Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014"

Transkript

1 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1

2 Innhold Innhold Innledning Fase 1 - Avklaringsfasen Fase 2 Strategi- og forankringsfasen Gjennomføring av strategi- og forankringsfasen Oppsummering og erfaringer fra strategi- og forankringsfasen Fase 3 - Gjennomføringsfasen Omstillingsplan Mål og strategier for omstillingsarbeidet Strategi Næringsutvikling Strategi Stedsutvikling Strategi bolyst Kompetanse og kurs Andre tiltak og prosjekter Organisering av omstillingsprogrammet Informasjon og medvirkning Resultater og prognoser på resultater i omstillingsperioden Næringsutvikling - nye lønnsomme arbeidsplasser Folketallsutvikling Kritiske faktorer for å nå målsettinger for omstillingsarbeidet Økonomi og regnskap Oppsummering

3 1. Innledning Rollag kommune fikk innvilget status som omstillingskommune av hovedutvalg for regionalutvikling i Buskerud fylkeskommune i juni Vedtaket var som følger: 1. Hovedutvalg for regionalutvikling innvilger Rollag kommune status som omstillingsområde i inntil tre år. Fylkeskommunen vil evaluere resultatene av omstillingsarbeidet etter tre år, og på den bakgrunn ta stilling til om omstillingsstatusen skal videreføres 2. Hovedutvalget for regionalutvikling bevilger kr 2 mill. til omstillingsarbeidet i Rollag kommune, av midlene som KRD har stilt til disposisjon for omstillingsarbeidet. Hovedutvalget bevilget i 2012 og 2013 kr 2,5 mill til omstillingsarbeidet i Rollag. Begge årene bevilget hovedutvalget kr av egne midler i tillegg til de 2 mill kr som KRD har stilt til disposisjon. I mars 2014 bevilget hovedutvalget de øremerkede midlene på 2 mill kr som kom fra KMD (tidligere KRD) uten å legge til egne, fylkeskommunale midler. I henhold til vilkår i tildelingsbrevene fra Buskerud fylkeskommune for årene ble det betalt ut 75 % av tildelt beløp etter at kommunen aksepterte vilkårene for tilskuddet. De resterende 25 % av omstillingsmidlene kan utbetales når det foreligger rapport og revidert regnskap. Fra og med 2014 legges forvaltningen av omstillingsmidlene om ved at hele beløpet overføres til kommunen, samtidig som søknader, saksframlegg mv skal skje elektronisk. Rollag kommune har på den bakgrunn funnet det hensiktsmessig å rapportere for omstillingsmidlene som er tildelt for årene slik at rapporten også kan danne grunnlag for evaluering av omstillingsarbeidet med tanke på videreføring til årene Rapportering og regnskap utføres ved utgangen av april På dette tidspunktet er tildelte omstillingsmidler for disponert og en har tilstrekkelig erfaringer for å kunne rapportere med henblikk på evalueringen som skal gjøres. 2. Fase 1 - Avklaringsfasen Rollag kommune søkte omstillingsstatus På delegert myndighet fra KRD vurderte Buskerud fylkeskommune om Rollag oppfylte kriteriene for omstillingsstatus og konkluderte med at grunnlaget var til stede. KRD godkjente omstillingsstatus for Rollag. Rollag kommune fikk brev med bekreftelse på omstillingsstatus Buskerud fylkeskommune og KRD bevilget kr 2,0 mill. kr til oppstart av omstillingsarbeidet for Vedtaket i hovedutvalget var: 1. Hovedutvalget for regionalutvikling innvilger Rollag kommune status som omstillingsområde i inntil tre år. Fylkeskommunen vil evaluere resultatene av omstillingsarbeidet etter tre år, og på den bakgrunn ta stilling til om omstillingsstatusen skal videreføres. 2. Hovedutvalget for regionalutvikling bevilger kr. 2 mill. til omstillingsarbeidet i Rollag kommune, av midlene som KRD har stilt til disposisjon for omstillingsarbeidet. 3

4 Buskerud fylkeskommune har i ettertid klargjort, i samsvar med andre omstillingsprosjekter, at tildelt omstillingsstatus i første omgang gjelder for innledende strategi- og forankringsfase i tillegg til tre år i gjennomføringsfase. 3. Fase 2 Strategi- og forankringsfasen 3.1 Gjennomføring av strategi- og forankringsfasen Rådmannen i Rollag forberedte iverksetting av omstillingsarbeidet umiddelbart etter vedtak om omstillingsstatus. Kommunestyret ble informert i møte 23. juni. Interimsstyre for Strategiog forankringsfasen ble oppnevnt i kommunestyret Rådmannen ønsket omstillingsarbeidet lagt til kommuneadministrasjonen for å bygge opp kompetanse i egen organisasjon. Midlertidig prosjektleder i 50 % ble engasjert for seks måneder for å legge grunnlaget for omstillingsarbeidet. Prosjektleder ble ansatt fra og med etter utlysing. Rollag kommune avklarte tidlig at en ønsket å følge standard arbeidsopplegg for regional omstilling, og som det er gode erfaringer med fra andre områder. Det ble derfor avsatt tid til opplæring innen omstillingsarbeid. Viktige aktiviteter var: Gjennomgang av Innovasjon Norges informasjon om regional omstilling; veiledningshefte og nettsider Oppstartseminar for interimsstyret med Innovasjon Norge Deltakelse på årlig omstillingskonferanse Det ble lagt stor vekt på å informere om og forankre omstillingsarbeidet lokalt blant innbyggere og næringsliv gjennom åpent møte, frokostmøter, aktiv bruk av media og informasjon til politiske utvalg og kommunestyre. Omstillingsplanen som utarbeides i strategi- og forankringsfasen skal bygge på en grundig strategisk utviklingsanalyse som gir en grundig analyse av nå-situasjon og som vurderer mulige utviklingsretninger for Rollag. Etter anbudsrunde ble Institutt for organisasjonsutvikling valgt til å utarbeide strategisk utviklingsanalyse. Tilbudsforespørsel ble sendt ut , kontrakt underskrevet og endelig analyse overlevert Underveis i arbeidet med utviklingsanalysen ble SINTEF engasjert til å utarbeide en forenklet Panda-analyse for Rollag der samfunnsmessige virkninger av en evt. nedleggelse av Kongsberg Automotive avd. Rollag ble vurdert. Kongsberg Automotive vurderte på det tidspunktet å flytte produksjonen i Rollag til utlandet, men det skjedde ikke. Maximite AS ble engasjert til å utarbeide selve omstillingsplanen. Kontrakt ble underskrevet Planen ble utarbeidet gjennom to arbeidsmøter i interimsstyret for omstillingsarbeidet og et arbeidsseminar der representanter fra næringsliv og øvrig samfunnsliv var invitert. Omstillingsplanen for Rollag med handlingsplan for 2012 ble godkjent av kommunestyret i Rollag Samtidig ble endelig organisering av omstillingsarbeidet vedtatt som programorganisasjon under rådmannen. Endelig omstillingsstyre ble også oppnevnt med ordfører som programansvarlig og fire medlemmer fra næringslivet. 4

5 Omstillingsstyret valgte å ikke markedsføre mulighet til å søke omstillingsmidler aktivt før omstillingsplanen var godkjent. Det ble bevilget midler et større lokalt utviklingsprosjekt i strategi- og forankringsfasen. 3.2 Oppsummering og erfaringer fra strategi- og forankringsfasen Kommunen var godt motivert og forberedt til å igangsette omstillingsarbeidet En valgte å legge standard arbeidsopplegg for regional omstilling til grunn for omstillingsarbeidet i Rollag, dette gjorde at en kunne konsentrere seg om å gjøre oppgaven best mulig En kom raskt i gang ved å engasjere midlertidig prosjektleder i 50 % stilling og oppnevne interimsstyre for å starte hele prosessen Prosjektlederprosessen PLP ble lagt til grunn for omstillingsarbeidet. Dette er et godt verktøy for å planlegge og gjennomføre prosjekter og programmer med godt resultat Gode rutiner på offentlig innkjøp medfører lite energitap til opprydding i ettertid En godt forankret prosess og bred involvering i utarbeidelse av omstillingsplan gir stor enighet og lite diskusjon om prioriteringene når planen skal iverksettes Omstillingsplan bygde på nylig avsluttet arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, dermed unngikk en store diskusjoner om retningsendring i forhold til kommuneplan En lyktes bra med involvering og forankring blant innbyggere og næringsliv, noe som ga gode resultater da innholdet i omstillingsplanen skulle gjennomføres Regnskap for strategi og forankringsfasen framgår av vedlagte regnskap for Omstilling og nyskaping Av tildelte midler på 2,0 mill. kr fra fylkeskommunen ble 1,1 mill. kr overført til gjennomføringsfasen. Innovasjon Norge bidro med kr til strategisk utviklingsanalyse og kr til utarbeiding av omstillingsplan. Innovasjon Norge har ved flere anledninger vist til Rollag kommune som et godt eksempel på gjennomføring av strategi- og forankringsfasen, bl.a. under omstillingskonferansen i Fase 3 - Gjennomføringsfasen Rollag kommune har i første omgang fått omstillingsstatus for tre år med gjennomføring, , i tillegg til den innledende strategi- og forankringsfasen som ble utført i Omstillingsarbeidet skal evalueres i løpet av Dersom kommunen har gode resultater å vise til kan Rollag tildeles omstillingsstatus for tre nye år, for årene Omstillingsplan Gjennomføringsfasen av omstillingsarbeidet startet med godkjenning av Omstillingsplan for Rollag i kommunestyret Omstillingsplanen inneholder en strategisk del for hele omstillingsperioden og en handlingsplan som rulleres årlig. Handlingsplan for 2013 ble godkjent av kommunestyret

6 Omstillingsplanen gjelder for selv om arbeidet skal evalueres etter tre år. I den årlige programstatusvurderingen i oktober 2013 anbefalte ekstern konsulent at omstillingsplanen for Rollag burde revideres for å gjøre denne mer operativ med periodiserte målsettinger fordelt på bransjer og årstall. Roald Johansen, Institutt for organisasjonsutvikling IFO ble engasjert som ekstern prosessleder for rullering av omstillingsplan. Ny omstillingsplan for Rollag ble godkjent av kommunestyret Mål og strategier for omstillingsarbeidet I første versjon av omstillingsplanen var overordnet målsetting for omstillingsarbeidet å bidra til minst 25 nye, lønnsomme arbeidsplasser og bidra til at 10 familier flytter til Rollag innen Omstillingsarbeidet må ha en påviselig effekt på nye arbeidsplasser og tilflytting. I ettertid viste det seg å være vanskelig å evaluere tilflyttingsmålet. I revidert omstillingsplan fra februar 2014 er målet endret til at omstillingsarbeidet skal bidra til at det skapes minst 20 nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2014 og 50 innen utgangen av Omstillingsarbeidet skal også bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene ut fra en prognose på at en arbeidsplass utgjør en befolkningsvekst på to innbyggere. Omstillingsplanen for Rollag definerer tre strategier: 1) Næringsutvikling 2) Stedsutvikling 3) Bolyst 4.3 Strategi Næringsutvikling Viktige prosjekter og tiltak under strategi næringsutvikling har vært: Forstudie for SMB Utvikling (SMB = Små og Mellomstore Bedrifter) ble gjennomført i maijuli Hele 27 bedrifter deltok, målet var 15 bedrifter. Forstudiet ble støttet av Innovasjon Norge. I forlengelsen av forstudiet for SMB Utvikling ble to bedriftsprosjekter iverksatt: Forprosjekt SMB Utvikling ble gjennomført i perioden september oktober bedrifter og prosjekter med utviklingspotensial deltok. Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge. Ved prosjektslutt var det skapt 10,5 nye arbeidsplasser i deltakende bedrifter. Kompetanseprogram for handels- og servicebedrifter ble gjennomført i perioden oktober 2012 mai Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge. 13 bedrifter ble tatt og 12 bedrifter gjennomførte programmet. Forstudie for Grønt reiseliv ble gjennomført høsten 2012 med engasjert prosjektledelse fra Mimir AS. Det ble gjennomført to felles samlinger for næringslivet og utarbeidet en rapport med konkrete anbefalinger for videreføring av et forprosjekt. 6

7 Forprosjekt Grønt reiseliv: Matopplevelser i Numedal SA gjennomfører et forprosjekt for grønt reiseliv i Rollag første halvår Målet er å lage salgbare pakketilbud basert på lokalt mat, natur- og kulturopplevelser. Forprosjekt for Framtidsretta landbruk i Numedal ble igangsatt høsten 2013 med Nore og Uvdal kommune som prosjekteier og Rollag og Flesberg kommune som medeiere. Numedal Næringshage AS fikk prosjektledelse etter anbudskonkurranse. Forprosjektet kartlegger bønder i Numedal som ønsker bistand til å videreutvikle eget gårdsbruk og gir veiledning for å avklare videre utviklingsløp for det enkelte bruk. En rekke gårdsbruk i Rollag deltar. Prosjekt faghandelssenter i Veggli ble igangsatt etter innspill og ønsker fra bedrifter som deltok i SMB Utvikling og kompetanseprogrammet for handel og service. Forstudie ble gjennomført første del av Forprosjektet startet høsten 2013 og planlegges avsluttet i september Formålet er å utvikle Veggli næringspark for plasskrevende handel og tilhørende virksomheter. Flere bedrifter, herunder Byggern og Felleskjøpet har behov for utvidete arealer og lokaler. Reguleringsplan for Veggli næringspark og rapport for prosjektet legges ut til offentlig ettersyn i mai Samarbeid om markedsføring. Kompetanseprogrammene som omstillingsarbeidet gjennomførte viste at mange bedrifter i Rollag har mye å gå på når det gjelder salgsrettet markedsføring. På bakgrunn av dette gjennomførte næringslivet i 2013 et forprosjekt for å vurdere samarbeidsløsninger for markedsføring av Rollag. Forprosjektet ble avsluttet med at Rollag næringsforening ble stiftet i januar Næringsforeningen har fått finansiering til et hovedprosjekt for markedsføring som startes i mai Næringsforeningen vil lage en nettportal for lokalt næringsliv etter mal av Nore og Uvdal Næringsselskap. Dette vil danne grunnlag for markedsføring av Numedal som region. Prosjektet vil også omhandle andre markedstiltak som vil øke tilgjengeligheten overfor prioriterte målgrupper som hytteeiere. Prosjektet vil koordineres med pågående arbeid for å etablere regionalparksamarbeid i Numedal. Knoppskyting av Kongsberg-industrien og Kongsberg Automotive avd. Rollag er et fokusområde i omstillingsplanen. Det arbeides med å kartlegge muligheter for å utvikle lokale underleverandører til industrien når det gjelder støttefunksjoner og opplevelser. Rollag kommune har opprettet kontaktpunkter i Kongsbergmiljøet for å sondere muligheter. Omstillingsstyret har bevilget tilskudd og lån til følgende bedrifter i 2012, 2013 og 2014: Idrettsskolen 2018: Tilskudd kr til etablering av Idrettskolens Aktivitets- og Kompetansesenter IAKS, som skal stå på egne bein økonomisk i I 2013 var det til sammen ca 1 stilling i IAKS. Idrettsskolen 2018: Tilskudd kr til gjennomføring av forstudie for nasjonalt frisklivssenter. Dette prosjektet ble ikke videreført etter forstudiet. HH Eiendom DA: Tilskudd kr til forprosjekt for Numedal Elementhytte. Prosjektet ble videreført til etablering av Numedal Element AS. Numedal Element AS: Lån kr til etablering av bedriften. Pr. desember 2013 har bedriften 2,5 ansatte, bra med ordrer og god likviditet. Numedal Stav og Laft AS: Lån kr til etablering av bedriften. Pr. desember 2013 har bedriften fem ansatte. Ole Øyvind Tveiten: Tilskudd kr til forstudie for Jojo-handy. Forstudiet er videreført til forprosjekt og har mottatt etableringstilskudd fra Innovasjon Norge høsten

8 Vegglifjell Skisenter AS og Vegglifjell Infra SA: Tilskudd kr til forprosjekt for utvikling av Vegglifjell Skisenter. KB Prosjekter AS: Tilskudd kr til klargjøring av lokaler for utleie til Hoff Bilpleie som etablerte filial i Veggli. Pr. desember 2013 er det en ansatt lokalt. Matopplevelser i Numedal SA: Tilskudd kr til utvikling av kokebok fra Numedal. Kokeboka vil profilere en rekke tilbydere av lokal mat og opplevelser. Pr. desember 2013 er kokeboka under planlegging og er planlagt ferdig i juni Matopplevelser i Numedal SA: Tilskudd kr til forprosjekt for lokalt foredlingsanlegg for kjøtt og fisk. Forprosjektet skal gjennomføres første halvår Numedal Stasjons Bryggeri AS: Tilskudd kr og lån kr til etablering på Rollag stasjon. Matopplevelser i Numedal SA: Tilskudd kr til forprosjekt for grønt reiseliv for å utvikle salgbare opplevelsespakker basert på lokal mat, natur og kultur. Anleggsplan AS: Tilskudd på kr til forstudie for utbyggingsselskap. Overtok forstudiet etter Kb Prosjekter AS. Rollag næringsforening: Tilskudd kr til utarbeiding av nettportal og utvikle andre samarbeidstiltak for markedsføring. I 2012, 2013 og 2014 er det etablert flere nye bedrifter i Rollag som kan relateres til omstillingsarbeidet: Numedal Element AS; støtte til forprosjekt og etablering, deltakelse SMB Utvikling Numedal Stav og Laft AS; støtte til etablering; deltakelse SMB Utvikling Nume AS; deltakelse kompetanseprogram for handel og service; deltakelse Matopplevelser i Numedal SA, omtales i kokebok fra Numedal Numedal Stasjons Bryggeri NSB (AS under etablering); deltakelse SMB Utvikling, deltakelse Matopplevelser i Numedal SA, omtales i kokebok fra Numedal; støtte til Rollag stasjon Numedal Kranservice AS; etablert delvis med grunnlag i Numedal Element AS Ole Øyvind Tveiten; nytt enkeltmannsforetak for Jojo-Handy Even A. Røed; enkeltpersonforetak, prosjektleder for forprosjekt markedsføring Kreativ Kultur AS; etablert i forbindelse med forstudie for Numedal Middelaldersenter Viel Jaren Heitmann: enkeltpersonforetak, prosjektarbeid hovedprosjekt markedsføring Kari Revå Raunholm: enkeltpersonforetak for drift av Veggli Vertshus Veggli Dagligvare AS: Ny driver av RIMI-butikken i Veggli; Veggli handelsforening deltok i kompetanseprogram for handel og service Robin Berggren: Kafedrift Rollag stasjon og utleiekokk i Numedal i samarbeid med Matopplevelser og Numedal Næringshage som begge samarbeider tett med omstilling Vegglifjell hytteservice: enkeltpersonforetak, mottar rådgivning med støtte fra omstilling 4.4 Strategi Stedsutvikling Kommuneplanens samfunnsdel for Rollag slår fast at begge tettstedene, Rollag og Veggli, skal utvikles videre. Viktige målsettinger for stedsutviklingsarbeidet er å bistå til utvikling av nye arbeidsplasser, skape bolyst slik at folketallet øker og bidra til trafikksikkerhet. En viktig strategi er å gjennomføre åpne og inkluderende prosesser i samarbeid med lokale aktører. Ved oppstart av stedsutvikling i 2012 bidro omstillingsarbeidet til at velforeningene Rollag Havnevesen og Veggli Vel ble stiftet. 8

9 Innledningsvis i stedsutviklingsarbeidet ble det definert et utviklingsprosjekt for hvert tettsted med egne styringsgrupper. Arbeidet ble underlagt kommunens enhet for plan og utvikling. Høsten 2013 ble stedsutvikling omorganisert til et felles program med felles styringsgruppe. Det er viktig med noen tiltak som raskt gir en synlig effekt. I Veggli sentrum ble det gjennomført rydding av vegetasjon rundt Veggli kirke og Veggli stasjon. I Rollag ble det bevilget midler til Rollag Havnevesen til kjøp av driftsløsøre på Rollag stasjon. Dette har igjen utløst investeringer fra Rom Eiendom i lokaler til bryggerivirksomhet og at ny kafédrift åpnet våren Friis Arkitekter AS vant anbud om å utarbeide en sentrumsplan eller en mulighetsstudie for hvert av tettstedene. Arbeidet startet opp i november 2012 og ble ferdigstilt i mai Stedsutvikler i 50 % ble ansatt fra oktober 2013 for å følge opp prioriterte tiltak. Kommunestyret behandlet stedsutviklingsprogram med prioriterte tiltak i februar En rekke tiltak i Rollag og Veggli tettsteder vil gjennomføres i l2014. Stedsutviklingstiltak som planlegges gjennomført i 2014 er: Detaljplanlegging av miljøgate i Veggli, som inngår i satsingen Trygge og trivelige tettsteder i Buskerud til Buskerud fylkeskommune. Regionale vegmyndigheter har satt av 3,3 mill kr til satsingen i Veggli. Første byggetrinn i Veggli Aktivitetspark, i samarbeid med Veggli Vel Plan for enhetlig skilting i tettstedene Avkjøring fra fv 40 til Rollag sentrum; rydding, belysning, skilting Rydding av Rollag stasjon før Matopplevelser i Numedal arrangerer matfestival Belysning av gangbro over Numedalslågen i Rollag sentrum Miljøgate light i Rollag sentrum Parallelt med stedsutviklingsprogrammet arbeides det med å utvikle faghandelssenter i Veggli, etablering av et nytt Veggli Feriesenter og boligutvikling i begge tettstedene. 4.5 Strategi bolyst Rollag har et ikke-fungerende boligmarked, jfr. boligrapport fra Norut utarbeidet for KRD. Samtidig er boligsituasjonen er en flaskehals for å øke folketallet i Rollag. Boligplan for Rollag. Med bistand fra omstillingsarbeidet ble det utarbeidet boligplan for Rollag som ble godkjent av kommunestyret desember Målet er å oppnå et fungerende boligmarked lokalt, med høyere priser på salg og utleie slik at private aktører finner det økonomisk interessant å bygge. Som oppfølging av boligplanen er det regulert boligområder med store tomter i hhv. Rollag og Veggli tettsteder. Rollag kommune og Rollag boligstiftelse gjennomgår forvaltning av egen boligmasse. En hensikt er å unngå at kommunen ødelegger det private markedet ved at boliger leies ut til personer som bør klare seg selv i boligmarkedet og at boligene leies ut for billig. Samfunnsutvikler som ble ansatt i Rollag kommune fra og med september 2013 har ansvar for å følge opp boligplanen. Det planlegges oppstart av boligprosjekt i Veggli i privat regi i løpet av

10 Attraktivitetsutvikling i Kongsbergregionen er et felles prosjekt som har til formål å gjøre Kongsbergregionen og den enkelte kommune mer attraktiv for boliger, bedrifter, besøkende samt skoleelever og studenter. Forstudie ble gjennomført i I et forprosjekt som er gjennomført i 2014 er det laget en kommunikasjonsplan for Kongsbergregionen som bo- og arbeidsregion. Et overordnet mål er å øke tilflytting til regionen basert på arbeidsmarkedet i Kongsberg-industrien og bomuligheter i omlandet rundt. Numedal middelaldersenter er et initiativ fra engasjerte ildsjeler. Formålet er å utvikle et senter med historiske bygninger, anlegg og aktiviteter. Senteret vil bygges og drives basert på frivillighet i form av dugnader og kurs. Formålet er i første rekke å skape økt bolyst gjennom sosiale aktiviteter i en historisk ramme. På sikt kan også senteret bli et opplevelsestilbud for lokalbefolkning og tilreisende. Foreningen Numedal Middelaldersenter ble stiftet i februar Første byggetrinn ble startet opp i 2013 og vil videreføres i Hovedbygget vil være et langhus fra tidlig middelalder med planlagt byggestart i Rollag stasjon ble først utviklet av Stasjonsfruene som avviklet driften våren Rollag havnevesen har fått kr i støtte fra omstillingsstyret til å kjøpe driftsløsøre med godkjent kjøkken for å legge til rette for ny virksomhet. Dette har allerede gitt betydelige ringvirkninger. ROM Eiendom har investert i lokaler som leies ut til Numedal Stasjons Bryggeri AS og gourmetkokk Robin Berggren har gjenåpnet kafé på stasjonen. Pendlerbuss. Det er nærmere 100 arbeidstakere som har daglig arbeidsveg fra Rollag til Kongsberg, i tillegg til rundt 700 personer fra Flesberg. Mange ønsker mulighet for pendlerbuss tilpasset normal arbeidstid. I dag må en arbeide redusert tid for å kunne nytte kollektivtransport (buss) fra Numedal til Kongsberg. Det har vært møte med Brakar uten at det synes mulig å få tilpasset rutetidene til normal arbeidsdag. 4.6 Kompetanse og kurs I omstillingsarbeidet er det lagt stor vekt på kompetanseheving i næringslivet. Følgende kurs er avholdt eller støttet: Prosjektlederprosessen PLP, to fire-timerskurs oktober-desember 2012, 21 deltakere Prosjektlederprosessen PLP, to-dagers kurs januer 2013; 20 deltakere, 16 fra lokalt næringsliv SMB Utvikling forprosjekt, 11 bedrifter og prosjekter deltatt september oktober 2013 Kompetanseprogram for handel og service, 12 bedrifter deltok november 2012 mai 2013 Omstilling har inngått samarbeidsavtale med Numedal Næringshage AS om bedriftsrådgivning til lokale bedrifter med utviklingsplaner. Omstilling har også avsatt midler øremerket kjøp av annen rådgivning til bedrifter som ønsker å utvikle seg Veggli Vertshus mottatt støtte fra omstillingsstyret til å delta i FRAM reiseliv Omstilling og Rollag kommune har deltatt i Buskerud fylkeskommunes LUK-program og fått tilført verdifull kompetanse om stedsutvikling, boligutvikling og bolyst Omstillingsstyret var på studietur til Hallingdal våren 2013 Omstilling og nyskaping har deltatt på den årlige to-dagers omstillingskonferansen, som Innovasjon Norge arrangerer. Åtte personer har deltatt på tre samlinger 10

11 4.7 Andre tiltak og prosjekter Omstillingsprogrammet følger i utgangspunktet årlig handlingsplan, men engasjerer seg også i andre tiltak når det bidrar til å nå overordnete mål for omstillingsarbeidet: Arbeid for å etablere ungdomsfengsel (ungdomstiltak) i Rollag. Justis- og beredskapsdepartementet planlegger ungdomsfengsel på Østlandet. Rollag var en av fire kommuner som var med i finalerunden for etablering. Omstilling bidro til å utarbeide informasjon om alternativet i Rollag, og deltok i befaring på stedet og i møte med justisministeren våren 2013 Omstilling utarbeidet søknad for Rollag kommune om turistkommunestatus, noe som har gitt matbutikkene mulighet for å holde åpent på søndager og andre helligdager. RIMI Veggli har søndagsåpent fra og med påsken Omstilling og nyskaping i Rollag deltar i utvikling av konseptet helhetlig omstilling gjennom deltakelse i en referansegruppe opprettet av Innovasjon Norge 5. Organisering av omstillingsprogrammet Programeier Rollag kommune ved kommunestyret Programorganisasjon Rollag kommune ved rådmannen Programansvarlig Omstillingsstyre Observatører omstillingsstyret Dag Lislien, ordfører Dag Lislien, ordfører Svein Rostad, næringslivet Anne Britt Linnås, næringslivet Jonny Holm, næringslivet Solveig Kongsjorden, næringslivet (tom ) Haldis Prestmoen, næringslivet (fom ) Hans Henrik Thune, rådmann Kristin Audestad, Buskerud fylkeskommune Anne Helgesen, Innovasjon Norge Prosjektleder Kjetil Heitmann, ansatt 100 % (tom april 2014) Prosjektleder for omstillingsarbeidet har arbeidet med utviklingsprosjekter i ca 50 % av arbeidstiden, dette gjelder prosjekter innen næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst. Prosjektleder deltar i Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen (SNKR). Rollag kommune har ansatt samfunnsutvikler i 50 % fast stilling fom Samfunnsutvikleren har fått ansvar for å følge opp boligplanen for Rollag, og er også tildelt rollen som programansvarlig for stedsutviklingsprogrammet. Rollag kommune har ansatt prosjektleder i 50 % stilling fom for å arbeide med utviklingsprosjekter tilknyttet omstillingsprogrammet. I første rekke er dette oppgaver tilknyttet stedsutvikling. 11

12 6. Informasjon og medvirkning Omstilling og nyskaping arbeider aktivt for å informere om og involvere innbyggere og næringsliv i omstillingsarbeidet. Viktige tiltak i denne sammenhengen er: Utarbeiding av omstillingsplan januar 2012, arbeidsseminar der ca 10 eksterne representanter fra næringsliv og samfunnsliv ble invitert Ved oppstart av stedsutviklingsarbeidet for Rollag og Veggli tettsteder bidro omstilling aktivt for å etablere velforeningene Rollag Havnevesen og Veggli Vel Omstilling bidro aktivt til å etablere foreningen Numedal Middelaldersenter Omstilling bidro til etablering av Rollag næringsforening i januar 2014 Omstilling og nyskaping legger ut informasjon på kommunens nettside Omstilling og nyskaping opprettet tidlig egen facebookside for å nå ut med informasjon om arbeidet og få tilbakemeldinger på prosjekter og tiltak. Nyheter blir også linket til Rollag kommunes facebookside Omstilling forsøker å benytte media aktivt for å informere om nye prosjekter og tiltak og oppnådde resultater; Laagendalsposten, Numedalsnett er viktige kanaler Omstillingsstyret arrangerer frokostmøter for næringslivet 2-3 ganger i året for å informere om omstillingsarbeidet og motta innspill og tilbakemeldinger Aktiv bruk av kommunens egne informasjonsblad; Under Varden og Sommermagasinet for Numedal Omstilling informerer kommunestyret tre ganger i året og hovedutvalg for næring, miljø og ressurs ved behov Gjennom prosjekter og satsinger arbeider omstilling aktivt for å oppnå åpne og inkluderende utviklingsprosesser for å engasjere næringslivet. Denne type medvirkning benyttes i følgende prosjekter: o Faghandelssenter i Veggli o Grønt reiseliv (forstudie, forprosjekt forberedes) o Etablering av Numedal Element AS med 20 eiere fra Numedal o Forprosjekt markedsføring, formål å utvikle samarbeid om markedsføring blant lokalt næringsliv. Forbereder etablering av næringsforening o Framtidsrettet landbruk i Numedal o Forprosjekt Vegglifjell Skisenter; grunneiersamarbeid om å finansiere utvikling av skisenteret 7. Resultater og prognoser på resultater i omstillingsperioden 7.1 Næringsutvikling - nye lønnsomme arbeidsplasser Overordnet målsetting for næringsutvikling er å bidra til 20 nye, lønnsomme arbeidsplasser i løpet av 2014 og 50 innen utgangen av Oppsummering av omstillingsarbeidet til og med april 2014 viser at det er skapt ca 17 nye arbeidsplasser der omstillingsprogrammet har hatt en definert rolle. Det er utarbeidet prognose for nye arbeidsplasser i omstillingsarbeidet basert på kjente prosjekter som er initiert eller igangsatt. Det er foretatt vurdering på bedriftsnivå basert på bedriftenes egne utviklingsplaner: 12

13 Registrert Prognose Prognose Prognose Realistisk alternativ Nøkternt alternativ Optimistisk alternativ Det må understrekes at prognosene er beheftet med stor usikkerhet fordi alle utviklingsprosjekter innebærer risiko. Det er spesiell usikkerhet knyttet til nyetableringer. Det er derfor utarbeidet tre alternative prognoser for å synliggjøre spennet mellom realistisk, nøkternt og optimistisk alternativ. Det er svært viktig å følge opp igangsatte bedriftsutviklingsprosjekter over noe tid for å kunne utløse ønskede gevinster av satsingene. Disse prognosene bygger på eksisterende utviklingsplaner i lokale bedrifter. Erfaringer så langt tilsier at en må regne med at flere utviklingsprosjekter vil dukke opp i nye bedrifter i løpet av omstillingsperioden. 7.2 Folketallsutvikling I den første versjonen av omstillingsplanen var det definert målsetting for tilflytting om å bidra til at 10 familier flytter til Rollag innen Det viste seg svært vanskelig å evaluere denne målsettingen fordi det er vanskelig å få ut flyttedata fra Folkeregisteret og fordi det er vanskelig å påvise sammenheng mellom tilflytting og omstillingsprogrammets arbeid. Overordnet mål for kommuneplanens samfunnsdel og bakenforliggende mål for omstillingsarbeidet er å snu folketallsutviklingen. Årlig tall for befolkningsutvikling vil derfor gi selve fasiten på hvor vellykket omstillingsarbeidet er. Forholdstallet mellom folketall og antall arbeidsplasser er 2,17 (tall pr 2010). Nye arbeidsplasser blir ikke nødvendigvis besatt med folk som allerede er bosatt i eller som flytter til Rollag. Spesielt i en situasjon med boligmangel vil nye arbeidsplasser medføre økt folketall. På sikt derimot vil en ny arbeidsplass i Rollag bidra til en teoretisk økning i folketallet på ca to innbyggere. Det er flere feilkilder i dette regnestykket, men det gir likevel gi en pekepinn på sammenhengen mellom arbeidsplasser og folketallsutvikling. Tall fra SSB for folketallsutvikling i Rollag viser: Endring : + 1 innbygger; 1383 innbyggere Endring : - 28 personer; 1355 innbyggere pr Endring : + 14 innbyggere; 1369 innbyggere pr Det er naturligvis altfor tidlig å si at en har klart å snu befolkningsutviklingen, men økningen på 1 % i 2013 var veldig positiv. En registrerer en mer positiv holdning blant bygdas innbyggere som følge av omstillingsarbeidet selv om dette er vanskelig å dokumentere entydig. Flere unge utflyttede rollinger gir uttrykk for ønske om å flytte tilbake til bygda. Det er født relativt mange barn i bygda de senere år, og det varslet flere fødsler enn normalt i første halvår

14 En opplever en stor boligmangel i Rollag. Det er vanskelig å finne egnede boliger for bl.a. flyktningtjenesten, familier, par og enslige som ønsker å flytte til Rollag. Omstilling har fulgt med på utviklingen i boligmarkedet, bl.a. på Finn.no. Boliger som legges ut for salg og utleie blir solgt eller utleid i løpet av få uker. Både salgspriser og utleiepriser synes klart å være på vei opp selv om tallgrunnlaget er begrenset. Dette er klare signaler på at boligmarkedet lokalt er i bedring. Private aktører planlegger bygging av mindre boliger/leiligheter med ønsket byggestart i Dette vil bidra til å bedre boligsituasjonen, noe som anses for å være helt nødvendig for å øke folketallet. Viktige årsaker til bedring i boligmarkedet er: Rollag kommune og Rollag boligstiftelse har startet en gjennomgang av hvordan egen boligmasse forvaltes Nye arbeidsplasser bidrar til tilflytting Rollag har hatt en netto innflytting på 10 flyktninger i årene En gryende optimisme i bygda, med mange prosjekter på gang og nye arbeidsplasser 8. Kritiske faktorer for å nå målsettinger for omstillingsarbeidet Kritiske faktorer for å nå målsettinger for omstillingsarbeidet i Rollag er: Næringsutvikling: Videreføre og fullføre påbegynte prosjekter innenfor prioriterte strategier Tilgang på kompetanse og kapital til bedrifter med utviklingsplaner, for at planene skal realiseres og lykkes Bygge samarbeid mellom bedrifter, etablere miljø for utvikling og kultur for å lykkes Evne til å prioritere og arbeide systematisk med utvikling av strategisk viktige bransjer Stedsutvikling: Tilgang på kapital for å gjennomføre viktige tiltak som styrker bolyst og handel Bolyst/folketallsutvikling: Følge opp tiltak i boligplanen for Rollag for å oppnå et fungerende boligmarked Få i gang bygging av nye boliger, dette gjelder mindre, sentrumsnære boliger og leiligheter, og bygging av eneboliger for familier som etablerer seg Skape framtidstro og optimisme slik at unge velger å etablere seg med egen bolig i Rollag Disse kritiske faktorene kan bare løses gjennom langsiktig og systematisk arbeid. Det er derfor helt avgjørende at omstillingsarbeidet i Rollag videreføres for å klare å holde fokus og trykk på de igangsatte prosessene. 9. Økonomi og regnskap Regnskap for omstillingsarbeidet i Rollag (ansvar 3254 Omstilling) for perioden juni 2011 april 2014, eksklusiv lønn for 2014 som belastes budsjett for 2014, ligger som vedlegg til rapporten. Tilgjengelige midler til omstillingsarbeidet er kr. Regnskapet viser et mindreforbruk pr på ca kr (foreløpige tall pr ). 14

15 I tillegg til posteringer under 3254 Omstilling er det gjennomført og igangsatt en rekke prosjekter og tiltak som inngår i det totale omstillingsarbeidet, men som gjennomføres i regi av andre enheter i Rollag kommune, eller i regi av nabokommune eller annen organisasjon men der Omstilling bidrar med finansiering og andre ressurser (rådgivning, deltakelse i styringsgruppe, prosjektgruppe el.l.). En oversikt over samlede kostnader til prosjekter og tiltak som inngår i hele omstillingsarbeidet i Rollag viser totale kostnader på kr kr. som er finansiert ved: - Omstillingsstyret kr - Rollag kommune kr - Innovasjon Norge kr - Egenandel bedrifter kr - Egeninnsats bedrifter m.fl kr - Andre * kr * Andre er Regionale utviklingsmidler (Buskerud fylkeskommune), vegmidler Buskerud fylkeskommune, Nore og Uvdal kommune og VERDI-programmet. 10. Oppsummering Punktvis oppsummering av omstillingsarbeidet i Rollag for perioden juni 2011 april 2014: Omstillingsprogrammet i Rollag er kommet godt i gang med et høyt aktivitetsnivå og en rekke prosjekter og tiltak fordelt på de tre satsingsområdene Erfaring fra flere tiår med regional omstilling i Norge tilsier at varige resultater skapes gjennom langsiktig og systematisk innsats over minst seks år. En kan påvise tydelige effekter av omstillingsarbeidet to år inne i gjennomføringsfase. En har klart å forankre omstillingsarbeidet godt i næringslivet og blant innbyggere i Rollag, dette kommer til uttrykk gjennom at mange bedrifter deltar i utviklingsprosjekter og et stort antall innbyggere er involvert i nyetablerte foreninger Det har vært vellykket å følge standard arbeidsopplegg for regional omstilling, samarbeidet med Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune fungerer svært bra Ved utgangen av april er det påvist ca 17 nye arbeidsplasser som er skapt med påviselig bistand fra omstillingsarbeidet. Prognoser for nye arbeidsplasser basert på bedriftenes egne planer viser at det er realistisk å skape 20 nye arbeidsplasser innen utgangen av 2014 og 50 innen utgangen av Samtidig er det er stor usikkerhet knyttet til prognoser for nye arbeidsplasser, spesielt i små og nyetablerte bedrifter. Vektlegging av kompetansetiltak har gitt resultater ved at en rekke bedrifter arbeider med egne utviklingsplaner Tilgang på kompetanse og nettverk gjennom omstillingsarbeidet er en forutsetning for å oppnå resultater av omstillingsmidlene som bevilges; all utvikling må være basert på kunnskap Prinsippene i Prosjektlederprosessen PLP øker mulighet for suksess i gjennomføring av prosjekter Omstillingsplanen ble rullert tidlig i 2014 basert på opparbeidede erfaringer så langt. Omstillingsarbeidet er forsøkt spisset og det er definert ennå mer konkrete og etterprøvbare målsettinger En vil søke å rette fokus fra lokalt arbeid og utvikling i enkeltbedrifter til regionalt nivå og samarbeid mellom flere bedrifter Det er avgjørende at omstillingsprogrammet kan videreføres for perioden for å kunne høste gevinster av de utviklingsprosjekter som er igangsatt lokalt 15

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer