Årsmøtesaker: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Årsmøtesak 4/09 Årsregnskap og Årsmelding Endring av tid og sted for fremtidige årsmøter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtesaker: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Årsmøtesak 4/09 Årsregnskap og Årsmelding 2008. Endring av tid og sted for fremtidige årsmøter"

Transkript

1

2 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/09 Årsmøtesak 2/09 Årsmøtesak 3/09 Åpning Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmøtesak 4/09 Årsregnskap og Årsmelding 2008 Årsmøtesak 5/09 Årsmøtesak 6/09 Endring av tid og sted for fremtidige årsmøter Valg

3 Sak 4/9 Årsregnskap og årsmelding 2008 Styrets innstilling: 1. Styrets årsmelding 2008 godkjennes. 2. Driftsregnskapet for 2008, som viser et positivt resultat på kr. 22' og balanse pr , som viser sum gjeld og egenkapital på kr godkjennes. Resultatet er lagt til egenkapitalen. Vedlegg: 1. Styrets årsberetning 2008 (1a) og utvidet årsmelding 2008 (1b). 2. Resultatregnskap (2a). 3. Balanseregnskap (2b) 4. Noter (2c). 5. Revisjonsberetning (2d). Saksopplysninger: Det regnskapsmessige resultatet (overskuddet) er på kr. 22 i 2008 (mot et overskudd på kr i 2007). Aktiverte investeringer er på til sammen kr i 2008 mot kr. kr i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Vurdering av resultatet. Høsten 2008 gikk skolen i gang med sin nye profil. Man begynte skoleåret med 10 elever. Disse skoleelevene har blitt subsidiert i betydelig grad, og det har også blitt brukt store summer på markedsføring og reising for å promotere skolen. Med bakgrunn i denne ekstraordinære situasjonen, må skolen være fornøyd med et positivt resultat. Skolens likviditet er forholdsvis bra. Det ble satt kr ' på høyrentekonto i Det er også grunn til å være takknemlige over den betydelige økning skolen har hatt i egenkapital de siste årene. Egenkapitalen er nå på kr '. Skolen erfarer at det er en krevende prosess å snu et "slitent" rykte - til et rykte som er positivt og drar elever. Skolen må påregne at denne prosessen vil ta tid, og kreve kapital. Beregningsgrunnlaget for statstilskudd er basert på 3 års gjennomsnittelig elevtall 4 år før inneværende år. Dette betyr at årets lave elevtall, vil slå negativt ut i år Det blir derfor viktig å ha god langtids budsjettstyring, og samtidig ha midler tilgjengelige for tider med mindre inntekt. Det er også verdt å merke seg at mange av våre eiermenigheter oppmuntrer og ønsker å stå sammen med oss i de utfordringer som ligger foran. Dette er styret svært takknemlig for. Side 3

4 ÅRSMØTESAK 4/08 vedlegg 1a - styrets årsberetning Side 4

5 ÅRSMØTESAK 4/09 vedlegg 1b - utvidet årsmelding Utvidet årsmelding 2008 A. INNLEDNING Året 2008 blir stående som et helt spesielt år i Sandvik Folkehøgskoles historie. Skolen har gått fra 16 aldersgrense, med et bredt tilbud, til 18 års aldersgrense med en spisset profil: Kreativ kommunikasjon og ledelse. Endringsprosessene ble startet i årsmøtet Takk til alle enkeltpersoner og menigheter som har støttet opp i en utfordrende og krevende endringsprosess. Vi vil mest av alt gi uttrykk for takknemlighet overfor vår Far i himmelen, som har gitt kreativitet, styrke og kraft til å gjennomføre endringsprosessen, og som vil fortsette å velsigne i videreføringen av skolens viktige arbeid. Skoleåret , var siste år med opptak av 16 åringer. Året ble avsluttet med ca. 30 elever på studietur i Hellas. Elevene satt igjen med et år, der allmenndanning stod i fokus gjennom undervisning, reiser, valgfag og mange aktiviteter. Skolens kristne arbeid har også gitt mange av elevene inntrykk for resten av livet. Starten på skoleåret , vil for både styre og ansatte, bli betegnet som et pionerår. Å forholde seg til myndige ungdommer, som har ansvar for eget liv og læring, er veldig annerledes. Mer krevende i forhold til ungdommenes krav til faglig innhold og kvalitet på alle områder. Mye enklere i forhold til læringsmotivasjon og vilje til samarbeid. 10 elever startet opp første året. Alle disse har gitt uttrykk for at skoleåret, så langt, har gitt stort utbytte både åndelig, faglig og sosialt. Styret og skolens medarbeidere ser med spenning og forventning fram til å jobbe videre med skolens nye profil, og har stor tro på å fortsatt gi god allmenndanning og folkeopplysning, og et godt kvalitativt faglig tilbud innenfor kreativ kommunikasjon og ledelse. Med utgangspunkt i skolens kristne forankring, ønsker skolen også å bidra til økt kunnskap om kristen tro, samt å skape en trygg plattform for kristne åndelige opplevelser og erfaringer. Nedenfor følger skolens årsmelding med følgende punkter: Skolens virksomhet, skole- og eierstyrets arbeid, økonomi, elevtall, helårskurs, kortkurs, markedsføring, personalutvikling og blikket framover. Vi håper du/dere tar tid til å lese gjennom hele årsmeldingen, og på denne måten holder deg/dere godt orientert om det viktige arbeidet som skjer ut fra Sandvik Folkehøgskole. Med ønske om gode dager for deg og din menighet. Mvh. styret ved Sandvik Folkehøgskole B. VIRKSOMHETEN Ny skoleprofil Sandvik Folkehøgskole er knyttet til Den norske pinsebevegelsen og drives etter Lov om folkehøgskoler gjennom et eierstyre og et skolestyre. Skolen ligger på Sandvik i Vefsn kommune i Nordland fylke. Skolen har som nevnt gått fra 16 aldersgrense, med et bredt tilbud, til 18 års aldersgrense med en spisset profil: Kreativ kommunikasjon og ledelse. Endringsprosessene ble startet i årsmøtet der årsmøtet gjorde vedtak om et høringsmøte i Tromsø i etterkant av Dugnad i Nord helgen. I dette møtet kom det flere forslag, bl.a. å endre skolens profil. Det ble også foreslått å nedsette et strategiutvalg, som sammen med styret skulle jobbe videre med de innspill som kom i møtet. Styret tok med seg forslagene til styremøtet 8. des. 2006, og et strategiutvalg ble opprettet med representanter fra styret, administrasjon, ansatte og Side 5

6 menigheter. Så snart styret fikk lagt de grove linjene, ble det nedsatt et utvalg som skulle jobbe med skoleutvikling. Begge utvalgene rapporterte direkte til styret. Som et resultat av dette arbeidet utarbeidet daværende styreleder, Knut Klevstad i samarbeid med rektor, et høringsnotat, som ble vedtatt i styremøte, og deretter sendt ut til pinsebevegelsen. Det kom en del tilbakemeldinger, og noen endringer ble gjort. Styret la deretter konklusjonene i høringsnotatet fram til vedtak i årsmøtet Disse konklusjonene var som følger: 1. Sandvik skal framstå med en tydeligere kristen verdiprofil 2. Hovedtyngden i elevrekrutteringen skal være over 18 år. 3. Skoletilbudet skal i større grad basere seg på moduler. 4. Økt bruk av kortkurs 5. Økt satsning på teambasert læring. 6. Sandvik skal uansett valg av modell være en skole som møter mennesker i en av de viktigste faser av livet ungdommen. Dagens skoledrift har utgangspunkt i nevnte seks konklusjoner. Skolens faglig tilbud innenfor kreativ kommunikasjon og ledelse er fordelt på 5 linjer: 1. Film & TV 2. Musikk, lyd og lys 3. Foto 4. Drama 5. Barne- og ungdomsarbeid Ledelsesdelen er lagt til fellesfag, som er obligatorisk for alle elever, med hovedvekt på selvledelse og personlighetsutvikling. Samarbeidsnettverk Skolen er opptatt av å være en aktiv deltager og bidragsyter til Den Norske Pinsebevegelsen, samt andre kristne menigheter og organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med. Vi har i inneværende år besøkt følgende konferanser Ny Generasjon 08, PBU konferansen, Get Focused, Impuls 09. Skolen er også en del av det felleskristne nettverket "Dugnad i Nord", men fikk ikke anledning til å delta på årskonferansen i nov. 08. Andre virksomhetsområder Skolen driver med utleie til konferanser og leirarrangører og arrangerer selv leirer og konferanser av forskjellig karakter. Ca. 1. juni august har vi sommerdrift, som Mosjøen Vandrerhjem og Sandvik Gjestegård. Da er det utleievirksomhet til overnattingsgjester som står i fokus. Sandvik Folkehøgskole er stolte og takknemlige for å få være medarrangør av pinsebevegelsens ACT festival (tidligere ActNNS eller Nord-Norge stevnet). Skolen har i vært vertskap for Lederskolen Nordland - et spennende og rikt samarbeid. Selvevaluering og kvalitetsutvikling Med bakgrunn i forskrifter til Folkehøgskoleloven, er alle folkehøgskoler pålagt å utarbeide et system for selvevaluering og kvalitetsutvikling. Med årlig frist 1. juni, sender skolen inn en selvevalueringsrapport med tema valgt av styret. For skoleåret omhandlet selvevalueringsrapporten temaet: "Personlig helse- og livskvalitet". For har styret valgt temaet: "Skolens fag- og fritidstilbud. Side 6

7 C. Eier- og skolestyrets arbeid Årsmøtet ble avholdt under ActNNS på Sandvik fredag 1. august 2008, kl. 14:00. Det møtte representanter fra 9 menigheter (mot 13 i 2007). Styrene har bestått av følgende personer i 2008: Eierstyret: Leder: Knut Klevstad fra 29. juli 2005, valgperiode: Morgan Kalleberg fra 1. juli 2008, valgperiode: Styremedlemmer: Arnt Vilhelm Hansen fra 29. juli 2005, valgperiode Bjørn Aune fra 29. juli 2005, valgperiode vara medlem, Anne Nordfjell, valgperiode: vara medlem, Turid Kaspersen, valgperiode: vara medlem, Turid Kaspersen, valgperiode: vara medlem, Steinar Sætermo, valgperiode: vara medlem, Steinar Sætermo, valgperiode: vara medlem, Hilde Lillevold Håberg, valgperiode: Skolestyret har bestått av samme personer som nevnt under eierstyre med tillegg av: Liv Nordhaug, ansattes representant, valgperiode: Andreas Haraldsvik elevrepresentant, valgperiode: Maria Kristine Lillevold Håberg - elevrepresentant, valgperiode: I 2008 ble det til sammen behandlet 49 saker. De viktigste sakene har vært: Ny skoleprofil, behandling, planlegging og gjennomføring av storvølinger, elevsituasjonen, PR-satsning, økonomi, budsjett og regnskap og selvevaluering. D. ØKONOMI Det regnskapsmessige resultatet (overskuddet) er på kr. 22 i 2008 (mot et overskudd på kr i 2007). Aktiverte investeringer er på til sammen kr i 2008 mot kr. kr i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Av investeringene på kr ' er kr. 921' registrert på storvølingsprosjekter, og dermed lagt til i husleiegrunnlaget. Dette danner grunnlag for husleietilskuddet fra staten. Vurdering av resultatet. Høsten 2008 gikk skolen i gang med sin nye profil. Man begynte skoleåret med 10 elever. Disse skoleelevene har blitt subsidiert i betydelig grad, og det har også blitt brukt store summer på markedsføring og reising for å promotere skolen. Med bakgrunn i denne ekstraordinære situasjonen, må skolen være fornøyd med et positivt resultat. Skolens likviditet er forholdsvis bra. Det ble satt kr ' på høyrentekonto i Det er også grunn til å være takknemlige over den betydelige økning skolen har hatt i egenkapital de siste årene. Egenkapitalen er nå på kr '. Skolen erfarer at det er en krevende prosess å endre skoleprofil og i tillegg snu et "slitent" rykte - til et rykte som er positivt og drar elever. Skolen må påregne at denne prosessen vil ta tid, og kreve kapital. Beregningsgrunnlaget for statstilskudd er basert på 3 års gjennomsnittelig elevtall 4 år før inneværende år. Dette betyr at årets lave elevtall, vil begynne å slå negativt ut i år Det blir derfor viktig å ha god langtids budsjettstyring, og samtidig ha midler tilgjengelige for tider med mindre inntekt. Side 7

8 Det er også verdt å merke seg at mange av våre eiermenigheter oppmuntrer og ønsker å stå sammen med oss i de utfordringer som ligger foran. Dette er styret svært takknemlig for. E. ELEVTALL Sandvik Folkehøgskole mottar et elevbasert tilskudd fra staten hvert år. Dette tilskuddet beregnes ut fra det årlige tilskuddselevtallet. Tilskuddet pr. tilskuddselev har de siste årene vært ca. kr. 55'. Tilskuddselevtallet for 2009 beregnes f.eks. slik: Gjennomsnittet av (Årselevtall årselevtall årselevtall2007) Årselevtall består igjen av: (antall elever vår + dobbelttellinger + antall elever høst + dobbelttellinger) delt på tallet 2 + kortkurselever (omregnet til helårselever)) Tabell som viser årselevtall og tilskuddselevtall: (årselevtall 2009 og elevtall høst 2009 er budsjetterte tall) F. HELÅRSKURS I første del av skoleåret ble det undervist i følgende linjefag: Digital foto & design - Lærer: Bjørn Inge Aufles Bo og fritid (tilrettelagt linje) - Lærere: Tove Kalleberg, Berte Raudsandmoen, Sa-ing Bårdsen DataBasic - Lærer: Pål Kristian Moe Ledertrening - John Ivar Børtveit Under skolens nye profil, har det blitt gitt undervisning innenfor fire av skolens fem linjer: Film & TV - Lærer: Frank Ivan Bjørkmo Musikk, lyd og lys: Lærer: John Ivar Børtveit, Terje Hystad og Frank Ivan Bjørkmo Foto - Lærere: Innleide fotografer Barne- og ungdomsarbeid - John Ivar Børtveit og Terje Hystad Utover skolens faste personale, har følgende lærere undervist: Jon Ola Lien - Film & TV Jarle Waldemar - Prosjektundervisning film & tv og barnearbeid. Fred Endresen - Lydstudio Redvald Hjulstad - Lyd, lys og scene Frode Meosli - Fotograf Anne Kari Myrvik - Fotograf David Andre Østby - lovsang og låtskriving Svein Robert Solberg - barnearbeid Espen Gilsvik - skoleevangelisering Øyvind Aasen - lydteknikk Arne Apeland - lydteknikk I tillegg har det vært undervist i: bibelfag, ledelsesfag, gym, kor, valgfag med mange forskjellige tema, elevenes time/allmøte, kommunikasjon/internatliv, kropp og helse, romvask. Undervisninga følger for det meste oppsatt timeplan/ukeplan, men i perioder jobber elevene med ulike prosjekt, og en del av året brukes også til å dra på turer. Side 8

9 Under skolens nye profil, har elevene vært på tre 14 dagers skoleturneer, der man har besøkt menigheter og Ny Generasjon avdelinger. I tillegg til dette har man vært Crew under Ny Generasjon festivalen 2008, og deltatt på ytterligere 3 kristne konferanser. Alle elevene har deltatt aktivt i skolens kristne arbeid. G. KORTKURS Skolen har arrangert seks kortkurs i løpet av 2008, med tilsammen 127 elever. Omregnet til helårselever blir dette 3,4558 elever. Skolen jobber aktivit for å øke kortkursaktiviteten, og har i 2009 ansatt Aril Svartdahl og Jarle Waldemar som kortlkurslærere. Kursene i 2008 var følgende: 1. Trosforsvar - apologetikk, kursholder Øyvind Gaarder Andersen 2. Equip lederkurs Vol 1, modul 5, kursholder Kjell Erichsen og Terje Hystad 3. Seniorseminar, kursholdere: Lotta og Aril Svartdahl og Liv Nordhaug 4. Sommerbibelskolen, nordkjosbotn, kursholdere: Bjørnar Heimstad og Terje Hystad 5. Lagets lederdager i Nord, kursholder: Terje Hystad 6. Equip lederkurs Vol 1, modul 6, kursholdere: Kjell Erichsen og Terje Hystad H. MARKEDSFØRING Hovedmålsettinger for satsing på markedsføring (prioritert rekkefølge): 1. Elevrekruttering. 2. Styrke kontakten med samarbeidende menigheter og personer. 3. Styrke kontakten med tidligere elever. Målgrupper: (prioritert rekkefølge): 1. Hovedmålgruppe er kristne åringer. 2. Ungdomspastorer/ledere 3. Kristne åringer, som er potensielle framtidige elever. 4. Barn (ungdommer) til tidligere Sandvikelever eller bekjente av disse. 5. Tidligere sandvikelever. Gjennomførte markedsaktiviteter: Side i Folkehøgskole-katalogen Utsendelse av skolebrosjyre og plakater til menigheter og andre aktuelle mottakere. Stands på Ny Generasjon festival 2008, Get Focused 2008, PBU konferansen 2008 og Impuls Presentasjoner og stands under 3 skoleturneer á 14 dager. Besøkt ca. 10 menigheter. Annonsering med hovedvekt på internett. Oppdatere folkehøgskolens nettsted. (Kontinuerlig arbeid) Gitt ut Sandvik-nytt, I 2009 går skolen over til å gi ut Sandvik-nytt i PDF format, og sende ut til registrerte epostadresser. Oppslag i KS, Magazinet og lokal pressen Kortkursannonsering I. PERSONALE Pga. av endring til ny skoleprofil, og naturlig avslutning av arbeidsforhold, ble personalet redusert med 3 lærerstillinger, 1 kokkestilling og 1 driftslederstilling høsten Det ble ansatt 1 ny lærer i 100% og en lærer i 20% høsten Pr hadde skolen følgende faste personale, som utgjorde 8,45 årsverk: o Lærere: Sa-ing Bårdsen Frank Ivan Bjørkmo Side 9

10 o o o o o o o Inspektør: John ivar Børtveit, Vaktmester Jim Bårdsen Kokker Ulla Straum Maiken Mikalsen Renholder Liv Karin Steffenrem Økonomi Morgan Kalleberg - økonomileder Cecilie Mella - regnskapsfører Skolesekretær Liv Nordhaug Rektor Terje Hystad Bemanningen har vært stabil gjennom skoleåret. Det har vært en del langtidssykemeldinger i Det har ikke vært skader eller ulykker av alvorlig art i Styret anser arbeidsmiljøet på skolen som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i Nedenfor følger en oversikt over sykefraværet: År Korttidsfravær % Langtidsfravær % Samlet fravær % ,0 0,55 329,5 7,25 354,5 7, ,0 0,76 391,0 8,73 428,0 9, ,0 0,52 275,0 7,99 293,0 8,52 Side 10

11 J. BLIKKET FRAMOVER. Skolens styre og administrasjon opplever at skolens nye profil er svært bra, og at tilbudet som gis i aller høyeste grad er aktuelt for målgruppen. Vi ser derimot at det vil kreve stort pågangsmot, vilje, kompetanse og tålmodighet for å vinne ungdommers tillit, og dermed vise dem at Sandvik Folkehøgskole er et glimrende alternativ til alle de skoletilbud som finnes i markedet. Vi har nettopp startet skolens nye profil, og vil fortsette med å utvikle og forbedre innholdet i profilen. Det er tross alt fornøyde elever, som gir nye elever. Det blir også viktig for oss å knytte til oss profilerte dyktige lærere, som sammen med oss kan være med å trekke søkere til skolen. Skolen jobber aktivt med å bygge nettverk med den Norske pinsebevegelse og andre kristne organisasjoner og kirkesamfunn, slik at vi også på sikt kan fremstå med et attraktivt tilbud overfor søkergruppen. Skolen vil aktivt jobbe med allmenndanning og gi folkeopplysning, og på denne måten bidra til å utvikle og utruste unge mennesker til leder i eget liv, i kristent arbeid og i samfunnet. Takk for at du står sammen med Sandvik Folkehøgskole. Sandvik, Morgan Kalleberg (sign.) Styreleder Liv Nordhaug (sign.) Ansattes representant Arnt Hansen (sign.). Styremedlem Terje Hystad (sign.) Rektor Bjørn Aune (sign.) Styremedlem Side 11

12 ÅRSMØTESAK 4/08 vedlegg 2a - resultatregnskap Side 12

13 ÅRSMØTESAK 4/08 vedlegg 2b - balanseregnskap Side 13

14 Side 14

15 ÅRSMØTESAK 4/08 vedlegg 2c - noter Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 ÅRSMØTESAK 4/08 vedlegg 2d - revisjonsberetning Side 20

21 Sak 5/9 Endring av tid og sted for fremtidige årsmøter Styrets innstilling til vedtak: Sandvik Folkehøgskole sitt årsmøte legges fra og med 2010 til Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse. Andre dokumenter i saken: Ingen Saksopplysninger: Årsmøtet er Sandvik Folkehøgskoles høyeste beslutningsorgan. Under årsmøtet i 2008, møtte det representanter fra 9 av Pinsebevegelsens ca. 290 menigheter. Styret og administrasjonen synes dette er en svak representasjon. Vi synes det blir viktig å få reetablert eierforholdet til pinsebevegelsen, og tror at en av måtene dette må gjøres på er å være tilstede under årsmøtekonferansen på Hedmarktoppen hvert år i juni. Her møter mange flere ledere fra pinsebevegelsens menigheter, og går gjennom årsmøtesaker til mange av bevegelsens fellestiltak. Styret og administrasjonen tror at Sandvik Folkehøgskole kan være bedre tjent med å legge fram årsmøtesakene i dette møtet, enn under vårt årlige årsmøte på Sandvik, nettopp pga. en mye sterkere representasjon av landets pinsemenigheter. Den tid vi har brukt til årsmøte på Sandvik kan da heller brukes på inspirasjon og orientering. Styreleder var tilstede under årsmøtekonferansen 2009, og gjorde en presentasjon av Sandvik sine årsmøte saker i møtet. Side 21

22 Sak 6/9 Valg Valgkomiteen legger saken fram direkte i årsmøtet. Side 22

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015

ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015 ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015 TID OG STED: ÅRSMØTEKONFERANSEN I FILADELFIAKIRKEN, OSLO FREDAG 5. JUNI 2015 KL. 10:15-11:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/15 - Konstituering Årsmøtesak 2/15 - Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer