RISIKOANALYSE 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKOANALYSE 2012/2013"

Transkript

1 Side 1 av 6 : DIPS STHF og Betanien Id Uønsket hendelse 1 Forsinket leveranse av tekninsk infrastruktur og andre tekniske løsninger. For eksempel databaser RISIKOANALYSE 2012/2013 Sannsynlighet Konsekvens (beskrivelse) Konsekvens Risiko Stategi / Tiltak Forsinket leveranse kan medføre utsettelse av oppstart Moderat Moderat Utarbeide databaseskisse som angir viktige datoer for etablering og beskrivelse av ansvar for de ulike oppgaver. Sikre at bestilling gjøres så tidlig som mulig. Sikre at sykehuspartner har nødvendige garantier for finansiering. Sikre ressurser til å utføre internt infrastrukturarbeid. 2 Underestimert investering i teknisk infrastruktur Kan medføre at prosjektet må be styringsgruppen om endring i økonomiske rammer for investering Moderat Prosjektleder bedt SP om å spesifiserere tall i overlevert tilbud 3 Manglende forståelse i linjen ift endringene innføringsprosjektet medfører 4 Forsinkelser i integrasjonsarbeid pga. avhengighet til 3.partsleverandør 5 Sluttbrukere kommer ikke på kurs fordi de ikke fristilles fra kliniske oppgaver i kursperioden 6 For stort antall nye brukere vil legge trykk på Moderat forvaltning i den første perioden etter oppstart Kan medføre dårlig oppslutning på kurs. Kan medføre at løsningen ikke blir tatt i bruk på ønsket måte Moderat Moderat Sikre bred deltakelse i utabeidelse av løsningen. Godt informasjonsarbeid ut med spesielt fokus på jevnlige møter med linjeledere. Obligatoriske kurs, manglende kurs = ingen tilgang At enkelte integrasjoner ikke er klare til oppstart. Kan føre til utsatt oppstart At sluttbrukere har liten kompetanse i bruk av DIPS. Medfører fare for at pasientopplysninger ikke registreres korrekt Forvaltning klarer ikke å ta unna problemstillinger. Lang ventetid for å løse alvorlige problemstillinger Alvorlig - Erstattes av 63 Sikre at 3.partsleverandør blir varslet og kontrakt må inngås så tidlig som mulig. Kontakt med 3.partsleverandør bør heves på et overordnet nivå Alvorlig Høy God informasjon og kommunikasjon mellom prosjekt og klinikk. Sikre at ledere prioriterer å sende sluttbrukere på påmeldte kurs ved å forankre beslutninger hos ledere i STHF og Betanien Moderat Høy God kvalitetssikring og test av løsninger og oppsett. Ekstra bemanning i oppstartsperioden. Etablert superbrukerapparat og ambulante team som tar unna brukerfeil slik at det kommer relevante problemstillinger til forvaltning. Alvorlig Høy DP test skal gi bistand til DP integrasjon i form av testledelse og håndtering av feil i enhetstest og integrasjonstestperiode 7 Kompleksitet ved integrasjoner mot fagsystemer kan føre til mye feil i enhet- og Systemet fyller ikke akseptanse kriteriene til systemintegrasjonstest, test integrasjonstest kan dermed ikke startes integrasjonstestperiode Erstattes av 63 8 Mangel på prinsipielle avgjørelser fra sentrale beslutningstakere forhindrer delprosjektet fremdrift Forsinket konvertering. Redusert fremdrift. Prosjektet overskrider tidsplanen for leveranser. Alvorlig Sikre god fremdriftsplan og gjøre tidlig innkalling av aktuelle beslutningstakere. Tidlig eskalering av hindringer til prosjektledelsen 9 Tilgjengelige prosjektressurser fra STHF og Betanien er ikke frigjort fra linjeoppgaver og har reelt sett ikke tid til del-prosjekt løsning 10 Manglende tilgang på de rette ressursene (interne / eksterne) for at kvalitet og fremdrift skal kunne ivaretas.manglende identifisering av aktuelle referanseressurser/-grupper. Prosjektet vil få redusert fremdrift og kvalitet som følge av mangel på ressurser Prosjektet vil få redusert fremdrift og kvalitet som følge av mangel på de rette ressursene.reduksjon i tidsløpet krever økt grad av grunnleggende og nødvendig kompetanse.manglende forankring og bidrag til utarbeidelse av løsning uten aktuelle ressurs/referansepersoner Moderat Starte bemanningsprosess tidlig. DPL følger opp ressurssituasjonen gjennom arbeidsgruppeledermøter/øvrig dialog med arb.gr. ledere. Sikre bemanning i delprosjektet i hele prosjektets forløp gjennom dialog med PL om ressurssituasjonen. Eskalere utfordringer til linjeledelse dersom nødvendig. Moderat Moderat Starte bemanningsprosess tidlig. Utarbeide klare og tydelig beskrivelse av kvalifikasjoner og egenskaper i bestilling av ressurser. Arbeidsgruppene sikrer identifisering av aktuelle referanseressurser/-grupper. De signalisere behov for referanseressurser tidlig i delprosjektforløpet.

2 Side 2 av 6 11 Får ikke koordinert prosjektaktiviteter opp mot andre delprosjektprosjekter/ andre arbeidsgrupper i DP Løsning Redusert kvalitet og fremdrift. Kostnader som følge av dobbeltarbeid. Uforlikelige og uklare rutiner Alvorlig Høy Løsning etablerer koordineringsmøter med andre aktuelle delprosjekter. Her gjennomgås avhengighetsforhold knyttet til leveranser fra DP Løsning, og status i forhold til fremdrift. Tidlig avklare kryssende interessefelt, klargjøre arbeidsfordeling og bli enige om hvilke instans som utarbeider aktuelle rutiner/ utarbeider beslutningsgrunnlag. 12 Demomiljø blir ikke tilgjengelig til 28. august 2012 Redusert kvalitet som følge av manglende mulighet for å lære opp interne ressurser i DIPS. Svært Alvorlig Bestilling av demomiljø gjøres i samarbeid med SP. Tidlig bestilling (mai 2012). Tydelig bestilling med hensyn til behov og frist for leveranse. 13 Mangel på funksjonell teknisk infrastruktur og fasiliteter til å utføre prosjektoppgaver 14 Forsinkelser i integrasjoner nødvendige for en fullverdig løsning etter oppstart Moderat Vil forsinke utarbeidelse av løsning. Overskridelse av tidsplan med hensyn til leveranser Midlertidig kvalitetsreduksjon. Kan medføre redusert pasientsikkerhet. Forsinket gevinstrealisering. Alvorlig Sikre formidling av behov for nødvendig teknisk infrastruktur og fasiliteter overfor prosjktledelsen. Alvorlig Kritisk God kommunikasjon og koordinering med delprosjekt integrasjon via møtepunkter der leveranser fra DP Integrasjon statusrapporteres. 15 Løsningen dekker ikke de behov som STHF / Betanien har. Reduksjon i tidsløpet kombinert med liten/ fravær av kompetanse( IKT-, Organisasjon-, Klinisk kompetanse) medfører at løsning ikke kan utvikles i henhold til avtalt kvalitet Redusert kvalitet på løsning, gevinst og oppstartdato blir truet. Moderat Moderat Sikre god forankring og utarbeidelse av løsning gjennom involvering og ekspertise. Sikre tilstrekkelig interne og eksterne ressurser med nødvendig kompetanse for sikre leveranser i henhold til mandat for løsning. 16 En økning i dagens Løsningsomfang medfører at implementeringen ikke blir vellykket Oppstartdato truet. Sluttbrukerne får for store endringer og håndterer ikke overgangen til DIPS. Alvorlig God planlegging og sikring av tilstrekkelig med ressurser for utarbeidelse av løsning. Sikre tilstrekkelig opplæring. Møter med kommunikasjonsansvarlig for å sikre forankring og forståelse for den nye løsningen for sluttbrukere. Delprosjektet sikrer nødvendige leveranser i henhold til dagens mandat (august 2012) 17 Sykdom blant flere sentrale bidragsytere til delprosjektet løsning 18 Mangelfull opplæring / forvaltning / forankring av nye rutiner fører til at løsningen ikke blir tatt i bruk i optimal grad 19 For liten tid satt av til arbeid med nye rutiner / arbeidsprosesser. Mangelfull opplæring / forvaltning / forankring av nye rutiner fører til at løsningen ikke blir tatt i bruk i optimal grad Redusert fremdrift og midlertidig kvalitetsreduksjon. Redusert pasientsikkerhet som følge av at viktig pasientinformasjon kan gå tapt.redusert kompetanseoverføring til Forvaltning (SP) vanskeliggjør support av brukere etter prosjektavslutning Redusert kvalitet og gevinst knyttet til utarbeidelse av løsningen. Redusert pasientsikkerhet som følge av at viktig pasientinformasjon kan gå tapt.redusert kompetanseoverføring til Forvaltning (SP) vanskeliggjør support av brukere etter prosjektavslutning Moderat Moderat Sikre at prosjektet ikke er avhengig av enkeltressurser. Kunnskapsdeling / dokumentdeling. Sikre at flere ressurser har kompetanse om utarbeidelse av løsningen. Alvorlig Sikre god opplæring av sluttbrukere og forvaltning ved god kommunikasjon. Koordinering med andre delprosjekter og linjen via møtepunkter Alvorlig Høy Bevissthet på hvor arbeidskrevende det er å arbeide med/implementere nye rutiner. Sikre tilstrekkelig med tid og spisskompetanse vedrørende utvikling av arbeidsprosesser. Lage tydelige fremdriftsplaner for hvordan utarbeidelse av rutiner kan sikres. Sikre god opplæring av sluttbrukere (gjennom rutiner) og forvaltning (SP ressurser sin deltakelse i DP Løsning) ved god kommunikasjon. Koordinering med andre delprosjekter og forankring i linjen via møtepunkter/delprosjektldeltakere/kommunikasjonstiltak Slått sammen med id Reduksjon i tidsløpet kombinert med liten/ fravær av kompetanse( IKT-, Organisasjon-, Klinisk kompetanse) medfører at løsning ikke kan utvikles i henhold til avtalt kvalitet Redusert kvalitet på løsning og oppstartdato blir truet. Lav Sikre tilstrekkelig interne og eksterne ressurser med nødvendig kompetanse for sikre leveranser i henhold til mandat for løsning. Slått sammen med id 15

3 Side 3 av 6 21 Erfaringsmateriell fra andre inføringsprosjekter er ikke tilgjengelig og kan ikke anvendes for utvikling av løsningen ved STHF og Betanien 22 Dagens rutiner for arbeidsprosesser er ikke tilgjengelig eller eksisterer ikke, for tilpasning av best practice ved innføring av DIPS 23 Manglende lojalitet til delprosjektet og dets omfang blant deltakere i delprosjektet 24 Manglende identifisering av aktuelle referanseressurser/-grupper Det vil bli arbeidskrevende å utarbeide nødvendige leveranser i henhold til forventet og avtalt kvalitet, innenfor delprosjektets tidsramme. Større sannsynlighet for feil ved utarbeidelse av leveranser da delprosjektet ikke har sammeligningsgrunnlag. Lav Sikre tilgjengelig erfaringsmaterielle fra andre HF der DIPS er innført. Ta tidlig kontakt med ressurspersoner ved andre HF for utveksling av erfaring. Arbeidskrevende å sikre kartlegging av alle nødvendige arbeidsprosesser. Tidsplan for leveranse av rutiner kan overskrides. Kan skape konflikter i delprosjektet og bidra til forsinkelser med hensyn til leveranser Manglende forankring og bidrag til utarbeidelse av løsning Moderat Kartlegge tilgjengelig rutiner tidlig i delprosjektets forløp. Sikre effektive prosesser for kartlegging av arbeidsflyt i kliniske miljø Alvorlig Sikre forventningsavklaringer mellom DPL og Arbeidsgruppeledere/ Arbeidsgruppeledere og arbeidsgruppedeltakere. Skape forståelse for lojalitet som suksessfaktor. Sikre at nødvendige ressurser tilrettelegges for å sikre optimal femdrift. Svært Alvorlig Sikre identifisering av aktuelle referanseressurser/- grupper. Eskalerer tidlig behov for dialog med ovennevnte Lav Lav 25 Langsom prosess med oppretting av bruker til kursdatabase Kursbrukere har ikke tilgang ved kursstart 26 Kursrommene og teknisk infrastruktur Kritisk for oppstart Alvorlig Høy Avklare med SP at SP kan levere til oppsatte frister ikke klart 27 Kursmiljø blir ikke tilgjengelig tidsnok før Kritisk for oppstart Alvorlig Høy God komm med aktuelle delprosjekter og SP kursoppstart 28 Instruktører ikke frigitt fra linjearbeid i Kritisk for oppstart Moderat Gjøre avtaler om/med instr i god tid, ha en plan B den grad som er avtalt dersom frafall 29 Mye frafall blant kursdeltakerne Kritisk for oppstart Moderat Moderat Statistikk på gjennomføring/tilbakemelde til ledere hver uke - første gang Tilgjengelige prosjektressurser fra Får ikke gjort oppgavene, hindrer Alvorlig Ta opp raskt med PL STHF og Betanien er ikke reelt frigjort leveranser og oppstart opplæring fra linjeoppgaver 31 Teknisk svikt i kursadministrasjonssystem 32 Ikke tilgang på de rette ressursene (interne / eksterne) for at kvalitet og fremdrift skal kunne ivaretas j delprosjekter Mister oversikten over kurs, kursdeltakere og kursrom For dårlig kvalitet, for dårlig framdrift Moderat Moderat God kommunikasjon med leverandør, sikre backupsystem og avtale høy prioritet ved nedetid. Vurdere manuelt system i tillegg (Excel) Moderat Moderat Følges opp i fht. leveranser og kritiske frister 33 Forsinkelser i kritisk tidslinje / andre Forsinker oppstart opplæring. Moderat Moderat Følges opp i fht. leveranser og kritiske frister Kritisk for oppstart Miste oversikt i kursadministrasjonen Kritisk for kurslogistikken Alvorlig Høy Vurdere Exceloversikt i tillegg til læringsportal 35 Sen oppstart høsten 2012 som følge av Ubetydelig Behov for noe konsulentbistand manglende tilrettelegging vår 2012 For kort tid og for lite kompetanse til planleggingen, forsinker igangsetting av praktiske gjøremål Slått sammen med id Opplæringen har et for stort omfang til at implementeringen skal bli vellykket Rekker ikke å få alle sluttbrukerne gjennom klasseromskursene Ubetydelig 37 Rutiner / arbeidsprosesser foreligger ikke ved kursstart for opplæring 38 Mangel på prinsipielle avgjørelser fra sentrale beslutningstakere forhindrer delprosjekt opplæring fremdrift 39 Får ikke koordinert prosjektaktiviteter opp mot andre delprosjekter Forsinker opplæringen og kvaliteten Alvorlig Høy Følges opp i fht. leveranser og kritiske frister av opplæringen og oppstart Kan bli kritisk for oppstart Ubetydelig Får ikke gjort nødv avklaringer. Lav Lav Dårligere kvalitet og framdrift. 40 Kursdeltakere blir påmeldt feil kurs Forsinker kvalitet og gjennomføring Moderat Moderat på opplæringen 41 Teknisk svikt i kursmiljø Hindrer god gjennomføring av Moderat Moderat opplæringen 42 Sykdom blant flere sentrale bidragsytere Dårlig framdrift, dårlig kvalitet Moderat Moderat Klare avtaler med bidragsytere som sikrer til DP opplæring leveranser selv om enkeltpersoner blir syke 43 Framskynding av oppstarttidspunkt for innføring av DIPS Ubetydelig Ressurser må tilføres umiddelbart Delprosjekt opplæring får for kort tid til planlegging og gjennomføring av opplæring.

4 Side 4 av 6 44 Manglende eller uklare Krav til Løsningen 45 Forsinket leveranse fra de andre delprosjektene (Løsning, Konvertering, Integrasjon, Teknisk Infrastruktur) 46 Systemet og integrasjoner er ikke riktig konfigurert 47 Manglende ressurser til utarbeidelse av testcase. 48 Manglende testressurser til test gjennomføring Stor Vil ta mye lengre tid å utarbeide test caser; i verste fall må det utarbeides nye krav Testfase kan ikke starte i henhold til plan.kan medføre kortere tid til test og dermed redusert kvalitet. Mindre tid til akseptansetest Moderat Moderat Tett samarbeid med DP Løsning fra prosjekt oppstartsdato da det gjelder krav testbarhet. Alvorlig Kritisk Tett oppfølging og samarbeid. Dette gjelder spesielt integrasjoner og det er viktig å etablere en plan for overlevering fra integrasjon til test. Det kan føre til registrering av ugyldige feil som vil kreve mye tid fra prosjekt og system leverandør til å finne ut av. Alvorlig Høy Gjennomføring av Installasjon Test per Test Objekt hvor konfigurasjon er en del av. I ytterste konsekvens kan ikke test gjennomføres 49 System kompetanse hos test ressursene er lav 51 Oppgradering av lokalnett blir forsinket. DIPS i tykklient kan ikke brukes på uoppgradert LAN, de stedene det er påkrevet. Moderat Moderat Avklaring av ressurser for utarbeidelse av testcase må skje i samarbeid med løsning før 01. des Risiko er knyttet til ressurser for prøvekonvertering og utarbeidelse av case. DPL følger opp liste over nye navn Får ikke god nok test dekkning; stor Alvorlig Høy Avklaring av ressurser for gjennomføring av test må usikkerhet i vurdering av kvalitet på leveansen skje i samarbeid med løsning før 01. des. Moderat Store forsinkelser i test prosessen soalvorlig Kritisk Styrke test med DIPS kompetanse Moderat Moderat Fremdrift i LAN oppgradering går etter plan. 52 Svikt i SCCM som utrullingsverktøy Treg oppdatering av klientene, ved Moderat Moderat Prioritere STHF i Appw-omlegging på Klient. Ha endring av klientene. tilgjengelig kompetanse til oppstart. 53 Forsinket bemanning fra SP. Kvalifiserte SP-ressurser ikke tilgjengelig. Moderat Avklare ressursbehov med ass. prosjektleder SP. 54 Endring av DIPS-versjon i prosjektfasen. Feil i DIPS som krever oppgradering av tekniske komponenter (integrasjoner, klient, db) Forsinkelser i prosjektet (regresjonstesting) Moderat Moderat Være restriktive på hvilke DIPS-oppgraderinger som blir gjort i løpet av prosjektperioden. 55 Manglende kriserutiner (teknisk). DIPS blir utilgjengelig. STHF sin produksjon reduseres betraktelig. Moderat Moderat DP tekn,infrastruktur må sikre at SP har tilstrekkelig med rutiner i forhold til katastrofeløsning. 56 At MTU-integrasjoner mot DIPS ikke blir fulgt opp i prosjektet. 57 Helsenettlinjer mellom lokasjoner i STHF ikke oppgradert. MTU-integrasjoner blir utestående. Lav Inkludere MTU-integrasjonene i prosjektplanen. Ha god kommunikasjon med Integrasjon. Brukerne må benytte tynnklient Moderat Moderat Følge opp fremdrift i helsenettlinjer. Ha løsninger tilgjengelig li for Nordagutu som ikke oppgraderes før 58 Ulikt miljø på Datarom 1 og Datarom 2. Kan oppstå feil ved failover. Lav Lav 13/5 God konfigurasjonsstyring. Testing av failover, datarommene må være synkronisert og planlagt. 59 Bytte av datarom gir mye manuelt arbeid på Integrasjon. Kan ta lang tid før Integrasjoner er "oppe" ved bytte av datarom. Lav Lav Lage godt design av integrasjoner mht failover i oppstart av hovedprosjektet. 60 Dårlig konfigurasjonsstyring av Ikke kontroll på hva som testes når. Moderat Moderat Forankre prosess for konfigurasjonsstyring. prosjektmiljøene. Feilkonfigurasjon og retest. 61 Det kan oppstå behov for mer utstyr enn Økte kostnader for utstyr Moderat Moderat Kontinuerlig oppfølging av behov. Bruke planlagt eksisterende utstyr. 62 Lang behandlingstid/beslutningstid på changer Forsinkelse på viktige milepæler Moderat Moderat Være tidlig ute med å lage changer. Ta i bruk emergency change når det er nødvendig. 63 Manglende leveranse/ressurser av At enkelte integrasjoner ikke er klare til Alvorlig Høy Sikre tilstrekkelige int ressurser fra SP. Teamleder integrasjonspunkt fra 3. partslev. oppstart. Kan føre til utsatt oppstart for alle integrasjoner. Rask eskalering ved behov. 64 Forsinket utskiftning av Amtrix Forsinket testing av integrasjoner på planlagt integrasjonsplattform Moderat Samordning av planer med integrasjonstjenesteprosjektet så snart som mulig for å minimere konsekvens av sen leveranse. 65 Endringer i forutsetninger/føringer som krever reviderte bestillinger Nye bestillinger og nye tidsplaner Alvorlig Full kartlegging av parallelle HSØ-prosjekter som rokker ved hele prosjektplanen 66 Sen leveranse av Integrasjonsmiljøet Forsinket testing Moderat Sikre at testmiljø blir tilgengelig for prosjektet. Følge opp dette med Marco Fokusere på brannmursåpninger Ferdigstille design 67 Sen leveranse av prøvekonv Forsinket testing Alvorlig Plan med tilstrekkelig slakk og oppfølging på infrastruktur

5 Side 5 av 6 68 Planlagte ressurser kan ikke allokeres til delprosjekt som planlagt 69 RoS for RAD tar ressurser fra DIPSprosjektet. Prosjektoppgavene kan ikke gjennomføres som planlagt eller blir forsinket Moderat Moderat Oppfølging av ressursbestilling mot STHF, SP og DIPS sammen med hovedprosjektleder Få på plass nøkkelressurser for hver integrasjon Vi får en hybrid integrasjonsløsning. Ubetydelig RoS for RAD må stoppes helt SP-ressurser i DIPS-prosjektet blir ikke fristilt. Prosjektet blir forsinket 70 Driftsoppgaver (og manglende prioritering av prosjekter fra STHF) tar ressurser fra DIPS-prosjektet 71 Kopimiljø og DBer for avleverende systemer blir forsinket Moderat Prosjektet blir forsinket Alvorlig Høy Driftsoppgaver vil alltid prioriteres, må overvåke og sette inn andre der mulig. Prosjektet blir forsinket Moderat Kopimiljø for avleverende Sybase Dber er OK. Miljø for avleverende Oracle og SQL Dber er ikke klart. Venter på leveranse fra DP infrastruktur. Harald og Pål lager kopidatabaser av MI5, Dokbase og Betanien på ske02st 72 Konverteringsmiljø blir forsinket Prosjektet blir forsinket Alvorlig Arbeidet prioriteres. 73 Bemanning av vaske- og mapperessursene blir forsinket Prosjektet blir forsinket Alvorlig STHF deltakere i DP løsning utfører vasking, mens SP utfører mappingen. 74 STHF skal selv utføre mappingarbeidet Kvaliteten på konverterte data blir for dårlig Moderat SP utfører mappingarbeidet. De har den rette kompetansen og gjør arbeidet mer effektivt 75 Mangel på sentrale ressurser med riktig Kvalitet på leveranser blir dårligere. Alvorlig Høy Må eskaleres hos den enkelte ressurseier. kompetanse Milepæler nås ikke. 76 At elektroniske radiologi og lab Meldinger må da sendes på papir Moderat Moderat svarmeldinger mot primærhelsetjenesten stopper opp 77 Estimat for 3 partsleverandører er usikkert fordi man ikke har oversikt over omfang av oppgaver for 3.part Moderat At budsjettet må oppjusteres Moderat Høy Utarbeide gode kravspekk/integrasjonsdesign som avklarer integrasjonsløsningen og estimere kostnadsomfang Kvalitetssikre ved å få på plass endelige avtaler 78 Prosjektet får ikke tilstrekkelig antall Kurs kan ikke gjennomføres som Alvorlig Høy instruktører planlagt Dialog med klinikkene. 79 Kvalitet på konverterte data blir redusert pga Moderat kort tid til rydding, vasking og mapping 80 Forsinkelser i integrasjon mellom talegjenkjenning og DIPS kan føre til at dette ikke er klart til mai Manglende tilgang på uttrekk fra avgivende system ved STHF og Betanien Kvaliteten på data kan bli redusert mer enn ønskelig Hvis ikke talegjenkjenning kan tas i bruk står oppstart i fare Vil forsinke utarbeidelse av løsning. Overskridelse av tidsplan med hensyn til leveranser 82 DIPS Demomiljø har ikke en optimal ytelse Redusert kvalitet på utarbeidelse av løsning som følge av manglende mulighet for å lære opp interne ressurser i DIPS. Manglende fremdrift i henhold til planer. Forlenget periode for arbeidsgruppesamlinger. Økonomiske konsekvenser for bruk av HF ressurser. Forsinket leveranser til andre delprosjekter som DP Løsning har en avhengighetsforhold til. Moderat Høy Overvåke fremdrift. Vurdere flere ressurser jevnlig Alvorlig Høy Inngå endelig avtale med leverandør Teamleder for integrasjon på plass Utarbeide aktivitetsplan og følge opp leverandør tett Moderat Sikre at SP har tilgjengeliggjør nødvendig uttrekk på bestilling fra løsning. Konkrete bestillinger med tidsfrister Moderat Eskalering av risikopunkt med hensyn til femdrift til PL. Kontinuerlig dialog med PL og ass.dpl (SP) for adressering av funksjonalitet og ytelse 83 Budsjettert sykehuspartner ressurs i 80 % er ikke tilgjengelig for kjernegruppeaktiviteter som angår konfigurering av DIPS. Det er uklart hvor mange prosent SP ressurser er dedigert til ulike arbeidsgrupper i DP løsning. Dette gjelder SP ressurser som er budsjettert for i prosjektet og etterspurt. Skaper forsinkelser i forhold til mappingsaktiviteter i kjernegruppen. Moderat Sikre at stillingsprosent på SP ressurs i kjernegruppen er identifisert og tydelig bestilt. Sikre at SP ressurser som er etterspurt i henhold til budsjett har skriftlige stillingsprosenter i henhold til avtale. Det opprettholdes tett dialog med PL og Ass.DPL (SP) for å realisere tiltak.

6 Side 6 av 6 84 Demomiljø blir ikke tilgjengelig for nøkkelressurser i DP Løsning til 28. august Demomiljø fungerer ikke optimalt og er ikke tilpasset brukere DP Løsning. Redusert kvalitet på utarbeidelse av løsning som følge av manglende mulighet for å lære opp interne ressurser i DIPS. Manglende fremdrift i henhold til planer. Forlenget periode for arbeidsgruppesamlinger. Økonomiske konsekvenser for bruk av HF ressurser. Forsinket leveranser til andre delprosjekter som DP Løsning har en avhengighetsforhold til. Svært Alvorlig Bestilling av demomiljø gjøres i samarbeid med SP. Eskalering av risikopunkt med hensyn til femdrift til PL. Tidlig bestilling (mai 2012). Tydelig bestilling med hensyn til behov og frist for leveranse. Kontinuerlig dialog med PL og ass.dpl (SP) for adressering av tilganger, funksjonalitet og ytelse 85 Forsinkelser i arbeidsgruppens leveranser da arbeidsgruppen er sent etablert og for mye arbeid må tas igjen i løpet av høsten. Forsinket forankringsprosess opp mot økonomiavdelingen da utarbeidelse av prosedyrer er forsinket. 86 NPR krever at Bupdata og InfoMedix skal oppgraderes, av hensyn til ny versjon av NPR-rapport 87 Forsinkete leveranser fra DP Løsning vedrørende hvordan ny Dips-løsning skal settes opp 88 Behov for endring av konverteringsskriptet for psykiatrien STHF tar tid og genererer feil 89 Tida under konverteringshelgen blir for knapp 90 STHF greier ikke å etablere en forvaltningsorganisasjon til å ta over DIPS løsning ved overlevering fra prosjekt 91 At beslutning om felles database for STHF og Betanien blir reversert Arbeidskrevende å ta igjen tapt arbeid som følge av sen etablering. Redusert fremdrift og kvalitetsreduksjon på utarbeidelse av rutiner. Forkortet periode for forankring av nye prosedyrer opp mot økonomiavdelingen. Alvorlig Eskalering av utfordringer til prosjektledelsen. Vurdere mulighet for forlengelse av arbiedsgruppens arbeid ut januar 2013.Begrenset til regnskapsressurs i arbeidsgruppen. SP og STHF må bruke tid på oppgraderingen i stedet for konvertering til DIPS. Prosjektet blir forsinket Alvorlig Søke NPR om utsettelse. Fått avkalring på mail og dette er avklart. Konverteringsarbeidet forsinkes Moderat Tett samarbeid mellom DP løsning og DPkonvertering Kvaliteten på konverterte data blir for dårlig Moderat Tett samarbeid mellom DIPS-konsulenten og SPkonsulenten som kan tilpasningene i løsningen Nedtida blir lengre enn planlagt Moderat Moderat Utføre deltakonverteringer Utarbeide detaljert kjøreplan med tider Løsningen ikke forvaltes av STHF Alvorlig Høy Plan for funksjonell forvaltning må vedtas. STHF må prioritere ressurser. Prosjektet må replanlegge og dette føre til at vi ikke kan gå i oppstart som planlagt Svært Alvorlig Utarbeide saksgrunnlag, løftes til Adm. Dir i STHF og Betanien for å få en formell beslutning. Avklare mulighet for krypering jmf Wikborg Rein anbefaling 92 Agfa integrasjon er ikke klar til oppstart Moderat Prosjektet må replanlegge og må vurdere å utsette oppstart 93 Teknisk løsningsdesign avviker fra forprosjektrapporten og avviket aksepteres ikke av foretaket. 94 Mange feil avdekkes i test av prøvekonvertering Moderat Gjennomførbarhetsanalyse må gjennomføres, prosjektet blir betydelig forsinket Feilretting kan medføre nye feil. Testløp kan ikke fullføres før oppstart Alvorlig Kritisk Inngå endelig avtale med leverandør Ressursallokering og egen teamleder Detaljere fremdrift Alvorlig Når teknisk løsningsdesign er kvalitetssikret internt i SP må dokumentet presenteres foretaket. Moderat Høy Overvåke fremdrift. Vurdere å forlenge testperiode.

RISIKOANALYSE - 2012/2013. Oversikt over utvikling av prosjektgjennomføringsrisiko

RISIKOANALYSE - 2012/2013. Oversikt over utvikling av prosjektgjennomføringsrisiko Side 1 av 10 : DIPS STHF og Betanien RISIKOANALYSE - 2012/2013. Oversikt over utvikling av prosjektgjennomføringsrisiko Id Uønsket hendelse Konsekvens (beskrivelse) Forsinket leveranse av tekninsk Forsinket

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

pr. 31. desember 2014

pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 13.2.2015 Styresak 17-2015 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

Overordnet oppstartsplan

Overordnet oppstartsplan 1 / 18 Overordnet oppstartsplan 2013 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 1.1 MÅL MED OVERORDNET OPPSTARTSPLAN... 4 2

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Konsolidering av EPJ i Helse Vest Normkonferansen 2015 Bergen: Hotel Scandic Ørnen 15.10.15

Konsolidering av EPJ i Helse Vest Normkonferansen 2015 Bergen: Hotel Scandic Ørnen 15.10.15 Konsolidering av EPJ i Helse Vest Normkonferansen 2015 Bergen: Hotel Scandic Ørnen 15.10.15 Prosjektleder: Harald Kaada, Helse Vest IKT Agenda EPJ Konsolidering - Hva og hvorfor? Gjennomføring Erfaringer

Detaljer

Versjon 0.2 Dato

Versjon 0.2 Dato Ansvarlig: Marit Hellum/Bente K.S. Roel Side 1 av 5 Bakgrunn Styrene i Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) har vedtatt fusjon mellom HH og HiL, gjeldende fra 1.1.2017. Styrene og

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Vedlegg 3 Versjon 1.0 Rammeavtale for konsulenttjenester Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksnummer: 14/00061 Vedlegg 3: Kravspesifikasjon

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Overordnet risikorapport for SØ

Overordnet risikorapport for SØ Overordnet risikorapport for SØ Periode: 15.09 15.10.2014 Dato: 03.11.2014 Side 1 av 11 OVERORDNET RISIKORAPPORT Dato: 03.11.2014 RAPPORTPERIODE: 15.9 15.10 SAMLET VURDERING Risikobildet kan kobles til

Detaljer

DIPS Hovedprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Forprosjekt DIPS fase 2

DIPS Hovedprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Forprosjekt DIPS fase 2 1 / 12 Sykehuset Telemark og Betanien Forprosjekt DIPS fase 2 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSUMMERING OG ANBEFALING...3 2 BAKGRUNN FOR FASE 2...4 2.1 FØRINGER FRA

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Forebyggende rutiner/ Prosedyrer. Mulig årsak/ begrunnelse

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Forebyggende rutiner/ Prosedyrer. Mulig årsak/ begrunnelse NIVÅ 1, Overføringsprosjektet OUS Ahus Risikovurderingsprosess startet 14.01.10. forslag til styringsgruppen 04.02.10. 1. Kartlegging og risikovurdering av mulige risikofaktorer Sannsynlighet Konsekvens

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 021-2013 INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 021-2013 INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 021-2013 INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar Oslo universitetssykehus

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS statusrapport

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Veiledning til prosjektgjennomføring ved cm anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional

Detaljer

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting Temaer Forventninger Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst Prioriteringer

Detaljer

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 Anskaffelsesnummer: 14/0038 Saksnummer: 2014/00380 Difis kontaktperson: Herman Valen Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 055-2013 INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Styret slutter seg til planen for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Mulige konsekvenser Meget liten Liten. Mulig årsak/ begrunnelse

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Mulige konsekvenser Meget liten Liten. Mulig årsak/ begrunnelse NIVÅ 1, Overføringsprosjektet OUS Ahus Revidert av felles prosjektseretariat 25.03.10. 1. Kartlegging og risikovurdering av mulige risikofaktorer Sannsynlighet Konsekvens ID Risikofaktorer som skal Kartlegges

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Testing i smidigavtalen (SSA-S) Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi. Testdagen ODIN 24. september 2014.

Testing i smidigavtalen (SSA-S) Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi. Testdagen ODIN 24. september 2014. Testing i smidigavtalen (SSA-S) Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Testdagen ODIN 24. september 2014. Mari Vestre: Cand Real i informatikk fra UiO 1985 Jobbet som prosjektleder, testleder, linjeleder Laget

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal

Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal 04.05.2017 Hilde Myhren Lege, PhD Oslo universitetssykehus Ass.programleder Regional klinisk løsning RKL et program mange prosjekt Program

Detaljer

Nytt PAS/EPJ-system i Helse Bergen. Pasientsikkerhetskonferansen Fagdirektør Alf Henrik Andreassen

Nytt PAS/EPJ-system i Helse Bergen. Pasientsikkerhetskonferansen Fagdirektør Alf Henrik Andreassen Nytt PAS/EPJ-system i Helse Bergen -utfordres pasientsikkerheten? Pasientsikkerhetskonferansen 30.09.2010 Fagdirektør Alf Henrik Andreassen Bakgrunn PIMS+DOCULIVE Pasientadministrativt og elektronisk journalsystem

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Risikoanalyse i arkivarbeidet Ta sjansen?

Risikoanalyse i arkivarbeidet Ta sjansen? Risikoanalyse i arkivarbeidet Ta sjansen? Jorunn Bødtker, 23. mars 2010 1 Risikoanalyse - NA 23.3.2010 - Jorunn Bødtker Begreper Norsk standard 5814:2005 og ISO 27002 Risiko: Muligheten for å lide tap

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 51/17 Program K2- videre med SAP (HMN LØ fase 2) Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/6 Anne Trine Kjeldstad Anne Marie Barane Dato for styremøte 22. juni 2017

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato

PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato 1 Introduksjon PLO prosjektet ble startet høsten 2011, og i løpet av 2014 ble det igangsatt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5: Testing og godkjenning For Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5 Testing og godkjenning Innholdsfortegnelse 1.1 OMFANG... 3 1.1.1 Systemtest 3 1.1.2 Godkjenningsprøve 3 1.2 GJENNOMFØRING...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet.

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Delmål 1 Alle ansatte i helseforetakene skal enkelt ha tilgang til nødvendige retningslinjer

Detaljer

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart Avtale om utviklingstjenester Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart mellom Økonomi og planavdelingen (heretter kalt Kunden) For Kunden (Sted/dato, underskrift, tittel):..., den.... Universitetes

Detaljer

Prosjektdirektiv. Regional Radiologiløsning

Prosjektdirektiv. Regional Radiologiløsning 1 / 12 Regional Radiologiløsning GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

UNN KIS Prosjekt- og fremdriftsplan

UNN KIS Prosjekt- og fremdriftsplan UNN KIS Prosjekt- og fremdriftsplan Bilag K4 til Kjøpsavtale UNN KIS 1 1. Introduksjon Leverandøren skal i dette dokumentet oppgi forventet leveringstid (milepæler) og en detaljert prosjektplan hvor ansvarsforhold

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ og SØ v5

ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ og SØ v5 ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med og v5 Mål Sikre en trygg overgang mellom utbygging og drift og en robust igangsettelse av prøvedrift operasjon fra 22.09.15 og KIB 2 Dato: 15.06.15 Deltakerliste: Nina Kristiansen

Detaljer

NOTAT VEDR. FORVALTNING

NOTAT VEDR. FORVALTNING NOTAT VEDR. FORVALTNING 1 INNLEDNING IKT Agder samarbeidet har ila de siste 1-2 årene anskaffet nye systemer for håndtering av arkiv og saksbehandling og for ERP. Løsningene som er implementert gir nye

Detaljer

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekt Regional standardisering klinisk

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Oppgradering til versjon 7.10

Oppgradering til versjon 7.10 Oppgradering til versjon 7.10 Kristin Sørli Ommundsen Oppgradering https://www.flickr.com/photos/danielvoyager/ Oppgradering «Alle kunder skal oppgraderes til versjon 7.10. Vi informerer om oppgraderingsløpet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Delrapport Rapportperiode Pr. 20.08.2010 Ansvarlig Adm. Dir Nils Fr. Wisløff og adm. Dir Øyvind

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 Hensikten med prosjektet..3 2 Prosjektets målsetning...

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2015 Risikoområde Fullføring av Masterplan og nytt bygg medfører nye lokaler for nesten alle ansatte. Leveranse Sykehuspartner I løpet av 2015 vil tilnærmet alle ansatte

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.5. Folkeregisteret i Norsk Helsenett Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Vedlegg: Oversikt over ansvarsfordeling mellom superbrukere, ledere, fagsystemkontakter og avdeling for elektronisk forvaltning

Vedlegg: Oversikt over ansvarsfordeling mellom superbrukere, ledere, fagsystemkontakter og avdeling for elektronisk forvaltning Vedlegg: Oversikt over ansvarsfordeling mellom, ledere, fagsystemkontakter og avdeling for 1 Nye 1.1 Oppnevning av 1.2 Opplæring av Sette av tid og prioritere nødvendig opplæring. 1.3 Produksjonskrav Sørge

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07069 Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015 Sammendrag: Styret får en rapport om status for samlet plan SØ 2015

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer