Januar september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar september 2011"

Transkript

1 Januar september

2 Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår og stabil tilgang til finansiering for kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver. De finansielle målsettingene er å sikre inntjening som gir tilfredsstillende avkastning til eierne og styrke kapitalen for å kunne opprettholde utlånsaktiviteten. Finansielle nøkkeltall januar-september januar-september RESULTAT Rentenetto Kjerneresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning etter skatt 2 14,87 % 26,51 % 21,62 % Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat) 2 25,01 % 22,57 % 23,59 % Totalkapitalavkastning etter skatt 2 0,18 % 0,33 % 0,26 % Totalkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat) 2 0,31 % 0,30 % 0,29 % UTLÅN Utbetaling nye lån Samlede utlån LIKVIDITET INNLÅN Nye innlån Tilbakekjøp av egne obligasjoner Tilbakebetaling Samlede innlån FORVALTNINGSKAPITAL EGENKAPITAL Egenkapital Kjernekapitaldekning 9,01 % 8,39 % 9,15 % Totalkapitaldekning 12,48 % 9,85 % 9,86 % 1 Resultat etter skatt justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter 2 Annualisert avkastning etter skatt i prosent av gjennomsnittlig kapital 3 Hovedstol 2

3 Resultat Rentenetto Netto renteinntekter i 3. kvartal var 384 millioner kroner, opp fra 332 millioner kroner i 3. kvartal. Akkumulert rentenetto hittil i år er millioner kroner, mot 851 millioner kroner i samme periode i fjor. Veksten i netto renteinntekter gjenspeiler økt volum både i utlån til kunder og overskuddslikviditet, og bedre marginer på utlån og forvaltning av overskuddslikviditet. Utlånsmarginer målt mot pengemarkedsrenten var stabile, men priser på konvertering av innlån i US dollar til norske kroner (basisswapspread) falt betydelig i 3. kvartal og bidro til lavere innlånskostnader og bedre marginer på alle produkter. Urealiserte gevinster/tap på finansielle instrumenter Derivat- og obligasjonsmarkeder var i 3. kvartal preget av økende uro rundt statsgjeld og usikkerhet i makroøkonomiske utsikter. Etterspørselen etter US dollar steg og ga en kraftig prisøkning på USD-NOK basisswaper. Basisswaper er et essensielt element i Kommunalbankens forretningsmodell, som bygger på gunstig finansiering i valuta i internasjonale kapitalmarkeder og utlån i norske kroner til kommunal sektor i Norge. Gjennom bruk av basisswaper med samme løpetid som innlån oppnår banken stabile innlånskostnader i norske kroner og forutsigbar inntjening frem i tid. Markedsverdien av basisswapene kan endre seg betydelig gjennom løpetiden, ettersom prisene på basisswaper reflekterer endringer i etterspørsel etter US dollar og kan vise betydelige svingninger i perioder med markedsuro. Verdiendringene påvirker bankens resultat og balanse, og bidrar til økt volatilitet i kjernekapitaldekning. Siden basisswapene benyttes utelukkende som sikringstransaksjoner og holdes til forfall, vil alle verdiendringene i resultat og kjernekapital bli reversert når kontraktene forfaller, eller når markedstrenden snur. Økning i basisswapspreader i 3. kvartal bidrar til lavere innlånskostnader i norske kroner og styrker bankens underliggende drift, men gir urealiserte tap på tidligere inngåtte kontrakter. Urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter i 3. kvartal er 583 millioner kroner og kommer hovedsakelig fra basisswaper. Det er ingen vesentlige verdiendringer på plasseringer i verdipapirer og utlån til kunder. Akkumulerte urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter hittil i år er 420 millioner kroner. Oversikten over effektene er gitt i note 2. Verdiendringene vil normalt bli reversert i resultatet over kontraktenes gjenværende løpetid. Resultat etter skatt Resultatet i 3. kvartal er sterkt påvirket av urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter. Resultat etter skatt i 3. kvartal er 147 millioner kroner, mot 326 millioner kroner i 3. kvartal. Akkumulert resultat etter skatt hittil i år er 444 millioner kroner, mot 690 millioner kroner i samme periode i fjor. Kjerneresultat 1 etter skatt i 3. kvartal er 273 millioner kroner, mot 224 millioner kroner i 3. kvartal. Akkumulert kjerneresultat hittil i år er 746 millioner kroner, mot 588 millioner kroner i samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen i årets ni første måneder er 14,9 prosent, mot 26,5 prosent i samme periode i fjor. Justert for urealiserte verdiendringer er egenkapitalavkastningen 25,0 prosent, mot 22,6 prosent i samme periode i fjor. Utlån Utlån til kunder økte med 8,8 milliarder kroner (4,6 prosent) i 3. kvartal til 200,9 milliarder kroner. Til sammenligning vokste utlånsporteføljen med 1,9 milliarder kroner (1,1 prosent) i 3. kvartal. Akkumulert utlånsvekst i år er 17,1 milliarder kroner (9,3 prosent), mot 20,0 milliarder kroner (16,2 prosent) i samme periode i fjor. Nye utbetalinger i 3. kvartal er 13,7 milliarder kroner, mot 6,6 milliarder kroner i samme periode i fjor. Totalt ble det utbetalt 32,7 milliarder kroner i årets ni første måneder, opp fra 28,6 milliarder kroner i samme periode i. Økningen i utbetalingsvolumet skyldes i stor grad økt refinansiering av lån med sertifikatvilkår. Kommunalbanken har i 3. kvartal opplevd større interesse fra kunder på fastrentebinding som følge av uro i finansmarkedene og flatere rentekurve. I dette kvartalet har fastrentelån økt med 3,9 milliarder kroner, både i form av nye lån og konverteringer fra lån med flytende rente. Det forventes fortsatt stor pågang på fastrentebindinger, så lenge finansmarkedene er volatile og rentekurven er relativt flat. 1 Resultat justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter. 3

4 Likviditetsforvaltning Banken har som policy å holde en likviditetsreserve, som over tid tilsvarer netto kapitalbehov for minimum 12 måneder og sikrer at banken kan dekke alle forpliktelser de kommende 12 måneder uten ny funding. Likviditetsreserven har økt med 25,0 milliarder kroner siden årsskiftet og er på 111,3 milliarder kroner. Likviditetsforvaltningen er underlagt konservative retningslinjer og plasseres i rentepapirer med høy kredittverdighet utstedt av stater, delstater, regionale myndigheter, multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner. Innlån 3. kvartal var preget av uro i internasjonale kapitalmarkeder og aktiviteten i offentlige markeder var begrenset. Kommunalbanken opplevde god etterspørsel etter lån i Japan, som var den største finansieringskilden også i 3. kvartal. Hittil i år er det utstedt obligasjoner for 114,8 milliarder kroner, mot 106,8 milliarder kroner i samme periode i fjor. Markedsuroen har ført til økte risikopremier på langsiktig finansiering, men innlånskostnader i norske kroner gikk ned på grunn av gunstige basisswappriser. I juli publiserte ratingbyrået S&P en analyse av Kommunalbanken og bekreftet en AAA/A1+ rating med stabile utsikter, og i september ble Kommunalbankens Aaa/P1 (stabile utsikter) rating bekreftet av Moody s. Kapital Tellende ansvarlig kapital utgjorde per 30. september 6,6 milliarder kroner, og kjernekapital 4,7 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen har økt med 46,3 milliarder kroner til 354,0 milliarder kroner siden årsskiftet. Økningen i forvaltningskapitalen skyldes hovedsakelig endringer i valutakurser. Kjernekapitaldekningen per 30. september var 9,01 prosent, mot 8,39 prosent per 30. september. Totalkapitaldekning var 12,48 prosent, mot 9,85 prosent i samme periode i fjor. Utsiktene fremover Gjeldsuro og svake vekstutsikter i EU-land og USA preger situasjonen i pengemarkeder. Usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen har ført til en økning i kredittrisikopremier. Selv om prisene på Kommunalbankens finansiering i utenlandsk valuta øker, er banken godt posisjonert blant sammenlignbare utstedere. Utviklingen i derivatmarkeder så langt har vært gunstig for Kommunalbankens underliggende drift, som er rettet mot lav risiko og stabil inntjening. Men markedssvingningene i derivat og obligasjonspriser påvirker verdien av bankens eiendeler og gjeld og gi store utslag i form av urealiserte verdiendringer. De regnskapstekniske postene kan skape volatilitet i bankens resultater og svekke kjernekapitaldekningen i perioden når den reelle inntjeningen er styrket. Styret i Kommunalbanken er opptatt av at banken til en hver tid har tilstrekkelig buffer i kjernekapitalen for å ta høyde for urealiserte verdiendringer på balanseposter. Betydningen av Kommunalbanken øker i tider med uro i finansmarkedene. Erfaringen viser at bankens stabilitet og forutsigbarhet gir betydelig verdi og trygghet for kommunene. Kommunene fortsetter høy investeringsaktivitet, for å styrke tjenestetilbudet, møte vedlikeholdsetterslep og gjennomføre samfunnsreformer. Vi forventer derfor en fortsatt stor etterspørsel etter våre låneprodukter til ulike kommunale investeringsprosjekter. Oslo, 4. november Styret for Kommunalbanken AS 4

5 RESULTATREGNSKAP Note juliseptember januarseptember juliseptember januarseptember Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto urealisert gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Netto gevinst/(tap) ved kjøp av egne obligasjoner og salg av verdipapirer Netto andre driftsinntekter Lønn og administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for regnskapsperioden ANDRE INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER Note juliseptember januarseptember Juliseptember januarseptember Resultat for regnskapsperioden Andre innregnede inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

6 BALANSE Note 30. september EIENDELER 30. september 31. desember Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder 3, Sertifikater og obligasjoner 3, Finansielle derivater Andre eiendeler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld 3, Finansielle derivater Annen gjeld Betalbar skatt Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner SUM GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Totalresultat for perioden SUM EGENKAPITAL 7, SUM GJELD OG EGENKAPITAL

7 ENDRINGER I EGENKAPITAL 1. januar 30. september Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 1. januar Totalresultat for perioden Utbytte Egenkapital per 30. september januar 30. september Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 1. januar Totalresultat for perioden Utbytte Egenkapital per 30. september januar 31. desember Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 1. januar Totalresultat for perioden Utbytte Egenkapital per 31. desember

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING januar-september januar-september Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Utbetaling av garantiprovisjon og transaksjonskostnader Gevinst ved kjøp av egne obligasjoner Utbetaling til drift Betalt skatt Netto utbetaling av lån til kunder Netto (økning)/reduksjon i kortsiktige plasseringer Netto utbetaling ved kjøp/salg av verdipapirer Netto (økning)/reduksjon i andre eiendeler Netto økning/(reduksjon) i annen gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto inn-/utbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld Netto inn-/utbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld Netto inn-/utbetaling ved andre langsiktige låneopptak Netto inn-/utbetaling av ansvarlig lånekapital Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum kontantstrøm Justering for valutakursendringer Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av Herav Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist

9 REGNSKAPSPRINSIPPER Kommunalbanken utarbeider regnskap i samsvar med Internasjonale Standarder for Finansiell Rapportering IFRS som er godkjent av EU. Regnskapet for 3. kvartal er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og følger samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Utarbeidelse av regnskapet i samsvar med IFRS krever at ledelsen anvender estimater og skjønnsmessige vurderinger som påvirker bokførte verdier av eiendeler og gjeld, og inntekter og kostnader. Estimater og skjønnsmessige vurderinger baseres på historisk erfaring og forventinger om fremtidig utvikling, og faktiske resultater kan avvike fra de estimerte. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked eller ikke har tilgjengelige kvoterte priser på balansedagen fastsettes ved hjelp av verdsettelsesteknikker. Verdifastsettelse krever at ledelsen gjør vurderinger og bruker forutsetninger knyttet til kredittrisiko og likviditetsrisiko i finansielle instrumenter. Selv om skjønnsmessige vurderinger og forutsetninger baserer seg i størst mulig grad på faktiske markedsforhold på balansedagen, kan de øke usikkerheten i regnskapsførte beløp. NOTE 1 Netto renteinntekter juli-september januar-september juli-september januar-september Renteinntekter av fordringer på kredittinstitusjoner Renteinntekter av utlån til kunder Renteinntekter av sertifikater og obligasjoner Renteinntekter av finansielle derivater Sum renteinntekter Rentekostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader på obligasjonsgjeld Rentekostnader på ansvarlig kapital Rentekostnader på finansielle derivater Sum rentekostnader Netto renteinntekter NOTE 2 Urealisert gevinst/(tap) på finansielle instrumenter juli-september januar-september juli-september januar-september Urealisert gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonsgjeld Ansvarlig kapital og fondsobligasjoner Netto urealisert gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi

10 NOTE 3 Klassifisering av finansielle instrumenter Per 30. september Totalt Til virkelig verdi Holdt til FVO Holdt for handels formål Virkelig verdisikring forfall Utlån og fordringer Andre forpliktelser Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum finansiell gjeld Per 30. september Totalt Til virkelig verdi Holdt til FVO Holdt for handels formål Virkelig verdisikring forfall Utlån og fordringer Andre forpliktelser Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum finansiell gjeld Per 31. desember Totalt Til virkelig verdi Holdt til FVO Holdt for handels formål Virkelig verdisikring forfall Utlån og fordringer Andre forpliktelser Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Sum finansielle derivater Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Finansielle derivater Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum finansiell gjeld

11 NOTE 4 Utlån til kunder 30. september 30. september 31. desember Hovedstol Påløpte renter Justering til virkelig verdi Totalt NOTE 5 Obligasjonsgjeld 30. september 30. september 31. desember IB obligasjonsgjeld (nominell verdi) Nye utstedelser Nedbetalinger Amortisering Valutajustering UB obligasjonsgjeld (nominell verdi) Påløpte renter Justering til virkelig verdi Sum obligasjonsgjeld NOTE 6 Sertifikater og obligasjoner Eksponering per 30. september Forfall < 1 år > 1 år Totalt Risikoklasse A-2 A-1/ A-1+ Ikke ratet A- A/A+ AA AAA Ikke ratet Stater og sentralbanker Multilaterale utviklingsbanker Regionale myndigheter Finansinstitusjoner Verdipapirisering Covered bond Totalt Eksponering per 30. september Forfall < 1 år > 1 år Totalt Risikoklasse A-2 A-1/ A-1+ Ikke ratet A- A/A+ AA AAA Ikke ratet Stater og sentralbanker Multilaterale utviklingsbanker Regionale myndigheter Finansinstitusjoner Verdipapirisering Covered bond Totalt

12 NOTE 7 Ansvarlig kapital Tilleggskapital kan ikke utgjøre mer enn 100 prosent av kjernekapitalen. Bankens ansvarlige kapital oppfyller kravene til kapitaldekning. Bankens ansvarlige kapital består av følgende elementer: Kjernekapital 30. september 30. september Aksjekapital Øvrig egenkapital Egenkapital Fondsobligasjoner Delårsresultat før skatt (redusert med 50 %) Utsatt skattefordel 0 0 Goodwill -1-1 Avsatt utbytte 0 0 Urealisert gevinst/(tap) som følge av redusert verdi av gjeld Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lån Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum tilleggskapital Sum ansvarlig kapital Ansvarlig kapital er beregnet ihht. Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak. NOTE 8 Kapitaldekning 30. september Bokført verdi Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Kredittrisiko (Standardmetode) Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Herav norske kommuner Offentlig eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Finansinstitusjoner Herav motpartsrisiko for derivater Foretak Engasjementer med sikkerhet i boligeiendom Pantesikrede obligasjoner Øvrige engasjementer Veridpapirisering Sum kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko (Basismetode) Minimumskrav ansvarlig kapital Kapitaldekning 12,48 % Kjernekapitaldekning 9,01 % 12

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål

Detaljer

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Januar-mars (urevidert)

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Januar-mars (urevidert) RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Januar-mars (urevidert) OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert

Detaljer

RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2015 april-juni (urevidert)

RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2015 april-juni (urevidert) RAPPORT FOR 2. KVARTAL april-juni (urevidert) OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i

Detaljer

Kommunalbanken Norge Årsrapport 2011. 85år 1927-2012. 1 Årsrapport 2011 KBN

Kommunalbanken Norge Årsrapport 2011. 85år 1927-2012. 1 Årsrapport 2011 KBN Kommunalbanken Norge Årsrapport 2011 85år 1927-2012 1 Årsrapport 2011 KBN Finansielle nøkkeltall (Beløp i NOK 1 000 000) 2011 2010 RESULTAT Rentenetto 1 582 1 197 Kjerneresultat 1 1 138 808 Resultat før

Detaljer

Kommunalbanken Norge Årsrapport 2010

Kommunalbanken Norge Årsrapport 2010 1927-2010 Kommunalbanken Norge Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 KBN Kommunalbankens overordnede mål er å bidra til at kommunene oppnår gode lånebetingelser for å virkeliggjøre de kommunale velferdsoppgavene

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 3. kvartal 2014 1 Feeling Norway Contents SpareBank 1 Boligkreditt AS Styrets kvartalsrapport per 30. september 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

NÆRINGSKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway

NÆRINGSKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway NÆRINGSKREDITT Resultatregnskap 3. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsberetning 3. kvartal 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...5 Resultatregnskap

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for første kvartal 2013 Urevidert Hovedtall FØRSTE KVARTAL 2013 I første kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 28,3 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport andre kvartal 2015 - Urevidert

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport andre kvartal 2015 - Urevidert Urevidert Side 2 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene i Eika Gruppen og OBOS-banken (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 4/2012

Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Status per fjerde kvartal 2012 Resultat etter skatt på kr. 21,4 mill. Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,0 % Cost/income ratio på 34,0 % Gruppevise nedskrivninger

Detaljer

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert dnbnor.no Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Innledning er DnB NOR-konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2015

Kvartalsrapport 2/2015 Kvartalsrapport 2/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Kommunekreditt Kvartalsregnskap 2/2015 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Erklæring 9 Noter

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 1. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 1. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 1. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...5 Resultatregnskap...6

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2013. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal Halvår 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2015 utgjør 70,6 millioner kroner (70,6 millioner

Detaljer