RISIKOANALYSE 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKOANALYSE 2012/2013"

Transkript

1 Side 1 av 6 : DIPS STHF og Betanien Id Uønsket hendelse 1 Forsinket leveranse av tekninsk infrastruktur og andre tekniske løsninger. For eksempel databaser RISIKOANALYSE 2012/2013 Sannsynlighet Konsekvens (beskrivelse) Konsekvens Risiko Stategi / Tiltak Forsinket leveranse kan medføre utsettelse av oppstart Moderat Moderat Utarbeide databaseskisse som angir viktige datoer for etablering og beskrivelse av ansvar for de ulike oppgaver. Sikre at bestilling gjøres så tidlig som mulig. Sikre at sykehuspartner har nødvendige garantier for finansiering. Sikre ressurser til å utføre internt infrastrukturarbeid. 2 Underestimert investering i teknisk infrastruktur Kan medføre at prosjektet må be styringsgruppen om endring i økonomiske rammer for investering Moderat Prosjektleder bedt SP om å spesifiserere tall i overlevert tilbud 3 Manglende forståelse i linjen ift endringene innføringsprosjektet medfører 4 Forsinkelser i integrasjonsarbeid pga. avhengighet til 3.partsleverandør 5 Sluttbrukere kommer ikke på kurs fordi de ikke fristilles fra kliniske oppgaver i kursperioden 6 For stort antall nye brukere vil legge trykk på Moderat forvaltning i den første perioden etter oppstart Kan medføre dårlig oppslutning på kurs. Kan medføre at løsningen ikke blir tatt i bruk på ønsket måte Moderat Moderat Sikre bred deltakelse i utabeidelse av løsningen. Godt informasjonsarbeid ut med spesielt fokus på jevnlige møter med linjeledere. Obligatoriske kurs, manglende kurs = ingen tilgang At enkelte integrasjoner ikke er klare til oppstart. Kan føre til utsatt oppstart At sluttbrukere har liten kompetanse i bruk av DIPS. Medfører fare for at pasientopplysninger ikke registreres korrekt Forvaltning klarer ikke å ta unna problemstillinger. Lang ventetid for å løse alvorlige problemstillinger Alvorlig - Erstattes av 63 Sikre at 3.partsleverandør blir varslet og kontrakt må inngås så tidlig som mulig. Kontakt med 3.partsleverandør bør heves på et overordnet nivå Alvorlig Høy God informasjon og kommunikasjon mellom prosjekt og klinikk. Sikre at ledere prioriterer å sende sluttbrukere på påmeldte kurs ved å forankre beslutninger hos ledere i STHF og Betanien Moderat Høy God kvalitetssikring og test av løsninger og oppsett. Ekstra bemanning i oppstartsperioden. Etablert superbrukerapparat og ambulante team som tar unna brukerfeil slik at det kommer relevante problemstillinger til forvaltning. Alvorlig Høy DP test skal gi bistand til DP integrasjon i form av testledelse og håndtering av feil i enhetstest og integrasjonstestperiode 7 Kompleksitet ved integrasjoner mot fagsystemer kan føre til mye feil i enhet- og Systemet fyller ikke akseptanse kriteriene til systemintegrasjonstest, test integrasjonstest kan dermed ikke startes integrasjonstestperiode Erstattes av 63 8 Mangel på prinsipielle avgjørelser fra sentrale beslutningstakere forhindrer delprosjektet fremdrift Forsinket konvertering. Redusert fremdrift. Prosjektet overskrider tidsplanen for leveranser. Alvorlig Sikre god fremdriftsplan og gjøre tidlig innkalling av aktuelle beslutningstakere. Tidlig eskalering av hindringer til prosjektledelsen 9 Tilgjengelige prosjektressurser fra STHF og Betanien er ikke frigjort fra linjeoppgaver og har reelt sett ikke tid til del-prosjekt løsning 10 Manglende tilgang på de rette ressursene (interne / eksterne) for at kvalitet og fremdrift skal kunne ivaretas.manglende identifisering av aktuelle referanseressurser/-grupper. Prosjektet vil få redusert fremdrift og kvalitet som følge av mangel på ressurser Prosjektet vil få redusert fremdrift og kvalitet som følge av mangel på de rette ressursene.reduksjon i tidsløpet krever økt grad av grunnleggende og nødvendig kompetanse.manglende forankring og bidrag til utarbeidelse av løsning uten aktuelle ressurs/referansepersoner Moderat Starte bemanningsprosess tidlig. DPL følger opp ressurssituasjonen gjennom arbeidsgruppeledermøter/øvrig dialog med arb.gr. ledere. Sikre bemanning i delprosjektet i hele prosjektets forløp gjennom dialog med PL om ressurssituasjonen. Eskalere utfordringer til linjeledelse dersom nødvendig. Moderat Moderat Starte bemanningsprosess tidlig. Utarbeide klare og tydelig beskrivelse av kvalifikasjoner og egenskaper i bestilling av ressurser. Arbeidsgruppene sikrer identifisering av aktuelle referanseressurser/-grupper. De signalisere behov for referanseressurser tidlig i delprosjektforløpet.

2 Side 2 av 6 11 Får ikke koordinert prosjektaktiviteter opp mot andre delprosjektprosjekter/ andre arbeidsgrupper i DP Løsning Redusert kvalitet og fremdrift. Kostnader som følge av dobbeltarbeid. Uforlikelige og uklare rutiner Alvorlig Høy Løsning etablerer koordineringsmøter med andre aktuelle delprosjekter. Her gjennomgås avhengighetsforhold knyttet til leveranser fra DP Løsning, og status i forhold til fremdrift. Tidlig avklare kryssende interessefelt, klargjøre arbeidsfordeling og bli enige om hvilke instans som utarbeider aktuelle rutiner/ utarbeider beslutningsgrunnlag. 12 Demomiljø blir ikke tilgjengelig til 28. august 2012 Redusert kvalitet som følge av manglende mulighet for å lære opp interne ressurser i DIPS. Svært Alvorlig Bestilling av demomiljø gjøres i samarbeid med SP. Tidlig bestilling (mai 2012). Tydelig bestilling med hensyn til behov og frist for leveranse. 13 Mangel på funksjonell teknisk infrastruktur og fasiliteter til å utføre prosjektoppgaver 14 Forsinkelser i integrasjoner nødvendige for en fullverdig løsning etter oppstart Moderat Vil forsinke utarbeidelse av løsning. Overskridelse av tidsplan med hensyn til leveranser Midlertidig kvalitetsreduksjon. Kan medføre redusert pasientsikkerhet. Forsinket gevinstrealisering. Alvorlig Sikre formidling av behov for nødvendig teknisk infrastruktur og fasiliteter overfor prosjktledelsen. Alvorlig Kritisk God kommunikasjon og koordinering med delprosjekt integrasjon via møtepunkter der leveranser fra DP Integrasjon statusrapporteres. 15 Løsningen dekker ikke de behov som STHF / Betanien har. Reduksjon i tidsløpet kombinert med liten/ fravær av kompetanse( IKT-, Organisasjon-, Klinisk kompetanse) medfører at løsning ikke kan utvikles i henhold til avtalt kvalitet Redusert kvalitet på løsning, gevinst og oppstartdato blir truet. Moderat Moderat Sikre god forankring og utarbeidelse av løsning gjennom involvering og ekspertise. Sikre tilstrekkelig interne og eksterne ressurser med nødvendig kompetanse for sikre leveranser i henhold til mandat for løsning. 16 En økning i dagens Løsningsomfang medfører at implementeringen ikke blir vellykket Oppstartdato truet. Sluttbrukerne får for store endringer og håndterer ikke overgangen til DIPS. Alvorlig God planlegging og sikring av tilstrekkelig med ressurser for utarbeidelse av løsning. Sikre tilstrekkelig opplæring. Møter med kommunikasjonsansvarlig for å sikre forankring og forståelse for den nye løsningen for sluttbrukere. Delprosjektet sikrer nødvendige leveranser i henhold til dagens mandat (august 2012) 17 Sykdom blant flere sentrale bidragsytere til delprosjektet løsning 18 Mangelfull opplæring / forvaltning / forankring av nye rutiner fører til at løsningen ikke blir tatt i bruk i optimal grad 19 For liten tid satt av til arbeid med nye rutiner / arbeidsprosesser. Mangelfull opplæring / forvaltning / forankring av nye rutiner fører til at løsningen ikke blir tatt i bruk i optimal grad Redusert fremdrift og midlertidig kvalitetsreduksjon. Redusert pasientsikkerhet som følge av at viktig pasientinformasjon kan gå tapt.redusert kompetanseoverføring til Forvaltning (SP) vanskeliggjør support av brukere etter prosjektavslutning Redusert kvalitet og gevinst knyttet til utarbeidelse av løsningen. Redusert pasientsikkerhet som følge av at viktig pasientinformasjon kan gå tapt.redusert kompetanseoverføring til Forvaltning (SP) vanskeliggjør support av brukere etter prosjektavslutning Moderat Moderat Sikre at prosjektet ikke er avhengig av enkeltressurser. Kunnskapsdeling / dokumentdeling. Sikre at flere ressurser har kompetanse om utarbeidelse av løsningen. Alvorlig Sikre god opplæring av sluttbrukere og forvaltning ved god kommunikasjon. Koordinering med andre delprosjekter og linjen via møtepunkter Alvorlig Høy Bevissthet på hvor arbeidskrevende det er å arbeide med/implementere nye rutiner. Sikre tilstrekkelig med tid og spisskompetanse vedrørende utvikling av arbeidsprosesser. Lage tydelige fremdriftsplaner for hvordan utarbeidelse av rutiner kan sikres. Sikre god opplæring av sluttbrukere (gjennom rutiner) og forvaltning (SP ressurser sin deltakelse i DP Løsning) ved god kommunikasjon. Koordinering med andre delprosjekter og forankring i linjen via møtepunkter/delprosjektldeltakere/kommunikasjonstiltak Slått sammen med id Reduksjon i tidsløpet kombinert med liten/ fravær av kompetanse( IKT-, Organisasjon-, Klinisk kompetanse) medfører at løsning ikke kan utvikles i henhold til avtalt kvalitet Redusert kvalitet på løsning og oppstartdato blir truet. Lav Sikre tilstrekkelig interne og eksterne ressurser med nødvendig kompetanse for sikre leveranser i henhold til mandat for løsning. Slått sammen med id 15

3 Side 3 av 6 21 Erfaringsmateriell fra andre inføringsprosjekter er ikke tilgjengelig og kan ikke anvendes for utvikling av løsningen ved STHF og Betanien 22 Dagens rutiner for arbeidsprosesser er ikke tilgjengelig eller eksisterer ikke, for tilpasning av best practice ved innføring av DIPS 23 Manglende lojalitet til delprosjektet og dets omfang blant deltakere i delprosjektet 24 Manglende identifisering av aktuelle referanseressurser/-grupper Det vil bli arbeidskrevende å utarbeide nødvendige leveranser i henhold til forventet og avtalt kvalitet, innenfor delprosjektets tidsramme. Større sannsynlighet for feil ved utarbeidelse av leveranser da delprosjektet ikke har sammeligningsgrunnlag. Lav Sikre tilgjengelig erfaringsmaterielle fra andre HF der DIPS er innført. Ta tidlig kontakt med ressurspersoner ved andre HF for utveksling av erfaring. Arbeidskrevende å sikre kartlegging av alle nødvendige arbeidsprosesser. Tidsplan for leveranse av rutiner kan overskrides. Kan skape konflikter i delprosjektet og bidra til forsinkelser med hensyn til leveranser Manglende forankring og bidrag til utarbeidelse av løsning Moderat Kartlegge tilgjengelig rutiner tidlig i delprosjektets forløp. Sikre effektive prosesser for kartlegging av arbeidsflyt i kliniske miljø Alvorlig Sikre forventningsavklaringer mellom DPL og Arbeidsgruppeledere/ Arbeidsgruppeledere og arbeidsgruppedeltakere. Skape forståelse for lojalitet som suksessfaktor. Sikre at nødvendige ressurser tilrettelegges for å sikre optimal femdrift. Svært Alvorlig Sikre identifisering av aktuelle referanseressurser/- grupper. Eskalerer tidlig behov for dialog med ovennevnte Lav Lav 25 Langsom prosess med oppretting av bruker til kursdatabase Kursbrukere har ikke tilgang ved kursstart 26 Kursrommene og teknisk infrastruktur Kritisk for oppstart Alvorlig Høy Avklare med SP at SP kan levere til oppsatte frister ikke klart 27 Kursmiljø blir ikke tilgjengelig tidsnok før Kritisk for oppstart Alvorlig Høy God komm med aktuelle delprosjekter og SP kursoppstart 28 Instruktører ikke frigitt fra linjearbeid i Kritisk for oppstart Moderat Gjøre avtaler om/med instr i god tid, ha en plan B den grad som er avtalt dersom frafall 29 Mye frafall blant kursdeltakerne Kritisk for oppstart Moderat Moderat Statistikk på gjennomføring/tilbakemelde til ledere hver uke - første gang Tilgjengelige prosjektressurser fra Får ikke gjort oppgavene, hindrer Alvorlig Ta opp raskt med PL STHF og Betanien er ikke reelt frigjort leveranser og oppstart opplæring fra linjeoppgaver 31 Teknisk svikt i kursadministrasjonssystem 32 Ikke tilgang på de rette ressursene (interne / eksterne) for at kvalitet og fremdrift skal kunne ivaretas j delprosjekter Mister oversikten over kurs, kursdeltakere og kursrom For dårlig kvalitet, for dårlig framdrift Moderat Moderat God kommunikasjon med leverandør, sikre backupsystem og avtale høy prioritet ved nedetid. Vurdere manuelt system i tillegg (Excel) Moderat Moderat Følges opp i fht. leveranser og kritiske frister 33 Forsinkelser i kritisk tidslinje / andre Forsinker oppstart opplæring. Moderat Moderat Følges opp i fht. leveranser og kritiske frister Kritisk for oppstart Miste oversikt i kursadministrasjonen Kritisk for kurslogistikken Alvorlig Høy Vurdere Exceloversikt i tillegg til læringsportal 35 Sen oppstart høsten 2012 som følge av Ubetydelig Behov for noe konsulentbistand manglende tilrettelegging vår 2012 For kort tid og for lite kompetanse til planleggingen, forsinker igangsetting av praktiske gjøremål Slått sammen med id Opplæringen har et for stort omfang til at implementeringen skal bli vellykket Rekker ikke å få alle sluttbrukerne gjennom klasseromskursene Ubetydelig 37 Rutiner / arbeidsprosesser foreligger ikke ved kursstart for opplæring 38 Mangel på prinsipielle avgjørelser fra sentrale beslutningstakere forhindrer delprosjekt opplæring fremdrift 39 Får ikke koordinert prosjektaktiviteter opp mot andre delprosjekter Forsinker opplæringen og kvaliteten Alvorlig Høy Følges opp i fht. leveranser og kritiske frister av opplæringen og oppstart Kan bli kritisk for oppstart Ubetydelig Får ikke gjort nødv avklaringer. Lav Lav Dårligere kvalitet og framdrift. 40 Kursdeltakere blir påmeldt feil kurs Forsinker kvalitet og gjennomføring Moderat Moderat på opplæringen 41 Teknisk svikt i kursmiljø Hindrer god gjennomføring av Moderat Moderat opplæringen 42 Sykdom blant flere sentrale bidragsytere Dårlig framdrift, dårlig kvalitet Moderat Moderat Klare avtaler med bidragsytere som sikrer til DP opplæring leveranser selv om enkeltpersoner blir syke 43 Framskynding av oppstarttidspunkt for innføring av DIPS Ubetydelig Ressurser må tilføres umiddelbart Delprosjekt opplæring får for kort tid til planlegging og gjennomføring av opplæring.

4 Side 4 av 6 44 Manglende eller uklare Krav til Løsningen 45 Forsinket leveranse fra de andre delprosjektene (Løsning, Konvertering, Integrasjon, Teknisk Infrastruktur) 46 Systemet og integrasjoner er ikke riktig konfigurert 47 Manglende ressurser til utarbeidelse av testcase. 48 Manglende testressurser til test gjennomføring Stor Vil ta mye lengre tid å utarbeide test caser; i verste fall må det utarbeides nye krav Testfase kan ikke starte i henhold til plan.kan medføre kortere tid til test og dermed redusert kvalitet. Mindre tid til akseptansetest Moderat Moderat Tett samarbeid med DP Løsning fra prosjekt oppstartsdato da det gjelder krav testbarhet. Alvorlig Kritisk Tett oppfølging og samarbeid. Dette gjelder spesielt integrasjoner og det er viktig å etablere en plan for overlevering fra integrasjon til test. Det kan føre til registrering av ugyldige feil som vil kreve mye tid fra prosjekt og system leverandør til å finne ut av. Alvorlig Høy Gjennomføring av Installasjon Test per Test Objekt hvor konfigurasjon er en del av. I ytterste konsekvens kan ikke test gjennomføres 49 System kompetanse hos test ressursene er lav 51 Oppgradering av lokalnett blir forsinket. DIPS i tykklient kan ikke brukes på uoppgradert LAN, de stedene det er påkrevet. Moderat Moderat Avklaring av ressurser for utarbeidelse av testcase må skje i samarbeid med løsning før 01. des Risiko er knyttet til ressurser for prøvekonvertering og utarbeidelse av case. DPL følger opp liste over nye navn Får ikke god nok test dekkning; stor Alvorlig Høy Avklaring av ressurser for gjennomføring av test må usikkerhet i vurdering av kvalitet på leveansen skje i samarbeid med løsning før 01. des. Moderat Store forsinkelser i test prosessen soalvorlig Kritisk Styrke test med DIPS kompetanse Moderat Moderat Fremdrift i LAN oppgradering går etter plan. 52 Svikt i SCCM som utrullingsverktøy Treg oppdatering av klientene, ved Moderat Moderat Prioritere STHF i Appw-omlegging på Klient. Ha endring av klientene. tilgjengelig kompetanse til oppstart. 53 Forsinket bemanning fra SP. Kvalifiserte SP-ressurser ikke tilgjengelig. Moderat Avklare ressursbehov med ass. prosjektleder SP. 54 Endring av DIPS-versjon i prosjektfasen. Feil i DIPS som krever oppgradering av tekniske komponenter (integrasjoner, klient, db) Forsinkelser i prosjektet (regresjonstesting) Moderat Moderat Være restriktive på hvilke DIPS-oppgraderinger som blir gjort i løpet av prosjektperioden. 55 Manglende kriserutiner (teknisk). DIPS blir utilgjengelig. STHF sin produksjon reduseres betraktelig. Moderat Moderat DP tekn,infrastruktur må sikre at SP har tilstrekkelig med rutiner i forhold til katastrofeløsning. 56 At MTU-integrasjoner mot DIPS ikke blir fulgt opp i prosjektet. 57 Helsenettlinjer mellom lokasjoner i STHF ikke oppgradert. MTU-integrasjoner blir utestående. Lav Inkludere MTU-integrasjonene i prosjektplanen. Ha god kommunikasjon med Integrasjon. Brukerne må benytte tynnklient Moderat Moderat Følge opp fremdrift i helsenettlinjer. Ha løsninger tilgjengelig li for Nordagutu som ikke oppgraderes før 58 Ulikt miljø på Datarom 1 og Datarom 2. Kan oppstå feil ved failover. Lav Lav 13/5 God konfigurasjonsstyring. Testing av failover, datarommene må være synkronisert og planlagt. 59 Bytte av datarom gir mye manuelt arbeid på Integrasjon. Kan ta lang tid før Integrasjoner er "oppe" ved bytte av datarom. Lav Lav Lage godt design av integrasjoner mht failover i oppstart av hovedprosjektet. 60 Dårlig konfigurasjonsstyring av Ikke kontroll på hva som testes når. Moderat Moderat Forankre prosess for konfigurasjonsstyring. prosjektmiljøene. Feilkonfigurasjon og retest. 61 Det kan oppstå behov for mer utstyr enn Økte kostnader for utstyr Moderat Moderat Kontinuerlig oppfølging av behov. Bruke planlagt eksisterende utstyr. 62 Lang behandlingstid/beslutningstid på changer Forsinkelse på viktige milepæler Moderat Moderat Være tidlig ute med å lage changer. Ta i bruk emergency change når det er nødvendig. 63 Manglende leveranse/ressurser av At enkelte integrasjoner ikke er klare til Alvorlig Høy Sikre tilstrekkelige int ressurser fra SP. Teamleder integrasjonspunkt fra 3. partslev. oppstart. Kan føre til utsatt oppstart for alle integrasjoner. Rask eskalering ved behov. 64 Forsinket utskiftning av Amtrix Forsinket testing av integrasjoner på planlagt integrasjonsplattform Moderat Samordning av planer med integrasjonstjenesteprosjektet så snart som mulig for å minimere konsekvens av sen leveranse. 65 Endringer i forutsetninger/føringer som krever reviderte bestillinger Nye bestillinger og nye tidsplaner Alvorlig Full kartlegging av parallelle HSØ-prosjekter som rokker ved hele prosjektplanen 66 Sen leveranse av Integrasjonsmiljøet Forsinket testing Moderat Sikre at testmiljø blir tilgengelig for prosjektet. Følge opp dette med Marco Fokusere på brannmursåpninger Ferdigstille design 67 Sen leveranse av prøvekonv Forsinket testing Alvorlig Plan med tilstrekkelig slakk og oppfølging på infrastruktur

5 Side 5 av 6 68 Planlagte ressurser kan ikke allokeres til delprosjekt som planlagt 69 RoS for RAD tar ressurser fra DIPSprosjektet. Prosjektoppgavene kan ikke gjennomføres som planlagt eller blir forsinket Moderat Moderat Oppfølging av ressursbestilling mot STHF, SP og DIPS sammen med hovedprosjektleder Få på plass nøkkelressurser for hver integrasjon Vi får en hybrid integrasjonsløsning. Ubetydelig RoS for RAD må stoppes helt SP-ressurser i DIPS-prosjektet blir ikke fristilt. Prosjektet blir forsinket 70 Driftsoppgaver (og manglende prioritering av prosjekter fra STHF) tar ressurser fra DIPS-prosjektet 71 Kopimiljø og DBer for avleverende systemer blir forsinket Moderat Prosjektet blir forsinket Alvorlig Høy Driftsoppgaver vil alltid prioriteres, må overvåke og sette inn andre der mulig. Prosjektet blir forsinket Moderat Kopimiljø for avleverende Sybase Dber er OK. Miljø for avleverende Oracle og SQL Dber er ikke klart. Venter på leveranse fra DP infrastruktur. Harald og Pål lager kopidatabaser av MI5, Dokbase og Betanien på ske02st 72 Konverteringsmiljø blir forsinket Prosjektet blir forsinket Alvorlig Arbeidet prioriteres. 73 Bemanning av vaske- og mapperessursene blir forsinket Prosjektet blir forsinket Alvorlig STHF deltakere i DP løsning utfører vasking, mens SP utfører mappingen. 74 STHF skal selv utføre mappingarbeidet Kvaliteten på konverterte data blir for dårlig Moderat SP utfører mappingarbeidet. De har den rette kompetansen og gjør arbeidet mer effektivt 75 Mangel på sentrale ressurser med riktig Kvalitet på leveranser blir dårligere. Alvorlig Høy Må eskaleres hos den enkelte ressurseier. kompetanse Milepæler nås ikke. 76 At elektroniske radiologi og lab Meldinger må da sendes på papir Moderat Moderat svarmeldinger mot primærhelsetjenesten stopper opp 77 Estimat for 3 partsleverandører er usikkert fordi man ikke har oversikt over omfang av oppgaver for 3.part Moderat At budsjettet må oppjusteres Moderat Høy Utarbeide gode kravspekk/integrasjonsdesign som avklarer integrasjonsløsningen og estimere kostnadsomfang Kvalitetssikre ved å få på plass endelige avtaler 78 Prosjektet får ikke tilstrekkelig antall Kurs kan ikke gjennomføres som Alvorlig Høy instruktører planlagt Dialog med klinikkene. 79 Kvalitet på konverterte data blir redusert pga Moderat kort tid til rydding, vasking og mapping 80 Forsinkelser i integrasjon mellom talegjenkjenning og DIPS kan føre til at dette ikke er klart til mai Manglende tilgang på uttrekk fra avgivende system ved STHF og Betanien Kvaliteten på data kan bli redusert mer enn ønskelig Hvis ikke talegjenkjenning kan tas i bruk står oppstart i fare Vil forsinke utarbeidelse av løsning. Overskridelse av tidsplan med hensyn til leveranser 82 DIPS Demomiljø har ikke en optimal ytelse Redusert kvalitet på utarbeidelse av løsning som følge av manglende mulighet for å lære opp interne ressurser i DIPS. Manglende fremdrift i henhold til planer. Forlenget periode for arbeidsgruppesamlinger. Økonomiske konsekvenser for bruk av HF ressurser. Forsinket leveranser til andre delprosjekter som DP Løsning har en avhengighetsforhold til. Moderat Høy Overvåke fremdrift. Vurdere flere ressurser jevnlig Alvorlig Høy Inngå endelig avtale med leverandør Teamleder for integrasjon på plass Utarbeide aktivitetsplan og følge opp leverandør tett Moderat Sikre at SP har tilgjengeliggjør nødvendig uttrekk på bestilling fra løsning. Konkrete bestillinger med tidsfrister Moderat Eskalering av risikopunkt med hensyn til femdrift til PL. Kontinuerlig dialog med PL og ass.dpl (SP) for adressering av funksjonalitet og ytelse 83 Budsjettert sykehuspartner ressurs i 80 % er ikke tilgjengelig for kjernegruppeaktiviteter som angår konfigurering av DIPS. Det er uklart hvor mange prosent SP ressurser er dedigert til ulike arbeidsgrupper i DP løsning. Dette gjelder SP ressurser som er budsjettert for i prosjektet og etterspurt. Skaper forsinkelser i forhold til mappingsaktiviteter i kjernegruppen. Moderat Sikre at stillingsprosent på SP ressurs i kjernegruppen er identifisert og tydelig bestilt. Sikre at SP ressurser som er etterspurt i henhold til budsjett har skriftlige stillingsprosenter i henhold til avtale. Det opprettholdes tett dialog med PL og Ass.DPL (SP) for å realisere tiltak.

6 Side 6 av 6 84 Demomiljø blir ikke tilgjengelig for nøkkelressurser i DP Løsning til 28. august Demomiljø fungerer ikke optimalt og er ikke tilpasset brukere DP Løsning. Redusert kvalitet på utarbeidelse av løsning som følge av manglende mulighet for å lære opp interne ressurser i DIPS. Manglende fremdrift i henhold til planer. Forlenget periode for arbeidsgruppesamlinger. Økonomiske konsekvenser for bruk av HF ressurser. Forsinket leveranser til andre delprosjekter som DP Løsning har en avhengighetsforhold til. Svært Alvorlig Bestilling av demomiljø gjøres i samarbeid med SP. Eskalering av risikopunkt med hensyn til femdrift til PL. Tidlig bestilling (mai 2012). Tydelig bestilling med hensyn til behov og frist for leveranse. Kontinuerlig dialog med PL og ass.dpl (SP) for adressering av tilganger, funksjonalitet og ytelse 85 Forsinkelser i arbeidsgruppens leveranser da arbeidsgruppen er sent etablert og for mye arbeid må tas igjen i løpet av høsten. Forsinket forankringsprosess opp mot økonomiavdelingen da utarbeidelse av prosedyrer er forsinket. 86 NPR krever at Bupdata og InfoMedix skal oppgraderes, av hensyn til ny versjon av NPR-rapport 87 Forsinkete leveranser fra DP Løsning vedrørende hvordan ny Dips-løsning skal settes opp 88 Behov for endring av konverteringsskriptet for psykiatrien STHF tar tid og genererer feil 89 Tida under konverteringshelgen blir for knapp 90 STHF greier ikke å etablere en forvaltningsorganisasjon til å ta over DIPS løsning ved overlevering fra prosjekt 91 At beslutning om felles database for STHF og Betanien blir reversert Arbeidskrevende å ta igjen tapt arbeid som følge av sen etablering. Redusert fremdrift og kvalitetsreduksjon på utarbeidelse av rutiner. Forkortet periode for forankring av nye prosedyrer opp mot økonomiavdelingen. Alvorlig Eskalering av utfordringer til prosjektledelsen. Vurdere mulighet for forlengelse av arbiedsgruppens arbeid ut januar 2013.Begrenset til regnskapsressurs i arbeidsgruppen. SP og STHF må bruke tid på oppgraderingen i stedet for konvertering til DIPS. Prosjektet blir forsinket Alvorlig Søke NPR om utsettelse. Fått avkalring på mail og dette er avklart. Konverteringsarbeidet forsinkes Moderat Tett samarbeid mellom DP løsning og DPkonvertering Kvaliteten på konverterte data blir for dårlig Moderat Tett samarbeid mellom DIPS-konsulenten og SPkonsulenten som kan tilpasningene i løsningen Nedtida blir lengre enn planlagt Moderat Moderat Utføre deltakonverteringer Utarbeide detaljert kjøreplan med tider Løsningen ikke forvaltes av STHF Alvorlig Høy Plan for funksjonell forvaltning må vedtas. STHF må prioritere ressurser. Prosjektet må replanlegge og dette føre til at vi ikke kan gå i oppstart som planlagt Svært Alvorlig Utarbeide saksgrunnlag, løftes til Adm. Dir i STHF og Betanien for å få en formell beslutning. Avklare mulighet for krypering jmf Wikborg Rein anbefaling 92 Agfa integrasjon er ikke klar til oppstart Moderat Prosjektet må replanlegge og må vurdere å utsette oppstart 93 Teknisk løsningsdesign avviker fra forprosjektrapporten og avviket aksepteres ikke av foretaket. 94 Mange feil avdekkes i test av prøvekonvertering Moderat Gjennomførbarhetsanalyse må gjennomføres, prosjektet blir betydelig forsinket Feilretting kan medføre nye feil. Testløp kan ikke fullføres før oppstart Alvorlig Kritisk Inngå endelig avtale med leverandør Ressursallokering og egen teamleder Detaljere fremdrift Alvorlig Når teknisk løsningsdesign er kvalitetssikret internt i SP må dokumentet presenteres foretaket. Moderat Høy Overvåke fremdrift. Vurdere å forlenge testperiode.

RISIKOANALYSE - 2012/2013. Oversikt over utvikling av prosjektgjennomføringsrisiko

RISIKOANALYSE - 2012/2013. Oversikt over utvikling av prosjektgjennomføringsrisiko Side 1 av 10 : DIPS STHF og Betanien RISIKOANALYSE - 2012/2013. Oversikt over utvikling av prosjektgjennomføringsrisiko Id Uønsket hendelse Konsekvens (beskrivelse) Forsinket leveranse av tekninsk Forsinket

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

Overordnet oppstartsplan

Overordnet oppstartsplan 1 / 18 Overordnet oppstartsplan 2013 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 1.1 MÅL MED OVERORDNET OPPSTARTSPLAN... 4 2

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Konsolidering av EPJ i Helse Vest Normkonferansen 2015 Bergen: Hotel Scandic Ørnen 15.10.15

Konsolidering av EPJ i Helse Vest Normkonferansen 2015 Bergen: Hotel Scandic Ørnen 15.10.15 Konsolidering av EPJ i Helse Vest Normkonferansen 2015 Bergen: Hotel Scandic Ørnen 15.10.15 Prosjektleder: Harald Kaada, Helse Vest IKT Agenda EPJ Konsolidering - Hva og hvorfor? Gjennomføring Erfaringer

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

DIPS Hovedprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Forprosjekt DIPS fase 2

DIPS Hovedprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Forprosjekt DIPS fase 2 1 / 12 Sykehuset Telemark og Betanien Forprosjekt DIPS fase 2 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSUMMERING OG ANBEFALING...3 2 BAKGRUNN FOR FASE 2...4 2.1 FØRINGER FRA

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet.

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Delmål 1 Alle ansatte i helseforetakene skal enkelt ha tilgang til nødvendige retningslinjer

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 021-2013 INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 021-2013 INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 021-2013 INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar Oslo universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Risikoanalyse i arkivarbeidet Ta sjansen?

Risikoanalyse i arkivarbeidet Ta sjansen? Risikoanalyse i arkivarbeidet Ta sjansen? Jorunn Bødtker, 23. mars 2010 1 Risikoanalyse - NA 23.3.2010 - Jorunn Bødtker Begreper Norsk standard 5814:2005 og ISO 27002 Risiko: Muligheten for å lide tap

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato

PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato 1 Introduksjon PLO prosjektet ble startet høsten 2011, og i løpet av 2014 ble det igangsatt

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ og SØ v5

ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ og SØ v5 ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med og v5 Mål Sikre en trygg overgang mellom utbygging og drift og en robust igangsettelse av prøvedrift operasjon fra 22.09.15 og KIB 2 Dato: 15.06.15 Deltakerliste: Nina Kristiansen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Delrapport Rapportperiode Pr. 20.08.2010 Ansvarlig Adm. Dir Nils Fr. Wisløff og adm. Dir Øyvind

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2015 Risikoområde Fullføring av Masterplan og nytt bygg medfører nye lokaler for nesten alle ansatte. Leveranse Sykehuspartner I løpet av 2015 vil tilnærmet alle ansatte

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

Samordning av Felles EPJ i Helse Vest. - EN Felles EPJ Løsning. Terje Marthinussen, Helse Vest RHF September 2012 Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT as

Samordning av Felles EPJ i Helse Vest. - EN Felles EPJ Løsning. Terje Marthinussen, Helse Vest RHF September 2012 Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT as 1 Samordning av Felles EPJ i Helse Vest - EN Felles EPJ Løsning Terje Marthinussen, Helse Vest RHF September 2012 Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT as 2 Hensikt og mål HENSIKT Gi innblikk i samordning av Felles

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011 Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11 Møte i FUBE 16. februar Delmål 2010 - Nøkkelindikator 2010 / Delprosjekt 1: Strategi og delmål for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst Etablere strategi og mål for forvaltningen

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Mål med presentasjonen Forsøke å gi et innblikk i hvordan verden ser ut for

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart Avtale om utviklingstjenester Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart mellom Økonomi og planavdelingen (heretter kalt Kunden) For Kunden (Sted/dato, underskrift, tittel):..., den.... Universitetes

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.5. Folkeregisteret i Norsk Helsenett Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser førstelinjelederes arbeidssituasjon Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

NOTAT. Elektronisk tilgang til pasientjournal. Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder

NOTAT. Elektronisk tilgang til pasientjournal. Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 16.10.2015 Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk

Detaljer

Vedlegg: Oversikt over ansvarsfordeling mellom superbrukere, ledere, fagsystemkontakter og avdeling for elektronisk forvaltning

Vedlegg: Oversikt over ansvarsfordeling mellom superbrukere, ledere, fagsystemkontakter og avdeling for elektronisk forvaltning Vedlegg: Oversikt over ansvarsfordeling mellom, ledere, fagsystemkontakter og avdeling for 1 Nye 1.1 Oppnevning av 1.2 Opplæring av Sette av tid og prioritere nødvendig opplæring. 1.3 Produksjonskrav Sørge

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder 1 / 14 Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder (videreføring av pilotering, pleie- og omsorgsmeldinger med Arendal kommune) Sørlandet sykehus HF Februar 2013 1 2 / 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Styringsgruppemøte prosjekt Elektronisk tilgang til pasientjournal

Styringsgruppemøte prosjekt Elektronisk tilgang til pasientjournal Møtereferat Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Tove Sørensen/91195696 Sted/Dato: Bodø, 03.09.2014 Møtetype: Styringsgruppemøte prosjekt Elektronisk tilgang til pasientjournal Møtedato: 29.08.2014, 11:00-14:00

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR funksjon. Et utrednings- og analyseprosjekt

Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR funksjon. Et utrednings- og analyseprosjekt Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR funksjon Et utrednings- og analyseprosjekt Mads Einar Berg November 2010 1 Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR funksjon Et utrednings- og analyseprosjekt Prosjektopplysninger

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-sjef, Helse Nord RHF

Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-sjef, Helse Nord RHF Møtereferat Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 19.6.2015 Møtetype: Styringsgruppemøte prosjekt elektronisk tilgang til pasientjournal Møtedato: 19.6.2015, 11.00 13.00 Møtested:

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.6 Felles Hjelpenummer Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Endringslogg

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

Testbilag til IT kontrakter

Testbilag til IT kontrakter Testbilag til IT kontrakter Grunner til å lage dette testbilaget Unngår å diskutere de samme problemstillingene i hver kontrakt testfaglige selvfølgeligheter blir landet av testfaglig personell en gang

Detaljer

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Oppgraderinger i SAP Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Gehrken Systems Agenda Vurdere 1 2 oppgradering 4 Erfaringer og hjelpemidler Planlegge oppgradering

Detaljer