1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan er dette oppsummert i følgende punkter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:"

Transkript

1 Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014

2 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde ferdige industriareal med infrastruktur og små og mellomstore bedrifter med uutnyttet potensial. B. Bosteds- og fritidskommunen: Meløy kommune er gode på naturopplevelser, barnehager, skole og utdanning samt lokale anlegg for fritidsaktiviteter. Barrierer for bolyst er manglende regionsenterfunksjoner/bypreg, svake helse- og omsorgstjenester, samferdselsstruktur og svak serviceorientering i kommunen. Søndre Meløy synes å oppleve dårligst tilbud. C. Næringslivskommunen: Viktigste innsats-/utviklingsområder med størst utviklingspotensiale er: 1. Industri, produksjon og foredling 2. Fiske, oppdrett og havbruk De viktigste hindre for å realisere ovenstående potensial er: 1. Kapital (investorer, fond, støtteordninger) 2. Engasjerte eiere 3. Manglende miljø 4. Manglende fagkompetanse D. Målene for omstillingsarbeidet: - Arbeidsplasser: Størst potensial innen industri. - Nyetableringer: Størst potensial innen industri og noe innen havbruk og reiseliv o.l. - Samhandling: Må få til leverandørsamarbeid, partnerskap og dialogarenaer. - Robusthet: Spre risiko, etablere fond og støtteordning, styrke eksisterende virksomheter og lokalt eierskap. - Kompetanse: Prioritere utviklingskompetanse og spesialkompetanse. - Demografi: Endre alderssammensetting, styrke høyere utdanning, og utvikle regionalt arbeidsmarked. 2

3 1.2 Hva sier omstillingsplanen? Omstillingsplanen for Meløy kommune omfatter de ekstraordinære tiltak som er planlagt, og er ikke den fullstendige strategiske næringsplan for kommunen. Planen fokuserer på tre hovedinnsatsområder: nyetableringer (A), eksisterende næringsliv (B) og kommunens ansvar (C) i omstillingsarbeidet. I tillegg er det tre gjennomgående områder for å styrke strategiene A, B og C: kapital, kompetanse og kommunikasjon. Strategien balanserer mellom å få inn nye virksomheter (akkvisisjon) og satsing på eksisterende virksomheter. Det er satt et mål på 570 nye lønnsomme arbeidsplasser pr Status pr Meløy er kommet godt i gang med omstillingsprosessen. Roller og ansvar er avklart, og aktivitetene er fordelt mellom aktørene Meløy kommune, Meløy Næringsutvikling AS (MNU) og Meløy Utvikling KF (MU). Det er satt i gang en rekke prosjekter og aktiviteter, og resultater er allerede begynt å komme i områdene A og B mens område C henger noe etter. Arbeidsledigheten (helt ledige) pr. oktober 2013 var 132 personer (4 %). Det er registrert 80 delvis ledig og 47 på tiltak. Netto utflytting har økt; i 2011 (-15) og i 2012 (-72). 1.4 Om handlingsplanen Handlingsplan utarbeides av Meløy Utvikling KF i samarbeid med styret, styrebehandles av omstillingsstyret, og vedtas endelig av kommunestyret. Planen følges opp av omstillingsstyret og evalueres i oktober. Det rapporteres til kommunestyret i juni og desember. Ny handlingsplan for 2015 vil bli utarbeidet siste kvartal Frister for implementering av handlingsplan Handlingsplanen gjelder for året

4 2. Mål 2.1 for omstillingsarbeidet Visjon Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for omstillingsarbeidet: - Utvikle Meløy kommune som et kraftsenter for næringsutvikling i Salten-regionen og i Nord-Norge - Gjenoppbygge antall sysselsatte(2176) og innbyggertallet (6639) i kommunen på 2010-nivået innen Deretter øke antall sysselsatte og innbyggertallet i kommunen frem mot 2025 Visjonen til kommuneplanen er: Målet i dagens omstillingsplan er: Økt livskvalitet for Meløys befolkning. Sikre et bærekraftig lokalsamfunn, der bredden i næringsgrunnlaget utnyttes og videreutvikles på næringslivets premisser (bolyst, arbeidsplasser, fremtidshåp). En oversikt over sysselsettingsmål basert omstillingsplan vil nøkternt minst kunne gi følgende resultat pr : A Nyetableringer: 420 B Eksisterende virksomheter: 150 C Kommunes ansvar i omstillingen: 0 Omstillingsplanen omfatter også andre mål som kommunen må rapportere til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Disse omhandler: - Styrke næringsmiljøer - Videreutvikling av etablerte bedrifter - Entreprenørskap - Kompetanse - Infrastruktur - Tjenester - Stedsutvikling og profilering I partnerskapsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Meløy kommune er målet beskrevet slik: 4

5 Målet med omstillingsmidlene er å styrke næringsgrunnlaget i regionen ved å bidra til å etablere lønnsomme arbeidsplasser og øke verdiskapingen. Omstillingsorganisasjonen skal arbeide for en robust- og bred næringsstruktur som kan tilby sysselsetting for både kvinner og menn på tvers av næringer. Samtidig skal omstillingsmidlene medvirke til å styrke utviklingsevnen i området i løpet av omstillingsperioden. 2.2 Effektmål og langsiktige resultater Det skal vurderes i hvilken grad programmet har maktet å bidra til endring av de negative prognoser som lå til grunn for at Meløy kommune søkte statlige omstillingsmidler og om kommunen er blitt mer omstillingsdyktig. For å måle dette vil det bli brukt flere indikatorer basert på tilgjengelig data som oppdateres jevnlig. Demografisk utvikling, sysselsetting og lønnsomhet vil være sentrale måleindikatorer. «Robust næringsstruktur» er et mål for omstillingsprogrammet. Meløy var lite robust i forkant av omstillingsprogrammet på grunn av en sterk konkurranseutsatt industri innen solenergi, hvor ca. 20 % av innbyggerne var sysselsatt. Nedleggelsen av disse bedriftene rammet også de lokale underleverandørene sterkt, og forsterket sårbarheten. Målet for Meløy er å øke robustheten over tid. For å måle om vi lykkes med dette må det brukes robuste indikatorer. Det må sees på tallene over tid og gjøres sammenligninger med Nordland fylke og på landet forøvrig. Startmålingene for Meløy går tilbake til år Disse måler på 9 ulike indikatorer og gir sammenlignbare tall for Nordland fylke og Norge. Startmålinger for Meløy omfatter følgende indikatorer, og er utarbeidet av Telemarksforskning; 1. Befolkningsindeks ( ) 2. Befolkningsvekst ( ) 3. Flytting som % av folketallet ( ) 4. Arbeidsplassvekst ( ) 5. Arbeidsplassindeks 2000 ( ) 6. Andel lønnsomme foretak ( ) 7. NæringsNM rangering ( ) 8. Etableringsfrekvens ( ) 9. Attraktivitetsindeks ( ) En oppsummering fra Startmålinger Meløy År-første/siste Befolkningsindeks ,95 (2012) 96,85 (2013) Befolkning (2012) 6582 (2013) 6639(2010) Netto innflytting Meløy 8-72 Arbeidsplasser (2012) 2054 (2011) 2176(2010) Arbeidsplassindeks ,15 Andel lønnsomme foretak i % 55,8 61,1 (2011) 5

6 NæringsNM rang (2011) Nyetableringer Attraktivitet rang Delmål I handlingsplan 2014 er følgende delmål vektlagt for å styrke omstillingsprogrammet: Styrke den langsiktige satsingen innenfor industri, reiseliv og fiske/havbruk ved økt samarbeid med forskning og innovasjonsmiljøer. Styrke engasjementet og utviklingskompetansen i Meløy bedriftene gjennom nettverk, møteplasser og kompetanseutvikling. 3. Innsatsområder Innledning Målstruktur og innsatsområder i omstillingsplanen er som følger: Visjon Mål A Nyetableringer B Dagens virksomheter C kommunale rammebetingelser A1 Ny Industri B1 Reiseliv C1 utgår i 2014 A2 Olje/gass etbl. A3 Etabl. mindre bedr. A4 Offentlig arb.pl. B2 Fiske, havbruk. B3 Handel, tj.yt.. B4 Lev.sam. arb. C2 Næringsv. kom. C3 Bolyst B5 Konsern bedr. felles innsatsområder Kompetanse Kapital/fond Kommunikasjon For 2014 beholdes innsatsområdene under A og B, mens for området C utgår C1. 6

7 3.1 Innsatsområde A- Nyetableringer Mål 420 arbeidsplasser. Meløy har hatt etablering av ny industri som et sentralt innsatsområde hvor det også er prognostisert flest arbeidsplasser. Akkvisisjon (tilføring av ny virksomhet fra andre steder) og nyetablering krever stor innsats, høy kompetanse og mye kapital. MNU er utpekt til å stå i ledelsen av satsingen på ny industri og olje/gass området : Strategi A1: Ny Industri Styrkes gjennom direkte satsing på nye industriprosjekter-forstudie og forprosjekt. Minst 350 nye arbeidsplasser innenfor industri, og minst 4 nye bedrifter. Søk etter nye industriprosjekter, forstudie/forprosjekt med 7-10 prosjekter, samt 1 ny etablering med arbeidsplasser. Budsjett Finansiering Prosjektkostnad kr 25 mill. Omstillingsmidler kr 10.7 mill : Strategi A2: Olje/gass-etablering Forstudie skal avklare mulighetsrommet og strategien for Meløy. Oppstart i februar 2014 med seminar for bedrifter i Meløy som satser/ønsker å posisjonere seg mot oljeindustrien. Strategi som støtter Meløy-bedriftenes satsing innen oljeindustrien. Strategi for Meløys satsing innen olje/gass. Nettverk/utviklingskompetanse til bedriftenes egen satsing. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr Strategi A3: Etablering av mindre virksomheter Etablererstipend, veiledning, etablererprogram og gründertreff. 30 nye arbeidsplasser innen Måleindikator er nyetableringer. 7

8 Budsjett Når minst 50 potensielle etablerere med et eller flere tiltak i løpet av Prosjektkostnad kr 1,9 mill. Finansiering Omstillingsmidler kr Strategi A4: Offentlige arbeidsplasser Oppfølging av forstudiene i et forprosjekt. 20 nye offentlige arbeidsplasser innen Identifisere inntil 3 prosjekt og følge disse opp gjennom formålstjenlige kanaler. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr Innsatsområde B Dagens virksomheter Mål 150 arbeidsplasser. I 2014 skal det gjennomføres konkrete samarbeidsprosjekt innenfor alle strategiene, innovasjonsutvikling gjennom tettere samarbeid med forskning/universitet og regionale utviklingsmiljøer. Novadis (Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv), Universitetet i Nordland, avd. Aqva for utvikling innen havbruk. Bedriftene i Meløy oppfordres til å utvikle egne ideer og styrke samarbeidet med andre bedrifter og fagmiljøer for å nå sine mål. Finansiering: Informasjon om ordningene på Meløy bedrifter som satser utover lokalmarkedet og innenfor strategiene (B1,B2 og B4) kan søke midler til forstudie og forprosjekt fra omstillingsprogrammet. Videre kan det søkes Innovasjon Norge om midler til bedriftsnettverk og støtte til utviklingsprosjekter. Bedriftene I Meløy oppfordres også til å bruke den rettighetsbaserte ordningen Skattefunn i sine utviklingsprosjekter Strategi B1: Reiseliv Felles satsing for å løfte opplevelsesnæringen i Meløy. Egen tiltaksplan utarbeidet for 2014 med tiltak innenfor markedsføring, forprosjekt reisemålsutvikling, kompetanseheving og produktutvikling. Styrket og mer synlig opplevelsesnæring. Nye produkter og flere bedrifter. Måleindikator hentes fra offentlig reiselivsstatistikk. 8

9 Budsjett Finansiering Sette bedriftene i bedre stand til å produsere og promotere nye opplevelsesprodukter. Prosjektmidler kr 3 mill. Omstillingsmidler kr 1,25 mill Strategi B2: Fiske/havbruk Budsjett Finansiering som vil stimulere etablerte bedrifter til økt satsing i kommunen. Avklaring av nye muligheter for fiskeri og havbruk gjennom flere forstudier. Dette gjennomføres av lokale ressurser med kompetanse/utviklingsplaner og gjennom regionale kompetansemiljøer. Satsing på oppdrett av nye arter vil videreføres i Innenfor havbruk vil det også åpnes for økt satsing på serviceindustrien knyttet til næringa. Utover dette åpnes det for samarbeid med næringa for å utvikle/realisere muligheter som næringa tar initiativ til å utvikle. Kommunens satsing på fiskere gjennom lån videreføres i Det er avsatt 1 million til dette. Økt omsetning innenfor havbruk ved flere etablerte enheter/nye satsninger. Måleindikator er ikke spesifisert. Satse på flere prosjekter etter initiativ fra næringa/etablere nye områder selv. Avdekke flere muligheter gjennom kartleggingsstudie. Prosjektmidler kr 3 mill. Omstillingsmidler kr 1,5 mill. Kommunal ordning for fiskere kr 1 mill Strategi B3: Handel og tjenesteytende næringer Nettverksprosjektet videreføres i Næringa oppfordres til fortsatt felles satsing for å redusere handelslekkasjen og ta sin plass som regionalt handelssenter. Det gis åpning for å satse ytterligere på fellestiltak for næringa knyttet til en videre oppfølging av nettverksprosjektet. Ørnes som et synlig handelssenter i region. Redusere handelslekkasjen og øke omsetningen og antall ansatte. Fra tallene; handelslekkasje 107 millioner, antall butikker 48, omsetning 376 og antall ansatte 252. Styrket omdømme som regionalt handelssted. Synlig resultat fra nettverksprosjektet som startet i Budsjett Prosjektkostnad kr

10 Finansiering Omstillingsmidler kr Strategi B4: Leverandørsamarbeid Vi tror dette blir et viktig satsningsområde i Erfaringene fra SMB Utvikling tilsier at det er et betydelig potensial for både økt omsetning og øke antall arbeidsplasser i Meløy blant dagens bedrifter. Videre er leverandørsamarbeid både som (a) underleverandør mot større virksomhet og (b) for å komme i posisjon ved større leveranser av varer og tjenester et viktig område i Meløy. Mulige områder her er mellom annet entreprenørvirksomhet, elektro, transport, verksted/vedlikehold og helse. Budsjett Finansiering Flere nettverkssamarbeid i Meløy, møteplasser og idémyldringer. Pilotprosjekt nasjonalt for å styrke gevinstrealiseringen i «SMB Utvikling». Forstudie og forprosjekt for satsinger utover lokalmarkedet. Styrke lønnsomhet og omsetning, øke antall ansatte i dagens Meløybedrifter og knoppskytinger. Måleindikatorene er arbeidsplassindeks, andel lønnsomme foretak, NæringsNM rangering. Flere utviklingsprosjekter i dagens bedrifter og økt utviklingskompetanse i bedriftene. Prosjektkostnad kr 4,0 mill. Omstillingsmidler kr 1,99 mill Strategi B5: Konsernbedrifter Oppsøkende virksomhet fra ordfører, omstillingsstyret og representanter. Øke antallet arbeidsplasser i Meløy. Måleindikator er arbeidsplassindeks. Kartlegge og følge opp muligheter for nye satsinger i Meløy hos konsernbedrifter etablert i kommunen. 3.3 Innsatsområde C kommunale rammebetingelser for næringsutvikling. Mål: Ansvaret for det generelle næringsutviklingsarbeidet ligger i kommunen. Omstillingen i Meløy er et avgrenset næringsutviklingsprogram. I 2014 er målet å styrke synergien mellom disse gjennom økt dialog, samarbeid og forståelse. 10

11 3.3.1 Strategi C2: Næringsvennlig kommune Spørreundersøkelsen har avdekket at kommunen har et visst forbedringspotensial i behandling av næringslivet. Innovasjon Norge har et eget prosjekt «Næringsvennlig kommune» som det er ønskelig at kommunen gjennomfører i Dette er et tiltak alle kommuner som har omstillingsprogram anbefales å gjennomføre. Kommunal næringspolitikk og planlegging er av stor betydning for næringslivets konkurransekraft. Sikre og styrke tilretteleggingen for Meløys næringsliv. Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet. Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet ved blant annet å implementere PLP ProsjektLederProsessen som et felles verktøy for prosjektutvikling. Gjennomføre forstudie næringsvennlig kommune. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr Strategi C3: Bolyst MU må i 2014 i samarbeid med kommunen avklare hvilke aktuelle program som KRD, fylkeskommune, Husbanken og andre vil fortsette/sette i verk og hva som kan være av interesse for Meløy. Forstudiet skal gi en strategisk avklaring og valg av bolysttiltak for Meløy, og det skal nedsettes en referansegruppe med prosjektleder. Forstudiet avlegger rapport mai Det må avklare finansieringsmuligheter for videreføring i hovedprosjekt. Ut fra dette velges prosjekt for videreføring i et forprosjekt. Bidra til å gjøre Meløy til et attraktivt sted å bo. Måleindikator er Attraktivitetsrangering. Få igangsatt forprosjekt for et større «bolystprosjekt» i kommunen. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr

12 3.4 Felles Innsatsområder Felles innsatsområder kommer i tillegg og er med å styrke strategiene i A, B og C Strategi: Kompetanse «Kompetanseklynge Meløy» er etablert med representanter fra offentlig og privat sektor. Klyngen vil i 2014 jobbe med utvikling av en strategiplan for kompetanseutvikling i Meløy. Sikre prosessen for etablering av MITS, Meløy Innovasjon og Teknologi Senter. Sikre gjennomføring av Y-veien for det første kullet. Vurdere mulighetene for videre satsing og organisering av Y-veien kull to. Eget utviklingskompetanseprosjekt med inntil 10 prosjekter fra kommune, MU og frivillige organisasjoner. Økt utviklingskompetanse i bedriftene, offentlig støtteapparat og i frivillig sektor. Strategiplan og utviklingsplan for kompetanseutvikling i Meløy. Utviklingsprogram med inntil 10 prosjekter, oppstart høst Gjennomføre og avslutte Y-veien for kull 1 våren Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr Strategi: Kapital Signalene fra bankene er foruroligende i forhold til finansiering av nye bedriftsetableringer. Krav til sikkerhet er betydelig skjerpet og rentemarginen til bankene har økt. Dette kan sette en reell brems på mulighetene for å realisere nye bedriftsprosjekter i Meløy. Styret i MU må vurdere hvordan egenkapitalfondet skal organiseres og finansieres. Det må videre vurderes vedtekter og styresammensetning. : Egenkapitalfond stiftes i januar Sikre nødvendig egenkapital til viktige etableringer og prosjekter i Meløy. Prosjekter og etableringer som har betydning for realisering av nye sikre arbeidsplasser og som styrker robustheten i Meløy. For 2014 er målet å sikre oppstart og effektiv drift av fondet. 12

13 3.4.3 Strategi: Kommunikasjon Egen handlingsplan for 2014; kommunikasjonsstrategi nr. 3. Bygge identitet og etablere fellesskap og eierskap, samt skape engasjement og fremtidstro. Nå ut til våre viktigste målgrupper, som er kommunens innbyggere, lokalt næringsliv, politikkere lokalt, regionalt og nasjonalt og Saltenregionen. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr Budsjett og finansiering Oppsummert budsjett og finansiering for hvert av innsatsområdene over Område MU MNU MNF Prosjekteiere Sum Budsjett midler A1-Industrietabl A2-Olje/gass etabl A3-Mindre etabl A4-Offentlige arb.plasser B1-Reiseliv B2-Fiske/oppdrett B3-Handel/tj.ytende B4-Leverandørsamarb B5-Konsernbedrifter C1-Infrastruktur C2-Næringsvennlig kommune C3-Bolyst Kapital Kompetanse Kommunikasjon Sum Sum midler = omstillingsmidler. Budsjett = total prosjektkostnad; omstillingsmidler + andre midler og egeninnsats. Kostnadsplan 2014 Administrasjon Sum

14 Finansieringsplan 2014 Meløy kommune 5000 Nordland fylkeskommune Momsrefusjon, termin 1-4,

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS STRATEGI FOR PERIODEN 2016-2019 20.04.15 INNHOLD Prosess... 2 Eiertrategier overfor Indre Østfold Utvikling

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer