1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:"

Transkript

1 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke kommune: Innsatsområder: 1. Bidra til at flere av våre ungdommer fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid. 2. Bidra til en robust fysisk og psykisk helse i befolkningen gjennom økt fysisk aktivitet, valg av sunt kosthold og fremme av fellesskap, trygghet og deltakelse. 3. Redusere antall skader og ulykker med varige men. 1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: Det er en påvist sammenheng mellom utdanning/ inntekt og helse/dødelighet. Det må derfor være et overordnet mål å legge til rette for at flest mulig gjennomfører videregående skole. Dette åpner muligheter for videre utdannelse, til deltakelse i arbeidslivet og et meningsfylt liv. Når ungdom faller ut av skoleløpet, kan det være sammensatte grunner til det. Erfaringene viser at utsatte elever er synlig på et tidlig tidspunkt. Hvilke barn er i risikosonen for frafall fra videregående skole? Antall uføre under 45 år og årsak til innvilget uføretrygd. Antall sykmeldte og årsak til sykefravær. Kartlegging av drop-out fra ungdomsskolen. Kartlegge språkutvikling hos 4- åringer. Kartlegge leseferdigheter i skolen. Kartlegge mobbing i skolen. Implementere God oppvekst i Stokke i den overordnede Folkehelsestrategien. Gjennomføre God oppvekst i Stokke : 1. Prosjekt God Oppvekst i Stokke som har fokusområdene: a. Språkutvikling/leseferdigheter. b. Mobbing. c. Psykisk helse.

2 2 2. Gjøre foreldrene best mulig rustet i foreldrerollen gjennom å etablere strukturert foreldreveiledning fra tidlig i barnas liv til avsluttet grunnskole (svangerskapskontroll, helsestasjon, barnehage, skole m fl). 3. Tilstrebe god kvalitet og godt kvalifisert personale i barnehagene. 4. Vurdere muligheter og effekt av Åpen barnehage. Etablere systematisk forpliktende samarbeid mellom NAV og Stokke kommune om praksisplasser. Legge til rette for flere lærlingplasser for å åpne opp for arbeidstrening. Språkpraksisplasser. Tilstrebe helsefremmende skoler og arbeidsplasser. 2. Bidra til en robust fysisk og psykisk helse gjennom økt fysisk aktivitet, valg av sunt kosthold og fremme av fellesskap, trygghet og deltakelse: Mens infeksjonssykdommer tidligere utgjorde en stor del av sykdomsbyrden, er nå sykdommer som kan relateres til helseadferd og livsstil vår største helseutfordring. Hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, kreft og KOLS preger sykdomsbildet sammen med psykiske lidelser og muskel- og skjelettsmerter. Samtidig er det store helseforskjeller mellom kjønn, sosiale lag og etniske grupper. Forskning viser at kosthold, fysisk aktivitet og tobakksbruk henger sammen med sosioøkonomisk status. Jo høyere inntekt og utdanning, desto sunnere helseadferd Økt fysisk aktivitet: Hvor mange går/sykler til de ulike skolene i Stokke? Hvor mangler det sikker skolevei i Stokke? Fremmer friluftsbarnehager folkehelsa? Kartlegge trivsel, fysisk form, motorisk kompetanse og vekt hos barna og sykefraværet hos personalet. Kvalitet og størrelse på utearealer på skolene. Hvor leker barn og ungdom? I hvilken grad er det trygge og utfordrende aktivitetsområder for alle aldre - nærmiljøanlegg og bruk av disse? Tilgjengelighet til friområder. Skaffe oversikt over aldersspenn og generasjonsskifter i boligområder. Alle elever skal ha trygg skolevei. Tilrettelegge for og ha en målsetning om at alle elever med trygg skolevei skal gå eller sykle til skolen. For barn som transporteres med buss eller bil opparbeides det egne droppunkter et stykke fra skolen. Dette i samarbeid med FAU og andre involverte parter. Faste foreldremøter i barnehage og skole med tema fysisk aktivitet og kosthold. Tettere oppfølging av familier i risikosonen (foreldreveiledning og lavterkseltilbud). Videreutvikle Frisklivssentralens tilbud.

3 3 Ta hensyn til folkehelseaspektet i alle former for arealplanlegging. Sikre gode nærmiljø, aktivitetsområder og gang-/sykkelveier tilpasset alle aldersgrupper i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel og i økonomiplan Valg av sunt kosthold: Hva serveres i barnehager, skoler, SFO og kantiner? Hva serveres fra brusautomater og serveringsautomater i kommunale bygg? Hva serveres på idrettsarrangement og lignende? Vekt i førskole, 3. klasse og 8. klasse? Innføre klare rutiner på helsestasjon og i skolehelsetjenesten for veiing, tiltak og foreldreveiledning rundt kosthold. Kompetanseheving blant ansatte i barnehage og skole gjennom Helsedirektoratets Bra Mat kurs. Innføre Helsedirektoratets retningslinjer som norm for servering i kommunale og private barnehager, i skole, SFO og kantiner. Motivere til sunne idrettsarenaer Fremme fellesskap, trygghet og deltakelse. Deltakelse i lag og foreninger. Uformelle møteplasser i kommunen utendørs og innendørs. Friske eldre og deres ønsker helsetilstand, aktivitetstilbud, transportmuligheter, uteområder. Ta hensyn til folkehelseaspektet i alle former for arealplanlegging Stimulere til rause og inkluderende aktivitetstilbud i frivillig regi, blant annet gjennom tilskudd og gratis lån av kommunale lokaler. Legge til rette for nettverksbygging og uformelle sosiale møteplasser i kommunal planlegging. Øke barns sosiale ferdigheter og trivsel gjennom undervisning i psykisk helse og kommunale gruppetilbud slik som Jente/guttegrupper, To hjem grupper og Åpen barnehage, gjennom foreldreveiledning.

4 4 Vurdere muligheter for og effekt av Mestringshus / Folkehelsehus med selvhjelpsgrupper og nettverksbygging. Sørge for god infrastruktur i kommunen. 3. Redusere antall skader og ulykker med varige men. Hvert år dør personer i ulykker i Norge og legebehandles. Nasjonal og internasjonal forskning viser at forebygging har god effekt og gir økonomisk gevinst. I Stovner bydel ble antall lårhalsbrudd halvert på 4-5 år. Investering på 1 krone ga en avkastning på 100 kroner. Kartleggingsbehov Skader og ulykker. Transport til og fra skole. Trafikktelling på strategiske steder i Stokke. Barnetråkkregistrering på strategiske steder i Stokke. Lekeplasser og standard på utstyr. Rus, vold, sosial mobbing. Delta i Trygge lokalsamfunn samarbeidet i fylket og jobbe fram mot WHO sertifisering som Trygt Lokalsamfunn. Jobbe systematisk med skade- og ulykkesforebyggende arbeid etter Trygge Lokalsamfunn modellen. Ta hensyn til folkehelseaspektet i alle former for arealplanlegging. Folkehelseuke: Som et felles tiltak for alle tre innsatsområdene foreslås det å innføre en årlig Folkehelseuke i Stokke kommune, der alle sektorer og seksjoner setter ekstra fokus på folkehelse. Næringsliv, frivillige lag og organisasjoner og andre aktuelle inviteres og oppfordres til å delta. Bakgrunnsmateriale: LOV nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling. LOV nr 30: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. LOV nr 29: Lov om folkehelsearbeid. Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om oversikt over folkehelsen. Folkehelseprofil 2012 Stokke kommune. Oppsummering fra dialogmøte 18. april og innspill fra seksjonene. Vestfold fylkeskommune: Regional plan for folkehelse God oppvekst handlingsprogram Trygge lokalsamfunn brosjyre. Statens vegevesen: Nasjonal gåstrategi 2012.

5 5 Skaderegistrering og bruk av skadedata i forebyggende arbeid: Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo Fysisk aktivitet og folkehelse: Folkehelseinstituttet Barnevektstudien: Helsedirektoratet Sosial ulikhet i helse: Helsedirektoratet VFK og HIVE: Helse i Plan. ICDP-foreldreveiledning. Obligatorisk i helsesøsterutdanningen.

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012. Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder

Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012. Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012 Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder INNHOLD: Folkehelsedefinisjon, nytt lovverk og forskrift. Fylkesmannens rolle.

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 380 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Meld. St. 19 (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Innhold

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845 Tana Organisasjonsnr 943505527 Bankkonto 4910.12.71160 Kontaktperson Kjell Nilssen, ass rådmann Mobil 464

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Bakgrunn... 5

1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Bakgrunn... 5 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Bakgrunn... 5 3.1 Hva er folkehelse?... 5 4 Det internasjonale perspektivet... 5 4.1 Klimaendringer... 5 4.1.1 Skred / ras... 6 4.1.2 Smittsomme sykdommer overført

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Saksnr. 14/921 Journalnr. 2603/15 Arkiv G10 Dato: 23.02.2015 1 FORORD I forbindelse med ny

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet Forankring og utfordring St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge og Innst. S. nr. 230 (2002-2003) Fysisk aktivitet et prioritert satsingsområde i folkehelsearbeidet

Detaljer