Femmer i angrep - femmer i forsvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Femmer i angrep - femmer i forsvar"

Transkript

1 Femmer i angrep - femmer i forsvar April 2011 Et hefte om oss og dem politikk på viktige områder 1

2 INNHOLD 1. GOD SAMHANDLING I KOMMUNEVALGKAMPEN 3 2. PÅ LAG MED LOKALMEDIA 4 3. HOVEDOMRÅDER: - ARBEID 5 - ELDRE 7 - ENERGI OG MILJØ 9 - HELSE 10 - LIKESTILLING 14 - NÆRING 17 - SKOLE 21 - ØKONOMI 25 - FRP-TAKSAMETER 27 2

3 GOD SAMHANDLING I KOMMUNEVALGKAMPEN - Rask respons til alle som tar kontakt med oss på telefon, e-post eller brev. Alle må være tilgjengelig og alltid ta telefonen! Ring raskt tilbake om du sitter opptatt. - Vi skal backe hverandre opp, heie på dem som har utspill og ha romslighet for at det går an å gjøre feil. - Fram mot sommeren skal vi samle ammunisjon: Oppdatere fakta og utarbeide retorikk mot høyresida. - Fokus på politisk budskap og retorikk kvalitetssikring av talepunkter. Løpende oppdatering av faktabase og spredning av fakta og talepunkter. - Skaff oversikt over store kommende saker og planlegg medieutspill. - Finn lokale vinklinger på store nasjonale saker. - Sentrale politikere skal fram til valget hele veien bidra til å løfte fram de lokale kandidatene. - Oppdaterte kontaktoversikter for alle ordførerkandidater spres til hele apparatet, og lokale utspill gjøres i samarbeid med lokale toppkandidater. Besøk i fylker og kommuner varsles lokale kandidater og fylkespartier. - Ukas budskap følges opp gjennom lokale medieutspill pakker for redaksjonelle utspill og leserinnlegg sendes ut. - Intensivering av medievakt/etablering av mediesentral: Dobling av morgenvakt, skarp overvåking regionale medier, husk på ordførerkandidater og lokale vinklinger lav terskel for å ringe. - Sørg for å etablere god kontakt med journalister og redaktører i dine lokalaviser. - Alle tilbys digital skolering for økt aktivitet på partiets nettsamfunn og sosiale medier (mittarbeiderparti, faktabase + øke tilgang til mediesentralen). 3

4 PÅ LAG MED LOKALMEDIA Nordmenn på jakt etter nyheter stoler på, husker og diskuterer lokale nyheter. Her er en huskeliste for hvordan du kan komme mer på lokalt, fremme partiets politikk ute, og bli en kilde til nyheter og et kjent fjes i dine hjemtrakter, din region og din landsdel. Finn gode flater Hvem er lokalmedia hos deg? Lokalavis, regionalavis, NRKs distriktssendinger, lokalradio og nettaviser. Les avisene og lytt til distriktssendingene. NRKs distriktssendinger kan du lytte til via NRKs nettsider eller smarttelefon. Ta personlig kontakt Jo mer lokal avisen eller lokalradioen er, desto mindre vil de sette pris på å bli kontaktet av en informasjonsmedarbeider. Har du en god ide til sak, ring selv! Ta også kontakt når du ikke har noen saker å selge. Inviter deg selv på lunsj i lokalavisa, ta en prat med journalister og redaktører, og få et nettverk av pressefolk som kjenner deg, og utveksle alltid e-post og telefonnummer. Vær tilgjengelig Ta alltid telefonen når lokalmedia ringer. Hjelp fram journalistene, og du kan bli både en veiviser og viktig kilde til nye oppslag. Vær på tilbudssida overfor lokalmedia, og still deg disponibel til å gi kommentarer og informasjon. Jo tidligere i uka, jo større sjanse for å komme på. Lag gode saker og selg dem De aller fleste saker kan presenteres med lokal vri. I lokalmedia er det veldig viktig at saken er nær og relevant for innbyggerne, helst med lokale eksempler, og gjerne med lokale personer. Tenk gode setninger som blir overskrifter, og husk at gode bilder som gir forsider. Også her gjelder det å være tidlig ute både på dagen og i uka. Løft frem andre I lokalmedia er stortingsrepresentanten kjendisen. De blir derfor oppfordra til å benytte enhver anledning til å kaste glans over lokale folkevalgte og tillitsvalgte i Arbeiderpartiet. De skal skryte av våre ordførere, hjelpe fram våre opposisjonspolitikere, gi lokale partilag uttelling på nasjonale saker. Og stille opp på bilder sammen med lokale partifolk. 4

5 AP 5 om ARBEID ARBEID Vi skal sikre arbeid til alle og skape morgendagens arbeidsplasser. Å gå på jobb er en viktig del av livet til de fleste av oss. Det gir mening, og bidrar til fellesskapets verdier. Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste målsetting. Slik bygger vi landet, bekjemper vi fattigdom, skaper likestilling og integrerer. Når flere er i arbeid skaper vi mer og kan bruke mer på helse, skole og eldre. 1. Norge har Europas laveste arbeidsledighet Med en aktiv politikk har vi klart å holde ledigheten lav i en periode med finanskrise og store utfordringer i den internasjonale økonomien. Det skal vi være stolte av, det er av våre største seiere i nyere tid. En rekke europeiske land har både 10 og 20 prosent ledige. Vi skal fortsette kampen for å holde ledigheten lav. 2. AP er garantisten for et anstendig arbeidsliv Noe av det første den rødgrønne regjeringen gjorde, var å stoppe høyresidens rasering av arbeidsmiljøloven. Folk yter best under skikkelige arbeidsforhold! Derfor fortsetter vi kampen mot sosial dumping og for at utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge skal ha skikkelig lønn, kontrakter og arbeidsforhold. Vi skal fortsette å jobbe tett med både arbeidsgiverne og arbeidstakerne, og være garantisten for et anstendig arbeidsliv. 3. Det er arbeidslinja som gjelder I samarbeid med partene i arbeidslivet skal vi holde sysselsettingen høy, gi folk anstendige arbeidsforhold og sørge for at folk får mulighet til bidra med den evnen de har. Flere av de som i dag ikke deltar i arbeidslivet men som vil, skal inn. Vi bygger på den norske modellen, ved å føre en trygg økonomisk politikk, en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, opprettholde sterke gode velferdsordninger for alle finansiert gjennom skatteseddelen, og å ha et sterkt og godt trepartssamarbeid i arbeidslivet. Pensjonsreformen gjør det lettere å kombinere pensjon med arbeid for å få folk til å stå lengre i arbeidslivet. 4. Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet i Nav er vårt viktigste enkelttiltak mot fattigdom. Mange som tidligere var henvist til sosialhjelp, er nå kommet i jobb eller annen aktivitet, eller har fått en avklart trygd. Kvalifiseringsprogrammet har hatt gode resultater. Om lag halvparten av deltakerne som hadde gjennomført programmet ved utgangen av 2009 gikk til ordinært arbeid, utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. 5. Inkluderende samfunns- og arbeidsliv Enten du er i arbeid eller går på ulike trygdeordninger skal du ha krav på et verdig liv. Arbeid til alle er vårt mål, og vi er ikke fornøyd før alle som kan jobbe står i arbeid. Hele vår velferdspolitikk bygger på at alle skal kunne bruke sine evner. Tidlig innsats i skolen og tiltak for gjennomføring er viktig. Med den nye IA-avtalen våren 2010 ble partene enige om tettere oppfølging av sykemeldte, bedre tilrettelegging for delvis sykemelding, og bedre inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. 5

6 Høyresidas 5 om ARBEID Høyre snakker gjerne om fleksibilitet og valgfrihet når det gjelder arbeidstid, ansettelsesforhold og lønn. De påstår at de ønsker et organisert arbeidsliv med sterke arbeidsgiverforeninger og et sterkt Arbeidstilsyn. Men i praktisk politikk viser det seg at Høyre ikke makter å se hvor viktig lokale og sentrale tillitsvalgte og ikke minst verneombudene er i den daglige oppfølgingen av forholdene på den enkelte arbeidsplass. 1. Høyre vil utvide arbeidstidsbestemmelsene Høyre vil gi rom for ukentlig arbeidstid på opptil 78 timer, selv om Arbeidstilsynet allerede i 2004 hadde en dispensasjonspraksis som bygger på at det ikke er helsemessig forsvarlig å gi tillatelse til mer enn 60 timer. 2. Høyre vil ikke la sentrale tillitsvalgte få noe å si ved dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene. Det er i dag 3 nivåer for dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene, skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte, og dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Høyre vil at den lokale tillitsvalgte skal stå imot press alene og gi dispensasjoner, som på sikt kan føre til helseskade. De som kjenner bransjen, nemlig de tillitsvalgte i forbundet sentralt, og har bredere erfaringer fra dispensasjoner, skal ikke vedta dette. Høyre ønsker ikke mer likeverdige parter i slike avtaleforhold, men vil forholde seg til den enkelte ansatte eller tillitsvalgte i bedriften lokalt, selv om disse ofte snakker om at de føler seg presset av toppsjefer til å godta avtaler om dispensasjoner. 3. Høyre vil åpne for mer midlertidig tilsetting Høyre tror flere vil få jobb, hvis det er lettere å tilsette midlertidig. Men sysselsettingen er høyere i Norge enn i land med svakt stillingsvern. At den midlertidig tilsatte får en lite trygg tilværelse økonomisk, ofte med mindre muligheter for kvalifisering og til å stille krav til helse-, miljø og sikkerhet, tillegges ikke vekt. 4. Høyre vil ikke ha regionale verneombud Høyre vil at Arbeidstilsynet skal utføre den løpende kontrollen på alle arbeidsplasser og at arbeidstaker skal varsle dit. Kontrollvirksomhet er bra, men det er ikke en slik støtte i det daglige vernearbeidet, som godt skolerte regionale verneombud kan være. Regionale verneombud er gjennomført og foreslått i bransjer som har vært og er utsatt for useriøse arbeidsgivere. I slike bransjer trenger de lokale verneombudene støtte til å gjennomgå helse, miljø, sikkerhet og arbeidsbetingelser i en presset hverdag. 5. Høyre ønsker ikke en offensiv og regelverk mot ufrivillig deltid, men vil endre arbeidstidsbestemmelsene. Høyre mener at dette kan løses med utvidelser av arbeidstidsbestemmelsene, ved lengre daglig arbeidstid, og lengre ukentlig arbeidstid over flere uker i strekk, samt flere midlertidig tilsatte til å ta det som fast ansatte ofte blir pålagt som overtid. 6

7 AP 5 om ELDRE ELDRE Hovedbudskap: Arbeiderpartiets eldreomsorg skal gi den enkelte trygghet. Trygghet for et verdig liv, enten hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem. Alle skal få et tilbud tilpasset sitt behov. Vi skal ha full sykehjemsdekning. De som mottar tjenester i eget hjem skal ha faste hjemmehjelpere og medbestemmelse over hva som utføres. Vi vil ha flere ansatte med fagkompetanse i omsorgssektoren. Den rødgrønne regjeringen har gjennomført historiens største løft for kommuneøkonomien. Mer penger til kommunene gir mer helse- og omsorg. 1. Verdighetsgaranti styrking av eldres rettigheter Verdighetsgarantien skal blant annet sikre et tilpasset og godt botilbud, helse og livskvalitet. Den nye kommunale helse- og omsorgsloven er en styrking av regelverket som tydeliggjør kommunens ansvar og plikter innenfor eldreomsorgen. 2. Full sykehjemsdekning i 2015! Innen 2015 skal vi ha bygget nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser. Regjeringen gjennomfører et historisk omsorgsløft. De samlede tilskuddene til bygging av sykehjems- og omsorgsplasser økes med 2,5 mrd frem til Kommunen velger om den vil samarbeide med private for utbygging av plasser. Eldre har krav på enerom nye hender i pleie- og omsorg I forrige periode lyktes regjeringen med å rekruttere nye faglærte til omsorgstjenestene. I år videreføres satsingen gjennom Kompetanseløftet. Det gir resultater. Bare i fjor fikk 1100 ufaglærte i omsorgstjenesten et tilpasset opplæringsløp som ga dem fagbrev. Antallet legeårsverk i sykehjem øker, og det samme gjør den totale andelen med faglært utdanning. 4. Pleie- og omsorgstilbud tilpasset den enkelte Helse- og omsorgstilbudet skal tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Alle som trenger sykehjemsplass skal få det. De som mottar hjemmetjenester skal ha faste hjemmehjelpere, innflytelse på hvem som kommer hjem til seg og medbestemmelse over hva som skal utføres. Tjenestetilbudet til personer med demens styrkes særskilt. Dagtilbud til demente skal styrkes og vurderes lovfestet 5. Styrking av kommuneøkonomien Den rødgrønne regjeringen har totalt økt bevilgningene til kommunene med 42 mrd. Regjeringen har gitt kommunene en ekstrabevilgning på 1 mrd kroner og økt statlig støtte til bygging av sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger. I tillegg går 53 millioner kroner til å fremme en god og verdig eldreomsorg. Mange av ekstramillionene skal styrke tiltak i frivillig regi. Halvparten av beløpet går til demente og deres pårørende. Styrking av kommuneøkonomien har også vært avgjørende for å få flere hender i arbeid. 7

8 Høyresidas 5 om ELDRE Hovedbudskap: Høyre vil bruke de store pengene på de store menneskene. Vi vil bruke de store pengene på de store oppgavene som helse- og omsorg, fremfor skattelette. Høyre er mer opptatt av at du skal ha rett til å velge et privat omsorgstilbud, enn om du faktisk får et tilbud. Høyre tror fortsatt at privatisering av omsorgstjenester vil spare kommunene for milliarder. Virkeligheten viser det motsatte. Høyres privatiseringsiver er profitt på syke mennesker og sosial dumping. Høyre kaller det fritt brukervalg. Vi kaller det omsorgsbløff. 1. Høyre vil ha skattelette fremfor omsorgsløft For hva det koster å fjerne formuesskatten kan vi drive sykehjemsplasser. Da er valget enkelt. Vi må bruke de store pengene på velferd, ikke en uansvarlig skattepolitikk, som Høyre står for. Den rødgrønne regjeringen har finansiert en fem ganger så sterk vekst i kommunal velferdsproduksjon som da Høyre satt i regjering og brukte milliarder av kroner på skattelette framfor eldreomsorg. Det er kommunene som har ansvar for sykehjemsutbygging, og vi ser store forskjeller mellom hva de lokale politikerne prioriterer. Ap-styrte Trondheim har økt antall sykehjemsplasser med 200 siden I Høyre- og Frp-styrte Oslo har det vært en nedgang i antall sykehjemsplasser med Høyre støtter profittsykehjem Høyre skryter av sin håndtering av Adeccoskandalen. De sa opp avtalen. Men Høyre ønsker fortsatt en massiv privatisering av omsorgssektoren. Samtlige av de konkurranseutsatte sykehjemmene i Oslo drives av kommersielle, store selskaper. Alle er datterselskaper eller eies og drives delvis av nordiske eller internasjonale storkonsern som er registrert i diverse skatteparadis. Oslo kommune bruker altså en stor sum penger fra felleskassa til å kjøpe private omsorgstjenester, hvor flere millioner havner som utbytte på Jersey og Guernsey. 3. Høyres omsorgsbløff Høyre har styrt Oslo sammen med Frp siden 2003, og erfaringene er 430 færre sykehjemsplasser og økte driftskostnader. I alt åtte sykehjem er konkurranseutsatt og plassene er blitt så dyre at selv ikke bydelene har råd til å kjøpe sykehjemsplasser av egen kommune. Det blir mindre omsorg for pengene med Høyres løsninger. 4. Høyre støtter sosial dumping i omsorgssektoren Ammerudlunden sykehjem var Høyres utstillingsvindu på eldreomsorg. Her jobbet de ansatte opp mot 84 timer i uka, uten overtidsbetalt. Flere av de ansatte overnattet i sykehjemmets kjeller. Nå er utstillingsvinduet knust. Men Høyre vil fortsatt ha profittsykehjem og en oppmykning av arbeidstidsbestemmelsene. Adeccosaken understreker hvor viktig det er med et sterkt regelverk, sterke fagforeninger og en kraftfull innsats mot sosial dumping. 5. Høyre skyver de ideelle foran seg I sin privatiseringsiver skyver Høyre de ideelle organisasjonene foran seg. Men de ideelle taper i konkurransen mot de store kommersielle selskapene. Samtlige av de konkurranseutsatte sykehjemmene i Oslo drives av kommersielle, store selskaper. De store selskapene kan levere lavere pris blant annet fordi arbeidsvilkårene er dårligere. Det er de lavtlønte kvinnene som sørger for lønnsomheten i de store konsernene. Når Høyre argumenterer for konkurranseutsetting for å slippe de ideelle tilbyderne til er det i beste fall en omskrivning av virkeligheten. Virkeligheten viser at de ideelle utkonkurreres av de kommersielle. 8

9 AP 5 om ENERGI og MILJØ ENERGI OG MILJØ 1. Arbeiderpartiet og regjeringen har tatt store grep for å få på plass mer fornybar energi. De grønne sertifikatene i samarbeid med Sverige vil gi oss store mengder fornybar energi. Dette fører til bedre vilkår for industrien, en jevnere strømpris og er god klimapolitikk. 2. Regjeringen er nå i sluttfasen av gjennomføringen av nasjonalparkplanen som har sikret viktige naturområder for framtidige generasjoner. Det er viktig at vi bevarer rike naturområder for våre barn og barnebarn, dette er også svært viktig i et folkehelseperspektiv hvor friluftsliv spiller en viktig rolle. 3. Arbeiderpartiet har vært den sterkeste pådriveren for nye viktige kraftforbindelser i Norge. Dette vil bedre situasjonen i Midt Norge. Dette er både god industripolitikk og klimapolitikk. 4. Naturens mangfold er veldig viktig. Arbeiderpartiet har alltid vært sterk i klassisk naturvern. Naturmangfoldsloven som regjeringen fikk gjennom i 2009 sikrer at vi bevarer naturmangfoldet for framtidige generasjoner. 5. Gjennom en offensiv klimapolitikk har Arbeiderpartiet med Jens Stoltenberg i spissen videreført Norges rolle som foregangsland og pådriver i internasjonal klimapolitikk en rolle som Norge har hatt siden Gro. Skoginitiativet vil gi store bidrag i internasjonal klimapolitikk. Høyresidas 5 om ENERGI og MILJØ 1. FrP som alliert: FrP rir konstant to hester. Mens Siv Jensen bruker billig retorikk om at "det er kaldt i år - hvor blir det av den globale oppvarmingen?" (forøvrig samme år som det ble målt global topptemperatur) forsøker Ketil Solvik-Olsen å fremstå som ansvarlig i klimapolitikken. 2. FrPs eneste svar på fremtidens energiutfordringer er gass og atomkraft i Norge. FRP mangler en industripolitikk som griper utover gass og forurensing - de ser ikke de gode forutsetningene vi har for fornybar energi. 3. Høyre er på glideflukt i gasskraftpolitikken. De nærmer seg FrP og er på vei vekk fra klimaforliket. 9

10 4. Høyrepartiene bruker utfordringene vi møter på Mongstad til å lage politisk spill og undergraver på den måten tilliten til prosjektet uten at det er grunnlag for det. Vi er først i sporet når det gjelder CCS - da møter man problemer underveis. 5. Høyrepartiene har sittet musestille mens Arbeiderpartiet har tatt ansvar for å sette i gang byggingen av helt nødvendige kraftlinjer for å transportere fornybar energi. De har ikke vært villige til å ta den nødvendige debatten. HELSE AP 5 om HELSE Hovedbudskap: Arbeiderpartiets helsepolitikk er historien om å dekke folks helsebehov nå og i fremtida. Flere pasienter og flere diagnoser behandles. Det som var høyteknologiske tjenester for noen år siden, er i dag rutineoppgaver. Samtidig får vi nye høyspesialiserte tjenester. Det krever en ny helsestruktur. Vi skal desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må. Slik skal vi sikre alle likeverd og helhet i helsetjenesten. Arbeiderpartiet vil utjevne sosiale helseforskjeller. Derfor tenker vi helse i alt vi gjør - skole, arbeidsliv, fritid er alle viktige folkehelsearenaer. Satsing på folkehelse er satsing på fremtida 1. Redusere sosiale helseforskjeller I følge Folkehelseinstituttet kunne dødsfall vært unngått hvert år dersom alle hadde hatt samme helse som de med høy utdanning. Derfor kjemper Arbeiderpartiet fortsatt for å redusere sosiale helseforskjeller. Det skal alltid være din helsetilstand som avgjør hva slags tilbud du får, ikke hvor du bor, eller hvor mye penger du har. Alle skal være trygge på at fellesskapet stiller opp når vi trenger hjelp. Det viktigste våpenet i kampen mot sosiale helseforskjeller er et sterkt offentlig helsevesen. Bare et sterkt offentlig helsevesen kan sikre likeverdige tjenester. Det er også bare et sterkt offentlig helsevesen som kan sikre utdanning av nye helsearbeidere. 2. Ventetiden skal reduseres Flere pasienter og flere diagnoser behandles i dag, enn for bare få år siden. Den medisinske og teknologiske utvikling gjør at vi kan behandle stadig flere skader og sykdommer. Det gjør at trykket på helsetjenestene også blir større. Nye muligheter skal tas i bruk også selv om de umiddelbart skaper køer. For eksempel var det ingen som sto i kø for fedmeoperasjon før vi hadde et slikt tilbud. Mange venter likevel for lenge på behandling. Vi aksepterer ikke fristbrudd. Derfor bygger vi ut behandlingskapasiteten. Sammenlignet med 2005 vil vi i år bruke over 9 mrd mer til pasientbehandling. 10

11 3. Flere hender Frem til 2030 er det behov for om lag flere ansatte i helse- og omsorgssektoren. Skal vi klare disse utfordringene må vi forsterke, forbedre og fornye offentlig sektor. Siden 2005 har vi økt antall årsverk i pleie- og omsorgssektoren med over Det blir ikke flere leger, pleiere eller penger av å bruke kommersielle aktører i stedet for offentlige. Det blir ikke nye leger og sykepleiere av å flytte dem over til privat sektor. For stor bruk av private vil tappe det offentlige for ressurser. 4. Pasienten i sentrum Vi setter samhandlingsreformen ut i livet. Samhandlingsreformen handler om å sette pasienten i sentrum og tilpasse systemene til pasienten, ikke omvendt. Derfor gjør vi konkrete tiltak for å styrke samhandlingen i helsetjenesten, både internt i sykehusene og mellom institusjoner og forvaltningsnivå. Pasienten i sentrum betyr også å tilpasse helsetilbud. Den behandlingen folk trenger jevnlig skal de få nærmest mulig der de bor. Den avanserte behandlingen folk trenger sjelden aller helst aldri ved alvorlig sykdom skal gis ved toppspesialiserte sykehus. Vi vil desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må. 5. Helse i alt vi gjør Helse skapes ikke først og fremst i helsesektoren, men gjennom levekår, livsbetingelser og livsstil. Derfor må forebygging og folkehelsearbeid skje på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Den nye folkehelseloven er et virkemiddel for å få dette til. Arbeiderpartiet vil satse mer på forebyggende og helsefremmende arbeid slik at færre blir syke. Vi vil sørge for at helsevesenet møter sykdom aktivt og så tidlig som mulig, slik at man forebygger alvorlige lidelser som kunne vært forhindret. Satsing på folkehelse er satsing på fremtida 11

12 Høyresidas 5 om HELSE Same Shit New Wrapping Høyre tilslører forskjellen mellom høyre og venstresiden i helsepolitikken. Erna Solberg påstår at forskjellen mellom Høyre og de rødgrønne er små skritt i en litt annen retning. I så fall bruker hun syvmilsstøvler. Det er en vesentlig forskjell mellom valgfrihetsfundamentalisme og gode, likeverdige helsetjenester til alle. Privatisering er Høyres mirakelsvar på alle utfordringer. De pakker det inn i flotte ord som sosialt entreprenørskap og fritt behandlingsvalg. Men det er same shit, new wrapping : profitt på syke mennesker og sosial dumping av ansatte i helse- og omsorgssektoren. Angreps-femmern på Høyres helsepolitikk: 1. Høyre tapper det offentlige helsevesenet Høyre vil ta ressurser fra offentlig sektor til privat sektor. I sitt alternative budsjett foreslo Høyre å ta 330 MNOK fra offentlige sykehus for å kjøpe tilsvarende tjenester hos private. Det blir ikke flere behandlere av at de flyttes til privat sektor. Privat sektor bidrar heller ikke til at det rekrutteres mer personell. Når det offentlige helsevesen tappes, mister vi faglige ressurser. Å tappe det offentlige helsevesenet er å frata folk retten til gode helsetjenester. 2. Høyre tror en helsekrone er mer verdt i det private I Høyres verden blir det mer helse for pengene når tjenestene er private. At menneskelige og økonomiske ressurser multipliseres og effektiviseres når de flyttes bort fra offentlige løsninger gir ingen mening. En lege blir ikke til to, og en sykepleier får ikke flere hender ved overgang til det private helsevesen. Det er de samme pasientene med de samme diagnosene som skal behandles for de samme pengene. Høyre erkjenner at det ofte er billigere med offentlige tjenester, fordi private tjenester er momspliktig. Derfor vil Høyre innføre det de kaller Nøytral moms i staten. I realiteten er det mange milliarder i skattelette rett i lomma til private helseaktører. Høyre overser den viktigste grunnen til at det er rimeligere å produsere offentlige helsetjenester fremfor private: for private helsetjenester betaler en stor ekstrakostnad i form av profitt til eier. Men blir det mer helse for pengene? Det kan ikke dokumenteres at privatisering i seg selv skaper effektivitet i sektorer som preges av at det er en som betaler for alt, nemlig staten. I USA klager de over de høye kostnadene knyttet til helse, og her er helsevesenet privatisert. 3. Helseshopping med Høyre Det høres forlokkende ut når Høyre snakker om fritt behandlingsvalg. Pasienter som har fått rett til behandling eller opphold skal kunne ta både rett og penger med seg og få behandling på et offentlig godkjent sted. Det skal ikke være nødvendig at behandlingsstedet er offentlig eid eller inngår i offentlige anbud. Men det er ikke slik at helsetjenester er en shoppinggate som står åpne for alle 24/7. Private helseaktører skal tjene penger på det de gjør. Det betyr at de må velge pasienter og diagnoser som de kan behandle med overskudd. 12

13 Meningen er at det offentlige skal møte konkurransen om å levere best og billigst tjeneste. Hvordan frivillige organisasjoner skal komme bedre ut av et slikt system er ikke lett å se. De må da konkurrere på et åpent helsemarked der det ikke er garanti for hvor mange pasienter en får. Disse institusjonene har smått med egenkapital og eiere som ikke ønsker å investere i et marked og jage fortjeneste slik andre private kommersielle tilbydere vil gjøre. Det blir neppe færre ideelle tilbydere som vil overleve i et slikt system. For profesjonelle helseaktører blir dette en drøm. 4. Høyre ofrer arbeidsvilkår for profitt Ammerudlunden sykehjem var Høyres utstillingsvindu på eldreomsorg. Her jobbet de ansatte opp mot 84 timer i uka, uten overtidsbetalt. Flere av de ansatte overnattet i sykehjemmets kjeller. Nå er utstillingsvinduet knust. Men Høyre vil fortsatt ha profittsykehjem og en oppmykning av arbeidstidsbestemmelsene. Adeccosaken understreker hvor viktig det er med et sterkt regelverk, sterke fagforeninger og en kraftfull innsats mot sosial dumping. 5. Same Shit New Wrapping Kjært barn har mange navn. Det har også Høyres privatiseringsiver. Høyre snakker ikke lenger om konkurranse og stykkprisfinansiering. Valgfrihet er blitt Høyres sesam, et magisk ord som tilslører komplekse sammenhenger og irreversible endringer. For Høyre er valgfrihet synonymt med gode tjenester. Denne valgfrihetsfundamentalismen vil til slutt gjøre at de fleste av oss vil ha få, om noen, gode tjenester å velge mellom. Høyre siste privatiseringstilskudd kaller de fritt behandlingsvalg. Vi kaller det Same Shit New Wrapping. Resultatet er det samme; fritt frem for profittjegere i helsevesenet og et dårligere helsetilbud til de aller fleste av oss. 13

14 AP 5 om LIKESTILLING LIKESTILLING Hovedbudskap: Arbeiderpartiet mener kvinner og menn skal ha de samme mulighetene. Derfor har Arbeiderpartiet både historisk og frem til i dag, stått for en politikk som underbygger dette. Likestilling bidrar til et bedre samfunn med mer frihet for den enkelte, og gir begge kjønn mulighet til å delta i fellesskapet. Vi ønsker reell likestilling der menn og kvinner har samme faktiske muligheter. Da må kvinner få mer makt i næringsliv, arbeidsliv og i politikken, mens menn må ta og få mer ansvar for omsorgsoppgaver i hjemmet. Vi må omfordele makt i favør av kvinner og vi må omfordele omsorg i favør av menn. Norge har en høy andel sysselsatte kvinner. Det er allikevel langt igjen før vi har likestilling i arbeidslivet. Kvinner tjener mindre enn menn, har vanskeligere for å få heltidsstillinger, og er underrepresentert i ledende stillinger. Blant kvinner med innvandrerbakgrunn er det færre som deltar i arbeidslivet. Økt likestilling oppnås gjennom lovreguleringer, og gjennom organisering av arbeids- og samfunnsliv, men også gjennom debatt, gode forbilder og holdningsskapende arbeid. En hovedutfordring er å legge til rette for at likestillingen blir reell også i hjemmet, slik at kvinner og menn kan delta på likere grunnlag i arbeidslivet. Fordeling av fødselspermisjon og full barnehagedekning er eksempler på slike tiltak. Foreldrepermisjonen for kvinner og menn Fra 1.juli 2011 blir stønadsperioden for foreldrepenger forlenget med én uke. Den totale perioden med foreldrepenger blir da 47 uker med 100 prosent dekning eller 57 uker med 80 prosent dekning. Den nye uken øremerkes far. I tillegg blir fedrekvoten utvidet med én uke innenfor gjeldende periode. Fedrekvoten utvides dermed fra 10 til 12 uker. Den delen av permisjonen som er til valgfri fordeling mellom foreldrene, blir én uke kortere enn i dag. Fokus på menn og likestilling Stortingsmeldingen Om menn, mannsroller og likestilling er verdens første mannsmelding, og den setter Norge i førersetet i forhold til menn og likestilling. Meldingens formål er å styrke menns rolle i likestillingssamfunnet, og meldingen har en lang rekke tiltak. Mannsrollen har forandret seg mye de senere år. Arbeiderpartiet ønsker en åpen debatt om menns rolle i samfunnet, og legger opp til mange tiltak som skal sørge for at dagens og morgendagens menn står friere enn sine forfedre. Arbeiderpartiet mener menn må ta større ansvar for omsorgsoppgaver i hjemmet. Det må legges til rette for at menn tar ut lengre fødselspermisjon, og gis større grad av medvirkning i sine barns liv. Menn som velger yrker hvor kvinner er overrepresentert, må i større grad kunne bli positivt særbehandlet. Menns utfordringer i forhold til egen helse må tas på alvor. Frihet handler om like muligheter. Arbeiderpartiet mener likestilling mellom kjønnene skaper et bedre samfunn, for både menn og kvinner. Flere menn i omsorgsyrker, i skoler og barnehager, i barnevern og rusomsorg, fører også til bedre tilbud til brukerne av disse tjenestene. 14

15 Full barnehagedekning Regjeringen har nådd målet om full barnehagedekning og innført lovfestet rett til barnehageplass fra Om lag barnehageplasser er etablert siden Likelønn - Regjeringen satte ned likelønnskommisjonen som har levert sin utredning. - Hovedtarriffoppgjøret i staten i 2010 prioriterte likelønn. - Stortingsmelding om likelønn i november 2010 Strategier for økt likestilling Det er laget flere handlingsplaner og strategier for økt likestilling. Blant disse finner vi plan for likestilling i barnehage og grunnopplæring, strategi for likestilling i landbruket, handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet, og en stortingsmelding om økt rekruttering av kvinner i forsvaret. Arbeiderpartiet vil: - at det iverksettes et program i skolen for å oppnå mindre kjønnsdelte utdanningsvalg, blant annet gjennom bedre yrkesrådgivning. - styrke retten til heltid, og vurdere nye lovendringer for å få til dette. - endre arbeidsmiljøloven slik at de som arbeider tredelt turnus får redusert arbeidstid. - motvirke kjønnsdelt arbeidsmarked ved kvotering og andre tiltak til utdanning, tilsetting og ledelse. - bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn på høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt. - utvikle virkemidler for å bidra til at flere kvinner med innvandrerbakgrunn deltar i arbeidslivet. - styrke forskning rettet mot likestilling i samfunnet generelt.- prioritere bekjempelse av vold som rammer kvinner og barn. Volden som utøves i hjemmene er et offentlig ansvar og et alvorlig og omfattende kriminalitetsproblem. Vi må bli bedre til å oppdage, anmelde, oppklare, og domfelle denne typen kriminalitet, samt sørge for et bedre hjelpe- og behandlingstilbud. 15

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. april 2013 Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Målet med dette notatet er å se hva som kan bli viktige temaer i valgkampen med utgangspunkt i partienes forslag

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag

Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag Rent språklige endringsforslag er ikke tatt inn i dette heftet, men oversendt partikontoret for korrektur etter landsmøtet. Kapittel 1 Skape og dele

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

Alternativt statsbudsjett 2015. Arbeiderpartiet.no

Alternativt statsbudsjett 2015. Arbeiderpartiet.no Alternativt statsbudsjett 2015 Arbeiderpartiet.no Innhold Innledning...3 De som skal bygge landet...8 Vekst i hele landet...12 Friskere folk et løft for folkehelsen...18 På vei mot lavutslippssamfunnet...24

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

På lag med arbeidstakerne

På lag med arbeidstakerne Arbeiderpartiets medlemsavis På lag med arbeidstakerne På LO-kongressen la statsminister Jens Stoltenberg fram Regjeringens imponerende fagligpolitiske regnskap. Få dager tidligere vedtok Høyre-landsmøtet

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer