RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2015 april-juni (urevidert)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2015 april-juni (urevidert)"

Transkript

1 RAPPORT FOR 2. KVARTAL april-juni (urevidert)

2 OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår og stabil tilgang til finansiering for kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver. FINANSIELLE NØKKELTALL (Beløp i NOK ) januar-juni januar-juni RESULTAT Netto renteinntekter Kjerneresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning etter skatt 2 12,20 % 5,72 % 6,13 % Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat) 2 12,42 % 11,93 % 12,82 % Totalkapitalavkastning etter skatt 2 0,24 % 0,12 % 0,12 % Totalkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat) 2 0,24 % 0,25 % 0,26 % UTLÅN Utbetaling nye lån Samlede utlån LIKVIDITET INNLÅN Nye innlån Tilbakekjøp av egne obligasjoner Tilbakebetaling Samlede innlån FORVALTNINGSKAPITAL KVARTALSRAPPORT / SIDE 2 EGENKAPITAL Egenkapital Totalkapitaldekning 17,76% 14,58% 14,53% Kjernekapitaldekning 15,48% 12,19% 12,26% Ren kjernekapitaldekning 14,04% 12,19% 12,26% 1 Resultat etter skatt justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter 2 Annualisert avkastning etter skatt i prosent av gjennomsnittlig kapital 3 Hovedstol

3 MER LANGSIKTIGE LÅN Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 404 millioner kroner i andre kvartal. Resultatet etter skatt var 480 millioner kroner mot tre millioner kroner i samme periode i. Økningen i resultat etter skatt skyldes urealiserte gevinster på finansielle instrumenter. Egenkapitalavkastningen var på 12,20 prosent. I andre kvartal er utlånsporteføljen noe redusert i tråd med lavere låneetterspørsel og en reduksjon i porteføljen med lån til sertifikatvilkår. Utviklingen støtter opp under Kommunalbankens tilpasning til høyere kapitalkrav det kommende året. Andelen lån med løpetid over ett år har økt. UTLÅN Utlånsporteføljen ble redusert med 1,5 milliarder kroner i andre kvartal mot en økning på 2,52 milliarder kroner i samme periode i fjor. Reduksjonen i utlånsporteføljen skyldes en nedgang i andelen lån med løpetid under ett år. Utbetaling av nye lån i andre kvartal utgjorde 8,0 milliarder kroner, sammenlignet med 11,0 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Kommunalbankens samlede utlån utgjorde 253,1 milliarder kroner per 30. juni. Siden årsskiftet har utlånsporteføljen økt med 6 milliarder kroner (2,4 prosent). Til sammenligning hadde Kommunalbanken i samme periode i fjor en vekst på 6,6 milliarder kroner (2,8 prosent). Totalt ble det i første halvår utbetalt nye lån på 24,7 milliarder kroner, mot 22 milliarder kroner i tilsvarende periode i. I april utstedte banken sitt første benchmark-lån i amerikanske dollar med 10 års løpetid. Lånet gir Kommunalbanken en komplett yield-kurve av utestående benchmark-lån og var et resultat av målbevisst arbeid over tid. Transaksjonen ble betydelig overtegnet og ble priset i nedre del av indikert prisintervall. Investorene fordelte seg geografisk mellom Europa, USA/ Sør-Amerika og Asia. I første halvår ble det totalt utstedt obligasjoner for 52,7 milliarder kroner i 11 valutaer, mot 79,4 milliarder kroner i samme periode i fjor. Kommunalbanken har høyest oppnåelige kredittrating AAA/Aaa fra Standard & Poor s og Moody s. LIKVIDITETSFORVALTNING Likviditetsreserven tilsvarer over tid bankens netto finansieringsbehov i ett år, og er plassert slik at institusjonen kan dekke alle forpliktelser de kommende 12 måneder uten ny innlåning. Likviditetsporteføljen er i all hovedsak plassert i utenlandsk valuta og størrelsen på porteføljen oppgitt i norske kroner varierer med kronekursen. Per 30. juni hadde Kommunalbanken en likviditetsportefølje på 131,5 milliarder kroner, opp fra 120,6 milliarder i samme periode i Q Q UTLÅNSVEKST (tall i milliarder kroner) Q Q1 Q2 Q3 NYE INNLÅN januar-juni Q4 Q1 Q2 INNLÅN Kommunalbanken finansierer utlån til kommunal sektor gjennom innlån i kapitalmarkedene. Innlånsaktiviteten i andre kvartal har vært god og totalt ble det utstedt obligasjoner for 20,4 milliarder kroner fordelt på 77 låneopptak i 8 valutaer. Likviditetsforvaltningen er underlagt konservative retningslinjer. Porteføljen har i andre kvartal, i tråd med den gjeldende strategien, vært plassert i rentepapirer utstedt av stater, delstater, regionale myndigheter, multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner med høy kredittverdighet. Offentlige nisjemarkeder 39 % Referanselån 31 % Japansk retail 23 % Privat plasserte lån 7 % 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 3 1 Resultat justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter.

4 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 4 RESULTAT Resultat etter skatt i 2. kvartal var 480 millioner kroner, opp fra 3 millioner i samme periode i fjor. Økningen i resultat etter skatt skyldes urealiserte gevinster på finansielle instrumenter i kvartalet mot urealiserte tap i samme periode i. Netto renteinntekter i andre kvartal var 404 millioner kroner, opp fra 352 millioner kroner i samme periode i fjor. Både utlånsvirksomheten og likviditetsforvaltningen bidrar med gode marginer. Det ble resultatført urealiserte gevinster på finansielle instrumenter på 295 millioner kroner i andre kvartal, mot et urealisert tap på 317 millioner i andre kvartal i. Gevinstene skyldes i hovedsak prisendringer for sikringsderivater knyttet til bankens innlån i kvartalet. Resultat etter skatt var på 520 millioner kroner i første halvår, mot 233 millioner i samme periode i fjor. Netto renteinntekter utgjorde 803 millioner i første halvår, mot 731 millioner i. Kjerneresultat¹ i første halvår er 528 millioner kroner, mot 486 millioner i første halvår. Det ble resultatført urealiserte tap på finansielle instrumenter på 13 millioner kroner i første halvår, mot urealiserte tap på 347 millioner i samme periode i fjor. Tilbakekjøp av egne obligasjoner, ga et resultat fra markedstransaksjoner i 2. kvartal på én million kroner, det samme som i tilsvarende periode i. Det er lite aktivitet på dette området på grunn av høy likviditet i markedet. Kommunalbanken oppnådde en avkastning på egenkapital i første halvår på 12,23 prosent, mot 5,72 prosent i samme periode i fjor. Justert for urealiserte verdiendringer var egenkapitalavkastningen 12,42 prosent, mot 11,93 prosent i første halvår. KAPITAL Tellende ansvarlig kapital utgjorde per 30. juni 12,20 milliarder kroner, og ren kjernekapital 9,7 milliarder. Det er tilført ny aksjekapital på én milliard i andre kvartal. Kjernekapitalen utgjorde 10,7 milliarder kroner, basert på utstedelse av en fondsobligasjon i kvartalet. Forvaltningskapitalen viser en nedgang på 26,4 milliarder kroner fra årsskiftet. Kommunalbanken hadde ved utgangen av andre kvartal en ren kjernekapitaldekning på 14,04 prosent, kjernekapitaldekning på 15,48 prosent og total kapitaldekning på 17,76 prosent. UTSIKTENE FREMOVER Kommunalbanken forventer at kommunal sektors viktige velferdsinvesteringer gir god etterspørsel etter lån fremover. Dette skyldes kommunenes tilpasning til store samfunnsendringer som blant annet den demografiske utviklingen. Markedet for å gi finansiering til kommunesektoren er preget av god konkurranse. En betydelig andel av finansieringen kommer direkte fra kapitalmarkedet og det er forventet at andelen vil fortsette å øke i tråd med utviklingen siste år. Dette markedet kjennetegnes ved lån med kortere løpetider, noe som kan gi kommunesektoren økt refinansieringsrisiko. Kommunalbanken har en sentral rolle for å sikre at norske kommuner også har tilgang til langsiktig finansiering av sine velferdsinvesteringer med lang investeringshorisont, uavhengig av tilgang på kreditt i finansmarkedet forøvrig. Kommunalbanken er i dag tilstrekkelig kapitalisert med hensyn til myndighetspålagte krav. Fra og med juli 2016 har Finansdepartementet besluttet å heve det motsykliske Oslo, 28. august Styret for Kommunalbanken AS FORDELING AV RESULTAT ETTER SKATT (tall i millioner kroner) Resultat etter skatt 520 Netto renteinntekter Urealiserte verdiendringer Resultat etter skatt 233 jan-juni jan-juni Gevinst/tap på markedstransaksjoner kapitalbufferkravet fra 1 prosent til 1,5 prosent. Kommunalbanken vil innrette virksomheten slik at kapitaliseringen oppfyller alle regulatoriske krav til enhver tid. Vi bekrefter at selskapets halvårsregnskap for perioden 1. januar juni etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, og de mest sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer selskapet står overfor i neste regnskapsperiode.

5 RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK ) Note april-juni januar-juni april-juni januar-juni Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter Netto gevinst/(tap) på markedstransaksjoner Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for regnskapsperioden Andel tilordnet aksjonær Andel tilordnet fondsobligasjonseiere TOTALRESULTAT (Beløp i NOK ) Note Apriljuni Januar-juni April-juni Januar-juni Resultat for regnskapsperioden Andre innregnede inntekter og kostnader Poster som ikke omklassifiseres til resultat Aktuarmessig gevinst/(tap) på pensjonsforpliktelse Herav skatt Sum andre innregnede inntekter og kostnader Totalresultat for perioden KVARTALSRAPPORT / SIDE 5

6 BALANSE (Beløp i NOK ) Note 30. juni 30. juni 31. desember Eiendeler Fordringer på kredittinstitusjoner 3, Utlån til kunder 3,4, Sertifikater og obligasjoner 3,4,7, Finansielle derivater 3, Utsatt skattefordel Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 3, Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld 3,4, Finansielle derivater 3, Annen gjeld Betalbar skatt Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital 3, Sum gjeld Innskutt egenkapital Fondsobligasjon Opptjent egenkapital Totalresultat for perioden Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital KVARTALSRAPPORT / SIDE 6

7 ENDRINGER I EGENKAPITAL (Beløp i NOK ) 1. januar juni Aksjekapital og annen innskutt egenkapital Fondsobligasjon Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 1. januar Resultat for perioden Sum andre innregnede inntekter og kostnader Utstedelse av fondsobligasjon Kapitalforhøyelse* Utbytte for Egenkapital per 30. juni januar juni Aksjekapital og annen innskutt egenkapital Fondsobligasjon Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 1. januar Resultat for perioden Sum andre innregnede inntekter og kostnader Utbytte for Egenkapital per 30. juni januar desember Aksjekapital og annen innskutt egenkapital Fondsobligasjon Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 1. januar Resultat for perioden Sum andre innregnede inntekter og kostnader Utbytte for Egenkapital per 31. desember *Kapitalforhøyelsen på 1 milliard kroner i var innbetalt ved utgangen av 2. kvartal, mens registrering i foretaksregisteret ble fullført i begynnelsen av juli. 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 7

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i NOK ) januar-juni januar-juni Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Utbetaling av garantiprovisjon og transaksjonskostnader Gevinst ved realisasjon av finansielle instrumenter Utbetaling til drift Betalt skatt Netto utbetaling av lån til kunder Netto (økning)/reduksjon i kortsiktige plasseringer Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer Netto (økning)/reduksjon i andre eiendeler Netto økning/(reduksjon) i annen gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon Utbetaling av utbytte Innbetaling av aksjekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum kontantstrøm Justering for valutakursendringer Netto kontantstrøm etter valutakursendringer Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden Herav 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 8 Fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid

9 REGNSKAPSPRINSIPPER Kommunalbanken utarbeider regnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU. Regnskapet for 2. kvartal er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og følger samme regnskapsprinsipper som beskrevet i årsregnskapet for. Fondsobligasjon Det er utstedt en fondsobligasjon i juni, pålydende 1 milliard norske kroner. Denne er, basert på at det ikke anses å foreligge kontraktuelle forpliktelser til å betale renter og hovedstol, klassifisert som egenkapital i henhold til IAS 32 Finansielle instrumenter: Presentasjon. Rentekostnader behandles som utbytte, og presenteres som en reduksjon av Opptjent egenkapital. Utarbeidelse av regnskapet i samsvar med IFRS krever at ledelsen anvender estimater og skjønnsmessige vurderinger som påvirker bokførte verdier av eiendeler og gjeld, og inntekter og kostnader. Estimater og skjønnsmessige vurderinger baseres på historisk erfaring og forventninger om fremtidig utvikling, og faktiske resultater kan avvike fra de estimerte. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked eller hvor det ikke er tilgjengelige noterte priser på balansedagen fastsettes ved hjelp av verdsettelsesteknikker. Verdifastsettelse krever at ledelsen gjør vurderinger og bruker forutsetninger knyttet til kredittrisiko og likviditetsrisiko knyttet til finansielle instrumenter. Selv om skjønnsmessige vurderinger og forutsetninger baserer seg i størst mulig grad på faktiske markedsforhold på balansedagen, kan de øke usikkerheten i regnskapsførte beløp. NOTE 1 Netto renteinntekter (Beløp i NOK ) april-juni januar-juni april-juni januar-juni Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum renteinntekter Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lån Sum rentekostnader Netto renteinntekter NOTE 2 Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter (Beløp i NOK ) april-juni januar-juni april-juni januar-juni Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 9

10 NOTE 3 Klassifisering av finansielle instrumenter (Beløp i NOK ) Per 30. juni Totalt FVO Til virkelig verdi Holdt for handels formål Virkelig verdisikring Holdt til forfall Utlån og fordringer Andre forpliktelser Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Sum finansiell gjeld Per 30. juni Totalt FVO Til virkelig verdi Holdt for handels formål Virkelig verdisikring Holdt til forfall Utlån og fordringer Andre forpliktelser Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Sum finansiell gjeld KVARTALSRAPPORT / SIDE 10 Per 31. desember Totalt FVO Til virkelig verdi Holdt for handels formål Virkelig verdisikring Holdt til forfall Utlån og fordringer Andre forpliktelser Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Sum finansiell gjeld

11 NOTE 4 Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi Benyttede metoder for fastsettelse av virkelig verdi faller inn under tre kategorier, som reflekterer forskjellig grad av verdsettelsesusikkerhet. Nivå 1: Bruk av noterte priser i aktive markeder Nivå 2: Bruk av verdsettelsesmetoder med observerbare markedsdata som input Nivå 3: Bruk av verdsettelsesmetoder hvor input er basert på vesentlig grad av ikke-observerbare data/estimater Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi i Kommunalbankens balanse per 30. juni fordeler seg på følgende måte i virkelig verdi hierarkiet: (Beløp i NOK ) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi Avstemming av endringer i Nivå 3 Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsgjeld Ansvarlig lånekapital Finansielle derivater Balanseført verdi per 31. desember Kjøp Salg Nye utstedelser Nedbetaling Overføring til Nivå Overføring ut av Nivå Gevinst/tap resultatført i perioden Balanseført verdi per 30. juni Beholdninger som beløper seg til om lag 9 milliarder kroner er overført fra nivå 1 til nivå 2 i 2. kvartal. Overføringer til og fra nivå 3 skyldes hovedsakelig endring i tilgang på observerbare inndata til verdsettelsesmetoder i perioden, samt refinansiering/produktskifter for Utlån til kunder. Realiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter i Nivå 3 er presentert i resultatregnskapet som "Netto gevinst/tap på markedstransaksjoner", mens urealisert gevinst/tap er presentert som "Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter". Urealisert gevinst/tap valuta er presentert som "Netto renteinntekter". Opplysninger om verdsettelsesmetoder: De finansielle instrumentenes struktur og egenskaper definerer hvilken verdsettelsesmetode som benyttes for å fastsette virkelig verdi. Virkelig verdi av instrumenter uten innebygde derivater eller opsjonselementer fastsettes ved hjelp av en diskonteringsmetode, hvor diskonteringsrenten utledes av relevante observerbare pengemarkedsrenter og eventuelle andre risikofaktorer som har betydning for verdiutviklingen. Dersom slike risikoparametere ikke kan observeres på balansedagen, kan ledelsen gjøre vurderinger og anvende estimater ved fastsettelse av virkelig verdi. Finansielle instrumenter med innebygde derivater eller opsjonselementer verdsettes ved hjelp av opsjonsprisingsmodeller som bruker både markedsdata og estimater som inndata. De mest signifikante ikke-observerbare data benyttet i verdsettelse i nivå 3, er kredittrisikopåslag for finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked. Tabellen nedenfor viser effekten av en 10 bp endring i diskonteringsrenten for relevante eiendeler og gjeldsposter innenfor nivå 3 per 30. juni. 30. juni Utlån til kunder -219 Sertifikater og obligasjoner -8 Finansielle derivater -48 Obligasjonsgjeld -230 Ansvarlig lånekapital -2 Total KVARTALSRAPPORT / SIDE 11

12 NOTE 5 Utlån til kunder (Beløp i NOK ) 30. juni 30. juni 31. desember Hovedstol Påløpte renter Justering til virkelig verdi Totalt NOTE 6 Obligasjonsgjeld (Beløp i NOK ) 30. juni 30. juni 31. desember Obligasjonsgjeld per 1. januar (nominell verdi) Nye utstedelser Nedbetalinger Amortisering Valutajustering Obligasjonsgjeld ved periodens slutt (nominell verdi) Påløpte renter Justering til virkelig verdi Sum obligasjonsgjeld NOTE 7 Sertifikater og obligasjoner (Beløp i NOK ) Sertifikater og obligasjoner fordelt per type utsteder 30. juni 30. juni 31. desember Norge Utstedt av andre Utland Utstedt av offentlige¹ Utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner ¹Herunder, sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av stater, sentralbanker, delstater, regionale myndigheter og multilaterale utviklingsbanker. Sertifikater og obligasjoner fordelt på gjenværende løpetid 30. juni 30. juni 31. desember Under 1 år år Over 5 år Sum sertifikater og obligasjoner KVARTALSRAPPORT / SIDE 12

13 NOTE 8 Kreditteksponering i sertifikater og obligasjoner Tall i tabellen representerer faktisk kreditteksponering Eksponering per 30. juni Forfall < 1 år > 1 år Risikoklasse A-1 A-2 A-3 Ikke ratet A AA AAA Ikke ratet Totalt Stater og sentralbanker Multilaterale utviklingsbanker Regionale myndigheter Finansinstitusjoner Verdipapirisering Covered bonds Totalt Tall i tabellen representerer faktisk kreditteksponering Eksponering per 30. juni Forfall < 1 år > 1 år Risikoklasse A-1 A-2 A-3 Ikke ratet A AA AAA Ikke ratet Totalt Stater og sentralbanker Multilaterale utviklingsbanker Regionale myndigheter Finansinstitusjoner Verdipapirisering Covered bonds Totalt KVARTALSRAPPORT / SIDE 13

14 NOTE 9 Fondsobligasjon Kommunalbanken har utstedt et hybridkapitalinstrument i form av en fondsobligasjon i juni, pålydende 1 milliard norske kroner. Obligasjonen er evigvarende, men Kommunalbanken kan tilbakebetale kapitalen på gitte tidspunkter, første gang fem år etter utstedelse. Det betales kvartalsvis flytende rente på obligasjonen, med betingelser 3 måneders Nibor pluss 1,5 prosent. Basert på at avtalevilkårene for obligasjonen tilfredsstiller kravene i EUs CRR-regelverk inngår obligasjonen i Kommunalbankens kjernekapital for kapitaldekningsformål. Vilkårene innebærer at banken har en ensidig rett til å ikke betale renter eller hovedstol til investorene. Det anses således å ikke foreligge kontraktuelle forpliktelser til å betale renter og hovedstol, slik at obligasjonen ikke oppfyller kravene til forpliktelse i IAS 32 Finansielle instrumenter: Presentasjon. Fondsobligasjonen er ut fra dette klassifisert som egenkapital i Kommunalbankens balanse. Obligasjonen er presentert som Fondsobligasjon innenfor egenkapitalen. Rentekostnadene presenteres ikke på linjen Rentekostnader, men som en reduksjon i Opptjent egenkapital, tilsvarende som utbytte til eier/aksjonær. Fordelen av skattefradrag for rentene isolert øker Opptjent egenkapital, og presenteres ikke som reduksjon av linjen Skattekostnad, fordi denne fordelen tilfaller selskapets eier/aksjonær. For annet kvartal er det påløpt renter på 1 million kroner. Tilordning av periodens resultat til henholdsvis aksjonær og fondsobligasjonseiere fremkommer av resultatoppstillingen og i oppstillingen over endringer i egenkapital. Som del av egenkapitalen måles fondsobligasjonen til kostpris. 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 14

15 NOTE 10 Ansvarlig kapital (Beløp i NOK ) 30. juni 30. juni Ren kjernekapital Innbetalt aksjekapital og annen nnskutt egenkapital Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte resultater Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 0 0 Balanseført utsatt skattefordel * 0 0 Andre immaterielle eiendeler Påregnelig utbytte Justeringer i ren kjernekapital knyttet til regulatoriske filtre Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 0 Sum ren kjernekapital Annen godkjent kjernekapital Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lån Evigvarende ansvarlig lånekapital 0 0 Sum av fondsobligasjoner som ikke kan utnyttes som kjernekapital 0 0 Sum tilleggskapital Sum ansvarlig kapital *Kun ikke reverserende utsatt skatt skal trekkes fra her. Ansvarlig kapital er beregnet i henhold til Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak. Urealisert gevinst/tap som oppstår som følge av endringer i egen kredittverdighet omfatter gjeld stiftet gjennom utstedelse av obligasjoner og gjennom inngåelse av derivatkontrakter. NOTE 11 Kapitaldekning (Beløp i NOK ) 30. juni Kredittrisiko (Standardmetode) Bokført verdi Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Herav norske kommuner Offentlig eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Finansinstitusjoner Herav motpartsrisiko for derivater Engasjementer med sikkerhet i boligeiendom Obligasjoner med fortrinnsrett Øvrige engasjementer Verdipapirisering Tilleggskrav for CVA-risiko Sum kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko (Basismetode) Minimumskrav ansvarlig kapital Kapitaldekning 17,76 % Kjernekapitaldekning 15,48 % Ren kjernekapitaldekning 14,04 % 2. KVARTALSRAPPORT / SIDE 15

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Januar-mars (urevidert)

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Januar-mars (urevidert) RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Januar-mars (urevidert) OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert

Detaljer

Januar september 2013

Januar september 2013 Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår

Detaljer

Rentenetto 674 519 1 197 Resultat før skatt 821 506 1 034 Resultat etter skatt 591 364 741

Rentenetto 674 519 1 197 Resultat før skatt 821 506 1 034 Resultat etter skatt 591 364 741 Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL

FINANSIELLE NØKKELTALL Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL

FINANSIELLE NØKKELTALL Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår

Detaljer

RAPPORT FOR 1. KVARTAL januar - mars (urevidert)

RAPPORT FOR 1. KVARTAL januar - mars (urevidert) RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 januar - mars (urevidert) OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL

FINANSIELLE NØKKELTALL Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Januar-september (urevidert)

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Januar-september (urevidert) RAPPORT FOR 3. KVARTAL Januar-september (urevidert) OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 juli - september (urevidert)

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 juli - september (urevidert) RAPPORT FOR 3. KVARTAL juli - september (urevidert) OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL

FINANSIELLE NØKKELTALL Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL Juli - september (urevidert)

RAPPORT FOR 3. KVARTAL Juli - september (urevidert) RAPPORT FOR 3. KVARTAL Juli - september (urevidert) OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert

Detaljer

Januar september Rapport for 3. kvartal 2010

Januar september Rapport for 3. kvartal 2010 Januar Rapport for 3. kvartal Januar Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens

Detaljer

Rapport for 1. halvår 2010

Rapport for 1. halvår 2010 Rapport for 1. halvår Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål

Detaljer

RAPPORT FOR 1. KVARTAL Januar mars (urevidert)

RAPPORT FOR 1. KVARTAL Januar mars (urevidert) RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Januar mars (urevidert) 90 ÅR OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken finansierer viktige velferdsinvesteringer i norske kommuner. Vi skal bidra til stabil, rimelig og langsiktig lånefinansiering.

Detaljer

Januar september 2011

Januar september 2011 Januar september Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å

Detaljer

Rentenetto Resultat før skatt Resultat etter skatt

Rentenetto Resultat før skatt Resultat etter skatt Januar mars 2011 Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å

Detaljer

RAPPORT FOR 2. KVARTAL April - juni (urevidert)

RAPPORT FOR 2. KVARTAL April - juni (urevidert) RAPPORT FOR 2. KVARTAL April - juni (urevidert) OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL juli-september (urevidert)

RAPPORT FOR 3. KVARTAL juli-september (urevidert) RAPPORT FOR 3. KVARTAL juli-september (urevidert) 90 ÅR OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank,

Detaljer

Kommunalbanken AS 1. halvårsrapport 2014 januar - juni (urevidert)

Kommunalbanken AS 1. halvårsrapport 2014 januar - juni (urevidert) 1. halvårsrapport januar - juni (urevidert) Hamsunsenteret, Hamarøy kommune Hamsunsenteret er et nasjonalt senter for dokument asjon, formidling og aktualisering av Hamsuns forfatterskap og liv. Senteret

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL

FINANSIELLE NØKKELTALL Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår

Detaljer

RAPPORT FOR 2. KVARTAL April juni (urevidert)

RAPPORT FOR 2. KVARTAL April juni (urevidert) RAPPORT FOR 2. KVARTAL April juni (urevidert) 90 ÅR OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert

Detaljer

Kommunalbanken 1. kvartal 2009

Kommunalbanken 1. kvartal 2009 Kommunalbanken 1. kvartal 2009 Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

(Beløp angitt i hele nok) Noter

(Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 721-286 1.949 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og

Detaljer

Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert)

Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert) Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert) Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 Q3 2017 Q3 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 201 1 067 921

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.067 2.792 655

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 - 31/09-14 Q3 2015 Q3 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 1 259 220 1 431 572 394 258 470 031 1 914 945

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2016 Delårsrapport Per 2. kvartal 2016 1 Rapport per 2. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2016 Delårsrapport Per 3. kvartal 2016 1 Rapport per 3. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer