Omstillingsplan for Rollag Med handlingsplan for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014"

Transkript

1 Omstillingsplan for Rollag Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1

2 Innledning Bakgrunn for Rollags omstillingsstatus Rollag kommune har over flere år opplevd en nedgang i befolkningstall og arbeidsplasser. Kommunen fikk tilsagn på sin søknad om omstillingsstatus i juni 2011, med planlagt prosjektperiode i Omstillingsarbeidet skal evalueres etter tre år før det tas stilling til videreføring for tre nye år. Omstillingsstatusen innebærer at kommunen over en tidsbegrenset periode på inntil seks år tilføres ekstraordinære ressurser i form av rådgivning og økonomiske midler for å styrke utviklingen av lokalsamfunnet. Midlene skal benyttes som et supplement til ordinære virkemidler, og primært til utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Både bedriftsrettede og tilretteleggende prosjekter kan finansieres gjennom programmet. Infrastruktur og andre samfunnsrelaterte prosjekter kan finansieres dersom de er av stor betydning i næringspolitisk sammenheng. Innsatsen i omstillingsperioden er basert på Strategisk Utviklingsanalyse Rollag kommune, kommuneplanens samfunnsdel, resultater oppnådd i 2012/2013 og prosesssamlinger med omstillingsstyret og andre sentrale aktører. Omstillingsplanen har to deler: 1. Strategisk del Beskriver dagens situasjon, mål og strategier for omstillingsarbeidet Strategisk del ligger i hovedsak fast gjennom omstillingsperioden, men underlegges årlige vurderinger og justeringer. 2. Årlig handlingsplan Beskriver hvilke tiltak man søker å gjennomføre for hvert år i omstillingsperioden, m e d budsjett/finansiering og organiseringen av arbeidet. Utfordringen er nå å stimulere til optimisme og legge til rette for verdiskaping og bosetting, ved effektiv og målrettet bruk av de ekstraordinære ressursene kommunen nå rår over. Omstilling og nyskaping i Rollag Side 2

3 STRATEGISK DEL 1. Dagens situasjon i Rollag Hovedtrekk ved inngangen til 2014: Befolkningsnedgangen synes stoppet opp Fortsatt underdekning av personer mellom år Netto utpendling av kommunen Lav arbeidsløshet Industri, helse- og sosialtjenester er de største sektorene for sysselsetting Rollag kommune har styrket sitt omdømme Rollag har fortsatt et sårbart næringsliv, men er mindre utsatt enn i år 2000 Oppsummering av omstillingsarbeidet : Mange bedrifter og enkeltpersoner er involvert i utviklingsprosjekter i omstillingsarbeidet gjennom satsingsområdene næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst Omstillingsarbeidet har fram til oktober 2013 bidratt til 13 nye arbeidsplasser. Mange utviklingsprosjekter er på gang i næringslivet, det er identifisert mer enn 20 utviklingsprosjekter som fram til utløpet av 2017 kan medføre mellom 28 (pessimistisk) og 74 (optimistisk) nye arbeidsplasser. Dersom alle kjente muligheter skulle slå til vil det kunne skapes mer enn 110 arbeidsplasser innen Sannsynligheten for dette vurderes som relativt liten. Samarbeid i næringslivet er under utvikling, rundt 30 lokale bedrifter har organisert seg i Rollag næringsforening for å samarbeide om markedsføring mv En trenger synlige resultater i stedsutviklingsarbeidet, etter lang prosess med planlegging Boligmarkedet er i bedring; økt etterspørsel medfører at få boliger er tilgjengelig, boliger som legges ut for salg og utleie forsvinner etter kort tid og salgs- og utleiepriser er stigende Satsing på kompetansetiltak gir resultater i form av styrket evne og vilje til utvikling Organisering av omstillingsarbeidet har gått bra, en har fulgt læreboka for omstilling og etablert godt samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge Bygdefolkets oppfatning av omstillingsarbeidet er fortsatt positiv Oppgave- og ansvarsforhold mellom kommune og omstillingsstyre er avklart Samspill med næringslivet er bra, det at omstillingsstyret setter krav til resultater overfor næringslivet fungerer godt I videreføringen vil omstillingsprogrammet ha spesiell fokus på: Spisse innsatsområdene noe mer Fokusere på samarbeidsprosjekter og kompetanseheving Etablere en klar informasjons- og kommunikasjonsstrategi Tettere oppfølging av prosjekter Konkretisere og periodisere målsettinger Forpliktelse, forankring og forståelse «Ting Tar Tid» Vurdere hvordan arbeidet skal videreføres etter omstillingsperioden Omstilling og nyskaping i Rollag Side 3

4 2. Mål for omstillingsarbeidet: Hovedmålet for utvikling i Rollag kommer til uttrykk i kommuneplanen: Rollag skal ha minst 1500 innbyggere i 2020 Befolkningsnedgangen skal være snudd innen 1. jan 2015 Omstillingsarbeidet vil bidra til å realisere kommuneplanens mål. Omstillingsarbeidets mål: Bidra til at skapes minst 20 nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2014 og 50 innen utgangen av 2017 Bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene ut fra en prognose på at en ny arbeidsplass utgjør en befolkningsvekst på to innbyggere Dette er ambisiøst, men kommunen og omstillingsstyret mener at målsetninger er realiserbare, gitt de forutsetninger kommunen har som omstillingskommune. Rollag kommune og omstillingsstyret er også bevisst på at innsatsen i omstillingsperioden skal ha effekter utover omstillingsprogrammets løp. Periodisert målsetting for omstillingsarbeidets arbeid: Som grunnlag for omstillingsarbeidets arbeid opp mot nevnte målsetting, legges følgende prognose med periodiserte målsettinger: År SUM Folketall ved inngang år Nye arb.plasser i løpet av året Utgjør befolkningsendring (= ant. nye arbeidsplasser x 2) Folketall ved utgang år Omstilling og nyskaping i Rollag Side 4

5 3. Strategier i omstillingsarbeidet: For å nå disse målsetningene er følgende innsatsområder valgt ut: 1. Næringsutvikling 2. Stedsutvikling i Rollag og Veggli 3. Bolyst 3.1 Næringsutvikling Resultatmål: Omstillingsarbeidet skal bidra til nye arbeidsplasser i henhold til oppsettet i matrisen under, og som viser nye arbeidsplasser det enkelte år fordelt på bransjer. År SUM Nye arb.plasser i løpet av året Herav bygg og anlegg 8, ,5 - Herav handel og service 1, ,5 - Herav mat/grønt reiseliv Herav annet Akkumulert antall nye arbeidsplasser Utdyping av arbeidet under satsingsområde næringsutvikling: Veggli er videreutviklet som sentrum for handel og service. Omsetning i detaljhandel pr innbygger er økt med 20 % innen og 40 % innen Lokal verdiskaping av hyttebygging i Rollag kommune er økt betydelig gjennom samarbeid og profesjonalisering av den enkelte bedrift Nettverket av lokale produsenter innen mat, natur- og kulturopplevelser har utviklet seg videre og innarbeidet Numedal som en attraktiv opplevelsesregion Private aktører investerer i eiendoms- og boligutvikling i tettstedene Gjennom samarbeid kan små bedrifter realisere oppgaver som ellers ikke er mulige Det er et mål at 80 % av alle bedrifter innen handel, service, turisme og hyttebygging deltar i lokalt eller regionalt samarbeid om markedsføring og destinasjonsutvikling Det er en målsetting å oppnå flere bedrifter med flere ansatte. Antall virksomheter med 5 eller flere ansatte har økt fra 7 til 12 Det skal søkes etter muligheter for å oppnå knoppskyting av Kongsberg-industrien Arbeidet innenfor strategi næringsutvikling skal særlig fokusere på følgende: Støtte de bedrifter som vil og kan utvikle seg Støtte skal i hovedsak gis til utviklingsprosjekter i forstudie- og forprosjektfase Omstillingsarbeidet skal gi støtte til initiativ fra aktører i andre bransjer enn de nevnte dersom dette kan medføre etablering av flere arbeidsplasser Økt kompetanse innen prioriterte områder som gir økt profesjonalitet i bedriftsstyrer og ledelse, større utviklingsevne og mer faglig dyktige og kompetente virksomheter Omstilling og nyskaping i Rollag Side 5

6 Utvikle et mer robust næringsliv basert på NHO s kriterier: Rollag er den mest sårbare kommunen i Buskerud og nr 35 i landet fordi KA Rollag sysselsetter en stor andel av arbeidstakerne samtidig som virksomheten medfører stor grad av bransjespesialisering for arbeidsstokken. Rollag vil få et mer robust næringsliv (= mindre sårbarhet) dersom det utvikles flere arbeidsplasser i andre bransjer samtidig som arbeidsmarkedsintegrasjonen øker, dvs. at inn- og utpendling av arbeidskraft til nabokommuner øker. 3.2 Stedsutvikling Veggli og Rollag Resultatmål: Økt omsetning i handel og service i Veggli gjennom bredere tilbud, flere butikker, samlokalisering av bedrifter i to handelssentre; tyngre handel på industriområdet og detaljhandel i sentrum. Mer synlige, sterkere identitet, vektlegging av estetikk og økt trivsel i begge tettsteder Økt bolyst gjennom flere møteplasser og bredere aktivitetstilbud Økt trafikksikkerhet i begge sentrum Bedre boligtilbud i form av varierte og attraktive boliger tilpasset målgruppenes behov I Rollag er det en målsetting å bevare og videreutvikle tettstedets funksjoner Arbeidet innenfor strategi stedsutvikling skal særlig fokusere på følgende: Stedsutviklingsarbeidet skal gjennomføres som inkluderende og mobiliserende prosesser for hvert tettsted, der innbyggere, næringsliv og foreningsliv inviteres med Utvikle Veggli som sentrum for handel og service Utvikle Rollag som sentrum for grønt reiseliv og lokalmat, industri og produksjon, offentlig administrasjon og landbruk Det skal være aktive velforeninger som organiserer aktørene og de tiltak/prosjekt som prioriteres gjennomført. Fungerende/fruktbart samarbeid mellom kommune, velforeninger, næringsliv og andre offentlige myndigheter Gjennomføre tiltak som er planlagt i stedsutviklingsarbeidet 3.3 Bolyst Resultatmål for bolyst: Oppnå et fungerende boligmarked med private boligaktører og et variert boligtilbud Kunne dokumentere økning i boligpriser på salg og utleie gjennom omstillingsperioden Økt boligbygging; oppstart av minst fire boliger pr år Økt bolyst og framtidstro blant innbyggere generelt og ungdom spesielt Økt folketall; netto innflytting og spesielt økning i aldersgruppa år Bedre markedsføring og synliggjøring av de boligtilbud og fritidstilbud som finnes Omstilling og nyskaping i Rollag Side 6

7 Arbeidet innenfor strategi bolyst skal særlig fokusere på følgende: Boligbygging i privat regi, men med stimulering fra kommune Bedre forvaltning av boliger tilhørende kommune og boligstiftelse Tilstrekkelig antall godkjente og opparbeidede boligtomter i hele kommunen Økt kompetanse på hvordan få personer i prioriterte målgrupper til å flytte til Rollag Bedre informasjon og markedsføring av Rollag som bo-, oppvekst- og arbeidskommune, og som del av felles bo- og arbeidsregion med Numedal og Kongsberg Økt omdømme blant barn og unge; trivsel og sosiale forhold skal være slik at ungdom søker seg hjem igjen Innbyggerundersøkelser som dokumenterer endringer i bolyst og framtidstro Utvikle et effektivt kommunikasjonstilbud til arbeidsplass og service/handelssentra Ungdom og entreprenørskap Omstilling og nyskaping i Rollag Side 7

8 4. Organisasjon Kommunestyret Leder av omstillingsstyret Omstillingsstyret Hovedprosjektleder Oppdragsgiver og prosjekteier Mottaker og forvalter av midlene til omstilling Vedtar omstillingsplanen Rapporterer til fylkeskommunen Gir mandat til omstillingsstyret Prosjektansvarlig Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekter der målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg. PA er økonomisk ansvarlig og ansvarlig for at avgjørelser tas PA har et overordnet ansvar for framdrift og resultat PA er hovedprosjektleders (HPL) overordna Mandat Ansvar for effektiv gjennomføring av handlingsplanen og disponering av omstillingsmidlene. Har spesielt ansvar for tilfredsstillende informasjon og for at gode medvirkningsprosesser sikrest Utarbeider forslag til handlingsprogram. Herunder vurdering av sammensetning og mandatet til omstillingsstyret Omstillingsstyret har fullmakter til opprettelse av arbeidsutvalg Rådmann møter som observatør i omstillingsstyret med talerett og møteplikt. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge har observatører Mandat til styret med møte- og talerett. Rapporterer til PA og opptrer med PAs delegerte myndighet Har det operative ansvaret for gjennomføringen av omstillingsprogrammet Økonomisk oppfølging Sekretær for omstillingsstyret Praktisk utvikling av forslag til kommende års handlingsplan Utvikling av rapporter i tråd med PAs forventninger Er prosjektansvarlig, overfor evt. delprosjektleder(e) Omstilling og nyskaping i Rollag Side 8

9 Budsjett Handlingsplan 2014 HANDLINGSDEL Total disponibel ramme for omstillingsarbeidet i 2014 er kr Hele beløpet dekkes av tilskudd fra KMD/Buskerud fylkeskommune. Innsatsområde Fellesprosjekter, forstudier og forprosjekter, kr Bedriftsprosjekter/ søkbare midler til forstudier og forprosjekter, kr Totalt kr Næringsutvikling Stedsutvikling Veggli og Rollag Bolyst Administrasjon og styrearbeid DISPONIBLE MIDLER Omstilling og nyskaping i Rollag Side 9

10 Innsatsområde: Næringsutvikling Ramme 2014 kr Navn på tiltaket Prosjektkategori PA/PL Budsjett Oppstart - Søkbare midler Bedriftsprosjekter PA: Bedrift PL: Bedrift Hovedprosjekt markedsføring Fellesprosjekt PA: Forprosjekt faghandelssenter Fellesprosjekt PA: KH Merknad avslutning Hele året Søkbare midler til bedrifters forstudier og forprosjekter Kr dekkes av omstillingsmidler, rest-midler fra Etablere samarbeid om prioriterte markedsføringstiltak for næringsliv og andre aktuelle tilbud Gjennomføre forprosjekt innen 1. juli Videreføring til hovedprosjekt forutsettes å være selvfinansierende evt. med kommunale midler til investering i Veggli næringspark. Forprosjekt Grønt Reiseliv Fellesprosjekt/ bransjenettverk PA: MIN PL: MIN Matopplevelser Numedal SA fikk i jan 2014 kr til gjennomføring av forprosjektet Bedriftsoppfølging Fellesprosjekt PA: KH Oms-styret bevilget høst 2013 kr til oppfølging av bedrifter, herav kr i avtale med Numedal Næringshage AS Økt verdiskaping av hyttebygging Økt handel og service Knoppskyting til Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag. Fellesprosjekt/ bransjenettverk Fellesprosjekt/ bransjenettverk Fellesprosjekt PA: KH PA: KH PA: KH Private boligaktører Fellesprosjekt PA: DÅB PL: Etablere bransjenettverk for bygg, anlegg og eiendom for å heve kompetanse og utvikle samarbeidsløsninger om kontrakter samt markedsføring Etablere bransjenettverk for handel og service; mulighetsstudie for økt handel og service, markedsundersøkelse og plan for utvikling av bedrifter og næringen Forstudie for å avklare muligheter for å etablere ny virksomhet basert på underleveranser til Kongsbergindustrien, bl.a. ved å bruke gamle Rollag skole som kompetansemiljø Stimulere private boligaktører til å igangsetteleilighetsprosjekt i 2014 Omstilling og nyskaping i Rollag Side 10

11 Innsatsområde: Stedsutvikling Veggli og Rollag Ramme 2014: kr Navn på tiltaket Prosjektkategori PA/PL Budsjett Oppstart Stedsutvikling Veggli og Rollag Fellesprosjekt PA: DÅB PL: GHL Innsatsområde: Bolyst Ramme 2014: kr Merknad avslutning Gjennomføre prioriterte tiltak i stedsutviklingsarbeidet for Rollag og Veggli. Navn på tiltaket Prosjektkategori Ansvarlig/ Budsjett Oppstart Merknad prosjektleder avslutning Markedsføring av Rollag som bo- og arbeidskommune Fellesprosjekt PA: KH Samtidig som Rollag næringsforening lager felles nettportal for næringslivet i Rollag presenteres boligtilbud, kultur- og fritidstilbud på nettportalen i samarbeid med lag og foreninger Forstudie pendlerbuss Fellesprosjekt PA: KH Avklare grunnlag for pendlerbuss Rollag Kongsberg. Etablere pendlerforum for å kartlegge behov og ønsker. Innbyggerundersøkelse Fellesprosjekt PA: KH Gjennomføre innbyggerundersøkelse for å kartlegge endringer i bolyst og framtidstro Forstudie tilflytting Fellesprosjekt PA: KH Avklare strategi for å øke tilflytting i forhold til prioriterte målgrupper; utflyttet ungdom, industriansatte, livsstilstilflyttere og flyktninger Forprosjekt attraktivitetsutvikling i Kongsbergregionen Fellesprosjekt PA: JEI Deltakelse i fellesprosjekt for å utvikle attraktivitet for tilflytting for kommuner i Kongsbergregionen. Entreprenørskap i skolen Undervisningsprosjekt PA: Veggli skole PL: Stimulere til å utvikle opplegg for entreprenørskap på Veggli skole, i samarbeid med næringslivet Søkbare midler Hele året Omstilling og nyskaping i Rollag Side 11

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Med handlingsplan for 2013 Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstilling og nyskaping

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 1. tertial 2015 Innhold Innledning... 3 Demografi utvikling 1 kvartal 2015 - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet...

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013 Rollag kommune Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 5 Utviklingstrender - demografi... 6 Handlingsprogram... 7 Omdømmebygging... 7 Folkehelse...

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013

Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013 Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013 Meråker, april 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 3 2. OMSTILLING I MERÅKER 3 3. PROGRAMSTATUSVURDERING 2011 3 4. BESKRIVELSE AV PROSESSEN

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Omstilling i Berlevåg

Omstilling i Berlevåg TFoU-rapport 2015:7 Omstilling i Berlevåg Sluttevaluering av omstillingsprogram Roald Sand Espen Carlsson Postboks 2501, N-7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no TFoU-rapport 2015:7

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020

OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020 OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020 Endelig versjon 30. april 2014 Omstillingsplan 2014-2020 Hurum kommune Side 1 Innhold 1. STATUS OG PROGNOSER FOR HURUM KOMMUNE...3 1.1 Sammendrag...3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6143: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2012-2015. Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2012-2015. Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST og strategier 2012-2015 Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :...2 Forord...3 1. Innledning og bakgrunn...4 2. Organisering...5 2.1 Programorganisering og LIVs

Detaljer

PROGRAMSTATUSVURDERING

PROGRAMSTATUSVURDERING PROGRAMSTATUSVURDERING Omstillingsområde: Fylke: Loppa Finnmark Omstillingsenhet: Omstillingsprogrammet for Loppa kommune Omstillingsperioden: 2007-2010 Omstillingsår: 2009 Deltakere: Jan-Eirik Jensen,

Detaljer

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND Rapport fra Opptur Søndre Lands forstudie "Videreføring av omstillingsarbeidet" 15.09.15 UTKAST til Notat om "Videreføring av omstillingsarbeidet"

Detaljer

PLANSTRATEGI 2012-2016

PLANSTRATEGI 2012-2016 PLANSTRATEGI 2012-2016 1. INNLEDNING Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Planstrategien skal sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune

Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune Lysaker, 8. desember 2011 Roald A Johansen partner ifo-institutt for organisasjonsutvikling DA Strategisk utviklingsanalyse for Rollag kommune Side 1 1. Sammendrag...

Detaljer