RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2015 april-juni (urevidert)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2015 april-juni (urevidert)"

Transkript

1 RAPPORT FOR 2. KVARTAL april-juni (urevidert)

2 OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår og stabil tilgang til finansiering for kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver. FINANSIELLE NØKKELTALL (Beløp i NOK ) januar-juni januar-juni RESULTAT Netto renteinntekter Kjerneresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning etter skatt 2 12,20 % 5,72 % 6,13 % Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat) 2 12,42 % 11,93 % 12,82 % Totalkapitalavkastning etter skatt 2 0,24 % 0,12 % 0,12 % Totalkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat) 2 0,24 % 0,25 % 0,26 % UTLÅN Utbetaling nye lån Samlede utlån LIKVIDITET INNLÅN Nye innlån Tilbakekjøp av egne obligasjoner Tilbakebetaling Samlede innlån FORVALTNINGSKAPITAL KVARTALSRAPPORT / SIDE 2 EGENKAPITAL Egenkapital Totalkapitaldekning 17,76% 14,58% 14,53% Kjernekapitaldekning 15,48% 12,19% 12,26% Ren kjernekapitaldekning 14,04% 12,19% 12,26% 1 Resultat etter skatt justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter 2 Annualisert avkastning etter skatt i prosent av gjennomsnittlig kapital 3 Hovedstol

3 MER LANGSIKTIGE LÅN Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 404 millioner kroner i andre kvartal. Resultatet etter skatt var 480 millioner kroner mot tre millioner kroner i samme periode i. Økningen i resultat etter skatt skyldes urealiserte gevinster på finansielle instrumenter. Egenkapitalavkastningen var på 12,20 prosent. I andre kvartal er utlånsporteføljen noe redusert i tråd med lavere låneetterspørsel og en reduksjon i porteføljen med lån til sertifikatvilkår. Utviklingen støtter opp under Kommunalbankens tilpasning til høyere kapitalkrav det kommende året. Andelen lån med løpetid over ett år har økt. UTLÅN Utlånsporteføljen ble redusert med 1,5 milliarder kroner i andre kvartal mot en økning på 2,52 milliarder kroner i samme periode i fjor. Reduksjonen i utlånsporteføljen skyldes en nedgang i andelen lån med løpetid under ett år. Utbetaling av nye lån i andre kvartal utgjorde 8,0 milliarder kroner, sammenlignet med 11,0 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Kommunalbankens samlede utlån utgjorde 253,1 milliarder kroner per 30. juni. Siden årsskiftet har utlånsporteføljen økt med 6 milliarder kroner (2,4 prosent). Til sammenligning hadde Kommunalbanken i samme periode i fjor en vekst på 6,6 milliarder kroner (2,8 prosent). Totalt ble det i første halvår utbetalt nye lån på 24,7 milliarder kroner, mot 22 milliarder kroner i tilsvarende periode i. I april utstedte banken sitt første benchmark-lån i amerikanske dollar med 10 års løpetid. Lånet gir Kommunalbanken en komplett yield-kurve av utestående benchmark-lån og var et resultat av målbevisst arbeid over tid. Transaksjonen ble betydelig overtegnet og ble priset i nedre del av indikert prisintervall. Investorene fordelte seg geografisk mellom Europa, USA/ Sør-Amerika og Asia. I første halvår ble det totalt utstedt obligasjoner for 52,7 milliarder kroner i 11 valutaer, mot 79,4 milliarder kroner i samme periode i fjor. Kommunalbanken har høyest oppnåelige kredittrating AAA/Aaa fra Standard & Poor s og Moody s. LIKVIDITETSFORVALTNING Likviditetsreserven tilsvarer over tid bankens netto finansieringsbehov i ett år, og er plassert slik at institusjonen kan dekke alle forpliktelser de kommende 12 måneder uten ny innlåning. Likviditetsporteføljen er i all hovedsak plassert i utenlandsk valuta og størrelsen på porteføljen oppgitt i norske kroner varierer med kronekursen. Per 30. juni hadde Kommunalbanken en likviditetsportefølje på 131,5 milliarder kroner, opp fra 120,6 milliarder i samme periode i Q Q UTLÅNSVEKST (tall i milliarder kroner) Q Q1 Q2 Q3 NYE INNLÅN januar-juni Q4 Q1 Q2 INNLÅN Kommunalbanken finansierer utlån til kommunal sektor gjennom innlån i kapitalmarkedene. Innlånsaktiviteten i andre kvartal har vært god og totalt ble det utstedt obligasjoner for 20,4 milliarder kroner fordelt på 77 låneopptak i 8 valutaer. Likviditetsforvaltningen er underlagt konservative retningslinjer. Porteføljen har i andre kvartal, i tråd med den gjeldende strategien, vært plassert i rentepapirer utstedt av stater, delstater, regionale myndigheter, multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner med høy kredittverdighet. Offentlige nisjemarkeder 39 % Referanselån 31 % Japansk retail 23 % Privat plasserte lån 7 % 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 3 1 Resultat justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter.

4 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 4 RESULTAT Resultat etter skatt i 2. kvartal var 480 millioner kroner, opp fra 3 millioner i samme periode i fjor. Økningen i resultat etter skatt skyldes urealiserte gevinster på finansielle instrumenter i kvartalet mot urealiserte tap i samme periode i. Netto renteinntekter i andre kvartal var 404 millioner kroner, opp fra 352 millioner kroner i samme periode i fjor. Både utlånsvirksomheten og likviditetsforvaltningen bidrar med gode marginer. Det ble resultatført urealiserte gevinster på finansielle instrumenter på 295 millioner kroner i andre kvartal, mot et urealisert tap på 317 millioner i andre kvartal i. Gevinstene skyldes i hovedsak prisendringer for sikringsderivater knyttet til bankens innlån i kvartalet. Resultat etter skatt var på 520 millioner kroner i første halvår, mot 233 millioner i samme periode i fjor. Netto renteinntekter utgjorde 803 millioner i første halvår, mot 731 millioner i. Kjerneresultat¹ i første halvår er 528 millioner kroner, mot 486 millioner i første halvår. Det ble resultatført urealiserte tap på finansielle instrumenter på 13 millioner kroner i første halvår, mot urealiserte tap på 347 millioner i samme periode i fjor. Tilbakekjøp av egne obligasjoner, ga et resultat fra markedstransaksjoner i 2. kvartal på én million kroner, det samme som i tilsvarende periode i. Det er lite aktivitet på dette området på grunn av høy likviditet i markedet. Kommunalbanken oppnådde en avkastning på egenkapital i første halvår på 12,23 prosent, mot 5,72 prosent i samme periode i fjor. Justert for urealiserte verdiendringer var egenkapitalavkastningen 12,42 prosent, mot 11,93 prosent i første halvår. KAPITAL Tellende ansvarlig kapital utgjorde per 30. juni 12,20 milliarder kroner, og ren kjernekapital 9,7 milliarder. Det er tilført ny aksjekapital på én milliard i andre kvartal. Kjernekapitalen utgjorde 10,7 milliarder kroner, basert på utstedelse av en fondsobligasjon i kvartalet. Forvaltningskapitalen viser en nedgang på 26,4 milliarder kroner fra årsskiftet. Kommunalbanken hadde ved utgangen av andre kvartal en ren kjernekapitaldekning på 14,04 prosent, kjernekapitaldekning på 15,48 prosent og total kapitaldekning på 17,76 prosent. UTSIKTENE FREMOVER Kommunalbanken forventer at kommunal sektors viktige velferdsinvesteringer gir god etterspørsel etter lån fremover. Dette skyldes kommunenes tilpasning til store samfunnsendringer som blant annet den demografiske utviklingen. Markedet for å gi finansiering til kommunesektoren er preget av god konkurranse. En betydelig andel av finansieringen kommer direkte fra kapitalmarkedet og det er forventet at andelen vil fortsette å øke i tråd med utviklingen siste år. Dette markedet kjennetegnes ved lån med kortere løpetider, noe som kan gi kommunesektoren økt refinansieringsrisiko. Kommunalbanken har en sentral rolle for å sikre at norske kommuner også har tilgang til langsiktig finansiering av sine velferdsinvesteringer med lang investeringshorisont, uavhengig av tilgang på kreditt i finansmarkedet forøvrig. Kommunalbanken er i dag tilstrekkelig kapitalisert med hensyn til myndighetspålagte krav. Fra og med juli 2016 har Finansdepartementet besluttet å heve det motsykliske Oslo, 28. august Styret for Kommunalbanken AS FORDELING AV RESULTAT ETTER SKATT (tall i millioner kroner) Resultat etter skatt 520 Netto renteinntekter Urealiserte verdiendringer Resultat etter skatt 233 jan-juni jan-juni Gevinst/tap på markedstransaksjoner kapitalbufferkravet fra 1 prosent til 1,5 prosent. Kommunalbanken vil innrette virksomheten slik at kapitaliseringen oppfyller alle regulatoriske krav til enhver tid. Vi bekrefter at selskapets halvårsregnskap for perioden 1. januar juni etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, og de mest sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer selskapet står overfor i neste regnskapsperiode.

5 RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK ) Note april-juni januar-juni april-juni januar-juni Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter Netto gevinst/(tap) på markedstransaksjoner Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for regnskapsperioden Andel tilordnet aksjonær Andel tilordnet fondsobligasjonseiere TOTALRESULTAT (Beløp i NOK ) Note Apriljuni Januar-juni April-juni Januar-juni Resultat for regnskapsperioden Andre innregnede inntekter og kostnader Poster som ikke omklassifiseres til resultat Aktuarmessig gevinst/(tap) på pensjonsforpliktelse Herav skatt Sum andre innregnede inntekter og kostnader Totalresultat for perioden KVARTALSRAPPORT / SIDE 5

6 BALANSE (Beløp i NOK ) Note 30. juni 30. juni 31. desember Eiendeler Fordringer på kredittinstitusjoner 3, Utlån til kunder 3,4, Sertifikater og obligasjoner 3,4,7, Finansielle derivater 3, Utsatt skattefordel Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 3, Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld 3,4, Finansielle derivater 3, Annen gjeld Betalbar skatt Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital 3, Sum gjeld Innskutt egenkapital Fondsobligasjon Opptjent egenkapital Totalresultat for perioden Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital KVARTALSRAPPORT / SIDE 6

7 ENDRINGER I EGENKAPITAL (Beløp i NOK ) 1. januar juni Aksjekapital og annen innskutt egenkapital Fondsobligasjon Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 1. januar Resultat for perioden Sum andre innregnede inntekter og kostnader Utstedelse av fondsobligasjon Kapitalforhøyelse* Utbytte for Egenkapital per 30. juni januar juni Aksjekapital og annen innskutt egenkapital Fondsobligasjon Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 1. januar Resultat for perioden Sum andre innregnede inntekter og kostnader Utbytte for Egenkapital per 30. juni januar desember Aksjekapital og annen innskutt egenkapital Fondsobligasjon Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 1. januar Resultat for perioden Sum andre innregnede inntekter og kostnader Utbytte for Egenkapital per 31. desember *Kapitalforhøyelsen på 1 milliard kroner i var innbetalt ved utgangen av 2. kvartal, mens registrering i foretaksregisteret ble fullført i begynnelsen av juli. 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 7

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i NOK ) januar-juni januar-juni Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Utbetaling av garantiprovisjon og transaksjonskostnader Gevinst ved realisasjon av finansielle instrumenter Utbetaling til drift Betalt skatt Netto utbetaling av lån til kunder Netto (økning)/reduksjon i kortsiktige plasseringer Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer Netto (økning)/reduksjon i andre eiendeler Netto økning/(reduksjon) i annen gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon Utbetaling av utbytte Innbetaling av aksjekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum kontantstrøm Justering for valutakursendringer Netto kontantstrøm etter valutakursendringer Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden Herav 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 8 Fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid

9 REGNSKAPSPRINSIPPER Kommunalbanken utarbeider regnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU. Regnskapet for 2. kvartal er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og følger samme regnskapsprinsipper som beskrevet i årsregnskapet for. Fondsobligasjon Det er utstedt en fondsobligasjon i juni, pålydende 1 milliard norske kroner. Denne er, basert på at det ikke anses å foreligge kontraktuelle forpliktelser til å betale renter og hovedstol, klassifisert som egenkapital i henhold til IAS 32 Finansielle instrumenter: Presentasjon. Rentekostnader behandles som utbytte, og presenteres som en reduksjon av Opptjent egenkapital. Utarbeidelse av regnskapet i samsvar med IFRS krever at ledelsen anvender estimater og skjønnsmessige vurderinger som påvirker bokførte verdier av eiendeler og gjeld, og inntekter og kostnader. Estimater og skjønnsmessige vurderinger baseres på historisk erfaring og forventninger om fremtidig utvikling, og faktiske resultater kan avvike fra de estimerte. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked eller hvor det ikke er tilgjengelige noterte priser på balansedagen fastsettes ved hjelp av verdsettelsesteknikker. Verdifastsettelse krever at ledelsen gjør vurderinger og bruker forutsetninger knyttet til kredittrisiko og likviditetsrisiko knyttet til finansielle instrumenter. Selv om skjønnsmessige vurderinger og forutsetninger baserer seg i størst mulig grad på faktiske markedsforhold på balansedagen, kan de øke usikkerheten i regnskapsførte beløp. NOTE 1 Netto renteinntekter (Beløp i NOK ) april-juni januar-juni april-juni januar-juni Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum renteinntekter Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lån Sum rentekostnader Netto renteinntekter NOTE 2 Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter (Beløp i NOK ) april-juni januar-juni april-juni januar-juni Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 9

10 NOTE 3 Klassifisering av finansielle instrumenter (Beløp i NOK ) Per 30. juni Totalt FVO Til virkelig verdi Holdt for handels formål Virkelig verdisikring Holdt til forfall Utlån og fordringer Andre forpliktelser Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Sum finansiell gjeld Per 30. juni Totalt FVO Til virkelig verdi Holdt for handels formål Virkelig verdisikring Holdt til forfall Utlån og fordringer Andre forpliktelser Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Sum finansiell gjeld KVARTALSRAPPORT / SIDE 10 Per 31. desember Totalt FVO Til virkelig verdi Holdt for handels formål Virkelig verdisikring Holdt til forfall Utlån og fordringer Andre forpliktelser Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Sum finansiell gjeld

11 NOTE 4 Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi Benyttede metoder for fastsettelse av virkelig verdi faller inn under tre kategorier, som reflekterer forskjellig grad av verdsettelsesusikkerhet. Nivå 1: Bruk av noterte priser i aktive markeder Nivå 2: Bruk av verdsettelsesmetoder med observerbare markedsdata som input Nivå 3: Bruk av verdsettelsesmetoder hvor input er basert på vesentlig grad av ikke-observerbare data/estimater Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi i Kommunalbankens balanse per 30. juni fordeler seg på følgende måte i virkelig verdi hierarkiet: (Beløp i NOK ) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi Avstemming av endringer i Nivå 3 Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsgjeld Ansvarlig lånekapital Finansielle derivater Balanseført verdi per 31. desember Kjøp Salg Nye utstedelser Nedbetaling Overføring til Nivå Overføring ut av Nivå Gevinst/tap resultatført i perioden Balanseført verdi per 30. juni Beholdninger som beløper seg til om lag 9 milliarder kroner er overført fra nivå 1 til nivå 2 i 2. kvartal. Overføringer til og fra nivå 3 skyldes hovedsakelig endring i tilgang på observerbare inndata til verdsettelsesmetoder i perioden, samt refinansiering/produktskifter for Utlån til kunder. Realiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter i Nivå 3 er presentert i resultatregnskapet som "Netto gevinst/tap på markedstransaksjoner", mens urealisert gevinst/tap er presentert som "Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter". Urealisert gevinst/tap valuta er presentert som "Netto renteinntekter". Opplysninger om verdsettelsesmetoder: De finansielle instrumentenes struktur og egenskaper definerer hvilken verdsettelsesmetode som benyttes for å fastsette virkelig verdi. Virkelig verdi av instrumenter uten innebygde derivater eller opsjonselementer fastsettes ved hjelp av en diskonteringsmetode, hvor diskonteringsrenten utledes av relevante observerbare pengemarkedsrenter og eventuelle andre risikofaktorer som har betydning for verdiutviklingen. Dersom slike risikoparametere ikke kan observeres på balansedagen, kan ledelsen gjøre vurderinger og anvende estimater ved fastsettelse av virkelig verdi. Finansielle instrumenter med innebygde derivater eller opsjonselementer verdsettes ved hjelp av opsjonsprisingsmodeller som bruker både markedsdata og estimater som inndata. De mest signifikante ikke-observerbare data benyttet i verdsettelse i nivå 3, er kredittrisikopåslag for finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked. Tabellen nedenfor viser effekten av en 10 bp endring i diskonteringsrenten for relevante eiendeler og gjeldsposter innenfor nivå 3 per 30. juni. 30. juni Utlån til kunder -219 Sertifikater og obligasjoner -8 Finansielle derivater -48 Obligasjonsgjeld -230 Ansvarlig lånekapital -2 Total KVARTALSRAPPORT / SIDE 11

12 NOTE 5 Utlån til kunder (Beløp i NOK ) 30. juni 30. juni 31. desember Hovedstol Påløpte renter Justering til virkelig verdi Totalt NOTE 6 Obligasjonsgjeld (Beløp i NOK ) 30. juni 30. juni 31. desember Obligasjonsgjeld per 1. januar (nominell verdi) Nye utstedelser Nedbetalinger Amortisering Valutajustering Obligasjonsgjeld ved periodens slutt (nominell verdi) Påløpte renter Justering til virkelig verdi Sum obligasjonsgjeld NOTE 7 Sertifikater og obligasjoner (Beløp i NOK ) Sertifikater og obligasjoner fordelt per type utsteder 30. juni 30. juni 31. desember Norge Utstedt av andre Utland Utstedt av offentlige¹ Utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner ¹Herunder, sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av stater, sentralbanker, delstater, regionale myndigheter og multilaterale utviklingsbanker. Sertifikater og obligasjoner fordelt på gjenværende løpetid 30. juni 30. juni 31. desember Under 1 år år Over 5 år Sum sertifikater og obligasjoner KVARTALSRAPPORT / SIDE 12

13 NOTE 8 Kreditteksponering i sertifikater og obligasjoner Tall i tabellen representerer faktisk kreditteksponering Eksponering per 30. juni Forfall < 1 år > 1 år Risikoklasse A-1 A-2 A-3 Ikke ratet A AA AAA Ikke ratet Totalt Stater og sentralbanker Multilaterale utviklingsbanker Regionale myndigheter Finansinstitusjoner Verdipapirisering Covered bonds Totalt Tall i tabellen representerer faktisk kreditteksponering Eksponering per 30. juni Forfall < 1 år > 1 år Risikoklasse A-1 A-2 A-3 Ikke ratet A AA AAA Ikke ratet Totalt Stater og sentralbanker Multilaterale utviklingsbanker Regionale myndigheter Finansinstitusjoner Verdipapirisering Covered bonds Totalt KVARTALSRAPPORT / SIDE 13

14 NOTE 9 Fondsobligasjon Kommunalbanken har utstedt et hybridkapitalinstrument i form av en fondsobligasjon i juni, pålydende 1 milliard norske kroner. Obligasjonen er evigvarende, men Kommunalbanken kan tilbakebetale kapitalen på gitte tidspunkter, første gang fem år etter utstedelse. Det betales kvartalsvis flytende rente på obligasjonen, med betingelser 3 måneders Nibor pluss 1,5 prosent. Basert på at avtalevilkårene for obligasjonen tilfredsstiller kravene i EUs CRR-regelverk inngår obligasjonen i Kommunalbankens kjernekapital for kapitaldekningsformål. Vilkårene innebærer at banken har en ensidig rett til å ikke betale renter eller hovedstol til investorene. Det anses således å ikke foreligge kontraktuelle forpliktelser til å betale renter og hovedstol, slik at obligasjonen ikke oppfyller kravene til forpliktelse i IAS 32 Finansielle instrumenter: Presentasjon. Fondsobligasjonen er ut fra dette klassifisert som egenkapital i Kommunalbankens balanse. Obligasjonen er presentert som Fondsobligasjon innenfor egenkapitalen. Rentekostnadene presenteres ikke på linjen Rentekostnader, men som en reduksjon i Opptjent egenkapital, tilsvarende som utbytte til eier/aksjonær. Fordelen av skattefradrag for rentene isolert øker Opptjent egenkapital, og presenteres ikke som reduksjon av linjen Skattekostnad, fordi denne fordelen tilfaller selskapets eier/aksjonær. For annet kvartal er det påløpt renter på 1 million kroner. Tilordning av periodens resultat til henholdsvis aksjonær og fondsobligasjonseiere fremkommer av resultatoppstillingen og i oppstillingen over endringer i egenkapital. Som del av egenkapitalen måles fondsobligasjonen til kostpris. 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 14

15 NOTE 10 Ansvarlig kapital (Beløp i NOK ) 30. juni 30. juni Ren kjernekapital Innbetalt aksjekapital og annen nnskutt egenkapital Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte resultater Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 0 0 Balanseført utsatt skattefordel * 0 0 Andre immaterielle eiendeler Påregnelig utbytte Justeringer i ren kjernekapital knyttet til regulatoriske filtre Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 0 Sum ren kjernekapital Annen godkjent kjernekapital Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lån Evigvarende ansvarlig lånekapital 0 0 Sum av fondsobligasjoner som ikke kan utnyttes som kjernekapital 0 0 Sum tilleggskapital Sum ansvarlig kapital *Kun ikke reverserende utsatt skatt skal trekkes fra her. Ansvarlig kapital er beregnet i henhold til Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak. Urealisert gevinst/tap som oppstår som følge av endringer i egen kredittverdighet omfatter gjeld stiftet gjennom utstedelse av obligasjoner og gjennom inngåelse av derivatkontrakter. NOTE 11 Kapitaldekning (Beløp i NOK ) 30. juni Kredittrisiko (Standardmetode) Bokført verdi Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Herav norske kommuner Offentlig eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Finansinstitusjoner Herav motpartsrisiko for derivater Engasjementer med sikkerhet i boligeiendom Obligasjoner med fortrinnsrett Øvrige engasjementer Verdipapirisering Tilleggskrav for CVA-risiko Sum kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko (Basismetode) Minimumskrav ansvarlig kapital Kapitaldekning 17,76 % Kjernekapitaldekning 15,48 % Ren kjernekapitaldekning 14,04 % 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 15

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Januar-mars (urevidert)

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Januar-mars (urevidert) RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Januar-mars (urevidert) OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Kommunalbanken Norge Årsrapport 2011. 85år 1927-2012. 1 Årsrapport 2011 KBN

Kommunalbanken Norge Årsrapport 2011. 85år 1927-2012. 1 Årsrapport 2011 KBN Kommunalbanken Norge Årsrapport 2011 85år 1927-2012 1 Årsrapport 2011 KBN Finansielle nøkkeltall (Beløp i NOK 1 000 000) 2011 2010 RESULTAT Rentenetto 1 582 1 197 Kjerneresultat 1 1 138 808 Resultat før

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Kommunalbanken Norge Årsrapport 2010

Kommunalbanken Norge Årsrapport 2010 1927-2010 Kommunalbanken Norge Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 KBN Kommunalbankens overordnede mål er å bidra til at kommunene oppnår gode lånebetingelser for å virkeliggjøre de kommunale velferdsoppgavene

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for første kvartal 2013 Urevidert Hovedtall FØRSTE KVARTAL 2013 I første kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 28,3 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2013. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2015

Kvartalsrapport 2/2015 Kvartalsrapport 2/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Kommunekreditt Kvartalsregnskap 2/2015 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Erklæring 9 Noter

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Boligkreditt Resultatregnskap 2. kvartal 2015

Boligkreditt Resultatregnskap 2. kvartal 2015 Boligkreditt Resultatregnskap 2. kvartal 2015 Innhold Styrets kvartalsrapport per 30. juni 2015... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i perioden...

Detaljer

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert Urevidert Side 2 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene i Eika Gruppen og OBOS-banken (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering

Detaljer

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Innhold Resultatregnskap..................................................................

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

NÆRINGSKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway

NÆRINGSKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway NÆRINGSKREDITT Resultatregnskap 3. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsberetning 3. kvartal 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...5 Resultatregnskap

Detaljer

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert dnbnor.no Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Innledning er DnB NOR-konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 1. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 1. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 1. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...5 Resultatregnskap...6

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av

Detaljer