Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016"

Transkript

1 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013

2 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker vi om? s Sentrale definisjoner og begreper s Internasjonale føringer s Nasjonale føringer og fylkeskommunale satsningsområder s Demografiske forhold s Organisering av videregående opplæring for voksne i Buskerud fylkeskommune s Karriereveiledning s Etablererveiledning s Grunnskoleopplæring for voksne s Ikke-formell opplæring s Høyere utdanning s. 17 Del II Visjon, mål og strategi for det videre arbeidet 12. Visjon s Voksnes læring i Buskerud ~ mål, muligheter og strategi for s Hvordan følge opp strategien? s. 21 Side 2 av 21

3 Forord Framtidas nasjonale bærekraftige utvikling er avhengig av at utdanningsnivået i den voksne befolkningen økes og blir vedlikeholdt. Utdanning og veiledning er nært knyttet til samfunnets evne til innovasjon og omstilling. Buskerud har et lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet. Kompetent arbeidskraft blir en avgjørende faktor i utviklingen av Buskerud-samfunnet. Aktive medborgere og en velfungerende frivillig sektor er også en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Kompetanse i et livslangt perspektiv, med fokus på både samfunns- og arbeidsliv, folkehelse og levende lokalmiljø er viktige utviklingsfaktorer. I lys av fylkeskommunens visjon om å skape resultater gjennom samhandling, har denne strategien blitt til i et samarbeid mellom utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen. I tillegg har det vært en bred involvering av fagmiljøene, og det er innhentet informasjon fra andre fylkeskommuner (Østfold, Vestfold, Oppland og Hedmark), kommuner (Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen), VOFO (frivillige organisasjoner), NAV, og Papirbredden karrieresenter. Hensikten med strategien er å synliggjøre framtidige muligheter knyttet til voksnes læring gjennom visjon og overordnede målformuleringer. Innledning Denne strategien gir en samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv (del I). Strategien definerer også videre utvikling av feltet gjennom å fastsette visjon, mål og strategier for arbeidet framover (del II). Målet med strategien er å peke på hvilke muligheter vi har i Buskerud for å øke de voksnes kompetanse generelt, og innenfor videregående opplæring som er en lovpålagt oppgave. I saken om Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud, ber fylkestinget om et konkret strategidokument med tittelen Kunnskapsskolen i Buskerud. Denne strategien er derfor nært koplet til den overordnede målsetningen for Kunnskapsskolen om høy gjennomføring og maksimale læringsresultater. Buskerud fylkeskommune har gjennom Opplæringsloven et særlig ansvar for å gi voksne tilbud innenfor videregående opplæring. Samtidig har fylkeskommunen et overordnet ansvar for å sikre gode muligheter for livslang læring knyttet til samfunnsutviklingen. Strategien legger dette overordnede ansvaret for voksnes læring til grunn. Dette perspektivet rommer flere dimensjoner; arbeidslivets/ næringslivets behov, samfunnets behov og individets behov. Det dreier seg på den ene siden om å tilrettelegge selve opplæringen slik at individet opplever mestring og maksimalt læringsutbytte. På den andre siden må arbeidslivets og samfunnets behov for relevant kompetanse være avgjørende for hvilken kompetanse læringen skal føre fram til. Strategien bygger på en forutsetning om at det er viktig å ivareta de ulike dimensjonene. I visjonen (enklere å lære hele livet) er imidlertid prinsippet om individet i sentrum et bærende element. Buskerud har et lavt utdanningsnivå i forhold til landsgjennomsnittet. Mange innbyggere i fylket har ikke gjennomført videregående opplæring. I 2011 utgjorde de med grunnskolenivå 30,5 prosent i Buskerud, mens tilsvarende tall for Norge var 28,6 prosent. (Kilde: SSB). Mange av disse innbyggerne trenger informasjon om hvilke muligheter og rettigheter de har til opplæring, og tilbud om karriereveiledning for å gjøre bevisste og realistiske valg, samt et opplæringsløp som gir dem muligheter til arbeid. Side 3 av 21

4 Økt kompetanse er nært knyttet til kvalifisering for aktiv deltagelse i samfunnslivet, både i lønnet og frivillig arbeid. God basiskompetanse er nødvendig og bidrar også til å utvikle hele mennesket og gir gevinster på mange felt. For minoritetsspråklige er økt kompetanse også en viktig del av integreringen i samfunnet. Det er derfor et viktig mål å øke kompetansen for befolkningen i Buskerud. Drammen, Jan-Helge Atterås fylkesutdanningssjef Kjersti Bærug Hulbakk utviklingssjef Runar Hannevold fylkesrådmann Side 4 av 21

5 DEL I: SAMLET FRAMSTILLING AV VOKSNES LÆRING I ET LIVSLANGT PERSPEKTIV 1. Hvilke voksne snakker vi om? Gruppen voksne som ønsker videregående opplæring eller annen utdanning, er lite ensartet, og de to nedenstående fortellingene fra virkeligheten viser kompleksiteten ved dette: "Mannlig søker fra et afrikansk land søker voksenopplæring som murer. Han oppgir i veiledningssamtale hos OPUS at han har lang erfaring i murerfaget fra hjemlandet, men han kan ikke dokumentere type praksis. Imidlertid har han dokumentasjon på at han har vært ansatt i et internasjonalt entreprenørfirma i hjemlandet. Han har bodd i Norge i nesten to år og deltar på introduksjonsprogrammet. OPUS bestemmer derfor å gjennomføre en realkompetansevurdering for å avdekke hans kunnskaper i forhold til murerfaget. Han blir realkompetansevurdert av faglærer i skolen. På grunn av svake norsk-kunnskaper ønsker faglærer å vurdere både teoretisk og praktisk kompetanse i murerfaget. Han blir gjennom denne vurderingen godkjent i Vg1 Bygg- og Anleggsteknikk og kan dermed starte opplæring direkte på Vg2 Byggteknikk. To av fylkeskommunens OPUSer samarbeider om et komprimert opplæringstilbud innen byggfag (programfagene) ved en videregående skole, og kandidaten får tilbud om å starte her 2 dager per uke. I tillegg får han tilbud om opplæring i yrkesfaglige fellesfag på OPUS 1 dag per uke. OPUS anbefaler ham å skaffe seg arbeid innenfor faget, slik at han kan opparbeide seg praksis i faget her i Norge, eventuelt skaffe seg læreplass. Han er flyktning og bosatt i en annen kommune, og har betydelig reiseavstand til studiested. Han mister dessuten støtte fra flyktningeetaten i kommunen dersom han flytter ut av kommunen. Han er meget motivert for å gå på skole, og har ordnet seg med midlertidig overnatting nærmere studiestedet nettene før han skal følge opplæringen ved den videregående skolen.. Han må allikevel benytte både tog og buss for å komme til skolen. Bil og sertifikat er ikke aktuelt pga. økonomi og hans livssituasjon." (kilde: *OPUS ) Denne fortellingen viser at man har utfordringer i forhold til: - å kartlegge mannens tidligere kompetanse - lage et individuelt tilpasset opplegg som fører fram til yrkesutdanning - personlig økonomi og bosted * OPUS er forkortelse for opplærings- og utviklingssenter. Side 5 av 21

6 Neste fortelling skildrer helt andre utfordringer. Her beskrives en dame som ikke har fullført videregående opplæring, og som fra tidligere skolegang har strevd med store dyslektiske lærevansker. "Dame ønsker videregående opplæring, men er usikker på hvilket opplæringsløp hun skal velge. Hun innvilges voksenrett og innkalles til veiledningssamtale. Kandidaten har fullført grunnskole, men med stort sett "fulgt undervisning" og avgrenset pensum i alle fag. Dette er relatert til attest fra PPT om store dyslektiske vansker. Hun har tidligere fullført et grunnkurs i videregående opplæring og fullført et år på folkehøyskole. Veiledningssamtalen kartlegger at kandidaten har store problemer med å lese og skrive og at hun gjennom voksenopplæring i kommunen har fått hjelp i forhold til dette gjennom et pedagogisk opplegg som baserer leseopplæring med farger. Dette har vært til stor hjelp og hun er nå klar for å ta mer utdanning. Hun arbeider i dag som kjøkkenassistent på en institusjon og har jobbet der med en stillingsprosent på mellom 50 og 60 % i året. Dette er arbeid hun liker godt og føler at hun har noe å bidra med. Med utgangspunkt i at hun har nok praksis til å kunne ta fagbrev som praksiskandidat (5 år) velger hun å satse på å gå for faget Institusjonskokk. Gjennomgang av kompetansemål for vg3 Institusjonskokk synliggjør at hun har mye kompetanse, men siden de arbeider mye med "ferdigmat" på kjøkkenet på institusjonen, så mangler hun kunnskap på ca. 50 % av kompetansemålene. OPUS lager så en personlig opplæringsplan for henne der hun hospiterer på Vg1 restaurant og matfag og Vg2 kokk og servitør. I tillegg fikk hun oppfølging av en faglærer ca 30 timer i skoleåret 2011/12. Høsten 2012 arbeider hun med tidligere eksamensoppgaver sammen med konsulenten som hjalp henne med lesing. Hun har søkt om tilrettelagt eksamen vg3 desember 2012." (kilde: OPUS) I denne saken har man også klare utfordringer: - veilede henne så hun velger et opplæringsløp hun kan mestre - tilrettelegging for voksne som etter loven ikke har krav på spesialundervisning - sammenhengen mellom kompetansenivå fra grunnskoleopplæring til videregående opplæring - lage et individuelt tilpasset opplegg for teori og praksis som fører fram til yrkesutdanning Som disse fortellingene viser, så er målgruppen voksne i videregående opplæring veldig sammensatt. Voksne har ofte økonomiske og familiære forpliktelser som de må ta hensyn til når de skal planlegge og gjennomføre videre utdanning. Lovverket sier at opplæringen skal tilpasses den voksnes livssituasjon, og at opplæringen skal være tilrettelagt. Voksne har imidlertid ikke rett til spesialundervisning i videregående opplæring. Voksne søker også opplæring utenfor det formelle opplæringsløpet. Noen vil delta på kurs for å utvikle nye sider ved seg selv, andre for å lære og takle hverdagslivet på en bedre måte. Noen vil lære å skrive gode leserinnlegg, andre vil vite mer om hvordan de kan drive forebyggende arbeid blant barn og unge. Noen vil gå på kurs for å bli en bedre kulturutøver, andre vil lære om kultur og tradisjoner som ellers ville forsvunnet på grunn av endringer i samfunnet. Det kan være deltagelse i lokale idrettsforeninger, kulturorganisasjoner eller andre type frivillige organisasjoner som Side 6 av 21

7 arbeider mot et felles mål. Slik uformell og ikke-formell læring er et viktig bidrag til læring i et livslangt perspektiv. 2. Sentrale definisjoner og begreper Voksnes læring Læring kan deles inn i tre kategorier; formell, uformell og ikke-formell læring: - Formell læring er all læring som resulterer i formell kompetanse fra skole eller andre utdanningsinstitusjoner. - Uformell læring er alt man erverver av kunnskap og ferdigheter fra f.eks. fritidsaktiviteter, frivillig arbeid, lønnet eller ulønnet arbeid. - Ikke-formell læring er organisert opplæring som ikke inngår i en formell utdanning, f.eks. kurs, seminarer, konferanser. Begrepet voksnes læring dekker alle disse kategoriene. Læring foregår på ulike arenaer; i skole, på arbeidsplassen, i nettverk med andre, nettbasert læring, studiesentre, bibliotek m.m. Man kan plassere tilbyderne inn i følgende samfunnsmodell, basert på en virkelighetsforståelse der samfunnet er "delt" i tre sektorer: - Offentlig sektor (forvaltningen - stat, fylkeskommune, kommune) - Privat sektor (markedet - private skoler og institusjoner) - Frivillig sektor (sivilsamfunnet - ideelle studieforbund, organisasjoner, folkehøgskoler, til dels også nettskoler) De tre sektorene overlapper hverandre. (kilde: VOFO; Voksenopplæringsforbundet) Livslang læring Synet på utdannelse og læring er noe som har endret seg i takt med samfunnsutviklingen. Hurtige omskiftninger og stadig krav til å omstille og fornye seg, gjør arbeidslivet i dag mer komplekst. Dette gir også utfordringer når vi skal planlegge en framtidsrettet utdanning. Livslang læring favner også uformell og ikke-formell læring som bidrar til at mennesker utvikler seg og får bedre forutsetninger til å mestre hverdagslivet og å delta aktivt i samfunnet. Samfunnsengasjement, blant annet innenfor idrett, kultur, frivillig arbeid eller politikk, er et viktig bidrag til å skape et bærekraftig samfunn. Forskning viser at både uformell og ikke-formell læring kan ha en positiv effekt på formell læring ved av den enkelte får selvtillit og motivasjon til å øke sin formelle kompetanse. Karriereveiledning Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere. Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor. Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser. (kilde:oecds definisjon av karriereveiledning; oversatt til norsk av VOX) Side 7 av 21

8 Kompetanse Formell kompetanse er kompetanse som er dokumentert i vitnemål eller andre offisielle papirer fra skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Uformell kompetanse er kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom kurs, fritidsaktiviteter, frivillig arbeid og lønnet eller ulønnet arbeid. Den uformelle kompetansen er alt det som det ikke finnes papirer på, og som derfor kan være vanskelig å beskrive og dokumentere. Den er likevel en viktig del av en persons totale kompetanse. (kilde: VOX; nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) Realkompetanse Realkompetanse er en persons samlede kompetanse, og omfatter både formell og uformell kompetanse. Realkompetansevurdering Realkompetansevurdering er å vurdere den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte læreplaner. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studie, ny jobb eller høyere lønn. Realkompetansevurdering er en prosess i flere trinn: (kilde: VOX; nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) Ulike metoder for realkompetansevurdering: Realkompetansevurdering skal få fram den samlede kompetansen til den voksne, og det kan brukes et sett av metoder for å synliggjøre realkompetansen. Metodene nedenfor brukes gjerne i kombinasjon med hverandre. - Vurdering av dokumentasjon: Kandidatens dokumentasjon på tidligere gjennomført utdanning, arbeidserfaring og eventuelt frivillig arbeid vurderes i forhold til læreplaner i Kunnskapsløftet. - Dialogbasert vurdering: Det gjennomføres en samtale som prøver kompetansemålene i læreplanen. Samtalen kan kombineres med en skriftlig oppgave og bruk av IKT-verktøy for å avdekke kandidatens grunnleggende ferdigheter. I fagene norsk og engelsk inngår også skriftlig oppgave. Faglærer godkjenner eller ikke godkjenner kandidatens kompetanse i forhold til kompetansemålene i læreplanen. - Yrkesprøving: Dialogbasert vurdering, om nødvendig med tolk, brukes som første trinn av yrkesprøvingen. Praksisvurderingen kalles yrkesprøving og er en vurdering av kandidatens praktiske kompetanse i et lærefag. Yrkesprøving er mest aktuelt for kandidater som ikke kan dokumentere relevant praksis i faget. (kilde: BFK håndbok i realkompetansevurdering) Alle fra og med 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering. Etter en realkompetansevurdering skal den voksne få et kompetansebevis som viser hva som er godkjent. Voksne uten rett til videregående opplæring, må selv betale for realkompetansevurdering hvis de ikke henvises fra kommune eller NAV. Side 8 av 21

9 Voksne med rett til opplæring (Opplæringsloven 4A-1: Rett til grunnskoleopplæring for vaksne) " Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter 3-1." (Opplæringsloven 4A-3: Rett til vidaregåande opplæring for vaksne) " Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet for den enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbud. Departementet gir nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett. Vaksne som er tekne inn til vidaregåande opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjeld sjølv om dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter første ledd " Voksne uten rett til opplæring (Opplæringslovens 13-3: Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring) " Fylkeskommunen skal gi tilbod til søkjarar utan rett etter 3-1 eller 4A-3 " "I rundskriv F fra daværende Utdannings- og forskningsdepartement fremgår det at fylkeskommuner som ikke kan vise til et tilbud for gruppen voksne uten rett ikke oppfyller forpliktelsen i opplæringsloven 13-3 annet ledd. Hvilke tilbud voksne uten rett skal gis vil være opp til fylkeskommunens vurdering, men det minnes om at også her kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en realkompetansevurdering og gi den voksne et tilbud i samsvar med hva denne mangler for å få den ønskede sluttkompetanse." (kilde: Utdanningsdirektoratet, rundskriv UDir-2-08) Det sies videre lite om hva et slikt tilbud skal bestå av, men flere stortingsmeldinger framhever betydningen av livslang læring for å mestre framtidas arbeidsliv. I denne kategorien finner man bl.a. voksne som av ulike årsaker må ta ny utdannelse (omskolering), ungdom og voksne som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring, voksne minoritetsspråklige med fullført utdanning fra utlandet. Det er samfunnsøkonomisk gunstig å gi de opplæring som kvalifiserer til deltagelse i arbeidslivet. Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. Hver enkelt læreplan i Kunnskapsløftet beskriver hvordan man skal jobbe med grunnleggende ferdigheter på fagets premisser. Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) BKA skal medvirke til å styrke grunnleggende lese-, skrive-, regne- og dataferdigheter blant voksne, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning. VOX gir støtte til kurs i bedrifter som gjennomfører opplæringstiltak med sine ansatte. Side 9 av 21

10 3. Internasjonale føringer OECD er en viktig premissleverandør for norsk utdanningspolitikk. The OECD Skills Strategy better skills, better jobs, better lives peker på sammenhengen mellom utdanning og et meningsfylt liv med god helse. OECD framhever også karriereveiledning som nødvendig i et moderne samfunn for at innbyggernes valgfrihet i forhold til utdanning og arbeid skal bli reell. I juni 2004 sluttet Norge seg til en resolusjon om å styrke livslang veiledning i Europa. En ny norsk undersøkelse fra 2011 viser at det er stort behov for karriereveiledning blant de voksne. 4. Nasjonale føringer og fylkeskommunale satsingsområder Voksenopplæringsloven " 1: Formål: Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet." Voksenopplæringsloven omtaler også de overordnede målsettingene til studieforbundenes læringsaktivitet: - Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. - Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. - Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. - Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. - Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. - Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet Utvalget framhever at begrepet livslang læring er mer dekkende for studieforbundenes virksomhet enn voksenopplæring. Livslang læring innebærer å utvikle og utnytte den enkeltes potensial på ulike arenaer gjennom livet. Studieforbundenes oppgave er å stimulere og motivere til læring av ulik art og på tvers av aldersgrenser, og de er bidragsytere til at mennesker får et samfunnsengasjement innenfor blant annet idrett, kultur og politikk. Stortingsmeldinger: Stortingsmeldinger fra 2006 og fram til i dag framhever i stadig sterkere grad betydningen av voksnes læring. Det pekes på at i årene framover vil det bli vanskeligere å få en stabil tilknytning til arbeidslivet uten å ha fullført videregående opplæring. Videre belyser de utfordringer ved voksnes læring og framhever utdanning som viktig for å få sosial utjevning i samfunnet. Utdanningssystemets evne til å møte mangfoldet av barn, unge og voksne er essensielt for å skape mestring hos den enkelte, og særlig det stadig økende antall minoritetsspråklige voksne er en utfordring. Deres rett til grunnskole og videregående opplæring er en viktig faktor for å få de integrert i det norske samfunnet. Flere stortingsmeldinger sier det er nødvendig med en mer helhetlig karriereveiledningstjeneste for voksne. Voksne faller mellom de veiledningsordningene som finnes i utdannings- og Side 10 av 21

11 arbeidsmarkedssektoren. Samfunnets behov for bærekraftig utvikling tilpasset by og distrikt blir også omtalt. Man foreslår bl.a. å styrke entreprenørskap og innovasjon ute i bedriftene, og dette fordrer ansatte med god kompetanse og vilje til å lære. Statsbudsjettet 2013: Det har de siste årene vært økt fokus på å få flere voksne igjennom videregående opplæring. I årets statsbudsjett bevilget regjeringen et økt tilskudd til forskning rundt voksenopplæring. I tillegg øker de bevilgninger til etter- og videreutdanningstiltak for lærere som underviser voksne. Dette er ikke midler som overføres direkte til fylkeskommunene. Statsbudsjettet gir også rammer for årlige tildelingsbrev som økonomisk sikrer en god distrikts- og regionalutvikling. Dette arbeidet ivaretas pr i dag av utviklingsavdelingen i fylkeskommunen i samarbeid med kommunene, regionrådene og næringslivet. I dette fellesskap utvikles det regionale behovet for kompetanse og framtidig arbeidskraft. Statsbudsjettet har også målsettinger for voksenopplæring i regi av studieforbund. Dette bidrar også til regjeringens ønske om «å videreutvikle de uformelle arenaene for læring». I tillegg framheves det at overføring av gammel kunnskap og ikke-formell læring er svært viktig for å styrke vår kulturelle identitet. Nasjonalt rammeverk for livslang læring Kunnskapsdepartementet utarbeidet høsten 2011 et nasjonalt rammeverk for livslang læring som definerer læring på ulike nivåer. Rammeverket skal også kunne brukes for å sammenligne utdanning på tvers av landegrenser. Dette blir viktig i forhold til realkompetansevurdering av minoritetsspråklige. Rammeverket synliggjør hvor viktig det er å jobbe på tvers av ulike skolenivåer, og at opplæring ikke bare foregår i skole. En bred tilnærming til læring som involverer mange ulike aktører er nøkkelen til framtidig utvikling. Samfunnskontrakten I 2012 ble samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet fornyet. Avtalen er signert av kunnskapsministeren, LO, NHO, KS, Unio, Virke, Ys, Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren, Spekter og Maskinentreprenørenes forbund. Partenes overordnede mål er å sikre en bedre rekruttering til yrkesopplæringen, og et av resultatmålene innen utgangen av 2015 er å øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev. Fylkeskommunale plandokumenter I vedtatt Regional planstrategi for Buskerud omtales både utdanningsperspektivet og næringslivsperspektivet i to plandokumenter. Regional plan for kunnskapssamfunnet har som formål å sikre en best mulig tilpasning mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, samt å bidra til et høyere utdanningsnivå i befolkningen. Planen vil belyse blant annet utdanningsløp tilpasset næringslivets behov, utdanning for utvikling av arbeidsplasser og kvalitet i opplæringen, og understreker at dette er et samarbeid mellom fylkeskommune, kommuner, arbeids- og næringsliv og Høgskolen i Buskerud. Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næringslivsutvikling i Buskerud. I Regional planstrategi ( ) omtales blant Side 11 av 21

12 annet at det skal sees på muligheter for å samordne veiledning og ulike former for støtte til etablerere, styrke samhandling mellom næringsliv og utdanning om lærlinger og lærekandidater og legge til rette for utdanning tilpasset næringslivets og samfunnets behov. Begge plandokumentene fremhever det flerkulturelle perspektivet; utdanning og yrkesdeltagelse er et viktig ledd i integrering av innbyggere med annen etnisk bakgrunn. Helhetlig og langsiktig plan for det framtidige skoletilbudet i Buskerud ble vedtatt i Fylkestinget med verbalpunkt 2 om at det skal innarbeides i et konkret strategidokument, Kunnskapsskolen i Buskerud. Her framheves det at de fire opplærings- og utviklingssentrene OPUS skal være hovedaktører for videregående opplæring for voksne. Videre skal karriereveiledningen styrkes, med et spesielt fokus på samarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høyere utdanning, for å sikre et helhetlig utdanningsløp tilpasset den enkeltes forutsetninger og muligheter. Fylkeskommunen har planer/ strategier på en rekke områder, eks innen reiseliv, folkehelse og forskning/ utvikling som må sees i sammenheng med strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv og være en del av helheten. Samarbeidet mellom Buskerud fylkeskommune og frivillige organisasjoner skal videreutvikles for å gi de voksne et bedre tilbud. Dette er også nedfelt i politisk vedtak fra Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i november 2012 som omtaler Buskerud fylkeskommunes samarbeid med frivillige organisasjoner. Vedtaket sier blant annet at det skal avholdes en årlig frivillighetskonferanse i regi av Buskerud fylkeskommune, og at frivillige organisasjoner skal sikres medvirkning i fylkeskommunale prosesser. Læring og økt kompetanse for den voksne befolkningen i Buskerud er en viktig faktor for god regional utvikling og framtidsrettet arbeidsmarked. Tilflytting og innpendling av kompetent arbeidskraft er mange steder avgjørende for å øke bedriftenes konkurransekraft. Det er derfor viktig at utviklingsavdelingen og utdanningsavdelingen i samarbeid ser på voksnes læring i et bredt perspektiv og at strategiene som er nevnt over knyttes sammen. Fylkestinget har økt ressursene til videregående opplæring for voksne fra Tilskudd til voksenopplæring i regi av frivillig sektor er også videreført. 5. Demografiske forhold Den statistiske informasjonen nedenfor viser noen av utfordringene fylkeskommunen står overfor de kommende år. Dette er forhold som må tas med i vurderingen når man skal planlegge opplæring for voksne i lys av perspektivene individtilpassing og samfunnstilpassing. Tall for 2011 for Buskerud viser følgende for de ulike aldersgruppene som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning: år 5027 personer 32,6 % (30 % på landsbasis) år 3583 personer 25,6 % (22 % på landsbasis) år 6486 personer 19,5 % (16,9 % på landsbasis) år 8728 personer 22,6 % (20,5 % på landsbasis) år 8472 personer 25,1 % (22,8% på landsbasis) (Kilde: SSB). (Her vil det kunne være regionale forskjeller.) Side 12 av 21

13 Folketallet i Norge vokser for tiden sterkt. I Buskerud har andelen innbyggere økt betraktelige fra 1990 til i dag. Økningen skyldes først og fremst en vekst i innvandringen, som står for drøyt 70 prosent av økningen mens den resterende økningen kommer fra fødselsoverskudd i Norge. (Kilde: SSB) Innvandring vil trolig fortsette å stige noen år framover. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til innvandring, og særlig er den knyttet til den økonomiske utviklingen i Norge og til resten av verden. Antall innvandrere forventes å øke til mellom 19 og 30 prosent av den samlede folkemengden. I Buskerud ser det ut til at innvandrerne har en beskjeden utdanningsbakgrunn, og må derfor vies særskilt oppmerksomhet i forbindelse med livslang læring. Det foreligger imidlertid ikke entydige statistiske data på fylkesnivå. Dette synliggjør et stadig økende behov for videregående opplæring for voksne (Kilde: SSB). Frivillig sektor kan også bidra gjennom ikkeformell og uformell opplæring som gir økt kjennskap til det norske samfunnet, og setter den enkelte bedre i strand til å delta aktivt i lokalmiljøet. 6. Organisering av videregående opplæring for voksne i Buskerud fylkeskommune Voksne med rett til videregående opplæring kan velge mellom yrkesfaglig opplæring, opplæring som gir studiekompetanse eller grunnkompetanse (kompetanse på lavere nivå). Voksne får studiekompetanse ved å fullføre og bestå fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og historie. Disse fagene kan tas enkeltvis eller samlet, og når alle fagene er bestått kan man søke seg inn på høyere utdanning (høyskole/universitet). Fagene kan tilbys på dagtid og/eller kveldstid, eller i samarbeid med studieforbund. Kravet er at man må være fylt 23 år for å få godkjent denne veien til generell studiekompetanse. Hovedløpet for yrkesfaglig utdanning er fullført Vg1 og Vg2 i skole samt to år i lære som lærling. Noen yrkesfaglige utdanningsprogram medfører tre år i skole. Hvis den voksne har relevant praksis i faget og/eller tidligere relevant skolegang, så kan læretida avkortes. Velger man privatistveien, må man ha minimum 60 måneders relevant praksis og bestått tverrfaglig eksamen før man kan meldes opp til fagprøve. Realkompetansevurdering er et verktøy for å se hva den voksne trenger av opplæring. I Buskerud er videregående opplæring for voksne hovedsakelig organisert ved fire opplærings- og utviklingssentra; OPUS. OPUS er underlagt fire videregående skoler og OPUS-leder er avdelingsleder i skolens ledergruppe. På denne måten kan man sikre et godt samarbeid om lærere, lokaler m.m. OPUS Drammen betjener Lier, Røyken, Hurum, Drammen og Nedre Eiker. OPUS Hallingdal betjener Gol, Ål, Hemsedal, Flå, Nes og Hol. OPUS Kongsberg Karrieresenter betjener Øvre Eiker, Kongsberg, Numedalsregionen og delvis Sigdal. (Voksne fra Sigdal kan velge mellom Ringerike og Kongsberg.) OPUS Ringerike Karrieresenter betjener Modum, Ringerike, Hole og Krødsherad. Side 13 av 21

14 fylkesutdanningssjefen utdanningsavdelingen Åssiden videregående skole Hønefoss videregående skole Kongsberg videregående skole Gol vidaregåande skule OPUS Drammen OPUS Ringerike Karrieresenter OPUS Kongsberg Karrieresenter OPUS Hallingdal Papirbredden karrieresenter Hallingdal karrieresenter OPUS tilbyr ulike kurs innen videregående opplæring. Tilbudene er bygget opp for å gi voksne med rett videregående opplæring, og dette kan variere noe mellom OPUS-enhetene. OPUS samarbeider med studieforbundene, jf. samarbeidsavtale mellom BFK og VOFO. Noen ganger kjøper OPUS enkeltplasser, mens andre ganger sørger studieforbundene for hele opplæringen. I tillegg til å organisere og tilby opplæring, sørger OPUS for realkompetansevurdering. Den videregående opplæring for voksne kan også initieres av bedrifter og institusjoner; dette gjelder yrkesfaglig opplæring. Flere fylkeskommuner er nå i gang med forsøksarbeid med videregående opplæring på arbeidsplassen for ufaglærte i omsorgssektoren og barnehagesektoren. Slikt samarbeid med bedrifter og regionale aktører i arbeidslivet kan være med på å utvikle alternative opplæringsløp for voksne som trenger det. For voksne uten rett til videregående opplæring, settes det ikke i gang egne kurs. Unntaket er hvis kurs blir bestilt av NAV eller bedrifter. Voksne uten rett til videregående opplæring kan imidlertid tilbys plass på kurs som er opprettet for rettselever, men som ikke er fulltegnet. Fylkeskommunen må i så fall påse at fullføringsretten for ikke-rettselever ikke senere fortrenger søkere med rett. I praksis vil dette bety at tilbudet for voksne uten rett blir begrenset. Høsten 2012 er det ca 600 voksne under opplæring i regi av OPUS. Dette omfatter opplæring som fører til studiekompetanse og ulike yrkesfaglige opplæringsløp som helse- og oppvekstfag (helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider, helseservice, apotektekniker), byggfag, fellesfag for yrkesfag. Mange andre yrkesfaglige opplæringsløp tilbys som enkeltfag, nettbaserte kurs, kjøp av opplæring hos Folkeuniversitetet, NKI, AOF (ulike studieforbund). Kursene er ofte komprimert og følger ikke det ordinære skoleåret. Det er stor variasjon i hva den enkelte voksne mangler av kompetanse, jf. den enkeltes realkompetansevurdering. I tillegg til at opplæringen skal tilpasses den voksnes faglige behov, så skal den også tilpasses den voksnes livssituasjon. Det er en utfordring å skulle tilpasse og komprimere et løp samtidig som utdanningen skal være Side 14 av 21

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen Alltid mer å lære Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen 1 Innledning Både Bystyret i Trondheim kommune og Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjort vedtak som signaliserer

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Grenser for utdanning Rett til videregående opplæring for voksne

Grenser for utdanning Rett til videregående opplæring for voksne Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad Grenser for utdanning Rett til videregående opplæring for voksne Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad Grenser

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 Videregående opplæring skoleåret 12/13 Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen februar 2014 Innhold 1. OPPSUMMERING...

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer