LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN. Hjelp til endring. Framtidsrømmer. Gjengen fra Delecto. KS-Bedrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN. Hjelp til endring. Framtidsrømmer. Gjengen fra Delecto. KS-Bedrift"

Transkript

1 LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN Framtidsrømmer KS-Bedrift Gjengen fra Delecto Hjelp til endring Drømmenes betydning for voksne utviklingshemmedes eget liv. En ambassade for sine medlemmer Oppsummering av fjorårets høstkonferanse Monica Vandbakk og Jonny Finnstads guide til selvendring s. 5 s. 22 s. 26 s. 28

2 STYRELEDEREN EN LANG EPOKE ER SNART OVER. På kommende årsmøte i mai velger jeg nå å takke av som Leder i Landsrådet. Siden inntreden i organisasjonen faktisk helt tilbake til midten av 80-tallet - har jeg innehatt lederfunksjonen i ganske mange år, avbrutt av enkelte perioder hvor andre har tatt stafettpinnen. Alle disse år i ledertrøya, tar jeg som en tillitserklæring og utrykk for at medlemmene har vært rimelig fornøyd med vår felles innsats i styret. Det er viktig å understreke at øvrige styremedlemmer har vært helt avgjørende ift at jeg har følt det meningsfylt og interessant å inneha denne funksjonen. I alle styresammensetninger har det alltid vært en genuin vilje og engasjement blant alle, for i fellesskap å nå organisasjonens mål. Fredrik Langfeldt, styreleder Jeg føler derfor for å gi en spesiell takk og honnør til alle disse som i mange år har vært med å bidra. Også det å lære å kjenne så mange fantastiske personer blant medlemmene, og muligheten til å tilegne meg så vel kunnskaper, erfaringer samt aktivt å delta i vår bransjes utvikling, har gitt mye. I utgangspunktet var Landsrådet en interesseorganisasjon først og fremst representert ved daglig ledere, med 1 konferanse i året. Prosessen med å åpne for at også arbeidsledere og andre medarbeidere skulle få en arena å møtes på, minnes jeg som en spesiell opplevelse. Det handlet om å endre lederes holdninger ift å imøtekomme også øvrige medarbeideres behov for en mer aktiv deltagelse. Etter noen runder ble en egen Arbeidslederkonferanse etablert, og med 2 konferanser i året fikk vi nå et mye større engasjement i organisasjonen. I kjølvannet av dette registrerte vi også endringer i respekt og holdning blant våre premissleverandører og andre som vi jobbet tett opp mot. Det handlet om å synliggjøre den bredde, troverdighet og engasjement innenfor det området vi i fellesskap jobbet for. Som det siste, har vi nå fått etablert muligheten og tilrettelagt for at også våre tjenestemottakere skal kunne delta i organisasjonens fellesskap. Fra tidlig av hadde vi som ambisjon samt mål å kunne bidra til at også gruppen vi jobber for, skulle kunne gis mulighet for aktiv deltagelse som et bidrag til sin egenutvikling. Når vi nå er godt i gang med dette, føler jeg at ringen så langt godt på vei er sluttet. Årets tilrettelagte Høstkonferanse vil også i år bli avholdt på hotell Quality33 i Oslo, oktober. Positive tilbakemeldinger samt egne erfaringer fra uttallige konferanser har gitt meg svært gode minner og opplevelser i Landsrådet. Inkludert også de sosiale arrangement forbundet med disse, har dette ofte overskygget det krevende arbeid det faktisk er å planlegge samt gjennomføre slike arrangement. Årets Vårkonferanse arrangeres i Fredrikstad mai. Vi har også denne gang engasjert svært dyktige foredragsholdere innenfor tema som vi håper er av bred interesse. Forhåpentlig treffer jeg mange av dere på Vårkonferansen. Til alle dere andre, benytter jeg anledningen her til å takke for alle de fantastiske år som leder i en organisasjon og et fellesskap som vi alle kan være stolte av. På vegne av styret, ønskes vel møtt i Fredrikstad. Fredrik Langfeldt styreleder

3 Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede LAFY v/ Fredrik Langfeldt c/o Prima as Idrettsveien Heimdal Mob: E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør og grafisk design David Johansen Auby Tlf: E-post: Redaksjon Audun Auby Jan Peter Hegg Leder Fredrik Langfeldt Prima AS Tlf E-post: prima-as.no Nestleder Audun Auby Larvik kommune, Arbeid og Kvalifisering Tlf: E-post: larvik.kommune.no Styremedlemmer: Mona Fredriksen OK-Service as Elisabeth Lund Uni-K as Tlf: E-post: Vararepresentanter: Jane Midtbø ASVO Kongsberg Tlf: E-post: Trykk: Arbeid og Kvalifisering i Larvik. 5 Fr a m t i d s d r ø m m e r 12 Program Vårkonferansen 22 Brukerkonferansen ambassaden KS-Bedrift 26 de l e c t o Op p s u m m e r e r 28 Hjelp til Endring

4 Hvorfor er det slik at folk som spiser frukt på jobben, gjør en bedre jobb? Tar du deg en banan når du føler at energien synker, får du raskt et energipåfyll. Spiser du en pære en halvtime før lunsj, får du fart på fordøyelsen. Og velger du frukt som mellommåltid både én og to ganger om dagen, blir du lett til sinns og lett i kroppen. Sånn er det. Derfor er det lurt av ledelsen i enhver virksomhet å tilby frukt på jobben. Både fordi det er godt, fordi det er fristende og fordi det øker trivsel, ytelse og arbeidsglede. Flere og flere har forstått dette. Derfor leverer vi i Jobbfrukt fristende fruktkurver til stadig nye kunder, både offentlige og private. Alle kurvene innholder frisk frukt av topp kvalitet. Og alle blir pakket og levert av en bedrift i nærheten av deg. Jobbfruktbedriftene gir arbeid til personer som trenger litt ekstra tilrettelegging. Vi gleder oss til å samarbeide med deg! Gå inn på jobbfrukt.no for å bestille eller for mer informasjon. Det er lett å kjenne igjen en god arbeidsplass Over 600 personer i totalt 80 bedrifter arbeider med Jobbfrukt. Bli med på Jobbfruktlaget. Jobbfrukt.no / tlf. Jobbfrukt.no

5 Ina Kambo og Ingunn Skipnes har skrevet en masteroppgave om drømmenes betydning for voksne utviklingshemmedes eget liv. framtidsdrømmer På hvilken måte uttrykker mennesker med lett grad av utviklingshemming sine framdriftsdrømmer, sett utfra livet her og nå? Dette er utgangspunktet for masteroppgaven til Ingunn Skipnes og Ina Kambo. Intervju med Ina Kambo og Ingunn Skipnes av Jan Peter Hegg. Kambo og Skipnes har benyttet arenaene arbeid, fritid og bosted som en ramme for å få en bedre forståelse for denne viktige spørsmålstillingen. Vi får seinere sjansen til å få et mer utfyllende svar, se sammendrag fra masteroppgaven her i Landsrådnytt. I tillegg skal de holde sitt foredrag «Framtidsdrømmer- En kvalitativ studie av mennesker med lett grad av utviklingshemning og deres drømmer for framtiden» på vårkonferansen i Fredrikstad 14. mai (Se nærmere presentasjon program. ) Det er ikke ofte jeg opplever en forskning og studie som har klart å gi en bedre kvalitativ tilnærming til disse spørsmålene, det er svært prisverdig! Det har ofte vært et en svakhet ved ulike forskningsarbeid, at den kvalitative delen har tapt i forhold til fokus og vektlegging på den kvantitative delen. Ofte sitter en igjen med en følelse av å ikke ha fått gode nok svar på funnene og de konklusjonene som er blitt gitt. Derfor har den tilnærming som Skipnes og Kambo viser til i sin masteroppgave vært etterlengtet, spesielt overfor vår målgruppe. Begrensinger av de andre Hva mener egentlig personer med lett grad av utviklingshemming selv om sine framtidsdrømmer? Hvordan tolker vi svarene? Hvilke begrensninger ser de selv, og hvilke begrensinger settes av «de andre»? Vi har jo erfart noen ganger i livet at våre valg og drømmer stoppes av hva vi tror andre mener vi kan klare. Hvor 5

6 bevisst er utviklingshemmede sine egne muligheter? Selv har jeg hatt stor nytte og glede av å lese oppgaven og fått mange aha-opplevelser. Det har gitt meg nyttige korrektiver når det gjelder min egen samhandling med utviklingshemmede. Jeg stiller spørsmål om; tar jeg meg god nok tid til å lytte, fanger jeg godt nok opp alle drømmene hos den enkelte, tar jeg dette nok på «alvor». Og ikke minst; er jeg gjennom min velmenthet, en «bremsekloss», når jeg korrigerer og gir personen en realitetsorientering til drømmene sine? Jeg bare spør! Men først en kort presentasjon av Ingunn og Ina: Ingunn er i dag ansatt i PPT og jobber som pedagogisk psykologisk rådgiver. Hun er utdannet spesialpedagog ved universitetet i Oslo og har en mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemning. Ina er ansatt som spesialpedagog på skole. Hun er utdannet spesialpedagog ved universitetet i Oslo og har en mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemning. Intervjuet Hei igjen, først vil jeg gratulere dere med at masteroppgaven kom vel i havn. Hvorfor valgte dere denne type problemstilling når dere skulle skrive en masteroppgave? Dere kunne jo metodisk valgt noe enklere! Hva ble dere mest «trigget» av under arbeidet med oppgaven? - Når vi vokser opp er det vanlig at man flere ganger blir stilt spørsmålet; hva ønsker du å gjøre når du blir stor? Vi har mulighet for selv å finne ut hva vi ønsker å gjøre med livet vårt. Vi studerer, prøver oss frem innenfor ulike jobber, og vi bestemmer hvor vi ønsker å bo. Utviklingshemmede har derimot mange mennesker rundt seg som arbeider for å finne ut hva som er best for den enkelte. Flere instanser er innblandet, og ofte med ulike synspunkter. Vi opplevde at det til tider kunne virke ut som om den det egentlig gjelder ble glemt i hele prosessen med å finne ut hva som er best for dens framtid. Vi opplevde at det til tider kunne virke ut som om den det egentlig gjelder ble glemt i hele prosessen med å finne ut hva som er best for dens framtid. Det vises også til at mennesker med utviklingshemning ofte kan ha urealistiske forventninger til seg selv og egen framtid, og at det er nødvendig å realitetsorientere dem. Men vi stiller oss spørrende til om dette vil utelukke dem fra å ha håp og drømmer knyttet til egne muligheter. Vi tenker at det handler om å få mulighet, slik som alle andre, til å bli spurt om egne preferanser og få flere valgmuligheter. Det handler ikke nødvendigvis om å realisere alle drømmene, men om å bli lyttet til som et likeverdig individ. Det vi syntes var spennende med dette prosjektet var å få kunne prate med de det faktisk gjelder, å høre hvilke tanker de hadde rundt eget liv og sin egen framtid. Informantene fremhevet viktigheten av selv å få være med i resonneringen av hva ens framtid skal innebære. I den travle hverdagen går man kanskje ikke like i dypet på hva som kan ligge bak drømmene og ønskene. Dette bør være en oppvekker for alle som jobber med utviklingshemmede og at en er bevisst den makten en sitter med i møte med personer med utviklingshemning. Til slutt: I oppgaven viser dere til mye bra og solid teori. Finnes det god faglitteratur dere vil anbefale leseren i denne sammenheng? Lykke til med foredraget i Fredrikstad! - Funnene ble analysert i teorier om mestring, identitet, anerkjennelse og håp. Her vil vi trekke frem Marcus og Nurius` teori om identitet og det mulige selv (Possible selves), Axel Honneths anerkjennelsesteori, (Kamp om anerkjennelse), Nygårds aktørperspektiv (Aktør eller brikke, søkelys på menneskets selvforståelse) og Lorentzens selvbestemmelsesperspektiv (selvbestemmelse i et psykologisk perspektiv og kommunikasjon med uvanlige barn). I metodedelen hadde vi stor nytte av en antologi skrevet av anerkjente forskere på feltet (Usedvanlig kvalitativ forskning. Metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemning, redigert av Rikke Gjærum). Se neste side for sammendrag av masteroppgaven til Kambo og Skipnes. 6

7 Sammendrag masteroppgave Mennesker med utviklingshemning er en marginalisert gruppe som ofte blir fortolket av andre og har begrenset innvirkning i planleggingen av eget liv. De strukturelle rammene i form av fastlagte tjenester fører til at det gis lite rom for egne ønsker og preferanser. Vårt formål med denne studien var å belyse hvordan mennesker med lett grad av utviklingshemning opplevde sin nåværende situasjon og hvilke tanker og drømmer de hadde for egen framtid. Med utgangspunkt oppgavens formål formulerte vi følgende problemstilling: På hvilken måte uttrykker mennesker med lett grad av utviklingshemning sine framtidsdrømmer, sett ut fra livet her og nå og sine tidligere erfaringer? Vi brukte arenaene arbeid, fritid og bosted som en ramme for å belyse problemstillingen.vi valgte en kvalitativ tilnærming, for å kunne få innsikt i mennesker med lett grad av utviklingshemning sine tanker og drømmer for framtiden. Vi benyttet semistrukturert intervju med hver enkelt informant. I tillegg gjennomførte vi et gruppeintervju for begrepsavklaring.utvalget bestod av seks informanter. Intervjuene ble transkribert, tolket, og analysert i lys av teori om mestring, anerkjennelse, identitet og håp. I beskrivelsen av egne drømmer, la informantene vekt på betydningen av mestringsopplevelser og andres støtte. Tidligere mestringserfaringer ble av flere informanter satt i sammenheng med drømmer for framtiden. Det var hovedsaklig snakk om erfaringer innenfor områder som syntes å være særlig viktige for informantene. Betydningen av andres støtte og bekreftelse på egne drømmer, kom frem blant flere. De viste til behovet for andres støtte og tilrettelegging for å kunne delta på sosiale arenaer. Et savn etter større sosialt nettverk, var gjennomgående. Da andre avfeide ens drømmer, kunne det føre til en type resignasjon. I denne sammenheng ble det uttrykt et ønske etter selv å få erfare hva en kunne få til. Drømmene stod i forhold til ulike personlige sider ved den enkelte som kunne fortelle noe om hvordan de ønsket å fremstå. Flere informanter fortalte at de hadde fått bekreftelse på disse sidene av sine omgivelser. Når en drøm om å bli sjef snarere handler om et ønske om mer ansvar på jobb, eller når en drøm om å bli musiker, handler om opplevelsen av få gå på folkehøgskole og spille gitar med jevnaldrende, ser vi klarere verdien av å høre den enkeltes bakgrunn for sine ønsker. Noen informanter skilte tydelig mellom hva de anså som realistiske og urealistiske drømmer. Andre resonnerte seg frem til drømmer som viste til muligheter. De viste til muligheter mellom to ytterpunkter av det som ble ansett å være for utfordrende, og sin nåværende situasjon. Det kom frem at en ikke trenger å realisere alle drømmer for å ha et godt liv. Likevel ble drømmer beskrevet som viktige å ha, da de blant annet bidro til motivasjon. Drømmen handlet også om planlegging, i det informantene påpekte det å ta en drøm om gangen, og på den måten prioritere de viktigste drømmene. Vi har reflektert over at disse samtalearenaene må skapes slik at personer med utviklingshemning kan få mulighet til å ta aktørrollen. Det handler ikke nødvendigvis om å realisere alle drømmer, men om å få være med i resonneringen i hva ens framtid skal innebære. Når en drøm om å bli sjef snarere handler om et ønske om mer ansvar på jobb, eller når en drøm om å bli musiker, handler om opplevelsen av få gå på folkehøgskole og spille gitar med jevnaldrende, ser vi klarere verdien av å høre den enkeltes bakgrunn for sine ønsker. Således vil kanskje enkelte ha muligheter som kanskje er nærmere enn de opprinnelig skulle tro. 7

8 Nytt fra departementet Vi fortsetter med vår faste spalte Nytt fra departementet. Her vil vi presentere aktuelle saker fra regjeringshold som er relevante for alle LAFY-interesserte. Tekstene er hentet fra regjeringen.no SKAL LEDE NAV-EKSPERTUTVALGET Direktør Sigrun Vågeng er oppnevnt som leder for ekspertutvalget som skal gjennomgå NAV. Målet er å avbyråkratisere etaten til beste for brukerne og å hjelpe flere fra trygd til arbeid. -Jeg ønsker at utvalget skal gi meg gode forslag på hvordan vi kan gå fra byråkratireform til brukerreform. Den enkelte må settes i sentrum, og hovedfokus må rettes mot å hjelpe flere til arbeid og bort fra trygd, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. -Det er viktig å sikre rett kompetanse på de lokale NAV-kontorene. Da må vi tørre å diskutere hvor mange NAV-kontorer vi skal ha, sier statsråden. I Sundvollen-erklæringen varslet regjeringen en full gjennomgang av NAV. Som et ledd i dette arbeidet skal ekspertutvalget vurdere NAV-kontorets virksomhet, oppgaveløsning og brukernes møte med kontoret. Målet er å finne fram til tiltak som kan gi bedre brukermedvirkning og hjelpe flere fra trygd til arbeid. NAV skal bli mindre byråkratisk, og mest mulig av ressursene skal brukes på å følge opp brukerne. Partene i arbeidslivet og representanter for brukerorganisasjonene vil bli invitert til å delta i en referansegruppe for ekspertgruppens arbeide. Ekspertutvalget skal legge fram en delrapport innen 10. september i år, en delrapport 2 innen 15. desember og endelig rapport innen 15. mars Utvalget kan vurdere om delrapport 2 og sluttrapporten skal slås sammen. 8

9 OVERGANGSREGLER FOR NY UFØREPENSJONSORDNING Ny uførepensjonsordning i de lovfestete offentlige tjenestepensjonsordningene er vedtatt av Stortinget og skal etter planen innføres fra 1. januar 2015, samtidig med ny uføretrygd i folketrygden. Nå sendes utkast til overgangsforskrifter på høring. Overgangsreglene innebærer at personer som har uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger når den nye ordningen trer i kraft, får beholde det samme beløpet i uførepensjon som de hadde før overgangstidspunktet. Høringsfristen er 23. mai Den nye uføreordningen blir en nettoordning, og pensjonen skal beregnes som et direkte tillegg til uføretrygden i folketrygden. Det er nødvendig å gi overgangsregler for personer som mottar uførepensjon når den nye ordningen trer i kraft. Forslagene som nå sendes på høring er en oppfølging av Stortingets vedtak. 9

10 Din annonse her? Ta kontakt med annonseansvarlig på com admin Industri Lambertseter AS Cecilie Thoresensvei 9-11, 1154 Oslo Tlf: Utvikling av tidsriktige og relevante tilbud innen yrkesrettet attføring Marine - Grafisk - Service - Sykkelverksted - Kontor - IKT 10

11 Din annonse her? Ta kontakt med annonseansvarlig på com 11

12 «NY REGJERING-NYE TANKER -Hvilken retning..?» Konferansen avholdes på Quality Hotel Fredrikstad

13 Program «NY REGJERING-NYE TANKER -Hvilken retning..?» Onsdag 14. mai Kl Registrering Kl Velkommen ved varaordfører Kari Agerup Kl Statssekretær Torkil Åmland Kl Pause Kl Medlem av Arbeids og sosialkomiteen Bengt Morten Wenstøb Kl Kl Pause Kl Kl Kl Kl Årsmøte Kl Guidet tur i gamlebyen for de som ønsker. Kl Kl Middag Torsdag 15. mai Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pause Pause Det tas forbehold om at programmet kan endres

14 Torkil Åmland Torkil Åmland har siden 2013 vært statssekretær for arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Åmland er utdannet historiker fra UiB. Han har ar- blant annet vært rektor ved Bergen kristne grunnskole Bengt Morten Wenstøb og er medlem av arbeids- og sosialkomiteen.

15 - - - ning. -

16

17 Heidi Kolstø - Tom Åge Myhren - -

18

19 Problemfri IT hverdag Sikre skytjenester på norske servere Adell Group leverer komplette og tilrettelagte skytjenester på norske servere for norske forhold. Flytt dine tjenester og programmer opp i en sikker skytjeneste. Din bedrift og ansatte får nye og åpnere muligheter. Ikke bruk tid, plass og strøm på egne servere og IT drift, en skytjeneste forenkler den daglige drift. Vi vet at sikkerhet og personvern på dagens moderne IT-løsninger er essensielt for din bransje, derfor har vi sterkt fokus på dette. Support har høy prioritet hos oss, våre medarbeidere står klar til å hjelpe deg 24/7. Alt leveres med den største vennlighet! adell.no Besøk vår nettside for mer informasjon om våre tjenester. Eller kontakt oss for en uforpliktende samtale på telefon Adell Group AS Kvalamarka 16, 5514 Haugesund, Tel: , Vi benytter anledningen til å gratulere Astafjord Vekst AS vinner av mobil tablet konkurransen! I anledning vår IT undersøkelse for arbeidsmarkedsbedrifter.

20 Annonseinformasjon LANDSRÅD-NYTT Utgiver Redaktør Adresse Telefon E-post Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede David Johansen Auby LAFY v/ Fredrik Langfeldt, c/o Prima AS, Idrettsveien 2, 7072 Heimdal Tidskriftets mål og funksjon Landsråd-Nytt er et medlemsblad som bringer aktuelt stoff om yrkeshemmedes arbeidssituasjon. Bladet skal være et informativt og engasjerende tidsskrift for Landsrådet for arbeid til yrkeshemmedes medlemmer, og andre som er engasjert i de yrkeshemmedes hverdag. Landsråd-Nytt distribueres til alle virksomheter som tilbyr arbeid for yrkeshemmede, alle NAV-kontor og politikere som jobber med relaterte oppgaver. Alle annonsører får også tilsendt et eksemplar av tidskriftet. Annonsepriser for medlemsbedrifter Annonsemaler Stilling ledig: 100 x 142mm Småannonse, liten: h37 x 61 mm Småannonse, stor: h67 x 61 mm 1/2 side: 215 x 142 mm + 3 mm utfallende kanter 1/1 side: 215 x 285 mm + 3 mm utfallende kanter Annonsepriser 1/2 side 4 farger: kr ,- 1/1 side 4 farger: kr ,- Baksiden 4 farger: kr ,- Annonsene leveres i pdf eller eps-format, CMYK fargeprofil. Oppløsning: minst 300 dpi i 100% størrelse. For utgivelsesplan 2013 ta kontakt med oss på telefon eller . Stilling ledig Småannonser 1/2 side 4 farger 1/1 side 4 farger Kr ,- Kr. 500,- Kr ,- Kr ,- Kun medlemmer 40 % rabatt 40 % rabatt

21 Organisasjonen Grunnleggende prinsipper Yrkeshemmede har rett til arbeid. Alle mennesker har rett til vekst og utvikling på det nivå de befinner seg. Arbeid er en grunnleggende verdi som alle skal ha muligheten til å velge. Verdiskapning skal også være rettet mot et ordninært arbeid. Begrepet arbeid skal være i utvikling, og gjenstand for diskusjon. Samarbeid, deltakelse og kordinering er forutsetninger for vekst og kompetanseheving. Er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som gir, eller er aktivt engasjert i arbeidstilbud til yrkeshemmede. Medlemsmassen spenner fra kommunale arbeidssentra og dagtilbud til tiltak for yrkeshemmede i arbeidsmarkedsetatens regi. Ivaretar medlemmenes interesser og behov for å skape et utviklende fag- og arbeidsmiljø. Er et verktøy for å heve de yrkeshemmedes status. Er en pådriver overfor premissleverandørene og engasjerer seg i den aktuelle samfunnsdebatt. Avholder årsmøter hver vår. Er delt inn i fylkeslag. Gir ut bladet Landsråd-Nytt, som er et kontaktorgan for medlemmsvirksomhetene. Arrangerer regionale og landsdekkende kurs og konferanser. Holder levende den filosofiske debatt rundt sentrale begrep som arbeid, menneskeverd, miljø, medvirkning, utvikling, helse osv. Samarbeider med organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Har kontakter i fagmiljøer, som medlemsvirksomhetene kan dra nytte av. Arbeider for et nettverkssamarbeid, og utgjør en gjensidig læringskultur for virksomheter som gir arbeid til yrkeshemmede Medlemsskap i Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede? Medlemsskapet kan tegnes av alle som gir eller er aktivt engasjert i arbeid til yrkeshemmede, uansett om de er tilknyttet fylkeskommunen, kommunen, arbeidskraftsmyndighetene, private bedfrifter eller andre typer organisering. Kontingenten 1. Virksomheter med bare kommunale tilskudd kr. 3000,- pr. år 2. Virksomheter med maksimum 10 plasser kr. 3000,- pr. år 3. Øvrige virksomheter kr. 7500,- pr. år 4. Enkeltmedlemmer kr. 3000,- pr. år Jeg ønsker medlemskap Type virksomhet... Antall yrkeshemmede arbeidstakere... Navn... Adresse... Fyll ut kupongen og send eller faks den til: LAFY/Fredrik Langfeldt, c/o Prima AS, Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Postnr./sted... Tlf... Faks... Kontaktperson...

22 Gjengen fra Uni-K. Fra venstre: Jon Kristoffer Nilsen, Andrew Wiik, Lillian Pedersen og Morten Enge - alle tillitsvalgte ved Uni-K. HØSTkonferansen 2013 Årets høstkonferanse i Oslo kunne by på mye forskjellig. Foredrag om verdighet og selvrespekt, teknikker for å takle negative tankemønstre og adferdsendring og endringsavtaler var viktige innslag under konferansen. Tekst og bilder av David Auby Årets høstkonferanse ble denne gangen arrangert i Oslo. Temaet, Det er meg det gjelder. Jeg er klar for nye oppgaver, vakte begeistring hos de mange motiverte deltagerne som kom reisende fra både fjern og nær. Til deltagernes store overraskelse var det selveste ordfører Fabian Stang som åpnet konferansen. Etter åpningstalen ba han deltagerne om å komme fram til èn viktig sak som han selv skulle sørge for at ble fulgt opp. Geir Smeby, Generalsæretær i Special Olympics Norge, var første foredragsholder ut. Han snakket om verdighet og trakk inn eksempler fra både sport og arbeidsliv. Neste på programmet var psykolog Ove Heradstveit som holdt et foredrag om hverdagsproblematikk og ga gode råd om hvordan man kan overvinne negative tanker som kan ta styring - spesielt under stress. 22 Under dag to var det Jonny Finnstad og Monica Vandbakk fra Mjøsen bo og habiliteringssenter som sto for dagens hovedforedrag. De snakket om en viktig problemstilling som gjelder alle uansett situasjon: hvordan skape gode vaner ved å lage avtaler med seg selv og omverdenen. Å endre dårlige vaner krever stor innsats - Vandbakk og Finnstad ga tilhørerne ammunisjon til å gjøre dette endringsarbeidet.

23 bildegalleri fra konferansen Ordfører Fabian Stang og LAFYs styreleder Fredrik Langfeldt i prat etter ordførerens åpningsinnlegg. Psykolog Ove Heradstveit ga oss gode råd for å takle negative tankemønstre i hverdagen. En glad gjeng under festmiddagen første dag. Marit Sandberg, daglig leder i Asker produkt, ble hedret for lang og tro tjeneste under årets høstkonferanse. Jan Peter Hegg hedres for uvurderlig innsats for LAFY gjennom flere år - her med Audun Auby og Fredrik Langfeldt. Spente deltakere rett i forkant av konferansens start. 23

24 ambassaden ks-bedrift KS-Bedrift omtaler seg selv som en ambassade for sine medlemmer. Til tross for bedriftens størrelse og innflytelse er det fremdeles en del som ikke helt vet hva KS gjør og står for. Vi i Landsråd-nytt tok en prat med direktør Bjørg Ravlo Rydsaa for å videreformidle noen svar til våre lesere. intervju med Bjørg Ravlo Rydsaa KS Bedrift er ikke kjent for alle i LAFY. Hva er KS Bedrift, direktør Bjørg Ravlo Rydsaa? - På samme måte som KS, kommunesektorens organisasjon, organiserer kommuner og fylkeskommuner, organiserer KS Bedrift kommunenes og ideelle bedrifter. Vi er en fullservice arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for våre medlemmer. Noe av det som preger vår virksomhet, er at vi er vant til å jobbe for medlemmer som ligger i spennet mellom børs og katedral. Vi har samfunnsansvarlig forretningsdrift som visjon. Du sier at dere er en arbeidsgiverorganisasjon. Kan du si litt mer om det? - Vi bruker ofte å si at vi er personalavdelingen til medlemmene våre. Det er nemlig svært krevende å være en seriøs arbeidsgiver i dag. Og skal en rekruttere og beholde god arbeidskraft, er det viktig å ha god standard på dette arbeidet. Men en skal være en rimelig stor bedrift etter norsk målestokk for å kunne ha en egen personalavdeling. Derfor har vi satset mye på rådgivning til medlemmene våre innen arbeidsgiverservice. Det får vi også mye positiv tilbakemelding på. Vi satser også på interessepolitikk. Derfor har vi egne utvalg som jobber for å påvirke rammebetingelsene til våre forskjellige bransjer. Vi opplever god tilgang til både det politiske miljøet og departementer og direktorater. I tillegg kan vi bruke KS konsultasjonsordning med Regjeringen noe som gir en direkte kanal til regjeringen som ingen andre har. Jeg ser at dere også kan bidra med ting utover arbeidsgiverspørsmål og interessepolitisk kompetanse. Kan du si litt om det? - Ja, da vil jeg trekke frem to ting. Det ene er vår juridiske kompetanse. Vi opplever at stadig flere trenger slik kompetanse. Ikke minst er EØS-regelverket om offentlig støtte og offentlige anskaffelser aktuelt. Men vi ser også stor etterspørsel innen områder som avtalerett og selskapsrett. Denne kompetansen, i kombinasjon med at vi kan kommunal sektor, gir oss tyngde på området. På mange måter er KS Bedrift en ambassade i hovedstaden for våre medlemmer. Det andre jeg vil nevne er styring og ledelse av kommunalt eide selskaper. Her har vi en nisje som få kan matche. En utfordring med å være offentlig eid, kontra det å være privat eid, er behovet for å holde orden på roller. Dette holder vi kurs om, og vi kan komme til den enkelte bedrift for å bevisstgjøre. Her er det et stort behov. Vi får dessuten veldig gode tilbakemeldinger på våre opplegg. Etter det vi forstår har KS Bedrift nå fått en mer selvstendig status. Hva ligger i det og hva er formålet her? - Fra nyttår av ble vi en selvstendig organisasjon, det vil si at vi ble et eget rettssubjekt. Men vi er likevel nært tilknyttet KS. Vi har blant annet en politisk, faglig og administrativ samarbeidsavtale. På den ene siden står vi nå friere i forhandlinger, og kan bedre bidra til å utvikle et fremtidsrettet avtaleverk for bedriftsmedlemmene. På den andre siden beholder vi nærheten til våre bedrifters eiere kommunene noe som er en av våre styrker. På samme måte som kommunalt eide bedrifter må ha en god dialog med sine eiere, er det viktig for KS Bedrift å ha en god dialog med KS. Det gir oss og KS mulighet til å samarbeide der vi har felles interesser. Samtidig har vi frihet til å hevde egne meninger. Jeg ser at dere av og til omtaler KS Bedrift som en ambassade, hva legger dere i det? - På mange måter er KS Bedrift en ambassade i hovedstaden for våre medlemmer. Bedriftene våre er jo 24

25 spredt rundt i hele landet. Så vi representerer dem i forhandlinger, og vi representerer dem overfor byråkrater og politikere. I tillegg holder vi blikket på ting som skjer i EU-hovedstaden Brussel ikke minst gjennom å delta i flere europeiske paraplyorganisasjoner. Så på samme måte som en ambassade fremmer et lands interesser, skal KS Bedrift fremme sine medlemmers interesser både i arbeidsgiverspørsmål og i andre interessepolitiske spørsmål. Hvem kan være medlemmer, kan du si litt om det? - Ja, enten må man være eiet av en kommune helt eller delvis eller så må man levere en offentlig tjeneste. Så medlemmene i LAFY er helt klart innenfor. Jeg har også lyst å si at jeg har stor tro på den type bedrifter som er medlemmer i LAFY. Slike bedrifter blir bare viktigere i fremtiden. I utvalget som så på arbeidsrettede tiltak, NOU 2012:6, gikk både KS og KS Bedrift inn for modell 1 med blant annet forhåndsgodkjenning. Det er fordi vi tror mer på videreutvikling av alt det gode som skjer, enn på store omveltende reformer. Det passer også inn i vår filosofi om at lokal verdiskaping og samfunnsutvikling går hånd i hånd. FAKTA OM KS-BEDRIFT Arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for lokale og regionale bedrifter Uavhengig organisasjon som likevel er del av KS-systemet Tilgang på KS konsultasjonsordning med Regjeringen og tunge beslutningstagere i det politiske miljøet De 520 medlemmene er lokalt forankret, etablert for å løse viktige samfunnsoppgaver og skal drive sunn forretningsvirksomhet Medlemmene jobber med alt fra tekniske tjenester som kraftforsyning, gjenvinning og havnedrift til tjenester der mennesket står i fokus som krisesentre, rehabilitering og kulturtilbud Er medlem av CEEP som gir gode nettverk og påvirkningskanaler inn mot EU Spesialkompetanse på kommunalt eierskap God på selskapsetablering i kommunal sektor Tilbyr juridiske tjenester og konsulenttjenester til gunstige priser Holder skreddersydde kurs og konferanser for medlemmene Høres interessant ut, men det høres nesten litt dyrt ut også med alt det dere driver med. Nei, vi har konkurransedyktige betingelser, så her får en mye for pengene avslutter Bjørg Ravlo Rydsaa. Bjørg Ravlo Rydsaa, direktør KS-bedrift 23

Velkommen til Landsrådets vårkonferanse i Fredrikstad 14-15 mai. 2014

Velkommen til Landsrådets vårkonferanse i Fredrikstad 14-15 mai. 2014 Velkommen til Landsrådets vårkonferanse i Fredrikstad 14-15 mai. 2014 «NY REGJERING-NYE TANKER -Hvilken retning..?» Konferansen avholdes på Quality Hotel Fredrikstad Program «NY REGJERING-NYE TANKER -Hvilken

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 «Arbeidsglede og livsrytme» Konferansen er spesielt rettet mot deltakere og tjenestemottakere i skjermet og offentlig sekto Konferansen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as Vverdidokument Vinn Industri Drammen as I innhold 1 Historikk 2 Visjon og kjerneverdier 3 Hvorfor er verdier så viktig for Vinn? 4 Hva mener vi gir menneskelig vekst? 5 Ønsker i hverdagen... 6 Brukers

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Mitt hjem- Min arbeidsplass. Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter

Mitt hjem- Min arbeidsplass. Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter Mitt hjem- Min arbeidsplass Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter 1 2 Prosjektgruppen Foto: Ingunn S. Bulling 3 Hvorfor har vi jobbet med dette prosjektet Mennesker med utviklingshemning

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Røykenskolen - en skole for det 21. århundre.

Røykenskolen - en skole for det 21. århundre. Røykenskolen - en skole for det 21. århundre. Røyken kommune ønsker gjennom skolen å gi våre barn sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og lede vårt samfunn videre.

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

KOMPETANSEHEVING MED HELSEFAGSKOLEUTDANNING

KOMPETANSEHEVING MED HELSEFAGSKOLEUTDANNING KOMPETANSEHEVING MED HELSEFAGSKOLEUTDANNING Helse- og oppvekstkonferanse Bergen Prosjektforum UiO 05.03.2014 PROSJEKTFORUM Kilde: oslo.kommune.no VI SKAL PRESENTERE: Problemstilling Metode og utvalg Teoretiske

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kommer jeg videre i livet og blir jeg helhetlig behandlet? Toril Heggen Munk Norges Handikapforbund Innlandet

Kommer jeg videre i livet og blir jeg helhetlig behandlet? Toril Heggen Munk Norges Handikapforbund Innlandet Kommer jeg videre i livet og blir jeg helhetlig behandlet? Toril Heggen Munk Norges Handikapforbund Innlandet Pez Octavio Nobels Fredspris i 1990 Toril Heggen Munk Paz Octavio Nobels litteraturpris 1990

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Et veldig nyttig foreldremøte

Et veldig nyttig foreldremøte Et veldig nyttig foreldremøte Av John Roald Pettersen Hva er foreldre opptatt av når de får anledning til å snakke om egen oppdragelse? Vi har vært med på foreldremøte i Hosle barnehage. TYDELIGE VOKSNE

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Faglig påfyllstime. La oss tanke opp hodene. Ny kunnskap skal på plass i passe doser

Faglig påfyllstime. La oss tanke opp hodene. Ny kunnskap skal på plass i passe doser Faglig påfyllstime La oss tanke opp hodene. Ny kunnskap skal på plass i passe doser 1 2 Misforstår lett (la oss se på et eksempel) 3 Vi skal spise bestemor. 4 Vi skal spise, bestemor. 5 Ulike veier inn

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Selvendring. Gjøre mer eller mindre av noe ELLER lære meg noe jeg ikke kan? 31.10.2013

Selvendring. Gjøre mer eller mindre av noe ELLER lære meg noe jeg ikke kan? 31.10.2013 Selvendring Gjøre mer eller mindre av noe ELLER lære meg noe jeg ikke kan? 31.10.2013 Mål med dagen Vise hvordan dere kan; lage og gjennomføre varige endringer på viktige områder i livet Noen ganger kan

Detaljer

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier.

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Lærestiler Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 19.04.2009 Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Marianne Nordli Trainer og coach

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere er en god match. Uten en gang

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

H V O R D A N. Selv de mest brutale fysiske og psykiske påkjenninger kan lede til positive transformasjoner for kropp og sjel.

H V O R D A N. Selv de mest brutale fysiske og psykiske påkjenninger kan lede til positive transformasjoner for kropp og sjel. H V O R D A N R E H A B I L I T E R E H V A S O M H E L S T Selv de mest brutale fysiske og psykiske påkjenninger kan lede til positive transformasjoner for kropp og sjel. Hågen Haugrønningen Veileder,

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer