Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen"

Transkript

1 Tom Kristoffersen

2 Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt, noen avsnitt skal skrives om, slik at den blir enda tydeligere. Den nye graveinstruksen er litt strengere. Hovedinnholdet vil være det samme

3 1.Administrative bestemmelser 1.1 De administrative bestemmelsene er nå tydeligere, og mer utfyllende. (vegloven 1, 32 og 57) 1.2 Krav til entreprenør er de samme (ingen endring) Kvalifikasjonskravene er de samme som tidligere

4 2.Søknad om grave- og arbeidstillatelse Før skulle det legges ved kart over gravestedet i målestokk 1:1000. Dette ligger nå i søknadsprossessen. Fremdeles sperrefrist på 2 år i nye- eller reasfalterte gater/veier Graving nærmere en 5 meter fra trestamme skal godkjennes av. (gjelder hele byen).

5 Planlegging og utførelse av gravearbeidet Oslo kommune har spesiell fokus på universell utforming. Dette går særlig på fremkommelighet på gravestedet at det legges til rette for funksjonshemmede som for eksempel svaksynte, blinde, bevegelseshemmede og rullestolbrukere, samt for personer med rullator og personer som triller barnevogn.

6 Utførelse av gravearbeid 4.1 Beskyttelse av omkringliggende asfalt: -Grøfter skal krysse veien vinkelrett. Skjæringen skal være i rette linjer uten innhogg og være parallelt og/eller vinkelrett med veien -Dersom områder utenfor selve gravestedet allikevel blir påført skad, skal skadde områder settes i fullverdig stand etter gravingen eventuelt forlanges utbedret slik som beskrevet i kapittel Utgravde masser skal fjernes fra gravestedet uten noen form for mellomlagring.

7 Utførelse av gravearbeidet, forts. 4.7 Graving rundt kummer og sluk: Ved graving inntil kummer og sluk skal disse alltid frigraves for å sikre at det ikke oppstår hulrom rundt kummen/sluket ved gjenoppbygging og at asfaltskjøten ikke berører kummen/sluket. Avstand mellom kum og skjærekant skal ikke være mindre enn 50 cm.

8 5.1.2 Gjenfylling rundt ledninger: Gjennfylling -Ved gjenfylling skal omfyllingsmasser også tilfredsstille veiholders krav til stabil underbygning for veien Gjenfylling rundt kummer og sluk: -Ved gjenfylling rundt kummer og sluk skal omfyllingsmasser, forsterkning og bærelag komprimeres slik at det ikke oppstår setninger rundt kummer og sluk.

9 Istandsetting 6.1 Generell krav til asfaltering: -Vibrasjonsplater kan benyttes på arelaer under 5m 2 på fortau og gang-/sykkelveier. -Permanent slitelag tillates ikke lagt dersom det står fritt vann på underlaget Hovedveier veiklasse 1: -For hovedveier skal bærelaget tykkelse være minimum 8 cm (4+4) og slitelaget tykkelse, minimum 4 cm.

10 Istandsetting, forts. 6.2 Midlertidig istandsetting: -Det tillates ikke og åpne for noen form for ferdsel på uasfaltert areal. Unntatt fra dette gjelder spesielle arbeider hvor «ovennevnte» krav kan skade kabler og rør under arbeidet. 6.4 Asfaltering etter graving i veibanen: -Dersom det forefinnes tversgående asfaltskjøter nærmere graveområdet enn 2 meter, skal ny asfalt legges fram til og med denne skjøten.

11 Samferdselsetaten Istandsetting, forts. 6.5 Asfaltering etter graving i fortau og gang-/sykkelveier: -Dersom fortausbredden er unormal stor, skal veiholder kontaktes for avklaring. Ved nedsetting av skilt skal asfalten minimum skjøres ut i 1 m2 der fortausbredden er over 2 meter. 6.6 Istandsetting av trafikktekniske innretninger: -Alle gravinger i sykkelfelt/sykkelbokser med annen farge enn sort, kan vanlig asfalt legges tilbake. 6.8 Oppbygging av arealer med heller/brostein: -Heller og brostein skal settes i knuste masser 2-4 med mer med tykkelse på 5-8 cm som avrettes med rettholt.

12 Istandsetting forts Komprimering, fuging og tilslutning: -Etter at heller og brostein er lagt, fylles fugene med knuste masser 2-4mm opptil 2/3 av steinhøyden før hele arealet komprimeres. Etter komprimering etterfuges det med knuste masser 0-4mm før ny komprimering Fortausrenne- og fartshumelementer av betong: - Ved legging av fartshumper skal s retningslinjer følges. Ved istandsetting av fortausrenner og fartshumper skal kun nye elmenter brukes. OBS! betong B30 eller bedre

13 Istandsetting forts Setting av kantstein: -I tilfeller der det skal skiftes eller resettes enkelte skadde eller løse kantsteiner, skal asfalt skjæres 15 cm fra kantsteinslinjen og reasfaltes for hånd med Agb8 etter at kantstein er ferdig satt. Asfalten skal komprimeres med egnet utstyr.

14 Pålegg/sanksjoner/kostnadsansvar 8. Pålegg/sanksjoner/kostnadsansvar: Dersom entreprenøren utfører arbeid uten gravetillatelse, eller i strid med godkjent tillatelse eller ikke retter seg etter de pålegg som veiholder/politiet har ilagt ham, kan veiholder for en periode (3-6 måneder) nekte å gi entreprenøren gravetillatelse og/eller politianmelde forholdet. -Garantitiden beregnes fra den angitte sluttdato på gravemeldingen/varslingsplan.

15 Utfordringer

16

17 Samferdselsetaten Skilting/sperring?

18 Takk for oppmerksomheten

19 Samferdselsetaten Pålegg/sanksjoner/kostnader Ved graving uten tillatelse kan veiholder eller politi stanse arbeidet inntil tillatelse foreligger Om satte krav ikke etterfølges kan veiholder sørge for at istandsetting skjer for entreprenørens regning. Om graving skjer i strid med denne instruksen, kan veiholder kreve arbeidet stanset og gi pålegg om at arbeidet utføres i henhold til instruksen.

20 Samferdselsetaten Pålegg/sanksjoner/kostnader forts. Veiholder eller politi kan stanse alt arbeid som er i strid med godkjent gravetillatelse og som utgjør en fare, inntil de nødvendige sikringstiltakene er gjennomført. Tiltak som veiholder eller politi pålegger entreprenøren å gjennomføre skal utføres omgående og senest innen de frister som er gitt. Dersom entreprenøren utfører arbeid uten gravetillatelse, eller i strid med godkjent tillatelse og ikke retter seg etter pålegg som veiholder/politiet har ilagt, kan veiholder for en periode nekte å gi entreprenøren arbeids-/gravetillatelse.

21 Samferdselsetaten Pålegg/sanksjoner/kostnader forts. Entreprenøren har ansvaret for gravestedet fra arbeidets start til det er ferdig. Skader som trafikanter eller andre måtte bli påført på gravestedet, er entreprenørens ansvar Dersom det i løpet av tre år etter at istandsettelsen er avsluttet, oppstår skader, setninger m.v. på gravestedet, vil veiholder kreve at skadene blir utbedret innen en gitt tidsfrist. Om skaden ikke utbedres inne fristen vil veiholder bestille arbeidet utført for entreprenørens regning. Veiholder kan kreve garanti som sikrer at veiholder ikke får utgifter som følge av gravearbeidet.

22 Samferdselsetaten Krav og garantier Ved nyasfaltering ref. Hb 018: Maks ujevnhet på 6 mm målt med 3 m rettholt i lengderetningen. Kravet gjelder også for skjøter For setninger inntil 15 mm i treårsperioden: Asfalttykkelse over 6 cm: Freses til halv tykkelse før det legges nytt dekke. Tykkelse under 6 cm: All asfalt fjernes før legging på nytt. For setninger over 15 mm i treårsperioden: All asfalt fjernes. Gravestedet komprimeres godt før legging av ny asfalt. Byggherre og utførende entreprenør er solidarisk ansvarlig i hele garantitiden

23 Samferdselsetaten Dekking av kostnader Byggherren skal betale for kostnader knyttet til kontrollfunksjon og verdiforringelse Faktura for verdiforringelse dekker kostnaden til utbedring av påkommende skader etter utløpt garantiperiode Det vil ikke bli krevd erstatning for verdiforringelse der gravingen oppfyller bredde og lengdekravene i tabellen under

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE RET RETNINGSLINJER RERERETRETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID FOR PÅ DET GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE KOMMUNE VEGNETTET I STJØRDAL KOMMUNE Flyfoto : Stjørdal sentrum INNLEDNING

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER - 1 - INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER Øvre Eiker Kommune Seksjon for Teknisk infrastruktur Avdeling Veg og park Vedtatt Øvre Eiker kommunestyre 15.12.2010 - 2 - Innhold Side 2 Kapittel

Detaljer

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE I GATER, VEIER OG PLASSER HALDEN KOMMUNE INNHOLD FORMÅL...1 FORMÅL...1 1 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE...1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...1 3.1 Hva reglene

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012 GRAVE INSTRUKS Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn I Hammerfest kommune. Revidert utgave godkjent i MU 12.juni 2012 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING..... 3 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE

Detaljer

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2003 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg-

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Forord Veilederen gjelder kommunal veg- og gategrunn underlagt Bergen kommunes vegmyndighet etter vegloven. Veilederen er et supplement til gjeldende

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Vedtatt av byutviklingsstyret 17.11.2005 Kristiansand kommune Ingeniørvesenet Vei- og prosjektavdelingen 11. oktober 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 28.04.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg Vedtatt av Ski kommune v/ utvalg for og miljø 3 juni 2009, publisert 16 oktober 2009. Revidert 24.02.2011 Innholdsregister

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

Drift- og vedlikeholdsstandard Kommunale veger

Drift- og vedlikeholdsstandard Kommunale veger Drift- og vedlikeholdsstandard Kommunale veger Teknisk Drift Avd. Veg, park og friluftsliv 17. Oktober 2014 OPPSUMMERING For at trafikksystemet skal kunne brukes av alle, må det være utformet, driftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1 1.0 Generelt... 1 1.1 Hms... 1 1.2 Målsetting... 1 1.3 Normens omfang... 1 1.4 Generelle krav... 2 2 LEDNINGSSYSTEMET... 3 2.0 Generelt... 3 2.1 Definisjoner... 3

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 10.04.2013 Hva dette handler om - Veilovens 32 32. Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning,

Detaljer

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan 2010 Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan I dette heftet vil du finne skjemaer for arbeids- og gravemelding, varslingsplan, egenkontrollskjema samt retningslinjer for graving

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015.

Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015. Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015. GENERELT. Vår avtalepartner skal utarbeide fremdriftsplan på alle bestilte oppgaver hver uke og sende denne pr. E-post til avtalt adresse innen mandag kl.

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014 Side E1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen

Detaljer