KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon ) 1 av 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7"

Transkript

1 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon ) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner utføres og framstilles på en ensartet måte, med et oversiktlig faglig innhold, og i tråd med Miljøverndepartementets veiledninger. - Private forslagsstilleres konsulenter får et forutsigbart krav fra kommunen til planmateriale - Planen får god kvalitet i form og innhold. Kravspesifikasjonen omfatter: - Krav til hva slags planmateriale (pkt. A) - Krav til innhold og til dels kvalitet i dette materialet (pkt. B - E). Planmaterialet skal utformes i tråd med Miljøverndepartementets forskrifter og standarder (se A) PLANMATERIALETS INNHOLD Planforslag som sendes kommunen for behandling skal inneholde flg. dokumenter: Planbeskrivelse (papirversjon + digital versjon) Plankart (papirversjon 1:1000 eller 1: digital versjon) Bestemmelser (papirversjon + digital versjon) Utfylt Sjekkliste for planlegging. Alle dokumentene over skal dateres med samme dato. Kopi av kunngjøring ved oppstart (brev + adresseliste + annonse) Kopi av mottatte innspill ved oppstart I tillegg vurderes behovet for følgende dokumentasjon i hver enkelt sak: Registreringer, i skrift eller på kart Illustrasjonsplaner Terrengprofiler Tredimensjonale skisser Fotografier / fotomontasjer Skråfoto Perspektivtegninger Byggetegninger Modell Analyser/fagrapporter (støy/avløp/geotekniske undersøkelser/trafikkberegninger, osv) Vegprofiler * Annet * - Veger prosjekterer i tråd med SVV- vegnormaler. Avkjørsler og snøopplag dimensjoneres i tråd med kommunal norm. I skrånende terreng (med større fall enn 1:20) skal det legges ved lengdeprofil av senterlinje veg med tverrprofiler pr. 10m. Fyllings- og skråningsutslag (i løsmasser 1:2) skal legges inn som illustrasjon på kopi av planforslaget. Hvor fjellskjæringer vises skal dokumentasjon på dybde til fjell vises. Senterlinje skal være matematisk konstruert med rettlinjer som tangenter til sirkelbuer. Vegkanter skal være parallelle med senterlinja.

2 2 av 7 Antall kopier av planforslag: Ved behov for flere kopier av planforslag ved 1.gangsbehandlingen, må forslagsstiller produsere og levere det antall kopier som trengs. Antall og tidspunkt avtales. B) SKRIFTLIG PLANBESKRIVELSE Beskrivelsen i planmaterialet skal omtale: - De forhold som ansees å være viktige i saken - Konsekvenser som planforslaget vil kunne gi for planområdet og omgivelsene. Beskrivelsens forhold til Sjekkliste for planlegging : - I sjekklista skal aktuelle forhold gis en henvisning til kap.nr. i omtale i planbeskrivelsen Beskrivelsens utforming: - Utformes slik at den i størst mulig grad kan brukes som (deler av) teksten i kommunens saksframlegg. Dette for om mulig å spare inn saksbehandlingstid. Planbeskrivelsen må derfor gi en balansert framstilling av saken for evt. å kunne brukes på denne måten. - Utformes med en oversiktlig og ensartet struktur se flg. beskrivelse av ønsket oppbygging: 1) INNHOLDSFORTEGNELSE Hva det oversendte planmaterialet inneholder. 2) BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET angi hvem som fremmer forslaget og på vegne av hvem kort om hensikten med ny plan eventuelle politiske vedtak som ligger til grunn for oppstart av planarbeidet eventuelt andre forhold som hører inn under bakgrunn 3) EKSISTERENDE FORHOLD I PLANOMRÅDET Eksisterende plansituasjon Kommunen opplyser om denne type forhold på oppstartmøte eksisterende planer, og hva området er disponert til i disse (én eller flere av flg.: fylkesplan, kommuneplanens arealdel, kom.delplan, reguleringsplan) evt. registreringer i området (eks.: biologisk mangfold) planarbeid på gang i nærheten som er av betydning for saken evt. andre planer eller forhold som vedkommer nåværende plansituasjon (eks.: Rikspol. retn.linjer for vernede vassdrag, Restriksjonsplan flyplassen, Landbruksplanen) Eksisterende situasjon i planområdet (så langt det passer i hver plan) beliggenhet i kommunen historikk (tidligere bruk av området, m.v.) eksisterende bebyggelse veg- og trafikkforhold, herunder parkering eksisterende stier i terrenget som ikke er vist på kartgrunnlaget skal måles inn (GPS) og vises som illustrasjon terrengforhold, landskap, vegetasjon, klima (sol og vind) områdets evt. bruk som lekeområde i dag

3 3 av 7 natur- og kulturfaglige forhold (eks.: vilttrekk; gammel bebyggelse) grunnforhold, herunder også mulig forurensning og skadelig radonforekomst miljøbelastninger området er eksponert for (støy, støv, elektromagnetisk stråling m.m.) flomfare ras og stabilitet eventuelt annet. Eksisterende eiendomsforhold kort omtale av eiendomsforholdene (er det én eller flere grunneiere i området, o. l.) sider ved eiendomsforholdene som kan ha betydning for gjennomføring av planen evt. andre relevante opplysninger som har med eiendomsforhold å gjøre

4 4 av 7 4) PLANPROSESS (VED UTARBEIDELSEN AV PLANFORSLAGET) Planprosess og medvirkning Skriv kort omtale, og vedlegg dokumenter som angår disse forholdene (jfr. pkt. A foran): oppstartsmøte: angi møtedato, omtale av møtereferat kunngjøring om oppstart: angi datoer for kunngjøringer og frister kontakt med offentlige myndigheter medvirkning: frivillige organisasjoner, direkte berørte parter, naboer o. l. andre forhold av betydning under planutarbeidelsen (møter, skriv eller annet) Innspill ved kunngjort oppstart Forslagsstiller skal omtale mottatte innspill, i hovedtrekk slik: - Kort resymé av innholdet i hvert innspill Innledes med hvem som har kommet med innspillet, og dato for innspillet - Kommentar og vurdering av innspillet Begrunn hvorfor ønsker/ krav i vedkommende innspill evt. ikke er imøtekommet. 5) BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Forslagsstiller gir en kort omtale av følgende forhold: Formelle forhold: avgrensing av planområdet plannavn (plannavnet bør om mulig avklares under oppstartmøtet) oversendt planforslag plankart - med dato og målestokk reguleringsbestemmelser - med dato annet, som illustrasjonsplan og lignende - med dato Datoene på de ulike delene av forslaget skal være like. Mål/ hensikt med planen Elementene i planforslaget: Her utdypes og begrunnes avsnittsvis følgende: - De punkter i sjekklista som er aktuelle for planforslaget. - Evt. andre forhold utover sjekklista Under omtalen av de ulike forhold må forslagsstiller: - Argumentere for løsningene i forslaget. Begrunnelse for valgte løsninger er særlig viktig på følgende punkter: - Hvor planforslaget ikke er i samsvar med gjeldende regulerings- eller kommuneplan. - Hvor høringsinstanser har kommet eller kan komme med innvendinger. - Hvor kommunens planavdeling har signalisert planfaglige innvendinger. - Omtale konsekvenser av planforslagets løsninger

5 5 av 7 C) PLANKARTET Plankartet skal utformes i tråd med Miljøverndepartementets forskrifter og standarder, og leveres på siste SOSI- versjon i tillegg til papirversjonen. Det skal ikke forekomme feil ved kjøring av sosi kontroll av fila i statens kartverks program (gratis program på kartverkets hjemmeside). Tekstfil fra sosi- kontrollen skal legges ved planleveransen. - Plankartet skal også leveres i innsynsformat (pdf) - Tegnforklaringen skal leveres digitalt på originalformatet og ikke inkluderes i SOSI-fila. - Innlevert papirkart skal være identisk med innlevert SOSI-fil. - Der det er naturlig, skal eksisterende eiendomsgrenser (DEK) brukes (helt nøyaktig) som grunnlag også for planlagte formåls- eller eiendomsgrenser.

6 6 av 7 D) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene skal : fastlegge forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å fastlegge på plankartet. utformes slik at de kan gi en forsvarlig og presis styring med arealbruk og bygningsutforming sikre formålet med reguleringen. være juridisk holdbare og ha hjemmel i plan- og bygningsloven utformes slik at de gir klar hjemmel til godkjenning/evt. ikke godkjenning ( skal - ikke bør ) inneholde reguleringsformål/arealbeskrivelser i henhold til M.dept.`s veiledningsmateriell inneholde betegnelser som gir en entydig forståelse. (I den grad det er nødvendig skal man henvise til norsk standard, byggforskrifter, detaljblad eller liknende slik at man unngår uklarhet om forståelsen av bestemmelsen). være konkrete (Formuleringer som for eksempel legges vekt på gode arkitektoniske løsninger med utgangspunkt i stedets byggeskikk er vanskelig å forvalte. Bestemmelsene bør i stedet utformes slik at denne type intensjoner er oppfylt enten på plankartet eller i bestemmelsene). angi utnyttingsgrad (ved bruk av BYA skal maks/ evt. min. tillatt høyde angis i tillegg) (etasjetall skal ikke benyttes til høydeangivelse) angi takvinkel være i samsvar med formålsbetegnelser og bokstaver/tall på plankartet inneholde samtidighetskrav/ rekkefølgekrav som sikrer at nødvendig infrastruktur innenfor og evt. utenfor planområdet blir utført, og på nødvendig tidspunkt i forhold til feltet ellers inneholde krav om at byggesøknaden må inneholde også tilleggsdokumentasjon, i den grad dette er nødvendig får å sikre kvaliteten i gjennomføringen. Eks.: Situasjonsplan, utomhusplan, fasadeoppriss, profiler med eksist./ nytt terreng, m.m. angi de reguleringsformål som er brukt på plankartet, med betegnelser/rekkefølge iht. PBL 25 påføres dato som samsvarer med plankartet, evt. også endrede datoer som følge av bearbeiding for fellesområder angi hvilke eiendommer/ evt. arealer områdene er felles for På neste side vises den oppbygging av reguleringsbestemmelsene som skal benyttes. - Hovedoverskriftene - vist med store uthevede bokstaver - samt Innledning skal alltid inngå. - Strekpunkter er eksempler på forhold som skal/kan tas med innenfor de enkelte overskrifter - Tekst i kursiv og parentes er nærmere forklaringer til oppbyggingen av bestemmelsene

7 7 av REGULERINGSBESTEMMELSER KOMMUNE : Notodden REGULERINGSOMRÅDE : (Navn på planen) DATO FOR PLANFORSLAG : (Forslagsstillers dato, samme som i øvrige plandok.) DATO KOM.STYRETS VEDTAK : DATO FOR SISTE REVISJON : (Fylles ut av forslagsstiller ved evt. bearbeidinger) INNLEDNING Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er innenfor planens begrensning. Området reguleres for følgende formål (jfr. plan- og bygningslovens 25): (Opplisting av de ulike områder/formål, med bokstav og evt. nummer som på plankartet). Hensikten med reguleringsplanen (Kort beskrivelse av intensjonen med reguleringsplanen f. eks. å legge til rette for bygging av frittliggende eneboliger i området, el. l.) 1. FELLES BESTEMMELSER 1.1 Rekkefølgekrav (Her samles alle rekkefølgekrav/ samtidighetskrav i logisk rekkefølge dvs. de som skal gjennomføres først står oppført først. Det må vurderes i den enkelte plan hvilke av de nedenforstående kriterier evt. varianter av disse - som forslagsstiller mener bør benyttes.) - Ved søknad om delingstillatelser skal følgende være ferdigstilt:. - Ved søknad om tillatelse til tiltak på bygg skal følgende være ferdigstilt:. - Ved søknad om ferdigattest på bygg skal følgende være ferdigstilt: Dokumentasjonskrav (Her angis evt. tilleggsmateriale (f. eks. situasjonsplan, illustrasjonsplan, utomhusplan), og hva de skal inneholde.) 1.3 Miljøforhold (Her gis bestemmelser om støy, radon, flom, m.v., som sikrer at miljøforhold ivaretas). 2. REGULERINGSFORMÅL (Her settes inn styrende bestemmelser for de forskjellige reguleringsformålene i planen, med hensyn på grad av utnytting, bygningers høyder, estetikk med mer) OPPLYSNINGER (om visse andre lover): Kulturminneloven: Automatisk freda kulturminner Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles, jfr. Lov om kulturminner 8, 2. ledd.

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg)

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Denne malen er ment å være et verktøy i utarbeidelsen av forvaltningsplaner for grøntanlegg (utomhusanlegg). Malen vil kunne benyttes i arbeidet

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer