Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014"

Transkript

1 Side E1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen i dette kap. bygd opp som vist nedenfor: Omfang Beskrivelse av hva prosessen omfatter. Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i vedlegg S15. Oversikten med tilhørende detaljering er ikke nødvendigvis komplett. b) Materialer Krav til materialer. Utførelse Krav til funksjon, standard og utførelse er bygd på håndbok standard for drift og vedlikehold. Kravene er like for alle vegtyper hvis ikke annet er beskrevet. Generelle krav til rapportering er gitt i kap. D2. Spesielle krav til dokumentasjon og rapportering er beskrevet på den enkelte prosess. d) Toleranser e) Prøving, kontroll Mengderegler For alle punkter - vil vedleggsdelen og/eller spesiell beskrivelse kunne utfylle spesifikasjonen av den enkelte prosess. For å angi hvilken vegtype arbeidet er knyttet til er det benyttet stedkoder. Eksempelvis: Stamveg = c2stmv, øvrig riksveg = c4ovrv, gang- og sykkelveg = c6gsvg, fylkesveg Østfold = fv01of, fylkesveg Akershus = fv02ak, fylkesveg Telemark = fv08te, osv.. Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper Oppbyggingen følger prinsippene fra håndbok 025. Krav til materialer, arbeidets utførelse, kontroll og toleranser angitt på et høyt nivå gjelder også for et underordnet nivå. Arbeidets omfang beskrevet i en overordnet prosess gjelder imidlertid ikke for den underordnede, dersom ny tekst for omfang er angitt. Øvrige opplysninger For rundsumsprosesser har den utførende funksjonsansvar i kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. Prosesser med enhetspriser utføres etter avtale med byggherren. På enkelte prosesser med enhetspriser tillegges den utførende funksjonsansvar, hvilke prosesser dette gjelder, fremgår av prosessbeskrivelsen. Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være inkludert i kostnadene for den aktuelle prosessen dersom ikke annet er angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som konsekvens av den aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som nødvendig forarbeid, etterarbeid eller arbeid på et objekt som følge av at standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt på grunn av arbeid utført på samme eller på et annet objekt. Prisgrunnlag og måleregler I tillegg til kap. D2 pkt. 30 gjelder at: Prisene for hver prosess generelt skal omfatte alle kostnader som er nødvendige for å levere arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav. Prisene skal bl.a. inkludere - materialer og hjelpemidler - arbeidslønn

2 Side E2 - sosiale utgifter - transport - mellomlagring - deponeringsavgifter - redskaper, verktøy, maskiner - stillaser og provisorier - administrasjon og fortjeneste - dokumentasjon og rapportering - samsvarserklæring(er) med tilhørende dokumentasjon - arbeidsvarsling, trafikkavvikling og sikkerhetstiltak med mindre disse kostnadene spesifiseres separat i egne prosesser. Det avregnes etter målereglene som er angitt under pkt. i de respektive prosesser. Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige forskrifter og regler. Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet ved utførelse, uavhengig av måleregler etc. I denne kontrakten benyttes stedkodene: stamveg = c2stmv øvrig riksveg = c4ovrv gang- og sykkelveg langs riksveg = c6gsvg fylkesveg Telemark = fv08te

3 Hovedprosess : Side E3 3 TUNNELER 3 37 Stabilitets-, vann- og frostsikring i tunnel, overbygg m.m. Omfatter drift og vedlikehold av vegger, hvelv/tak og portaler. Prosessen omfatter også sikringstiltak og rensk av løst fjell. TUNNELHVELV, PORTAL OG ANDRE SIKRINGSTILTAK Tunnelhvelv og portal skal være stabilt og sikret mot vannlekkasjer og frost som kan redusere stabiliteten. Tunnelportalen skal sikre overgangen fra veg i dagen til veg i tunnel mht. trafikksikkerhet samt sikre mot nedfall av stein fra fjellsiden over tunnelåpningen. Konstruksjoner og portaler skal ikke ha skader som reduserer deres funksjon eller kan være til fare for trafikantene eller andre. De skal være rene og estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming. Skader på konstruksjoner og utstyr som er til fare for trafikantene skal repareres straks. Tiltakstid for igangsetting av permanent utbedring når det ikke er umiddelbar fare for trafikantene er vist i etterfølgende tabell. SNØ- OG SKREDSIKRINGSANLEGG Snø- og skredsikringsanlegg skal beskytte trafikanter og vegkonstruksjoner mot skade fra skred. Konstruksjoner og andre anlegg skal inspiseres og eventuelt utbedres før hver vintersesong for å sikre full funksjonsdyktighet. Nedfall skal rapporteres i henhold til skjema i vedleggsmappe R, vedlegg R11. For denne kontrakten gjelder kun skredsikringsanlegg. Det er ikke snøsikringsanlegg i området.

4 Hovedprosess 3: Side E Grunnpakke Omfatter: - Inspeksjon og rensk ifm. nedfall med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt Rensk av løse enkeltblokker/fjell. - Reparasjon av skader på stabilitets-, vann- og frostsikringstiltak og eventuelt nye sikringsarbeider med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt Reparasjon av skader på portaler og skredoverbygg med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34 Omfatter også inspeksjon iht kap. D2 pkt. 17. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også reparasjon av skader på skredoverbygg med begrenset ansvar iht. kap D2 pkt 34. Portaler tilhører ikke denne kontrakten. Omfatter også systematisk kontroll, inspeksjon og arbeid i henhold til beskrivelse nedenfor Inspeksjon i tunnel utføres i henhold til vedlegg ID1731a. Utvidet inspeksjon samt rensk av løse blokker og løst fjell skal utføres fra lift 2 ganger pr. år (innen mai og november). Inspeksjonen omfatter tunneltak og vegg, samt andre objekt i tunnelene. Inspeksjonen utføres normalt som visuell inspeksjon fra vegbanen med kraftig lys. Utvidet inspeksjon som nevnt ovenfor. Inspeksjonene kreves utført av personell med god erfaring fra vurdering av fjell. Alt arbeid og inspeksjoner i tunnel skal dokumenteres skriftlig og rapporteres til byggherre. Byggherren har inngått en egen kontrakt for drift av teknisk utstyr i tunnel. Arbeid i tunnel skal samordnes med denne entreprenøren c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0,00 38 Tunnelutstyr, -renhold m.m. Omfatter drift og vedlikehold av tunneler, inkludert skredoverbygg m.m. Prosessen gjelder også tunnelutstyr som er direkte relatert til tunnelen, selv om det er plassert i dagen. Lys tunnelvegg og renhold skal bidra til: -God effekt av tunnellys og gode siktforhold -God optisk ledning for trafikantene

5 Hovedprosess 3: Side E5 -Forurensningsnivået holdes under grenseverdiene -Lavt støvnivå -Positiv opplevelse for trafikantene -Forlenget levetid for tekniske installasjoner Tunnellengder og ÅDT: E18 ÅDT > lm. Rv 38 ÅDT < lm. Rv. 354 ÅDT > lm. Rv. 356 ÅDT > lm Grunnpakke Omfatter renhold og drift av tunnel. I renhold inngår vask av tunneltak/- hvelv og -vegger inkl. vegbane og bankett. Omfatter videre drift og renhold av SOS-stasjoner og annet teknisk utstyr. Omfatter også inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Prosessen gjelder også tunnelutstyr som er direkte relatert til tunnelen, selv om det er plassert i dagen. Helvask omfatter hele omkretsen i tunnelprofilet (tak/vegger/vegbane/ bankett). Utstyr vaskes samtidig. Helvask omfatter også nisjer, rømningsveger og lignende. Halvvask omfatter tunnelvegger, vegbane og bankett. Utstyr vaskes samtidig. Halvvask omfatter også havarinisjer. Ved renhold skal alt teknisk utstyr rengjøres for funksjonshemmende, utstyrsnedbrytende og forurensende belegg ved hvert renholdsintervall. Etter utførelse skal alt belegg som kan fjernes med kost, svamp eller lignende være fjernet. Dette gjelder alle sider av frittstående/fritthengende utstyr. Rengjøring av teknisk utstyr gjelder utvendig renhold. Det kreves ikke åpning av dører i skap og armaturer. Rengjøring av alt øvrig teknisk utstyr omfatter utstyr som lysarmaturer, kabelbruer, kuldeporter, ventilasjonsvifter o.l., og skal utføres samtidig med rengjøring av vegger når det er mulig. Ved renhold skal vaskemidler og spyletrykk avklares i forhold til gjeldende forskrifter og spesielle regler for de berørte installasjoner. Miljøfarlige konsentrasjoner i avleiringer, støv og slam skal ikke overskride fastlagte grenseverdier (ref. Forskrift om avløpsslam, Miljøverndepartementet). Kostnad angis som rund sum.

6 Hovedprosess 3: Side E6 Spesielle krav til renhold av tunnelutstyr: det skal brukes tunnelsåpe ved all vask i tunneler. Bruk av såpe gjelder ikke på kjørebane, fortau og der det er åpent fjell i tunnelene. Tiltak i tunnel skal i størst mulig grad samordnes med entreprenør for funksjonskontrakt elektro, for å minimalisere ulempene for trafikantene c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0,00

7 Hovedprosess : Side E7 4 GRØFTER, KUMMER OG RØR 4 48 Drens- og avløpsanlegg Omfatter drift og vedlikehold av drens- og avløpsanlegg. Prosessen omfatter også sikring av vannavrenning fra vegbanen. Vann som reduserer eller kan redusere trafikksikkerheten, skal ikke forekomme på vegbanen. Vannivået og vanninnholdet i vegkonstruksjonen og omkringliggende områder skal holdes lavt for å redusere nedbrytningen av vegoverbygningen slik at vegkapitalen bevares. Drens- og avløpsanlegg skal sikre avrenning fra vegbanen, transportere bort overflatevann samt drenere vegoverbygning og omkringliggende områder. Når kulverter skal skiftes ut eller repareres, må det påses at den nye kulverten ikke skaper vandringshindre for fisk eller andre vannlevende organismer Grunnpakke Omfatter følgende oppgaver: - Åpning av torvkanter for å få vann ut av vegen - Rensk av grøfter for fritt vannløp - Rensk av stikkrenner - Rensk/renhold av rør, kummer, sluk og rister - Slamsuging av kum i forbindelse med stikkrenne - Vedlikehold av steinsatte vannløp i skråninger - Rensk, slamsuging og spyling av lukket drens- og avløpsanlegg - Justering av kumlokk og sluk (eksklusiv vegdekkearbeider) - Rensk/åpning av drenshull i rekkverk/støpekant - Tining og oppstaking - Fjerning av snø og is som hindrer vannavledning fra vegbanen - Fjerning av is i grøfter som hindrer vannavrenning - Uthøvling/fresing av brøytekanter før snøsmeltingen starter - Spyling og slamsuging av oppsamlingsbasseng - Reparasjon av stikkrenne, kum og lukket drens- og avløpsanlegg med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34 Omfatter også inspeksjon iht kap. D2 pkt. 17. Jord/sand/stein/is/greiner og annet som hindrer fritt løp for vannet skal fjernes. Stikkrenner/kummer skal gi tilstrekkelig avløp for vannet under snøsmelting og i nedbørsperioder. Maksimal tillatt oppslamming for stikkrenne er en tredjedel av høyden i renna, for kummer 10 cm under avløpet. Vannet skal til enhver tid være sikret fritt inn- og utløp. For lukket drens- og overvannssystem er maksimal tillatt oppslamming for kummer 10 cm under avløpet. Rørsystemet skal gi tilstrekkelig avløp for vannet. Spesielt for tunnel gjelder at maksimal tillatt oppslamming for kummer er 20 cm under avløpet og for basseng og forkammer til pumpesump 50 cm under overløpet. Torvkanter skal åpnes der de hindrer vann fra å renne av vegbanen og ut i sideterreng eller grøft. Drenshull i rekkverk/støpekant skal være åpne. Ved varsel om fare for flom, skal drenssystemet (rister, grøfter m.m.) renskes for gjenstander som kan hindre vannet, for å forebygge skader. Rister og kummer i kjørebanen som "slår" skal utbedres innen én uke. Kostnad angis som rund sum.

8 Hovedprosess 4: Side E8 Nedfall i grøft skal fjernes årlig innen 1. juni, og nedfall som kan skape problemer ved kraftig nedbør eller er trafikkfarlig, skal fjernes snarest. Uthøvling av brøytekanter før snøsmeltingen starter er viktig, for å unngå skader på vegnettet og for å få vannavrenning til grøft. Kummer Alle kummer skal slamsuges hvis behov, minst hvert år, og i siste kontraktsår før 31/8. Kummer merkes med fargekoder som dokumentasjon på at de er inspisert. Kum- og slukrister renskes for gjenstander div. avfall, kvist, løv o.s.v. om behov i forbindelse med inspeksjon. Stikkrenner Alle stikkrenner skal renskes hvis behov, minst hvert år, og i siste kontraktsår før 31/8. Etterslep: Fjerning av etterslepet utføres i henhold til etterslepsliste, skal medtas i prisingen og være fjernet innen 1. okt c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Kummer og stikkrenner. Fjerning av etterslep Omfatter fjerning av etterslep på kummer og stikkrenner. Fjerning av "Tilstand etterslep" på kummer og stikkrenner i henhold til: Vedleggsmappe T, vedleggene T4-11b og T4-11f. Tilstand etterslep skal være fjernet innen 1. oktober Kostnad angis som rund sum.

9 Hovedprosess 4: Side E c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, Fjerning av torvkanter Omfatter fjerning av torvkanter. Fjerning av torvkanter skal utføres slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til grøft/nedenforliggende areal. Kantfjerning skal utføres med gravemaskin, slik at masse ikke legges i vegen eller på vegskulder. Dersom fjerning av torvkant gjøres i forbindelse med rensk av grøft, skal oppgjøret skje i henhold til prosess 48.3 Rensk av grøfter. Måles som antall meter fjernet torvkant. Enhet: m 48.2 c2stmv 48.2 c4ovrv 48.2 fv08te Fjerning av torvkanter under rekkverk Omfatter fjerning av torvkanter under rekkverk. Måles som antall meter fjernet torvkant. Enhet: m. m ,00 0,00 m ,00 0,00 m ,00 0,00 Massene skal ikke legges i vegen eller på vegskulder. Dersom fjerning av torvkant gjøres i forbindelse med rensk av grøft, skal oppgjøret skje i henhold til prosess 48.3 Rensk av grøfter.

10 Hovedprosess 4: Side E10 Måles som antall meter fjernet torvkant. Enhet: m c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, fv08te m ,00 0, Rensk av grøfter Omfatter rensk av grøfter. Rensk av grøfter omfatter også rensk av torvkanter. Rensk av grøfter måles som utført lengde grøft. Enhet: m. Grøfter skal ha jevnt fall og fritt løp mot sluk, stikkrenner, kum ol. Rensk av grøfter skal ikke utføres slik at trafikksikkerhet eller framkommelighet reduseres pga. etablering av bratte grøfteskråninger eller innsnevring av kjørebanen. Når overvannsgrøfter renskes skal de renskes til minst 40 cm effektiv grøftedybde under vegbane dersom dette er mulig. Når drensgrøfter renskes skal de renskes til minst 60 cm effektiv grøftedybde under vegbane dersom dette er mulig. Dersom kravene til effektiv grøftedybde ikke kan oppnås pga. hindringer som fjell, murer, eiendomsgrenser, trafikksikkerhet, framkommelighet eller lignende aksepteres dette som begrensninger. Helning på grøfteskråning er normalt 1:2, og skulderbredde tilpasses de stedlige forhold. Ved grøfting langs hager, plenlignende rabatter, jorder o.l. må det utvises skjønn og varsomhet i forhold til vegens naboer. Langs jorder der vannet ikke renner naturlig bort fra vegen skal det normalt grøftes. På arealer som er "plenlignende" gjøres det bare tiltak hvis det er nødvendig for å få vannet ut av vegen Rensk av overvannsgrøft Omfatter rensk av overvannsgrøfter. Rensk av overvannsgrøfter omfatter også rensk av torvkanter Overvannsgrøft skal sikre at overvann fjernes fra vegbanen. Maksimal tillatt oppslamming: En tredjedel av den opprinnelige dybden av grøfta eller minimum 20 cm effektiv grøftedybde. Rensk av overvannsgrøfter måles som utført rensket grøft. Enhet: m.

11 Hovedprosess 4: Side E c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, fv08te m ,00 0, Rensk av drensgrøfter Omfatter rensk av drensgrøfter. Rensk av drensgrøfter omfatter også rensk av torvkanter. Drensgrøft skal sikre at vegoverbygningen holdes tørr. Rensk av drensgrøfter måles som utført rensket grøft. Enhet: m c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, fv08te m ,00 0, Utskifting av stikkrenner b) d) Omfatter utskifting av stikkrenner. Materialkrav iht.håndbok 025, prosess 45. Utførelse iht. håndbok 025, prosess 45. Toleranser iht. håndbok 025, prosess 45. Mengden måles som lengde nedlagt rør. Enhet: m Utkiling fra fundament rør (underkant rør) med telefrie masser utføres i henhold til beskrivelse fra byggherren. Det samme gjelder gjenfylling med samme masse som var i vegen tidligere Utskifting stikkrenne Ø300 Prosessen omfatter utskifting av stikkrenne Ø300 med minimum 0,5 m overdekning (maksimum 1,2 m ved bruk av plastrør) fra topp rør til topp fast dekke.

12 Hovedprosess 4: Side E12 Mengden måles som lengde nedlagt rør. Enhet: m fv08te m 40 0,00 0, Utskifting stikkrenne Ø400 Prosessen omfatter utskifting av stikkrenne Ø400 med minimum 0,5 m overdekning (maksimum 1,2 m ved bruk av plastrør) fra topp rør til topp fast dekke. Mengden måles som lengde nedlagt rør. Enhet: m c2stmv m 60 0,00 0, c4ovrv m 300 0,00 0, fv08te m 150 0,00 0, Utskifting stikkrenne Ø600 Prosessen omfatter utskifting av stikkrenne Ø600 med minimum 0,5 m overdekning (maksimum 1,2 m ved bruk av plastrør) fra topp rør til topp fast dekke. Mengden måles som lengde nedlagt rør. Enhet: m c2stmv m 40 0,00 0, c4ovrv m 80 0,00 0, Utskifting av kummer Omfatter utskifting av kummer. Måles som antall skiftet kummer. Enhet: stk. b) Materialkrav iht.håndbok 025, prosess 46. Utførelse iht. håndbok 025, prosess 46.

13 Hovedprosess 4: Side E13 d) Toleranser iht. håndbok 025, prosess Utskifting av kummer - kum Ø1000 mm Prosessen omfatter utskifting av kum Ø1000 mm i forbindelse med andre arbeider på dreneringsanlegg (eks. ved utskifting av stikkrenner). Kum i betong ferdig montert med lokk/rist. Måles som antall skiftet kummer. Enhet: stk c4ovrv stk 10 0,00 0, fv08te stk 10 0,00 0,00

14 Hovedprosess 6: Side E Faste dekker Omfatter drift og vedlikehold av faste dekker i asfalt, betong eller stein. Prosessen omfatter også avretting av telehiv. Prosessen omfatter også arealer med fast dekke utenom kjørebanearealet, eksempelvis trafikkøyer, skuldre, gang- og sykkelveger, fortau, plasser og lommer. Vegdekket skal tjene som et egnet underlag for trafikken samt beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning. Vegdekket skal gi trafikantene et underlag som gir komfortabel kjøring med et veggrep som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet. Vegdekket skal sørge for nødvendig avrenning av vann fra kjørebaneområdet. Vegdekket skal beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning gjennom å hindre nedtrengning av vann i vegoverbygningen, redusere dynamiske belastninger fra kjøretøy samt bidra til å redusere påkjenningen på bærelaget for å sikre planlagt levetid for vegdekket og resten av vegkonstruksjonen. Maksimal overhøyde på ferdig dekke etter lapping og reparasjon kan være inntil 10 mm. Underhøyde aksepteres ikke. Langsgående kanter i kjørebanen skal ikke være høyere enn 10 mm. Langsgående kanter som er høyere enn dette, men som ikke representerer fare for trafikanter skal utbedres innen: - 1 uke for ÅDT > uker for ÅDT < 1500 Ved vurdering av trafikkfare skal det i tillegg til kanthøyde legges vekt på kantens form, plassering i kjørebanen og trafikantenes mulighet til å oppdage faren. Vegens fartsnivå, trafikkmengde, veggeometri, generell dekketilstand o.l. må også tillegges vekt. Kanter som kan representere fare for trafikanter skal utbedres omgående. Dersom dette ikke er mulig skal det skiltes omgående. Kanter over 15 mm vurderes generelt som trafikkfarlig og skal skiltes inntil tiltak er utført. Skilting av langsgående kanter skal skje i henhold til Håndbok 051 og 050. Skilt nr. 156 "Annen fare" og skilt nr "Langsgående asfaltkant" benyttes. Gjelder fareskiltet en lengre vegstrekning, skal avstanden fra der farestrekningen starter til den slutter angis på underskilt 804 "Utstrekning". Nivåforskjell i kjørebanen, i lengde- og tverretning, skal over 2 meter lengde (målt med rettholt) ikke overstige verdiene gitt i tabellen nedenfor. Nivåforskjell som omtalt i dette kravet, gjelder ikke nivåforskjeller som skyldes spordannelse i vegdekket. Nivåforskjeller på gang- og sykkelveger og fortau, i lengde- og tverretning, skal over 2 meter lengde ikke overskride 25 mm. Vanndammer må ikke dekke mer enn halve dekkebredden. Utførte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med oversikt over sted (eksakt vegident), utførelsestidspunkt og utført mengde pr. sted.

15 Hovedprosess 6: Side E Grunnpakke Omfatter inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Omfatter også reparasjon av skader inntil 1 m2 i stein- og betongdekker, videre omfatter prosessen også avstrøing og etterfuging av steindekker. Kostnad angis som rund sum. Kostnad angis som rund sum c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Lapping av hull i asfaltdekker Omfatter lapping av hull i asfaltdekker. Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den generelle bestemmelsen i kap. D2 pkt. 3, at entreprenøren har funksjonsansvar for utførelsen. Entreprenøren skal dermed her på eget initiativ planlegge, identifisere behov, iverksette tiltak og dokumentere standard og innsats Hull i kjørebanen eller skulder som kan representere fare for trafikanter og kjøretøy, skal repareres omgående. Hull som ikke er direkte trafikkfarlige skal repareres senest i løpet av: Lapping utføres med renskjæring, rengjøring og rensking for løst materiale og påstryking av klebemiddel før ifylling og komprimering, jf. kap. 537 "Hull og sprekker" i Håndbok 246. Måles som lappet areal. Ved lapping av flere mindre hull innenfor en strekning på 10 m, måles avregningsarealet som samlet lappeareal for alle hull på strekningen. Hvis samlet lappeareal er mindre enn 1 m2, avregnes 1 m2 pr. strekning. Ved lapping av øvrige enkelthull på mindre enn 1 m2, avregnes 1 m2 pr. hull. Enhet: m Lapping med varme masser Omfatter lapping av hull med varme asfaltmasser. Lapping av hull kan av tekniske årsaker måtte gjennomføres som et midlertidig tiltak med kalde masser før lapping fullføres med varme masser på samme sted. Denne midlertidige lappingen betraktes som følgearbeid til etterfølgende permanente lappeoperasjon. Slik midlertidig lapping godtgjøres dermed ikke særskilt som selvstendig oppgave. Måles som lappet areal. Ved lapping av flere mindre hull innenfor en strekning på 10 m, måles avregningsarealet som samlet lappeareal for alle hull på strekningen. Hvis samlet lappeareal er mindre enn 1 m2, avregnes 1 m2 pr. strekning. Ved lapping av øvrige enkelthull på mindre enn 1 m2, avregnes 1 m2 pr. hull. Enhet: m2. Omfatter også materialer og arbeider i forbindelse med

16 Hovedprosess 6: Side E16 lapping av hull med lappekanon. Lapping av hull med lappekanon aksepteres som et fullverdig alternativ til lapping av hull med varme masser, unntatt på følgende veger: Stamveger og riksveger. Omfatter også: Skader i asfaltdekke begynnelse på hull, hull i ett eller flere lag med asfalt der det er lagt flere lag asfalt, som er dypere enn 3 cm skal lappes. Når lappekanon benyttes, bortfaller kravet om renskjæring, og kravene om rengjøring, rensking og påstryking av klebemidler forutsettes dekket opp gjennom funksjonalitet som lappekanon skal ha c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, c6gsvg m ,00 0, fv08te m ,00 0, Tetting av sprekker i asfaltdekker Omfatter tetting av sprekker i asfaltdekker. Sprekker som er over 20 mm brede, må forsegles. Sprekker som er mer enn 4 meter lange og over 10 mm brede, må forsegles. Sprekker på g/sveg og fortau som er over 10 mm brede må forsegles. Måles som utført lengde sprekk. Enhet: m c4ovrv m ,00 0, c6gsvg m ,00 0, fv08te m ,00 0, Reparasjon av lokale skader i asfaltdekker Omfatter reparasjon av lokale skader i asfaltdekker. Måles som utført areal. Enhet: m2. Reparasjoner av lokale skader (setninger,

17 Hovedprosess 6: Side E17 krakeleringer m.m.) fra 2 m 2 til og med 20 m 2. Prosessen forutsettes priset for levering og utlegging av varme masser med kvalitet og utførelse i henhold til dekketype som skal repareres, og kontraktens øvrige krav til kvalitet og utførelse for reparasjon av faste dekker. I kontraktens øvrige krav inngår blant annet krav til utførelse med renskjæring, rengjøring og rensking for løst materiale og pstryking av klebemiddel før ifylling og komprimering, jf. kap. 537 "Hull og sprekker" i Håndbok c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, c6gsvg m ,00 0, fv08te m ,00 0, Avretting av telehiv på veg med asfaltdekker Omfatter avretting av telehiv på veg med asfaltdekker. Avretting av telehiv inkluderer massefjerning/deponering/opprydding/ avretting og istandsetting av området slik at dette tilfredsstiller gjeldende standardkrav. Telehiv som kan medføre trafikkfare, skal sikres straks og utbedres innen en dag. Etter vinteren skal området settes i stand igjen. Telehiv som ikke direkte er trafikkfarlig skal utbedres i løpet av: Måles som utført areal. Enhet: m c4ovrv m ,00 0, fv08te m ,00 0, Grusskuldre langs veg med fast dekke Omfatter drift og vedlikehold av grusskuldre på veg med fast dekke. Skuldrene skal oppjusteres når høydeforskjellen mellom vegdekke og skulder er mer enn 3 cm.

18 Hovedprosess 6: Side E Grunnpakke Omfatter lapping av hull og fjerning av trafikkfarlige løsstein. Omfatter også inspeksjon iht. kapittel D2 pkt. 17. Hull som kan representere en fare for trafikanter og kjøretøy, skal repareres omgående. Hull som ikke er direkte trafikkfarlige, skal repareres senest i løpet av en uke. Kostnad angis som rund sum. RS 0,00 0, Oppjustering og reparasjon Prosessen omfatter oppjustering av grusskuldre og reparasjon av lokale skader. Prosessen omfatter ikke oppjustering som følge av dekkefornyelse. Skuldre skal ha fall riktig veg med hensyn på vannavrenning Måles som anbrakt masse. Enhet: tonn. Det skal benyttes grus med fraksjon 0-18 mm eller freste asfaltmasser. Massene skal komprimeres c2stmv tonn 250 0,00 0, c4ovrv tonn 250 0,00 0, fv08te tonn 250 0,00 0,00

19 Hovedprosess : Side E19 7 VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Murer Omfatter drift og vedlikehold av murer. Muren skal sikre stabilitet på skjæringer og på fyllinger samt på vegen selv. Den skal ikke ha skader som kan være til fare for trafikantene eller andre og være estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming Grunnpakke Omfatter rensk bak fangmur og drift av dreneringssystemer for murer. Prosessen omfatter også reparasjon av skader med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Omfatter også inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Muren skal ikke ha skade som reduserer murens funksjon. Dreneringssystemer skal holdes åpne. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også renhold av murer. Omfatter også fjerning av vegetasjon som kan føre til skade på muren og fjerning av masser bak fangmurer c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Støyskjermer Omfatter drift og vedlikehold av støyskjermer. Støyskjermen skal dempe støy i henhold til plan. Den skal ikke ha skader som kan være til fare for trafikantene eller andre og den skal være estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming Grunnpakke Omfatter renhold av støyskjermer. Videre omfatter prosessen reparasjon

20 Hovedprosess 7: Side E20 av skader og oppretting av skjevheter med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Omfatter også inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Skjevheter, større enn vertikalt 1:25 (2,5 grader) og horisontalt 1:40, skal utbedres innen ett år. Sprekker og åpninger i skjermen samt åpning mellom skjerm og bakke skal utbedres innen en måned. Råtne bord og stolper skal skiftes ut i løpet av sommeren. Kostnad angis som rund sum c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Beising og maling Omfatter beising og maling av støyskjermer. Måles som ferdig beiset/malt overflate. Enhet: m2 Før beising skal støyskjermen skrapes for løs maling/treverk og deretter vaskes. Der det beises med samme farge beises med 1 strøk. Ved bytting av farge beises 2 strøk. Glassruter i støyskjerm på Grenlandsbrua skal vaskes på begge sider pr. år i mai måned c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, fv08te m ,00 0, Stabilitetssikring i dagen Omfatter drift og vedlikehold av fjellskjæringer og sikringsutstyr. Skjæringer skal ha tilstrekkelig stabilitet. Sikringsutstyr skal ikke ha skader som svekker dets stabilitetssikrende virkning eller som kan være til fare for trafikanter eller andre.

21 Hovedprosess 7: Side E Grunnpakke Omfatter rensk av løse enkeltblokker og tømming av rassikringsanlegg. Prosessen omfatter også rensk i forbindelse med nedfall med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Prosessen omfatter også reparasjon av sikringsutstyr med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Omfatter også inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Fjellskjæringer skal holdes fri for løse blokker og steiner som kan være en fare for trafikken. Sikringsutstyr som er skadet, skal repareres iht. tiltakstider som angitt i tabellen nedenfor. Hvis skaden kan medføre trafikkfare, skal utbedringen skje straks. Rassikringsanlegg tømmes før det er fare for at nettet skal kunne skades eller hvis nedfallet er til fare for trafikken. Dokumentasjon ved nedfall skal utføres iht. skjema i vedlegg R11. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også inspeksjon av skjæringer 1 gang pr. år (frekvenstabell for rutinemessig inspeksjon). Denne inspeksjonen skal utføres innen 1. juni og skal dokumenteres. Partier som må undersøkes nærmere enn visuelt, brukes kran/lift med korg. Inspeksjon skal ha fokus på løse enkeltblokker/stein som kan være til fare for trafikantene c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Ras og flom Omfatter inspeksjon, vurdering og overvåking av ras- og flomfare og inspeksjon av rassted. Prosessen omfatter også opprydding etter ras og flom samt reparasjon av ras- og flomskader med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Snøskred inngår i prosess 94.

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014 Side E1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01 Statens vegvesen D2-S15-1 D2- S15 Objektlister og objektterminologi Innhold Dette dokumentet er et hjelpemiddel for å gi oversikt over hvilke objekter som er knyttet til de ulike prosessene i kap. D1,

Detaljer

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september 2016. Denne lista er sist oppdatert:

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Kriterier for tiltak på øvrige fylkesveger i Telemark

Kriterier for tiltak på øvrige fylkesveger i Telemark Kriterier for tiltak på øvrige fylkesveger i Telemark Forslag til retningslinjer for når vedlikeholdstiltak skal gjennomføres og hvilke tiltak som skal gjennomføres på øvrige fylkesveger i Telemark April

Detaljer

Drenering. Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater

Drenering. Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater Drenering Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater 1 Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold Hensikt med drenering sikre avrenning fra kjørebane unngå reduksjon av bæreevnen

Detaljer

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09 Bjerke 09.7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09.7416050.10 Drift av gang og kjøreareal 09.7416050.10.1

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer

D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I

D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I Statens vegvesen Region midt 1604 Kantslått nord D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Filnavn:

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhet Nullvisjonen Nullvisjonen er en langsiktig visjon om et transportsystem som ikke krever

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281)

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) STAMI ligger i Gydas vei 8. Skjøtsel av utearealene skal omfattes av avtalen. Se kart over eiendommen siste side. For denne eiendommen er det ikke laget mengdebeskrivelse.

Detaljer

Møre og Romsdal 13.11.2013 Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R

Møre og Romsdal 13.11.2013 Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R Viltforvaltersamling Møre og Romsdal Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R Vegavdelingen i Møre og Romsdal Statens vegvesen region midt Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet 1.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV UNDERVEGETASJON,KRATT OG OPPSLAG Lokalisering:Hele leirområdet, også en meter langs veier. Slått:Det skal ryddes oppslag to ganger pr år, første gang i juni senere i august. Avklipp:Avklipp

Detaljer

Statens vegvesen Region XXXX I-1 XXXX Kontraktsnavn 2016-20XX D Beskrivende del D1 Beskrivelse 2015-06-30

Statens vegvesen Region XXXX I-1 XXXX Kontraktsnavn 2016-20XX D Beskrivende del D1 Beskrivelse 2015-06-30 Statens vegvesen Region XXXX I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0... 1 00... 1 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER... 3 14 Midlertidig trafikkavvikling... 3 18 Drift og vedlikehold - generelt... 16 3 TUNNELER...

Detaljer

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold Side04-1 Kapittel: 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE 04.5 ZK2.3 Skjøtsel

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 5. april 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Rapport over vegstandard og problemområder på fv. 307, Palmafossen - Mjølfjell Ungdomsherberge INNHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Vegstandard og trafikk 2

Rapport over vegstandard og problemområder på fv. 307, Palmafossen - Mjølfjell Ungdomsherberge INNHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Vegstandard og trafikk 2 MJØLFJELL VEL Rapport over vegstandard og problemområder på fv. 307, Palmafossen - Mjølfjell Ungdomsherberge ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Foredragsholder: Kristine Flesjø(/ Frode Oset, Øystein Myhre) Statens Vegvesen Vegdirektoratet

Foredragsholder: Kristine Flesjø(/ Frode Oset, Øystein Myhre) Statens Vegvesen Vegdirektoratet Foredrag C7: Klima og transport, flom og erosjon Foredragsholder: Kristine Flesjø(/ Frode Oset, Øystein Myhre) Statens Vegvesen Vegdirektoratet 27. 29. mai 2008 Innhold Håndbok 018 Klima og transport -

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016 Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610 Nettbasert kurs Øystein Larsen Statens vegvesen/vegdirektoratet Innhold i presentasjonen Standardnivå, optimal standard Ulike måter å beskrive standarden

Detaljer

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL INNHOLD Hva er en kommunal veg? Metoder (grunnlag) for utførelse av forvaltning, drift og vedlikehold

Detaljer

KONTROLLPLAN for entreprenør

KONTROLLPLAN for entreprenør Statens vegvesen Region vest Prosjektnr: PROFn: Arkivref: KONTROLLPLAN for entreprenør PROSJEKT : Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansvarlig: Kontroll av prosess Krav/Spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Statens vegvesen Region midt D2-I - 1 Skjøtselskontrakt Verdal 2012-2015 D2 Beskrivende del D2-I Drifts-/ vedlikeholdsinstrukser 2011-11-01 D2-I 00 Innholdsliste Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene STF22 A437 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene Grenseoverskridende utnytting av ressurser Optimalisering av ressursbruk SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 24 2

Detaljer

Vegteknologi 2014 Drenering og overvannshåndtering

Vegteknologi 2014 Drenering og overvannshåndtering Vegteknologi 2014 Drenering og overvannshåndtering Ragnar Evensen Drenering og håndtering av overvann Et omfattende tema, bare noen av de grunnleggende prinsipper blir diskutert. Holde vann ute fra overbygningen

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim

Detaljer

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund Formingsprinsipper Kommunedelplan for sykkel i Farsund Dato: 10.04.2015 Forord Arkitektur er et virkemiddel for å skape attraktive og funksjonelle og universelt utformede anlegg og omgivelser som gjør

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig xxxr Forslag til bestemmelser er sist revidert 11.06.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark

TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark Region øst Resssursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:5.oktober 2012 Innhold 1.Innledning... 2 1.1 Definisjoner... 3 2 GJENNOMFØRING AV INSPEKSJONEN...

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

8 Spesielle kontraktsvilkår for utførelse av vegmerking (Vegdirektoratet, 23. desember 1999)

8 Spesielle kontraktsvilkår for utførelse av vegmerking (Vegdirektoratet, 23. desember 1999) 8 Spesielle kontraktsvilkår for utførelse av vegmerking (Vegdirektoratet, 23. desember 1999) 1 SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR FOR UTFØRELSE AV VEGOPPMERKING 0 Innhold 1 Omfang og vilkår...3 1.1 Parter. 3 1.2

Detaljer

9 Teknisk beskrivelse for utføring av vegoppmerking (Vegdirektoratet, udatert)

9 Teknisk beskrivelse for utføring av vegoppmerking (Vegdirektoratet, udatert) 9 Teknisk beskrivelse for utføring av vegoppmerking (Vegdirektoratet, udatert) 1 TEKNISK BESKRIVELSE FOR UTFØRELSE AV VEGOPPMERKING 1 Innhold 1 Generelt...3 2 Vegoppmerkingens funksjoner og egenskaper...3

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

Tilstandsregistrering

Tilstandsregistrering Tilstandsregistrering Bruk av skadekatalogen Tilstand og nedbrytning Alle veger brytes ned av trafikkbelastning og klimatiske påkjenninger Nedbrytningen redusert tilstand på vegnettet Registrering av tilstanden

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold

Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold Hensikt med drenering sikre avrenning fra kjørebane unngå reduksjon av bæreevnen (reduksjon av levetid og vegkap.) hindre oversvømmelse med påfølgende skader

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3 4 Kort historisk tilbakeblikk! 1995

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske.

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske. Graving ved trær 31.07.2002 Trær skal erstattes - økonomiske konsekvenser Et stort tre representerer en langt større verdi enn et lite, nyplantet tre. Ved taksering kan verdien i kroner utgjøre mange ganger

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4360 Kum (ID=83) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-10-16 Definisjon: Dreneringskonstruksjon. Kommentar: Oppdateringslogg Dato Datakatalog

Detaljer

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form)

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form) Profil 0-160 Graving, fylling, tilpasninger under/ved overbygning veger kr/m3 30 1 156 34 680 21.1 Vegetasjonsrydding RS 30 000 30 000 27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak (evt. fra øvrige byggetrinn)

Detaljer

Drift og vedlikeholds. vedlikeholdsstandard kommunale. veger

Drift og vedlikeholds. vedlikeholdsstandard kommunale. veger Drift og vedlikeholdsstandard kommunale veger Inderøy kommune Drift og vedlikeholds vedlikeholdsstandard kommunale veger August 2011 1 Oppdragsnr.: 6100474 Oppdragsnavn: Dokument nr.: Dato: Inderøy kommune

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

Følgende avtale er inngått: 1. Vedlikehold sommer

Følgende avtale er inngått: 1. Vedlikehold sommer Avtale mellom Firma Gunnar Bjørge (GB) - Org. Nr. 976 432 894 og Hytteeierforeningen Hafjell Panorama (HHP) Org. Nr. 990 438 676 for perioden 2010 2013 Følgende avtale er inngått: 1. GB har ansvaret for

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.00 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang...2 2 målinger, service og bytterutiner...3 2.1 Inspeksjonsrutiner...3 2.2 Faste revisjonsrutiner - 3-års revisjoner...3 2.3 Kontroll av skinnefeste

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

Hva kan Nasjonal vegdatabank tilby planleggere?

Hva kan Nasjonal vegdatabank tilby planleggere? Hva kan Nasjonal vegdatabank tilby planleggere? Harald Wethal Statens vegvesen Region øst Innhold Datagrunnlaget i NVDB Vegnett Fagdata Planlegging Prosjektering Datakvaliteten i NVDB Verktøy og tjenester

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

Erfaringssamling Plan Drift og vedlikehold 2013-11-12

Erfaringssamling Plan Drift og vedlikehold 2013-11-12 Erfaringssamling Plan Drift og vedlikehold 2013-11-12 Vegdrift 2013 vinterdrift Tor Erik Saltnes, ViaNova Plan og Trafikk AS Bilder hentet fra: Erfaringsamling Plan Drift og vedlikehold Opplæring i vinterdrift

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater

Statens vegvesen. Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater Statens vegvesen Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater Høringsutgave 23. mars 2010 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Sykkelbynettverket: Nettverksamling Region midt Steinkjer 17.-18.april 2012 Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Terje Lindland Trondheim bydrift Typer sykkelanlegg Blandet trafikk (boliggate

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Prosesskoden - Statens vegvesens bestillingsverktøy for entrepriser Retningslinjer og

Detaljer

Produktspesifikasjon. Naturområde (ID=300) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Naturområde (ID=300) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Alle Naturområde (ID=300) Naturlike områder som det skal tas hensyn til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

Arbeidsvarsling. Kurs for kursholdere. Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING. Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet

Arbeidsvarsling. Kurs for kursholdere. Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING. Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling Kurs for kursholdere Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling oppmerking Godkjent trafikkutstyr for arbeidsvarsling

Detaljer

Arbeidsvarsling. Arbeidsvarsling oppmerking. Kurs for kursholdere. Under forutsetning av: korrekt valg av utstyr korrekt plassering av utstyr

Arbeidsvarsling. Arbeidsvarsling oppmerking. Kurs for kursholdere. Under forutsetning av: korrekt valg av utstyr korrekt plassering av utstyr Arbeidsvarsling Kurs for kursholdere Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling oppmerking Godkjent trafikkutstyr for arbeidsvarsling

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 2. Tunneler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

Isola Plantex. Fiberduker for hage og landskap. www.isola.no

Isola Plantex. Fiberduker for hage og landskap. www.isola.no Isola Plantex Fiberduker for hage og landskap www.isola.no Varige hage- og landskapsløsninger enklere med Isola Plantex Lettstelt Et fint grøntanlegg eller uteareal gir trivsel, men krever stell og vedlikehold.

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007.

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007. DOKUMENTET TILHØRER G BORETTSLAG BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLDSPLIKT TIL PRIVATE HAGE- PARSELLER M..M.. G BORETTSLAG BORETTSLAG Dette dokumentet beskriver bruksrett og vedlikeholdsplikt for private hageparseller,

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling

Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling Birger Andre Schjølberg & Geir Magne Lorentsen Tromsø 24. mai 2011 ARBEID PÅ VEG Arbeidsvarsling og sikring av arbeidsstedet Felles arbeidsvarslingsregime/pr aktisering

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 17.03.14 Side 1 av 6 1. Hensikt/sammendrag Bidra til tilfredsstillende standard for veg ved oppbygging av nye og rehabilitering av eksisterende veger. Dette gjelder

Detaljer

Når du skal bygge langs offentlig vei

Når du skal bygge langs offentlig vei Hvis du har eiendom som grenser til en offentlig vei, er det regler for både hvordan du anlegger avkjørselen fra eiendommen, for beplantning langs veien og for anlegg av forstøtningsmur. Reglene er utformet

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1 Kurs i vinterdrift Kapittel G: Drift av høgfjellsveger 1 Hva er spesielt for høyfjellsveger Utfordringer på en høyfjellsveg når det blåser og eventuelt snør: Sikt Brøyting Fare for funksjonsfeil på biler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013 Revidert 11.02. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden. Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Lagring og transport av trepellets

Lagring og transport av trepellets Lagring og transport av trepellets Trepellets distribueres i hovedsak på tre følgende hovedmåter: Småsekk i størrelsesområdet 10-30 kg. Storsekk i størrelsesområdet fra 400 kg til 1200 kg. Ved større forbruk

Detaljer