Side 1 av 6 SLUTTRAPPORT DELPROSJEKT OM NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 6 SLUTTRAPPORT DELPROSJEKT OM NAV"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT DELPROSJEKT OM NAV Mål for forprosjektet Forberede iverksetting av NAV-reformen på best mulig måte, med de ytre rammer som gjelder og som til dels er felles og til dels er forskjellig for de 3 organisasjonene Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune (ISK). Mandat for forprosjektet Prosjektgruppen ble gitt følgende mandat: 1. Utarbeide forslag til hvilke områder som det er hensiktsmessig å ta inn i NAV Verdal pilot og NAV Levanger, utover minimum bl.a basert på innspill fra de to kommunene. 2. Koordinere forslagene fra Verdal og Levanger i forhold til Innherred samkommune når det gjelder kommunale arbeidsoppgaver som er aktuelle å legge inn i NAV i de respektive kommuner. 3. Prosjektets analyser, vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktlig rapport som skal legges fram til politisk behandling. Prosjektgruppen har bestått av: John R. Sæther, leder, Tore Fjerdingen, ISK Helse og rehab, Gunvor Galaaen, Innvandrertjenesten - Levanger, Inga Astrid Hildrum, Flyktningetjenesten Verdal, Sølvi Melvold, ISK Servicekontoret, Joar Aksnes, Arbeid og Velferd, Sosialtjenesten - Verdal, Berit Lyngen, representant Fagforbundet Levanger Arbeidstakerorganisasjon og Bjørn Holmli, representant Fagforbundet Verdal. I tillegg har det vært 2 arbeidsgrupper, benevnt som lokalgrupper : o Levanger-gruppen: Tore Fjerdingen, ISK Helse og rehabilitering, Gunvor Galaaen, Innvandrertjenesten Levanger, Sølvi Melvold, ISK Servicekontoret, Berit Lyngen, representant Fagforbundet Levanger, Karstein Rye ISK Sosialtjenesten Mottak, Arild Utstrand, aetat, Lindis Semb, Trygdkontoret Levanger og Marit H. Sandstad, ISK Servicekontoret Levanger o Verdal-gruppen: Tore Fjerdingen, ISK Helse og rehabilitering, Inga Astrid Hildrum, Flyktningetjenesten Verdal, Sølvi Melvold, ISK Servicekontoret, Joar Aksnes, Arbeid og Velferd, Sosialtjenesten Verdal, Bjørn Holmli, representant Fagforbundet Verdal. Svein Arne Flyum, ISK Servicekontoret Verdal og Vibeke Veie-Rosvoll, ISK, Helse og rehabilitering, fagkoordinator. Sosial og psykiatritjenesten. Arbeidsform NAV-planleggingen var forlengst igangsatt både i Levanger kommune og Verdal kommune da prosjektgruppen ble etablert. Før prosjektgruppens første møte var faginstanser og enkeltpersoner invitert til å komme med innspill. Innen fristen forelå det innspill fra: Sosialtjenesten ved Arbeid og Velferd, Verdal ISK Helse og rehabilitering Flyktningetjenesten Verdal Innvandrertjenesten Levanger ISK Servicekontoret PLO Levanger Tillitsvalgte NETF og NFF Side 1 av 6

2 Innspillene følger sluttrapporten som utrykt vedlegg. Med bakgrunn avvikende organisasjonsmønstre og samarbeidsformer for de 3 organisasjonene (ISK, LK og VK), var det hensiktsmessig gjennom lokale grupper med spesielt inviterte deltakere å vurdere hvilke tjenester som burde samorganiseres eller samlokaliseres med de lokale NAV-kontor. Lokalgruppenes vurderinger framgår av uttrykt vedlegg 1 og 2. Det er avholdt 3 møter i prosjektgruppen, samt 2 møter i lokalgruppe Levanger og 1 møte i lokalgruppe Verdal. Harald Myrvang deltok på prosjektgruppens første møte. Arbeidet i prosjektgruppen og lokalgruppene har vært preget av forventninger og engasjement. Oppsummering av gruppens forslag NAV Verdal pilot fra 1. oktober 2006 Prosjektgruppen foreslår følgende områder som det er hensiktsmessig å ta inn i NAV Verdal pilot under forutsetning av opprettholdelse av tjenestekvalitet og at det er formelt mulig for overføring til NAV-organisasjonen: Kommunale tjenester Organisasjonstilhørighet nå Konklusjon Økonomisk sosialhjelp A&V (Verdal) JA Råd og veiledning A&V (Verdal) JA Midlertidig bolig A&V (Verdal) JA Tiltak for rusavhengige ISK H & R, PLO JA Gjeldsrådgivning A&V (Verdal) JA Flyktninger etter /utenom introduksjonsprogram A&V (Verdal) JA Psykiatri ISK H & R JA Flykninger i introduksjonsprog. Morkommunen JA Språkopplæring innv. FT Verdal JA NAV Levanger fra siste halvår 2007 Prosjektgruppen foreslår følgende områder som det er hensiktsmessig å ta inn i NAV Levanger: Kommunale tjenester Organisasjonstilhørighet nå Konklusjon Økonomisk sosialhjelp ISK H & R JA Råd og veiledning ISK H & R JA Midlertidig bolig ISK H & R JA Tiltak for rusavhengige ISK H & R, PLO JA Gjeldsrådgivning ISK H & R JA Flyktninger etter /utenom introduksjonsprogram ISK H & R JA Psykiatri ISK H & R JA Rehabilitering ISK H & R, og PLO JA eller selektiv Side 2 av 6

3 Habilitering ISK H & R, B & F JA eller selektiv Prosjektgruppen foreslår hvordan partnerskapsavtaler kan løses dersom avtaler skal inngås mellom primærkommune og NAV N-T og dersom avtalen skal inngås mellom samkommunen og NAV N-T. PAs vurdering PA konstaterer at arbeidet i prosjektgruppen har vært svært positivt på tross av forskjellig utgangspunkt i Verdal og Levanger kommuner og kort tidsfrist. Prosjektgruppen har avgitt en rapport som er oversiktlig. De 20 tjenesteområder som er vurdert, vises i tabellarisk oppsett i rapporten. 7 områder foreslås inn i NAV for både Levanger og Verdal, ytterligere 2 områder kun for den ene og 2 andre områder kun for den andre. PA savner en nærmere begrunnelse i rapporten for hvorfor prosjektgruppen har landet på JA og NEI for hvert enkelt av de 20 punktene. PA stiller seg noe undrende til at feltet Psykiatri i sin helhet foreslås inn i NAV. Pleie- og omsorg antas å ha bruk for tjenester fra dette tjenesteområdet i en viss utstrekning, og det synes lite hensiktsmessig at dette skal kjøpes fra NAV. PA foreslås at det vurderes å dele tjenesteområdet, slik at noe kapasitet kan legges inn i pleie- og omsorg. PA stiller seg også noe undrende til at deler av Rehabilitering og Habilitering for Verdals vedkommende ikke er foreslått inn i NAV. En skulle tro at rehabilitering og habilitering også hadde som målsetting å få brukere i yrkesaktiv alder i arbeid og aktivitet og ikke på stønad. PA foreslår at en er noe åpen på dette feltet når en går i dialog med NAV N-T om inngåelse av partnerskapsavtale, eventuelt holder åpent å komme tilbake til deler av disse to tjenesteområdene på et senere tidspunkt. PA stiller seg også noe undrende til at Flyktninger i introduksjonsprogram og Språkopplæring innvandrere for Levangers vedkommende ikke er foreslått inn i NAV. Flyktninger og innvandrere er svært viktige å få inkludert i arbeidslivet og det er viktig å synliggjøre dette med en gang flyktninger/innvandrere kommer til kommunen. PA foreslår at en er noe åpen på dette feltet når en går i dialog med NAV N-T om inngåelse av partnerskapsavtale, eventuelt holder åpent å komme tilbake til disse to tjenesteområdene på et senere tidspunkt. PA vil understreke utfordringen som ligger i å dele fagmiljø. I en slik stor reform som NAV er, vil dette være nødvendig. Men da blir det ekstra viktig å finne gode organisatoriske løsninger for den delen av fagmiljøet som blir igjen i kommunen. Hvordan en skal håndtere konsekvensene av NAV-reformen i forhold til Innherred samkommune, er en betydelig utfordring. Selv om Ot.prp. nr 47 ( ) omtaler at det i enkelte sammenhenger er naturlig at flere kommuner samarbeider enten ved at en kommune er vertskommune for samarbeidende kommuner eller at en har samkommune, avklarer ikke Ot.prop-en om dette også gjelder for pilot. Slik det oppfattes etter møter med pilotkommunene og NAV, vil muligheten for avtale med samkommune først gjelde etter pilotperioden er slutt. Side 3 av 6

4 Samtidig foregår det en midtveisevaluering i Innherred samkommune. På dialogkonferansen i Åre i februar 2006, kom det politiske signaler om at en må være åpen for å endre porteføljen til samkommunen. Etter PAs mening er det mye som tyder på at o det ikke er anledning til å inngå partnerskapsavtale mellom samkommunen og NAV for pilotfase o politikerne ikke er fremmed for å ta fagområder ut av samkommunen/legge nye fagområder inn På denne bakgrunn foreslår PA at det søkes inngått to partnerskapsavtaler med NAV N-T, hvor Levanger kommune står for den ene og Verdal kommune står for den andre. Dette krever nødvendige politiske vedtak og samhandling med Kommunaldepartementet for å endre forskrift. Prosjektgruppen har beskrevet denne prosessen slik: Forutsatt at lokale partnerskapsavtaler skal inngås mellom NAV-NT og Verdal kommune vil det foreligge følgende forhold: For lovpålagte tjenester som gis gjennom "Tiltak for rusavhengige" (bl.a. sosiatjenesteloven) og "Psykiatri" (bl.a. kommunehelsetjenesteloven) som begge er tillagt ISK må det fattes beslutning om endring i ISK-forskrift (departementsak). Rehabilitering og Habilitering som lovpålagte tjenester er lagt til ISK og foreslås ikke lagt til NAV Verdal. Dette innebærer at disse tjenesteressurser uten endring vil forbli i et redusert ISK (sammen med de resterende tjenesteområder som legevakt og legetjeneste i ISK H&R. Levangers del av H&R foreslås inn i NAV). Alternativt gis ny organisasjonstilhørighet etter forskriftsendring. De øvrige tjenesteområder som foreslås samorganisert i NAV Verdal tilligger "Arbeid & Velferd" og bør falle inn under NAVs minimumsnorm for kommunale tjenesteområder. Forutsatt at lokale partnerskapsavtaler skal inngås mellom NAV-NT og Levanger kommune vil det foreligge følgende forhold: For lovpålagte tjenester som gis gjennom ISK H&R, herunder også "Tiltak for rusavhengige" og "Psykiatri" må det fattes beslutning om endring i ISK-forskrift (departementsak). For begge kommuner må bestemmelsene i ISK grunnavtale ivaretas. Gjennom midtveisevalueringen anbefales det å fatte vedtak om hva som skal skje med de områder som i dag ligger til Helse og rehab og som ikke tas ut av ISK for å legges inn i en partnerskapsavtale med NAV N-T. Disse er: 1. Rehabilitering ISK H & R, og PLO morkommne 2. Habilitering ISK H & R, B & F 3. Støttekontaktor d. H & R, B & F, PLO? Gjelder Verdal i sin helhet og deler for Levangers vedkommende Gjelder Verdal i sin helhet og deler for Levangers vedkommende Gjelder begge kommuner Side 4 av 6

5 4. Legetjeneste ISK H & R Gjelder begge kommuner 5. Legevakt ISK H & R Gjelder begge kommuner Den 18. mai ble fagfolk og ledere fra helse-rehab og pleie og omsorg samlet sammen med prosjektansvarlig for delprosjektet Inger Marie Bakken. Tema for møtet var Hvordan gi gode tjenester til ulike brukergrupper. Jfr sluttrapport fra prosjektgruppe NAV Hva ønskes å legge inn fra kommunenes side Fra oppsummeringen av dette møtet gjengis: Psykiatri Psykiatri i Verdal: 7 årsverk, hvorav anslagsvis 1/2 stilling brukes til brukere før eller etter arbeidslinja. 15 % av brukerne er felles med Pleie og omsorg. Psykiatri Levanger: Samme bildet. Ca 80 % av brukerne er i arbeidslinja 1/3 av Pleie og omsorg sine brukere, er også brukere av psykiatriske tjenester. Uansett hvor psykiatri er organisert, må følgende være på plass: 1. meldingssystem for behov 2. regelmessige møter både om konkrete brukere og for ansatte, f-eks. annenhver uke 3. hjelp raskt ved behov Må bygge opp noe selv også innenfor pleie og omsorg, for dårlig dekning innen psykiatri. 6-8 ukers ventetid er for lenge Tjenester med Psykiatri i NAV: veiledning kan fortsette som før til barn/unge og Pleieomsorg. Trenger ikke bli store endringer samarbeid psykiatri/pleie og omsorg dersom psykiatri flytter fra ISK til NAV. Ergo/fysioterapi Enheten har felles ståsted og felles forståelse. Dette er viktig for å kunne prioritere ressursene best mulig. For brukere innen pleie og omsorg går det på tilretteleggingsarbeid og vedlikeholdsarbeid. Ansatte i pleie og omsorg må ta seg av selve treninga. Verdal 2005: 50 barn, hvorav 10 mulitibehov 72 i alder for arbeidslinja!, hvorav 25 % aktuell for arbeid, dvs Mindre enn over 66 år (inneholder biter av trygdeytelser) = ca 300 i alt 6,5 stilling, jobber mye med ansvarsgrupper hvor ulike fagfolk deltar. Viktig å prioritere fram dette arbeidet. Ansvarsgrupper for barn fungerer godt, for voksne/eldre svakere. 4 senger rehabilitering fungerer svært godt, samarbeid ergo/fysio og pleie omsorg. Betjening av NAV (NAV eier brukerne i arbeidslinja) Ved å kjøpe tjenester av ergo/fysio Ved å kjøpe av private aktører Ved å opprette slike stillinger selv Side 5 av 6

6 Fagforeningene på Verdal ville ikke legge fysio/ergo inn i NAV. Når det står JA eller selektiv for Levanger er det fordi dette må utvikles i prosessen. Ikke klart ennå om alt eller hva som eventuelt ikke bør med. Lettere å få kontakt med arbeidslinja nåe en er innenfor NAV + samarbeid med rus/psykiatri er viktig. Når støttekontakter ikke er foreslått inn, er det fordi det er mange som bestyrer bruken av støttekontakter. Fortsatt mulig å bevilge bruk av støttekontakter for psykiatriske pas, altså også innenfor NAV. Bostøtte er ikke med fordi det ligger i Servicekontoret, ikke vurdert spesielt utover det. Utfordring Felles oversikt over hjelpetjenestene til en og samme person hvordan sikre det? Profil for tjenester som ytes av kommunen direkte? Ellers Personkort i Sampro? Side 6 av 6

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan. Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møte. Den som har lovlig

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal

Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Til: Fra: Arbeidsgruppens medlemmer NIVI v/ Magne Langset Oslo, 18.august 2009 Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal 1. Innledning Kommunene Namsos, Overhalla,

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Rapport Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Oslo, 8. november 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Sluttrapport Forprosjekt Tema:

Sluttrapport Forprosjekt Tema: Sluttrapport Forprosjekt Tema: Stabsfunksjoner i Innherred samkommune (ISK) og i Levanger og Verdal kommuner Deltakere: Navn Øystein Lunnan Rolf Holberg Jarle Øra Endre Kanestrøm Hilde Føll Rolle/ansvar

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Orkdal kommune November 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden juni-november 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

Opprettelse av servicetorg

Opprettelse av servicetorg Fosen Kommunerevisjon Roan kommune Forvaltningsrevisjon 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING/BAKGRUNN... 2 2 PROBLEMSTILLING... 2 3 VURDERINGSKRITERIER... 2 3.1 BAKGRUNN FOR VALG AV VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Verdal, 31.august 2006. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 1/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10 16.01.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.04.2005 Kl. 10:00 Etter administrasjonsutvalgenes møter!! STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.04.2005 Kl. 10:00 Etter administrasjonsutvalgenes møter!! STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 07.04.2005 Kl. 10:00 Etter administrasjonsutvalgenes møter!! STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune

SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune Deltakere: Navn Trond Selseth Bjørg Kringen Heidi Slåttsve Ingjar Eggen Åse Holmen Sissel Aasbjørg Arnstein Kjeldsen Terje Wist

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer