Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold"

Transkript

1 Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet 1

2 HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger! Konkurranseutsetting En justering kom i 2003 basert på ny målgruppe! Forarbeider Prosjekt «Samfunnsmessige effekter av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold» GNA - Gemensam nordisk anleggsmarked «Felles funksjonskrav for drift og vedlikehold av veg»! Alle fagmiljøer og regioner har vært involvert i arbeidet med utviklingen av den nye standarden 6 arbeidsgrupper, oppstartsmøte mars

3 Ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger! Den nye standarden er basert på samfunnsøkonomiske beregninger vil gi trafikantene bedre kjøreforhold om vinteren bedre jevnhet på vegdekket! Den vil koste noe mer for vegeier, som samfunnet vil få igjen i form av bedre framkommelighet og trafikksikkerhet 3

4 Mål for revisjonen av Hb 111! Utvikling av standarden og beskrivelsen: Forståelig Kalkulerbar Gjennomførbar Kontrollerbar! Inkludere ny viten og erfaringer og basert på samfunnsøkonomiske beregninger 4

5 Hb 111 Standard for drift/vedlikehold Vegmyndighetens ansvar Standard for drift og vedlikehold gir bestemmelser for den kvaliteten som vegmyndigheten skal opprettholde på vegnettet. Entrepriser Ved gjennomføring av drift og vedlikehold lages det kontrakter som gir entreprenøren ansvar og oppgaver for å utføre det entreprisen inneholder Driftskontrakter («funksjonskontrakter») Fagkontrakter (asfalt, grøntskjøtsel, veglys, rekkverk, osv) Noen oppgaver, for eksempel vinterdrift, er såkalte funksjonsoppgaver mens andre er basert på mengde og enhetspris der byggherren må bestille arbeidet. 5

6 Ny redigering av innholdet i Hb 111! Gyldighet For riksveg! Fraviksbehandling Hvem kan fravike kravene Noen krav kan fastsettes etter spesiell beskrivelse! Operativ standard for vegrute Ensartet standard på vegruter Strekninger med spesielle behov Risiko- og sårbarhetsanalyser, miljø, kulturminner, universell utforming 6

7 Ny redigering forts.. Standard for drift og vedlikehold Felleskrav (gjelder alle objekter) Krav til enkeltobjekter: vegbane, skilt, rekkverk, Krav til aktiviteter: vinterdrift, vegetasjonsskjøtsel og renhold! Ordforklaringer 7

8 Felles krav Gjelder ALLTID, dersom ikke annet er beskrevet på objektet Generelle krav - Mål for drift og vedlikehold - Gyldighet - Funksjon avvik og tiltakstid - Universell utforming - Krav til materialer og utførelse - Måleregler Trafikkberedskap Inspeksjon Sikt 8

9 Avvik: Alvorlighetsgrad og tiltakstid Tilstand Konsekvens Tiltakstid ÅDT: ÅDT: Farlig avvik Fare for liv og alvorlig skade på mennesker, alvorlig skade på veg, miljø og omgivelser Sikring 1) Utbedring Arbeid med sikring skal igangsettes i henhold til krav for Trafikkberedskap I henhold til tilstand etter sikring 2 Redusert funksjon og levetid Objektet fyller ikke sitt formål, levetid reduseres og levetidskostnader øker 2 uker 1 uke 1 Andre avvik Ikke redusert funksjon eller levetid, forringet estetikk (hvor estetikk ikke utgjør objektets funksjon) 4 uker 4 uker 0 Ingen avvik Ingen konsekvenser 9

10 Inspeksjon Inspeksjon skal legge grunnlaget for drift og vedlikehold: Fastlegge tilstand og sikkerhetsnivå Oppdage skader, årsak og konsekvens Fastlegge behov for tiltak Det skal finnes inspeksjonsplan med kontrollfrekvens for alle objekter Generell inspeksjon: ofte, sikre funksjon, skjer i hovedsak fra bil i sakte fart Enkel inspeksjon: Årlig, registrere tilstand og sikkerhet for konstruksjonen! Metode: Visuell kontroll, anlegg for gående/syklende skal inspiseres til fots eller ved bruk av sykkel Hovedinspeksjon: Tilstandskontroll hvert 5 år, målinger og materialundersøkelser Spesialinspeksjon: Undersøkelse pga. rapporter, hendelser og erfaringer 10

11 Ny HB 111 har klarere krav til sikt! Klargjør hvilke krav til sikt som skal gjelde for drift av vegnettet.! Det blir en utfordring og overholde siktkravene på steder med store snømengder! Det skal ikke være lov å legge opp snø eller la vegetasjon vokse slik at det hindrer sikten ved gangfelt og i kryss 11

12 ! Vegetasjon kan hindre sikt og kan være til hinder 12

13 Krav til sikt, vinter 13

14 Ordforklaringer 14

15 Vegens tverrprofil 15

16 Planlegging! Gang sykkelveger og fortau skal gi gående og syklister framkommelighet på deres egne premisser samt et sikkert trafikkmiljø. Gang- sykkelveg og fortau skal framstå som attraktive for fotgjengere og syklister.! Gang- sykkelveger og fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gang- sykkelvegene og fortauet framfor i kjørebanen. Kortere enn vegen Lite stigninger Ikke brå svinger God jevnhet og godt driftet og vedlikeholdt 16

17 Planlegging forts! Drift og vedlikehold skjer med maskiner Må dimensjonere for drift med maskiner Plass til snøopplag Kurvatur og underganger må ha plass for maskiner med plog og strøapparat Maskiner brukes også til feiing og strøing Forbindelsen til gangfeltet og leskurområdet er ofte vanskelig å komme til med maskin! Kombinerte g/s-veger og atkomst-/avlingsveg Stiller krav til bæreevne og har problem med tilgrising! Opphøyde gangfelt - drenering 17

18 Planlegging forts! Brede fortau som er inndelt i møbleringssone og ferdselssone må ha ferdselssone bre nok for rullestoler og det må være plass til snøopplag/brøytekanter.! Konklusjon om planlegging: Drift og vedlikehold må involveres i planprosessen! 18

19 Uheldig eksempel fra nyanlegg! GS-veg uten tverrfall og svanker inn mot midten, vanndammer! Innhule konstruksjoner gir vanndammer 19

20 Gang- sykkelveg og fortau i ny HB 111 Gang og sykkelveger har egne kapitler for:! Vegdekker (asfalt)! Renhold! Vinterdrift I de øvrige kapitler gjelder kravene også gs-veg 20

21 Vegdekke/fast dekke på gs-veg Dekket skal sikre god framkommelighet, sikker og komfortabel sykling og gange, beskytte vegkroppen mot nedbryting fra trafikk og værforhold, ivareta miljøet, gjøre vegen attraktiv for alle brukere og sikre avrenning! Vedlikeholdes slik at universell utforming opprettholdes! Ujevnheter skal være mindre enn 10 og 15 mm! Friksjon skal være større enn 0,4! Sprekker som er over 10 mm brede, skal tettes innen 1 uke.! Ikke krakelering på mer enn 30 % av arealet.! Hull større enn 3 cm skal repareres innen 1 uke.! Nivåforskjeller setninger etc. skal være mindre enn 25 mm.! Kantsteinshøyde ved gangfelt må ikke være større enn 20 mm! Kanter og høydeforskjell ved kum/sluk skal være mindre enn 10 mm! Høydeforskjell mellom skulder og asfaltdekke skal være mindre enn 30 mm 21

22 Aktuelle problemstillinger Jevn overflate sommer, uten løs grus Jevn overflate og god friksjon, vinter, varmekabler Friksjon i stigninger om vinteren. Over/ underganger Snø og is mellom gs-veg og gangfelt og leskur Ujevnheter mindre enn 2 cm Ferdselsareal i 2 m bredde, brøytekanter, vegarbeid, reklame Arbeidsvarsling, synlighet, informasjon på gs-veg 22

23 Hindringer for synshemmede 23

24 Renhold; Gang og sykkelveg med fortau Renhold skal sikre funksjon (friksjon, vannavrenning, synlighet), miljøforhold (luftkvalitet) og universell utforming og estetikk ved fjerning av uønskede og fremmede gjenstander, materialer og belegg. Arealene skal være fri for gjenstander, materialer, belegg og annet avfall Situasjon Farlige avvik Andre avvik Gjenstander, materialer, belegg og avfall skal fjernes: I henhold til krav for Trafikkberedskap Fartsgrense 60 km/t eller mindre: 1 gang pr uke Andre veger: 1 gang pr måned Gang- sykkelveg, fortau Strøsand skal fjernes innen: Fartsgrense < 60 km/t og steder med støvplage Langs andre veger 2 uker når bart, også om vinteren Strøsand skal samles opp (som nedenfor) Senest 4 uker etter at det er fritt for snø/is etter vinteren. Strøsand samles opp ved kantstein, betongrekkverk, mur og angitte strekninger Areal med fast dekke skal holdes fri for vegetasjon. Renhold utføres uten støvplage for omgivelsene. Trapp / rampe spyles ved feiing på våren. 24

25 Mål for ny vinterstandard! Gode kjøreforhold for trafikantene til riktig kostnad! Økt tid med bar veg gir gevinst for alle veger mer brøyting og riktigere salting! Kunne håndtere alle værforhold aksept for avvik under værhendelse! Sikre proaktiv og preventiv aksjon: på hugget aktiviteter settes i gang straks det er behov ingen tiltakstid! Flere vinterdriftsklasser 25

26 Ny vinterstandard: Hovedprinsipp Krav til godkjent føreforhold under stabile forhold Krav til innsats ved vær som kan føre til fare for glatt veg og ved snøvær Tidsfrist for å oppnå godkjent føreforhold igjen etter værhendelse 26

27 Vinterdrift; ferdselsareal for gående og syklende Vinterdrift skal sikre: Forutsigbar og god framkommelighet med god regularitet og sikker trafikk-avvikling under vinterforhold for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn. Sikt for alle trafikanter. Perioder med vanskelige føreforhold pga. vintervær skal begrenses og best mulig veggrep og jevnhet skal sikres i perioder med snø og is på vegen. Ferdselsareal for gående og syklende skal være farbart og attraktivt for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes der framfor i kjørebanen. 27

28 Vinterdrift; forts.! Kravene gjelder fra kl til kl Krav til godkjent føreforhold i stabil periode.! Vinterdriftsklasse GsA: I bymessig strøk med høy gang-sykkeltrafikk, hovednett for sykkel og på strekninger med indikatorer: Bar veg.! Vinterdriftsklasse GsB: Hard jevn snø/is tillatt. Friksjon µ>0,3. Ujevnhet snø/is < 2 cm. Tverrfall opprettholdes. Krav til innsats under værhendelse:! Syklustid brøyting/strøing GsA: 2 timer! Syklustid brøyting/strøing GsB: 3 timer Frist for tilbakeføring til godkjent føreforhold: 2 timer for GsA 3 timer for GsB 28

29 Vinter på Melhus! Godt brøytet og strødd fortau! Men taktile indikatorer er borte 29

30 Ujevn og vanskelig overflate 30

31 Sand dras inn på gs-veg fra avkjørsel 31

32 Trafikkberedskap ÅDT Hendelse meldes i tiden: Natt Overgang natt /dag Dag og kveld Utryknings-tid mindre enn (timer) Hendelse meldes i tiden: På hend-elsessted innen Hendelse Utryknings-tid meldes i tiden: mindre enn (timer) , over ,5 Strekninger og/eller objekter etter spesiell beskrivelse ,5 32

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET RAPPORT FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET Opplysningsrådet for Veitrafikken FORORD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide en rapport som redegjør

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

12 Instruks for bakketjenesten

12 Instruks for bakketjenesten 12 Instruks for bakketjenesten 12.1 Innledning Generelle bestemmelser for bakketjeneste ved flyplasser er inntatt i BSL E 4-1 Denne instruksen gjelder for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. FPS er ansvarlig for

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse KRAVOVERSIKT FOR HÅNDBOK FOR STASJONER Styringssystem Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle Side: 1 av 8 Dokument-ID: STY-601251 Rev.: 003 Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line Gyldig fra: 12.06.2013 1. Hensikt

Detaljer

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak TØI rapport 1392/2015 Michael W. J. Sørensen Torkel Bjørnskau Aslak Fyhri Tineke de Jong Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak TØI rapport 1392/2015 Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak Michael

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020 Statens vegvesen Referat Dato: 25.02.2015 Tid: 12:00-14.05 Referent: Angelica Chamorro Saksbehandler/innvalgsnr: Angelica Chamorro - Vår dato: 25.02.2015 Vår referanse: 2014/053637 Referat frå tilbodskonferanse

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg.

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg. Forklaring knappene til nettside Navn Ikon Beskrivelse Krysse vei Knappen skal brukes der du skal gå over veien. Du kan krysse veien i gangfelt med lyskryss, merket gangfelt eller utenfor gangfelt. Før

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

Når du skal bygge langs offentlig vei

Når du skal bygge langs offentlig vei Hvis du har eiendom som grenser til en offentlig vei, er det regler for både hvordan du anlegger avkjørselen fra eiendommen, for beplantning langs veien og for anlegg av forstøtningsmur. Reglene er utformet

Detaljer