Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013"

Transkript

1 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30

2 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmøtesak 3/13 Årsberetning og Årsregnskap 2012 Årsmøtesak 4/13 Endring av vedtekter Årsmøtesak 5/13 - Status Årsmøtesak 6/13 - Valg

3 Sak 3/13 Årsregnskap og årsmelding 2012 Styrets innstilling: 1. Driftsregnskapet for 2012, som viser et underskudd på kr og balanse pr , som viser sum gjeld og egenkapital på kr ' godkjennes. Resultatet er belastet egenkapitalen. 2. Styrets årsmelding 2012 godkjennes. Vedlegg: 1. Styrets årsberetning 2012 (1a) og styrets årsmelding 2012 (1b). 2. Resultatregnskap (2a). 3. Balanseregnskap (2b) 4. Noter (2c). 5. Revisjonsberetning (2d). Saksopplysninger: Det regnskapsmessige resultatet (underskuddet) er på kr i 2012 (mot et underskudd på kr i 2011). Aktiverte investeringer er på til sammen kr. 166 i 2012 mot kr. 229 i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Vurdering av resultatet: Regnskapsresultatet for 2012 ble bedre enn forventet, men likevel med underskudd på kr ,-. De tre siste års underskudd har vært med å tære på skolens kapital, og likviditetssituasjonen er anstrengt. Budsjettunderskuddet for 2013 på ca. 6 og prognose for 2014 og 2015 med henholdsvis kr. 4 og kr. 2 i underskudd, vil kreve direkte tilskudd på ca. Kr i likvide midler. Evangeliesenteret har påtatt seg ansvaret for å bringe denne ekstra kapitalen tilveie, men skolen vil også kunne låne noe til drift. I tillegg bidrar landets pinsemenigheter på en mer indirekte måte gjennom gjeldssletteaksjonen : I 2004 lånte norske pinsemenigheter nærmere kr. 7 til skolen. Skolen sendte i januar 13, henvendelse til nevnte menigheter om disse kunne tenke seg å ettergi denne gjelden, evt. forlenge den rentefrie låneperioden utover år 2014 (som lå i avtalen fra før). De aller fleste menighetene velger å ettergi, eller forlenge låneperioden. Svært få krever gjelden innfridd i Skolen opplever derfor at mange vil bidra til at skolen skal klare å komme seg over kommende 3 års periode med store underskudd. Skolen har også vært i dialog med Helgeland Sparebank tidligere, og med bakgrunn i en sterk egenkapital, vil ikke skolen ha noe problem med å lånefinansiere noe av kommende underskudd. En annen mulighet er også å selge ut en eller flere av skolens boliger. Skolen har også søkt kommunen om driftstilskudd, noe man fikk avslag på. Kommunen er imidlertid interessert i å ha en dialog om evt. andre muligheter. For eksempel å stille garanti for lån, mot at disse får visse rettigheter i eiendommen, uten at det forekommer en avklaring på dette pr. idag. Skolen hadde ikke langkurselever i 2011, og grunnlag for videre skoledrift var svekket. I årsmøtesak 11/11 fikk styret fullmakt til å inngå avtale med en av følgende parter. Rekkefølgen er prioritert. 1. Filadelfia Oslo som vertsmenighet for en ny folkehøgskole lokalisert i Oslo. 2. Evangeliesenteret som driver for en restart av en folkehøgskole lokalisert på Sandvik. 3. Familiekirka i Mo i Rana som vertsmenighet for en ny folkehøgskole lokalisert på Mo. Side 3 av 27

4 Skolen hadde for lavt årselevtall i gjennomsnitt over siste 4 år etter lovens krav i 2011, og søkte i august 2011 utdanningsdirektoratet om følgende tre ting: 1. Få lov til å flytte skolen. 2. Få dispensasjon fra å drive langkurs 3. Få tillatelse til å drive videre, selv om man var under lovens krav om minimum 35 årselever over 4 år. Etter flere runder i utdanningsdirektoratet og klage som endte i kunnskapsdepartementet, fikk skolen godkjenning 7. Februar 2012 til å drive videre under følgende forutsetninger: 1. Skolen må produsere minimum 35 årselever på kortkurs i Skolen må sette i gang med langkurs senest høsten (Det viste seg at direktoratet ikke tar stilling til lokalisering av skolen. Skoleeier kan selv bestemme dette) Skolen jobbet aktivit for å etablere Oslo fhs. i Oslo, men dette prosjektet falt grunnet for store kostnader knyttet til leie/byggekostnader. I ekstraordinært årsmøte i juli 2012, ble det votert over alternativ 2, nevnt ovenfor: Evangeliesenteret som driver for en restart av en folkehøgskole lokalisert på Sandvik.. Det ble stor oppslutning om forslaget, og Evangeliesenteret fikk konkret henvendelse noen dager etterpå. Disse behandlet saken raskt, og i slutten av juli 2012, ble det besluttet at man ville sette i gang langkurs allerede høsten 2012, altså et år tidligere enn pålagt fra Kunnskapsdepartementet. Skolen fikk 14 elever høsten 2012, og 10 av disse ble regnet som dobbelttellende. Årselevtallet for langskurselever ble 12 i 2012, noe vi kan si oss godt fornøyd med bakgrunn i den raske oppstarten. Det har også blitt drevet aktivt med kortkurs skoleåret 2012, og koordinator Aril Svartdahl har gjort en god jobb. Skolen har produsert ca. 33 årselever i kortkurs i 2012, og oppnådde ca. 45 årselever tilsammen i 2012, altså 10 årselever over kravet. Side 4 av 27

5 ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 1a - styrets årsberetning 2012 Side 5 av 27

6 Side 6 av 27

7 Eierstyrets årsmelding 2012 A. INNLEDNING OG OPPSUMMERING ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 1b - eierstyrets årsmelding 2012 Først og fremst vil styret takke alle venner av Sandvik og menigheter som har støttet opp under skolens utfordrende og krevende endringsprosesser de siste årene. Vi vil også takke alle medarbeidere som, som var villig til å gå arbeidsledige i håp og påvente av ny oppstart på Sandvik. Takk for god innsats i en krevende tid. Skolen hadde ikke langkurselever i 2011, og grunnlag for videre skoledrift var svekket. I årsmøtesak 11/11 fikk styret fullmakt til å inngå avtale med en av følgende parter. Rekkefølgen er prioritert. 1. Filadelfia Oslo som vertsmenighet for en ny folkehøgskole lokalisert i Oslo. 2. Evangeliesenteret som driver for en restart av en folkehøgskole lokalisert på Sandvik. 3. Familiekirka i Mo i Rana som vertsmenighet for en ny folkehøgskole lokalisert på Mo. Skolen hadde for lavt årselevtall i gjennomsnitt over siste 4 år etter lovens krav i 2011, og søkte utdanningsdirektoratet om følgende tre ting: 1. Få lov til å flytte skolen til Oslo. 2. Få dispensasjon fra å drive langkurs 3. Få tillatelse til å drive videre, selv om man var under lovens krav om minimum 35 årselever over 4 år. Skolen søkte i august 2011 og etter flere runder i utdanningsdirektoratet og klage som endte i kunnskapsdepartementet, fikk skolen godkjenning 7. Februar 2012 til å drive videre under følgende forutsetninger: 1. Skolen må produsere minimum 35 årselever på kortkurs i Skolen må sette i gang med langkurs senest høsten Skolen jobbet aktivt med alt. 1 - å etablere Oslo fhs. i Oslo våren 2012, men dette prosjektet falt grunnet for store kostnader knyttet til leie/byggekostnader. I ekstraordinært årsmøte i juli 2012, sak 10/12, ble det votert over alternativ 2, nevnt ovenfor: Evangeliesenteret som driver for en restart av en folkehøgskole lokalisert på Sandvik.. Det ble stor oppslutning om forslaget, og Evangeliesenteret fikk konkret henvendelse fra skolens administrasjon noen dager etterpå. Disse behandlet saken raskt i eget styre, og i slutten av juli 2012, ble det besluttet at ES ville påta seg ansvaret som driver for Sandvik Folkehøgskole. Skolestyret besluttet deretter, etter ES sitt ønske, å sette i gang langkurs allerede høsten 2012, altså et år tidligere enn pålagt fra Kunnskapsdepartementet. Skolen fikk 14 elever høsten 2012, og 10 av disse ble regnet som dobbelttellende. Årselevtallet for langskurselever ble 12 i 2012, noe vi kan si oss godt fornøyd med bakgrunn i den raske oppstarten. Det har også blitt drevet aktivt med kortkurs skoleåret 2012, og skolen produserte ca. 33 årselever i kortkurs i 2012, og oppnådde ca. 45 årselever tilsammen i 2012, altså 10 årselever over kravet fra Kunnskapsdepartementet. I 2013 antar vi at skolen vil kunne oppnå ca. 90 årselever. Tallet fremkommer slik: Telling 1. April 2013 ble 23 elever hvorav 18 dobbelttellende utgjør 20,5 årselev. Vi håper på 35 elever til høsten, hvorav 25 dobbelttellende utgjør 30 årselev. Vi håper på 40 årselever i kortkurs (tilsvarer ca pers. som går et 12 timers kortkurs). Skolens maxelevtall er 96 årselever. B. VIRKSOMHETEN Sandvik Folkehøgskole er fra høsten 2012 spesielt tilrettelagt for personer som er eller har vært i et rusomsorgstiltak. Skolen vil være spesielt egnet for personer, som på en eller annen måte har behov for en ny start og etablere et nytt utgangspunkt for livet videre. Utover dette er skolens selvsagt åpen for alle, slik lov om folkehøgskole krever. Skolens vedtektsfestede visjon er: I samarbeid med pinsemenigheter, fellestiltak og andre kristne fellesskap skal Sandvik Side 7 av 27

8 være: et senter for ungdom og voksne til frelse, gjenopprettelse, utrustning og fostring. et skolested med allsidige tilbud der ungdom og voksne kan utvikles i møte med seg selv, hverandre og med Gud. en ressurs for menigheter, evangelisering og misjon. et sted for rekreasjon. Stedet skal drives i samsvar med Pinsebevegelsens visjon og verdier slik det er formulert i grunnlagsdokumentet. Som nevnt i innledningen, står nå Evangeliesenteret ansvarlig for driften av Sandvik Folkehøgskole. Formålet til skolen er som før, allmenndanning og folkeopplysning. I forbindelse med at ES tok over driften, valgte disse å legge ned sitt Evangeliesenter i Karasjok, og flytte dette til Sandvik. Dette innebar en svært hektisk oppstart ved Sandvik høsten 2012, med både etablering av Evangeliesenter og restart av Sandvik Folkehøgskole, med helt ny målgruppe. Skolestyret har hatt fokus på at skole og senter må hente ut mest mulig synergier ved å inngå tett samarbeid. Det ble mye nytt å sette seg inn i for alle medarbeidere, både ved skole og senter, og oppstartsmånedene har nok vært krevende for flere. Det har imidlertid blitt gjort svært mye godt arbeid fra begge virksomhetene, og man opplever en positiv tid, der vi ser at skole og evangelisenter i nært samarbeid, kan bli en virkelig stor suksess for Evangeliesenteret og Pinsebevegelsen for øvrig. Andre virksomhetsområder Skolen driver med utleie til konferanser og leirarrangører og arrangerer selv leirer og konferanser av forskjellig karakter. Ca. 1. juni august har vi sommerdrift, som Mosjøen Vandrerhjem og Sandvik Gjestegård. Da er det utleievirksomhet til overnattingsgjester som står i fokus. Sandvik Folkehøgskole er stolte og takknemlige for å få være medarrangør av pinsebevegelsens ACT festival i slutten av juli. Skolen var høsten 2012 vertskap for Den Norske Lutherske Frikirke sitt sommerstevne. Skolen vil måtte endre litt på sommervirksomheten med bakgrunn i at Evangeliesenteret har full drift ved stedet også på sommeren. Dette vil medføre litt mindre utleiekapasitet, men utover dette antar vi at sommerdriften også i år kommer til å tilføre litt økonomi til skolen. Selvevaluering og kvalitetsutvikling Med bakgrunn i forskrifter til Folkehøgskoleloven, er alle folkehøgskoler pålagt å utarbeide et system for selvevaluering og kvalitetsutvikling. Med årlig frist 1. juni, sender skolen inn en selvevalueringsrapport med tema valgt av styret. For skoleåret hadde ikke skolen langkurs, og søkte utdanningsdirektoratet om fritak for innlevering av selvevaluering, - noe som ble innvilget. For skoleåret valgte styret følgende emne for selvevalueringrapporten: Trivsel. C. Eierstyret og skolestyrets arbeid Det ordinære årsmøtet ble avholdt under årskonferansen på Hedmarktoppen fredag 1. juni 2012 kl med representanter fra 30 menigheter med tilsammen 53 stemmer. I tillegg ble det avholdt ekstraordinært årsmøte under Act på Sandvik fredag 6. juli 2012, kl. 14:00 16:00 med representanter fra 12 menigheter med til sammen 34 stemmer.. Skolestyret og eierstyret: Leder: Morgan Kalleberg fra 1. august 2008, valgperiode: Styremedlemmer: Bjørn Aune fra 29. juli 2005, valgperiode Svein Iversen fra 30. Juli 2010, valgperiode Elisabeth Dreyer, valgperiode: Side 8 av 27

9 Med bakgrunn i vedtak av nye vedtekter i ekstraordinært årsmøte 6. Juli, ble det foretatt valg av nytt styre frå nevnte årsmøte. Utdrag fra vedtektene 9 sier: Årsmøtet velger 2 representanter i eierstyret med en funksjonstid på 2 år. Evangeliesenteret utpeker 3 representanter. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger også 1 varerepresentant og Evangeliesenteret 2 vararepresentanter, alle med funksjonstid på 4 år. Følgende person sitter nå i Skole- og eierstyret: Leder: Trond Eriksen, Evangeliesenteret, valgperiode Nestleder: Svein Eriksen, Pinsebevegelsen, valgperiode Styremedlemmer: Knut Labråten, Evangeliesenteret, valgperiode David Filtvedt, Evangeliesenteret, valgperiode Peter Eide Walseth, Pinsebevegelsen, valgperiode Varamedlemmer: Helge Hjulstad, Pinsebevegelsen, valgperiode Tore Bergum, Evangeliesenteret, valgperiode Skole- og eierstyret behandlet til sammen 39 saker i løpet av Morgan Kalleberg og Elisabeth Dreyer ble behørig takket under årsmøtet. Skolen er svært takknemlig for alt Morgan og Elisabeth har bidratt med i skolen gjennom årene. Takk igjen for god innsats. D. ØKONOMI Det regnskapsmessige resultatet (underskuddet) er på kr i 2012 (mot et underskudd på kr i 2011). Aktiverte investeringer er på til sammen kr. 166 i 2012 mot kr. 229 i Det vises forøvrig til årsregnskap og noter. Vurdering av resultatet. Regnskapsresultatet for 2012 ble bedre enn forventet, men likevel med underskudd på kr ,-. De tre siste års underskudd har vært med å tære på skolens kapital, og likviditetssituasjonen er anstrengt. Budsjettunderskuddet for 2013 på ca. 6 og prognose for 2014 og 2015 med henholdsvis kr. 4 og kr. 2 i underskudd, vil kreve direkte tilskudd på ca. Kr i likvide midler., men skolen vil også kunne låne noe til drift. I tillegg bidrar landets pinsemenigheter på en mer indirekte måte gjennom gjeldssletteaksjonen : I 2004 lånte norske pinsemenigheter nærmere kr. 7 til skolen. Skolen sendte i januar 13, henvendelse til nevnte menigheter om disse kunne tenke seg å ettergi denne gjelden, evt. forlenge den rentefrie låneperioden utover år 2014 (som lå i avtalen fra før). De aller fleste menighetene velger å ettergi, eller forlenge låneperioden. Svært få krever gjelden innfridd i Skolen opplever derfor at mange vil bidra til at skolen skal klare å komme seg over kommende 3 års periode med store underskudd. Skolen har også vært i dialog med Helgeland Sparebank tidligere, og med bakgrunn i en sterk egenkapital, vil ikke skolen ha noe problem med å lånefinansiere noe av kommende underskudd. En annen mulighet er også å selge ut en eller flere av skolens boliger. Skolen har også søkt kommunen om driftstilskudd, noe man fikk avslag på. Kommunen er imidlertid interessert i å ha en dialog om evt. andre muligheter. For eksempel å stille garanti for lån, mot at disse får visse rettigheter i eiendommen, uten at det forekommer en avklaring på dette pr. idag. Side 9 av 27

10 E. GJELDSSLETTEAKSJONEN 8. mai 2012 sendte Betel Mosjøen, som panthaver overfor Sandvik, ut et høringsbrev datert, der man spurte gjeldsslettemenighetene følgende 3 spørsmål for å få et signal om hva Evangeliesenteret kunne forvente seg, hvis disse tok over driftsansvaret på Sandvik: Alternativ 1 Menigheten ettergir hele gjeldsposten til Sandvik Folkehøgskole. Alternativ 2 Menigheten tillater at gjeldsposten til Sandvik Folkehøgskole trappes ned med en tidel hvert år, slik at gjelden er slettet etter 10 år. Alternativ 3 Menigheten kan ikke av økonomiske grunner ettergi hele gjelden, men tilbakebetaling må skje hvis Sandvik eventuelt blir solgt. Menigheten fikk mange tilbakemeldinger, der de fleste med små gjeldsposter valgte alternativ 1 og de med store gjeldsposter valgte alternativ 3. I slutten av juli ble det klart at Evangeliesenteret faktisk skulle ta over som driver av både sted og skole. Som en naturlig prosess i dette besluttet styret å sende ut en formell henvendelse til menighetene, der styret ba om svar på følgende: 1. Lånet omgjøres til et løpende rente- og avdragsfritt lån som skal vurderes hvert 5. år, 1. gang på årsmøtet i Mulighet for nye menigheter å gi lån / egenkapital. 3. Omgjøring av lån til egenkapital. 4. Innfrielse av eksisterende lån innen utløpet av Av de som har svart, har menigheter med små gjeldsposter svart alt. 3, og de fleste andre alt. Nr. 1. Så langt har det kommet 1 menighet som ønsker alt. Nr. 4. Skolen håper å ha fått svar fra alle gjeldsslette menighetene innen sommeren F. NYE VEDTEKTER Med bakgrunn i årsmøtesak 10/12, der årsmøtet besluttet å utfordre Evangeliesenteret på å drive Sandvik Folkehøgskole, var det nødvendig å endre skolens vedtekter, slik at disse ivaretok driftsendringen på en god måte. 4 handler om at deler av bygningsmassen kan brukes til Evangeliesenterets formål. 5 ivaretar menigheters og fellestiltak sin mulighet til å gå inn med rente- og avdragsfrie lån til skolen, og dermed øke sin innflytelse i årsmøtet med økt antall stemmer i forhold til utlånt kapital. 8 Valg forberedes av Pinsebevegelsens valg- og forslagskomite. 9 Styrets sammensetning. Vedtektene kan fås ved forespørsel til skolens administrasjon. G. STATSTILSKUDD OG ELEVTALL Statstilskuddet består hvert år av 3 forskjellige tilskudd: Basistilskudd, husleietilskudd og et elevbasert tilskudd. Tilskuddene utgjorde følgende i 2012 (Beløpene i 1000 kroner): Basistilskudd kr ' Husleietilskudd kr. 423' Elevbasert tilskudd kr ' Til sammen kr Det elevbaserte tilskuddet beregnes ut fra det årlige tilskuddselevtallet. Statstilskuddet pr. tilskuddselev har det siste året vært kr ,-. Tilskuddselevtallet for 2012, som ble 24,92, fremkommer slik: Gjennomsnittet av (Årselevtall årselevtall årselevtall2010) Årselevtall består igjen av: (antall elever vår + dobbelttellinger + antall elever høst + dobbelttellinger) delt på tallet 2 + kortkurselever (omregnet til helårselever)) Side 10 av 27

11 Med bakgrunn i lave årselevtall de siste årene, ser skolen fram mot lave elevbaserte tilskudd i årene som kommer. H. HELÅRSKURS Skolen opprettet langkurs høsten 2012 med 4 linjer: Jakt, Sportsfiske & Friluftsliv, lærer Per Kirkeng Musikk, lærer Terje Hystad ES-team, lærer Erik Johannesen Vaktmester & Vedlikehold, lærer Jim Bernhard Bårdsen Fellesfagene har i all hovedsak vært: Bibel & Misjon Selvledelse og personlighetsutvikling Internatliv Romvask Fysisk aktivitet Ellers har elevene vært på forskjellige turer. Jakt, Sportsfiske & Friluftsliv var i Danmark på havsjøørret fiske. Musikklinja var i Trondheim på teamtur, og ES-team har besøkt store deler av Nord-Norges menigheter. Fra og med høsten 2013 introduserer skolen ei ny linje TV & Media. I. KORTKURS Skolen har arrangert 49 kortkurs i 2012 med til sammen 1284 tellende elever mot 46 kortkurs i 2011 med tilsammen 1198 tellende elever. Omregnet til helårselever blir dette 33,26 elever i 2012 mot 29,94 elever i Skolen, i samarbeid med kortkurskoordinator Aril Svartdahl, jobber aktivt for å nå i overkant av 40 årselever i J. MARKEDSFØRING I skolens første styremøte august 2012 etter at Evangeliesenteret overtok driveransvaret ble følgende markedsføringsplan vedtatt: Hovedmålsettinger for satsing på markedsføring (prioritert rekkefølge): 1. Elevrekruttering. 2. Styrke kontakten med samarbeidende menigheter, Evangeliesenterets kontaktdatabase, og personer forøvrig, som har tro på Sandviks nye profil. 3. Styrke kontakten med tidligere elever. 4. Opprettholde og styrke kontakten med folkehøgskolerådet, IKF/NKF og utdanningsdirektoratet. Målgrupper: (prioritert rekkefølge): 1. Hovedmålgruppe er personer som er i et rusomsorgstiltak, eller har vært. 2. Alle personer som en eller annen måte er tilknyttet Evangeliesenteret 3. Pinsebevegelsen for øvrig 4. Politikere 5. Tidligere sandvikelever. Planlagte markedsaktiviteter: Side i FiN-katalogen (ferdig uke ) Skolebrosjyre (Sendes ut i midten av november beg. av desember.) Oppdatering av nettsider Side 11 av 27

12 Igangsetting av produksjon av TV innslag for ESTV for å synliggjøre aktiviteten på skolen og skoletilbudet. Stand på LED13 Stand på ES sitt landsstevne på Østerbo og øvrige aktuelle stevner. Besøke menigheter med ES-team Annonsering med hovedvekt på Ennå er det Håp, Dagen og KS Oppdatere folkehøgskolens nettsted. (Kontinuerlig arbeid) Sandvik Nytt innstikk i Ennå er det håp 2 ganger i året? K. PERSONALE Pr hadde skolen følgende faste personale, som utgjorde 9,07 årsverk: o Administrasjon: Frank Ivan Bjørkmo, driftsleder Kari Merete Børsheim, inspektør, lærer Terje Hystad, rektor, lærer o Økonomi/kontor Ånen Tveit regnskapsfører Ingunn Bøhn Rustad skolesekretær (kontor i Oslo) o Lærere Per Kirkeng Erik Johannesen Lennart Smütscher (miljøarbeider i vikariat for lærer) o Vaktmestere Jim Bernhard Bårdsen, lærer Daniel Ravatsås, lærer o Kjøkken/internat Ulla Britt Straum, leder Maiken Mikalsen, kokk o Kortkurslærere Aril Svartdahl Bernt Torgussen Jarle Waldemar Øyvind Gaarder Andersen Werner Jacobsen Øyvind Haugland Jenny Bergh (Sverige) Niklas Ås (Sverige) Bemanningen har vært stabil, men med en del langtidssykemeldinger. Det har ikke vært skader eller ulykker av alvorlig art i Styret anser arbeidsmiljøet på skolen som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i Nedenfor følger en oversikt over sykefraværet de siste 5 årene: År Korttidsfravær % Langtidsfravær % Samlet fravær % ,0 0,52 275,0 7,99 293,0 8, ,5 0,50 19,0 0,66 33,5 1, ,5 0,42 25,0 1,09 34,5 1, ,0 0,10 217,0 11,22 219,0 11, ,00 69,0 4,56 69,0 4,56 L. Avslutning. Styret kjenner stor takknemlighet for at det har lykkes å videreføre driften ved Sandvik Folkehøgskole, og er glade for at Evangeliesenteret har sagt seg villige til å drive skolen. En stor takk til alle ansatte, venner av Sandvik og andre som har bidratt i skolens viktige endringsprosesser siste året. Side 12 av 27

13 Side 13 av 27

14 ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 2a resultatregnskap Resultatregnskap Sandvik folkehøgskole Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt 0 0 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Side 14 av 27

15 ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 2b balanseregnskap Eiendeler Note Anleggsmidler Balanse Sandvik folkehøgskole Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler 1, 3, Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler 1, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 15 av 27

16 Side 16 av 27

17 ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 2c noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter norsk regnskapsstandard for små foretak. I det følgende beskrives benyttede regnskapsprinsipper nærmere. Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp Alle inntekter bokføres når de er opptjent. Driftskostnader bokføres når de påløper. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående art. Aksjer klassisfisert som anleggsmidler vurderes etter kostmetoden. Leieavtaler er ikke balanseført. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Utenlandsk valuta er omregnet til kurs på balansedagen. Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Skolen er ikke skattepliktig. Side 17 av 27

18 Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen personalkostnad Gjennomsnittlig antall årsverk: ca 12 Godtgjørelse Daglig leder Styret Lønn Kollektiv pensjonspremie Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring i Statens pensjonskasse. Forpliktelsen er ikke balanseført, da den årlige pensjonspremien samt evt. tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som årets pensjonskostnad. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er ikke balanseført. Selskapet har ingen midler stående på pensjonspremiefond. Revisor Revisjonskostnadene for 2012 utgjør ,-. Side 18 av 27

19 Note 3 - Varige driftsmidler Transp. Møbler stor- Trenings- Lyd, TV, foto FOU Skoleanlegg Camp-/parkanl. Boliger midler Inventar stua 2006 rom Tekn.infr.str. Sum Ansk.kost Tilgang i året Avgang i året Samlet av- og - nedskrivninger Bokf. verdi Årets avskrivninger Spesifikasjon av tilgang/avgang i år: Forskning og utvikling: Påkostninger skoleanlegg: Div. arbeider Inventar: Datamaskin og plenklipper Transportmidler: Lyd, TV, foto, tekn.infrastruktur: Det foretas avskrivninger etter plan. Dette gir etter vår oppfatning den mest realistiske vurdering over tid. Det er valgt lineære avskrivninger, der satsene varierer fra 20 til 44% på undervisningsutstyr og 2,5% på murbygg. Boliger avskrives ikke. Side 19 av 27

20 Note 4 - Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Note 5 - Panstillelser og garantier m.v. Pantestillelser og lignende Gjeld sikret Eiendeler stillet Balanseført ved pant som sikkerhet verdi pant Gjeld til kredittinstitusjoner inkl. renter Bygninger/tomt Gjeld til Pinsebevegelsen Driftsløsøre Gjeld til Pinsebevegelsen gjelder tinglyst gjeld over 10 år som gjelder bidrag til gjeldsaksjonen. Note 6 - Aksjer og andeler i andre selskaper Destinasjon Helgeland Filadelfiaforlaget Note 7 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd (skattetrekk) på kr ,-. Note 8 - Inntektsførte offentlige tilskudd Tilskudd fra utdanningsdirektoratet - Elevtilskudd Basistilskudd Husleietilskudd Side 20 av 27

21 ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 2d revisors beretning 2012 Side 21 av 27

22 Side 22 av 27

23 ÅRSMØTE SAK 4/13 Endring av vedtektene Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner endring i vedtektene i 5 og 12 slik det framgår av vedlegg 1. Vedlagte dokumenter: 1. Vedtekter for Sandvik Folkehøgskole dat Vedtekter for Sandvik Folkehøgskole dat Saksutredning / vurdering: Evangeliesenteret kom inn som drivkraft for fortsatt drift av Sandvik Folkehøgskole på det ekstraordinære årsmøtet på Sandvik 6. juli I vedtektene ble dette gjenspeilet i 4 og i 9. Samtidig vedtok årsmøtet at skolen fortsatt skulle ha et bredt eierskap, noe som framgår av 3 og 5. Pga svake elevtall de siste årene vil skolen måtte tilføres ca. 7,5 millioner i kapital i kommende år før driften vil ha mulighet til å gå i balanse. Se dagens vedtekter i vedlegg 2. I 2004 lånte 125 menigheter og fellestiltak 6,5 millioner til skolen, som et rente og avdragsfritt lån i 10 år. Dette er brukt til oppussing av anlegget. Pga store økonomiske utfordringer i årene framover vedtok årsmøtet i juli 2012 å anbefale menighetene å videreføre lån som løpende lån med vurdering av lånebetingelser hvert 5. år, første gang i Alternativt å omgjøre lån til innskutt egenkapital i anlegget. Menigheter kan også med bakgrunn i opprinnelig lån gitt i 2004 kreve utbetaling innen utløpet av Eierstyret for skolen sendte ved årsskiftet et formelt brev til alle menighetene som deltok i gjeldssletteaksjonen 2004 og bad om svar på hvilket alternativ som menigheten ville velge. Ved fristens 20. mars 2013 utløp av det kommet svar fra 35 av 125 menigheter/ fellestiltak. Både gamle og nye menigheter Også nye menigheter kan slutte seg til ordningen. Hvordan gi menigheter, som ønsker å hjelpe ny drift ved Sandvik Folkehøgskole videre, fortsatt innflytelse i eierskapet, var ett av de sentrale spørsmålene som ble stilt i årsmøtet i juli Svaret ble å videreføre et økt stemmetall for menigheter og fellestiltak slik det framkommer av 5 og 12. Svarene som skolen har fått på brevet som ble sendt ut viser at mange menigheter svarer ja til å videreføre lån. Mange menigheter ønsker å omgjøre lån til innskudd egenkapital. Overføring fra lån til egenkapital gir skolen en større økonomiske handlefrihet i årene som kommer. Denne løsningen er skolen svært takknemlig for. Disse menighetene er imidlertid ikke gitt noen rettigheter i dagens vedtekter. Det er en klar urimelighet i forhold til de menigheter som velger å gi skolen fortsatt lån. Dette ønsker eierstyret for skolen å endre på ved å gi menigheter som velger å omgjøre lån til egenkapitalinnskudd samme rettigheter mht. innflytelse i årsmøtene for skolen. 5 og 12 foreslås derfor endret i tråd med dette forslaget. I tillegg er det foretatt en redaksjonell endring i 5 ved at setningene «Årsmøtet holdes hvert år. Innkallingen kunngjøres 3 uker før årsmøtet.» flyttes fra slutten av paragrafen til begynnelsen av paragrafen for å få en bedre logisk oppbygd paragraf. Forslag til nye vedtekter framgår av vedlegg 1. Side 23 av 27

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 8 10 616 369 10 076 036 Annen driftsinntekt 244 834 29 000 Sum driftsinntekter 10 861 204 10 105 036 Varekostnader 81 252 232 166

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer