VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL"

Transkript

1 VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL

2 INNHOLD Hva er en kommunal veg? Metoder (grunnlag) for utførelse av forvaltning, drift og vedlikehold Kostnader for utførelse av forvaltning, drift og vedlikehold

3 HVA ER EN KOMMUNAL VEG? Vegloven 1.Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune 9..Vegstyremakt for kommunale vegar er kommunen. En kommunal veg driftes og vedlikeholdes av kommunen

4 KOMMUNAL VEG Adkomstveg til 1 hus. Karl Johans gate, Oslo (ÅDT?) Kvitsøy (Rogaland): 2 km Oslo: km, veger =snittlengde 444 m (2006) 428 kommuner (SSB) Total lengde = km Snitt totallengde ca. 90 km Snittlengde pr veg ca. 400 m Fast dekke (asfalt) = 64 %

5

6 FORVALTNINGSOPPGAVER (Administrative oppgaver for å kunne tilby et framkommelig og trafikksikkert vegnett overfor vegens brukere) Generell planlegging av drift og vedlikehold, nye veger/bruer Oppfølging av gravesøknader Oppfølging av avkjørselssøknader Oppfølging av byggesøknader langs KV Vurdere fartsregulering, skilting Planlegge trafikksikkerhetstiltak Følge opp parkeringsbestemmelser Utføre inspeksjoner, kontroll Osv.

7 DRIFTSOPPGAVER (Alle tiltak for å opprettholde vegens funksjonelle tilstand - miljø, sikkerhet, framkommelighet) Brøyting, høvling, strøing Asfalt lapping Høvling, støvdemping grusveger Grøfting, drenering Renhold, kosting Strøm til veglys Osv.

8 VEDLIKEHOLDSOPPGAVER (Tiltak for å opprettholde vegens strukturelle kvalitet. Opprettholde verdien av investert vegkapital) Asfaltering (reasfaltering) Oppgrusing Utbedring/utskifting av vegobjekter o Bruer o Veglys o Skilt o Rekkverk

9 GRUNNLAG FOR UTFØRELSE AV FORVALTNINGSOPPGAVER Lover og forskrifter (vegtrafikkloven, vegloven, lov og forskrift om offentlige anskaffelser etc.) Håndbøker fra Statens vegvesen Kommunale vegnormer (Jæren, Romerike) Drift og vedlikeholdsstandard (Vegforum for byer og tettsteder) Retningslinjer for gravearbeider (Trondheim) Veiledning Hovedplan for kommunale veger (NKF)

10 UTFØRELSE AV DRIFTSOPPGAVER Standard for drift og vedlikehold? Fra enkle beskrivelser til driftskontrakt i h.h.t. Statens vegvesen. Egenregi eller entreprise? Varierer fra nesten 100 % egenregi til 100 % entreprise. Egenregi enkle beskrivelser av standardkrav. Standard justeres etter budsjett. Høy vinterkostnad lite sommerdrift. Entreprise hovedsakelig for brøyting. Bedre beskrivelser av standardkrav i kontrakt.

11 UTFØRELSE AV VEDLIKEHOLDSOPPGAVER Asfaltanbud o 10 linjer i epost til 3 firma. Metode avgjøres av asfaltfirma. Lite krav og kontroll av kvalitet. Stoler på entreprenør. o Konkurransegrunnlag (STV) på DOFFIN. Lite eller ingen kontroll. o Grunnlag: Visuell registrering (hovedplan). Måling av spor, jevnhet, bæreevne. Bruer/konstruksjoner ofte basert på inspeksjoner og beskrivelser av konsulenter i h.h.t. STV Håndbøker Vegutstyr skiftes når man «må» (klattvis). Bør registrere tilstand og skiftes (strekningsvis) etter prioritert liste

12 HJELPEMIDLER TIL FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Hovedplaner veg (Rambøll ++) NVDB (Nasjonal vegdatabank) Statens vegvesen ROSY (Road System) Grontmij/Carl Bro RAMS (Road and Airfield Management System) - Rambøll

13 HOVEDPLAN VEG Hovedplan utarbeidet av kommunen selv Hovedplan utarbeidet av Rambøll (62 kommuner) + Veiteknisk Institutt + + o Rammevilkår, mål, strategi o Visuell tilstandsregistrering av veger og vegobjekt o Visuell bæreevnevurdering o Kostnader, prioriteringer, konsekvenser (5-10 år) o Vegbilder

14 NVDB NVDB 123 (pc-program) Vegkart (Web-basert) Lagring av kommunale vegdata og vegbilder Ingen forslag til tiltak, budsjett Veileder for praktisk bruk, kurs Levanger rekkverk, veglys, fartsdemper (Rambøll 2013)

15 ROSY Samler alt om vegnettet i en database Beregner optimalt budsjett Moduler for drift og vedlikehold Kobling mot kart Ca 40 kommuner i Norge

16 RAMS Tilstandsregistrering (8 skadetyper, 4 grader) Beregner restlevetid Kart Bilder Økonomi/budsjett 65 kommuner i Sverige og 1 i Norge

17 RAMS Webbasert verktøy for styring og planlegging av drift og vedlikehold. Kort- og langsiktig budsjettbehov

18 KOSTNADER FOR UTFØRELSE AV DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bakgrunn: Ca. 60 hovedplaner for kommunale veger, hvorav ca. 20 med beregning av vedlikeholdskostnader for veg og vegobjekt. Diverse oppdrag for kommuner innen drift og vedlikehold. Rapport for Trondheim kommune i 2012: Enhetspriser for drift og vedlikehold av kommunale veger. Grunnlagstall fra 8 VBTkommuner, Statens vegvesen og andre erfaringstall utbedring. Excel regneark sendt til kommuner for beregning av anbefalt budsjett (ikke regnskapstall)

19 RAPPORT FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2012 ENHETSPRISER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER 155 km hovedveg, 370 km boligveg (105 km grus), 102 km GS I regnskapet fra utgjør drift 74 % (57 mill. kr) og vedlikehold 26 % (20 mill. kr) av totale kostnader på 78 mill. kr. I anbefalt budsjett utgjør drift 51 % (77 mill. kr) og vedlikehold 49 % (73 mill. kr) av totale kostnader på 150 mill. kr. Hovedvegene utgjør 25 % av total veglengde og 44 % av totalt budsjett, kr 428 pr meter. Boligvegene utgjør 59 % av total veglengde og 48 % av totalt budsjett, kr 193 pr meter. Gang- og sykkelvegene utgjør 16 % av total veglengde og 8 % av totalt budsjett, kr 115 pr meter.

20 EXCELARK DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kroner pr meter veg Kommune Km veg Drift Vedlikehold Sum Tolga Tydal Sirdal Hemnes Nittedal Vågan Narvik Verdal Levanger Bodø Trondheim Snitt Prosent 58 % 42 %

21 EXCELARK DRIFT OG VEDLIKEHOLD Anbefalt budsjett for drift og vedlikehold (alle veger) Gjennomsnitt alle kommuner Drift Enhetskostnad Kap Objekter/ driftstiltak Enhet Mengde Årlig Kostnad Merknader Enhet Mengde Vedlikehold Enhets- Levetid kostnad Årlig kostnad Sum drift og vedlikehold Merknader 2.1 Asfaltdekker hovedveger m m Asfaltdekker boligveger m m Asfaltdekker GS-veg m m Asfaltdekker fortau m m Anbefalt budsjett alle veger Millioner Holdeplasser kollektiv stk stk Grusdekker m m Torg og plasser (steinheller) m m Kantstein (granitt) lm ,5 % utskifting lm Kantstein (betong) lm ,5 % utskifting lm Vegmerking (langsgående) lm lm Vegmerking (manuelt) stk Fotgjengerfelt etc stk Rekkverk lm lm Gjerder lm lm Signalanlegg stk stk Belysningsanlegg stk Strøm stk Skilt stk ,5 % utskifting stk Gatenavnskilt stk ,5 % utskifting stk Leskur stk stk Ferist stk stk Indikator lm 0 0 lm Avfallsbeholder stk stk Bruer (Vegbruer) stk timer pr bru stk Bruer (gangbruer) stk timer pr bru stk Murer m m Støyskjermer lm lm Stabilitetssikring RS RS Underganger stk stk Trapp stk stk Kaier stk 0 0 stk Tunnel stk stk Bommer stk stk Benker og sittegrupper stk stk Gressbakke m Gressmark m Gressplen m Busker og trær m Renhold av vegbane/område RS Snøbrøyting kjøreveg m Snø- og isrydding kjøreveg RS Strøing kjøreveg m Snøbrøyting (bar veg) m Snø- og isrydding (bar veg) m Salting (bar veg) m Vinterdrift GS-veg m Vinterdrift fortau m Vinterdrift plasser m Åpne grøfter lm Lukkede grøfter lm lm Sluk, sandfang og kummer stk % renskes årlig stk Stikkrenner og bekkeinnslag stk stk Asfaltdekker hovedveger Asfaltdekker boligveger Asfaltdekker GS-veg Asfaltdekker fortau Holdeplasser kollektiv Grusdekker Torg og plasser (steinheller) Kantstein (granitt) Kantstein (betong) Vegmerking (langsgående) Vegmerking (manuelt) Rekkverk Gjerder Signalanlegg Belysningsanlegg Skilt Gatenavnskilt Leskur Ferist Indikator Avfallsbeholder Bruer (Vegbruer) Bruer (gangbruer) Murer Støyskjermer Stabilitetssikring Underganger Trapp Kaier Tunnel Bommer Benker og sittegrupper Gressbakke Gressmark Gressplen Busker og trær Renhold av vegbane/område Snøbrøyting kjøreveg Snø- og isrydding kjøreveg Strøing kjøreveg Snøbrøyting (bar veg) Snø- og isrydding (bar veg) Salting (bar veg) Vinterdrift GS-veg Vinterdrift fortau Vinterdrift plasser Åpne grøfter Lukkede grøfter Sluk, sandfang og kummer Stikkrenner og bekkeinnslag Diverse Diverse Drift Vedlikehold

22 DRIFTSKOSTNADER Kap Objekter/ driftstiltak Enhet Mengde Drift Enhetskostnad Årlig Kostnad 2.1 Asfaltdekker hovedveger m Asfaltdekker boligveger m Asfaltdekker GS-veg m Asfaltdekker fortau m Holdeplasser kollektiv stk Grusdekker m Torg og plasser (steinheller) m Kantstein (granitt) lm Kantstein (betong) lm Vegmerking (langsgående) lm Vegmerking (manuelt) stk Rekkverk lm

23 VEDLIKEHOLDSKOSTNAD Vedlikehold Kap Objekter/ driftstiltak Enhet Mengde Enhetskostnad Levetid Årlig kostnad 2.1 Asfaltdekker hovedveger m Asfaltdekker boligveger m Asfaltdekker GS-veg m Asfaltdekker fortau m Holdeplasser kollektiv stk Grusdekker m Torg og plasser (steinheller) m Kantstein (granitt) lm Kantstein (betong) lm Vegmerking (langsgående) lm Vegmerking (manuelt) stk Rekkverk lm

24

25

26 EXCELARK DRIFT OG VEDLIKEHOLD Anbefalt budsjett pr vegkategori for drift (vinter/sommer) og vedlikehold Fordeling drift (%) Fordeling på vegkategori (%) Hovedveger Boligveger Gang- og sykkelveger Alle veger Kap Objekter/ driftstiltak Vinter Sommer Hovedveg Boligveg GS-veg Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift og vedlikehold 2.1 Asfaltdekker hovedveger 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % Asfaltdekker boligveger 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % Asfaltdekker GS-veg 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % Asfaltdekker fortau 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % Holdeplasser kollektiv 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % Grusdekker 0 % 100 % 0 % 90 % 10 % Torg og plasser (steinheller) 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % Kantstein (granitt) 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % Kantstein (betong) 0 % 100 % 40 % 60 % 0 % Vegmerking (langsgående) 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % Vegmerking (manuelt) 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % Rekkverk 0 % 100 % 30 % 60 % 10 % Gjerder 0 % 100 % 30 % 60 % 10 % Signalanlegg 30 % 70 % 100 % 0 % 0 % Belysningsanlegg 70 % 30 % 40 % 50 % 10 % Skilt 0 % 100 % 50 % 40 % 10 % Gatenavnskilt 0 % 100 % 50 % 40 % 10 % Leskur 20 % 80 % 60 % 40 % 0 % Ferist 80 % 20 % 0 % 100 % 0 % Indikator 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % Avfallsbeholder 40 % 60 % 100 % 0 % 0 % Bruer (Vegbruer) 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % Bruer (gangbruer) 0 % 100 % 20 % 20 % 60 % Murer 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % Støyskjermer 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % Stabilitetssikring 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % Underganger 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % Trapp 50 % 50 % 80 % 20 % 0 % Kaier 50 % 50 % 100 % 0 % 0 % Tunnel 50 % 50 % 100 % 0 % 0 % Bommer 0 % 100 % 0 % 40 % 60 % Benker og sittegrupper 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % Gressbakke 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % Gressmark 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % Gressplen 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % Busker og trær 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % Renhold av vegbane/område 20 % 80 % 50 % 40 % 10 % Snøbrøyting kjøreveg 100 % 0 % 40 % 50 % 10 % Snø- og isrydding kjøreveg 100 % 0 % 80 % 20 % 0 % Strøing kjøreveg 100 % 0 % 50 % 40 % 10 % Snøbrøyting (bar veg) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % Snø- og isrydding (bar veg) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % Salting (bar veg) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % Vinterdrift GS-veg 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % Vinterdrift fortau 100 % 0 % 70 % 30 % 0 % Vinterdrift plasser 100 % 0 % 50 % 50 % 0 % Åpne grøfter 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % Lukkede grøfter 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % Sluk, sandfang og kummer 20 % 80 % 70 % 30 % 0 % Stikkrenner og bekkeinnslag 20 % 80 % 30 % 70 % 0 % Diverse 100 % 100 % ####### ####### ####### ####### ######## Sum drift ####### Sum drift ####### Sum drift Sum drift #######

27 FORDELING PÅ DRIFT OG VEGKATEGORI Fordeling drift (%) Fordeling på vegkategori (%) Kap Objekter/ driftstiltak Vinter Sommer Hovedveg Boligveg GS-veg 2.1 Asfaltdekker hovedveger 0 % 100 % 86 % 0 % 14 % 2.1 Asfaltdekker boligveger 9 % 91 % 0 % 86 % 14 % 2.1 Asfaltdekker GS-veg 9 % 91 % 0 % 0 % 100 % 2.1 Asfaltdekker fortau 9 % 91 % 54 % 31 % 14 % 2.1 Holdeplasser kollektiv 0 % 100 % 69 % 17 % 14 % 2.2 Grusdekker 10 % 90 % 0 % 81 % 19 % 2.3 Torg og plasser (steinheller) 16 % 84 % 71 % 14 % 14 % 2.4 Kantstein (granitt) 9 % 91 % 54 % 31 % 14 % 2.4 Kantstein (betong) 9 % 91 % 37 % 49 % 14 % 2.5 Vegmerking (langsgående) 0 % 100 % 40 % 43 % 17 % 2.5 Vegmerking (manuelt) 0 % 100 % 44 % 41 % 14 % 3.1 Rekkverk 0 % 100 % 28 % 53 % 19 %

28 NØKKELTALL FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Anbefalt budsjett pr vegkategori/totalt Hovedveger Boligveger GS-veger Totalt Drift vinter Drift sommer Sum drift Vedlikehold Drift og vedlikehold Andel av totalt budsjett 33 % 63 % 4 % 100 % Antall m veg Andel av total veglengde 17 % 77 % 7 % 100 % Drift (kr/m) Vedlikehold (kr/m) Drift og vedlikehold (kr/m) D/V Trondheim (kr/m)

29 Budsjett i kr Budjsett i kr pr m NØKKELTALL FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Anbefalt budsjett pr vegkategori/totalt Hovedveger Boligveger GS-veger Totalt - Sum drift Vedlikehold Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold (kr/m)

30 NETTO DRIFTSUTGIFTER PR KM VEG (SSB) km km km km > km Snitt Kr/km Antall kommuner

31 FORSTERKNING AV KOMMUNAL VEG År 2010 Lengde = 5050 m Bredde = 5,2 m Trafikkmengde ÅDT = 100 Bæreevne (snitt) = 9,5 tonn Geonett på dårlig grunn cm bærelag av knust fjell, fraksjon 0/32 mm. 5 cm asfaltdekke Kostnad: 4 mill kr dvs ca 800 kr/lm (eks.mva)

32 ENHETSPRISER VEG NR 1 Prosess Tekst Enhet Mengde Enhetspris Pris Enhetspris Pris Enhetspris Pris Enhetspris Pris Enhetspris A.12.1 Rigg og midlertidig bygninger RS A.13.1 Utsetting og arbeidsstikning RS A.13.3 Oppmåling RS A.13.4 Teknisk kontroll RS A.17.5 Midlertidig trafikkavvikling RS A.21.1 Vegetasjonsrydding RS A.45.1 Graving, sprengning mm. m A Diameter 200 mm m A Diameter 300 mm m A Diameter 400 mm m A.46.1 Sandfangskummer stk A Rensk av kanter m A Rensk av dype grøfter m A.51.3 Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tilbyder 3 Tilbyder 4 Avretting, justering og komprimering av traubunn m2på jord A.52.2 Fiberduk m A Frostsikring med skumglass m A Bærelag av knuste steinmaterialer (0-16 mm) m A Bærelag av knuste steinmaterialer (0-32 mm) m A.54.5 Armering av mekanisk stabilisert bærelag m A.65.2 Asfaltdekker slitelag tonn A.68.1 Belegning på skuldre m A Rekkverk av metall, nysetting m A Rekkverk av metall, utskifting m A Utskifting og reparasjoner RS Sum Snitt

33 KOSTNAD PR HOVEDPROSESS

34 FAKTORER SOM PÅVIRKER KOSTNAD Klima (spesielt for vinterdrift) Konkurransesituasjon Tidsfrister (kort tid = høy pris) Transportavstander Størrelse på oppdrag Tilleggsarbeid (dårlig planlegging?) Kvalitetskontroll påvirker levetidskostnad! Struktur og kvalitet på planlegging av tiltak

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road Hovedplan for kommunale veger Kommunevegdagene Sarpsborg 2017-05-31 Ivar Faksdal Safe Control Road Innhold Kommunale veger generelt Hvorfor lage en hovedplan veg Forberedelser Grunnlag Innhold i hovedplan

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Prinsipper, oppbygging, utforming Konkurransegrunnlag, kapittel A - G Konkurransegrunnlag, kapittel A G forts., og Vedleggsdelen Kontroll,

Detaljer

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01 Statens vegvesen D2-S15-1 D2- S15 Objektlister og objektterminologi Innhold Dette dokumentet er et hjelpemiddel for å gi oversikt over hvilke objekter som er knyttet til de ulike prosessene i kap. D1,

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Vegnett før og etter 2010 (forvaltningsreformen) Veglengder i Region sør 2500 2000 1787

Detaljer

Hovedplan veg og bruk av NVDB. Kommunevegdagene Tromsø, 20.5.2015

Hovedplan veg og bruk av NVDB. Kommunevegdagene Tromsø, 20.5.2015 Hovedplan veg og bruk av NVDB Kommunevegdagene Tromsø, 20.5.2015 Anbefaling Statusrapport av det eksisterende kommunale vegnettet Fakta, mengder og tilstand Økonomiske behov: Drift Vedlikehold Utskifting

Detaljer

Hovedplan vei 2011-2021

Hovedplan vei 2011-2021 Hovedplan vei 2011-2021 Utarbeidet av: Veiteknisk institutt 12.04.2011 2 Innholdsfortegnelse side Forord/ formål 5 1. Sammendrag 6 2. Øvrige styringsdokumenter og økonomiske begreper 7 3. Beskrivelse av

Detaljer

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form)

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form) Profil 0-160 Graving, fylling, tilpasninger under/ved overbygning veger kr/m3 30 1 156 34 680 21.1 Vegetasjonsrydding RS 30 000 30 000 27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak (evt. fra øvrige byggetrinn)

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling NVF 34 seminar Funktionella egenskaper og livscykelmodeller Arlanda Conference & Business Center 10. mai 2007 Jon

Detaljer

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

Drift og vedlikehold av veger og gater, 10 studiepoeng Høgskolen i Ålesund, høsten 2011

Drift og vedlikehold av veger og gater, 10 studiepoeng Høgskolen i Ålesund, høsten 2011 Drift og vedlikehold av veger og gater, 10 studiepoeng Høgskolen i Ålesund, høsten 2011 Målsetting: Å gi deltagerne ei bred innføring i fagområdet drift og vedlikehold av veger og gater. Å gi deltagerne

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN VEG

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN VEG SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN VEG Formannskapet behandlet saken den 14.03.2016, saksnr. 40/16 Behandling: Friestad (KrF) fratrådte. 10 representanter til stede. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1.

Detaljer

Vedlikehold av grusveger

Vedlikehold av grusveger Vedlikehold av grusveger Kurs i drift og vedlikehold Scandic Nidelven Trondheim, 2.november 2016 Jan Erik Dahlhaug/I.Horvli Statens vegvesen Region midt Vedlikehold av grusveger Grusvegnettet i Norge Vegtilstand

Detaljer

Tjenestestedets navn

Tjenestestedets navn vannet vannet vannet vannet vannet s s s s s smarka smarka smarka smarka smarka Solli- Solli- Solli- Solli- Sollihøgda høgda høgda høgda høgda Lomme- Lomme- Lomme- Lomme- Lommedalen dalen dalen dalen dalen

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

NY STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER TOM HEDALEN

NY STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER TOM HEDALEN KOMMUNEVEGDAGENE 2010 NY STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER TOM HEDALEN VEGFORUM FOR BYER OG TETTSTEDER Vegforum for byer og tettsteder er et fagnettverk for større bykommuner i Norge.

Detaljer

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23)

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23) 7.4 Vedlikehold av riksvegene Statens vegvesen Region sør vil gjennomføre en samlet plan for å stoppe videre forfall i vegkapitalen (etterslep), og ta igjen noe av dagens etterslep. Innenfor post 23 (drift

Detaljer

Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger Grusvegnettet i Norge

Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger Grusvegnettet i Norge Kurs i drift og vedlikehold 19.nov. 2015, Thon hotell Prinsen, Trondheim Jan Erik Dahlhaug/I.Horvli Statens vegvesen Region midt Grusvegnettet i Norge Vegtilstand Krav til grusveger Klimatilpassning Utfordringer

Detaljer

Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi

Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi Innhold: Ansvarsområde vei styring og organisering Økonomi - KOSTRA + nye økonomiske analyser Prioritering av standard Driftskontrakter

Detaljer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Sykkelbynettverket: Nettverksamling Region midt Steinkjer 17.-18.april 2012 Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Terje Lindland Trondheim bydrift Typer sykkelanlegg Blandet trafikk (boliggate

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter mars 2017 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift og

Detaljer

Prosjekt: Bru Side E1.1

Prosjekt: Bru Side E1.1 Prosjekt: Bru Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Komplett rigg og drift av arbeidene. Skal også inkludere alle nødvendige

Detaljer

INDERØY KOMMUNE HOVEDPLAN VEG

INDERØY KOMMUNE HOVEDPLAN VEG Oppdragsgiver Inderøy kommune Rapporttype Hovedplan veg 212-8-15 INDERØY KOMMUNE HOVEDPLN VEG HOVEDPLN VEG 3 (36) INDERØY KOMMUNE HOVEDPLN VEG Oppdragsnr.: 61474 Oppdragsnavn: Hovedplan Inderøy kommune

Detaljer

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse Veirehabilitering Slottsberget, Dikemark Asker kommune Beskrivelse Innledning Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ønsker å rehabilitere Slottsberget veien som ligger i Dikemark, Asker

Detaljer

Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt. Vedlikehald av grusvegar

Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt. Vedlikehald av grusvegar Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt Vedlikehald av grusvegar Vedlikehald av grusvegar Grusvegnettet i Norge Vegtilstand og tilstandskartlegging Krav til grusvegar Vegtilstand Vedlikehaldstiltak Klimatilpassing

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 1. november 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er

Detaljer

Drift og vedlikehold i Ålesund kommune. Helene Vorren, fagleder for veg og park drift

Drift og vedlikehold i Ålesund kommune. Helene Vorren, fagleder for veg og park drift Drift og vedlikehold i Ålesund kommune Helene Vorren, fagleder for veg og park drift Innhald Organisasjon Oppgåver Utfordringar Status Kva bruker vi ressursane til Organisering Virksomhet for veg, anlegg

Detaljer

Forfall og fornying på fylkesvegnettet

Forfall og fornying på fylkesvegnettet Ole Jan Tønnesen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region-midt, Vegavdeling Møre og Romsdal. Forfall og fornying på fylkesvegnettet Møre og Romsdal Forfall og fornying på fylkesvegnettet Totalt forfall

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL KRAV OM UTBEDRING AV VEG DEKKEVEDLIKEHOLD, FORSTERKNING ELLER NY VEG? Hvilke tiltak er riktig på denne vegen,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3071 Trafikkdeler (ID=172) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-12-21 Definisjon: Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1). Kommentar:

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VEGER OG P-PLASSER KONGSVINGER KOMMUNE PERIODEN

HOVEDAVTALE FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VEGER OG P-PLASSER KONGSVINGER KOMMUNE PERIODEN HOVEDAVTALE FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VEGER OG P-PLASSER I KONGSVINGER KOMMUNE PERIODEN 2016 2020 Kongsvinger kommune - GIVAS Side 1 Innhold 1. AVTALEDOKUMENT... 3 1.1 Avtaleparter... 3 1.2 Formål...

Detaljer

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER)

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) Kommunevegdagene Voss 2014!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) IVAR FAKSDAL VEGFORSTERKNING Forsterkning er aktuelt dersom man ønsker å:! Øke tillatt aksellast! Forlenge dekkelevetid!

Detaljer

Hvordan få drifts- og vedlikeholdserfaring inn i planlegging

Hvordan få drifts- og vedlikeholdserfaring inn i planlegging Avslutningsseminar: Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Hvordan få drifts- og vedlikeholdserfaring inn i planlegging Terje Lindland Trondheim bydrift Disposisjon Eksempler Forslag til tiltak Eksempler

Detaljer

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom Kommunevegplan Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom ved Sidsel Bryne, Steinkjer kommune Kommunevegdagene 2007 1 Kommunevegplan 2007-2010

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 5. april 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Drift og vedlikehold innledning

Drift og vedlikehold innledning Kapittel 1 Drift og vedlikehold innledning Tor-Sverre Thomassen, Statens vegvesen 1.1 Hva er drift og hva er vedlikehold?... 2 1.2 Sammenhengen mellom planlegging, bygging og drift av veier... 3 1.3 Forvaltning

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Kartlegging av kommunenes ressursbruk på kommunale veger

Kartlegging av kommunenes ressursbruk på kommunale veger Kartlegging av kommunenes ressursbruk på kommunale veger Oppdragsgiver: Kommunal- og regionaldepartementet. Utlyst konkurranse 25. april 2006 NKF og ATI gav et felles tilbud og samarbeidet om gjennomføringen

Detaljer

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 17. november 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Vegfaglig studietur, 02.09.2008 Harald Wethal, Statens vegvesen

Vegfaglig studietur, 02.09.2008 Harald Wethal, Statens vegvesen Vegfaglig studietur, 02.09.2008 Harald Wethal, Statens vegvesen Status (1) NVDB-prosjektet er avsluttet Vedlikeholdskontrakt tegnet med Triona Veginformatikk AS Underleverandører Avenir AS ViaNova AS Norkart

Detaljer

Ledergruppe: Samferdselsdirektør Avdelingsledere

Ledergruppe: Samferdselsdirektør Avdelingsledere Samferdselsetaten organisasjonskart Ledergruppe: Samferdselsdirektør Avdelingsledere Driftsavdeling Forvaltningsavdeling Parkeringsavdeling Stabsavdeling Objekter for drift og vedlikehold Kommunal kjøreveg

Detaljer

Rapport Hovedplan kommunale veger, Drammen (rev )

Rapport Hovedplan kommunale veger, Drammen (rev ) Rapport Hovedplan kommunale veger, Drammen (rev 6.09.2006) 1. Beskrivelse av oppdrag tildelt ATI Drammen kommune v/ vegseksjonen har bedt Asfaltteknisk Institutt, ATI om assistanse vedrørende utarbeidelse

Detaljer

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider Vedlegg 1 Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider 92 Brøyting 92.1 Snøbrøyting på gater og veier Prosessen omfatter brøyting av gater, gang og

Detaljer

Oppdragsgiver. Åfjord kommune v/magne Silseth. Rapporttype. Detaljplan forsterkning Åfjord kommune DETALJPLAN LAUVØYA

Oppdragsgiver. Åfjord kommune v/magne Silseth. Rapporttype. Detaljplan forsterkning Åfjord kommune DETALJPLAN LAUVØYA Oppdragsgiver Åfjord kommune v/magne Silseth Rapporttype Detaljplan forsterkning 2011-05-30 Åfjord kommune DETALJPLAN LAUVØYA DETALJPLAN LAUVØYA Oppdragsnr.: 6110270 Oppdragsnavn: Åfjord kommune detaljplan

Detaljer

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

Klimatilpasning i kommunene

Klimatilpasning i kommunene Klimatilpasning i kommunene virkninger av klimaendringer på veg 23. november 2011 Per Magnar Klomstad Statens vegvesen, vegavdeling Hedmark Og så kom flommene. 10. juni 5. september 15. august 8. juni

Detaljer

Drift og vedlikeholds. vedlikeholdsstandard kommunale. veger

Drift og vedlikeholds. vedlikeholdsstandard kommunale. veger Drift og vedlikeholdsstandard kommunale veger Inderøy kommune Drift og vedlikeholds vedlikeholdsstandard kommunale veger August 2011 1 Oppdragsnr.: 6100474 Oppdragsnavn: Dokument nr.: Dato: Inderøy kommune

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger Dato 2016-01-07 Alle kommuner Til ansvarlig for veg Rambøll P.b. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no Vår ref. Ivar Faksdal Forvaltning, drift og vedlikehold

Detaljer

Tilstandsregistrering og planlegging Tilstandsstyrt vedlikehold for vegdekker

Tilstandsregistrering og planlegging Tilstandsstyrt vedlikehold for vegdekker Tilstandsregistrering og planlegging Tilstandsstyrt vedlikehold for vegdekker Even K. Sund Vegforvaltning og utvikling Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet 26.08.2014 Innhold Bakgrunn Tilstandskartlegging

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Registrering av vegobjekt - sammendrag Stord kommune

Registrering av vegobjekt - sammendrag Stord kommune Objektregistrering Stord kommune Registrering av vegobjekt - sammendrag Stord kommune *1000 kr Objekt Enhet Mengde Totalverdi Etterslep Vegkapital % Etterslep Bruer stk 0 0 0 0 - stk 1 868 15 381 2 421

Detaljer

PRAKTISK ERFARING MED GEONETT.

PRAKTISK ERFARING MED GEONETT. PRAKTISK ERFARING MED GEONETT. FORSTERKNING AV 6 VEGER I SØR-TRØNDELAG IVAR FAKSDAL INNLEDNING Ansatt i Statens vegvesen 1988-2004 Rapport ble utarbeidet i 2005 (ansatt i ViaNova) 6 fylkesvegstrekninger

Detaljer

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK FROSTA KOMMUNE 1999-2011 Ansvarlig avdeling: Plan- og utviklingsavdelingen Planen vedtatt av: Kommunestyret 27.04.99 Revidering: Hvert 4. år Forord I kommunestyremøte 01.09.98

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Erfaringssamling: Fra Plan til Drift og Vedlikehold Bransjetreff Region Sør Arendal 11. november 2014

Erfaringssamling: Fra Plan til Drift og Vedlikehold Bransjetreff Region Sør Arendal 11. november 2014 Erfaringssamling: Fra Plan til Drift og Vedlikehold Bransjetreff Region Sør Arendal 11. november 2014 Jon Dahlen Vegteknologi, TMT-T Vegdirektoratet Innhold i presentasjonen 1. Prosjekt: Fra Plan til Drift

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del Statens vegvesen Region midt D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

Erfaringssamling Plan Drift og vedlikehold 2013-11-12

Erfaringssamling Plan Drift og vedlikehold 2013-11-12 Erfaringssamling Plan Drift og vedlikehold 2013-11-12 Vegdrift 2013 vinterdrift Tor Erik Saltnes, ViaNova Plan og Trafikk AS Bilder hentet fra: Erfaringsamling Plan Drift og vedlikehold Opplæring i vinterdrift

Detaljer

Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag)

Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samkommunen Levanger - Verdal Tor Erik Jensen 8. april 2013 Organisering Overordnet mål for transportpolitikken til Nord- Trøndelag fylkeskommune Å tilby et effektivt,

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger Vinterdagene 2014 Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3 4 Kort historisk tilbakeblikk! 1995

Detaljer

Nasjonal vegdatabank - et verktøy for klimatilpasning

Nasjonal vegdatabank - et verktøy for klimatilpasning Nasjonal vegdatabank - et verktøy for klimatilpasning Mange muligheter for dem som kommer med data! Knut Jetlund Geodataseksjonen Statens vegvesen Region øst Nasjonal vegdatabank - NVDB Statens vegvesen

Detaljer

Status for vegnettet og skademekanismer Nils Sigurd Uthus

Status for vegnettet og skademekanismer Nils Sigurd Uthus Status for vegnettet og skademekanismer Nils Sigurd Uthus Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen Vegteknologisksjonen Veger i Norge 10 500 km Riksveger Før 2010

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim

Detaljer

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD 1 INNLEDNING INNLEDNING Vegnorm for Jæren er et samarbeidsprosjekt i regi av NKF Nettverksgruppe for Jæren. Normen bygger på en eksisterende norm som var utviklet for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

Statens vegvesen. Høring: Statens vegvesen Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater. Forslag til revidert håndbok

Statens vegvesen. Høring: Statens vegvesen Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater. Forslag til revidert håndbok Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Ole Peter Resen - Fellie - 22073731 2010/049075-005

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune.

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune. Konkurransegrunnlag Tegningshefte Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv. 246 Ringruta Gjøvik Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Tekniske data Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Kommunesenter Knarvik Ca innbyggjarar 217 km med kommunal veg 25 km med grusveg Drifta: 4 mann + fagleiar Kjøper det meiste frå det private

Kommunesenter Knarvik Ca innbyggjarar 217 km med kommunal veg 25 km med grusveg Drifta: 4 mann + fagleiar Kjøper det meiste frå det private Kommunesenter Knarvik Ca 15000 innbyggjarar 217 km med kommunal veg 25 km med grusveg Drifta: 4 mann + fagleiar Kjøper det meiste frå det private Asfaltdekkene i kommunen Forvaltar vi desse på ein god

Detaljer

Utfordringer sett fra utfører siden

Utfordringer sett fra utfører siden Trondheim bydrift Utfordringer sett fra utfører siden Foto: Carl-Erik Eriksson Status i dag. Drifter et utvalg kommunale gang/sykkelveger etter GsA standard. Drifter på refusjonskontrakt for SVV riks/fylkesveger

Detaljer

DRIFT OG VEDLIKEHOLDSTANDARD BODØ KOMMUNE.

DRIFT OG VEDLIKEHOLDSTANDARD BODØ KOMMUNE. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSTANDARD BODØ KOMMUNE. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSTANDARD BODØ KOMMUNE. Generelt. Utgangspunkt for standarden er Drifts- og vedlikeholdsstandard utarbeidet av VBT i 2009. Standarden er tilpasset

Detaljer

Eikelandsmyrane 17,januar Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune

Eikelandsmyrane 17,januar Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune Eikelandsmyrane 17,januar 2010 Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune Juni 2010 1 7 VINTERDRIFT Veibanen, fortau og gang- og sykkelveier skal være framkommelig for kjøretøy og gående som er

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger 04.11.2016 Marit Fladvad, Statens vegvesen Vegdirektoratet Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200 Vegbygging Dimensjonering for ulik trafikk, klima og undergrunn

Detaljer

Hamar kommune. Livsløpsvurdering Ringgatas forlengelse. Utgave: 1 Dato: 2011-10-31

Hamar kommune. Livsløpsvurdering Ringgatas forlengelse. Utgave: 1 Dato: 2011-10-31 Livsløpsvurdering Ringgatas forlengelse Utgave: 1 Dato: 2011-10-31 Livsløpsvurdering Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Livsløpsvurdering Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord Overingeniør Per Otto Aursand Ressursavdelingen, Geo- og lab. Statens vegvesen Asfaltdagen 19.01.2012 Innhold Tilstanden på vegnettet i

Detaljer

DETALJPLAN INDERØY KOMMUNE SAKSHAUGVEGEN

DETALJPLAN INDERØY KOMMUNE SAKSHAUGVEGEN Oppdragsgiver Inderøy kommune v/jorunn By Rapporttype Detaljplan forsterkning 2011-10-31 DETALJPLAN INDERØY KOMMUNE SAKSHAUGVEGEN DETALJPLAN INDERØY KOMMUNE Oppdragsnr.: 6100474 Oppdragsnavn: Inderøy kommune

Detaljer

C.2 Teknisk beskrivelse for utførelse av : Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2015

C.2 Teknisk beskrivelse for utførelse av : Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2015 C.2 Teknisk beskrivelse for utførelse av : Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2015 (Tilbudsvedlegg 2.2) Side 1 Post Beskrivelse Mengde Enhet EnhetsPris Sum 01 Etablering, drift og avvikling av arbeidene

Detaljer

HOVEDPLAN VEG (Del 1) Vegoverbygning

HOVEDPLAN VEG (Del 1) Vegoverbygning HOVEDPLN VEG (Del ) Vegoverbygning Svartisdalveien (før asfaltering) Utarbeidet av ViaNova Trondheim S November 28 Hovedplan veg - forsterkning Rana kommune Prosjektrapport Hovedplan veg Oppdragsgiver:

Detaljer

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor Forsterkningsmetoder Drift og vedlikehold av veger og gater Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN Lav levetidsfaktor Levetidsfaktor < 0,7 Levetidsfaktor > 0,7 Levetidsfaktor > 1 Forsterkningsbehov

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by!

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by! i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel ble slått sammen, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd. Målet var å samle kommunens miljøkompetanse

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer

Varige veger Teknologidagene

Varige veger Teknologidagene Varige veger Teknologidagene 7.10.2014 Ny forsterkningsveiledning Ragnar Evensen Status pr 7.10.2014 Del A: Planlegging og prosjektering Så godt som helt ferdig pr 1. oktober 2014 Noe korrektur og et par

Detaljer

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016 Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610 Nettbasert kurs Øystein Larsen Statens vegvesen/vegdirektoratet Innhold i presentasjonen Standardnivå, optimal standard Ulike måter å beskrive standarden

Detaljer

Forsterkning av kommunale veger i Vinje kommune

Forsterkning av kommunale veger i Vinje kommune Forsterkning av kommunale veger i Vinje kommune Innledning Vinje kommune har bedt Rambøll utarbeide et forslag til forsterkning av kommunale veger som ikke har anbefalt 10 tonn helårs aksellast sommer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

Kommunevegdagene 2010 ny hb 111

Kommunevegdagene 2010 ny hb 111 Kommunevegdagene 2010 ny hb 111 Standard for drift- og vedlikehold av veger og gater sommerdrift Bergen 5. mai 2010 Ole Peter Resen-Fellie, Vegdirektoratet Hb 111 Anvendelsesområder 1. Kommunikasjon med

Detaljer

Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord Flekkefjord trafikkstasjon

Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord Flekkefjord trafikkstasjon Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2013-2018 Flekkefjord trafikkstasjon 2012-12-11 Tilbudskonferanse Innledning med presentasjon Viktige endringer i årets kontraktsmal Gjennomgang av denne

Detaljer

Fornyelse av fylkesvegene i Region øst

Fornyelse av fylkesvegene i Region øst Kartlegging av forfall og vedlikeholdsbehov for fylkesvegene i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland Statens vegvesens rapporter Nr. 65 Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging

Detaljer

(kommunens logo) Drift og vedlikeholdsstandard. Vegforum. for byer og tettsteder

(kommunens logo) Drift og vedlikeholdsstandard. Vegforum. for byer og tettsteder (kommunens logo) Drift og vedlikeholdsstandard kommunale veger Vegforum for byer og tettsteder Juni 2012 Innhold 0 INNLEDNING... 2 0.1 Begreper... 2 0.2 Brukergrupper... 4 0.3 Rammevilkår... 6 1 TILSYN,

Detaljer

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering Statens vegvesen Regionvise møter med kommunene i Hedmark 2014 Agenda Hva skal bygges i regionen i Hp 2014-17 Drift og vedlikehold Videre utvikling av riksvegnettet Klima og krisehåndtering Handlingsprogrammet

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhet Nullvisjonen Nullvisjonen er en langsiktig visjon om et transportsystem som ikke krever

Detaljer