedriftsfrokoster for næringen i Søndre Land. Tema på møter er det viktig at næringen selv får mulighet til å spille inn. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene. Det skal være gjennomført mints 2 bedriftsfrokoster i 2013 Dette tiltaket skal eies av næringen selv. Programmet vil ha en initierende, koordinerende og finansiell rolle Næringsutvikling gjennom økt fritidsbebyggelse Effektmål: Økt sysselsetting innen sektorene skog- og landbruk, varehandel og håndverksbedrifter/treindustri gjennom økt utnyttelse av Søndre land som fritids- og rekreasjonskommune. I løpet av 2015 skal tiltaket ha kommet godt i gang med utviklingen av respektive områder. Det skal foreligge en helhetlig og langsiktig plan for utviklingen og utnyttelsen av Randsfjorden og Trevatn. Utført i 2012: Det har blitt gjennomført ett møte med aktuelle aktører/leverandører for å se på mulighetene for større utnyttelse av Søndre Land kommune som fritids- og rekreasjonskommune. Det er utarbeidet et notat, som beskriver de muligheten som i dag foreligger, samt avgrensninger til priorterte områder. 12

13 Det er to områder som skiller seg spesielt ut og hvor man mener potensialet er størst for økt næringsutvikling. De respektive områdene er Randsfjorden og Trevatn-området. For året 2013 skal det være utarbeidet en forstudie av Randsfjorden som tegner det mulighetsrommet som fritidsboliger kan ha. Ved Trevatn-området skal det bygges videre på det arbeidet som allerede er gjort, og en forstudie som beskriver hvordan Trevatn-området kan utvikle seg til et mindre skalert reisemål og som et attraktivt område for bolig nr 2 er prioritert. Det er avsatt kr i omstillingsmidler Programmet er A-eier av tiltaket i denne fasen. Søndre Land kommune vil ha en tilretteleggende rolle. 4.2 Strategi: Utvikle bedrifter i SMB prosjektet Dette er deltagere i SMB -utviklingsprosjektet som har pågått i De skal over i en hovedprosjektfase som handler om gjennomføring og implementering av sine utviklingsplaner, blant annet ved å øke bedriftenes konkurransekraft, lønnsomhet og innovasjonsevne gjennom oppdatering av kunnskap og erfaringsutveksling med andre deltagerbedrifter. Tiltak som vil være sentrale for denne strategi i 2013 er følgende: Mentorordning Deltagende bedrifter har fått faglig veiledning og rådgivning i gjennomføringen av sine hovedprosjekter. Utført i 2012: Det er i 2012 gjennomført forstudie i SMB-utvikling i Søndre Land. Forstudien avklarte hvilke bedrifter som hadde vilje og evne til vekst i egen bedrift, og således gikk over i et forprosjekt. Det er i forprosjektet 9 deltagere totalt, alle med en målsetting om økt vekst og lønnsomhet, og derigjennom flere antall ansatte. Forprosjektet avsluttes i første kvartal 2013 og programmet ser det som svært viktig at en legger opp til en dialog og samarbeid videre i 2013, da hovedprosjektfasen skal realiseres. 13

14 Bedrifter som har deltatt i SMB-utviklingsprosessen skal i 2013 og fremover realisere sine planer som er utarbeidet gjennom forstudie og forprosjekt. Målet for 2013 er at alle bedrifter som har behov for det, skal ha muligheten til og benytte ekstern rådgiver som sparringspartner og veileder, for på denne måten å sikre god flyt og prosessfremdrift i gjennomføring av hovedprosjektet. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene Det er programmet som er øverste eier av tiltaket. Det er allikevel svært viktig at aktuelle deltakere selv tar initiativ til slike tiltak og fremstår som klare A-eiere. 4.3 Strategi: Forsterke handels- og service bedrifter Et sterkt handelssentrum er viktig i alle kommuner. Programmet ønsker derfor å initiere utviklingsprosjekter som vil være med og bidra til et sterkere sentrum i Søndre Land kommune. Tiltak som vil være sentrale for denne strategi i 2013 er følgende: Kompetanseprogram for handels- og service næringen Kompetanseprogrammet skal bidra til å styrke det lokale handelsog servicenæringen i Søndre Land kommune. Innovasjon Norge sitt verktøy, Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen, skal gjennomføres i sin helhet. Finansiering, tidsløp og ansvarsfordeling: Det er avsatt kr av omstillingsmidlene. Kompetanseprogrammet vil bli gjennomført i løpet av Det er programmet som er øverste eier av tiltaket, og vil ha en initierende, koordinerende og finansiell rolle. 14

15 4.3.2 Stedsutvikling Hov Bidra til økt aktivitet, trivsel og omsetning i Hov og en styrket handelsstandsforening. Det skal være igangsatt et godt forankret stedsutviklingsprosjekt der mange aktører samarbeider om felles mål for positiv utvikling av Hov. Utført i 2012: Det er i 2012 etablert relasjoner til sentrale aktører og det er diskutert muligheter rundt et samarbeid på dette området. Det er flere som er positive til et slikt tiltak, og som ønsker å være med å bidra. Det vil for året 2013 være viktig å få samlet de ressursene som er i Hov, slik at man i større grad enn i dag har flere aktører og spille på. Flere aktører peker på en forskjønningsprosess av Hov sentrum, og en forstudie vil inkludere bl.a. en utforming av en visuell identitet, samt forslag til hvordan de fysiske elementene både skal se ut og være plassert. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene, i tillegg har formannskapet bevilget kr Første halvår 2013 Programmet er den øverste eier i denne fasen. Handelsstanden vil ta dette ansvaret videre etter forstudiefasen. 4.4 Strategi: Legge til rette for nye etablerere/gründere Som et ledd i den overordnede målsettingen til programmet er nye etablerere/ gründere en viktig målgruppe. Det er derfor behov for og ha tilgjengelige midler som muliggjør ulike satsninger i kommunen. I en etableringsfase er det ofte diverse oppstartskostnader som i en startfase kan være tung og bære, og disse midlene skal i tillegg til etablerertilskudd fra det kommunale næringsfondet være et bidrag i en slik fase. Det vil være innenfor de fire største næringene disse midlene vil være prioritert. Det er avsatt kr av omstillingsmidlene. Året

16 Programmet er A- eier, og det er styret i plenum som innvilger midlene. og finansiering Innsatsområde 1 Fase Rekruttering av nye innbyggere Tilflytting fra utlandet Forprosjekt Næringsvennlig kommune Forprosjekt Omdømme Hovedprosjekt Engasjere egne innbyggere Identitet- attraktivitet Hovedprosjekt Velkomstpakke Forprosjekt Lys i alle glass Forstudie Boligmarked Forstudie Totalt budsjett Bo og service Innsatsområde 2 Fase Eksisterende SMB bedrifter Bedriftsutvikling Forstudie/forprosjekt Nettverksbygging Hovedprosjekt Næringsutvikling gjennom økt fritidsbebyggelse Forstudie Deltagere i SMB-utvikling Mentorordning Hovedprosjekt Handels- og servicebedrifter Kompetanseprogram Forstudie/forprosjekt Stedsutvikling Hov Forstudie/forprosjekt Nye etablerere/ gründere Totalt budsjett Næringsutvikling tiltak Administrasjon(planlegging,port.styring, adm. oppgaver) Totalt budsjett

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND Rapport fra Opptur Søndre Lands forstudie "Videreføring av omstillingsarbeidet" 15.09.15 UTKAST til Notat om "Videreføring av omstillingsarbeidet"

Detaljer

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2015 1. Innledning Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Nordre Land kommune Storgata 28 2870 Dokka Tlf: 61 11 60 00 www.nordre-land.kommune.no Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet,

Detaljer

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Med handlingsplan for 2013 Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstilling og nyskaping

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST og strategier 2011-2015 Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 Forord... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 1.1 Status (fortrinn og svakheter) i Lebesby

Detaljer

OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020

OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020 OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020 Endelig versjon 30. april 2014 Omstillingsplan 2014-2020 Hurum kommune Side 1 Innhold 1. STATUS OG PROGNOSER FOR HURUM KOMMUNE...3 1.1 Sammendrag...3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6143: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Styrking av bosetting i Iveland kommune

Styrking av bosetting i Iveland kommune SLUTT PPORT Styrking av bosetting i Iveland kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Ta i bruk kommunalt handlingsromfor å Øke folketallet i kommunen. En ønsket å ta utgangspunkt i et konsept for bo-arbeid

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Støtteordning: Byregionprogrammet Prosjektnavn: ByR Gjøvikregionen Kort beskrivelse (sammendrag - maks 500 tegn): Fase 2 av ByR-prosjektet skal for Gjøvikregionen

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark PROSJEKTPLAN Grenseland - et bedre sted å bo Rømskog, Marker og Aremark Side 2 av 35 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 REGIONENS FORTRINN OG UTFORDRINGER... 5 1.3 UTVIKLINGSAVTALEN... 6 1.4 TILKNYTNING

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer