Lyngen kommune, den Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Inger-Helene Brekke Isaksen. Saksnr PS 033/08 PS 034/08 PS 035/08 PS 036/08 PS 037/08 Innhold HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS HØRING ETABLERING AV RÅD FOR FOLKEHELSE I LYNGEN KOMMUNE FASTE BARNEHAGEPLASSER I MIDLERTIDIGE LOKALER SØKNAD OM Å STARTE NYTT BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART OPPRETTELSE AV HELDØGNSTILBUD TIL BRUKER UNNTATT OFFENTLIGHET I HHT OFF. HETSLOVEN 5 A 1 Administrasjonssjefen vil gi en orientering om spørsmål/saker leder i utvalget har bedt om. Videre vil leder av barnevernet Lillian Larsen, informere om barnevernssituasjonen i kommunen. Det kan være aktuelt å videreføre temaet psykiatri fra siste møte. Lyngen kommune, den Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Kommunestyret: Marthe Karlsen, Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet og Marte Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen Formannskapet: Raade Willassen, Solheim fritidsgård, 9064 Svensby Levekår: Driftsutvalget: Hanne Rodahl Johansen, Hovedveien 26, 9062 Furuflaten Ann-Hilde Teigen, Lattervik, 9064 Svensby (Ikke saker unntatt off. til noen av disse) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Gruppeleder for flertallsgrupperinga, Irene Sørensen (kun til formannskapet) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : G10 08/ Magnhild Grønvoll OVERSKRIFT PÅ SAKEN: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS HØRING SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I I I S HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS HØRING FOLKEHELSESAMARBEID I TROMS MED KOMMUNER OG REGIONALE SAMARBEIDSPARTNERE - ORIENTERING OM VIDERE SAMARBEID HØRING - HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS HØRING Troms fylkeskommune v/nina C. Badendyck Troms fylkeskommene Troms fylkeskommune v/kulturetaten Vedlegg: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS HØRING Saksopplysninger: Handlingsplan for folkehelse i Troms , er sendt ut til kommunene på høring. Denne handlingsplanen skal erstatte Handlingsprogram for idrett og friluftsliv for Troms og Handlingsplan for folkehelse i Troms , Meir liv laga. Handlingsplanen er fylkeskommunens viktigste redskap for utvikling av en overordnet folkehelse-strategi for Troms. Gjennom denne legges premissene for ulike offentlige instansers samlede innsats i fylket. Troms fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er: Folkehelsepolitikken i Troms skal bidra til livsglede og gode levekår for hele befolkningen. I handlingsplanen omtales fem hovedutfordringer med folkehelsearbeidet i Troms. Disse er: 1. Folkehelse skal være et regionalpolitisk utviklingsområde for Troms.

4 2. Alle kommuner i Troms skal inngå i folkehelsearbeidet i løpet av perioden. 3. Regionale folkehelseaktører skal knyttes nærmere folkehelsearbeidet. 4. Et systematisk og tydelig folkehelsearbeid i alle videregående skoler i Troms. 5. Etablere et folkehelseforum med representanter fra statlige, regionale og lokale aktører. Handlingsplanen beskriver innholdet i folkehelsearbeidet i Troms for perioden De faglige innsatsområdene er i hovedsak de samme som vektlegges i den nasjonale folkehelsepolitikken. Planen presenterer fire gjennomgående perspektiver, som vil bli synlige i alt arbeid som skal utføres i perioden: Et samisk perspektiv på folkehelse. Et sosialt ulikhetsperspektiv på folkehelse Et tilgjengelighetsperspektiv på folkehelse Et planperspektiv på folkehelse I tillegg inneholder planen en gjennomgang av fylkeskommunens oppgaver som koordinator og regional aktør på folkehelseområdet. Fylkeskommunens 10 innsatsområder konkretiseres gjennom målsettinger og tiltak, herunder spillemidlene for anlegg for idrett og fysisk aktivitet, særlig kostnadskrevende anlegg. Andre arbeidsområder med relevans for folkehelse presenteres kort. Folkehelsesamarbeidet i Troms blir navnet på partnerskapet for folkehelse i Troms den kommende planperioden. 4 Administrasjonens vurderinger: Gjennom handlingsplanen inviterer Troms Fylkeskommune kommunene til et felles folkehelseløft i Troms. Gjennom planen har fylkeskommunen lagt strategier for arbeidet frem til Strategiene i planen kan benyttes også når kommunen utarbeider egen plan for folkehelse, idrett og friluftsliv. Handlingsplan for folkehelse i Troms tas til etterretning og støttes slik den foreligger. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Handlingsplan for folkehelse i Troms tas til etterretning og støttes slik den foreligger.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Synnøve Nyaas OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ETABLERING AV RÅD FOR FOLKEHELSE I LYNGEN KOMMUNE SÆRLOVSHJEMMEL : Lov nr. 58: Lov om råd eller anna representasjonordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne Sakens dokumenter: I LOVPÅLAGTE RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I KOMMUNENE Reidun Bjørn I GJENNOMFØRING AV LOV OM RÅD ELLER ANNA Fylkesmannen i Troms REPRESENTASJONSORDNING FOR FUNKSJONSHEMMEDE S ETABLERING AV RÅD FOR FOLKEHELSE I LYNGEN KOMMUNE Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Bakgrunn: I Nasjonal helseplan ( ) presenterer regjeringen status for helsetjenesten i Norge i dag, og foreslår politiske grep som skal gi en bedre helsetjeneste. En bedre helsetjeneste betyr også å forebygge og legge til rette for medvirkning fra brukere og pårørende. Regjeringen vil gjennom denne planen styrke og samordne innsatsen for likere og mer rettferdig fordeling av god helse. Den overordnede oppgaven er å forebygge sykdom og skader. Dette stiller ikke bare krav til helsetjenesten, men til alle samfunnssektorer som påvirker folkehelsen. Nasjonal helseplan viser at det er behov for arenaer og prosesser der aktørene i fellesskap kan vurdere status, utfordringer og hvordan tjenesten kan utvikles for å nå de sentrale helsepolitiske målsettingene. Tre av bærebjelkene i Nasjonal Helseplan er: demokrati og legitimitet nærhet og trygghet sterkere brukerrolle

6 6 Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles og vedlikeholdes i kommuner og lokalsamfunn der folk bor og lever sine liv. Grunnlaget for god helse i oppveksten og gjennom hele livsløpet legges i barne- og ungdomsårene. Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som virker positivt på folkehelsen og svekke faktorer som medfører helserisiko. Målet er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og reduserte helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper, kvinner og menn. (Strategisk plan for Helsedirektoratet ) Levekårsarbeidet skal også bidra til full samfunnsdeltakelse også for personer med nedsatt funksjonsevne og bidra til å motvirke sosiale forskjeller i helse. Lyngen kommune bygger videre på dette i kommuneplanens langsiktige del der en målsetting er: God helse gjennom hele livet God helse defineres i denne sammenheng i vid betydning. På den ene siden tenkes det tradisjonelt på den fysiske helsen, bl.a. gjennom påvirkning av levevaner og levekår. Det handler også om satsing på helse uansett funksjonsevne, gjennom tilrettelegging av omgivelsene. Viktige momenter for å oppleve god helse er også opplevelse av mestring, god selvfølelse, trygghet, respekt og synlighet.(fra kommuneplanen ) I Lyngen kommune sin handlingsplan for psykisk helsearbeid foreslås det å ta et initiativ til opprettelse av Råd for folkehelse. Alle kommuner er pålagt å gjennomføre lov om råd eller annen representasjonsordning for personer med nedsatt funksjonsevne. Begrepet nedsatt funksjonsevne er forklart slik i Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kap. 14, merknad til 1: Nedsatt funksjonsevne vil si tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppsfunksjonene. Det kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjons nedsettelser på grunn av for eksempel allergi, hjertesykdommer, lungesykdommer, nevrologiske sykdommer eller psykiske lidelser. (jfr. St. meld. 40) Nedsatt funksjonsevne trenger ikke resultere i avgrensinger når det gjelder samfunnsmessig deltakelse dersom tilgangen til barnehager, utdanning, arbeid, transport, bygninger, bygd miljø, uteområde, informasjon og kommunikasjon, produkt, kultur og fritidstilbud, ferie, hjelpemiddel, helse- og sosialtjenester er god nok. (s.8 i rettledende merknader til loven)

7 7 Mandat Hovedfunksjonen med rådet er å gi råd i alle saker som har et folkehelseperspektiv, spesielt med tanke på høringer og oppfølging av sentrale saker. (s. 26 i Lyngen kommune sin handlingsplan for psykisk helsearbeid ) Rådet skal arbeide for at mennesker uansett funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for befolkningens helse. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning og uttalelser. Rådet skal holdes løpende orientert om kommunale saker som berører befolkningens helse. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og komme med forslag som kan bedre innbyggernes helse og livsvilkår. Rådet er en møteplass for interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, frivillige organisasjoner, politikere og kommunalt ansatte. Rådet drøfter ikke enkeltsaker/individsaker. Oppnevning og sammensetning Kommunestyret vedtar mandat og oppnevner leder, nestleder og medlemmer til Råd for folkehelse. Oppnevnelsen gjelder for den kommunale valgperioden. Det foreslåes at Råd for folkehelse har følgende sammensetning: 3 faste representanter med personlig vararepresentanter fra interesseorganisasjoner og frivillige lag og foreninger som for eksempel LHL, NFU, Mental Helse, Sanitetsforening og Røde Kors. 3 faste politiske representanter med personlig vararepresentanter. Administrasjonssjefen stiller med sekretariat og nødvendig fagkompetanse. Møtevirksomhet og arbeidsform Det utarbeides møteplan for det enkelte år. I samråd med leder kaller sekretæren inn til møte ved å sende innkalling og saksdokumenter med en frist på minst 7 dager. Sekretæren plikter å holde rådet underrettet om saker som kan ha interesse for rådet. Rådet for folkehelse utarbeider årsmelding, som forelegges kommunestyret. Rådet etableres fra

8 8 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonen vurderer at det er en god løsning å legge det lovpålagte lov om råd for personer med nedsatt funksjonsevne inn under Råd for folkehelse. Det vurderes at etablering av et slikt råd vil ivareta både sentrale og lokale føringer. Administrasjonen anser at et slikt råd vil være en sentral møteplass mellom innbyggerne og politikere, og vil kunne ivareta viktige interesser til kommunens befolkning, uavhengig av den enkeltes funksjonsevne. Administrasjonen vurderer også at et slikt råd vil bidra til økt medvirkning og engasjement i saker som påvirker folks helse i hverdagen. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Administrasjonssjefen foreslår at det etableres Råd for folkehelse i Lyngen kommune med mandat som skissert ovenfor; og med følgende sammensetning: 3 faste representanter med personlig vararepresentanter fra interesseorganisasjoner og frivillige lag og foreninger som for eksempel LHL, NFU, Mental Helse, Røde Kors og sanitetsforening. 3 faste politiske representanter med personlig vararepresentanter. Følgende foreslås valgt: 1.Leder 2.Nestleder Vara:.. Vara:.. Vara:.. Vara:. Vara:.. Vara:.

9 9 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 08/ Berit D. Larsen/Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: FASTE BARNEHAGEPLASSER I MIDLERTIDIGE LOKALER SÆRLOVSHJEMMEL : Barnehageloven Sakens dokumenter: S BARNEHAGESITUASJONEN U LEIE AV LOKALER TIL MIDLERTIDIG BARNEHAGE Furustua A/L I LEIE AV LOKALER TIL MIDLERTIDIG BARNEHAGE Furustua AL U LEIE AV LOKALER TIL MIDLERTIDIG BARNEHAGE Furustua AL S FASTE BARNEHAGEPLASSER I MIDLERTIDIGE LOKALER Vedlegg: - budsjettforslag 2009 Saksopplysninger: Det vises innledningsvis til levekårssak 18/08 om barnehagesituasjonen etter hovedopptaket for barnehageåret 2008/2009. Levekårsutvalget fattet da et vedtak som kort kan oppsummeres slik: - utviding av 6 plasser i Knøttelia barnehage - nedsetting av prosjektgruppe som skal fremme forslag til og lokalisering av ny barnehage som erstatning for Solhov barnehage og som ivaretar fremtidig full barnehagedekning i indre Lyngen - administrasjonssjefen bes arbeide videre med mulighetene for å etablere faste plasser i midlertidige lokaler Situasjonen pr utgangen av september 2008 er flg: - det skal legges frem en egen sak om bygging av ny barnehage i forbindelse med behandling av økonomiplanen /årsbudsjett for ingen ledige barnehageplasser i indre Lyngen (Knøttelia barnehage, Solhov barnehage og oppvekstsenteret på Furuflaten) - totalt er det 12 barn på venteliste i indre Lyngen (helt uten barnehageplass) og 1 barn som ønsker utvidelse for barnehageåret 2008/ i ytre Lyngen har Rødtoppen barnehage noe ledig kapasitet, mens Sør-Lenangen barnehage har 3 barn på venteliste

10 - det blir trolig ikke etablering av privat barnehage/familiebarnehage inneværende barnehageår i indre Lyngen Lovfesta rett til barnehageplass blir i følge Fylkesmannen innført fra januar 2009, dvs Rett til barnehageplass fra august for alle barn som har fylt ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. 10 Regjeringen har i 2008 økt tilskuddet til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler. Dette for å stimulere de kommunene som ikke har full barnehagedekning til å starte arbeidet med å etablere faste plasser i midlertidige lokaler slik at flere kan få plass i Tilskuddet utgjør kr for heltidsplass og kr for deltidsplass. Det må foreligge en konkret plan om en permanent barnehage for å få tilskudd til midlertidige lokaler. Fristen for å flytte fra de midlertidige lokalene til den permanente barnehagen settes til 3 år. Tidsfristen regnes fra og med åpningsmåneden. Hvorvidt ordningen videreføres for 2009 vil bli avklart når statsbudsjettet legges frem. Med bakgrunn i dette, har administrasjonssjefen vurdert mulighetene for å opprette faste plasser i midlertidige lokaler i løpet av høsten Lokaler Det har vært vurdert ulike alternativer for lokalisering, alt fra bruk av kommunal leilighet til videre leie av lokaler på Furustua. En er kommet til at etablering på Furuflaten vil være enklest å gjennomføre og kreve minst investeringer siden lokalene nylig har vært i bruk til barnehage. Samtlige barnehagesøkere (bortsatt fra en) er positiv til å bruke barnehage på Furuflaten. Furustua a/l har i brev av stilt seg positiv til videre utleie til Lyngen kommune. Administrativ organisering Avdelingen på Furustua må organisatorisk legges under Solhov barnehage. Dette av hensyn til statstilskuddet til faste plasser i midlertidige lokaler. Det kan nevnes at styrer i Solhov barnehage er bosatt på Furuflaten. Venteliste Flg har sagt muntlig ja til et evt tilbud på Furuflaten: - 1 barn 100% plass fra februar barn 100% plass fra januar barn 80% plass fra des barn 100% plass fra nov barn 100% plass og 1 barn 50% fra okt 2008 Samtlige barn er i alderen 0-3 år. Det må nevnes at det har vært en jevn tilsig av nye søkere utover høsten. Kun 2 av barna er igjen fra hovedopptaket i mars. Personell Barnehagefaglig personell har vurdert behov for personell utfra ovennevnte barnehagegruppe. Med forbehold om politisk godkjenning er det lyst ledig 100% pedagogisk leder, 100% fagarbeider og 60% assistent med mulighet for utvidelse. Deler av lønn til pedagogisk leder og assistent dekkes av annen kommune pga barn med spesielle behov.

11 11 Inventar/utstyr Fagpersonell har satt opp en liste over inventar og utstyr. Samla kostnad ca kr ,- Det meste av dette inventaret/utstyret skal medflyttes til ny barnehage. Inntekter/utgifter 2008 (nov-des) (forutsatt oppstart 1.november, om tidligere vil statstilskuddet og foreldrebetalingen bli høyere). Inntekter: Tilskudd: 7 barn med over 33 timer i uka kr x 7 kr barn med under 33 timer i uka kr x 1 kr kr Statstilskudd til drift: 5 barn x kr /12 x 2 mnd kr barn x kr /12 x 2 mnd kr barn x kr /12 x 1 mnd kr kr Foreldrebetaling: 5 barn x kr inkl søskenmoderasjon x 2 mnd kr barn x kr x 50% x 2 mnd kr barn x kr x 80% x 1 mnd kr kr kr Utgifter: Inventar og utstyr i flg liste kr kr Drift 2008: Husleie 3 mnd kr /12 x 3 mnd kr Strøm: oppgitt fra teknisk drift kr /8 x 3 kr Lønn (netto) inkl vikar 2,5 mnd kr Renhold/vaktmestertjeneste oppgitt fra teknisk kr 7000x2,5 kr Div driftsutgifter kr kr kr Under disse forutsetningene vil etableringen koste Lyngen kommune ca i Videre er det utarbeidet budsjett for 1.halvår 2009, jfr vedlegg. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til at kommunene i hht barnehagelovens 8 har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Fra 2009 vil retten til barnehageplass bli lovfesta. Kommunene må derfor ha tilstrekkelig antall plasser og dimensjonert barnehagetilbudet for langsiktig full barnehagedekning. Denne situasjonen og tiltak vil bli nærmere omtalt i økonomiplanen /årsbudsjettet 2009 under barnehagedelen. Det er nå også avklart at det neppe blir noen privat barnehageetablering inneværende barnehageår.

12 12 Vi har i dag mange barn på venteliste. Alle barna er i alderen 0-3 år. Svært mange har behov for barnehageplass når mor/far skal tilbake i arbeid etter endt omsorgspermisjon. Administrasjonssjefen har uttalt at Lyngen kommune så frem det er mulig og økonomisk forsvarlig, skal prøve å finne løsninger på barnehagebehovet i indre Lyngen inneværende barnehageår. Administrasjonssjefen ser at dette enklest kan skje ved å etablere faste plasser i midlertidig lokaler på Furustua. Potensielle brukere er positiv til et slikt tilbud i påvente av etablering av ny barnehage i Lyngseidet-området. Avdelingen knyttes til Solhov barnehage. Dette gjøres for å kunne søke om statstilskudd til faste plasser i midlertidige lokaler. Etablering skal knyttes opp mot til en konkret plan om bygging av permanent barnehage. Ideelt burde vedtaket om nybygg fattes i samme møte, men dette lar seg ikke gjøre. Bygging av ny barnehage vil bli behandlet i forbindelse med økonomiplanen for /årsbudsjettet for Denne situasjonen er drøftet med Fylkesmannen og de sier vi får beskrive situasjonen/prosessen og på bakgrunn av det får de vurdere søknaden om tilskudd. Om ordningen blir videreført i 2009, blir avklart i statsbudsjettet. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Det etableres faste barnehageplasser i midlertidige lokaler på Furustua. Det inngås leiekontrakt med Furustua a/l i hht brev av Avdelingen organiseres under Solhov barnehage og knyttes til vedtak om bygging av ny barnehage til erstatning for Solhov barnehage. Driftsutgifter og inntekter 2008 godkjennes og reguleres mot økte skjønnsmidler barnehager. Budsjett fra og med 2009 søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan under Solhov barnehage. Barnehagen søkes godkjent for barn i alderen 0-5 år i hht Lyngen kommunes vedtektsfestede arealnormer. Bemanning fastsettes i hht vedtektene i forhold til antall barn.

13 13 DRIFTSBUDSJETT 1.HALVÅR 2009 Inntak av ny barn krever økt bemanning og økt areal. INNTEKTER: Tilskudd faste plasser dersom tilskuddene opprettholdes: 3 barn over 33 timer i uka: kr Foreldrebetaling i 2009: 7 barn x kr i 6 mnd kr barn x 80% av kr i 6 mnd kr barn x kr i 5 mnd kr kr Statstilskudd (satser for 2008): 6 barn med 100 % plass: kr / 12 mnd x 6 mnd x 6 barn = kr barn med 80 % plass: kr / 12 mnd x 6 mnd x 2 barn = kr barn med 100 % plass: kr / 12 mnd x 5 mnd x 1 barn = kr barn over 3 pr 100 % plass: kr / 12 mnd x 6 mnd x 1 barn = kr barn med 50 % plass: kr /12 x 6 mnd x 1 barn = kr Til sammen: kr kr UTGIFTER: Husleie (behov for større areal) kr Strømutgifter ut juni: kr / 8 mnd x 6 mnd. kr Rengjøring/vaktmester kr 7000 x 6 mnd kr Lønn for: pedagogisk leder kr Fagarbeider x 2 kr assistent kr Vikar: kr Driftsbudsjett kr kr Kostnader for Lyngen kommune 1.halvår ca kr

14 14 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 levekårsutvalget /08 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 07/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM Å FÅ STARTE NYTT BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART- SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: Ø I S VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SØKNAD OM Å FÅ BEGYNNE NYTT Solhov og Knøttelia barnehage v/liss Grønnbakk BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART SØKNAD OM Å FÅ STARTE NYTT BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Barnehagevedtektenes pkt 6 inneholder flg bestemmelser om opptaksperiode: Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. I de barnehagene som har helårsåpent starter barnehageåret tredje uke i aug. (ca 15.aug) og varer til og med andre uke i august (ca 14.august). I Lyngen kommune har Solhov barnehage og Knøttelia barnehage helårsåpent. I brev av ber disse barnehagene om å få endret oppstartsdato for barnehageåret til samme uke som skolene starter opp. Søknaden begrunnes med at barn som skal begynne på skolen ikke vil ha barnehageplass fra slutten av barnehageåret til skolestart. Dette kan være en periode på 1-1 ½ uke. I denne perioden må foreldrene ta ut ferie eller finne andre tilsynsordninger for barna. For barnehagene vil det ikke by på noen problemer eller utfordringer å forskyve barnehageåret ca en uke. Barnehagene vil dessuten få en uke ekstra til disposisjon til avvikling av ferie. Inntak av nye barn vil kunne bli forskyvet noe i hht dagens ordning. Imidlertid gjøres inntak gradvis mht tilvenning og det tar noe tid på høsten for alle nye barn er på plass.

15 15 Administrasjonens vurderinger: Erfaringsmessig er det ikke mange barn som har behov for barnhageplass frem til skolestart. Mange barnehagebarn slutter tidligere på sommeren. Men for de som har behov for tilsyn, kan det være en utfordring å finne gode tilfredsstillende løsninger denne perioden. Sist sommer ble det gitt et SFO-tilbud til 6-åringene i barnehagene. Flere benyttet seg av dette tilbudet. Imidlertid har vi ikke etablert et helårig SFO-tilbud i kommunen og ennå vet vi ikke om det blir et slikt tilbud til sommeren. Administrasjonssjefen vil derfor tilrå at Solhov barnehage og Knøttelia barnehage får anledning til å endre oppstartsdato for barnehageåret til samme uke som skolene starter opp. Barnehagevedtektene pkt 6 1. avsnitt må endres. I hht til pkt 16 er det kun kommunestyre som kan endre vedtektene etter forslag/uttalelse fra levekårsutvalget. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre går inn for at Solhov Barnehage og Knøttelia barnehage endrer oppstartsdato for barnehageåret til samme uke som skolene starter opp. Pkt 6 1. avsnitt i barnehagevedtektene endres til flg: Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. I de barnehagene som har helårsåpent starter barnehageåret samme uke som skolene starter opp og varer til uka før skolestart. Behandling i levekårsutvalget den : Forslag fra Liv Solberg: Saken utsettes. Det ble først votert over utsettelsesforslaget fra Liv Solberg. VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Liv Solberg. Enst. Vedtak i levekårsutvalget den : Saken utsettes.

16 16 Saksopplysninger og administrasjonssjefens vurdering til møte Saken ble utsatt da det fremkom opplysninger i møtet om at det en gang skulle vært fattet et vedtak om at Solhov barnehage skal ha feriestengt, dvs 11 mnd drift. Administrasjonen har gjennomgått tilgjengelige arkiv og kan ikke finne et slikt vedtak. En gjør oppmerksom på at Lyngen kommune på grunn av brannen har arkivmateriale i Tromsø. Administrasjonssjefen har valgt å ikke bruke mer ressurser på denne letingen, da en anser det som svært lite aktuelt å foreslå endringer av driften av barnehagen. Brukertilpasning er i dag svært viktig for barnehagene i Lyngen. Solhov barnehage er en 2 avd. barnehage med pr dd tilbud til 31 barn. Barnehagen har hatt helårsdrift siden begynnelsen/midten av 1990-tallet. Saken fremmes derfor med sammen innstilling som til møtet Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre går inn for at Solhov Barnehage og Knøttelia barnehage endrer oppstartsdato for barnehageåret til samme uke som skolene starter opp. Pkt 6 1. avsnitt i barnehagevedtektene endres til flg: Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. I de barnehagene som har helårsåpent starter barnehageåret samme uke som skolene starter opp og varer til uka før skolestart.

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer