og helse Oslo, september 1999 Redaktør Erik Bye Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeidsliv - status og utvklings trekk i Norge mot år 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og helse Oslo, september 1999 Redaktør Erik Bye Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeidsliv - status og utvklings trekk i Norge mot år 2005"

Transkript

1 Arbeidsliv og helse - status og utvklings trekk i Norge mot år 2005 Redaktør Erik Bye Oslo, september 1999 Statens arbeidsmiljøinstitutt

2 2 ISBN

3 3 Forord Med rapporten (wbeidsliv og helse)) presenterer vi en oversikt over deler av arbeidsmiljøvirksomheten i Norge. Hovedvekten er lagt på å beskrve eksponerigsfakorer i arbeidslivet og de helseeffekter som dette kan medføre (kap. II. Vi gjengir myndighetenes mål og oppgaver innenfor sektoren, og refererer til virksomheten i Arbeidstilsynet, NHO's Arbeidsmiljøfond og programer i Norges forsknngsråd. LO's syn på fremtidig arbeidsmiljøforskning er også gjengitt. Vi gir også en oversikt over de institusjonene som arbeider med forskning, tjenesteyting, undervisnig og informasjon i feltet ((arbeid og helse)) (kap. II. Deretter beskrver vi utviklingstrekkene i dagens arbeidsliv og hvilke eksponerigsfaktorer som kan følge av dem i fremtiden. Dessuten viser vi hvorda utviklingen antas å gå på sentrale fagområder inen denne sektoren (kap. IV. Litteraturhenvisninger er samlet bak i boken, samen med en stikordliste. Rapporten er laget i forbindelse med arbeidet med en ny strategisk plan for Statens arbeidsmiljøinstitutt. Vi vil legge denne statusrapporten og en klargjørig av fremtidige utfordrger til gr når vi skal velge forskngsfelt, arbeidsoppgaver og organiserig av instituttet. Denne rapporten kan også være nytig for parene i arbeidslivet, personalet i verne- og helsesektoren og andre beslutnngstakere som er opptatt av samenhengen mellom eksponeriger i arbeidslivet og sykdomsforekomst i befolkingen. I denne oversikten har vi benytet statistiske data fra Arbeidstilsynets årsrapporter, Levekårsundersøkelsene og Arbeidsmiljøudersøkelsene fra Statistisk sentralbyrå, foruten Statistisk årbok, og vår egen database EXPO med kjemiske eksponerigsdata. Arbeidet med denne statusoversiken har gått over to år og ble avsluttet høsten I alt 16 medarbeidere ved instituttet har skrevet ett eller flere avsnitt. Bidragsyterne er: Kirsti Bergem, Eri Bye, Wijnand Eduard, Dag Ellingsen, Age Haugen, Øyvind Hesselberg, Sir Hetland, Helge Kjuus, Stein Knardahl, Petter Krstensen, Tor Norseth, Asbjørn Skogstad, Ka H. Skollerud, Knut Skyberg, Yngvar Thomassen, og Bo Veiersted. I tilegg har Bjørn Erison gitt bidraget om LO's syn. Redakren taker bidragsyterne for samarbeidet. Jeg vil også take rådgiver Steinar Aasnæs (kytet til sykefraværsprosjektet på instituttet) som har bidratt med data omkg sykefravær i Norge helt i sluttfasen av arbeidet. Jeg vil rette en spesiell tak til seksjonsleder Kan H. Skollerud for hennes iherdige insats for å forbedre språket til sine kollegaer, og jeg vil også take alle andre kollegaer som har bidratt med konstrive kommentarer og forslag til forbedrger - helt til det siste. STAM, 14. september 1999 / ';/ :.' ': /".",( li " Redakør Eri Bye Forskningsrådgiver /'

4 4

5 5 Innholdsfortegnelse Forord 3 Innoldsfortegnelse 5 I. Innedng og avgrensnig 7 Il. Arbeidsliv og helse 11 II. Generelt om eksponering og effekter 11 IL 1. Kjemisk eksponerig 12 Il. 1.2 Eksponerig for bioaerosoler 15 Il. 1. Fysisk eksponerig 16 Il. 1.. L Fysiske belastninger 17 Il Elektomagnetiske felt og stråling 19 Il Arbeid i kalde og vare omgivelser 19 Il Vibrasjoner 21 Il.1..5 Støy 22 Il. 1.4 Inneklima 24 Il. 1.5 Psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold Generelt om sykdommer og plager Sykdommer 30 Il Hjerte- og karsykdommer 30 Il Kreft 33 Il Sykdommer i lunger og lufteier 36 Il.2. L A Hudsykdommer 39 Il Sykdommer i nervesystemet 40 Il Reproduksjonsutfall 45 Il.2.2 Plager Muskel- og skjelettlager 50 Il Psykiske plager 53 Il.2.3 Nye plager og diagnoser 55 Il.3 Statistikk omkng arbeidsmiljøet 60 Il.3.1 Arbeidsrelaterte sykdommer Yrkesskader Levekårsundersøkelser 62 Il.3A EXPO 65 IlA Sykefravær og utstøing 66

6 6 ILL. Hvem gjør hva i Norge? 68 II,I Forskning om arbeidsliv og helse 68 IlL2 Anen virksomhet 69 Il1. Informasjon Il1.. L Bibliotek IlL3.2 Media Il1..3 Undervisning IIA Myndigheter, organisasjoner og fond IIA. L Regjering og Storting IlL4.2 Arbeidstilsynet IlL4.3 NHO's arbeidsmiljøfond IlL4A Norges forskningsråd IIA.5 LO's syn på fremtidig arbeidsmiljøforskning IlL4.6 Hva skrver politiske parier om arbeidsmiljø? IV. Utviklingstrekk 84 IV. L Arbeidsliv og eksponerig IV 1.1 Et arbeidsliv i forandring IV. 1.2 Eksponeringsforhold IV.2 Forskning IV.2.1 Toksikologi IV.2.2 Arbeidsfysiologi IV.2.3 Arbeidsmedisin IV.2A Yrkeshygiene IV.3 Organisering av forskning på arbeidsliv og helse 94 IVA Prioriteringer i helsevesenet 94 Litteratur 97 Stikkordliste 108

7 7 I Innledning og avgrensning I 90-årene har det skjedd store og raske endrger i norsk arbeidsliv. Endrngene henger samen med inførig av ny teknologi ((dt-samfunneb)), økt konkanse gjennom internasjonaliserig av næringslivet (((globaliserig))), økte muligheter og sansynligvis også økte krav og forventninger til helsetjenester (((gjør meg frisb) og et samfu der enkeltmenneskets kompetanse, ønsker og behov står i sentr (((individualiserig))).vi vet ike med sikerhet hvordan disse endrgene vil påvirke miljø- og helseforhold, i arbeidslivet fremover. Men vi vet at dersom vi skal forsøke å planlegge for fremtiden, er vi avhengige av en god statusanalyse. Med dette utgangspunet har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAM) påtatt seg å utføre en nasjonal analyse for området arbeid og helse. Den omfatter en beskrvelse av arbeidslivet og arbeidsmiljøproblemer, en kuskapsstatus om arbeidsmiljøforhold, en oversik over norske akrer på arbeidsmiljøsektoren og en omtale av mulige utviklingstrekk. Ut fra de trender vi ser og de forskningsbehov som vi kan identifisere i denne samenheng, peker vi til slutt på noen viktige områder for norsk arbeidsmiljøforskning i de nærmeste år. For STAM vil disse trekkene være noe av graget for egen planlegging, prioriterig og organserig av forskning, service og informasjonsvirksomhet. Denne analysen bygger på det grleggende syn at alle miljøforbedringer i arbeidslivet skal gjøres ut fra begrelsen om åforebygge uønskede helseejjkter. Rapporten omfatter de fagområdene inenfor feltet arbeid og helse som faller in under instituttets arbeidsområde. Ifølge vår overordnede mål, skal STAM bidra til at Norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape arbeidsmiljø somforebygger sykdom ogfremmer god helse. Dette skal intituttet bidra til gjennomjòrskning, service, injòrmasjon og undervisning. En rekke sykdommer og plager i Norge kan ha forhold arbeidsmiljøet som medvirkende årsakfakorer. Instituttets målstr legger derfor ingen begrensninger på hvilke sykdommer eller plager som omfattes av vår faglige virksomhetsområde. Helsebegrepet omfatter en rekke fakorer som ligger utenfor instituttets fagområde. Denne statusrapporten tar utgangspun i en modell som tilsvarer instituttets ((arbeidsmodell)), der en søker å identifisere fakorer i arbeidslivet som kan være medvirkende årsaker til sykdom eller helseplager. Dette gjelder fakorer av kjemisk, fysisk, organisatorisk, psykologisk eller sosial. I en slik modell bygger effektive forebyggende tiltak på en forståelse av sammenhengen mellom årsak og virkning eller eksponering og ejjkt. En slik forståelse omfatter hvordan defmerte (identifiserte) fakorer påvirker helsen, i interaksjon med individers eller grppers forutsetninger. Basert på instituttets vitenskapelige og medisinske tilnærming legger vi vekt på faktorer og forklaringsmodeller for samenhengen mellom arbeid og helse der de påviste interaksjoner mellom eksponerig og effekt tilfredsstiler vitenskapelige krav til kvalitet, dokuentasjon og reproduserbarhet. Helsetilstanden i befolkningen påvirkes av levekårene i vid forstand; boforhold, arbeidsmiljø, det yte miljø, ernærig og av den enkeltes levevaner (1). Årsaksforholdeneer svært samensatte for en rekke av de alvorlige helseproblemene i dagens samfu, som f. eks

8 8 hjerte/karlidelser, lufteislidelser, allergi, belastngslideiser og kreft. Det er gr til å anta at det er sterk grad av samvirknng mellom faktorer på alle disse områdene. Det er allikevel, nødvendig å foreta visse avgrensninger mht hovedinsatsen for fremtidig forskning omkng arbeid og helse. Trivsel og velvære Trivsel og velvære er blitt sentrale begreper i forhold til helse. Derfor omfatter helseforskningen fakorer som både svekker og styker helsen, i tilegg til fakorer som har betydning for subjektiv oppfattelse av plager, fusjonshemming og rapporterig av plager. I denne oversiken vil hovedvekten bli lagt på faktorer som virker negativt på helseforhold. Arbeid og fritid Det er et generelt trekk at eksponerigsnivået (kjemisk foruensning) på ike-industrelle arbeidsplasser nærmer seg nivået på hjemme- og frtidsområdet. Eksponerigen er i hvert fall langt under det tradisjonelle industrivået (Z, 3). Da tenker vi først og fremst på kontorarbeidsplasser. Ny teknologi og krav til individuell fleksibilitet og tilgjengelighet gjør at hjemmearbeid stadig blir mer vanlig. Dette inebærer at det ike er klare grenser mellom arbeid og frtid. Derfor er det behov for forskning på hjemmearbeid, og det er nødvendig med en avgrensnig mot hjemme- og frtidsakiviteter - som ikke er arbeid. Det synes å bli et sterkt behov for kuskap om restitusjon og hvile. Produktivitet, ulykker og sikerhet Arbeidslivet er en viktig arena for forebyggende helsearbeid. Arbeidstakernes helsetilstand virker in på bedrftenes produktivitet. Derfor er det god økonomi å sike hø standard på ((folkehelsro). Til nå har ikke ((produktiviteb) blitt inludert som forskningstema inenfor arbeidsmiljøforskningen i Norge, I dansk arbeidsmiljøforskning blir (økt) produktivitet uttalt som en vikig målsetting i det forebyggende helsearbeidet i arbeidslivet (Clean Working Environment 2005) (4). Reorganiserigen av det svenske Arbetslivsinstitutet, der Arbetsmarknadsenheten nå hører med, inebærer også at begrepet produkivitet blir integrert i arbeidsmiljøvirksomheten. Koordineringen og informasjonsarbeidet for HMS-virksomheten i Norges forskningråd er lagt til programmet ((BU ZOOO)) (Bedrftsutvikling mot år ZOOO), under området ((Industr og energh). Dette kan inebære at det også bør vuderes hvorvidt hø produkivitet skal ingå i målsettingen til den medisinke og natuitenskapelige helseforskningen i Norge, rettet mot arbeidslivet. (ilærekraftig utviking ) er et begrep som knytes til en systemutvikling og ressurutnytelse der dagens behov blir dekket slik at også senere generasjoner kan få dekket sine behov. En parallell til dette inenfor området arbeid og helse er det som kalles ((bærekraftig produksjoid) (5). Dette innebærer en helhetsbetraking omkg industrell produksjon. Produksjonen vuderes fra ((vugge til grav), og HMS-arbeidet Ìar økt oppmerksomhet ved materialvalg, prosess design og ved foruensninger til både det yte og indre miljø. Produktivitetsutvikling påvirkes både direkte og indirekte av organisatoriske, sosiale og psykologiske forhold i arbeidslivet. Et vikig forskningsområde som ((Menneske Maskin Interaksjonem har nettopp som målsetting å redusere feilhandlinger og øke sikerhet og effektivitet i produksjonssystemer. Dette gjelder på arbeidsområder der den menneskelige fakor fortsatt er tilstede og nødvendig. Denne forskngen berører helseaspektet i tilkytng

9 9 til ((ny teknologh). Det er grnn til å anta at de fakorer som fører til økte anstrengelser, trettet og nedsatt produkivitet i denne samenheng også vil føre til helseproblemer etter noe tids belastning. I Sverige har Arbetslivsinstitutets COPE-prosjekt som formål å integrere ergonomi i utvikingen av nye produksjonslinjer (Co-operative Optimization of industral production systems regarding Productivity and Ergonomics) (11). Faren med dette kan være at man mister muligheten for uavhengig undersøkelse av helsekonsekvenser når man har deltatt i utvikingen (blir ((gisseh)). I forhold til det samlede helse-, miljø- og sikerhetsbegrepet er det også viktig å presisere avgrensningen mot den tradisjonelle industrelle sikerhetsforskningen. Instituttets fokus på forskning og forebyggelse av arbeidsrelaterte sykdommer medfører at ulykker ike blir behandlet her (6). Regjerigen har i sitt program for uttalt at det overordnede målet innenfor arbeidsmiljø- og sikkerhetspolitiken er ((tgge og gode arbeidsforhold, forsvarlig sikerhet for mennesker, miljø og materielle verdier, og demokrath) (7). Dette bety at fagområdet sikkerhet og tilhrende sikkerhetsforskning er vikig og hø prioritert. Det er imidlertid kultuelle og organisatoriske årsaker til at den tradisjonelle industrelle sikerhetsforskningen faller utenfor STAM's ansvarsområde. Implementering Et forhold som preger dagens ((risikofokuserte)) samfu er manglende implementerig eller bruk av eksisterende kunskap. Selv om det hele tiden er behov for ny kunskap inenfor området arbeid og helse, er det et problem at ((de ike gjør som vi siem. Risikobegrepet er sentralt i all forebyggende virksomhet, og er samtidig svært komplisert. Risikokommunasjon er et eget fagområde, Fagområdet har ingen tradisjon innenfor området arbeid og helse i Norge, og vi har valgt å holde forskngsvirksomhet rettet mot risikoatferd, risikokommunikasjon og helsepsykologi utenfor denne analysen. Omfang av helseplager 9% av den yrkesaktive befolkning eller omkng arbeidstakere mener at de har en vang helseplage der forhold i arbeidsmiljøet kan ha vært en medvirkende årsak (8). Samtidig registrerer Arbeidstilsynet bare omlag yrkesrelaterte sykdommer og omkring arbeidsskader årlig (9). Ristrgdeverket registrerer omlag ZOOO personer med godkjent yrkesskade (9). Arbeidstilsynet mener dette misforholdet skyldes en underrapporterig av arbeidsrelaterte sykdommer fra legene. Hvis det er slik, forteller registeret oss lite om faktiske yrkesrelaterte sykdommer og plager i Norge. I så fall trenger vi et bedre rapporteringssystem. Sykefravær Sykefraværet i Norge har hatt en synende tendens fra 1988 til 1994, for deretter å stige frem til nå. I perioden har antall erstattede sykepengedager vært henholdsvis 10 (1988), 8 (1994) og L L dager (1998) (io). Det er stadig et spørsmål hvordan dette kan relateres til arbeidsmiljøforhold. En mulig samenheng mellom sykefravær og arbeidsbelastninger er ike tilstrekkelig undersøkt, men når kostnadene samlet representerer nær 30 miliarder i året bør det være god nasjonaløkonomi med økt forskning omkng disse forholdene. Forskningsbasert HMS-arbeid Helt grleggende i arbeidet med forebyggende virksomhet er at myndigheter, arbeidsliv øvrige akører har god og oppdatert kuskap, både om eksisterende og fremtidige utfordrger inenfor feltet helse i arbeidslivet. Gjennom arbeidet med denne analysen har vi og

10 io erfar at datagrlaget for en systematisk oversikt over arbeidsrnljøsituasjonen i Norge er mangelfull. Mer omfattende karleggig av eksponerig og helseforhold må til. Flere omfattende studier av årsakssamenhenger er nødvendig. Dessuten vil bedre utnytelse av registre med informasjon om hel~e og arbeidsforhold sette virksomheter og myndigheter i langt bedre stad til å følge utviklingen. Dette vil gjøre det lettere å prioritere blant mange vikige spørsmål i HMS-arbeidet. Et kvalitativt godt og systematisk forebyggende helsearbeid i arbeidslivet må være forsknings- og kuskapsbasert. Kompleksiteten i disse spørsmålene er betydelige. Omfanget av helseproblemene i samfuet og arbeidslivet er mangfoldig og årsaksforholdene er svært samensatte.

11 11 II Arbeidsliv og helse 11.1 Generelt om eksponering og effekter Samspilet mellom individ og miljø er mangesidig. Normalt liv og normal adferd medfører påvirkning av alle sanser (syn, hørsel, balanse, overfatisk og dyp sensibilitet, lukt og smak). Graden og vangheten av påvirkning er avgjørende for om denne eksponerig fra yte faktorer fører til fysiologiske (normale) effekter eller til effekter som ligger utenfor et definert fysiologisk normalområde. Slike effekter kan eventuelt føre til uheldige helsemessige konsekvenser. Vi vil i vår kuskapsstatus knytet til arbeid og helse benyte begrepet eksponerig for alle påvirknger fra arbeidsmiljøet av kjemisk eller fysisk ar som kan påvirke helse eller velvære i positiv eller negativ retning. Vi fmner det hensiksmessig å omtale psykiske, organisatoriske og sosiale påvirkngsfaktorer i en tilsvarende modell selv om betydningen av disse er et resultat av individets bearbeiding av dem (persepsjon, kognitiv vuderig). For karlegging og intervensjonsformål er det viktig å skile påvirkning fra effekt, men eksponerig og effektforhold må alltid vuderes i en mekanistisk modell der individet opererer som en eksponerigsmodulator. Her vil individuelle vanasjoner bidra til ùlik reaksjon på same tye eksponerig. Denne modellen gjelder både for organisatoriske og sosiale påvirkngsfaktorer, og for kjemisk og fysisk eksponerig. Modellen er operativ på flere nivåer, i det både den Eksponering -l Individ/ekanisme -l Effekt individuelle bearbeiding av det primære stimulus, metabolitter og effekter kan fugere sorn eksponerig på neste nivå (l).lndividfakorer kan ha mindre betydning ved høy kjemisk eller fysisk eksponerig der cellens og organets kompensasjonsevne overskrdes av det akelle kjemiske eller fysiske agens. Men disse er av stor betydning ved komplekse eksponerigssituasjoner med lavgradig kjemisk eller fysisk eksponering, ved kombinasjon med organisatoriske og sosiale problemer, eller der den helsemessige effekt er usiker. Individfakorer er også av stor betydning når det gjelder effekter som for eksempel krefttvikling, dvs. miljø.. gen-interaksjoner. Registrering av eksponering kan derved omfatte en beskrvelse av fakiske forhold uten relasjon til eksponerte individer. Det kan være forhold som har direkte betydning for individet eller grppen av eksponerte, eller en registrerig av individmodulert eksponerig ved biologiske markører, karlegging med spørreskjemaer, intervjuer 0.1.' Effektene er bare untakvis spesifie for den yrkesmessige eksponerig. Spesifikke sykdomsbilder kan vi finne ved høgradig eksponerig der graden av eksponerig på gr av prakiske forhold kan knytes til arbeidslivet (forgiftinger), eller ved eksponeringer som hovedsakelig fmnes i yrkeslivet. Eksponerings- og effektodellen i arbeidslivet blir derfor i stor grad identisk med den generelle årsaks- og effektrodell i medisinen. Denne modellen vil

12 12 alltid være multifaktoriell. Flere eksponerigsfakorer samen med individfakorer vil utgjøre den samlede belastng. Den spesielle kuskap om eksponering, effekt og intervensjon som er nødvendig når det gjelder arbeid og helse er derfor uløselig knytet til kuskap om hvor i arbeidslivet kjemisk, fysisk, psykologisk, sosial eller organisatorisk påvirkng fmnes og hvordan denne kan karlegges. Individenes reaksjoner karlegges og registreres imidlertid ved bru av generelle biomedisinske, samfusmedisinske eller samfusvitenskapelige metoder. I de neste avsnittene vil vi behandle en rekke forskjellige eksponerigsfaktorer som kan påvirke helseforholdene i befolkingen. I kapittel Il.2 vil vi komme nærmere in på de viktigste sykdommer og plager som dominerer det norske helsebildet. Selv om vi har lagt an på å behandle eksponerigsfaktorer og helseeffekter hver for seg, har det ike vært mulig å ungå at omtalen av årsaker og effekter glir over i hverandre. Dette henger bla. samen med den måten forskningsakivitetene rundt arbeid og helse er organisert på i de fleste land. Det har derfor vært hensiksmessig å omtale en del arbeidsrelaterte helseforhold i forbindelse med enkelte eksponerigsfakorer Kjemisk eksponering Norsk arbeidsliv sysselsetter i 1999 omlag 2.2 mil arbeidstakere fordelt på bedrfter. Kjemiske produker som enten produseres eller importeres skal meldes til Produkegisteret, hvor det fmnes informasjon om den kjemiske samensetningen av de fleste av disse produkene. Fra arbeidslivet kjenner vi en rekke helsefarlige forbindelser som formidles gjennom luften, enten ved direkte fordampnig eller støving fra utgangsproduktene, eller ved kjemiske reakjoner i arbeidsprosessen. Den største helsefaren for omgang med kjemiske forbindelser ligger i muligheten for eksponerig ved inånding i form av røyk, støv, tåke, damp, og gass, eller eksponering ved hudkonta. Arbeidslivsundersøkelsen fra 1989 (l) og en analyse av denne (2) antyder at et betydelig antall sysselsatte er utsatt for helsefarlige komponenter. Estiater fr denne rapporten, se Tabell l, gir et intrkk av omfanget ilv foruensningsproblemene i arbeidslivet: Denne spørreundersøkelsen ble fulgt opp i 1993 (3) og Asbjørn Grsmo konkluderer i sin rapport fra 1996 (4), der han samenliker data fra 1989 og 1993, at arbeidsmiljøet framfor alt er stabilt. Med hensyn til kjemisk eksponerig viser denne rapporten (4) en tendens til Tabell 1. Antall ansatte i norsk arbeidsliv som rapporterer at de er utsatt for de hyppigst forekommende forurensningene i luft en fjerdedel av arbeidstiden eller mer ( Til grnn for beregningen ligger et anslag på 1,6 mil sysselsatte). Løsemiddeldamper Metallstøv, -røyk Mineralstøv Organisk støv O

13 13 forverrg på dette feltet fra 1989 til 1993, i det 7% av de sysselsatte rapporterer at de er utsatt for kjemiske belastnger en fjerdedel av tiden i 1993 (5% i 1989). Fra L 989 til L 997 har antall sysselsatte økt med personer. Også tradisjonelle næringsområder har hatt en betydelig øknng. Det er derfor god gr til å anta at antall eksponerte arbeidstakere er noe høere i 1999 samenliknet med 1989 selv om økt automatiserig sansynligvis har redusert antall eksponerte arbeidsplasser. Siden det ike fmnes et sentralt register for registrerig av forekomsten av kjemisk eksponering i norsk arbeidsliv, er disse tallene de mest representative vi har i Norge. Statens arbeidsmiljøinstitutt etablerte i begyelsen av 1980-årene i samarbeid med Arbeidstilsynet en database for registrering av egne måledata slik at det fmnes mulighet for å få noe informasjon om eksponerigssituasjonen for kjemiske forbindelser inen de forskjellge næringsområdene. Denne databasen (EXPO) ineholder i dag måleresultater for prøver med i alt enkeltresultater, fra bedrfter. EXPO viser at forekomsten av kjemiske forbindelser i arbeidslivet preges av komponenter som løsemidler, organsk og uorgansk støv, metaller og skjærevæsker. Direktoratet for arbeidstilsynet har utarbeidet administrative normer for foruensning i arbeidsatrosfære for omlag 700 forslgellge kjemiske forbindelser. Legges disse adinistrative normer til gr for akseptabel eksponerig, utgjør eksponerigen for disse komponentene fortsatt et potensielt helseproblem for enkelte utsatte grpper. De mengdene av foruensninger en fmner i arbeidsluften er generelt langt høere enn de tilsvarende normer for utèluft som blant anet er satt for å ta spesielt hensyn til bar, eldre og syke. Løsemiddeldamper Omking 20 % av alle løsemiddelmålinger i EXPO-basen (nær ) i luft fra perioden lå over den adinistrative normen. De løsemidler som forekommer hyppigst er toluen, benzen, alkoholer, alifater, styen og xylener. Spesielt løsemidlene benzen og styen bidrar hyppigst til at normene overskrdes. Tabell2 Løsemiddelmålinger i noen utvalgte næringsområder for perioden Næringsområde Antall sysselsatte Antall målinger pr. 2. kvartal 1997 %;;AN1 Olje- og gassutvinning Tekstiler, klær, sko Trevarer unntatt møbler Treforedling Forlag, grafsk Oljeraff, kjemisk Transportmidler Bygg- og anlegg AN = Administrativ norm

14 14 Tabell 2 er basert på analyser utført av STAM og viser oversik over løsemiddel eksponerigen i noen utvalgte nærigsområder i perioden L 983- L 997. Selv om EXPO-basen ineholder mange ((worst case)) målinger antyder resultatene at eksponeringsnivåene i en rekke næringsområder ligger godt over de normer som Arbeidstilsynet har fastsatt. Det er sansynlig at bedrfter med en aktiv HMS tjeneste er overrepresentert i datagrlaget og likeledes at større bedrfter har gjennomført karlegging av eksponerig i egen regi. Siden de fleste norske arbeidstakere er sysselsatt i små og mellomstore bedrfter tyder samenstilingen på at vi har begrenset kunskap om eksponerigsnivåene for løsemidler i norsk arbeidsliv. Av de estimerte arbeidstakere i SSB-rapporten fra 1989 (l) som mente de var utsatt for løsemiddeldamper har kun et fåtall fått utført en eksponerigskarlegging på sin arbeidsplass. Det er god gr til å anta at eksponerig for organiske løsemidler fortsatt er en viktig problemstiling for et stort antall arbeidstakere i mange nærigsområder selv om eksponerigen har blitt redusert med omlag 30% fra perioden til perioden (5-7). Metallstøv og metallrøyk Støv og røyk i form av faste parikler forekommer med parikelstørreiser fra mindre enn L mikometer til over hundre mikometer. Metallstøv er først og fremst utbredt i nærigsområdene bergverk og industr, bygg og anlegg samt privat tjenesteyting. I Arbeidslivsundersøkelsen fra 1989 (1) rapporterer hver femte ansatt i disse nærigene at denne forurensningen er til ubehag. Eksponeringsoversiker fra EXPO viser at metallholdig stø fortsatt er et betydelig problem i norsk arbeidsliv. Dette gjelder spesielt inen råvareproduserende industr som smelteverksindustren, bygg- og anleggsvirksomhet, mekanisk industr, bergverksdrft samt møbevtrevareindustren. Jern er det grstoffet som vanligst forekommer i størst mengde i støet, og ofte erfarer en at normene først overskrdes for jern og da spesielt ved sveising. Aluminum er et lettetali som øker i bru og dette gir seg utslag i at et større antall arbeidstakere i metallbearbeidende industr er eksponert enn tidligere. Av andre vikige grstoffer hvor eksponerigen fortsatt er av betydning, kan nevnes mangan, (smelteverk, sveising) og krom/nikkel ( smelteverk, sveising, kjemisk industr). Bruen av tugmetalier som kvikksølv og kadmium, er raskt avtakende og disse forekommer først og fremst som foruensninger i råstoffer hvor eksponerigen kan skje ved fordampning. Bly benytes fortsatt som råstoff i noen nærigs områder som f. eks. i støperier og plastindustren og ved produkjon av blyakulatorer. Bly er et lett flyktig tugmetal og forekommer ofte også som foruensnig i råstoff som benytes i smelteverksindustren. Eksponerig for tugmetalier (pb, Cd, Hg) overvåkes ved bru av blod- og urprøver. Gjennom 90-årene viser denne biologiske overvåkingen at stadig færre norske arbeidstakere blir eksponert for tugmetall er, og de blir eksponert for lavere konsentrasjoner enn tidligere. Mieralstøv I liket med metallstøv er det blant ansatte i bygg- og anlegg, bergverk og industrsektorene vi fumer omfattende eksponerig for mineralstø, Av de arbeidstakere som i SSBundersøkelsen (1) oppgir at de er utsatt for mineralstøv, er omtrent halvparen av disse sysselsatt i bygg- og anleggssektoren. To av fem ansatte oppgir at de arbeider minst en fjerdedel av sin tid i et arbeidsmiljø der de eksponeres for mineralstø.

15 15 Av komponenter i mineralstøet er det kvars som hyppigst overskrder administrativ norm. Omkg 30% av alle analyseverdiene i EXPO i perioden for kvars i luft lå over normen. Dette gjelder totat 1400 prøver fra industr med høe kvarsverdier. Bare et fåtall av disse målingene er utført i bygg- og anleggssektoren (137) og det er gr til å anta at eksponerig for kvars kan være et betydelig problem i dette nærigsområdet. Fibrer Intil forbud mot import og bru av asbest trådte i kraft, ble asbest benytet i et stort antall produker. Asbesteksponerig var derfor hyppig forekommende i arbeidslivet, men er i dag sjeldent. I de få tilfellene hvor en ennå har dispensasjon for bru av asbest, er kontrollen streng og eksponerigen synes å være godt under normen. Enkelte yrkesgrpper som rørleggere, snekkere, bilmekankere, branenn, heismontører, asbestsanerere og feiere kan komme i kontakt med tidligere installert asbest (isolasjon). Eksponerigsnivået er lite undersøkt. Uktisk riving eller ombygging av gamel bygningsmasse kan også være en kilde for asbesteksponering både for de som utfører arbeidet og bruere av bygningene. Firaer som utfører asbestsaneriger er underlagt strenge regler for opplærig og arbeidsprosedyrer. Forskrftsmessig utførte saneriger synes ikke å representere en helserisiko for yrkesgrppen eller nærmiljøet. Eksponerig for (rman made)) mineralfibrer (M) er fortsatt betydelig i mange næriger, først og fremst i bygningsindustren og i næriger hvor fiberholdige materialer benytes som termisk eller akstisk isolering. Et nyt EU-direktiv fra L 997 klassifiserer keramiske fibrer som mer potent enn glassull og steinull med hensyn på kreftfremkallende effekt. Selv om keramiske fibrer benytes i langt mindre grad enn de andre fibermaterialene, har de en betydelig anvendelse i enkelte bransjer. Dette gjelder metallproduksjon og metallstøping (9). Kunskapen om eksponeringsnivåene for keramiske fibrer i brueridustren er mangelfull. En svensk studie konkluderer med at for visse yrkesgrpper kan man ike uteluke at det foreligger en arbeidsmiljørisiko (10). Organisk støv Organisk støv omfatter bla, papir-, plast-, tre- og meistøv og rapporteres først og fremst som et problem i bygg- og anleggssektoren, nytelsesmiddel-, møbel- og trevareindustrien. Nyere undersøkelser viser at også eksponeringen er betydelig innen landbruet (l l). Siden organsk støver vanskelig å kvantifisere har vi få eksponerigsdata Organisk støv finnes også alltid i større eller mindre mengder i ineluften og er en vikig komponent ved vuderig av kvaliteten av innemiljøet Eksponering for bioaerosoler Bioaerosoler er parikler med biologisk opprielse som er fmfordelt i luft. Pariklene kan være hele organismer som bakerier og soppsporer, eller fragmenter og komponenter fra miko- og større organsmer. Bioaerosoler kan ineholde allergener som kan utløse astmaafall og høsnue etter inalasjon av lave konsentrasjoner. I snever forstand er allergener stoffer som kan utløse allergiske reaksjoner ved å stimulere utvikling aven tye antistoff, lnunoglobulin E (IgE). Mer generelt brues allergenbegrepet om stoffer som først utløser reaksjoner etter en forutgående sensibiliserig. Det kan være antigener som så stimulerer utviking av andre tyer antistoff (eks. IgG). Bioaerosoler kan

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no arbeidsmiljø og

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I - DIREKTØRENS BERETNING... 4 Del II - INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2014... 6 Del III - ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Langsiktige

Detaljer

Arbeidsrelatert sykdom Key words: Kjemiske mijøfaktorer Fysiske miljøfaktorer

Arbeidsrelatert sykdom Key words: Kjemiske mijøfaktorer Fysiske miljøfaktorer Tittel: ARBEIDSMILJØ OG HELSE Et utvalg av artikler fra en arbeidsmiljøspalte Forfatter: Petter Krstensen Prosjektansvarlig: Petter Krstensen Dato: 20. juni 1994 ISSN: 0801-7794 Serie HD 1056/94 FOU Sammendrag:

Detaljer

Yrkesskade mest for menn?

Yrkesskade mest for menn? I Norge er det omtrent like mange kvinner og menn som blir varig uføre, men når en ser på uføre med godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, gjelder dette langt flere menn enn kvinner. Det er vanlig å forklare

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

ergonomisk arbeidsmiljø

ergonomisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no ergonomisk arbeidsmiljø

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser:

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Kunnskapsstatus 2008 Utredning for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet Avd for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser STAMI rapport Årg. 9, nr 22 (2008)

Detaljer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Rapporten presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse i 2007 2 helseproblemer 3 Forfatter: Hans

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt 2013 1 Innhold 1.

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

HO 1/2009. Hus og helse

HO 1/2009. Hus og helse HO 1/2009 Hus og helse Hus og helse Hus og helse Hus og helse Emneord: Helse, inneklima, fukt, ventilasjon, byggematerialer, bygningsutforming, FDVU ISSN 0802 9598 ISBN 978-82-536-1046-7 Fagredaktør: Knut

Detaljer

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag 1 RAPPORT Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og

Detaljer

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI:

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap vil ikke gi fordeler, verken organisatorisk, i forhold til instituttets vitenskapelige arbeid eller rolle som premissleverandør av kunnskap om sammenheng

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Rapport juni 2005 Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Utarbeidet for Petroleumstilsynet av Ingrid Sivesind Mehlum og Helge Kjuus Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 Temanummer: Vibrasjonsskader 2 - Ramazzini nr. 1.2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015 rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen 1 KJEMISK BETINGETE SYKDOMMER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN - Et delprosjekt i kjemikalieprosjektet. Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer