HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg"

Transkript

1 HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september Denne lista er sist oppdatert: For malendringer etter denne datoen, vises til liste over endringer/suppleringer på: der også den komplette malen er tilgjengelig. HB er forkortelse for «Håndbok utgitt av Statens vegvesen»: Dokument A1 C3 1 C3 5 C C C a C b Oppdateringer til samsvar med endringer i andre dokumenter Oppdateringer av referanser Oppdateringer av datoer og årstall Oppdateringer av terminologi Håndbøker utgitt av Statens vegvesen: Endret til ny håndboksnummerering (se også bestemmelse om håndboknummer i kap. A1) Retting av gamle feil Lagt inn flere veiledningstekster eller forbedret eksisterende veiledningstekster. NORMALT SKREVET MED SLIK SKRIFT i alle kapitler unntatt kap. D1. NORMALT SKREVET MED SLIK SKRIFT i kap. D1. Oppdatert med nye versjoner av håndbøker, rundskriv o.l. Definisjon av rettholt Innført unntak for vinterdrift og sikring av trafikkfarlige forhold Vinterplan: Tatt ut bestemmelse om håndtering av langvarig værhendelse (erstattet av bestemmelse om dimensjonering for vinterdrift i kap. D1, prosess 95) Dispensasjoner og opplæring: Endret til «Dispensasjoner/arbeidstid» Bestemmelse om opplæring er tatt ut fra dette avsnittet, ivaretas av reviderte bestemmelse om opplæring/kompetanse i andre bestemmelser, i hovedsak C c (samt C3-43.3). Vinterplanmøte: Presisert ansvar for byggherren og entreprenøren Vintermøte: Presisert ansvar for entreprenøren Innført «Vintermøte før kontraktens første vintersesong» for kontrakter som benytter kompetansekrav for vinterdriften HB R763 sliste for driftskontrakter 2016/versjon Side 1

2 Dokument C c C e C C C a C a C C C C C C3 28 C3 29 C3 36 C C C C Innført to alternativer: 1. «Kurs i vinterdrift» for kontrakter med bestemmelser om gjennomføring av kurs og eksamen i vinterdrift 2. «Vinterdrift: Krav til kompetanse» for kontrakter som benytter kompetansekrav for vinterdrift Ansvar for opplæring i friksjon og friksjonsmåling er lagt til entreprenør. Supplert med kurs for vinterdrift på høyfjellstrekninger og andre værutsatte strekninger Supplert med mulighet for bestemmelser om gjennomføring av «Planmøte for drift og vedlikehold av grøntarealer» og «Møte for drift og vedlikehold av grøntarealer». Innført mulighet for bestemmelser om plan for andre objekter eller aktiviteter Endret rapporteringsintervall for DAU-data i ELRAPP fra ukentlig til hvert 10. minutt. Innført bestemmelser om modifikasjon og korrigering av DAU-data samt bestemmelser vedrørende mobildekning og GPS-dekning. Endret navn på skjema R13 til «Naturfare» Innført bestemmelse om rapportering av forbruk/mengder for vinterdrift basert direkte på data fra automatisk dataoppsamling Innført bestemmelse om rapportering med dokumentasjon av kalibrering av strøutstyr Presisert detaljer i bestemmelsene om friksjonsmåling (relatert kvalitetssystem, rapporteringsfrekvens, o.a.) Samling for kalibrering av friksjonsmålere arrangert av byggherren: Skal ikke omfatte opplæring, entreprenørens personell som deltar på kalibreringssamling, skal ha kompetanse på egen friksjonsmåler. Innført mulighet for kap. D2-IC1510 med veiledning/bestemmelser for utfylling av skjema R5 Presisert at kontraktens mengder gitt i kap. D1 og kap. E4 inkluderer også forventet omfang av utbedring av skader påført av kjent eller ukjent motorvogn Delt kapitlet i to: 1. Regningsarbeider 2. Utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og trafikkavvikling Noe tekst som tidligere var tekst på gråbunn (bruk av kap. D2-S14), er omgjort til fast tekst. Innført spesielle bestemmelser (ift kap C og C3 35) for leveringsavgifter for prosesser hvor det er angitt at leveringsavgifter ikke skal inngå i prosessprisen i kap. D1, men gjøres opp særskilt Delt inn i underkapitler Innført faktureringsbestemmelser for RS-prosesser med stedkode «allevt» Innført spesielle bestemmelser for faktura for vinterdrift: Faktura kan ikke sendes før månedsrapporter med forbruk/mengder for vinterdrift basert direkte på data fra automatisk dataoppsamling og månedsrapporter med dokumentasjon av kalibrering av strøutstyr er levert i ELRAPP. Presisert ansvar for byggherren Innført bestemmelse om dokumentasjon av kompetanse og opplæring i ELRAPP HB R763 sliste for driftskontrakter 2016/versjon Side 2

3 Dokument C Innført spesiell bestemmelse for avfall der leveringsavgifter ikke inngår i prosessprisen, men gjøres opp særskilt D1 Utvidet antall stedkoder i GPROG Beskrivelse fra 6 til 8 D1 Struktur på kravspesifikasjonen: Supplert med bestemmelse for RS-prosesser med stedkode «allevt» D Innført bestemmelser i x) om at arbeidsvarsling for utsetting, ajourhold og inntaking av arbeidsvarsling samt tildekking/avdekking av eksisterende skilt er følgearbeid. D med Endret prosessnavn til «Flerfeltsveg» underprosesser Lagt inn a)-tekst som angir at prosessen kan nyttes for tunnel med to løp Tilhørende endringer utført i og D Omarbeidet prosessen (to typer varselpanel) D Omarbeidet bestemmelse om satelittelefon D Omarbeidet x)-tekst i tråd med endring i C3 37.3, «allevt» som stedkode (faktureringsbestemmelse for RS-prosesser) D Tatt ut oppgave «Rensk av løse enkeltblokker/berg» D D D med underprosesser Samordnet D2-ID3000x og D2-ID3700x til D2-ID3700x Generell beskrivelse c) «Spesielle hendelser»: Omformulert bestemmelsen Spesiell beskrivelse a): Ryddet i beskrivelsesteksten, presisert noen bestemmelser Presisert noen bestemmelser, tatt ut bruk av gravemaskin for fjerning av is i grøfter Omformulert «torvkanter» til «torvkanter og andre avrenningshindrende masser langs vegkant» Presisert noen bestemmelser Omarbeidet prosessen (ikke skilt mellom veger med fast dekke og D grusdekke, tidligere og utgår) D med Omarbeidet prosessen (basisforutsetninger mht trafikkavvikling og tid underprosesser på døgnet, jf. D ) D Presisert bestemmelsen for tillegg for dybde i a) D Tatt ut prosessen D Presisert måleregel i x) D Presisert måleregel i x) D Presisert hva prosessen omfatter i a) D Presisert bestemmelsen for tillegg for dybde i a) D Tatt ut prosessen D Utvidet omfang til å gjelde dykker D Generelt: Supplert med bestemmelse om håndtering av løs grus på vegbanen etter dekkearbeider D Supplert omfang i a) med egeninspeksjon for prosess D Presisert at det ikke er krav til renskjæring av kanter D Endret «Skjermer» til «Støyskjermer og snøskjermer» D Supplert med bestemmelse om leveringsavgifter for avfall, i a) og x) D Spesiell beskrivelse: Supplert omfang i a) med oppgaver knyttet til lekeapparater D Supplert med bestemmelse om leveringsavgifter for avfall, i a) og x) HB R763 sliste for driftskontrakter 2016/versjon Side 3

4 Dokument D Supplert med bestemmelse om leveringsavgifter for avfall, i a) og x) D Tatt ut oppgaven «Fjerning av tagging og graffiti» (ny prosess 73.32) Egeninspeksjon for tagging og graffiti er beholdt på prosess D Inkludert «Renhold av rekkverk» og «Renholdsoppgaver i faunapassasjer» D med Ny prosess «Behandling av tagging og graffiti» med funksjonsansvar underprosesser og mengdeoppgjør Egeninspeksjon for tagging og graffiti er beholdt på prosess D Omformulert a)-tekst D Tatt ut oppgaven «Rensk av løse enkeltblokker». D med Endret prosessnavn til «Rensk av berg» underprosesser D Omformulert bestemmelse om mannskap D Inkludert oppsetting/nedtaking/tildekking av skilt D Generell beskrivelse a): Presisert bestemmelse om elektriske anlegg Spesiell beskrivelse a) og c): Inkludert funksjonstesting av elektrisk ferist D Generell beskrivelse c) «Plantevernmidler»: Presisert bestemmelse om bruk av plantevernmidler D Lagt inn påminnelse om at valg av metode for bekjempelse av uønskede arter angis D Lagt inn påminnelse om at valg av metode for bekjempelse av uønskede arter angis Lagt inn påminnelse om at vegstrekninger med bestemmelser om utførelse om natten angis D Presisert måleregel i x) D Lagt inn påminnelse om at bestemmelser om utførelse angis D Spesiell beskrivelse a): Presisert oppgaver D Lagt inn angivelse av når krav til erstatning mm av brøytestikk opphører etter vinteren D Lagt inn underprosesser for skiltstørrelser D Lagt inn underprosesser for skiltstørrelser D Lagt inn underprosesser for skiltstørrelser D Lagt inn underprosesser for skiltstørrelser D Ny prosess for montering/utskifting av 60/89 mm stolpe og skiltplater på eksisterende fundament D Ny prosess for montering/utskifting av mast og skiltplater på eksisterende fundament D Generell beskrivelse a) og c): Supplert med oppgave inspeksjon etter flom HB R763 sliste for driftskontrakter 2016/versjon Side 4

5 Dokument D2-I00 D2-IC0833a D2-IC1510 D2-ID1821a D2-ID7480b D2-ID9100a D2-ID9400a D2-K D2-S00 D2-S15 Generell beskrivelse c) «Driftsperioder»: Tatt ut bestemmelse om rutiner for fastlegging og varsling av værhendelse er (er dekket av bestemmelse i kap. C Vinterplan). Generell beskrivelse c) «Krav til dimensjonering av ressurser»: Tydeliggjort bestemmelse om entreprenørens selvstendige vurdering av dimensjonerende brøytefart Se også Spesiell beskrivelse c) «Dimensjonering av ressurser for brøyting» Generell beskrivelse c) «Tilkomst til nødstasjoner, driftsbygninger og trafikkstyringssystemobjekter»: Omformulert krav Tilsvarende omformulering er gjort i spesiell beskrivelse Generell beskrivelse c) «Rekkverk og støtputer»: Omformulert krav Generell beskrivelse c) «Dokumentasjon og rapportering»: Supplert med sideplog Spesiell beskrivelse a) og c): Supplert med oppgave friksjonsmåling for byggherren Spesiell beskrivelse c) «Dimensjonering av ressurser for brøyting»: Supplert med bestemmelse om at krav til syklustid skal overholdes ved værhendelse med varighet 4 og 72 timer ved gitt nedbørsintensitet Se også Generell beskrivelse c) «Krav til dimensjonering av ressurser» Ajourført iht endringer i kap. D2-I Endret inndeling av personell i personellkategorier med tilordnede kompetansekrav Nytt dokument, bestemmelser og veiledning for R5 Revidert prosessnummer/navn Ryddet i tekst og presisert bestemmelser/formuleringer Standardisert bruk av betegnelse «plantevermidler» (gjelder alle dokumenter i konkurransegrunnlaget) Ny forskrift gjelder fra Revidert dokumentet Revidert gyldighet for instruksen samt bestemmelse om bruk av skredsøker Supplert med sjekkliste for kontrakter med kompetansekrav for vinterdrift (ikke fellesdokument) Ajourført iht endringer i kap. D2-S Ajourført iht endringer (prosesser og objekter) HB R763 sliste for driftskontrakter 2016/versjon Side 5

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020 Statens vegvesen Referat Dato: 25.02.2015 Tid: 12:00-14.05 Referent: Angelica Chamorro Saksbehandler/innvalgsnr: Angelica Chamorro - Vår dato: 25.02.2015 Vår referanse: 2014/053637 Referat frå tilbodskonferanse

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

OPPLEGG FOR REGISTRERING,

OPPLEGG FOR REGISTRERING, STATENS VEGVESEN OPPLEGG FOR REGISTRERING, LAGRING OG AJOURHOLD AV TILSTANDSDATA FOR VEGNETTET 2013-12-13 1 Oppsummering Opplegg for registrering, lagring og ajourhold av tilstandsdata for vegnettet er

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Brukerveiledning ELRAPP

Brukerveiledning ELRAPP Brukerveiledning ELRAPP Versjon 2011.2.1 08.08.2011 Endringslogg: Versj.nr. Dato Nytt i versjon Endret av 1.0 2007-09-11 Første versjon hbj@norconsult.no 1.1 2007-11-14 Oppdaterte skjermbilder ift ny versjon

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene.

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene. STF22 A04306 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene. Grenseoverskridende utnytting av ressurser. Vedlikeholdssystemer og standarder, muligheter for tilpassing og harmonisering

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene STF22 A04308 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene Grenseoverskridende utnytting av ressurser Sluttrapport SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 2004 2 Forord Det har

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01 Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift Innhold 1 Styring av vinterdrift: Krav til kompetanse... 2 2 Utførelse av vinterdrift: Krav til kompetanse... 4 3 Opplæring

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning Revisjon nr.2 Utarbeidet av: roa Dato: 14.11.13 Side 1 av 17 VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning INNHOLD 1. Hensikt/sammendrag 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider NR 13/2014 REVIDERT 1.9.2014 Dato: 2014-06-18, revidert 1.9.2014 Revidert grunnet endring i punkt 3 i sikkerhetsforskriften. Det er også foretatt mindre justeringer i arbeidsinstruksen. Til: Skadeforsikringsselskapenes

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer