RISIKOANALYSE 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKOANALYSE 2012/2013"

Transkript

1 Side 1 av 6 : DIPS STHF og Betanien Id Uønsket hendelse 1 Forsinket leveranse av tekninsk infrastruktur og andre tekniske løsninger. For eksempel databaser RISIKOANALYSE 2012/2013 Sannsynlighet Konsekvens (beskrivelse) Konsekvens Risiko Stategi / Tiltak Forsinket leveranse kan medføre utsettelse av oppstart Moderat Moderat Utarbeide databaseskisse som angir viktige datoer for etablering og beskrivelse av ansvar for de ulike oppgaver. Sikre at bestilling gjøres så tidlig som mulig. Sikre at sykehuspartner har nødvendige garantier for finansiering. Sikre ressurser til å utføre internt infrastrukturarbeid. 2 Underestimert investering i teknisk infrastruktur Kan medføre at prosjektet må be styringsgruppen om endring i økonomiske rammer for investering Moderat Prosjektleder bedt SP om å spesifiserere tall i overlevert tilbud 3 Manglende forståelse i linjen ift endringene innføringsprosjektet medfører 4 Forsinkelser i integrasjonsarbeid pga. avhengighet til 3.partsleverandør 5 Sluttbrukere kommer ikke på kurs fordi de ikke fristilles fra kliniske oppgaver i kursperioden 6 For stort antall nye brukere vil legge trykk på Moderat forvaltning i den første perioden etter oppstart Kan medføre dårlig oppslutning på kurs. Kan medføre at løsningen ikke blir tatt i bruk på ønsket måte Moderat Moderat Sikre bred deltakelse i utabeidelse av løsningen. Godt informasjonsarbeid ut med spesielt fokus på jevnlige møter med linjeledere. Obligatoriske kurs, manglende kurs = ingen tilgang At enkelte integrasjoner ikke er klare til oppstart. Kan føre til utsatt oppstart At sluttbrukere har liten kompetanse i bruk av DIPS. Medfører fare for at pasientopplysninger ikke registreres korrekt Forvaltning klarer ikke å ta unna problemstillinger. Lang ventetid for å løse alvorlige problemstillinger Alvorlig - Erstattes av 63 Sikre at 3.partsleverandør blir varslet og kontrakt må inngås så tidlig som mulig. Kontakt med 3.partsleverandør bør heves på et overordnet nivå Alvorlig Høy God informasjon og kommunikasjon mellom prosjekt og klinikk. Sikre at ledere prioriterer å sende sluttbrukere på påmeldte kurs ved å forankre beslutninger hos ledere i STHF og Betanien Moderat Høy God kvalitetssikring og test av løsninger og oppsett. Ekstra bemanning i oppstartsperioden. Etablert superbrukerapparat og ambulante team som tar unna brukerfeil slik at det kommer relevante problemstillinger til forvaltning. Alvorlig Høy DP test skal gi bistand til DP integrasjon i form av testledelse og håndtering av feil i enhetstest og integrasjonstestperiode 7 Kompleksitet ved integrasjoner mot fagsystemer kan føre til mye feil i enhet- og Systemet fyller ikke akseptanse kriteriene til systemintegrasjonstest, test integrasjonstest kan dermed ikke startes integrasjonstestperiode Erstattes av 63 8 Mangel på prinsipielle avgjørelser fra sentrale beslutningstakere forhindrer delprosjektet fremdrift Forsinket konvertering. Redusert fremdrift. Prosjektet overskrider tidsplanen for leveranser. Alvorlig Sikre god fremdriftsplan og gjøre tidlig innkalling av aktuelle beslutningstakere. Tidlig eskalering av hindringer til prosjektledelsen 9 Tilgjengelige prosjektressurser fra STHF og Betanien er ikke frigjort fra linjeoppgaver og har reelt sett ikke tid til del-prosjekt løsning 10 Manglende tilgang på de rette ressursene (interne / eksterne) for at kvalitet og fremdrift skal kunne ivaretas.manglende identifisering av aktuelle referanseressurser/-grupper. Prosjektet vil få redusert fremdrift og kvalitet som følge av mangel på ressurser Prosjektet vil få redusert fremdrift og kvalitet som følge av mangel på de rette ressursene.reduksjon i tidsløpet krever økt grad av grunnleggende og nødvendig kompetanse.manglende forankring og bidrag til utarbeidelse av løsning uten aktuelle ressurs/referansepersoner Moderat Starte bemanningsprosess tidlig. DPL følger opp ressurssituasjonen gjennom arbeidsgruppeledermøter/øvrig dialog med arb.gr. ledere. Sikre bemanning i delprosjektet i hele prosjektets forløp gjennom dialog med PL om ressurssituasjonen. Eskalere utfordringer til linjeledelse dersom nødvendig. Moderat Moderat Starte bemanningsprosess tidlig. Utarbeide klare og tydelig beskrivelse av kvalifikasjoner og egenskaper i bestilling av ressurser. Arbeidsgruppene sikrer identifisering av aktuelle referanseressurser/-grupper. De signalisere behov for referanseressurser tidlig i delprosjektforløpet.

2 Side 2 av 6 11 Får ikke koordinert prosjektaktiviteter opp mot andre delprosjektprosjekter/ andre arbeidsgrupper i DP Løsning Redusert kvalitet og fremdrift. Kostnader som følge av dobbeltarbeid. Uforlikelige og uklare rutiner Alvorlig Høy Løsning etablerer koordineringsmøter med andre aktuelle delprosjekter. Her gjennomgås avhengighetsforhold knyttet til leveranser fra DP Løsning, og status i forhold til fremdrift. Tidlig avklare kryssende interessefelt, klargjøre arbeidsfordeling og bli enige om hvilke instans som utarbeider aktuelle rutiner/ utarbeider beslutningsgrunnlag. 12 Demomiljø blir ikke tilgjengelig til 28. august 2012 Redusert kvalitet som følge av manglende mulighet for å lære opp interne ressurser i DIPS. Svært Alvorlig Bestilling av demomiljø gjøres i samarbeid med SP. Tidlig bestilling (mai 2012). Tydelig bestilling med hensyn til behov og frist for leveranse. 13 Mangel på funksjonell teknisk infrastruktur og fasiliteter til å utføre prosjektoppgaver 14 Forsinkelser i integrasjoner nødvendige for en fullverdig løsning etter oppstart Moderat Vil forsinke utarbeidelse av løsning. Overskridelse av tidsplan med hensyn til leveranser Midlertidig kvalitetsreduksjon. Kan medføre redusert pasientsikkerhet. Forsinket gevinstrealisering. Alvorlig Sikre formidling av behov for nødvendig teknisk infrastruktur og fasiliteter overfor prosjktledelsen. Alvorlig Kritisk God kommunikasjon og koordinering med delprosjekt integrasjon via møtepunkter der leveranser fra DP Integrasjon statusrapporteres. 15 Løsningen dekker ikke de behov som STHF / Betanien har. Reduksjon i tidsløpet kombinert med liten/ fravær av kompetanse( IKT-, Organisasjon-, Klinisk kompetanse) medfører at løsning ikke kan utvikles i henhold til avtalt kvalitet Redusert kvalitet på løsning, gevinst og oppstartdato blir truet. Moderat Moderat Sikre god forankring og utarbeidelse av løsning gjennom involvering og ekspertise. Sikre tilstrekkelig interne og eksterne ressurser med nødvendig kompetanse for sikre leveranser i henhold til mandat for løsning. 16 En økning i dagens Løsningsomfang medfører at implementeringen ikke blir vellykket Oppstartdato truet. Sluttbrukerne får for store endringer og håndterer ikke overgangen til DIPS. Alvorlig God planlegging og sikring av tilstrekkelig med ressurser for utarbeidelse av løsning. Sikre tilstrekkelig opplæring. Møter med kommunikasjonsansvarlig for å sikre forankring og forståelse for den nye løsningen for sluttbrukere. Delprosjektet sikrer nødvendige leveranser i henhold til dagens mandat (august 2012) 17 Sykdom blant flere sentrale bidragsytere til delprosjektet løsning 18 Mangelfull opplæring / forvaltning / forankring av nye rutiner fører til at løsningen ikke blir tatt i bruk i optimal grad 19 For liten tid satt av til arbeid med nye rutiner / arbeidsprosesser. Mangelfull opplæring / forvaltning / forankring av nye rutiner fører til at løsningen ikke blir tatt i bruk i optimal grad Redusert fremdrift og midlertidig kvalitetsreduksjon. Redusert pasientsikkerhet som følge av at viktig pasientinformasjon kan gå tapt.redusert kompetanseoverføring til Forvaltning (SP) vanskeliggjør support av brukere etter prosjektavslutning Redusert kvalitet og gevinst knyttet til utarbeidelse av løsningen. Redusert pasientsikkerhet som følge av at viktig pasientinformasjon kan gå tapt.redusert kompetanseoverføring til Forvaltning (SP) vanskeliggjør support av brukere etter prosjektavslutning Moderat Moderat Sikre at prosjektet ikke er avhengig av enkeltressurser. Kunnskapsdeling / dokumentdeling. Sikre at flere ressurser har kompetanse om utarbeidelse av løsningen. Alvorlig Sikre god opplæring av sluttbrukere og forvaltning ved god kommunikasjon. Koordinering med andre delprosjekter og linjen via møtepunkter Alvorlig Høy Bevissthet på hvor arbeidskrevende det er å arbeide med/implementere nye rutiner. Sikre tilstrekkelig med tid og spisskompetanse vedrørende utvikling av arbeidsprosesser. Lage tydelige fremdriftsplaner for hvordan utarbeidelse av rutiner kan sikres. Sikre god opplæring av sluttbrukere (gjennom rutiner) og forvaltning (SP ressurser sin deltakelse i DP Løsning) ved god kommunikasjon. Koordinering med andre delprosjekter og forankring i linjen via møtepunkter/delprosjektldeltakere/kommunikasjonstiltak Slått sammen med id Reduksjon i tidsløpet kombinert med liten/ fravær av kompetanse( IKT-, Organisasjon-, Klinisk kompetanse) medfører at løsning ikke kan utvikles i henhold til avtalt kvalitet Redusert kvalitet på løsning og oppstartdato blir truet. Lav Sikre tilstrekkelig interne og eksterne ressurser med nødvendig kompetanse for sikre leveranser i henhold til mandat for løsning. Slått sammen med id 15

3 Side 3 av 6 21 Erfaringsmateriell fra andre inføringsprosjekter er ikke tilgjengelig og kan ikke anvendes for utvikling av løsningen ved STHF og Betanien 22 Dagens rutiner for arbeidsprosesser er ikke tilgjengelig eller eksisterer ikke, for tilpasning av best practice ved innføring av DIPS 23 Manglende lojalitet til delprosjektet og dets omfang blant deltakere i delprosjektet 24 Manglende identifisering av aktuelle referanseressurser/-grupper Det vil bli arbeidskrevende å utarbeide nødvendige leveranser i henhold til forventet og avtalt kvalitet, innenfor delprosjektets tidsramme. Større sannsynlighet for feil ved utarbeidelse av leveranser da delprosjektet ikke har sammeligningsgrunnlag. Lav Sikre tilgjengelig erfaringsmaterielle fra andre HF der DIPS er innført. Ta tidlig kontakt med ressurspersoner ved andre HF for utveksling av erfaring. Arbeidskrevende å sikre kartlegging av alle nødvendige arbeidsprosesser. Tidsplan for leveranse av rutiner kan overskrides. Kan skape konflikter i delprosjektet og bidra til forsinkelser med hensyn til leveranser Manglende forankring og bidrag til utarbeidelse av løsning Moderat Kartlegge tilgjengelig rutiner tidlig i delprosjektets forløp. Sikre effektive prosesser for kartlegging av arbeidsflyt i kliniske miljø Alvorlig Sikre forventningsavklaringer mellom DPL og Arbeidsgruppeledere/ Arbeidsgruppeledere og arbeidsgruppedeltakere. Skape forståelse for lojalitet som suksessfaktor. Sikre at nødvendige ressurser tilrettelegges for å sikre optimal femdrift. Svært Alvorlig Sikre identifisering av aktuelle referanseressurser/- grupper. Eskalerer tidlig behov for dialog med ovennevnte Lav Lav 25 Langsom prosess med oppretting av bruker til kursdatabase Kursbrukere har ikke tilgang ved kursstart 26 Kursrommene og teknisk infrastruktur Kritisk for oppstart Alvorlig Høy Avklare med SP at SP kan levere til oppsatte frister ikke klart 27 Kursmiljø blir ikke tilgjengelig tidsnok før Kritisk for oppstart Alvorlig Høy God komm med aktuelle delprosjekter og SP kursoppstart 28 Instruktører ikke frigitt fra linjearbeid i Kritisk for oppstart Moderat Gjøre avtaler om/med instr i god tid, ha en plan B den grad som er avtalt dersom frafall 29 Mye frafall blant kursdeltakerne Kritisk for oppstart Moderat Moderat Statistikk på gjennomføring/tilbakemelde til ledere hver uke - første gang Tilgjengelige prosjektressurser fra Får ikke gjort oppgavene, hindrer Alvorlig Ta opp raskt med PL STHF og Betanien er ikke reelt frigjort leveranser og oppstart opplæring fra linjeoppgaver 31 Teknisk svikt i kursadministrasjonssystem 32 Ikke tilgang på de rette ressursene (interne / eksterne) for at kvalitet og fremdrift skal kunne ivaretas j delprosjekter Mister oversikten over kurs, kursdeltakere og kursrom For dårlig kvalitet, for dårlig framdrift Moderat Moderat God kommunikasjon med leverandør, sikre backupsystem og avtale høy prioritet ved nedetid. Vurdere manuelt system i tillegg (Excel) Moderat Moderat Følges opp i fht. leveranser og kritiske frister 33 Forsinkelser i kritisk tidslinje / andre Forsinker oppstart opplæring. Moderat Moderat Følges opp i fht. leveranser og kritiske frister Kritisk for oppstart Miste oversikt i kursadministrasjonen Kritisk for kurslogistikken Alvorlig Høy Vurdere Exceloversikt i tillegg til læringsportal 35 Sen oppstart høsten 2012 som følge av Ubetydelig Behov for noe konsulentbistand manglende tilrettelegging vår 2012 For kort tid og for lite kompetanse til planleggingen, forsinker igangsetting av praktiske gjøremål Slått sammen med id Opplæringen har et for stort omfang til at implementeringen skal bli vellykket Rekker ikke å få alle sluttbrukerne gjennom klasseromskursene Ubetydelig 37 Rutiner / arbeidsprosesser foreligger ikke ved kursstart for opplæring 38 Mangel på prinsipielle avgjørelser fra sentrale beslutningstakere forhindrer delprosjekt opplæring fremdrift 39 Får ikke koordinert prosjektaktiviteter opp mot andre delprosjekter Forsinker opplæringen og kvaliteten Alvorlig Høy Følges opp i fht. leveranser og kritiske frister av opplæringen og oppstart Kan bli kritisk for oppstart Ubetydelig Får ikke gjort nødv avklaringer. Lav Lav Dårligere kvalitet og framdrift. 40 Kursdeltakere blir påmeldt feil kurs Forsinker kvalitet og gjennomføring Moderat Moderat på opplæringen 41 Teknisk svikt i kursmiljø Hindrer god gjennomføring av Moderat Moderat opplæringen 42 Sykdom blant flere sentrale bidragsytere Dårlig framdrift, dårlig kvalitet Moderat Moderat Klare avtaler med bidragsytere som sikrer til DP opplæring leveranser selv om enkeltpersoner blir syke 43 Framskynding av oppstarttidspunkt for innføring av DIPS Ubetydelig Ressurser må tilføres umiddelbart Delprosjekt opplæring får for kort tid til planlegging og gjennomføring av opplæring.

4 Side 4 av 6 44 Manglende eller uklare Krav til Løsningen 45 Forsinket leveranse fra de andre delprosjektene (Løsning, Konvertering, Integrasjon, Teknisk Infrastruktur) 46 Systemet og integrasjoner er ikke riktig konfigurert 47 Manglende ressurser til utarbeidelse av testcase. 48 Manglende testressurser til test gjennomføring Stor Vil ta mye lengre tid å utarbeide test caser; i verste fall må det utarbeides nye krav Testfase kan ikke starte i henhold til plan.kan medføre kortere tid til test og dermed redusert kvalitet. Mindre tid til akseptansetest Moderat Moderat Tett samarbeid med DP Løsning fra prosjekt oppstartsdato da det gjelder krav testbarhet. Alvorlig Kritisk Tett oppfølging og samarbeid. Dette gjelder spesielt integrasjoner og det er viktig å etablere en plan for overlevering fra integrasjon til test. Det kan føre til registrering av ugyldige feil som vil kreve mye tid fra prosjekt og system leverandør til å finne ut av. Alvorlig Høy Gjennomføring av Installasjon Test per Test Objekt hvor konfigurasjon er en del av. I ytterste konsekvens kan ikke test gjennomføres 49 System kompetanse hos test ressursene er lav 51 Oppgradering av lokalnett blir forsinket. DIPS i tykklient kan ikke brukes på uoppgradert LAN, de stedene det er påkrevet. Moderat Moderat Avklaring av ressurser for utarbeidelse av testcase må skje i samarbeid med løsning før 01. des Risiko er knyttet til ressurser for prøvekonvertering og utarbeidelse av case. DPL følger opp liste over nye navn Får ikke god nok test dekkning; stor Alvorlig Høy Avklaring av ressurser for gjennomføring av test må usikkerhet i vurdering av kvalitet på leveansen skje i samarbeid med løsning før 01. des. Moderat Store forsinkelser i test prosessen soalvorlig Kritisk Styrke test med DIPS kompetanse Moderat Moderat Fremdrift i LAN oppgradering går etter plan. 52 Svikt i SCCM som utrullingsverktøy Treg oppdatering av klientene, ved Moderat Moderat Prioritere STHF i Appw-omlegging på Klient. Ha endring av klientene. tilgjengelig kompetanse til oppstart. 53 Forsinket bemanning fra SP. Kvalifiserte SP-ressurser ikke tilgjengelig. Moderat Avklare ressursbehov med ass. prosjektleder SP. 54 Endring av DIPS-versjon i prosjektfasen. Feil i DIPS som krever oppgradering av tekniske komponenter (integrasjoner, klient, db) Forsinkelser i prosjektet (regresjonstesting) Moderat Moderat Være restriktive på hvilke DIPS-oppgraderinger som blir gjort i løpet av prosjektperioden. 55 Manglende kriserutiner (teknisk). DIPS blir utilgjengelig. STHF sin produksjon reduseres betraktelig. Moderat Moderat DP tekn,infrastruktur må sikre at SP har tilstrekkelig med rutiner i forhold til katastrofeløsning. 56 At MTU-integrasjoner mot DIPS ikke blir fulgt opp i prosjektet. 57 Helsenettlinjer mellom lokasjoner i STHF ikke oppgradert. MTU-integrasjoner blir utestående. Lav Inkludere MTU-integrasjonene i prosjektplanen. Ha god kommunikasjon med Integrasjon. Brukerne må benytte tynnklient Moderat Moderat Følge opp fremdrift i helsenettlinjer. Ha løsninger tilgjengelig li for Nordagutu som ikke oppgraderes før 58 Ulikt miljø på Datarom 1 og Datarom 2. Kan oppstå feil ved failover. Lav Lav 13/5 God konfigurasjonsstyring. Testing av failover, datarommene må være synkronisert og planlagt. 59 Bytte av datarom gir mye manuelt arbeid på Integrasjon. Kan ta lang tid før Integrasjoner er "oppe" ved bytte av datarom. Lav Lav Lage godt design av integrasjoner mht failover i oppstart av hovedprosjektet. 60 Dårlig konfigurasjonsstyring av Ikke kontroll på hva som testes når. Moderat Moderat Forankre prosess for konfigurasjonsstyring. prosjektmiljøene. Feilkonfigurasjon og retest. 61 Det kan oppstå behov for mer utstyr enn Økte kostnader for utstyr Moderat Moderat Kontinuerlig oppfølging av behov. Bruke planlagt eksisterende utstyr. 62 Lang behandlingstid/beslutningstid på changer Forsinkelse på viktige milepæler Moderat Moderat Være tidlig ute med å lage changer. Ta i bruk emergency change når det er nødvendig. 63 Manglende leveranse/ressurser av At enkelte integrasjoner ikke er klare til Alvorlig Høy Sikre tilstrekkelige int ressurser fra SP. Teamleder integrasjonspunkt fra 3. partslev. oppstart. Kan føre til utsatt oppstart for alle integrasjoner. Rask eskalering ved behov. 64 Forsinket utskiftning av Amtrix Forsinket testing av integrasjoner på planlagt integrasjonsplattform Moderat Samordning av planer med integrasjonstjenesteprosjektet så snart som mulig for å minimere konsekvens av sen leveranse. 65 Endringer i forutsetninger/føringer som krever reviderte bestillinger Nye bestillinger og nye tidsplaner Alvorlig Full kartlegging av parallelle HSØ-prosjekter som rokker ved hele prosjektplanen 66 Sen leveranse av Integrasjonsmiljøet Forsinket testing Moderat Sikre at testmiljø blir tilgengelig for prosjektet. Følge opp dette med Marco Fokusere på brannmursåpninger Ferdigstille design 67 Sen leveranse av prøvekonv Forsinket testing Alvorlig Plan med tilstrekkelig slakk og oppfølging på infrastruktur

5 Side 5 av 6 68 Planlagte ressurser kan ikke allokeres til delprosjekt som planlagt 69 RoS for RAD tar ressurser fra DIPSprosjektet. Prosjektoppgavene kan ikke gjennomføres som planlagt eller blir forsinket Moderat Moderat Oppfølging av ressursbestilling mot STHF, SP og DIPS sammen med hovedprosjektleder Få på plass nøkkelressurser for hver integrasjon Vi får en hybrid integrasjonsløsning. Ubetydelig RoS for RAD må stoppes helt SP-ressurser i DIPS-prosjektet blir ikke fristilt. Prosjektet blir forsinket 70 Driftsoppgaver (og manglende prioritering av prosjekter fra STHF) tar ressurser fra DIPS-prosjektet 71 Kopimiljø og DBer for avleverende systemer blir forsinket Moderat Prosjektet blir forsinket Alvorlig Høy Driftsoppgaver vil alltid prioriteres, må overvåke og sette inn andre der mulig. Prosjektet blir forsinket Moderat Kopimiljø for avleverende Sybase Dber er OK. Miljø for avleverende Oracle og SQL Dber er ikke klart. Venter på leveranse fra DP infrastruktur. Harald og Pål lager kopidatabaser av MI5, Dokbase og Betanien på ske02st 72 Konverteringsmiljø blir forsinket Prosjektet blir forsinket Alvorlig Arbeidet prioriteres. 73 Bemanning av vaske- og mapperessursene blir forsinket Prosjektet blir forsinket Alvorlig STHF deltakere i DP løsning utfører vasking, mens SP utfører mappingen. 74 STHF skal selv utføre mappingarbeidet Kvaliteten på konverterte data blir for dårlig Moderat SP utfører mappingarbeidet. De har den rette kompetansen og gjør arbeidet mer effektivt 75 Mangel på sentrale ressurser med riktig Kvalitet på leveranser blir dårligere. Alvorlig Høy Må eskaleres hos den enkelte ressurseier. kompetanse Milepæler nås ikke. 76 At elektroniske radiologi og lab Meldinger må da sendes på papir Moderat Moderat svarmeldinger mot primærhelsetjenesten stopper opp 77 Estimat for 3 partsleverandører er usikkert fordi man ikke har oversikt over omfang av oppgaver for 3.part Moderat At budsjettet må oppjusteres Moderat Høy Utarbeide gode kravspekk/integrasjonsdesign som avklarer integrasjonsløsningen og estimere kostnadsomfang Kvalitetssikre ved å få på plass endelige avtaler 78 Prosjektet får ikke tilstrekkelig antall Kurs kan ikke gjennomføres som Alvorlig Høy instruktører planlagt Dialog med klinikkene. 79 Kvalitet på konverterte data blir redusert pga Moderat kort tid til rydding, vasking og mapping 80 Forsinkelser i integrasjon mellom talegjenkjenning og DIPS kan føre til at dette ikke er klart til mai Manglende tilgang på uttrekk fra avgivende system ved STHF og Betanien Kvaliteten på data kan bli redusert mer enn ønskelig Hvis ikke talegjenkjenning kan tas i bruk står oppstart i fare Vil forsinke utarbeidelse av løsning. Overskridelse av tidsplan med hensyn til leveranser 82 DIPS Demomiljø har ikke en optimal ytelse Redusert kvalitet på utarbeidelse av løsning som følge av manglende mulighet for å lære opp interne ressurser i DIPS. Manglende fremdrift i henhold til planer. Forlenget periode for arbeidsgruppesamlinger. Økonomiske konsekvenser for bruk av HF ressurser. Forsinket leveranser til andre delprosjekter som DP Løsning har en avhengighetsforhold til. Moderat Høy Overvåke fremdrift. Vurdere flere ressurser jevnlig Alvorlig Høy Inngå endelig avtale med leverandør Teamleder for integrasjon på plass Utarbeide aktivitetsplan og følge opp leverandør tett Moderat Sikre at SP har tilgjengeliggjør nødvendig uttrekk på bestilling fra løsning. Konkrete bestillinger med tidsfrister Moderat Eskalering av risikopunkt med hensyn til femdrift til PL. Kontinuerlig dialog med PL og ass.dpl (SP) for adressering av funksjonalitet og ytelse 83 Budsjettert sykehuspartner ressurs i 80 % er ikke tilgjengelig for kjernegruppeaktiviteter som angår konfigurering av DIPS. Det er uklart hvor mange prosent SP ressurser er dedigert til ulike arbeidsgrupper i DP løsning. Dette gjelder SP ressurser som er budsjettert for i prosjektet og etterspurt. Skaper forsinkelser i forhold til mappingsaktiviteter i kjernegruppen. Moderat Sikre at stillingsprosent på SP ressurs i kjernegruppen er identifisert og tydelig bestilt. Sikre at SP ressurser som er etterspurt i henhold til budsjett har skriftlige stillingsprosenter i henhold til avtale. Det opprettholdes tett dialog med PL og Ass.DPL (SP) for å realisere tiltak.

6 Side 6 av 6 84 Demomiljø blir ikke tilgjengelig for nøkkelressurser i DP Løsning til 28. august Demomiljø fungerer ikke optimalt og er ikke tilpasset brukere DP Løsning. Redusert kvalitet på utarbeidelse av løsning som følge av manglende mulighet for å lære opp interne ressurser i DIPS. Manglende fremdrift i henhold til planer. Forlenget periode for arbeidsgruppesamlinger. Økonomiske konsekvenser for bruk av HF ressurser. Forsinket leveranser til andre delprosjekter som DP Løsning har en avhengighetsforhold til. Svært Alvorlig Bestilling av demomiljø gjøres i samarbeid med SP. Eskalering av risikopunkt med hensyn til femdrift til PL. Tidlig bestilling (mai 2012). Tydelig bestilling med hensyn til behov og frist for leveranse. Kontinuerlig dialog med PL og ass.dpl (SP) for adressering av tilganger, funksjonalitet og ytelse 85 Forsinkelser i arbeidsgruppens leveranser da arbeidsgruppen er sent etablert og for mye arbeid må tas igjen i løpet av høsten. Forsinket forankringsprosess opp mot økonomiavdelingen da utarbeidelse av prosedyrer er forsinket. 86 NPR krever at Bupdata og InfoMedix skal oppgraderes, av hensyn til ny versjon av NPR-rapport 87 Forsinkete leveranser fra DP Løsning vedrørende hvordan ny Dips-løsning skal settes opp 88 Behov for endring av konverteringsskriptet for psykiatrien STHF tar tid og genererer feil 89 Tida under konverteringshelgen blir for knapp 90 STHF greier ikke å etablere en forvaltningsorganisasjon til å ta over DIPS løsning ved overlevering fra prosjekt 91 At beslutning om felles database for STHF og Betanien blir reversert Arbeidskrevende å ta igjen tapt arbeid som følge av sen etablering. Redusert fremdrift og kvalitetsreduksjon på utarbeidelse av rutiner. Forkortet periode for forankring av nye prosedyrer opp mot økonomiavdelingen. Alvorlig Eskalering av utfordringer til prosjektledelsen. Vurdere mulighet for forlengelse av arbiedsgruppens arbeid ut januar 2013.Begrenset til regnskapsressurs i arbeidsgruppen. SP og STHF må bruke tid på oppgraderingen i stedet for konvertering til DIPS. Prosjektet blir forsinket Alvorlig Søke NPR om utsettelse. Fått avkalring på mail og dette er avklart. Konverteringsarbeidet forsinkes Moderat Tett samarbeid mellom DP løsning og DPkonvertering Kvaliteten på konverterte data blir for dårlig Moderat Tett samarbeid mellom DIPS-konsulenten og SPkonsulenten som kan tilpasningene i løsningen Nedtida blir lengre enn planlagt Moderat Moderat Utføre deltakonverteringer Utarbeide detaljert kjøreplan med tider Løsningen ikke forvaltes av STHF Alvorlig Høy Plan for funksjonell forvaltning må vedtas. STHF må prioritere ressurser. Prosjektet må replanlegge og dette føre til at vi ikke kan gå i oppstart som planlagt Svært Alvorlig Utarbeide saksgrunnlag, løftes til Adm. Dir i STHF og Betanien for å få en formell beslutning. Avklare mulighet for krypering jmf Wikborg Rein anbefaling 92 Agfa integrasjon er ikke klar til oppstart Moderat Prosjektet må replanlegge og må vurdere å utsette oppstart 93 Teknisk løsningsdesign avviker fra forprosjektrapporten og avviket aksepteres ikke av foretaket. 94 Mange feil avdekkes i test av prøvekonvertering Moderat Gjennomførbarhetsanalyse må gjennomføres, prosjektet blir betydelig forsinket Feilretting kan medføre nye feil. Testløp kan ikke fullføres før oppstart Alvorlig Kritisk Inngå endelig avtale med leverandør Ressursallokering og egen teamleder Detaljere fremdrift Alvorlig Når teknisk løsningsdesign er kvalitetssikret internt i SP må dokumentet presenteres foretaket. Moderat Høy Overvåke fremdrift. Vurdere å forlenge testperiode.

RISIKOANALYSE - 2012/2013. Oversikt over utvikling av prosjektgjennomføringsrisiko

RISIKOANALYSE - 2012/2013. Oversikt over utvikling av prosjektgjennomføringsrisiko Side 1 av 10 : DIPS STHF og Betanien RISIKOANALYSE - 2012/2013. Oversikt over utvikling av prosjektgjennomføringsrisiko Id Uønsket hendelse Konsekvens (beskrivelse) Forsinket leveranse av tekninsk Forsinket

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

DIPS Forprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Foranalyserapport

DIPS Forprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Foranalyserapport 1 / 47 Sykehuset Telemark og Betanien Foranalyserapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 47 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED DOKUMENTET...5 1.1 FORMÅL MED FORPROSJEKT...5 1.2 AVGRENSNINGER...5

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder 1 / 14 Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder (videreføring av pilotering, pleie- og omsorgsmeldinger med Arendal kommune) Sørlandet sykehus HF Februar 2013 1 2 / 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

(LOGO CUSTOMER) SLA-(system) MAL-SLA-Acando Revisjon 01. SLA-(system) Acando-(customer) 1/20

(LOGO CUSTOMER) SLA-(system) MAL-SLA-Acando Revisjon 01. SLA-(system) Acando-(customer) 1/20 SLA-(system) Acando-(customer) 1/20 Revisjonshistorikk: Revisjon Endring Dato/sign 01 Initiell 01 sept 2009 / xyz Dokumentets gjeldende revisjon (format: «Revisjon 99» eller «Revisjon < dato >»): Revisjon

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer