Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014"

Transkript

1 Side E1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen i dette kap. bygd opp som vist nedenfor: Omfang Beskrivelse av hva prosessen omfatter. Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i vedlegg S15. Oversikten med tilhørende detaljering er ikke nødvendigvis komplett. b) Materialer Krav til materialer. Utførelse Krav til funksjon, standard og utførelse er bygd på håndbok standard for drift og vedlikehold. Kravene er like for alle vegtyper hvis ikke annet er beskrevet. Generelle krav til rapportering er gitt i kap. D2. Spesielle krav til dokumentasjon og rapportering er beskrevet på den enkelte prosess. d) Toleranser e) Prøving, kontroll Mengderegler For alle punkter - vil vedleggsdelen og/eller spesiell beskrivelse kunne utfylle spesifikasjonen av den enkelte prosess. For å angi hvilken vegtype arbeidet er knyttet til er det benyttet stedkoder. Eksempelvis: Stamveg = c2stmv, øvrig riksveg = c4ovrv, gang- og sykkelveg = c6gsvg, fylkesveg Østfold = fv01of, fylkesveg Akershus = fv02ak, fylkesveg Telemark = fv08te, osv.. Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper Oppbyggingen følger prinsippene fra håndbok 025. Krav til materialer, arbeidets utførelse, kontroll og toleranser angitt på et høyt nivå gjelder også for et underordnet nivå. Arbeidets omfang beskrevet i en overordnet prosess gjelder imidlertid ikke for den underordnede, dersom ny tekst for omfang er angitt. Øvrige opplysninger For rundsumsprosesser har den utførende funksjonsansvar i kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. Prosesser med enhetspriser utføres etter avtale med byggherren. På enkelte prosesser med enhetspriser tillegges den utførende funksjonsansvar, hvilke prosesser dette gjelder, fremgår av prosessbeskrivelsen. Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være inkludert i kostnadene for den aktuelle prosessen dersom ikke annet er angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som konsekvens av den aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som nødvendig forarbeid, etterarbeid eller arbeid på et objekt som følge av at standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt på grunn av arbeid utført på samme eller på et annet objekt. Prisgrunnlag og måleregler I tillegg til kap. D2 pkt. 30 gjelder at: Prisene for hver prosess generelt skal omfatte alle kostnader som er nødvendige for å levere arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav. Prisene skal bl.a. inkludere - materialer og hjelpemidler - arbeidslønn

2 Side E2 - sosiale utgifter - transport - mellomlagring - deponeringsavgifter - redskaper, verktøy, maskiner - stillaser og provisorier - administrasjon og fortjeneste - dokumentasjon og rapportering - samsvarserklæring(er) med tilhørende dokumentasjon - arbeidsvarsling, trafikkavvikling og sikkerhetstiltak med mindre disse kostnadene spesifiseres separat i egne prosesser. Det avregnes etter målereglene som er angitt under pkt. i de respektive prosesser. Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige forskrifter og regler. Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet ved utførelse, uavhengig av måleregler etc. I denne kontrakten benyttes stedkodene: stamveg = c2stmv øvrig riksveg = c4ovrv gang- og sykkelveg langs riksveg = c6gsvg fylkesveg Telemark = fv08te

3 Hovedprosess : Side E3 3 TUNNELER 3 37 Stabilitets-, vann- og frostsikring i tunnel, overbygg m.m. Omfatter drift og vedlikehold av vegger, hvelv/tak og portaler. Prosessen omfatter også sikringstiltak og rensk av løst fjell. TUNNELHVELV, PORTAL OG ANDRE SIKRINGSTILTAK Tunnelhvelv og portal skal være stabilt og sikret mot vannlekkasjer og frost som kan redusere stabiliteten. Tunnelportalen skal sikre overgangen fra veg i dagen til veg i tunnel mht. trafikksikkerhet samt sikre mot nedfall av stein fra fjellsiden over tunnelåpningen. Konstruksjoner og portaler skal ikke ha skader som reduserer deres funksjon eller kan være til fare for trafikantene eller andre. De skal være rene og estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming. Skader på konstruksjoner og utstyr som er til fare for trafikantene skal repareres straks. Tiltakstid for igangsetting av permanent utbedring når det ikke er umiddelbar fare for trafikantene er vist i etterfølgende tabell. SNØ- OG SKREDSIKRINGSANLEGG Snø- og skredsikringsanlegg skal beskytte trafikanter og vegkonstruksjoner mot skade fra skred. Konstruksjoner og andre anlegg skal inspiseres og eventuelt utbedres før hver vintersesong for å sikre full funksjonsdyktighet. Nedfall skal rapporteres i henhold til skjema i vedleggsmappe R, vedlegg R11. For denne kontrakten gjelder kun skredsikringsanlegg. Det er ikke snøsikringsanlegg i området.

4 Hovedprosess 3: Side E Grunnpakke Omfatter: - Inspeksjon og rensk ifm. nedfall med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt Rensk av løse enkeltblokker/fjell. - Reparasjon av skader på stabilitets-, vann- og frostsikringstiltak og eventuelt nye sikringsarbeider med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt Reparasjon av skader på portaler og skredoverbygg med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34 Omfatter også inspeksjon iht kap. D2 pkt. 17. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også reparasjon av skader på skredoverbygg med begrenset ansvar iht. kap D2 pkt 34. Portaler tilhører ikke denne kontrakten. Omfatter også systematisk kontroll, inspeksjon og arbeid i henhold til beskrivelse nedenfor Inspeksjon i tunnel utføres i henhold til vedlegg ID1731a. Utvidet inspeksjon samt rensk av løse blokker og løst fjell skal utføres fra lift 2 ganger pr. år (innen mai og november). Inspeksjonen omfatter tunneltak og vegg, samt andre objekt i tunnelene. Inspeksjonen utføres normalt som visuell inspeksjon fra vegbanen med kraftig lys. Utvidet inspeksjon som nevnt ovenfor. Inspeksjonene kreves utført av personell med god erfaring fra vurdering av fjell. Alt arbeid og inspeksjoner i tunnel skal dokumenteres skriftlig og rapporteres til byggherre. Byggherren har inngått en egen kontrakt for drift av teknisk utstyr i tunnel. Arbeid i tunnel skal samordnes med denne entreprenøren c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0,00 38 Tunnelutstyr, -renhold m.m. Omfatter drift og vedlikehold av tunneler, inkludert skredoverbygg m.m. Prosessen gjelder også tunnelutstyr som er direkte relatert til tunnelen, selv om det er plassert i dagen. Lys tunnelvegg og renhold skal bidra til: -God effekt av tunnellys og gode siktforhold -God optisk ledning for trafikantene

5 Hovedprosess 3: Side E5 -Forurensningsnivået holdes under grenseverdiene -Lavt støvnivå -Positiv opplevelse for trafikantene -Forlenget levetid for tekniske installasjoner Tunnellengder og ÅDT: E18 ÅDT > lm. Rv 38 ÅDT < lm. Rv. 354 ÅDT > lm. Rv. 356 ÅDT > lm Grunnpakke Omfatter renhold og drift av tunnel. I renhold inngår vask av tunneltak/- hvelv og -vegger inkl. vegbane og bankett. Omfatter videre drift og renhold av SOS-stasjoner og annet teknisk utstyr. Omfatter også inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Prosessen gjelder også tunnelutstyr som er direkte relatert til tunnelen, selv om det er plassert i dagen. Helvask omfatter hele omkretsen i tunnelprofilet (tak/vegger/vegbane/ bankett). Utstyr vaskes samtidig. Helvask omfatter også nisjer, rømningsveger og lignende. Halvvask omfatter tunnelvegger, vegbane og bankett. Utstyr vaskes samtidig. Halvvask omfatter også havarinisjer. Ved renhold skal alt teknisk utstyr rengjøres for funksjonshemmende, utstyrsnedbrytende og forurensende belegg ved hvert renholdsintervall. Etter utførelse skal alt belegg som kan fjernes med kost, svamp eller lignende være fjernet. Dette gjelder alle sider av frittstående/fritthengende utstyr. Rengjøring av teknisk utstyr gjelder utvendig renhold. Det kreves ikke åpning av dører i skap og armaturer. Rengjøring av alt øvrig teknisk utstyr omfatter utstyr som lysarmaturer, kabelbruer, kuldeporter, ventilasjonsvifter o.l., og skal utføres samtidig med rengjøring av vegger når det er mulig. Ved renhold skal vaskemidler og spyletrykk avklares i forhold til gjeldende forskrifter og spesielle regler for de berørte installasjoner. Miljøfarlige konsentrasjoner i avleiringer, støv og slam skal ikke overskride fastlagte grenseverdier (ref. Forskrift om avløpsslam, Miljøverndepartementet). Kostnad angis som rund sum.

6 Hovedprosess 3: Side E6 Spesielle krav til renhold av tunnelutstyr: det skal brukes tunnelsåpe ved all vask i tunneler. Bruk av såpe gjelder ikke på kjørebane, fortau og der det er åpent fjell i tunnelene. Tiltak i tunnel skal i størst mulig grad samordnes med entreprenør for funksjonskontrakt elektro, for å minimalisere ulempene for trafikantene c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0,00

7 Hovedprosess : Side E7 4 GRØFTER, KUMMER OG RØR 4 48 Drens- og avløpsanlegg Omfatter drift og vedlikehold av drens- og avløpsanlegg. Prosessen omfatter også sikring av vannavrenning fra vegbanen. Vann som reduserer eller kan redusere trafikksikkerheten, skal ikke forekomme på vegbanen. Vannivået og vanninnholdet i vegkonstruksjonen og omkringliggende områder skal holdes lavt for å redusere nedbrytningen av vegoverbygningen slik at vegkapitalen bevares. Drens- og avløpsanlegg skal sikre avrenning fra vegbanen, transportere bort overflatevann samt drenere vegoverbygning og omkringliggende områder. Når kulverter skal skiftes ut eller repareres, må det påses at den nye kulverten ikke skaper vandringshindre for fisk eller andre vannlevende organismer Grunnpakke Omfatter følgende oppgaver: - Åpning av torvkanter for å få vann ut av vegen - Rensk av grøfter for fritt vannløp - Rensk av stikkrenner - Rensk/renhold av rør, kummer, sluk og rister - Slamsuging av kum i forbindelse med stikkrenne - Vedlikehold av steinsatte vannløp i skråninger - Rensk, slamsuging og spyling av lukket drens- og avløpsanlegg - Justering av kumlokk og sluk (eksklusiv vegdekkearbeider) - Rensk/åpning av drenshull i rekkverk/støpekant - Tining og oppstaking - Fjerning av snø og is som hindrer vannavledning fra vegbanen - Fjerning av is i grøfter som hindrer vannavrenning - Uthøvling/fresing av brøytekanter før snøsmeltingen starter - Spyling og slamsuging av oppsamlingsbasseng - Reparasjon av stikkrenne, kum og lukket drens- og avløpsanlegg med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34 Omfatter også inspeksjon iht kap. D2 pkt. 17. Jord/sand/stein/is/greiner og annet som hindrer fritt løp for vannet skal fjernes. Stikkrenner/kummer skal gi tilstrekkelig avløp for vannet under snøsmelting og i nedbørsperioder. Maksimal tillatt oppslamming for stikkrenne er en tredjedel av høyden i renna, for kummer 10 cm under avløpet. Vannet skal til enhver tid være sikret fritt inn- og utløp. For lukket drens- og overvannssystem er maksimal tillatt oppslamming for kummer 10 cm under avløpet. Rørsystemet skal gi tilstrekkelig avløp for vannet. Spesielt for tunnel gjelder at maksimal tillatt oppslamming for kummer er 20 cm under avløpet og for basseng og forkammer til pumpesump 50 cm under overløpet. Torvkanter skal åpnes der de hindrer vann fra å renne av vegbanen og ut i sideterreng eller grøft. Drenshull i rekkverk/støpekant skal være åpne. Ved varsel om fare for flom, skal drenssystemet (rister, grøfter m.m.) renskes for gjenstander som kan hindre vannet, for å forebygge skader. Rister og kummer i kjørebanen som "slår" skal utbedres innen én uke. Kostnad angis som rund sum.

8 Hovedprosess 4: Side E8 Nedfall i grøft skal fjernes årlig innen 1. juni, og nedfall som kan skape problemer ved kraftig nedbør eller er trafikkfarlig, skal fjernes snarest. Uthøvling av brøytekanter før snøsmeltingen starter er viktig, for å unngå skader på vegnettet og for å få vannavrenning til grøft. Kummer Alle kummer skal slamsuges hvis behov, minst hvert år, og i siste kontraktsår før 31/8. Kummer merkes med fargekoder som dokumentasjon på at de er inspisert. Kum- og slukrister renskes for gjenstander div. avfall, kvist, løv o.s.v. om behov i forbindelse med inspeksjon. Stikkrenner Alle stikkrenner skal renskes hvis behov, minst hvert år, og i siste kontraktsår før 31/8. Etterslep: Fjerning av etterslepet utføres i henhold til etterslepsliste, skal medtas i prisingen og være fjernet innen 1. okt c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Kummer og stikkrenner. Fjerning av etterslep Omfatter fjerning av etterslep på kummer og stikkrenner. Fjerning av "Tilstand etterslep" på kummer og stikkrenner i henhold til: Vedleggsmappe T, vedleggene T4-11b og T4-11f. Tilstand etterslep skal være fjernet innen 1. oktober Kostnad angis som rund sum.

9 Hovedprosess 4: Side E c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, Fjerning av torvkanter Omfatter fjerning av torvkanter. Fjerning av torvkanter skal utføres slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til grøft/nedenforliggende areal. Kantfjerning skal utføres med gravemaskin, slik at masse ikke legges i vegen eller på vegskulder. Dersom fjerning av torvkant gjøres i forbindelse med rensk av grøft, skal oppgjøret skje i henhold til prosess 48.3 Rensk av grøfter. Måles som antall meter fjernet torvkant. Enhet: m 48.2 c2stmv 48.2 c4ovrv 48.2 fv08te Fjerning av torvkanter under rekkverk Omfatter fjerning av torvkanter under rekkverk. Måles som antall meter fjernet torvkant. Enhet: m. m ,00 0,00 m ,00 0,00 m ,00 0,00 Massene skal ikke legges i vegen eller på vegskulder. Dersom fjerning av torvkant gjøres i forbindelse med rensk av grøft, skal oppgjøret skje i henhold til prosess 48.3 Rensk av grøfter.

10 Hovedprosess 4: Side E10 Måles som antall meter fjernet torvkant. Enhet: m c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, fv08te m ,00 0, Rensk av grøfter Omfatter rensk av grøfter. Rensk av grøfter omfatter også rensk av torvkanter. Rensk av grøfter måles som utført lengde grøft. Enhet: m. Grøfter skal ha jevnt fall og fritt løp mot sluk, stikkrenner, kum ol. Rensk av grøfter skal ikke utføres slik at trafikksikkerhet eller framkommelighet reduseres pga. etablering av bratte grøfteskråninger eller innsnevring av kjørebanen. Når overvannsgrøfter renskes skal de renskes til minst 40 cm effektiv grøftedybde under vegbane dersom dette er mulig. Når drensgrøfter renskes skal de renskes til minst 60 cm effektiv grøftedybde under vegbane dersom dette er mulig. Dersom kravene til effektiv grøftedybde ikke kan oppnås pga. hindringer som fjell, murer, eiendomsgrenser, trafikksikkerhet, framkommelighet eller lignende aksepteres dette som begrensninger. Helning på grøfteskråning er normalt 1:2, og skulderbredde tilpasses de stedlige forhold. Ved grøfting langs hager, plenlignende rabatter, jorder o.l. må det utvises skjønn og varsomhet i forhold til vegens naboer. Langs jorder der vannet ikke renner naturlig bort fra vegen skal det normalt grøftes. På arealer som er "plenlignende" gjøres det bare tiltak hvis det er nødvendig for å få vannet ut av vegen Rensk av overvannsgrøft Omfatter rensk av overvannsgrøfter. Rensk av overvannsgrøfter omfatter også rensk av torvkanter Overvannsgrøft skal sikre at overvann fjernes fra vegbanen. Maksimal tillatt oppslamming: En tredjedel av den opprinnelige dybden av grøfta eller minimum 20 cm effektiv grøftedybde. Rensk av overvannsgrøfter måles som utført rensket grøft. Enhet: m.

11 Hovedprosess 4: Side E c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, fv08te m ,00 0, Rensk av drensgrøfter Omfatter rensk av drensgrøfter. Rensk av drensgrøfter omfatter også rensk av torvkanter. Drensgrøft skal sikre at vegoverbygningen holdes tørr. Rensk av drensgrøfter måles som utført rensket grøft. Enhet: m c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, fv08te m ,00 0, Utskifting av stikkrenner b) d) Omfatter utskifting av stikkrenner. Materialkrav iht.håndbok 025, prosess 45. Utførelse iht. håndbok 025, prosess 45. Toleranser iht. håndbok 025, prosess 45. Mengden måles som lengde nedlagt rør. Enhet: m Utkiling fra fundament rør (underkant rør) med telefrie masser utføres i henhold til beskrivelse fra byggherren. Det samme gjelder gjenfylling med samme masse som var i vegen tidligere Utskifting stikkrenne Ø300 Prosessen omfatter utskifting av stikkrenne Ø300 med minimum 0,5 m overdekning (maksimum 1,2 m ved bruk av plastrør) fra topp rør til topp fast dekke.

12 Hovedprosess 4: Side E12 Mengden måles som lengde nedlagt rør. Enhet: m fv08te m 40 0,00 0, Utskifting stikkrenne Ø400 Prosessen omfatter utskifting av stikkrenne Ø400 med minimum 0,5 m overdekning (maksimum 1,2 m ved bruk av plastrør) fra topp rør til topp fast dekke. Mengden måles som lengde nedlagt rør. Enhet: m c2stmv m 60 0,00 0, c4ovrv m 300 0,00 0, fv08te m 150 0,00 0, Utskifting stikkrenne Ø600 Prosessen omfatter utskifting av stikkrenne Ø600 med minimum 0,5 m overdekning (maksimum 1,2 m ved bruk av plastrør) fra topp rør til topp fast dekke. Mengden måles som lengde nedlagt rør. Enhet: m c2stmv m 40 0,00 0, c4ovrv m 80 0,00 0, Utskifting av kummer Omfatter utskifting av kummer. Måles som antall skiftet kummer. Enhet: stk. b) Materialkrav iht.håndbok 025, prosess 46. Utførelse iht. håndbok 025, prosess 46.

13 Hovedprosess 4: Side E13 d) Toleranser iht. håndbok 025, prosess Utskifting av kummer - kum Ø1000 mm Prosessen omfatter utskifting av kum Ø1000 mm i forbindelse med andre arbeider på dreneringsanlegg (eks. ved utskifting av stikkrenner). Kum i betong ferdig montert med lokk/rist. Måles som antall skiftet kummer. Enhet: stk c4ovrv stk 10 0,00 0, fv08te stk 10 0,00 0,00

14 Hovedprosess 6: Side E Faste dekker Omfatter drift og vedlikehold av faste dekker i asfalt, betong eller stein. Prosessen omfatter også avretting av telehiv. Prosessen omfatter også arealer med fast dekke utenom kjørebanearealet, eksempelvis trafikkøyer, skuldre, gang- og sykkelveger, fortau, plasser og lommer. Vegdekket skal tjene som et egnet underlag for trafikken samt beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning. Vegdekket skal gi trafikantene et underlag som gir komfortabel kjøring med et veggrep som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet. Vegdekket skal sørge for nødvendig avrenning av vann fra kjørebaneområdet. Vegdekket skal beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning gjennom å hindre nedtrengning av vann i vegoverbygningen, redusere dynamiske belastninger fra kjøretøy samt bidra til å redusere påkjenningen på bærelaget for å sikre planlagt levetid for vegdekket og resten av vegkonstruksjonen. Maksimal overhøyde på ferdig dekke etter lapping og reparasjon kan være inntil 10 mm. Underhøyde aksepteres ikke. Langsgående kanter i kjørebanen skal ikke være høyere enn 10 mm. Langsgående kanter som er høyere enn dette, men som ikke representerer fare for trafikanter skal utbedres innen: - 1 uke for ÅDT > uker for ÅDT < 1500 Ved vurdering av trafikkfare skal det i tillegg til kanthøyde legges vekt på kantens form, plassering i kjørebanen og trafikantenes mulighet til å oppdage faren. Vegens fartsnivå, trafikkmengde, veggeometri, generell dekketilstand o.l. må også tillegges vekt. Kanter som kan representere fare for trafikanter skal utbedres omgående. Dersom dette ikke er mulig skal det skiltes omgående. Kanter over 15 mm vurderes generelt som trafikkfarlig og skal skiltes inntil tiltak er utført. Skilting av langsgående kanter skal skje i henhold til Håndbok 051 og 050. Skilt nr. 156 "Annen fare" og skilt nr "Langsgående asfaltkant" benyttes. Gjelder fareskiltet en lengre vegstrekning, skal avstanden fra der farestrekningen starter til den slutter angis på underskilt 804 "Utstrekning". Nivåforskjell i kjørebanen, i lengde- og tverretning, skal over 2 meter lengde (målt med rettholt) ikke overstige verdiene gitt i tabellen nedenfor. Nivåforskjell som omtalt i dette kravet, gjelder ikke nivåforskjeller som skyldes spordannelse i vegdekket. Nivåforskjeller på gang- og sykkelveger og fortau, i lengde- og tverretning, skal over 2 meter lengde ikke overskride 25 mm. Vanndammer må ikke dekke mer enn halve dekkebredden. Utførte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med oversikt over sted (eksakt vegident), utførelsestidspunkt og utført mengde pr. sted.

15 Hovedprosess 6: Side E Grunnpakke Omfatter inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Omfatter også reparasjon av skader inntil 1 m2 i stein- og betongdekker, videre omfatter prosessen også avstrøing og etterfuging av steindekker. Kostnad angis som rund sum. Kostnad angis som rund sum c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Lapping av hull i asfaltdekker Omfatter lapping av hull i asfaltdekker. Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den generelle bestemmelsen i kap. D2 pkt. 3, at entreprenøren har funksjonsansvar for utførelsen. Entreprenøren skal dermed her på eget initiativ planlegge, identifisere behov, iverksette tiltak og dokumentere standard og innsats Hull i kjørebanen eller skulder som kan representere fare for trafikanter og kjøretøy, skal repareres omgående. Hull som ikke er direkte trafikkfarlige skal repareres senest i løpet av: Lapping utføres med renskjæring, rengjøring og rensking for løst materiale og påstryking av klebemiddel før ifylling og komprimering, jf. kap. 537 "Hull og sprekker" i Håndbok 246. Måles som lappet areal. Ved lapping av flere mindre hull innenfor en strekning på 10 m, måles avregningsarealet som samlet lappeareal for alle hull på strekningen. Hvis samlet lappeareal er mindre enn 1 m2, avregnes 1 m2 pr. strekning. Ved lapping av øvrige enkelthull på mindre enn 1 m2, avregnes 1 m2 pr. hull. Enhet: m Lapping med varme masser Omfatter lapping av hull med varme asfaltmasser. Lapping av hull kan av tekniske årsaker måtte gjennomføres som et midlertidig tiltak med kalde masser før lapping fullføres med varme masser på samme sted. Denne midlertidige lappingen betraktes som følgearbeid til etterfølgende permanente lappeoperasjon. Slik midlertidig lapping godtgjøres dermed ikke særskilt som selvstendig oppgave. Måles som lappet areal. Ved lapping av flere mindre hull innenfor en strekning på 10 m, måles avregningsarealet som samlet lappeareal for alle hull på strekningen. Hvis samlet lappeareal er mindre enn 1 m2, avregnes 1 m2 pr. strekning. Ved lapping av øvrige enkelthull på mindre enn 1 m2, avregnes 1 m2 pr. hull. Enhet: m2. Omfatter også materialer og arbeider i forbindelse med

16 Hovedprosess 6: Side E16 lapping av hull med lappekanon. Lapping av hull med lappekanon aksepteres som et fullverdig alternativ til lapping av hull med varme masser, unntatt på følgende veger: Stamveger og riksveger. Omfatter også: Skader i asfaltdekke begynnelse på hull, hull i ett eller flere lag med asfalt der det er lagt flere lag asfalt, som er dypere enn 3 cm skal lappes. Når lappekanon benyttes, bortfaller kravet om renskjæring, og kravene om rengjøring, rensking og påstryking av klebemidler forutsettes dekket opp gjennom funksjonalitet som lappekanon skal ha c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, c6gsvg m ,00 0, fv08te m ,00 0, Tetting av sprekker i asfaltdekker Omfatter tetting av sprekker i asfaltdekker. Sprekker som er over 20 mm brede, må forsegles. Sprekker som er mer enn 4 meter lange og over 10 mm brede, må forsegles. Sprekker på g/sveg og fortau som er over 10 mm brede må forsegles. Måles som utført lengde sprekk. Enhet: m c4ovrv m ,00 0, c6gsvg m ,00 0, fv08te m ,00 0, Reparasjon av lokale skader i asfaltdekker Omfatter reparasjon av lokale skader i asfaltdekker. Måles som utført areal. Enhet: m2. Reparasjoner av lokale skader (setninger,

17 Hovedprosess 6: Side E17 krakeleringer m.m.) fra 2 m 2 til og med 20 m c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, c6gsvg m ,00 0, fv08te m ,00 0, Avretting av telehiv på veg med asfaltdekker Omfatter avretting av telehiv på veg med asfaltdekker. Avretting av telehiv inkluderer massefjerning/deponering/opprydding/ avretting og istandsetting av området slik at dette tilfredsstiller gjeldende standardkrav. Telehiv som kan medføre trafikkfare, skal sikres straks og utbedres innen en dag. Etter vinteren skal området settes i stand igjen. Telehiv som ikke direkte er trafikkfarlig skal utbedres i løpet av: Måles som utført areal. Enhet: m c4ovrv m ,00 0, fv08te m ,00 0, Grusskuldre langs veg med fast dekke Omfatter drift og vedlikehold av grusskuldre på veg med fast dekke. Skuldrene skal oppjusteres når høydeforskjellen mellom vegdekke og skulder er mer enn 3 cm Grunnpakke Omfatter lapping av hull og fjerning av trafikkfarlige løsstein. Omfatter også inspeksjon iht. kapittel D2 pkt. 17. Hull som kan representere en fare for trafikanter og kjøretøy, skal repareres omgående. Hull som ikke er direkte trafikkfarlige, skal repareres senest i løpet av en uke. Kostnad angis som rund sum. RS 0,00 0,00

18 Hovedprosess 6: Side E Oppjustering og reparasjon Prosessen omfatter oppjustering av grusskuldre og reparasjon av lokale skader. Prosessen omfatter ikke oppjustering som følge av dekkefornyelse. Skuldre skal ha fall riktig veg med hensyn på vannavrenning Måles som anbrakt masse. Enhet: tonn. Det skal benyttes grus med fraksjon 0-18 mm eller freste asfaltmasser. Massene skal komprimeres c2stmv tonn 250 0,00 0, c4ovrv tonn 250 0,00 0, fv08te tonn 250 0,00 0,00

19 Hovedprosess : Side E19 7 VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Murer Omfatter drift og vedlikehold av murer. Muren skal sikre stabilitet på skjæringer og på fyllinger samt på vegen selv. Den skal ikke ha skader som kan være til fare for trafikantene eller andre og være estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming Grunnpakke Omfatter rensk bak fangmur og drift av dreneringssystemer for murer. Prosessen omfatter også reparasjon av skader med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Omfatter også inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Muren skal ikke ha skade som reduserer murens funksjon. Dreneringssystemer skal holdes åpne. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også renhold av murer. Omfatter også fjerning av vegetasjon som kan føre til skade på muren og fjerning av masser bak fangmurer c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Støyskjermer Omfatter drift og vedlikehold av støyskjermer. Støyskjermen skal dempe støy i henhold til plan. Den skal ikke ha skader som kan være til fare for trafikantene eller andre og den skal være estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming Grunnpakke Omfatter renhold av støyskjermer. Videre omfatter prosessen reparasjon

20 Side E20 av skader og oppretting av skjevheter med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Omfatter også inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Skjevheter, større enn vertikalt 1:25 (2,5 grader) og horisontalt 1:40, skal utbedres innen ett år. Sprekker og åpninger i skjermen samt åpning mellom skjerm og bakke skal utbedres innen en måned. Råtne bord og stolper skal skiftes ut i løpet av sommeren. Kostnad angis som rund sum c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Beising og maling Omfatter beising og maling av støyskjermer. Måles som ferdig beiset/malt overflate. Enhet: m2 Før beising skal støyskjermen skrapes for løs maling/treverk og deretter vaskes. Der det beises med samme farge beises med 1 strøk. Ved bytting av farge beises 2 strøk. Glassruter i støyskjerm på Grenlandsbrua skal vaskes på begge sider pr. år i mai måned c2stmv m ,00 0, c4ovrv m ,00 0, fv08te m ,00 0, Stabilitetssikring i dagen Omfatter drift og vedlikehold av fjellskjæringer og sikringsutstyr. Skjæringer skal ha tilstrekkelig stabilitet. Sikringsutstyr skal ikke ha skader som svekker dets stabilitetssikrende virkning eller som kan være til fare for trafikanter eller andre.

21 Side E Grunnpakke Omfatter rensk av løse enkeltblokker og tømming av rassikringsanlegg. Prosessen omfatter også rensk i forbindelse med nedfall med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Prosessen omfatter også reparasjon av sikringsutstyr med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Omfatter også inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Fjellskjæringer skal holdes fri for løse blokker og steiner som kan være en fare for trafikken. Sikringsutstyr som er skadet, skal repareres iht. tiltakstider som angitt i tabellen nedenfor. Hvis skaden kan medføre trafikkfare, skal utbedringen skje straks. Rassikringsanlegg tømmes før det er fare for at nettet skal kunne skades eller hvis nedfallet er til fare for trafikken. Dokumentasjon ved nedfall skal utføres iht. skjema i vedlegg R11. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også inspeksjon av skjæringer 1 gang pr. år (frekvenstabell for rutinemessig inspeksjon). Denne inspeksjonen skal utføres innen 1. juni og skal dokumenteres. Partier som må undersøkes nærmere enn visuelt, brukes kran/lift med korg. Inspeksjon skal ha fokus på løse enkeltblokker/stein som kan være til fare for trafikantene c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Ras og flom Omfatter inspeksjon, vurdering og overvåking av ras- og flomfare og inspeksjon av rassted. Prosessen omfatter også opprydding etter ras og flom samt reparasjon av ras- og flomskader med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Snøskred inngår i prosess 94.

22 Side E22 Skadestedet skal sikres slik at ulykker og ytterligere forverring av skadene på vegkonstruksjonen unngås. Dersom trafikken slippes forbi skadestedet, må dette skje på en sikker måte. Opprydding og reparasjon foretas så snart det er trygt å arbeide på stedet. Forhold som kan forårsake ytterligere skader på vegkroppen utbedres. Endelig rydding og utbedring foretas så snart som mulig. Rasløp og bremsekonstruksjoner renskes så snart det er trygt å arbeide på stedet. Dokumentasjon av ras skal utføres i henhold til rapportskjema for skred og skredfare i vedleggsmappe R, vedlegg R11. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også instruks IE9400a-Skred. Instruks for arbeid i skred og/eller skredfarlig område c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Grøntarealer og skråninger Omfatter drift og vedlikehold av grøntarealer, vegetasjon og skråninger. Vegetasjon og grøntarealer skal skape vakre veger og gater i tillegg til å bidra til en rekke ulike funksjoner innen miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet. Vegetasjon skal skjøttes for å ivareta blant annet følgende: - binde sammen veg og omgivelser - skape grønne områder eller landskapsrom - skjule sår i landskapet eller skjemmende omgivelser - bidra til å forankre vegen i det omgivende landskap og bedre vegens optiske linjeføring - hindre innsyn, blending og skjemmende utsyn - gi leskjerming - ivareta biologisk mangfold - hindre spredning av aggressive, uønskede arter - gi stabilisering og erosjonssikring av sideterrenget - redusere vegstøv og vegtrafikkstøy til omgivelsene - vegetasjon skal ikke skade vegkonstruksjonen, vegutstyr eller installasjoner i vegen - vegetasjon skal ikke hindre avrenning av vann fra vegområdet - vegetasjon skal ikke øke faren for viltulykker - vegetasjon skal ikke representere fare ved utforkjøringer - trær skal ikke framstå som sidehinder - vegetasjon skal ikke redusere nødvendig sikt

23 Side E23

24 Side E24 Miljømessige krav Statens vegvesen har et generelt forbud mot bruk av plantevernmidler. Forbudet er imidlertid ikke kategorisk. Plantevernmidler kan benyttes: - under rekkverk og på skulder - stubbebehandling - fjellskjæringer hvor maskinelt utstyr ikke kan brukes - bekjemping av spesielle ugrasarter i områder med dyrka mark - bekjemping av uønskede og aggressive arter med ukontrollert spredning (f.eks kjempebjørnekjeks) etter egen skjøtselsplan - fjerning av rotugras i etableringsfasen for grøntanlegg (3. år) - fjerning av gras i belegningsstein Plantesykdommer/skadedyr skal bekjempes i alle grøntarealer langs vegene. Det må utvises spesiell forsiktighet for å unngå skade på mennesker og dyr. All bruk av sprøytemidler (kjemiske plantevernmidler) må brukes iht. Mattilsynets gjeldende forskrifter om plantevernmidler og rapporteres iht. skjema i vedlegg R14. Siktkrav I areal med krav til sikt, i kryss, ved fotgjengerfelt, i avkjørsler, siktsoner i kurver, på bankett eller andre areal med siktkrav, skal vegetasjon ikke være høyere enn 50 cm over vegbanen. Enkeltstående oppstammede trær kan tillates i siktsoner. Vegetasjon skal ikke hindre sikt til skilt. Vegetasjon som hindrer sikt i høybrekk skal fjernes. Det skal være overensstemmelse mellom sikt i kurver og vegoppmerkingen. Siktkrav skal overholdes og tiltak må iverksettes før grensekrav overskrides, uavhengig av vegetasjonstype eller andre intervallkrav. Som krav til sikt gjelder generelle krav angitt i håndbok 017, men for kryss og rundkjøringer gjelder krav til sikt som angitt i vedlegg IE7480a. I etablerte områder med vilttrekk skal vegetasjon ikke være høyere enn 75 cm. Vegens frie rom og tilhørende vekstsone Langs vegen skal det være en korridor kalt "vegens frie rom" (rom ved side og over vegen) og korridor utenfor kalt "vekstsone". Krav til vegens frie rom og vekstsone er angitt i vedlegg IE7480a. Definisjoner Blomstereng: Et artsrikt urtesamfunn dominert av blomstrende urter, oftest i blanding med gras. Grasmark: Kortklipt grasflate med lite/uten tråkk. Grasplen: Kortklipt grasflate der det primære mål er å skape et jevnt ensartet grasdekke for mye tråkk og/eller være en del av et prydanlegg Vilttrekk: Arealer som krever ryddetiltak utover grensene for kantklipp/rydding av vegens "frie rom". Kratt: Naturlig tilvokste areal av stedegne trær og busker, der trærne ikke har utviklet krone.

25 Side E25 Omfatter også instruks IE7480a (Krav til sikt.vegens frie rom og vekstsone), og instruks IE7480b (Bruk av kjemiske sprøytemidler), og istruks IE7480c (Bekjempelse av kjempebjørnekjeks) Parklike arealer Omfatter drift og vedlikehold av parklike arealer. Grasplen Graset skal ha høyde mellom 4 cm - 8 cm. Gras inntil sokler og murer mv. samt stolper skal klippes 3 ganger i driftssesongen. Avklipp skal ikke ligge i klumper eller prege helhetsinntrykket. Ugras og mose skal ikke prege helhetsinntrykket eller svekke slitasjestyrken vesentlig. Det skal i driftssesongen hele tiden tilstrebes en frisk og frodig vekst. Spredt løv kan aksepteres. Antall slåtter avhenger av vær og type grasdekke. Grasmark Graset skal ha en høyde mellom 5 cm og 15 cm. Gras inntil sokler og murer mv. samt stolper skal klippes 3 ganger i driftssesongen. Avklipp skal ikke ligge i klumper eller prege helhetsinntrykket. Det tolereres at en vesentlig del av vekstene består av planter som går under betegnelsen ugras. Mose aksepteres. Det skal i driftssesongen hele tiden tilstrebes en frisk og frodig vekst. Spredt løv kan aksepteres. Antall slåtter avhenger av vær og type grasdekke. Busker Med busker menes her alle etablerte beplantninger av vedaktige planter. Omfatter plantearter uten tydelige stammer og kan være fra krypende til normalt opptil 4 m høye. Plantene skal ha frisk og frodig vekst. Suppleringsplanting skal foretas i vekstperioden slik at det over tid ikke kommer huller i plantningen. Plantene skal dekke/skygge jordoverflaten. Ugras som vokser i randsonen eller gjennom beplantningen fjernes. Behov for tiltak i forhold til siktkrav utover normal beskjæring, må avklares med byggherre.

26 Side E26 Trær Med trær menes her trær etablerte som enkelttrær, trerekker, tregrupper eller allètrær. Skjøtsel av trær kan avhenge av treets utviklingsfase, art og ønsket form. Døde og hardt skadde trær, skal erstattes av nye trær i samme størrelse og art. Ved stammeomkrets større enn 14 cm i samråd med byggherre. Stammeskudd fjernes minimum en gang pr.år Alt beskjæringsavfall skal fjernes / etterbehandles. Skjøtselsstandard trær (lav): Beskjæring: fjerning av sikkerhetsmessig farlige, tørre, syke eller ødelagte greiner eller hele trær. Andre pleietiltak: Kraftigvoksende ugras som konkurrerer med treet skal fjernes/holdes nede. Trærne skal ha en frisk og frodig vekst som er normal for arten. Skjøtselsstandard trær (høy): Beskjæring: fjerning av sikkerhetsmessig farlige, tørre, syke eller ødelagte greiner eller hele trær. Der treet skal ha en gjennomgående stamme, skal greiner som konkurrerer med toppen, fjernes, beskjæres eller bøyes ned. Ved skade på toppen skal det ledes opp en ny topp, eventuelt ved oppbinding av en sidegrein eller et nytt kraftig skudd. Andre pleietiltak: Kraftigvoksende ugras som konkurrerer med treet skal fjernes/holdes nede. Trærne skal ha en frisk og frodig vekst som er normal for arten. I tørkeperioder skal det om nødvendig vannes for å unngå vekststagnasjon eller skader. Gjødsling foretas etter behov. Oppbindingen/ oppstøttingen av treet skal fjernes når denne ikke lenger har noen funksjon eller kan skade treet. Blomsterfelt Beplantninger er det samme som blomsterfelt og kan bestå av stauder, løkplanter, utplantningsplanter, roser samt klatre- og slyngplanter. Blomsterfeltene skal gjødsles og vannes slik at de får en frisk og frodig vekst. Beplantningen skal være "fyldig" og plantene skal dekke/skygge jordoverflaten. Suppleringsplanting skal foretas i vekstperioden på tidspunkt tilpasset plantetypen, slik at det ikke forekommer hull i beplantingen. Ved valg av planter skal det legges vekt på det estetiske mht. sammensetning av planter og farger. Ugras som vokser i randsonen eller gjennom beplantingen fjernes. Beplantning av blomsterfelt med ettårige planter er beskrevet i spesiell beskrivelse Grunnpakke Omfatter drift og vedlikehold av grasplen, grasmark, busker, trær og blomsterfelt. Reparasjon av erosjonsskader og vegetasjonsskader inngår med begrenset ansvar iht. kap. D2 pkt. 34. Omfatter også inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Erosjonsskader og øvrige skader, der annen tiltakstid ikke er angitt, skal repareres innen en måned etter at forholdene tillater det.

27 Side E27 Kostnad angis som rund sum. Arealer fra vegkant inn til støyskjermer skal driftes i henhold til standard. Det kreves personell med anleggsgartnerutdannelse til å lede og følge opp arbeidene under denne prosessen Omfatter også tiltak mot plantesykdommer, uønskede arter og skadedyr. Omfatter også tiltak for bevaring av økologiske og kulturhistoriske verdier c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Naturlike arealer Omfatter drift og vedlikehold av naturlike arealer. Naturlike arealer er arealer med vegetasjon etablert av stedegen vegetasjon som etableres ved revegetering, naturlig frøspredning eller vegetativ formering fra sideområdene. Som naturlike arealer regnes alle arealer som ikke inngår i parklike arealer. Drift og vedlikehold skal ivareta krav til sikt, fremkommelighet og trafikksikkerhet, hindre uønsket krattoppslag og ivareta og utvikle blomsterenger.

28 Side E28 Vegkantvegetasjon - kantklipp Kravene gjelder klipping av vegetasjon på naturlike areal i plan mot bakkenivå. Alle areal skal klippes minimum 1 gang i året. Unntak kan gjøres for arealer med lyngheier eller annen lav næringsfattig vegetasjon dersom det ikke er innslag av busk og kratt. Antall klippinger avhenger av type vegetasjon, utløsende krav og klimasoner. Areal med kraftigvoksende vegetasjon skal klippes minimum 2 ganger i vekstsesongen. Første gang innen 24.juni, eller som angitt i spesiell beskrivelse. Som kraftigvoksende vegetasjon regnes vegetasjon som blir 50 cm eller mer over terrengnivå før 24.juni, eller som angitt i spesiell beskrivelse. Siste klipping skal være gjennomført før 15.september, eller som angitt i spesiell beskrivelse. I siste kontraktsår skal siste klipping være gjennomført før 31. august. Tiltak på areal uten siktkrav og uten kraftigvoksende vegetasjon, gjennomføres i perioden 15. juni til 31. august. Det skal klippes i 6 m bredde (målt horisontalt fra vegkant), eller til en møter trær med diameter over 10 cm, målt 10 cm over terrengnivå, grense for vegområdet, eller andre hindringer. Dersom klippebredden er mindre enn 6m på grunn av hindringer som eiendomsgrenser, murer, gjerder, stolper, fjellskjæringer, enkeltstående trær og lignende, skal det klippes så langt ut/rundt/mellom/inntil disse hindringene som mulig. Ved hver kantklipp skal det klippes under rekkverk og inntil stolper og kanter. Gjenstående vegetasjon etter kantklipp inntil stolper, murer, gjerder, fjellskjæringer og lignende må fjernes minimum en gang pr. år. Klippingen skal utføres på en estetisk tiltalende måte, uten å rive opp/ skade grasdekket. Arbeidet må ikke etterlate skjemmende skade på gjenstående vegetasjon. Avklipp må være jevnt fordelt/oppmalt. Avklipp som kan være til hinder for vannavrenning/avløp skal fjernes. Vegkantvegetasjon - rydding av "Vegens frie rom" og tilhørende "vekstsone" Med rydding av vegens frie rom menes kapping av busker og trær fra sidearealer for at vegetasjonen ikke skal komme innenfor de grensekrav som er satt til fritt rom ved siden og over kjørebane samt siktsoner. Med vekstsone menes avstand til ryddebredder som skal tilfredstilles min. en gang pr.år utenfor "Vegens frie rom". Utførelsen omfatter manuell og maskinell rydding av vegetasjon for "Vegens frie rom". Kratt og trær fjernes i størst mulig grad ved kapping mot bakke. På trær der stammen er > 10 cm, fjernes greiner og sidevekst. Vegetasjonen skal ikke hindre sikt til skilt, trafikksignaler o.l. Vegetasjon skal ikke tildekke vegbelysning eller komme nær belysningens ledninger. Greiner og kvister (vegetasjon) innenfor korridoren "Vegens frie rom" tillates ikke. Sikkerhetsmessig farlige, tørre, syke eller ødelagte trær/greiner skal fjernes/skjæres tilbake når de utgjør en fare for trafikantene. Dette gjelder vegetasjon som står innenfor vegområdet eller kommer inn over "Vegens frie rom". Alle greiner og kvist (vegetasjon) som kommer innenfor "Vekstsone" skal fjernes minst en gang årlig, og før kontraktsavslutning. Greiner og kvist mot "Vegens frie rom", skal fjernes før grensekrav overskrides om

29 Side E29 nødvendig med flere tiltak i vekstsesongen. Vegetasjon som vil opptre som "snøbuer" over vegbane om vinteren, skal fjernes. Vegetasjon ved/i gjerder skal fjernes, slik at gjerdet ikke skades. Trær, greiner og kratt skal kappes med rene kutt, eller knuses helt bort. Ved kapping av trær tilstrebes det å kappe disse ved roten og tilsvarende kappes greiner ved stammen. Kapping skal gjennomføres med rene kutt uten oppflising av gjenstående trær/greiner. Krattet fjernes så nær fast grunn som mulig, uten at jordbunn blir berørt. Gjenstående kratt med mye oppflikete greiner, kvister og stammer skal ikke forekomme. Alle trær, busk og kratt som er berørt av mekanisk utstyr, skal knuses helt til grunn eller kappes/ryddes med rene kutt. Vegbane, vegskulder, grøfteprofil og vannavrenningssystemer skal holdes fri for rydningsavfall og rester etter rydningsarbeidet. Greiner og andre rester etter rydningsarbeidet må ikke etterlate skjemmende rester i naturen Rydningsavfall fjernes innen 3 uker. Entreprenøren skal årlig dokumentere at ryddekrav er kontrollert og at nødvendige tiltak er gjennomført. All vegetasjon (vekst fra grunn, greiner på trær, rot og stammeskudd osv.) med diameter mindre enn 5 cm innenfor det beskrevne grenserom skal fjernes innen 1. oktober (Gjelder der det beskrevne rom ligger innenfor vegens eiendomsgrense. Der vegens eiendomsgrense ikke dekker nevnte grenserom, utføres arbeidet etter avtale med byggherre). Fjerning av vekster med diameter over 5 cm inngår ikke i denne bestillingen. For stamvegene er kravet til klippebredde 3 m, med tilsvarende unntak og begrensninger for trær, vegområdegrense og hindringer som i standardbeskrivelsen for klippebredde 6 m. For riksvegene er kravet til klippebredde 3 m, med tilsvarende unntak og begrensninger for trær, vegområdegrense og hindringer som i standardbeskrivelsen for klippebredde 6 m. Langs vegnettet er det tidligere klippet i inntil 3 m bredde. Som følge av dette blir første klipp og rydding av arealet utenfor denne tidligere klippebredden ekstra ressurskrevende, og det stilles ikke funksjonskrav til vegetasjonstilstanden på dette utvidede klippearealet før første klipp og rydding er gjennomført. Slik første klipp og rydding omfatter all vekst fra grunn, greiner på trær, rot, stammeskudd osv, og skal gjennomføres innen Deretter skal også dette arealet utenfor den tidligere klippebredden driftes iht. kravspesifikasjonen. Fjerning av vekster med diameter over 5 cm bestilles av byggherre. For spesifikke arealer inngår også fjerning av vekster med diameter 5 cm eller mer, inkl. mellomliggende og bakenforliggende vegetasjon. Fjerningen skal være utført innen Deretter skal også dette arealet driftes iht. kravspesifikasjonen. Fjerning/spredningsdempende tiltak for uønskede arter er

30 Side E Grunnpakke beskrevet med sted og tiltaksbeskrivelse i vedlegg IE7480c. Sprøytemidler tillates kun brukt iht. vedlegg IE7582 Stedfestet rydding rundt klimastasjoner i vedlegg S32a. Strekninger for bevaring av vernet vegetasjon, krav til drift av blomsterenger, tiltak mot smittefare og fjernig/spredningsdempende tiltak for uønskede arter er beskrevet med sted og tiltaksbeskrivelse i vedlegg IE7480c. Sprøytemidler tillates kun brukt iht. vedlegg IE7480b. Strekninger med verneverdige/vernede trær i Borgestadalleen stamveg rv. 36 håndteres iht beskrivelse fra byggherre etter bestilling. Stedfestet rydding for vilttrekk håndteres iht beskrivelse i vedlegg. Stedfestet rydding rundt klimastasjoner håndteres iht. beskrivelse i vedlegg Dersom det er grøntarealer, trerekker, vernede trær og lignende som har egne skjøtselplaner angis henvisning her. Grøntarealer, trerekker og liknende som har egne skjøtselsplaner: Vedlegg S5. Prosessen omfatter kantklipp og rydding. Reparasjoner av erosjonskader og vegetasjonskader inngår med begrenset ansvar iht. kapittel D2 pkt. 34 Omfatter også inspeksjon iht. kapittel D2 pkt. 17. Erosjonsskader og øvrige skader, der annen tiltakstid ikke er angitt, skal repareres innen en måned etter at forholdene tillater det. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også tiltak mot plantesykdommer, uønskede arter og skadedyr. Omfatter også tiltak for bevaring av økologiske og kulturhistoriske verdier. Omfatter også: 1 stk. klipp med 1 m bredde skal utføres langs hele vegnettet innen uke 27. Full klippebredde (omfatter også det som er utført før uke 27) skal være utført innen 15. september, siste kontraktsår 2014 innen 31. august. På stamveger skal det ikke utføres kantslått i tidsrommet fra og med uke 27 til og med uke 31 mellom kl 0600 og kl c2stmv RS 0,00 0,00

31 Side E c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Kantstein Omfatter drift og vedlikehold av kantstein. Kantstein skal avgrense arealer med ulik trafikk, lede bort overvann samt forenkle renholdet av veger og gater. Kantstein skal ikke ha skader som reduserer dens funksjon eller kan være til fare for trafikanter eller andre Grunnpakke Omfatter erstatning og festing av manglende eller løs kantstein samt reparasjon eller utskifting av skadet kantstein. Omfatter også inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Kantstein skal sitte fast og skal ikke være ute av stilling. Utbedring skal skje innen 2 uker. Ved vinterforhold skal utbedring foretas så snart værforholdene tillater det og senest innen 1. juni. Reparasjon, utskifting og erstatning av kantstein skal utføres med samme type, kvalitet og utforming som eksisterende kantstein. Kostnad angis som rund sum c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0, Rekkverk og støtputer Omfatter drift og vedlikehold av rekkverk og støtputer. Rekkverk og støtputer skal redusere skadeomfang ved utforkjøring samt skille grupper av trafikanter. Skader som reduserer dets funksjon eller kan være til fare for trafikanter skal ikke forekomme. Skadet rekkverk og støtputer som kan representere trafikkfare, skal repareres straks. Brukne stolper skal skiftes ut og løse stolper skal festes senest innen en uke. Rekkverk skal utbedres når en utbøyning etter setning eller påkjørsel er mer enn 20 cm fra opprinnelig horisontallinje. Rekkverkshøyden skal justeres når gjenværende høyde mellom skulder og topp av skinne er mindre enn 50 cm. Avvik fra standardens krav for utbøyning og høyde skal utbedres innen en måned. Reparasjon og utskifting av rekkverk skal utføres med godkjent rekkverk iht. gjeldende retningslinjer.

32 Side E Grunnpakke Omfatter inspeksjon iht. kap. D2 pkt. 17. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også drift av støtputer og ettergivende rekkverksender. Støtputer, ettergivende rekkverksender og ABC-terminaler skal driftes i henhold til instruks IE7582. Kostnad angis på stamveg som rund sum c2stmv RS 0,00 0, Utbedring og reparasjon av skader på rekkverk av stål Omfatter også levering og oppsetting av rekkverk i metall, inklusive stolper og tilhørende fundamenterings- og forankringsarbeider. Prosessen benyttes ved utbedring av eksisterende rekkverk og ved reparasjon av skade. Ved utbedring benyttes prosessen kun ved arbeid på kortere strekninger - under 50 m pr. sted. Tilpasninger til eksisterende rekkverk i endene inngår også, samt eventuell forlengelse ut til terreng. Nødvendig festemateriell og utblokkingsbøyler der dette er brukt tidligere, er inkludert. Arbeidet skal forøvrig utføres iht. krav i håndbok 231 Rekkverk. Kostnad angis som rund sum c2stmv RS 0,00 0, c4ovrv RS 0,00 0, c6gsvg RS 0,00 0, fv08te RS 0,00 0,00

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014 Side E1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D Skogrydding sør D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D Skogrydding sør D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D1-1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Steinkjer D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Steinkjer D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D1-1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D- Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D1-1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09 Bjerke 09.7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09.7416050.10 Drift av gang og kjøreareal 09.7416050.10.1

Detaljer

Kriterier for tiltak på øvrige fylkesveger i Telemark

Kriterier for tiltak på øvrige fylkesveger i Telemark Kriterier for tiltak på øvrige fylkesveger i Telemark Forslag til retningslinjer for når vedlikeholdstiltak skal gjennomføres og hvilke tiltak som skal gjennomføres på øvrige fylkesveger i Telemark April

Detaljer

D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I

D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I Statens vegvesen Region midt 1604 Kantslått nord D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Filnavn:

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet 1.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV UNDERVEGETASJON,KRATT OG OPPSLAG Lokalisering:Hele leirområdet, også en meter langs veier. Slått:Det skal ryddes oppslag to ganger pr år, første gang i juni senere i august. Avklipp:Avklipp

Detaljer

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281)

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) STAMI ligger i Gydas vei 8. Skjøtsel av utearealene skal omfattes av avtalen. Se kart over eiendommen siste side. For denne eiendommen er det ikke laget mengdebeskrivelse.

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Prinsipper, oppbygging, utforming Konkurransegrunnlag, kapittel A - G Konkurransegrunnlag, kapittel A G forts., og Vedleggsdelen Kontroll,

Detaljer

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Det søkes med dette om å: Sperring av kommuanl veg, i forbindelse med Arbeid Annet dato: fra

Detaljer

Kommunevegdagene 2010 ny hb 111

Kommunevegdagene 2010 ny hb 111 Kommunevegdagene 2010 ny hb 111 Standard for drift- og vedlikehold av veger og gater sommerdrift Bergen 5. mai 2010 Ole Peter Resen-Fellie, Vegdirektoratet Hb 111 Anvendelsesområder 1. Kommunikasjon med

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold Side04-1 Kapittel: 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE 04.5 ZK2.3 Skjøtsel

Detaljer

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016 Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610 Nettbasert kurs Øystein Larsen Statens vegvesen/vegdirektoratet Innhold i presentasjonen Standardnivå, optimal standard Ulike måter å beskrive standarden

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 5. april 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september 2016. Denne lista er sist oppdatert:

Detaljer

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01 Statens vegvesen D2-S15-1 D2- S15 Objektlister og objektterminologi Innhold Dette dokumentet er et hjelpemiddel for å gi oversikt over hvilke objekter som er knyttet til de ulike prosessene i kap. D1,

Detaljer

Eikelandsmyrane 17,januar Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune

Eikelandsmyrane 17,januar Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune Eikelandsmyrane 17,januar 2010 Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune Juni 2010 1 7 VINTERDRIFT Veibanen, fortau og gang- og sykkelveier skal være framkommelig for kjøretøy og gående som er

Detaljer

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 14. nov. 2017 Vann og drenering 14. 11.2017 Kurs i Drift og vedlikehold Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Detaljer

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 7. mars 2017 Vann og drenering 07.03.2017 Kurs i Drift og vedlikehold Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Håndbok

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig xxxr Forslag til bestemmelser er sist revidert 11.06.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Statens vegvesen Region midt D2-I - 1 Skjøtselskontrakt Verdal 2012-2015 D2 Beskrivende del D2-I Drifts-/ vedlikeholdsinstrukser 2011-11-01 D2-I 00 Innholdsliste Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter mars 2017 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift og

Detaljer

KONTROLLPLAN for entreprenør

KONTROLLPLAN for entreprenør Statens vegvesen Region vest Prosjektnr: PROFn: Arkivref: KONTROLLPLAN for entreprenør PROSJEKT : Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansvarlig: Kontroll av prosess Krav/Spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del Statens vegvesen Region midt D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 1. november 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

Kurs i Vegteknologi. Vann og drenering. 7. nov Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Kurs i Vegteknologi. Vann og drenering. 7. nov Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Kurs i Vegteknologi Vann og drenering 7. nov. 2017 Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger Avvannings- og dreneringssystem

Detaljer

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

Tilstandsregistrering

Tilstandsregistrering Tilstandsregistrering Bruk av skadekatalogen Tilstand og nedbrytning Alle veger brytes ned av trafikkbelastning og klimatiske påkjenninger Nedbrytningen redusert tilstand på vegnettet Registrering av tilstanden

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING.

RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING. RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING. COWI AS, 03.07.2009 Siv.ing Bjørn Leifsen Forord Cowi AS har fått i oppdrag av Ringerike kommune ved Miljø- og arealforvaltning

Detaljer

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23)

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23) 7.4 Vedlikehold av riksvegene Statens vegvesen Region sør vil gjennomføre en samlet plan for å stoppe videre forfall i vegkapitalen (etterslep), og ta igjen noe av dagens etterslep. Innenfor post 23 (drift

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I

D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I Statens vegvesen Region midt 1604 Skogrydding sør 2014-2018 D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1 Prosjekt: Linderud leir Side 1 2 Linderud leir 2.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV SKOGBRYN Slått og hogst:oppslag av vedaktige planter, samt urter og gress, slås/hugges 1 gang i året. Avfall etter slått og hogst:deponering

Detaljer

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 2. november 2016 Vann og drenering 02. 11.2016 Kurs i Drift og vedlikehold Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Produktspesifikasjon. Naturområde (ID=300) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Naturområde (ID=300) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Alle Naturområde (ID=300) Naturlike områder som det skal tas hensyn til

Detaljer

Vann og drenering. Kurs i Vegteknologi. Trondheim 3. november Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet. Kurs i Vegteknologi

Vann og drenering. Kurs i Vegteknologi. Trondheim 3. november Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet. Kurs i Vegteknologi Kurs i Vegteknologi Trondheim 3. november 2016 Vann og drenering 3. nov. 2016 Kurs i Vegteknologi Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold

Detaljer

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Vegnett før og etter 2010 (forvaltningsreformen) Veglengder i Region sør 2500 2000 1787

Detaljer

Drenering. Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater

Drenering. Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater Drenering Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater 1 Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold Hensikt med drenering sikre avrenning fra kjørebane unngå reduksjon av bæreevnen

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Kapittel F: Metoder og utførelse. Brøyting Kap E 1

Kurs i vinterdrift. Kapittel F: Metoder og utførelse. Brøyting Kap E 1 Kurs i vinterdrift Kapittel F: Metoder og utførelse Brøyting 1 Metoder og utførelse 2 Innhold i presentasjon Generelt om drift av vegnettet Planlegging Brøyting Andre vinterarbeider Høvling Opprydning

Detaljer

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse Veirehabilitering Slottsberget, Dikemark Asker kommune Beskrivelse Innledning Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ønsker å rehabilitere Slottsberget veien som ligger i Dikemark, Asker

Detaljer

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 25.11.2013 Dato for godkjenning av bygningsrådet

Detaljer

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider Vedlegg 1 Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider 92 Brøyting 92.1 Snøbrøyting på gater og veier Prosessen omfatter brøyting av gater, gang og

Detaljer

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks.

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Pkt. 2 Rv 241 Hp 01 ca. km 0,170 Prioritet: Fareskilt Barn Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Høy MED KILOMETRERINGEN (nordgående kjøreretning):

Detaljer

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak Pkt. nr. Tiltak Rekkverk (N2) settes opp sammenhengende fra avkjørselen ved ca. km,55 og frem til km 2,0 hvor det nedføres over 2 m før "portal". På begynnelsen ved avkjørselen fjernes 7 betongrekverket

Detaljer

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Fagkonferanse om drift og vedlikehold av universell utforming på veger og uteområder Trondheim 30. oktober 2012 Jon Berg, Byggherreseksjonen

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark

TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark Region øst Resssursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:5.oktober 2012 Innhold 1.Innledning... 2 1.1 Definisjoner... 3 2 GJENNOMFØRING AV INSPEKSJONEN...

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Side 1 av 71 Innholdsliste Struktur på kravspesifikasjonen 3 Prosessvis kravspesifikasjon 5 37 Vedlikehold av stabilitetssikring,

Detaljer

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 Rev. 25.05.09 PLANBESKRIVELSE 1.1 Dagens situasjon Eksisterende rv 30 på den planlagte vegparsellen har dårlig kurvatur, vegen er smal og har dårlige

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

1-BYM-2015 Drift- og vedlikehold av normerte offentlige trafikkskilt, nyskilting og midlertidigskilting i Oslo

1-BYM-2015 Drift- og vedlikehold av normerte offentlige trafikkskilt, nyskilting og midlertidigskilting i Oslo SKJEMA FOR PRISER Anbyder: Aktivitet Beskrivelse Enhet Pris NOK ANTALL SUM PLANLEGGING OG ARBEIDSLEDELSE P-001 Administrasjon, planlegging og arbeidsledelse m.m. RS/år 1 0 DEL SUM P 0 ARBEIDS KOSTNADER

Detaljer

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER Definisjon på kommunale veger og plasser: Veg Busslommer med og uten leskur Gang- og sykkelveg (gangbane) Fortau Parkeringsplasser Snuplasser Andre

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 19. november 2015 Vann og drenering

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 19. november 2015 Vann og drenering Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 19. november 2015 Vann og drenering 19. nov. 2015 Kurs i Drift og vedlikehold Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Detaljer

Statens vegvesen Region XXXX I-1 XXXX Kontraktsnavn 2016-20XX D Beskrivende del D1 Beskrivelse 2015-06-30

Statens vegvesen Region XXXX I-1 XXXX Kontraktsnavn 2016-20XX D Beskrivende del D1 Beskrivelse 2015-06-30 Statens vegvesen Region XXXX I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0... 1 00... 1 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER... 3 14 Midlertidig trafikkavvikling... 3 18 Drift og vedlikehold - generelt... 16 3 TUNNELER...

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Møre og Romsdal 13.11.2013 Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R

Møre og Romsdal 13.11.2013 Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R Viltforvaltersamling Møre og Romsdal Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R Vegavdelingen i Møre og Romsdal Statens vegvesen region midt Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i

Detaljer

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road Hovedplan for kommunale veger Kommunevegdagene Sarpsborg 2017-05-31 Ivar Faksdal Safe Control Road Innhold Kommunale veger generelt Hvorfor lage en hovedplan veg Forberedelser Grunnlag Innhold i hovedplan

Detaljer

Statens vegvesen Region vest 1103 Stavanger Spørsmål og svar 3

Statens vegvesen Region vest 1103 Stavanger Spørsmål og svar 3 Spørsmål 37: D1 37.21 Grunnpakke tunnelrenhold skal entreprenør dekke deponikostand for oppsamlet slam etter vask og slam etter ku? I så fall hvor mye kan vi forvente i antall tonn pr år? Svar 37: Byggherren

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Status for vegnettet og skademekanismer Nils Sigurd Uthus

Status for vegnettet og skademekanismer Nils Sigurd Uthus Status for vegnettet og skademekanismer Nils Sigurd Uthus Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen Vegteknologisksjonen Veger i Norge 10 500 km Riksveger Før 2010

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

2012-dkmal, endringsliste pr. 14.juni 2011 (liste med endringar sidan 2011-dkmal), ikkje uttømmande.

2012-dkmal, endringsliste pr. 14.juni 2011 (liste med endringar sidan 2011-dkmal), ikkje uttømmande. 2012-dkmal, endringsliste pr. 14.juni 2011 (liste med endringar sidan 2011-dkmal), ikkje uttømmande. Generelt : oppdatering av datoar/årstal Generelt : oppdatering av og opprydding i referansar Generelt

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli /

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / Statens vegvesen Nysted AS Industriveien 9050 STORSTEINNES Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / 16/80746-2 08.06.201

Detaljer

EKSAMEN i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IVA1352. Eksamen med løsningsforslag

EKSAMEN i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IVA1352. Eksamen med løsningsforslag HØGSKOLEN I NARVIK Institutt for bygnings-, drift- og konstruksjonsteknologi EKSAMEN i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IVA1352 Eksamen med løsningsforslag NB! Husk å svare kort, oversiktlig

Detaljer

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling NVF 34 seminar Funktionella egenskaper og livscykelmodeller Arlanda Conference & Business Center 10. mai 2007 Jon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKILLER MELLOM BOENHETER OG PLATTINGER I KAMOMILLE BORETTSLAG

RETNINGSLINJER FOR SKILLER MELLOM BOENHETER OG PLATTINGER I KAMOMILLE BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR SKILLER MELLOM BOENHETER OG PLATTINGER I KAMOMILLE BORETTSLAG Vedtatt av ekstraordinær generalforsamling i Kamomille borettslag 2. mai 2010 1. Generelt Levegg, gjerde, hekk og platting

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5220 Grasdekker (ID=15) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes

Detaljer

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til Veileder for graving i kommunale veger Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Mange av punktene har det ikke vært tid til å drøfte i møtene. Dette er uheldig i forhold til aksept og bærekraft

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

Installasjonsveiledning. Fordrøyning, lagring og infiltrasjon av overvann

Installasjonsveiledning. Fordrøyning, lagring og infiltrasjon av overvann Fordrøyning, lagring og infiltrasjon av overvann Installasjonsveiledning VA-systemer AS, 2680 Vågå e-mail: va-systemer@va-systemer.no, www.va-systemer.no Før du begynner Nødvendig materiale og utstyr:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Foredragsholder: Kristine Flesjø(/ Frode Oset, Øystein Myhre) Statens Vegvesen Vegdirektoratet

Foredragsholder: Kristine Flesjø(/ Frode Oset, Øystein Myhre) Statens Vegvesen Vegdirektoratet Foredrag C7: Klima og transport, flom og erosjon Foredragsholder: Kristine Flesjø(/ Frode Oset, Øystein Myhre) Statens Vegvesen Vegdirektoratet 27. 29. mai 2008 Innhold Håndbok 018 Klima og transport -

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Øst A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang... 2 2 Kontraktsperiode... 2 3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnetts-/objektoversikt... 2 4 Byggherre og

Detaljer

STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER

STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER DOK. B GILDESKÅL KOMMUNE STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER 15.09.2017 FORORD Standard for drift og vedlikehold av kommunale veier er utarbeidet som grunnlag for de avtaler som inngås

Detaljer

Forslag til BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN STREKNING HENGEFOSS/HALLENSKOG HEGGEDAL RØYKEN KOMMUNE

Forslag til BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN STREKNING HENGEFOSS/HALLENSKOG HEGGEDAL RØYKEN KOMMUNE Forslag til BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN STREKNING HENGEFOSS/HALLENSKOG HEGGEDAL RØYKEN KOMMUNE Dato: 28.05.2013 Bestemmelser er utfyllende i forhold til kommunedelplan for Slemmestad

Detaljer

PBL 25 REGULERINGSFORMÅL

PBL 25 REGULERINGSFORMÅL 6658000.00 Tegnforklaring Fe1 6657900.00 PBL 25 REGULERINGSFORMÅL Sp2 Fv. 260 Sp3 15 6 I-L 7.2 daa. %-BYA=60% H=1,5m 91/36 2 3 E6 E6 50 10 15 6657800.00 Byggeområder (PBL 25,1.ledd nr.1) Offentlige trafikkområder

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Drift- og serviceavdelingen. Generelle krav for beskyttelse av vegetasjon under bygge- og anleggsarbeider

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Drift- og serviceavdelingen. Generelle krav for beskyttelse av vegetasjon under bygge- og anleggsarbeider Universitetet for miljø- og biovitenskap Drift- og serviceavdelingen Generelle krav for beskyttelse av vegetasjon under bygge- og anleggsarbeider Mars 2012 Vedlegg til/ del av kontraktsdokumenter Bakgrunn:

Detaljer