Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013"

Transkript

1 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30

2 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmøtesak 3/13 Årsberetning og Årsregnskap 2012 Årsmøtesak 4/13 Endring av vedtekter Årsmøtesak 5/13 - Status Årsmøtesak 6/13 - Valg

3 Sak 3/13 Årsregnskap og årsmelding 2012 Styrets innstilling: 1. Driftsregnskapet for 2012, som viser et underskudd på kr og balanse pr , som viser sum gjeld og egenkapital på kr ' godkjennes. Resultatet er belastet egenkapitalen. 2. Styrets årsmelding 2012 godkjennes. Vedlegg: 1. Styrets årsberetning 2012 (1a) og styrets årsmelding 2012 (1b). 2. Resultatregnskap (2a). 3. Balanseregnskap (2b) 4. Noter (2c). 5. Revisjonsberetning (2d). Saksopplysninger: Det regnskapsmessige resultatet (underskuddet) er på kr i 2012 (mot et underskudd på kr i 2011). Aktiverte investeringer er på til sammen kr. 166 i 2012 mot kr. 229 i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Vurdering av resultatet: Regnskapsresultatet for 2012 ble bedre enn forventet, men likevel med underskudd på kr ,-. De tre siste års underskudd har vært med å tære på skolens kapital, og likviditetssituasjonen er anstrengt. Budsjettunderskuddet for 2013 på ca. 6 og prognose for 2014 og 2015 med henholdsvis kr. 4 og kr. 2 i underskudd, vil kreve direkte tilskudd på ca. Kr i likvide midler. Evangeliesenteret har påtatt seg ansvaret for å bringe denne ekstra kapitalen tilveie, men skolen vil også kunne låne noe til drift. I tillegg bidrar landets pinsemenigheter på en mer indirekte måte gjennom gjeldssletteaksjonen : I 2004 lånte norske pinsemenigheter nærmere kr. 7 til skolen. Skolen sendte i januar 13, henvendelse til nevnte menigheter om disse kunne tenke seg å ettergi denne gjelden, evt. forlenge den rentefrie låneperioden utover år 2014 (som lå i avtalen fra før). De aller fleste menighetene velger å ettergi, eller forlenge låneperioden. Svært få krever gjelden innfridd i Skolen opplever derfor at mange vil bidra til at skolen skal klare å komme seg over kommende 3 års periode med store underskudd. Skolen har også vært i dialog med Helgeland Sparebank tidligere, og med bakgrunn i en sterk egenkapital, vil ikke skolen ha noe problem med å lånefinansiere noe av kommende underskudd. En annen mulighet er også å selge ut en eller flere av skolens boliger. Skolen har også søkt kommunen om driftstilskudd, noe man fikk avslag på. Kommunen er imidlertid interessert i å ha en dialog om evt. andre muligheter. For eksempel å stille garanti for lån, mot at disse får visse rettigheter i eiendommen, uten at det forekommer en avklaring på dette pr. idag. Skolen hadde ikke langkurselever i 2011, og grunnlag for videre skoledrift var svekket. I årsmøtesak 11/11 fikk styret fullmakt til å inngå avtale med en av følgende parter. Rekkefølgen er prioritert. 1. Filadelfia Oslo som vertsmenighet for en ny folkehøgskole lokalisert i Oslo. 2. Evangeliesenteret som driver for en restart av en folkehøgskole lokalisert på Sandvik. 3. Familiekirka i Mo i Rana som vertsmenighet for en ny folkehøgskole lokalisert på Mo. Side 3 av 27

4 Skolen hadde for lavt årselevtall i gjennomsnitt over siste 4 år etter lovens krav i 2011, og søkte i august 2011 utdanningsdirektoratet om følgende tre ting: 1. Få lov til å flytte skolen. 2. Få dispensasjon fra å drive langkurs 3. Få tillatelse til å drive videre, selv om man var under lovens krav om minimum 35 årselever over 4 år. Etter flere runder i utdanningsdirektoratet og klage som endte i kunnskapsdepartementet, fikk skolen godkjenning 7. Februar 2012 til å drive videre under følgende forutsetninger: 1. Skolen må produsere minimum 35 årselever på kortkurs i Skolen må sette i gang med langkurs senest høsten (Det viste seg at direktoratet ikke tar stilling til lokalisering av skolen. Skoleeier kan selv bestemme dette) Skolen jobbet aktivit for å etablere Oslo fhs. i Oslo, men dette prosjektet falt grunnet for store kostnader knyttet til leie/byggekostnader. I ekstraordinært årsmøte i juli 2012, ble det votert over alternativ 2, nevnt ovenfor: Evangeliesenteret som driver for en restart av en folkehøgskole lokalisert på Sandvik.. Det ble stor oppslutning om forslaget, og Evangeliesenteret fikk konkret henvendelse noen dager etterpå. Disse behandlet saken raskt, og i slutten av juli 2012, ble det besluttet at man ville sette i gang langkurs allerede høsten 2012, altså et år tidligere enn pålagt fra Kunnskapsdepartementet. Skolen fikk 14 elever høsten 2012, og 10 av disse ble regnet som dobbelttellende. Årselevtallet for langskurselever ble 12 i 2012, noe vi kan si oss godt fornøyd med bakgrunn i den raske oppstarten. Det har også blitt drevet aktivt med kortkurs skoleåret 2012, og koordinator Aril Svartdahl har gjort en god jobb. Skolen har produsert ca. 33 årselever i kortkurs i 2012, og oppnådde ca. 45 årselever tilsammen i 2012, altså 10 årselever over kravet. Side 4 av 27

5 ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 1a - styrets årsberetning 2012 Side 5 av 27

6 Side 6 av 27

7 Eierstyrets årsmelding 2012 A. INNLEDNING OG OPPSUMMERING ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 1b - eierstyrets årsmelding 2012 Først og fremst vil styret takke alle venner av Sandvik og menigheter som har støttet opp under skolens utfordrende og krevende endringsprosesser de siste årene. Vi vil også takke alle medarbeidere som, som var villig til å gå arbeidsledige i håp og påvente av ny oppstart på Sandvik. Takk for god innsats i en krevende tid. Skolen hadde ikke langkurselever i 2011, og grunnlag for videre skoledrift var svekket. I årsmøtesak 11/11 fikk styret fullmakt til å inngå avtale med en av følgende parter. Rekkefølgen er prioritert. 1. Filadelfia Oslo som vertsmenighet for en ny folkehøgskole lokalisert i Oslo. 2. Evangeliesenteret som driver for en restart av en folkehøgskole lokalisert på Sandvik. 3. Familiekirka i Mo i Rana som vertsmenighet for en ny folkehøgskole lokalisert på Mo. Skolen hadde for lavt årselevtall i gjennomsnitt over siste 4 år etter lovens krav i 2011, og søkte utdanningsdirektoratet om følgende tre ting: 1. Få lov til å flytte skolen til Oslo. 2. Få dispensasjon fra å drive langkurs 3. Få tillatelse til å drive videre, selv om man var under lovens krav om minimum 35 årselever over 4 år. Skolen søkte i august 2011 og etter flere runder i utdanningsdirektoratet og klage som endte i kunnskapsdepartementet, fikk skolen godkjenning 7. Februar 2012 til å drive videre under følgende forutsetninger: 1. Skolen må produsere minimum 35 årselever på kortkurs i Skolen må sette i gang med langkurs senest høsten Skolen jobbet aktivt med alt. 1 - å etablere Oslo fhs. i Oslo våren 2012, men dette prosjektet falt grunnet for store kostnader knyttet til leie/byggekostnader. I ekstraordinært årsmøte i juli 2012, sak 10/12, ble det votert over alternativ 2, nevnt ovenfor: Evangeliesenteret som driver for en restart av en folkehøgskole lokalisert på Sandvik.. Det ble stor oppslutning om forslaget, og Evangeliesenteret fikk konkret henvendelse fra skolens administrasjon noen dager etterpå. Disse behandlet saken raskt i eget styre, og i slutten av juli 2012, ble det besluttet at ES ville påta seg ansvaret som driver for Sandvik Folkehøgskole. Skolestyret besluttet deretter, etter ES sitt ønske, å sette i gang langkurs allerede høsten 2012, altså et år tidligere enn pålagt fra Kunnskapsdepartementet. Skolen fikk 14 elever høsten 2012, og 10 av disse ble regnet som dobbelttellende. Årselevtallet for langskurselever ble 12 i 2012, noe vi kan si oss godt fornøyd med bakgrunn i den raske oppstarten. Det har også blitt drevet aktivt med kortkurs skoleåret 2012, og skolen produserte ca. 33 årselever i kortkurs i 2012, og oppnådde ca. 45 årselever tilsammen i 2012, altså 10 årselever over kravet fra Kunnskapsdepartementet. I 2013 antar vi at skolen vil kunne oppnå ca. 90 årselever. Tallet fremkommer slik: Telling 1. April 2013 ble 23 elever hvorav 18 dobbelttellende utgjør 20,5 årselev. Vi håper på 35 elever til høsten, hvorav 25 dobbelttellende utgjør 30 årselev. Vi håper på 40 årselever i kortkurs (tilsvarer ca pers. som går et 12 timers kortkurs). Skolens maxelevtall er 96 årselever. B. VIRKSOMHETEN Sandvik Folkehøgskole er fra høsten 2012 spesielt tilrettelagt for personer som er eller har vært i et rusomsorgstiltak. Skolen vil være spesielt egnet for personer, som på en eller annen måte har behov for en ny start og etablere et nytt utgangspunkt for livet videre. Utover dette er skolens selvsagt åpen for alle, slik lov om folkehøgskole krever. Skolens vedtektsfestede visjon er: I samarbeid med pinsemenigheter, fellestiltak og andre kristne fellesskap skal Sandvik Side 7 av 27

8 være: et senter for ungdom og voksne til frelse, gjenopprettelse, utrustning og fostring. et skolested med allsidige tilbud der ungdom og voksne kan utvikles i møte med seg selv, hverandre og med Gud. en ressurs for menigheter, evangelisering og misjon. et sted for rekreasjon. Stedet skal drives i samsvar med Pinsebevegelsens visjon og verdier slik det er formulert i grunnlagsdokumentet. Som nevnt i innledningen, står nå Evangeliesenteret ansvarlig for driften av Sandvik Folkehøgskole. Formålet til skolen er som før, allmenndanning og folkeopplysning. I forbindelse med at ES tok over driften, valgte disse å legge ned sitt Evangeliesenter i Karasjok, og flytte dette til Sandvik. Dette innebar en svært hektisk oppstart ved Sandvik høsten 2012, med både etablering av Evangeliesenter og restart av Sandvik Folkehøgskole, med helt ny målgruppe. Skolestyret har hatt fokus på at skole og senter må hente ut mest mulig synergier ved å inngå tett samarbeid. Det ble mye nytt å sette seg inn i for alle medarbeidere, både ved skole og senter, og oppstartsmånedene har nok vært krevende for flere. Det har imidlertid blitt gjort svært mye godt arbeid fra begge virksomhetene, og man opplever en positiv tid, der vi ser at skole og evangelisenter i nært samarbeid, kan bli en virkelig stor suksess for Evangeliesenteret og Pinsebevegelsen for øvrig. Andre virksomhetsområder Skolen driver med utleie til konferanser og leirarrangører og arrangerer selv leirer og konferanser av forskjellig karakter. Ca. 1. juni august har vi sommerdrift, som Mosjøen Vandrerhjem og Sandvik Gjestegård. Da er det utleievirksomhet til overnattingsgjester som står i fokus. Sandvik Folkehøgskole er stolte og takknemlige for å få være medarrangør av pinsebevegelsens ACT festival i slutten av juli. Skolen var høsten 2012 vertskap for Den Norske Lutherske Frikirke sitt sommerstevne. Skolen vil måtte endre litt på sommervirksomheten med bakgrunn i at Evangeliesenteret har full drift ved stedet også på sommeren. Dette vil medføre litt mindre utleiekapasitet, men utover dette antar vi at sommerdriften også i år kommer til å tilføre litt økonomi til skolen. Selvevaluering og kvalitetsutvikling Med bakgrunn i forskrifter til Folkehøgskoleloven, er alle folkehøgskoler pålagt å utarbeide et system for selvevaluering og kvalitetsutvikling. Med årlig frist 1. juni, sender skolen inn en selvevalueringsrapport med tema valgt av styret. For skoleåret hadde ikke skolen langkurs, og søkte utdanningsdirektoratet om fritak for innlevering av selvevaluering, - noe som ble innvilget. For skoleåret valgte styret følgende emne for selvevalueringrapporten: Trivsel. C. Eierstyret og skolestyrets arbeid Det ordinære årsmøtet ble avholdt under årskonferansen på Hedmarktoppen fredag 1. juni 2012 kl med representanter fra 30 menigheter med tilsammen 53 stemmer. I tillegg ble det avholdt ekstraordinært årsmøte under Act på Sandvik fredag 6. juli 2012, kl. 14:00 16:00 med representanter fra 12 menigheter med til sammen 34 stemmer.. Skolestyret og eierstyret: Leder: Morgan Kalleberg fra 1. august 2008, valgperiode: Styremedlemmer: Bjørn Aune fra 29. juli 2005, valgperiode Svein Iversen fra 30. Juli 2010, valgperiode Elisabeth Dreyer, valgperiode: Side 8 av 27

9 Med bakgrunn i vedtak av nye vedtekter i ekstraordinært årsmøte 6. Juli, ble det foretatt valg av nytt styre frå nevnte årsmøte. Utdrag fra vedtektene 9 sier: Årsmøtet velger 2 representanter i eierstyret med en funksjonstid på 2 år. Evangeliesenteret utpeker 3 representanter. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger også 1 varerepresentant og Evangeliesenteret 2 vararepresentanter, alle med funksjonstid på 4 år. Følgende person sitter nå i Skole- og eierstyret: Leder: Trond Eriksen, Evangeliesenteret, valgperiode Nestleder: Svein Eriksen, Pinsebevegelsen, valgperiode Styremedlemmer: Knut Labråten, Evangeliesenteret, valgperiode David Filtvedt, Evangeliesenteret, valgperiode Peter Eide Walseth, Pinsebevegelsen, valgperiode Varamedlemmer: Helge Hjulstad, Pinsebevegelsen, valgperiode Tore Bergum, Evangeliesenteret, valgperiode Skole- og eierstyret behandlet til sammen 39 saker i løpet av Morgan Kalleberg og Elisabeth Dreyer ble behørig takket under årsmøtet. Skolen er svært takknemlig for alt Morgan og Elisabeth har bidratt med i skolen gjennom årene. Takk igjen for god innsats. D. ØKONOMI Det regnskapsmessige resultatet (underskuddet) er på kr i 2012 (mot et underskudd på kr i 2011). Aktiverte investeringer er på til sammen kr. 166 i 2012 mot kr. 229 i Det vises forøvrig til årsregnskap og noter. Vurdering av resultatet. Regnskapsresultatet for 2012 ble bedre enn forventet, men likevel med underskudd på kr ,-. De tre siste års underskudd har vært med å tære på skolens kapital, og likviditetssituasjonen er anstrengt. Budsjettunderskuddet for 2013 på ca. 6 og prognose for 2014 og 2015 med henholdsvis kr. 4 og kr. 2 i underskudd, vil kreve direkte tilskudd på ca. Kr i likvide midler., men skolen vil også kunne låne noe til drift. I tillegg bidrar landets pinsemenigheter på en mer indirekte måte gjennom gjeldssletteaksjonen : I 2004 lånte norske pinsemenigheter nærmere kr. 7 til skolen. Skolen sendte i januar 13, henvendelse til nevnte menigheter om disse kunne tenke seg å ettergi denne gjelden, evt. forlenge den rentefrie låneperioden utover år 2014 (som lå i avtalen fra før). De aller fleste menighetene velger å ettergi, eller forlenge låneperioden. Svært få krever gjelden innfridd i Skolen opplever derfor at mange vil bidra til at skolen skal klare å komme seg over kommende 3 års periode med store underskudd. Skolen har også vært i dialog med Helgeland Sparebank tidligere, og med bakgrunn i en sterk egenkapital, vil ikke skolen ha noe problem med å lånefinansiere noe av kommende underskudd. En annen mulighet er også å selge ut en eller flere av skolens boliger. Skolen har også søkt kommunen om driftstilskudd, noe man fikk avslag på. Kommunen er imidlertid interessert i å ha en dialog om evt. andre muligheter. For eksempel å stille garanti for lån, mot at disse får visse rettigheter i eiendommen, uten at det forekommer en avklaring på dette pr. idag. Side 9 av 27

10 E. GJELDSSLETTEAKSJONEN 8. mai 2012 sendte Betel Mosjøen, som panthaver overfor Sandvik, ut et høringsbrev datert, der man spurte gjeldsslettemenighetene følgende 3 spørsmål for å få et signal om hva Evangeliesenteret kunne forvente seg, hvis disse tok over driftsansvaret på Sandvik: Alternativ 1 Menigheten ettergir hele gjeldsposten til Sandvik Folkehøgskole. Alternativ 2 Menigheten tillater at gjeldsposten til Sandvik Folkehøgskole trappes ned med en tidel hvert år, slik at gjelden er slettet etter 10 år. Alternativ 3 Menigheten kan ikke av økonomiske grunner ettergi hele gjelden, men tilbakebetaling må skje hvis Sandvik eventuelt blir solgt. Menigheten fikk mange tilbakemeldinger, der de fleste med små gjeldsposter valgte alternativ 1 og de med store gjeldsposter valgte alternativ 3. I slutten av juli ble det klart at Evangeliesenteret faktisk skulle ta over som driver av både sted og skole. Som en naturlig prosess i dette besluttet styret å sende ut en formell henvendelse til menighetene, der styret ba om svar på følgende: 1. Lånet omgjøres til et løpende rente- og avdragsfritt lån som skal vurderes hvert 5. år, 1. gang på årsmøtet i Mulighet for nye menigheter å gi lån / egenkapital. 3. Omgjøring av lån til egenkapital. 4. Innfrielse av eksisterende lån innen utløpet av Av de som har svart, har menigheter med små gjeldsposter svart alt. 3, og de fleste andre alt. Nr. 1. Så langt har det kommet 1 menighet som ønsker alt. Nr. 4. Skolen håper å ha fått svar fra alle gjeldsslette menighetene innen sommeren F. NYE VEDTEKTER Med bakgrunn i årsmøtesak 10/12, der årsmøtet besluttet å utfordre Evangeliesenteret på å drive Sandvik Folkehøgskole, var det nødvendig å endre skolens vedtekter, slik at disse ivaretok driftsendringen på en god måte. 4 handler om at deler av bygningsmassen kan brukes til Evangeliesenterets formål. 5 ivaretar menigheters og fellestiltak sin mulighet til å gå inn med rente- og avdragsfrie lån til skolen, og dermed øke sin innflytelse i årsmøtet med økt antall stemmer i forhold til utlånt kapital. 8 Valg forberedes av Pinsebevegelsens valg- og forslagskomite. 9 Styrets sammensetning. Vedtektene kan fås ved forespørsel til skolens administrasjon. G. STATSTILSKUDD OG ELEVTALL Statstilskuddet består hvert år av 3 forskjellige tilskudd: Basistilskudd, husleietilskudd og et elevbasert tilskudd. Tilskuddene utgjorde følgende i 2012 (Beløpene i 1000 kroner): Basistilskudd kr ' Husleietilskudd kr. 423' Elevbasert tilskudd kr ' Til sammen kr Det elevbaserte tilskuddet beregnes ut fra det årlige tilskuddselevtallet. Statstilskuddet pr. tilskuddselev har det siste året vært kr ,-. Tilskuddselevtallet for 2012, som ble 24,92, fremkommer slik: Gjennomsnittet av (Årselevtall årselevtall årselevtall2010) Årselevtall består igjen av: (antall elever vår + dobbelttellinger + antall elever høst + dobbelttellinger) delt på tallet 2 + kortkurselever (omregnet til helårselever)) Side 10 av 27

11 Med bakgrunn i lave årselevtall de siste årene, ser skolen fram mot lave elevbaserte tilskudd i årene som kommer. H. HELÅRSKURS Skolen opprettet langkurs høsten 2012 med 4 linjer: Jakt, Sportsfiske & Friluftsliv, lærer Per Kirkeng Musikk, lærer Terje Hystad ES-team, lærer Erik Johannesen Vaktmester & Vedlikehold, lærer Jim Bernhard Bårdsen Fellesfagene har i all hovedsak vært: Bibel & Misjon Selvledelse og personlighetsutvikling Internatliv Romvask Fysisk aktivitet Ellers har elevene vært på forskjellige turer. Jakt, Sportsfiske & Friluftsliv var i Danmark på havsjøørret fiske. Musikklinja var i Trondheim på teamtur, og ES-team har besøkt store deler av Nord-Norges menigheter. Fra og med høsten 2013 introduserer skolen ei ny linje TV & Media. I. KORTKURS Skolen har arrangert 49 kortkurs i 2012 med til sammen 1284 tellende elever mot 46 kortkurs i 2011 med tilsammen 1198 tellende elever. Omregnet til helårselever blir dette 33,26 elever i 2012 mot 29,94 elever i Skolen, i samarbeid med kortkurskoordinator Aril Svartdahl, jobber aktivt for å nå i overkant av 40 årselever i J. MARKEDSFØRING I skolens første styremøte august 2012 etter at Evangeliesenteret overtok driveransvaret ble følgende markedsføringsplan vedtatt: Hovedmålsettinger for satsing på markedsføring (prioritert rekkefølge): 1. Elevrekruttering. 2. Styrke kontakten med samarbeidende menigheter, Evangeliesenterets kontaktdatabase, og personer forøvrig, som har tro på Sandviks nye profil. 3. Styrke kontakten med tidligere elever. 4. Opprettholde og styrke kontakten med folkehøgskolerådet, IKF/NKF og utdanningsdirektoratet. Målgrupper: (prioritert rekkefølge): 1. Hovedmålgruppe er personer som er i et rusomsorgstiltak, eller har vært. 2. Alle personer som en eller annen måte er tilknyttet Evangeliesenteret 3. Pinsebevegelsen for øvrig 4. Politikere 5. Tidligere sandvikelever. Planlagte markedsaktiviteter: Side i FiN-katalogen (ferdig uke ) Skolebrosjyre (Sendes ut i midten av november beg. av desember.) Oppdatering av nettsider Side 11 av 27

12 Igangsetting av produksjon av TV innslag for ESTV for å synliggjøre aktiviteten på skolen og skoletilbudet. Stand på LED13 Stand på ES sitt landsstevne på Østerbo og øvrige aktuelle stevner. Besøke menigheter med ES-team Annonsering med hovedvekt på Ennå er det Håp, Dagen og KS Oppdatere folkehøgskolens nettsted. (Kontinuerlig arbeid) Sandvik Nytt innstikk i Ennå er det håp 2 ganger i året? K. PERSONALE Pr hadde skolen følgende faste personale, som utgjorde 9,07 årsverk: o Administrasjon: Frank Ivan Bjørkmo, driftsleder Kari Merete Børsheim, inspektør, lærer Terje Hystad, rektor, lærer o Økonomi/kontor Ånen Tveit regnskapsfører Ingunn Bøhn Rustad skolesekretær (kontor i Oslo) o Lærere Per Kirkeng Erik Johannesen Lennart Smütscher (miljøarbeider i vikariat for lærer) o Vaktmestere Jim Bernhard Bårdsen, lærer Daniel Ravatsås, lærer o Kjøkken/internat Ulla Britt Straum, leder Maiken Mikalsen, kokk o Kortkurslærere Aril Svartdahl Bernt Torgussen Jarle Waldemar Øyvind Gaarder Andersen Werner Jacobsen Øyvind Haugland Jenny Bergh (Sverige) Niklas Ås (Sverige) Bemanningen har vært stabil, men med en del langtidssykemeldinger. Det har ikke vært skader eller ulykker av alvorlig art i Styret anser arbeidsmiljøet på skolen som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i Nedenfor følger en oversikt over sykefraværet de siste 5 årene: År Korttidsfravær % Langtidsfravær % Samlet fravær % ,0 0,52 275,0 7,99 293,0 8, ,5 0,50 19,0 0,66 33,5 1, ,5 0,42 25,0 1,09 34,5 1, ,0 0,10 217,0 11,22 219,0 11, ,00 69,0 4,56 69,0 4,56 L. Avslutning. Styret kjenner stor takknemlighet for at det har lykkes å videreføre driften ved Sandvik Folkehøgskole, og er glade for at Evangeliesenteret har sagt seg villige til å drive skolen. En stor takk til alle ansatte, venner av Sandvik og andre som har bidratt i skolens viktige endringsprosesser siste året. Side 12 av 27

13 Side 13 av 27

14 ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 2a resultatregnskap Resultatregnskap Sandvik folkehøgskole Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt 0 0 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Side 14 av 27

15 ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 2b balanseregnskap Eiendeler Note Anleggsmidler Balanse Sandvik folkehøgskole Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler 1, 3, Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler 1, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 15 av 27

16 Side 16 av 27

17 ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 2c noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter norsk regnskapsstandard for små foretak. I det følgende beskrives benyttede regnskapsprinsipper nærmere. Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp Alle inntekter bokføres når de er opptjent. Driftskostnader bokføres når de påløper. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående art. Aksjer klassisfisert som anleggsmidler vurderes etter kostmetoden. Leieavtaler er ikke balanseført. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Utenlandsk valuta er omregnet til kurs på balansedagen. Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Skolen er ikke skattepliktig. Side 17 av 27

18 Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen personalkostnad Gjennomsnittlig antall årsverk: ca 12 Godtgjørelse Daglig leder Styret Lønn Kollektiv pensjonspremie Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring i Statens pensjonskasse. Forpliktelsen er ikke balanseført, da den årlige pensjonspremien samt evt. tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som årets pensjonskostnad. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er ikke balanseført. Selskapet har ingen midler stående på pensjonspremiefond. Revisor Revisjonskostnadene for 2012 utgjør ,-. Side 18 av 27

19 Note 3 - Varige driftsmidler Transp. Møbler stor- Trenings- Lyd, TV, foto FOU Skoleanlegg Camp-/parkanl. Boliger midler Inventar stua 2006 rom Tekn.infr.str. Sum Ansk.kost Tilgang i året Avgang i året Samlet av- og - nedskrivninger Bokf. verdi Årets avskrivninger Spesifikasjon av tilgang/avgang i år: Forskning og utvikling: Påkostninger skoleanlegg: Div. arbeider Inventar: Datamaskin og plenklipper Transportmidler: Lyd, TV, foto, tekn.infrastruktur: Det foretas avskrivninger etter plan. Dette gir etter vår oppfatning den mest realistiske vurdering over tid. Det er valgt lineære avskrivninger, der satsene varierer fra 20 til 44% på undervisningsutstyr og 2,5% på murbygg. Boliger avskrives ikke. Side 19 av 27

20 Note 4 - Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Note 5 - Panstillelser og garantier m.v. Pantestillelser og lignende Gjeld sikret Eiendeler stillet Balanseført ved pant som sikkerhet verdi pant Gjeld til kredittinstitusjoner inkl. renter Bygninger/tomt Gjeld til Pinsebevegelsen Driftsløsøre Gjeld til Pinsebevegelsen gjelder tinglyst gjeld over 10 år som gjelder bidrag til gjeldsaksjonen. Note 6 - Aksjer og andeler i andre selskaper Destinasjon Helgeland Filadelfiaforlaget Note 7 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd (skattetrekk) på kr ,-. Note 8 - Inntektsførte offentlige tilskudd Tilskudd fra utdanningsdirektoratet - Elevtilskudd Basistilskudd Husleietilskudd Side 20 av 27

21 ÅRSMØTE SAK 3/13 vedlegg 2d revisors beretning 2012 Side 21 av 27

22 Side 22 av 27

23 ÅRSMØTE SAK 4/13 Endring av vedtektene Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner endring i vedtektene i 5 og 12 slik det framgår av vedlegg 1. Vedlagte dokumenter: 1. Vedtekter for Sandvik Folkehøgskole dat Vedtekter for Sandvik Folkehøgskole dat Saksutredning / vurdering: Evangeliesenteret kom inn som drivkraft for fortsatt drift av Sandvik Folkehøgskole på det ekstraordinære årsmøtet på Sandvik 6. juli I vedtektene ble dette gjenspeilet i 4 og i 9. Samtidig vedtok årsmøtet at skolen fortsatt skulle ha et bredt eierskap, noe som framgår av 3 og 5. Pga svake elevtall de siste årene vil skolen måtte tilføres ca. 7,5 millioner i kapital i kommende år før driften vil ha mulighet til å gå i balanse. Se dagens vedtekter i vedlegg 2. I 2004 lånte 125 menigheter og fellestiltak 6,5 millioner til skolen, som et rente og avdragsfritt lån i 10 år. Dette er brukt til oppussing av anlegget. Pga store økonomiske utfordringer i årene framover vedtok årsmøtet i juli 2012 å anbefale menighetene å videreføre lån som løpende lån med vurdering av lånebetingelser hvert 5. år, første gang i Alternativt å omgjøre lån til innskutt egenkapital i anlegget. Menigheter kan også med bakgrunn i opprinnelig lån gitt i 2004 kreve utbetaling innen utløpet av Eierstyret for skolen sendte ved årsskiftet et formelt brev til alle menighetene som deltok i gjeldssletteaksjonen 2004 og bad om svar på hvilket alternativ som menigheten ville velge. Ved fristens 20. mars 2013 utløp av det kommet svar fra 35 av 125 menigheter/ fellestiltak. Både gamle og nye menigheter Også nye menigheter kan slutte seg til ordningen. Hvordan gi menigheter, som ønsker å hjelpe ny drift ved Sandvik Folkehøgskole videre, fortsatt innflytelse i eierskapet, var ett av de sentrale spørsmålene som ble stilt i årsmøtet i juli Svaret ble å videreføre et økt stemmetall for menigheter og fellestiltak slik det framkommer av 5 og 12. Svarene som skolen har fått på brevet som ble sendt ut viser at mange menigheter svarer ja til å videreføre lån. Mange menigheter ønsker å omgjøre lån til innskudd egenkapital. Overføring fra lån til egenkapital gir skolen en større økonomiske handlefrihet i årene som kommer. Denne løsningen er skolen svært takknemlig for. Disse menighetene er imidlertid ikke gitt noen rettigheter i dagens vedtekter. Det er en klar urimelighet i forhold til de menigheter som velger å gi skolen fortsatt lån. Dette ønsker eierstyret for skolen å endre på ved å gi menigheter som velger å omgjøre lån til egenkapitalinnskudd samme rettigheter mht. innflytelse i årsmøtene for skolen. 5 og 12 foreslås derfor endret i tråd med dette forslaget. I tillegg er det foretatt en redaksjonell endring i 5 ved at setningene «Årsmøtet holdes hvert år. Innkallingen kunngjøres 3 uker før årsmøtet.» flyttes fra slutten av paragrafen til begynnelsen av paragrafen for å få en bedre logisk oppbygd paragraf. Forslag til nye vedtekter framgår av vedlegg 1. Side 23 av 27

ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015

ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015 ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015 TID OG STED: ÅRSMØTEKONFERANSEN I FILADELFIAKIRKEN, OSLO FREDAG 5. JUNI 2015 KL. 10:15-11:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/15 - Konstituering Årsmøtesak 2/15 - Godkjenning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår Årsmelding og regnskap 2010 «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin Coop Romerike SA 10. driftsår Få oversikt over ditt medlemskap på coop.no/minside Vi har pusset opp Min side

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2 1 Ta vare på øyeblikket Hverdagen krever av oss og kundene våre at mye er planlagt på minuttet. Travelheten fører til at vårt fokus ikke er på øyeblikket - men på

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer