Hilde Marie Schjerven 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hilde Marie Schjerven 2"

Transkript

1 1

2 Hva kjennetegner eleven i det 21.århundre? Hva for slags skoler, læreplaner kommer vi =l å ha? Hva tror du at det er behov for? Hva vil du at skal kjennetegne denne skolen i fram=da? Hvordan skal vi utvikle og lede denne skolen for at den skal bli god å være elev innenfor og for at dens skal gi Norge konkurransefortrinn og kapital? Hilde Marie Schjerven 2

3 I 2005 Alberta canada. Ivrig FAU- leder Best Prac=ce, There are resourses online awailable for Norwegian teachers. I am sure they will use them a lot. Look at the quality it is great!!! And many competencies from the Alberta curriculum are relevant for Norwegian educa=on. Sammenlignbar kultur 3

4 Her er lenker =l flere modeller for læring i det 21.århundre. Anbefaler særlig den første. Her ligger masse materiell liv ned på siden. 4

5 Før vi kan snakke mer om morgendagens skole, vil jeg si at deve fak=sk er noe det er ganske vanskelig å spå om. Verden endrer seg så raskt og det er mange som har spådd før oss. Det er noen som har ment noe før meg som ihverzall ikke har holdt s=kk. Everything that can be invented has been invented.» Charles H. Duell, an official at the US patent office, Den første telefonforbindelsen i Norge ble i sin =d demonstrert ved at det ble strukket en telefonlinje fra Børsen og over =l Grand Hotell på Bragernes Torg i Drammen. En stor folkemengde hadde samlet seg for å overvære deve. I talen everpå ble det sagt at telefonen var en interessant oppfinnelse, men den ville neppe få noen prak=sk betydning. Et godt eksempel på at menneskeheten sjelden har klart å se rekkevidden av teknologiske sprang. "I think there is a world market for maybe five computers."-- Thomas Watson, chairman of IBM, 1943 "It will be gone by June" Variety, passing judgement on rock 'n roll in

6 Skolehistorie - hvordan har skolen utviklet seg da? 1739 lese bibelen altså kristendom og lesing skriving, matema=kk og sang lære å skrive, regne, lære historie, naturfag og geografi, samt sang. DeVe var det mange foreldre som ikke likte. De skjønte ikke hva ungene skulle lære alt deve for. Religionen og lesingen var kanskje greit, men det som var vik=g å lære, nemlig hvordan en skulle drive en gård, det lærte de hjemme kvinner får lov å undervise sa at piker over 10 år ikke skulle få fysisk avstraffelse. Dessuten skulle det all=d være flere voksne =l stede ved slik fysisk avstraffelse. DeVe ble neppe overholdt, da det verken var mulig eller hensiktsmessig, sev fra lærerens synspunkt, men det betyr kanskje at skolen ikke var utpreget voldelig ever at denne loven kom. Sunnhetslære og kjennskap =l den grunnleggende samfunnsorden kom =l som fag, og selv på landet skulle enten gymnas=kk, håndarbeid eller tegning inn på =meplanen husstell og matlaging for jenter EVer 2.verdenskrig GuVer og jenter skulle få samme skole=lbud. Kroppsøving. 6

7 Et paradoks - Har klasserom forandret seg? Skolebygget? Informa=on at the front of the classroom (source of knowledge). Students arranged to speak with the teacher but not each other (pace and ac=vi=es controlled by the teacher. Lærersentrert undervisning. Det er ikke så mye sånn lenger Connected, enabled, engaged 7

8 Fra bloggen: Det er derimot rom for å diskutere om vi kan organisere opplæringen i fagene på andre måter som kan s=mulere =l mer tverrfaglighet og utvikling av mer fagovergripende kompetanser. A shift from information limited, common sources, to information-rich resources. A shift from curriculum based on content (outcomes) to one of skills (competancy). A shift from learning confined by the classroom to a community system. 8

9 Hva vet vi om barna som vokser opp nå? Den nye navlestrengen Så har de også vokst opp med en mor eller far som holder barnevogna med ei hånd, i den andre har de mobilen. Vi vet at mange av de yrkene de kommer =l å gå inn, de finnes ikke ennå. Mange av dem kommer =l å byve yrke, kanskje ta ny utdanning to- tre ganger. Hva med oss? Vi har en liste med 15 mobilnr eller adresser =l eposter eller apper der vi kan nå kjernefamilien vår som består av 4 personer Du ringer sønnen din på hans mobil for å fortelle at nå er du utenfor og henter han på fotballterning Han tekster =lbake og spør hva det er =l middag. Du er i kontakt med daveren din som er utvekslingsstudent I Australia ukentlig, men du har ikke sev naboen siden sist sommer Du hører vitser og gode fortellinger på facebook istedet for av en person. Du våkner om nava for å =sse og sjekker facebook på vei =lbake I seng. Du har begynt å skakke på hodet for å smile Vi opplever begeistringen hos barn når de opplever dataens fantas=ske univers. De =lbringer =mesvis med pad eller PC, mens du ser dem sjelden lese en bok, langt mindre en avis. Jeg er styremedlem i lokalavisa i Nes og vår største bekymring er at 9

10 Moder Jord er i ferd med å utvikle en elektronisk hud av sammenkoblede kommunikasjonsnevverk, sensorer, og kuns=g intelligens innebygd i stadig flere =ng (deve refereres gjerne =l som =ngenes internev ). Den samfunnsmessige avhengigheten av avansert teknologi generelt, og IKT spesielt, vil derfor bare fortseve å vokse. Ref. ForfaVerarkiv: Geir Øien, Dekanus Fakultet for Informasjonsteknologi, mavema=kk ogelektroteknikk, NTNU. Teknologi og samfunnsforståelse to sider av samme sak. 10

11 Ungdoms behov for at skolehverdagen er relevant, ak=v, gjenkjennbar fra det virkelige liv. I text my friends. I blog 14% of the week, I get to do something with technology in school. 63% of students don't use technology weekly. My teacher and parents use to communicate. 76% of my teachers have never used WIKIs, blogs and PODcasts. 11

12 SMUL- rapporten: Sammenhengen Mellom Undervisning og Læring En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløset SluVrapport Janet Hodgson Wenche Rønning Peter Tomlinson NF- rapport nr. 4/2012 Lærebokas STERKE POSISJON. Med det sterke fokuset på nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter, har vi hav en periode der norske lærere har vært svært læreboktro. Kunnskapsløset legger heller ingen føringer for metodevalg slik L97 gjorde. Det har resultert i at prosjektarbeid, organisering i tema, aldersblanding ol observeres i mye mindre grad enn for 10 år siden. Kri=sk tenking. Formålene for fagene realiseres blir uerne for lærerne og elevene, læreboka styrer mye. DeVe er veldig synd fordi vi ser læringsresultater på helt andre områder: Særlig posi=ve er elevene i de =lfellene der undervisningen omfaver mer prak=ske ak=viteter som eksempelvis forsøk i naturfag. Elevene er i stand =l å uvrykke nokså detaljert hva de har lært, eller burde ha lært, i løpet av undervisningsøkta, og er med få unntak posi=ve =l at de siver igjen med et læringsutbyve. Elevene er enige i LK06 sin påpeking av betydningen av å bruke varierte arbeidsmåter Ak=v læring Læring som uzordrer 12

13 Et offentlig utvalg nedsa0 av Kunnskapsdepartementet som skal vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i frem8den. den historiske utviklingen i grunnopplæringens fag [1] over =d, grunnopplæringens fag i forhold =l land det er naturlig å sammenlikne oss med, herunder sammensetning, gruppering og innhold og utredninger og anbefalinger fra nasjonale og internasjonale aktører knyvet =l fram=dige krav =l kompetanse, som har relevans for grunnopplæringen. 13

14 Utvalget har tav i bruk nye informasjons- og drøsingskanaler. Smart bruk av teknologi Ann S. Mikaelsen, skoleleder og lærer på Sandvika Videregående Skole Lesing, skriving og regning mp =l for å lykkes i arbeidslivet Joakim Lystad, Direktør NAV Se mulighetene og gjør noe med dem Anne Kathrine Slungård, Adm. Dir i Ungt Entreprenørskap Tanker fra tredje utvalgsmøte Teknologiforståelse og samfunnsforståelse to sider av samme sak 14

15 Skills That Will Remain in Demand Computers are gexng much bever at pavern recogni=on, complex communica=on and many other skills. That may be good for businesses but it s not always good for individual employees, who may not be able to adapt as quickly as technology is advancing. How can you prepare yourself and, perhaps, your children for careers in a fast- changing economy filled with ever- faster, ever- smarter computers? One key is realizing that there are s=ll many things computers are no good at. They re not crea=ve, and they can t think outside the box. And they re not very empathic. These limita=ons point to some skills that people should acquire if they want to be successful using machines in the future, instead of compe=ng against computers: Applied math and sta8s8cs. Some think that the era of big data and powerful sosware means that fewer people have to master the grivy details of sta=s=cal analysis. This is deeply misguided. Knowing which analyses to conduct and how to interpret their results is more valuable than ever. We think Google chief economist Hal Varian was on to something when he said that the sexy job in the next 10 years will be sta=s=cians. i Nego8a8on and group dynamics. Management is one of the most durable professions, even as computers advance. It turns out that organiza=ons need dedicated managers working with teams, advancing their agendas and working with their members. 15

16 Mange modeller som antyder hvilken retning man ønsker å ta opplæringen i det neste 100- året. DeVe er Alberta sin. Den kjenner jeg godt. Kunne brukt Ontario sin, Australia sin eller England sin. For noen år siden ville jeg sagt at det var utelukket å bruke Finland sin fordi kultur og samfunn i Finland er så ulik vår, men nå har jeg endret liv syn på det. Behovet for ru=nemessig ferdigheter, både kogni=ve og fysiske, er synkende. Det er økende everspørsel ever kogni=ve ferdigheter som involverer informasjonsprosessering og mellommenneskelige ferdigheter (Griffin mfl. 2012, OECD 2013a, OECD 2013b, Trilling og Fadel 2009). Så langt vi kjenner =l er det ikke gjort undersøkelser i Norge om hva arbeidsgivere mener er vik=ge ferdigheter for arbeidstakere. LiVeratur om 21st Century skills presenterer ose undersøkelser om arbeidsgivere. I ev eksempel, hentet fra boken 21st Century skills: learning for life in our =me (Trilling og Fadel 2009), svarte arbeidsgiver at nye arbeidstakere manglet følgende ferdigheter ever endt utdannelse: Muntlig og skrislig kommunikasjon Kri=sk tenkning og problemløsning 16

17 Selvsagt trenger vi også en grunnstamme av faktakunnskap og reproduserbar kunnskap. Slikt vi kan pugge oss =l. Det er bare det at hjernen vår har noen begrensninger og kunnskaps=lfanget er så utrolig stort. Legemiddelkatalogen. Lille Magnus Carlsen memorerte alle spill. Han reproduserte. Lagret i sin harddisk Store Magnus Carslen leker mer. Han analyserer, tenker krea=vt, nyv, utenfor boksen, trenger ferdigheter som gjør at han er i stand =l å angripe. Høyere ordens læring. 17

18 Basic skills vi har altså 5 slike i dag i Norge, mens Albertamodellen har 2. Lese, skrive, muntlige- digitale og skriveferdigheter. Ikke ferdigheter i regning på et grunnleggende nivå Ferdigheter i regning som er grunnleggende for læring og utvikling i alle fag! Grunnleggende for læring og utvikling i alle fag Hensikten: Vik=ge redskaper for læring og utvikling i fagene og for å kunne delta i skole-, arbeids- og samfunnsliv St.meld. nr. 31( ) Kvalitet i skolen Mål 1 Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand =l å delta i videre utdanning og arbeidsliv Fra regjeringsbloggen: Skolen- kunnskapssamfunnet grunnmur Knut Aarbakke, leder Akamemikerne Det finnes fagkunnskaper og ferdigheter som er mer konstante over =d. Disse faglige byggeklossene må være på plass for å mestre videre læring. Her har skolen et særskilt samfunnsansvar. Mange elever kan ikke lære de fire regneartene i matema=kk eller den grunnleggende gramma=kken hjemme. Skolen er derfor kri=sk vik=g for slike grunnleggende kunnskaper og har et spesielt ansvar for at alle elevene får denne grunnkompetansen, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. 18

19 Ytringsfrihet har vi har sev på som en menneskerev siden tallet. ReVen vil å ytre vår mening og =l å høre andres mening. Noe vi har kjempet for i mange mange år. Nå har vi så mange muligheter. De kan ytre seg i det offentlige rom når som helst og på sekunder.. - Jenter som skulle holde tale på humanis=sk konfirmasjon og som sluvet med: Nå er det f ta meg sluv på denne konfirmasjons=da.. - Jeg hadde elever som tok bilder i kø- garderoben - GuV med ikke etnisk norsk bakgrunn De ytrer seg i alle medier =l alle =der og de står ikke ansikt =l ansikt med «ofrene» sine. Stå for det de sier. Kan delta i debaven så lenge du har =lgang =l en IP- adresse, sa Anita Krohn Traaseth. Vi kan blogge, tweete, poste, you name it Hele =den 19

20 Vår egen Kunnskapsminister, eller kompetanseminister Torbjøn Røe- Isaksen, som jeg gjerne vil kalle han (for øvrig gjennomgående godt tav i mot i skole- Norge) hadde fokus på deve i en nyhetsar=kkel i Asenposten 4.mai i år. Mobbingen.. Jenter som får anerkjennelsen sin via antall likes på «Selfies» - De føler seg u=lstrekkelige og ikke «fine» nok om de ikke klarer å kopiere sine forbilder eller ta seg ut som sine klassevenninner. Det gjør dem usikre og deprimerte Ernærings- og Motebloggene som har et STORT ansvar for at jenter utvikler sunne holdninger =l egen kropp, som fotballfruene og Jenny Skavlan. Sam=dig ser vi at ungdom selv er opptav av ansvaret siv. Her er de representert ved ungdoms egen bevegelse «Bevegelsen mot hat- prat» Hvordan kan vi lære dem å ytre seg klokt, slik at det bygger andre mennesker opp, ikke bryter dem ned? Store alvorlige saker som skolen får et stort ansvar for å gjøre noe med, men som sam=dig selvfølgelig er et stort samfunnsansvar, ikke minst for oss mammaer. 20

21 Hjelp i virituell leksecafe. Elevene får raskere hjelp på nevet enn i virkeligheten i klasserommet. Påhviler lærerne et stort ansvar å legge =l reve for læringsfremmende ak=viteter i teknologiteve klasserom og det å lære dem å bruke digitale og sosiale medier klokt. 21

22 Grunnloven på 90 sekunder unike muligheter =l å formidle vik=ge budskap for et stort publikum alle skolene i Drammen fikk i oppgave å presentere grunnlov og demokra= for hverandre i Barnas Bystyre. 22

23 For at lærer skal få =d =l å veilede flere og skape dynamiske læringssituasjoner på skolen, ikke stå å formidle og gjennomgå. No gjer æ opp, no ligg æ to taveltørk bak 23

24 Prosjektarbeid Problemløsning Tanke- eksperiment Entreprenørskap Stasjonsarbeid Storyline Samarbeidsevne kommunikasjon og samarbeid. 24

25 Evne =l å reflektere over og vurdere eget arbeid. 25

26 Lære å lære læringsstrategier Se på seg selv som evig lærende Ha evne =l å lede seg selv klokt. Ta rik=ge valg for eget liv. Ha ansvarsfølelse for jobb og det samfunnsoppdrag du har fåv. Men da må du føle at det er en vits at du er en del av samfunnet. Kri=sk tenkning Problemløsning Samarbeid i ulike nevverk Ledelse gjennom innflytelse Smidighet og =lpasningsdyk=ghet Ini=a=v og entreprenørskap Effek=v muntlig og skrislig kommunikasjon Tilgang =l og analysere informasjon Nysgjerrighet og fantasi Cri=cal Thinking and Problem Solving Collabora=on across Networks and Leading by Influence Agility and Adaptability Ini=a=ve and Entrepreneurialism 26

27 21 Century Learner 1. They need to be actively engaged. This includes school and their job. De trenger å være aktivt deltakende og engasjert I læringsarbeidet 2. Value collaboration above passive learning. De verdsetter samarbeid og 27

28 Drop puts vs push outs If you can t beat them, join them bruk av twiver, blogg, metometerknapper, film, forskning. o Natur og miljø o Demokra= i praksis o Levende kulturarv o Trafikk o Trender og forbruk o Med verda som mål o Innsats for andre 28

29 Think Create Analyze Evaluate Apply Høyere ordens læring 29

30 Da vi fikk «Kultur for læring» trodde jeg i min naivitet at det handlet om å bruke kultur som læringsfremmer, at den virkelig gode skolen er den skolen der mennesker får utvikle alle sider ved seg selv. Bare gjennom kunst, kultur, este=kk kan vi trene oss selv =l å «se og kjenne» noe mer enn vi egentlig ser. John Roar Bjørkvold med «Det musiske mennesket» sier: Kultur er ikke avkobling, det er =lkobling. Ved å skape krea8ve, skapende og uyorskende læringsituasjoner gjennom det este8ske og kulturelle, kan vi framelske ne0opp noen av de dimensjonene og kompetansene som vi vil trenge i morgendagens samfunn. Ly0e, samarbeide og improvisere Barn trenger å bli vant =l kri=sk tenkning, men de trenger også perspek=v for hva det betyr å være et helt menneske i samkvem med andre mennesker. I et innlegg i USA Today reflekterer Drew Faust og Wynton Marsalis om den usikre frem=den og at den kanskje trenger mennesker som kan improvisere og håndtere nye situasjoner i samspill der de oppstår, slik jazzmusikere gjør det: «Musikk krever individuell praksis og teknisk dyk3ghet, men det krever også at man ly8er og samarbeider med andre for å oppnå et skapende samspill. I jazz gir kollek3v 30

31 Engasjert tenker: Tenker kri=sk og gjør funn Bruker teknologi for å lære, innovere, kommunisere, og oppdage og vurdere Arbeider med flere perspek=ver og fagområder for å iden=fisere problemer og finne de beste løsningene; Kommuniserer disse ideene =l andre Framstår som en livslang lærende, og =lpasser seg endringer med en holdning preget av op=misme og håp for frem=den. E8sk reflektert borger: Bygger relasjoner basert på ydmykhet, reƒerdighet og åpenhet; Viser respekt, empa= og medfølelse, Bidrar =l samarbeid Kommuniserer med det lille samfunnet og verden. Entreprenørskapsånd: Skaper muligheter og oppnår mål gjennom hardt arbeid, utholdenhet og disiplin; Strever mot kvalitet og det å lykkes UZorsker ideer og uzordrer det bestående Er konkurransedyk=g, =lpasningsdyk=g og robust; Våger å risikere og gjøre dris=ge beslutninger også i møte med motgang 31

32 Livslang læring; få elvene =l å se på seg selv som livslange lærende. Fra bloggen: Denne grunnmuren i utdanningen vil bidra 8l en mobil befolkning rustet 8l å takle endringer med muligheter 8l å bygge videre på sin kompetanse i et livslangt læringsperspek8v 32

33 Tell me and I will forget Show me and I will remember Involve me and I will understand Step back and I will act Chinese proverb cited in Korthagen et al. Linking Prac3ce and Theory, The Pedagogy of Realis3c Teacher Educa3on, 2001, p 32 33

34 Hvor skal vi begynne? Hvordan skal vi få deve =l å skje? Hvordan skal vi kunne gå dit? Har vi begynt? Min bekymring er at den offentlige skolen går for sakte. - EVerutdanning for lærere? - Utdanningsins=tusjonene? - Fagstruktur? - Skolebygg? - BI går foran. Samarbeid med næringsliv. LyVer vi nok =l næringslivet? Det som teller versus det som kan telles I uor var Andreas Schleicher, OECD- topp og PISA- undersøkelsens far, i Norge for å snakke om vår =ds største uzordringer. «I dag vet vi at alt det som er lev å lære og lev å måle, også er det som raskest mister relevans. Det som everspørres, er samarbeidsevner og konfliktløsere. Arbeidsgivere vil ha folk som er krea=ve og risikovillige. Det understreker vik=gheten av nye måter å tenke på», sa Schleicher i et intervju med A- magasinet 34

35 Den store frykten Det er mediehuset Schibsteds teknospeider i USA, Archna Sharma, som forteller historien fra California. Hun var nylig i Norge for å snakke =l drøyt 400 norske næringslivsfolk på konferansen Mediaforum i Tønsberg. «SluV å være redd for feil - begynn å omfavne dem!», oppfordrer Sharma, og siterer grunnlegger Cass Phillips dronningtanke «Fail fast, fail early, and fail osen». Det er tre år siden Phillips startet konferansen FailCon i San Francisco, og ideene hennes sprer seg raskt. John Haxe, en av vår =ds største skoleforskere sier at vi må skape en kultur der det er lov å gjøre feil. Der det er lov å rekke opp hånda å si, deve forstå jeg ikke! Hjelp meg. Vis meg hvordan jeg kan lære deve. 35

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk

Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk 1 Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk 2 Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring?

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Ludvigsen - utvalget Fremtidens skole

Ludvigsen - utvalget Fremtidens skole Ludvigsen - utvalget Fremtidens skole Fra: Sekretariatet Dato: 28.10.13 Til: Parter/organisasjoner Saksnr.: Vedlegg Kopi: Utvalgsleder Saksbehandler: Sekretariatet VEDLEGG 1. INNLEDNING Ludvigsen-utvalget

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Regionsamling, Nea. Vurdering for læring. Erfaringer fra Malvik kommune. Malvik kommune

Regionsamling, Nea. Vurdering for læring. Erfaringer fra Malvik kommune. Malvik kommune Regionsamling, Nea Vurdering for læring Erfaringer fra 14.11.2011 1 Bakgrunn for satsningen Målsetting Målgrupper Organisering Føringer som ligger til grunn: Opplæringslova Forskrift til opplæringslova

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring 09.09.13 Lørenskog kommune Line Tyrdal Agenda 09.09 Hvorfor vurdering for læring ( VFL)? Hva VFL er ( og hva det ikke er...) Vurderingskultur Elevinvolvering og egenvurdering Sarah

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

22.01.2013 v/ Line Tyrdal

22.01.2013 v/ Line Tyrdal Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 22.01.2013 v/ Line Tyrdal Assessment for Learning is the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag:

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag: Kunnskaping SUN-møte påp VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Science Created by You EU-finansiert med 6 millioner Euro Hvorfor? Elevene arbeider med oppdrag: Hvordan

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 29.08.2013 Ny GIV Aust-Agder v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be

Detaljer

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK Agenda Del 2 Advanced: 1. Budsje/Årshjul 2. Hvorfor bruke penger på Facebook? 3. 10 ps for å lykkes med annonsering på Facebook 4. Applikasjoner fra tredjepart

Detaljer

En av kjernekompetansene. Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre

En av kjernekompetansene. Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre En av kjernekompetansene Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre Line Tyrdal 2014 Stikkord Bevis på læring underveis i økta Gode spørsmål som fremmer tenkning og refleksjon

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå IKT i engelskopplæringen Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no berit.hope.bla@fremmedspraksenteret.no www.fremmedspraksenteret.no Sesjonens innhold Wikiprosjekt

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes La oss starte med et høvelig forsøk Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes Arbeidsmåter Forskerspiren i praksis Barnetrinnet Anders Isnes Bergen

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Hamar 04.02.13 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009.

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Vedlegg 4. Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Rapport fra studietur New Zealand. Rapport fra studietur New Zealand. Side 1 Innhold 1. Innledning

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 09.10.13 Ny GIV Akershus v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either

Detaljer

Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen. vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt?

Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen. vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt? Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen som vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt? I solidaritet med alle fattige, utstøtte, syke og sårede kvinner i verden

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering. Arild S.

Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering. Arild S. Big data - bare for de store? Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering Arild S. Birkelund IT Arkitekt - Atea Hva

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet - en ny forståelse av kunnskap?

Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet - en ny forståelse av kunnskap? Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet - en ny forståelse av kunnskap? Karrierevalg i kunnskapssamfunnet? «Kurt har vært truckfører i mange år. Nesten helt siden han var liten. Først gikk Kurt på

Detaljer

Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende

Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende Helge Skrivervik as helge@mymayday.com Dash Brukerforum 2015 Trondheim 15/10/15 Change - forandring Endring er ikke noe vi venter på, men noe

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016. Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet

Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016. Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Hva ønsker Norge å oppnå? Hva gjør vi med det vi vet? Hvorfor? Hva gjør

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no

Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no risiko > agenda > verdi ravnorge.no 2009 Vår visjon Være anerkjent som de ledende rådgiverne

Detaljer

"Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs

Computers are like bicycles for the mind. Steve Jobs "Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs "Se mot Randaberg!" Læringsledelse i teknologirike læringsmiljø. Det er så mange fristelser og så mye en har lyst til å sjekke ut. Sånn som VG. Man

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Agenda Prosjektet: Kundeavgang Prosess og metode Teknisk «demo» Resultater Erfaringer Copyright Capgemini

Detaljer

En lærer uten lærebok. Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye

En lærer uten lærebok. Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye En lærer uten lærebok Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye Om Harestad skole En av tre skoler i Randaberg kommune. Stor kombinert

Detaljer

Starter med forsøk: Egg i flaske

Starter med forsøk: Egg i flaske Starter med forsøk: Egg i flaske Beskriv hva som skjer? eller Hva observerer dere? Hvordan forklarer dere observasjonene? Fra observasjoner til å bruke naturfaglig kunnskap Arbeidsmåter Forskerspiren i

Detaljer

DIGITALISERING I UH-SEKTOREN. DigiEx, Handelshøyskolen BI. Prosjekt 2014, 13. November, 2014

DIGITALISERING I UH-SEKTOREN. DigiEx, Handelshøyskolen BI. Prosjekt 2014, 13. November, 2014 DIGITALISERING I UH-SEKTOREN DigiEx, Handelshøyskolen BI Prosjekt 2014, 13. November, 2014 Kontaktinformasjon Insert contact picture Karin Brennholm Prosjektleder digital eksamen karin.b.brennholm@uit.no

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting?

Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting? Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting? Associate Professor Laura E. M. Traavik I dag Definere og diskutere mangfold Mangfold og kontekst Hvordan møter vi mangfold? Hvordan jobber vi med mangfold?

Detaljer

Utdanningsvalg. Hva betyr det som fag i utviklingen av egen karriere? Hamar 2013, Jon Espen Palm

Utdanningsvalg. Hva betyr det som fag i utviklingen av egen karriere? Hamar 2013, Jon Espen Palm Utdanningsvalg Hva betyr det som fag i utviklingen av egen karriere? Hamar 2013, Jon Espen Palm Målet med økta finne noen svar Hvilken betydning har faget i dag? Nye tanker om karriereveiledning (CMS):

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole

NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole Presentasjon av delutredningen for Komite for opplæring og kompetanse 04.02.2015 Utvalgets mandat Utvalget skal vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav

Detaljer

Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen 4@iktsentert.no

Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen 4@iktsentert.no «Nye medier krever nye former for klasseledelse gjennomgang av case og eksempler» På alle samfunnsområder og i alle bransjer er teknologien uunnværlig hvorfor ikke ta teknologien i bruk for bedre læring

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Prosjekter i medvind eller motvind?

Prosjekter i medvind eller motvind? Prosjekter i medvind eller motvind? Hvilke faktorer påvirker etableringen av skoleutviklingsprosjekter? Hvilken rolle har vi skoleledere? Torkild Svorkmo-Lundberg Fagleder, Charlottenlund videregående

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Estetisk læring. Signe Kalsnes (NMH) og Heidi M. Haraldsen (KHiO) NRLU 15.10.15 Estetisk læring. Kalsnes og Haraldsen.

Estetisk læring. Signe Kalsnes (NMH) og Heidi M. Haraldsen (KHiO) NRLU 15.10.15 Estetisk læring. Kalsnes og Haraldsen. Estetisk læring Signe Kalsnes (NMH) og Heidi M. Haraldsen (KHiO) Hva er estetisk læring? Begrepet estetikk har gresk opprinnelse, Aisthesis = følelse og fornemmelse = læren om den kunnskapen som kommer

Detaljer

Ny giv 03.10.2011. v/ Line Tyrdal

Ny giv 03.10.2011. v/ Line Tyrdal Vurdering FOR læringelevmedvirkning og egenvurdering Ny giv 03.10.2011 v/ Line Tyrdal Line Tyrdal 2011 Bakgrunnen for et internasjonalt fokus på vurdering FOR læring Inside the Black Box Line Tyrdal 28.01.11

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet?

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Senter for IKT i utdanningen - en presentasjon Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Dina Dalaaker dina.dalaaker@iktsenteret.no Senter for IKT i utdanningen Opprettet 1.1 2010 Et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

KVINNER I TECH ER GOD BUSINESS

KVINNER I TECH ER GOD BUSINESS KVINNER I TECH ER GOD BUSINESS #WOMENINTECHNOW! Camilla Bjørn, Produkteier VGs nisjesiter Louise Fuchs, Digital Kommunikasjonsspesialist, Schibsted Media Group Isabelle Ringnes, kommende Management Trainee

Detaljer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer 1 Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer Professor Per Gunnar Kjeldsberg Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Seminar

Detaljer

Smarte hjem konferansen 2015. Kan vi konkurrere med de store?

Smarte hjem konferansen 2015. Kan vi konkurrere med de store? Smarte hjem konferansen 2015 Kan vi konkurrere med de store? Om oss - Etablert 2003 - Utvikler egen HW og SW - Fokus - DIY - Strømsparing #smartehjem Networks for devices connected to the internet (think

Detaljer

Periodeplan 8E uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016

Periodeplan 8E uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Periodeplan 8E uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever: Uke 42: : Bettina, Teijo Alexander, Jaran Bursdag: Vi gratulerer HENRIK med den 13!!!!!! UKE 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Veiledning som treffer?

Veiledning som treffer? Veiledning som treffer? - Erfaringer fra casestudier ved HiOA Greek & Jonsmoen, november 2012 Oppdrag: «[ ] fokus på tilrettelegging for fremmedspråklige og fremmedkulturelle i høyere utdanning». 1 Studie

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Programmere for å lære Digital historiefortelling

Programmere for å lære Digital historiefortelling Hvem vi er: Jørund: Vibeke: Cecilie: pedagogisk koordinator for itec (Norge) the og- to- person for prak@ske spørsmål og pedagogiske ucordringer J det daglige med pilotene og prosessen. Dere er her i dag

Detaljer

my good friends uke 35 2015-08-24

my good friends uke 35 2015-08-24 uke 35 2015-08-24 Livslang læring facebook Windows 10 Hvordan møter vi utfordringene for læring i det 21. århundre? Et hjertesukk Elise, Ingrid, Kåre, Peter og Åge Furuveien 8 torsdag 22. august 2015 Steffen

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Språk og skriveferdigheter

Språk og skriveferdigheter Språk og skriveferdigheter Barneskole 5 til 10 år Barneskole Vi gir deg løsninger innenfor alle fagområder som; leseferdighet, matematikk, naturfag, samfunnsfag og design og ingeniørfag. Alltid med fokus

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Smidig innhold Hvordan smidige metoder hjelper oss å lage kvalitetsinnhold. Ove Dalen

Smidig innhold Hvordan smidige metoder hjelper oss å lage kvalitetsinnhold. Ove Dalen Smidig innhold Hvordan smidige metoder hjelper oss å lage kvalitetsinnhold Ove Dalen There is a lack of discipline in many web publishing processes because managers in charge of websites often don't respect

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Når resultatene teller. Kommunen som skoleeier. V Ann-Kariin Iversen KS Buskerud, Telemark og Vestfold 30.1.2012

Når resultatene teller. Kommunen som skoleeier. V Ann-Kariin Iversen KS Buskerud, Telemark og Vestfold 30.1.2012 Når resultatene teller. Kommunen som skoleeier. V Ann-Kariin Iversen KS Buskerud, Telemark og Vestfold 30.1.2012 KS utdanningspolitiske plattform KS mener at kommunene skal Ha en oppvekst og utdanningspolitikk

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer