BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET"

Transkript

1 Styresaknr. 49/05 REF: 2005/ BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset. Det foreligger tre budsjettbrev fra Helse Nord knyttet til budsjettarbeidet for 2006: Budsjettbrev I datert Budsjettbrev II datert , jfr. Helse Nord styresak 58/2005 Budsjettbrev III datert , jfr. Helse Nord styresak 107/2005 Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak om budsjettet for 2006 hva angår drift og investering. Budsjettopplegget er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Premissene for budsjettarbeidet legges gjennom overordnede føringer fra Helse Nord. Disse føringene foreligger i form av vedtak i styret for Helse Nord og etterfølgende tre budsjettbrev knyttet til budsjettarbeidet for Brevene følger vedlagt notatet. Oppsummering Budsjettet for Nordlandssykehuset for 2006 innebærer en betydelig økning av tjenestetilbudet innenfor prioriterte områder. I forhold til opprinnelig budsjett for 2005 øker antall årsverk med 130. Noen av disse årsverkene er etablert i løpet av Av saken går det frem at samlet økonomisk utfordring for 2006 utgjør om lag 100 mill kr, hvorav nærmere 70 mill kr er knyttet til eksterne forhold som Nordlandssykehuset har hatt små muligheter for å påvirke. Det betyr at uten disse eksterne forholdene ville vi hatt et budsjett for 2006 i balanse. I forhold til kravet om økonomisk balanse mangler tiltak tilsvarende 50 mill kr. Det mangler tydelighet fra eier mht. hvilke tilbud som kan prioriteres ned. Utover manglende tiltak er det betydelig usikkerhet i budsjettet for 2006 knyttet til bl.a. følgende forhold: Forventet aktivitetsvekst Medikamenter Effekt av tiltak Styresak 49/05 19 desember 1

2 Innstilling til vedtak : Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og konstaterer at Nordlandssykehuset har en økonomisk utfordring på om lag 100 mill kr. Av denne utfordringen løses om lag 50 mill kr gjennom tiltak som ikke har konsekvenser for tjenestetilbudet. Løsning av resterende problem vil kreve tiltak med konsekvens for tjenestetilbudet eventuelt økt ressurstilgang. Styret er kjent med usikkerheten i budsjettopplegget for Styret viser til vedtak i sak 107/2005 i styret for Helse Nord hvor det etterlyses større tydelighet fra eier med hensyn hvilke tilbud som kan prioriteres ned som grunnlag for realisering av kravet om økonomisk balanse. Tiltaksplan med pasientkonsekvens kan først utarbeides når slik prioritering foreligger. 3. Styret legger til grunn at virksomheten gjennomføres i tråd med prioriteringene vedtatt av Helse Nord som innebærer at geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg generelt, rusbehandling, samhandling med primærhelsetjenesten, psykiatri og forskning skal prioriteres. Aktivitetsnivået innen somatikk skal økes som følge av dette i forhold til 2005nivå. Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og tiltaksplan for psykisk helsevern. 4. Styret viser til vedtak i styret for Helse Nord i sak 59/2005 samt pågående utredningsarbeid med hensyn til realisering av byggetrinn 25. Realisering av prosjektet vil kreve finansiell medvirkning utover de ressurser som Nordlandssykehuset disponerer. 5. Investeringsrammen på 310,3 mill kr fordeles på følgende prosjekter: Moderniseringsprosjektet byggetrinn 1 160,0 mill kr Moderniseringsprosjektet planlegging byggetrinn 25 15,0 mill kr Modernisering Lofoten somatikk og psykiatri 35,0 mill kr Opptrappingsplanen psykiatri VOP Bodø 17,7 mill kr Modernisering BUPA Bodø + familieavdeling 30,8 mill kr Opptrappingsplanen psykiatri BUPA Bodø 12,8 mill kr Eventuell utvidelse skolen psykiatri 4,0 mill kr Utstyr, inventar og mindre bygningsmessige endringer 35,0 mill kr 6. Styret ber Helse Nord om en trekkrettighet på 250 mill kr. Ved eventuelt låneopptak i 2006 reduseres trekkrettigheten tilsvarende. Avstemming : Vedtak: Styresak 49/05 19 desember 2

3 Vedlegg : NOTAT OM BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Bakgrunn I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak om budsjettet for 2006 hva angår drift og investering. Premissene for budsjettarbeidet legges gjennom overordnede føringer fra Helse Nord. Disse føringene foreligger i form av vedtak i styret for Helse Nord og etterfølgende budsjettbrev. Det foreligger tre budsjettbrev knyttet til budsjettarbeidet for 2006: Budsjettbrev I datert Budsjettbrev II datert , jfr Helse Nord styresak 58/2005 Budsjettbrev III datert , jfr Helse Nord styresak 107/2005 Brevene er vedlagt. Oppsummering Budsjettet for Nordlandssykehuset for 2006 innebærer en betydelig økning av tjenestetilbudet innenfor prioriterte områder. I forhold til opprinnelig budsjett for 2005 øker antall årsverk med 130. Noen av disse årsverkene er etablert i løpet av Av saken går det frem at samlet økonomisk utfordring for 2006 utgjør om lag 100 mill kr, hvorav nærmere 70 mill kr er knyttet til eksterne forhold som Nordlandssykehuset ikke har kunnet påvirke. Det betyr at uten disse eksterne forholdene ville vi hatt et budsjett for 2006 i balanse. I forhold til kravet om økonomisk balanse mangler tiltak tilsvarende 50 mill kr. Det mangler tydelighet fra eier mht. hvilke tilbud som kan prioriteres ned. Utove de manglende tiltak er det betydelig usikkerhet i budsjettet for 2006 knyttet til bl.a. følgende forhold: Forventet aktivitetsvekst Medikamenter Effekt av tiltak Premisser og prioriteringer Budsjettbrev I I budsjettbrev I datert beskrives plan og budsjettprosessen knyttet til arbeidet med budsjettet for I brevet stilles krav om styrebehandlet sak i helseforetakene om økonomisk status og tilpasningsutfordringer for 2006 med frist 7. juni. Slik sak er behandlet av styret for Nordlandssykehuset, hvor styret i sak 27/05 fattet følgende vedtak: 1. Med bakgrunn i at den helsepolitiske bestillingen er uendret ber styret om at fortsatt kostnadsreduksjon realiseres gjennom effektivisering og nedbemanning for å løse tilpasningsutfordringen som i 2006 er på 50 mill kr og som øker til 80 mill kr i 2010 med de forutsetninger som er lagt til grunn for analysen i saken. 2. Den fremlagte investeringsplanen legges til grunn for det videre arbeid med budsjettet for Styresak 49/05 19 desember 3

4 3. Styret er kjent med at realisering av investeringsplanen forutsetter følgende: Tilskudd fra staten Økt basisfinansiering fra Helse Nord til somatikk og psykiatri Effektiviseringstiltak/bemanningsreduksjoner som konsekvens av prosjektene Ytterligere kostnadsreduksjoner for å løse resterende tilpasningsutfordring 4. Styret ved Nordlandssykehuset finner det vanskelig å gå videre med utredning av de økonomikrav som nå kommer fra Helse Nord uten at disse følges av føringer om funksjonsfordeling og kvalitet på innhold i de tjenester vi skal levere. Styret ber Helse Nord evaluere konsekvenser av nedbemanninger som hittil er gjort i forhold til: Netto reduserte stillinger Hva har endringer ført til for spesialisthelsetjenestetilbudet i nord? Hva har konsekvensene av disse endringene blitt for pasientene/brukerne? Hvor mange årsverk av administrative og kliniske stillinger gikk med til møter og utredninger ved de foretatte omstillinger? Hva er netto gevinst ved disse nedbemanningene? Det foreligger ingen tilbakemeldinger fra Helse Nord mht de problemstillinger som reises av styret i vedtakets punkt 4. Budsjettbrev II I budsjettbrev II datert kommuniseres ressursrammen som skal legges til grunn i budsjett 2006 både for drift og investering slik de ble vedtatt av styret for Helse Nord i sak 58/2005. Det stilles krav om budsjett i økonomisk balanse samt tilbakemelding innen 28. september om oppdatert økonomisk status med tilpasningsutfordringer for 2006 samt rapportering av samlet tiltaksplan for å nå vedtatt styringsmål i 2006 med konsekvensutredning av tiltakene. Budsjettbrev III I budsjettbrev III datert kommuniseres innholdet i vedtak i styret for Helse Nord i sak 107/2005 Budsjett og helsepolitisk bestilling I saken er fastlagt endelige ressursrammer og styringsmål for Av styrevedtaket i sak 107/2005, jfr. punkt 10, går det frem at styret for Helse Nord erkjenner sin plikt til å foreta nødvendige prioriteringer innen de samlede økonomiske rammer som er gitt av eier. Styret er også kjent med at økonomiske omstillingskrav for 2006 vil kunne berøre pasienttilbud og ansattes arbeidsforhold. Styret påpeker behovet for tydeligere og mer konsistente nasjonale prioriteringssignaler i det kommende bestillerdokumentet. Styret for Helse Nord etterlyser også større tydelighet med hensyn til hva som kan prioriteres ned. Aktivitet, prioriterte områder Av styresak 107/2005 går det frem at Helse Nord i 2006 og årene framover vil prioritere økt satsing på geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg generelt, rusbehandling, samhandling med primærhelsetjenesten, psykiatri og forskning for å møte behovene hos prioriterte grupper og utvikle en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste i landsdelen. Dette betyr at størstedelen av den virksomhet som drives i Nordlandssykehuset skal prioriteres. Helse Nord legger til grunn fortsatt krav til effektivisering og omprioritering av dagens ressurser. Krav om omprioritering av ressurser byr på betydelige utfordringer siden styresak 107/05 ikke er tydelig med hensyn til hvilke tjenester som kan nedprioriteres. Helse Nord forutsetter at aktivitetsnivået innen somatikk skal opprettholdes på 2005nivå. Med de stasinger som gjøres innenfor geriatri, rehabilitering kronikeromsorg og fedmekirurgi betyr dette at aktivitetsnivået innenfor Styresak 49/05 19 desember 4

5 somatikk i Nordlandssykehuset vil øke. Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og tiltaksplan for psykisk helsevern. Resultatkrav fastsatt for konsultasjoner/tiltak per behandler per dag i psykisk helsevern opprettholdes (2 pr. dag pr behandler ved BUP og 3 pr dag pr behandler ved VOP). Av sak 107/2005 og budsjettbrev III går det frem at følgende premisser skal legges til grunn i planlegging og budsjettering for 2006: Tilbud til priorterte grupper skal i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet Prioriteringsforskriften skal aktivt brukes for vurdering av om en pasient har rett til nødvendig helsehjelp God ressursutnyttelse ved effektiv utnyttelse av kapasiteten både i eget foretak og i foretaksgruppen Omstillingsarbeidet skal så langt som mulig skje gjennom andre tiltak enn ved oppsigelser av ansatte Det skal budsjetteres med faglige føringer, budsjettramme og styringsmål fastsatt i styresak 107/2005. Oppsummering premisser Som det fremgår av gjennomgangen foran er premissene knyttet til budsjettet for 2006 omfattende. Det stilles krav om økonomisk balanse og styret for Helse Nord er også inneforstått med at balansekravet vil kunne berøre tjenestetilbudet og ansattes arbeidsforhold. Den tydeligheten som styret for Helse Nord etterlyser fra eier hva angår hvilke tjenester som kan prioriteres ned, gjelder også i forholdet mellom Helse Nord og helseforetakene. Slik tydelighet er en forutsetning før forslag kan fremmes. Krav til behandlingen av budsjettet Det stilles i Budsjettbrev III følgende krav til behandlingen av budsjettet for 2006 i foretaksstyrene: Tiltak for å nå økonomisk mål. Tiltakene skal være utredet mhp konsekvens for pasienttilbud og tilsatte. Plantall for aktivitet i tråd med vedtatte faglige og aktivitetsmessige føringer Behov for trekkrettighet på konsernkonto i 2006, inkludert finansiering av investeringer Foretakets evne til å finansiere investeringer tilsvarende tildelt investeringsramme i styresak 107/2005. I denne sammenhengen må en vurdere evne til å betjene framtidige kapitalkostnader og eventuelt økte driftskostnader. Tilpasningsutfordring 2006 Nordlandssykehuset har i 2006 en brutto tilpasningsutfordring i forhold til forventet regnskap for 2005 på i overkant av 100 mill kr slik det går frem av tabell 1 nedenfor. Det går også frem at størstedelen av dette problemet (67 mill kr) er knyttet til eksterne forhold som Nordlandssykehuset har hatt små muligheter til å kunne påvirke. I tillegg kommer at deler av det prognostiserte merforbruket i 2005 på 10 mill kr er knyttet til reelt økte medikamentkostnader og sentral beslutning om at alt PCutstyr skal kostnadsføres og ikke avskrives. I tabellene 2 og 3 er vist en mer detaljert oversikt over hvordan de eksterne og interne tilpasningsutfordringene fremkommer. Budsjettprosessen i Nordlandssykehuset har lagt til grunn styrets vedtak i sak 27/05 og analysen som konkluderte med et brutto problem på 50 mill kr. Som det går frem av gjennomgangen nedenfor har budsjettarbeidet resultert i en tiltaksplan på mellom 50 og 60 mill kr. Det er usikkerhet knyttet til noen av tiltakene slik at effekten kan antas å bli maksimalt 50 mill kr. Det betyr at vi har et gjenstående problem på om lag 50 mill kr. Det antas at løsning av dette resterende problemet uten økt ressurstilgang vil få konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte. Siden det mangler løsning på 50 mill. kr. er budsjettet ikke i samsvar med kravene til Helse Nord om økonomisk balanse. Løsning av gjenstående problem på 50 mill kr vil kreve at eier er tydelig med hensyn til hvilke tjenester som kan prioriteres ned. Styresak 49/05 19 desember 5

6 Av analysen går det frem at det uløste problemet øker til opp mot 70 mill. kr fra og med Økt problem har sammenheng med at investeringer ferdigstilles og at driftsregnskapet belastes med renter og avskrivninger av investert kapital. Det går også frem av tabellen at deler av de økte kostnadene knyttet til investeringene forutsettes dekket gjennom besparelser som følge av investeringene (12,1 mill kr i 2007 økende til 37,1 i 2012) og gjennom tilskudd til investeringer fra staten (800 mill kr som utbetales med 100 mill kr årlig fra og med 2007) og inntektsføres med 5,8 mill kr fra og med Inntektsføringen øker etter hvert som nye byggetrinn tas i bruk og foretas over 40 år. Forutsatt at problemet på 50 mill kr i 2006 løses permanent, viser tabell 1 at Nordlandssykehuset vil ha en et gjenstående problem på 1015 mill kr med de forutsetningene som er lagt til grunn, bl.a. med hensyn til tilskudd fra staten og besparelser som følge av investeringene. Det betyr at vi ikke fullt ut vil kunne bære de økte kostnadene ved de planlagte investeringene Tabell 1: Omstillingsutfordring 2006 sammenlignet mot regnskap 2005 (mill kr) Resultatprognose ,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Endring styringsmål ,8 16,3 19,1 19,7 20,4 20,4 Nye problemer eksternt 0,0 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 Nye problemer internt 25,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 Nye/økte tilbud 29,1 77,5 103,8 113,8 123,8 133,8 143,8 Endring renter og avskr. 3,5 30,6 31,0 28,8 22,4 49,5 47,3 Brutto problem 0,0 135,5 220,8 250,1 260,6 264,7 302,6 310,4 Sum nye tiltak ,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 Nye/økte tilbud psykiatri 15,1 56,6 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 Nye/økte tilbud somatikk 14,0 25,0 33,0 43,0 53,0 63,0 73,0 Investeringstilskudd fra staten 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 15,6 15,6 Besparelse investeringer 0,0 12,1 17,1 17,1 17,1 27,1 37,1 Brutto tiltak 0,0 85,5 157,8 189,1 199,1 209,1 238,9 258,9 Styringsutfordring 0,0 50,0 63,0 60,9 61,5 55,6 63,6 51,4 Eksterne forhold Tabell 2: Tilpasningsutfordring fra eksterne forhold sammenlignet mot regnskap 2005 (mill kr) Pensjonskostnad 25,0 25,0 Rammereduksjon Helse Nord 9,5 9,5 Ambulanseavtaler 8,0 8,0 Ingen videreføring revidert nasjonalbudsjett 4,6 4,6 Økte medikamentkostnader 11,0 11,0 Manglende fullfinansiering stråleenhet 1,5 1,5 Økt arbeidsgiveravgift ambulanse 1,0 1,0 Reduserte laboratorietakster 1,5 1,5 Reduksjon ISFinntekter 3,0 3,0 Manglende prisjustering poliklinikktakster 2,0 2,0 Nye problemer eksternt 67,1 67,1 Styresak 49/05 19 desember 6

7 Økt pensjonskostnad er knyttet både til effekt av lønnsoppgjør og til endring i parametre for beregning av fremtidig pensjonsforpliktelse. Beløpet fremkommer som resultat av aktuarberegning gjort av KLP. Rammereduksjon Helse Nord er knyttet til finansiering av kronikersatsingene vedtatt av Helse Nord. Som det går frem av tabell 4 nedenfor tilbakeføres 6,7 mill kr til satsinger i Nordlandssykehuset i Nordlandssykehuset har mottatt krav fra Nordtrafikk Ambulanse om økt årlig godtgjørelse på 8 mill kr knyttet til endring i "Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus". Det vil bli gjennomført forhandlinger med Nordtrafikk Ambulanse med hensyn til omfang og innhold i kravet. Avsetningen innebærer ingen aksept av kravet. Det ble i revidert nasjonalbudsjett bevilget 4,6 mill kr som etterbetaling knyttet til DRG i Denne bevilgingen er ikke videreført i budsjettet for Økte medikamentkostnader er i hovedsak knyttet til nye og kostnadskrevende kreftmedikamenter, dyre pacemakere (ICD) som tidligere bare har vært implantert ved UNN samt implantater knyttet til planlagt økt aktivitet ved ortopedisk avdeling. Det vil bli startet prøvedrift av strålenheten i løpet av høsten 2006 og det vil bli gjort løpende tilsetting av personell i løpet av året. Kostnaden for 2006 er beregnet til 6,5 mill kr, hvorav Helse Nord har bevilget 5 mill kr. Det forventes at resterende 1,5 mill kr tilføres i løpet av året. Det gjennomføres en gradvis opptrapping av arbeidsgiveravgiften. For de private ambulansedriverne gir dette en økt kostnad på 1 mill kr i 2006 som vi ihht avtale må dekke. Takstene til laboratoriene ble halvert i løpet av 2005 og tilført kompensasjon er 1,5 mill kr lavere enn inntektsbortfallet som konsekvens av reduksjonen. Ved omlegging av fra 60 % til 40 % DRG er Helse Nord med bakgrunn i uendret aktivitet, tilbakeført samme beløp til basisramme som ble trukket ut når satsen ble økt fra 2004 til Ved fordeling av kompensasjonen til helseforetakene har Helse Nord ikke tatt hensyn til at aktiviteten i foretakene har utviklet seg ulikt. Det betyr et ekstra effektiviseringskrav for foretak som har hatt økt aktivitet fra 2004 til For Nordlandssykehuset utgjør dette et økt effektiviseringskrav på 6 mill kr. Reduksjonen i ISFinntekt forhold til prognostisert faktisk ISFinntekt i 2005 utgjør 3 mill kr før det tas hensyn til effekten av ny aktivitet.. Takstene til somatisk poliklinisk virksomhet er i statsbudsjettet justert med 0,3 %. Dette gir en underdekning på 2,6% i forhold til den beregnede generelle kostnadsveksten på 2,9 %. For Nordlandssykehuset utgjøre dette et effektiviseringskrav på 2 mill kr. Interne forhold Tabell 3: Tilpasningsutfordring fra interne forhold sammenlignet mot regnskap 2005 (mill kr) Finansiering tildelte legestillinger 4,2 4,2 4,2 Økning ABIOK 2,4 2,4 2,4 Styrkinger 8,7 8,7 8,7 Økning lisenser IKT og nytt utstyr 6,5 6,5 6,5 Dobbeltkostnader laboratorier 4,0 Nye problemer internt 25,8 21,8 21,8 Styresak 49/05 19 desember 7

8 Nordlandssykehuset fikk I 2005 tildelt 3 overlegestillinger og 7 assistentlegestillinger. Avsetningen på 4,2 mill kr er knyttet til stillinger som ikke finansieres gjennom økt aktivitet og opptrappingsplanen. I hovedsak gjelder dette Dstillinger, dvs. assistentlegestillinger rettet inn mot forskning. Økning ABIOK gjelder utdanning av spesialsykepleiere. Forrige kull var ferdig i februar/mars 2005 mens nytt kull først startet i september. Siden det er fullt driftsår i 2006 vil kostnadene øke. Avsetningen til styrkinger på 8,7 mill kr er knyttet til en rekke forhold hvorav de vesentligste er knyttet til tilsetting vakante legestillinger ved laboratoriene (2 mill kr), styrking av dialyse bl.a. med vakt for lege og sykepleier (1,2 mill kr) samt generell styrking av psykiatrien med 1,6 mill kr. Økning lisenser IKT og nytt utstyr er knyttet til nye IKTsystemer (innkjøp og GAT), reell kostnadsøkning for lisenser samt vedlikeholdsavtaler for nytt medisinteknisk utstyr (Angio og intervensjon, nukleærmedisin og PACS) samt økte bemanningskostnader ved innføring av nye laboratoriesystemer. Ved oppstart av drift i nytt laboratoriebygg vil det påløpe en del ekstra kostnader i 2006 knyttet både til opplæring og ineffektiv drift ved at virksomheten må drives 2 plasser. Disse kostnadene vil ikke påløpe i Tiltaksplan Av tiltaksplanen i tabell 4 går det frem at det ikke legges opp til konkrete nedbemanningstiltak i 2006 Tabell 4: Tiltaksplan 2006 (mill kr) Kodeforbedring 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 Effekt innkjøpsavtaler Helse Nord 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Effekt nytt turnussystem (GAT) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Generell besparelse 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Diverse tiltak 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Reduksjon innleie radiologi 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Resultatforbedring ved økt aktivitet ortopedi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Reduksjon kjøp av PC 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Omlegging ambulansedrift med båt Vågan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Reduksjon syketransport 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Reduksjon energi 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Engangskostnader ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Sum nye tiltak ,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 Analyser viser at vi innenfor enkelte DRG er har lengre liggetid enn sammenlignbare sykehus. Det legges til grunn at kortere liggetid kan gi grunnlag for behandling av flere pasienter på etablert kapasitet eventuelt at bedre koding kan gi økte inntekter uten aktiviteten øker. Nytt innkjøpssystem vil være implementert tidlig i Helse Nord har forutsatt at dette skal kunne gi betydelig reduksjon i kostnadene bl.a. gjennom større anbud og derved bedre avtaler og lavere priser. Det foreligger ingen konkret plan fra Helse Nord i forhold til hvor disse gevinstene skal realiseres. Nordlandssykehuset har tatt i bruk nytt system for turnusadministrasjon (GAT). Dette forventes å gi reduserte kostnader til innleie og en mer effektiv utnyttelse av personellressursene. Den forventede generelle besparelsen kan også sees i sammenheng med dette. Styresak 49/05 19 desember 8

9 Omstilling i Nordlandssykehuset Nordlandssykehuset har i 2004 og 2005 gjennomført en rekke omstillingstiltak, blant annet nedlegging av ortopedienheten på Vensmoen, konkurranseutsetting av renhold, effektivisering av kjøkkendriften, generell nedbemanning samt effektivisering av det administrative apparatet ved at bl.a. regnskaps, lønns og personalfunksjonene i Lofoten ble overført til Bodø uten at bemanningen i Bodø ble endret. Det er tidligere etablert felles teknisk vakt i Bodø. Gjennomføring av omstillingstiltakene har vært krevende, men har gitt resultater i form av reduserte kostnader samt at Nordlandssykehuset fremstår med et kostnadsnivå som er blant de laveste i Helse Nord. I forhold til gjennomsnittet for alle landets helseforetak hadde vi ihht SAMDATA for 2004 et kostnadsnivå som var 5 % høyere pr DRGpoeng. Det antas at nedbemanning og økt aktivitet i 2005 vil gi ytterligere forbedring. Gjennomført benchmarking viser at enkelte av våre avdelinger har et kostnadsnivå som er en del høyere enn kostnadsnivået i sammenlignbare sykehus med de målemetoder som er brukt. Det er derfor satt i gang arbeid med sikte på en detaljert sammenligning mot aktuelle sammenlignbare avdelinger ved sykehuset i Ålesund. Prioriteringer i budsjett 2006 Av tabell 3 foran går det frem at det legges opp til styrking av ulike deler av tilbudet med 8,7 mill kr samt 4,2 mill kr til finansiering av tildelte legestillinger. I tillegg kommer styrkingene knyttet til kronikersatsingen, kreft samt opptrappingsplanen for psykiatri med om lag 29 mill kr slik det går frem av tabell 5 nedenfor. Disse styrkingene finansieres gjennom tilførsel av økt basisramme fra Helse Nord. Tabell 5: Nye og styrkede tilbud i 2006 i forhold til budsjett 2005 (mill kr) Drift av stråleenhet 4,0 5,0 3,0 3,0 Kronkersatsing 6,7 6,7 6,7 6,7 Fedmekirurgi 2,4 2,4 2,4 2,4 Opsyk.Lofoten 2,0 4,0 8,6 8,6 Opsyk Klinikkavdeling barn/unge 2,0 19,8 19,8 19,8 Opsyk familieavdeling 2,8 2,8 2,8 Opsyk Rus/psykiatri 6,0 6,0 9,9 9,9 Opsyk Dømt til behandling 10,0 19,8 19,8 Senter for spiseforstyrrelser 3,0 10,0 10,0 10,0 Midlertidige poliklinikkstillinger BUPA 2,1 Nye/økte tilbud 28,2 66,6 82,9 82,9 Nordlandssykehuset tilføres 1,7 mill. kr i økt basisramme fra Helse Nord til finansiering av økning i antallet fedmeoperasjoner. Sammen med økt ISFinntekt gir dette grunnlag for en økt aktivitet tilsvarende 33 operasjoner slik at samlet aktivitet for 2006 blir 75 operasjoner. Styresak 49/05 19 desember 9

10 Budsjettforslag Driftsbudsjett Av tabell 6 går det frem at det budsjetteres med et underskudd på 82,7 mill kr i 2006, hvorav 32,7 mill kr finansieres ved bruk av strukturfondet. Det betyr at det mangler løsning på 50 mill kr som omtalt foran. Tabell 6: Driftsbudsjett 2006 (mill kr) Tekst Regnskap 2004 Vedtatt budsj Justert budsj Prognose 2005 Budsjettforslag 2006 Driftsinntekter Basisramme 1 117,9 951,6 950,0 950, ,9 ISF egen produksjon 281,4 447,6 451,0 458,0 339,6 ISF av gjestepasientkjøp 19,3 27,6 27,6 27,6 21,2 Gjestepasientinntekter 5,2 4,7 4,9 6,4 5,1 Polikliniske inntekter 109,0 96,5 103,6 102,6 91,2 Ørem. statstilskudd 0,0 77,7 83,1 84,6 122,0 Øremerket tilskudd psykisk helse 90,5 29,0 31,1 29,1 44,1 Andre driftsinntekter 71,7 155,5 143,2 144,2 149,7 Sum driftsinntekter 1 695, , , , ,9 Driftskostnader Kjøp av helsetjenester 134,3 133,7 135,5 141,5 156,4 Varekostnader 167,3 171,0 166,2 172,2 187,8 Lønn eks pensjon 1 012, , , , ,2 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 109,2 92,4 120,6 115,6 140,3 Andre driftskostnader 216,9 253,8 253,6 253,6 289,8 Ordinære avskrivninger 137,1 135,7 133,7 135,7 136,1 Sum driftskostnader 1 777, , , , ,6 Driftsresultat 82,4 42,2 42,2 49,2 86,7 Finansielle poster Renteinntekter 1,0 Rentekostnader 0,1 4,0 4,0 1,0 4,0 Sum finansielle poster 0,9 4,0 4,0 1,0 4,0 Ekstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter Ekstarord. kostnader Sum ekstraord. poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinært resultat 81,5 38,2 38,2 48,2 82,7 Når det gjelder de enkelte hovedgruppene av kostnader i budsjettet så er økningen i basistilskuddet i hovedsak et resultat av omleggingen fra 60 % til 40 % DRGfinansiering. ISF av egen produksjon og ISF av gjestepasientkjøp reduseres som konsekvens av omleggingen fra 60 % til 40 % DRG. I tillegg økes basisrammen med 6,6 mill kr knyttet til endring i foretaksgrensene ved at Hamarøy og Tysfjords vestside fra vil inngå i vårt lokalsykehusområde. I hovedsak er økningen i basisrammen knyttet til økte kostnader Styresak 49/05 19 desember 10

11 knyttet til ambulansedriften. Det gis generell styrking av basisrammen som følge av at antall innbyggere i lokalsykehusområdet økes. ISF av egen produksjon øker som konsekvens av den generelle justeringen for lønns og prisvekst på 2,9 %, forutsatt kodeforbedring, aktivitetsinntekter fra nye satsinger (geriatri, fedmekirurgi, FMR og ortopedi), delfinansiering nye og dyre medikamenter, økt aktivitet dagkirurgi samt at avdelinger som ikke har realisert sine aktivitetskrav i 2005 forutsettes å realisere disse fullt i Polikliniske inntekter reduseres som konsekvens av reduserte takster for laboratorier og manglende prisjustering av takstene for poliklinisk virksomhet innenfor somatikk.. Øremerket statstilskudd øker som konekvens av at helseforetakene har overtatt ansvar for 100 % av kostnadene knyttet til syketransport. I 2005 hadde vi ansvaret for 75 % av kostnadene. I tillegg økes tilskuddet med 7,4 mill kr som følge av at endringen i foretaksgrensene og at vi derved får ansvar for syketransport i Hamarøy og for Tysfjords vestside. Økning i øremerket tilskudd til psykisk helse er knyttet til realiseringen av opptrappingsplanen. Økning i budsjett til kjøp av helsetjenester er i hovedsak knyttet til kravet om økt godtgjørelse fra privat ambulansedriver, jfr. Foran, samt endring av foretaksgrensene. Økte varekostnader er knyttet til den forventede økningen i medikamentkostnadene. Det er lagt til grunn en generell prisvekst på 1,5 %. Lønnsbudsjettet er basert på statsbudsjettets forutsetninger med hensyn til lønnsvekst, dvs. en lønnsvekst på 3,5 % fra 2005 til 2006 inkludert overheng fra lønnsoppgjøret Overhenget er beregnet til ca 11 mill kr. Økt lønnsbudsjett må også sees i sammenheng med de nye satsingene omtalt foran. Forventet generell besparelse med 10 mill kr er ikke fordelt på budsjettansvarlig. Det videre satt av midler til å finansiere den økte pensjonskostnaden. Økningen i andre driftskostnader er i hovedsak knyttet til det økte ansvaret for syketransport samt økte kostnader til IKTlisenser og vedlikehold av nytt medisinsteknisk utstyr. Forventet effekt av innkjøpsavtaler med 15 mill kr er ikke fordelt på budsjettansvarlig. Det er lagt til grunn en prisvekst på 1,5 %. Plantall I tabellene 79 nedenfor er vist planlagt aktivitet for Av tabell 7 går det frem at det planlegges med betydelig økning i DRGaktiviteten. Dette er knyttet til forutsatt kodeforbedring, aktivitetsinntekter fra nye satsinger (geriatri, fedmekirurgi, FMR og ortopedi), delfinansiering av nye og dyre medikamenter, økt aktivitet dagkirurgi samt at avdelinger som ikke har realisert sine aktivitetskrav i 2005 realiserer disse fullt i Tabell 7: Planlagt DRGaktivitet DRGpoeng Totalt heldøgn, dagbehandling og dagkirurgi Aktivitet Aktivitet Prognose Plan Plan 2003* 2004** 2005*** SUM *Omregnet til 2004 logikk. Kilde: NPK **Kilde Analysesenteret ***Prognosen er basert på aktivitetstall per august 05 og forutsetter at aktiviteten resten av året øker med samme forhold som tilsvarende periode i fjor Styresak 49/05 19 desember 11

12 Planlagt økning i somatisk poliklinisk aktivitet, jfr. tabell 8, er i hovedsak knyttet til kronikersatsingen (FMR og revmatologi). Tabell 8: Planlagt poliklinisk aktivitet somatikk Avdeling Aktivitet Aktivitet Prognose Plan Plan ** Sum NLSH Innenfor psykiatri planlegges med 3 konsultasjoner pr behandler innenfor voksenpsykiatri og 2 innenfor barneog ungdomspsykiatrien. Det er lagt til grunn 200 effektive arbeidsdager. Avvik fra plan i 2005 skyldes blant annet vakanser i behandlerstillinger og at vi har lavere antall konsultasjoner enn det staten legger til grunn (2 pr. dag pr behandler for BUP og 3 pr dag pr behandler for VOP). Tabell 9: Planlagt aktivitet psykiatri Avdeling Aktivitet Aktivitet Prognose* Plan Plan BUP Utskrivninger Liggedøgn Konsultasjoner VOP Utskrivninger Liggedøgn Konsultasjoner Bemanning Det budsjetteres med årsverk i Tilsvarende tall for 2005 var årsverk, dvs. en økning på 128 årsverk. Det ble i 2004 budsjettert med årsverk. Av økningen fra 2005 til 2006 er 23 årsverk knyttet til Lofoten hvorav opptrappingsplanen utgjør 16 og eventuell overtakelse av ny oppgave knyttet til syketransport 3,5. I Bodø er 36 årsverk knyttet til psykiatri (rus/psykiatri, spiseforstyrrelser og midlertidig poliklinikk BUPA). Av resterende økning er omlag 20 årsverk knyttet til kronikerplanen og 13 til stråleterapi. Endringen for ABIOK gir en årsverkseffekt på 8 uten at dette innebærer økt omfang av utdanningen, jfr foran. Investeringer I tabell 10 nedenfor er vist investeringsplanen for Nordlandssykehuset. Denne er basert på Helse Nord sin styresak 107/2005. Som det fremgår av tabellen utgjør samlet investeringsramme for Nordlandssykehuset 310,3 mill kr. Dette utgjør i overkant av 40 % av investeringsrammen til Helse Nord. Av investeringsrammen er 175 mill kr knyttet til moderniseringsprosjektet. Den videre prosjektutviklingen ble behandlet av styret for Helse Nord i sak 59/2005 hvor det ble fattet vedtak om reduksjon i areal og kostnadsrammer. Parallelt med revisjon av areal og kostnadsrammer pågår et arbeid for å klargjøre de driftsmessige besparelser realisering av prosjektet vil gi. Det pågår også arbeid med klargjøring i forhold til sentrale myndigheter hvilke finansielle premisser som skal legges til grunn for prosjektet. Beregninger Styresak 49/05 19 desember 12

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.12.2003 200300113-157 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Møtedato: 18.09.13 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte styresak om Budsjettpremisser for 2014 Helgelandssykehuset HF. VEDTAKSFORSLAG:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Saksdokumenter var ettersendt.

Saksdokumenter var ettersendt. Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trine B. Amundsen, 75 51 29 48 Bodø, 22.10.2014 Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF Saksdokumenter var ettersendt. Formål Formålet

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer