BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET"

Transkript

1 Styresaknr. 49/05 REF: 2005/ BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset. Det foreligger tre budsjettbrev fra Helse Nord knyttet til budsjettarbeidet for 2006: Budsjettbrev I datert Budsjettbrev II datert , jfr. Helse Nord styresak 58/2005 Budsjettbrev III datert , jfr. Helse Nord styresak 107/2005 Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak om budsjettet for 2006 hva angår drift og investering. Budsjettopplegget er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Premissene for budsjettarbeidet legges gjennom overordnede føringer fra Helse Nord. Disse føringene foreligger i form av vedtak i styret for Helse Nord og etterfølgende tre budsjettbrev knyttet til budsjettarbeidet for Brevene følger vedlagt notatet. Oppsummering Budsjettet for Nordlandssykehuset for 2006 innebærer en betydelig økning av tjenestetilbudet innenfor prioriterte områder. I forhold til opprinnelig budsjett for 2005 øker antall årsverk med 130. Noen av disse årsverkene er etablert i løpet av Av saken går det frem at samlet økonomisk utfordring for 2006 utgjør om lag 100 mill kr, hvorav nærmere 70 mill kr er knyttet til eksterne forhold som Nordlandssykehuset har hatt små muligheter for å påvirke. Det betyr at uten disse eksterne forholdene ville vi hatt et budsjett for 2006 i balanse. I forhold til kravet om økonomisk balanse mangler tiltak tilsvarende 50 mill kr. Det mangler tydelighet fra eier mht. hvilke tilbud som kan prioriteres ned. Utover manglende tiltak er det betydelig usikkerhet i budsjettet for 2006 knyttet til bl.a. følgende forhold: Forventet aktivitetsvekst Medikamenter Effekt av tiltak Styresak 49/05 19 desember 1

2 Innstilling til vedtak : Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og konstaterer at Nordlandssykehuset har en økonomisk utfordring på om lag 100 mill kr. Av denne utfordringen løses om lag 50 mill kr gjennom tiltak som ikke har konsekvenser for tjenestetilbudet. Løsning av resterende problem vil kreve tiltak med konsekvens for tjenestetilbudet eventuelt økt ressurstilgang. Styret er kjent med usikkerheten i budsjettopplegget for Styret viser til vedtak i sak 107/2005 i styret for Helse Nord hvor det etterlyses større tydelighet fra eier med hensyn hvilke tilbud som kan prioriteres ned som grunnlag for realisering av kravet om økonomisk balanse. Tiltaksplan med pasientkonsekvens kan først utarbeides når slik prioritering foreligger. 3. Styret legger til grunn at virksomheten gjennomføres i tråd med prioriteringene vedtatt av Helse Nord som innebærer at geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg generelt, rusbehandling, samhandling med primærhelsetjenesten, psykiatri og forskning skal prioriteres. Aktivitetsnivået innen somatikk skal økes som følge av dette i forhold til 2005nivå. Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og tiltaksplan for psykisk helsevern. 4. Styret viser til vedtak i styret for Helse Nord i sak 59/2005 samt pågående utredningsarbeid med hensyn til realisering av byggetrinn 25. Realisering av prosjektet vil kreve finansiell medvirkning utover de ressurser som Nordlandssykehuset disponerer. 5. Investeringsrammen på 310,3 mill kr fordeles på følgende prosjekter: Moderniseringsprosjektet byggetrinn 1 160,0 mill kr Moderniseringsprosjektet planlegging byggetrinn 25 15,0 mill kr Modernisering Lofoten somatikk og psykiatri 35,0 mill kr Opptrappingsplanen psykiatri VOP Bodø 17,7 mill kr Modernisering BUPA Bodø + familieavdeling 30,8 mill kr Opptrappingsplanen psykiatri BUPA Bodø 12,8 mill kr Eventuell utvidelse skolen psykiatri 4,0 mill kr Utstyr, inventar og mindre bygningsmessige endringer 35,0 mill kr 6. Styret ber Helse Nord om en trekkrettighet på 250 mill kr. Ved eventuelt låneopptak i 2006 reduseres trekkrettigheten tilsvarende. Avstemming : Vedtak: Styresak 49/05 19 desember 2

3 Vedlegg : NOTAT OM BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Bakgrunn I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak om budsjettet for 2006 hva angår drift og investering. Premissene for budsjettarbeidet legges gjennom overordnede føringer fra Helse Nord. Disse føringene foreligger i form av vedtak i styret for Helse Nord og etterfølgende budsjettbrev. Det foreligger tre budsjettbrev knyttet til budsjettarbeidet for 2006: Budsjettbrev I datert Budsjettbrev II datert , jfr Helse Nord styresak 58/2005 Budsjettbrev III datert , jfr Helse Nord styresak 107/2005 Brevene er vedlagt. Oppsummering Budsjettet for Nordlandssykehuset for 2006 innebærer en betydelig økning av tjenestetilbudet innenfor prioriterte områder. I forhold til opprinnelig budsjett for 2005 øker antall årsverk med 130. Noen av disse årsverkene er etablert i løpet av Av saken går det frem at samlet økonomisk utfordring for 2006 utgjør om lag 100 mill kr, hvorav nærmere 70 mill kr er knyttet til eksterne forhold som Nordlandssykehuset ikke har kunnet påvirke. Det betyr at uten disse eksterne forholdene ville vi hatt et budsjett for 2006 i balanse. I forhold til kravet om økonomisk balanse mangler tiltak tilsvarende 50 mill kr. Det mangler tydelighet fra eier mht. hvilke tilbud som kan prioriteres ned. Utove de manglende tiltak er det betydelig usikkerhet i budsjettet for 2006 knyttet til bl.a. følgende forhold: Forventet aktivitetsvekst Medikamenter Effekt av tiltak Premisser og prioriteringer Budsjettbrev I I budsjettbrev I datert beskrives plan og budsjettprosessen knyttet til arbeidet med budsjettet for I brevet stilles krav om styrebehandlet sak i helseforetakene om økonomisk status og tilpasningsutfordringer for 2006 med frist 7. juni. Slik sak er behandlet av styret for Nordlandssykehuset, hvor styret i sak 27/05 fattet følgende vedtak: 1. Med bakgrunn i at den helsepolitiske bestillingen er uendret ber styret om at fortsatt kostnadsreduksjon realiseres gjennom effektivisering og nedbemanning for å løse tilpasningsutfordringen som i 2006 er på 50 mill kr og som øker til 80 mill kr i 2010 med de forutsetninger som er lagt til grunn for analysen i saken. 2. Den fremlagte investeringsplanen legges til grunn for det videre arbeid med budsjettet for Styresak 49/05 19 desember 3

4 3. Styret er kjent med at realisering av investeringsplanen forutsetter følgende: Tilskudd fra staten Økt basisfinansiering fra Helse Nord til somatikk og psykiatri Effektiviseringstiltak/bemanningsreduksjoner som konsekvens av prosjektene Ytterligere kostnadsreduksjoner for å løse resterende tilpasningsutfordring 4. Styret ved Nordlandssykehuset finner det vanskelig å gå videre med utredning av de økonomikrav som nå kommer fra Helse Nord uten at disse følges av føringer om funksjonsfordeling og kvalitet på innhold i de tjenester vi skal levere. Styret ber Helse Nord evaluere konsekvenser av nedbemanninger som hittil er gjort i forhold til: Netto reduserte stillinger Hva har endringer ført til for spesialisthelsetjenestetilbudet i nord? Hva har konsekvensene av disse endringene blitt for pasientene/brukerne? Hvor mange årsverk av administrative og kliniske stillinger gikk med til møter og utredninger ved de foretatte omstillinger? Hva er netto gevinst ved disse nedbemanningene? Det foreligger ingen tilbakemeldinger fra Helse Nord mht de problemstillinger som reises av styret i vedtakets punkt 4. Budsjettbrev II I budsjettbrev II datert kommuniseres ressursrammen som skal legges til grunn i budsjett 2006 både for drift og investering slik de ble vedtatt av styret for Helse Nord i sak 58/2005. Det stilles krav om budsjett i økonomisk balanse samt tilbakemelding innen 28. september om oppdatert økonomisk status med tilpasningsutfordringer for 2006 samt rapportering av samlet tiltaksplan for å nå vedtatt styringsmål i 2006 med konsekvensutredning av tiltakene. Budsjettbrev III I budsjettbrev III datert kommuniseres innholdet i vedtak i styret for Helse Nord i sak 107/2005 Budsjett og helsepolitisk bestilling I saken er fastlagt endelige ressursrammer og styringsmål for Av styrevedtaket i sak 107/2005, jfr. punkt 10, går det frem at styret for Helse Nord erkjenner sin plikt til å foreta nødvendige prioriteringer innen de samlede økonomiske rammer som er gitt av eier. Styret er også kjent med at økonomiske omstillingskrav for 2006 vil kunne berøre pasienttilbud og ansattes arbeidsforhold. Styret påpeker behovet for tydeligere og mer konsistente nasjonale prioriteringssignaler i det kommende bestillerdokumentet. Styret for Helse Nord etterlyser også større tydelighet med hensyn til hva som kan prioriteres ned. Aktivitet, prioriterte områder Av styresak 107/2005 går det frem at Helse Nord i 2006 og årene framover vil prioritere økt satsing på geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg generelt, rusbehandling, samhandling med primærhelsetjenesten, psykiatri og forskning for å møte behovene hos prioriterte grupper og utvikle en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste i landsdelen. Dette betyr at størstedelen av den virksomhet som drives i Nordlandssykehuset skal prioriteres. Helse Nord legger til grunn fortsatt krav til effektivisering og omprioritering av dagens ressurser. Krav om omprioritering av ressurser byr på betydelige utfordringer siden styresak 107/05 ikke er tydelig med hensyn til hvilke tjenester som kan nedprioriteres. Helse Nord forutsetter at aktivitetsnivået innen somatikk skal opprettholdes på 2005nivå. Med de stasinger som gjøres innenfor geriatri, rehabilitering kronikeromsorg og fedmekirurgi betyr dette at aktivitetsnivået innenfor Styresak 49/05 19 desember 4

5 somatikk i Nordlandssykehuset vil øke. Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og tiltaksplan for psykisk helsevern. Resultatkrav fastsatt for konsultasjoner/tiltak per behandler per dag i psykisk helsevern opprettholdes (2 pr. dag pr behandler ved BUP og 3 pr dag pr behandler ved VOP). Av sak 107/2005 og budsjettbrev III går det frem at følgende premisser skal legges til grunn i planlegging og budsjettering for 2006: Tilbud til priorterte grupper skal i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet Prioriteringsforskriften skal aktivt brukes for vurdering av om en pasient har rett til nødvendig helsehjelp God ressursutnyttelse ved effektiv utnyttelse av kapasiteten både i eget foretak og i foretaksgruppen Omstillingsarbeidet skal så langt som mulig skje gjennom andre tiltak enn ved oppsigelser av ansatte Det skal budsjetteres med faglige føringer, budsjettramme og styringsmål fastsatt i styresak 107/2005. Oppsummering premisser Som det fremgår av gjennomgangen foran er premissene knyttet til budsjettet for 2006 omfattende. Det stilles krav om økonomisk balanse og styret for Helse Nord er også inneforstått med at balansekravet vil kunne berøre tjenestetilbudet og ansattes arbeidsforhold. Den tydeligheten som styret for Helse Nord etterlyser fra eier hva angår hvilke tjenester som kan prioriteres ned, gjelder også i forholdet mellom Helse Nord og helseforetakene. Slik tydelighet er en forutsetning før forslag kan fremmes. Krav til behandlingen av budsjettet Det stilles i Budsjettbrev III følgende krav til behandlingen av budsjettet for 2006 i foretaksstyrene: Tiltak for å nå økonomisk mål. Tiltakene skal være utredet mhp konsekvens for pasienttilbud og tilsatte. Plantall for aktivitet i tråd med vedtatte faglige og aktivitetsmessige føringer Behov for trekkrettighet på konsernkonto i 2006, inkludert finansiering av investeringer Foretakets evne til å finansiere investeringer tilsvarende tildelt investeringsramme i styresak 107/2005. I denne sammenhengen må en vurdere evne til å betjene framtidige kapitalkostnader og eventuelt økte driftskostnader. Tilpasningsutfordring 2006 Nordlandssykehuset har i 2006 en brutto tilpasningsutfordring i forhold til forventet regnskap for 2005 på i overkant av 100 mill kr slik det går frem av tabell 1 nedenfor. Det går også frem at størstedelen av dette problemet (67 mill kr) er knyttet til eksterne forhold som Nordlandssykehuset har hatt små muligheter til å kunne påvirke. I tillegg kommer at deler av det prognostiserte merforbruket i 2005 på 10 mill kr er knyttet til reelt økte medikamentkostnader og sentral beslutning om at alt PCutstyr skal kostnadsføres og ikke avskrives. I tabellene 2 og 3 er vist en mer detaljert oversikt over hvordan de eksterne og interne tilpasningsutfordringene fremkommer. Budsjettprosessen i Nordlandssykehuset har lagt til grunn styrets vedtak i sak 27/05 og analysen som konkluderte med et brutto problem på 50 mill kr. Som det går frem av gjennomgangen nedenfor har budsjettarbeidet resultert i en tiltaksplan på mellom 50 og 60 mill kr. Det er usikkerhet knyttet til noen av tiltakene slik at effekten kan antas å bli maksimalt 50 mill kr. Det betyr at vi har et gjenstående problem på om lag 50 mill kr. Det antas at løsning av dette resterende problemet uten økt ressurstilgang vil få konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte. Siden det mangler løsning på 50 mill. kr. er budsjettet ikke i samsvar med kravene til Helse Nord om økonomisk balanse. Løsning av gjenstående problem på 50 mill kr vil kreve at eier er tydelig med hensyn til hvilke tjenester som kan prioriteres ned. Styresak 49/05 19 desember 5

6 Av analysen går det frem at det uløste problemet øker til opp mot 70 mill. kr fra og med Økt problem har sammenheng med at investeringer ferdigstilles og at driftsregnskapet belastes med renter og avskrivninger av investert kapital. Det går også frem av tabellen at deler av de økte kostnadene knyttet til investeringene forutsettes dekket gjennom besparelser som følge av investeringene (12,1 mill kr i 2007 økende til 37,1 i 2012) og gjennom tilskudd til investeringer fra staten (800 mill kr som utbetales med 100 mill kr årlig fra og med 2007) og inntektsføres med 5,8 mill kr fra og med Inntektsføringen øker etter hvert som nye byggetrinn tas i bruk og foretas over 40 år. Forutsatt at problemet på 50 mill kr i 2006 løses permanent, viser tabell 1 at Nordlandssykehuset vil ha en et gjenstående problem på 1015 mill kr med de forutsetningene som er lagt til grunn, bl.a. med hensyn til tilskudd fra staten og besparelser som følge av investeringene. Det betyr at vi ikke fullt ut vil kunne bære de økte kostnadene ved de planlagte investeringene Tabell 1: Omstillingsutfordring 2006 sammenlignet mot regnskap 2005 (mill kr) Resultatprognose ,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Endring styringsmål ,8 16,3 19,1 19,7 20,4 20,4 Nye problemer eksternt 0,0 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 Nye problemer internt 25,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 Nye/økte tilbud 29,1 77,5 103,8 113,8 123,8 133,8 143,8 Endring renter og avskr. 3,5 30,6 31,0 28,8 22,4 49,5 47,3 Brutto problem 0,0 135,5 220,8 250,1 260,6 264,7 302,6 310,4 Sum nye tiltak ,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 Nye/økte tilbud psykiatri 15,1 56,6 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 Nye/økte tilbud somatikk 14,0 25,0 33,0 43,0 53,0 63,0 73,0 Investeringstilskudd fra staten 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 15,6 15,6 Besparelse investeringer 0,0 12,1 17,1 17,1 17,1 27,1 37,1 Brutto tiltak 0,0 85,5 157,8 189,1 199,1 209,1 238,9 258,9 Styringsutfordring 0,0 50,0 63,0 60,9 61,5 55,6 63,6 51,4 Eksterne forhold Tabell 2: Tilpasningsutfordring fra eksterne forhold sammenlignet mot regnskap 2005 (mill kr) Pensjonskostnad 25,0 25,0 Rammereduksjon Helse Nord 9,5 9,5 Ambulanseavtaler 8,0 8,0 Ingen videreføring revidert nasjonalbudsjett 4,6 4,6 Økte medikamentkostnader 11,0 11,0 Manglende fullfinansiering stråleenhet 1,5 1,5 Økt arbeidsgiveravgift ambulanse 1,0 1,0 Reduserte laboratorietakster 1,5 1,5 Reduksjon ISFinntekter 3,0 3,0 Manglende prisjustering poliklinikktakster 2,0 2,0 Nye problemer eksternt 67,1 67,1 Styresak 49/05 19 desember 6

7 Økt pensjonskostnad er knyttet både til effekt av lønnsoppgjør og til endring i parametre for beregning av fremtidig pensjonsforpliktelse. Beløpet fremkommer som resultat av aktuarberegning gjort av KLP. Rammereduksjon Helse Nord er knyttet til finansiering av kronikersatsingene vedtatt av Helse Nord. Som det går frem av tabell 4 nedenfor tilbakeføres 6,7 mill kr til satsinger i Nordlandssykehuset i Nordlandssykehuset har mottatt krav fra Nordtrafikk Ambulanse om økt årlig godtgjørelse på 8 mill kr knyttet til endring i "Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus". Det vil bli gjennomført forhandlinger med Nordtrafikk Ambulanse med hensyn til omfang og innhold i kravet. Avsetningen innebærer ingen aksept av kravet. Det ble i revidert nasjonalbudsjett bevilget 4,6 mill kr som etterbetaling knyttet til DRG i Denne bevilgingen er ikke videreført i budsjettet for Økte medikamentkostnader er i hovedsak knyttet til nye og kostnadskrevende kreftmedikamenter, dyre pacemakere (ICD) som tidligere bare har vært implantert ved UNN samt implantater knyttet til planlagt økt aktivitet ved ortopedisk avdeling. Det vil bli startet prøvedrift av strålenheten i løpet av høsten 2006 og det vil bli gjort løpende tilsetting av personell i løpet av året. Kostnaden for 2006 er beregnet til 6,5 mill kr, hvorav Helse Nord har bevilget 5 mill kr. Det forventes at resterende 1,5 mill kr tilføres i løpet av året. Det gjennomføres en gradvis opptrapping av arbeidsgiveravgiften. For de private ambulansedriverne gir dette en økt kostnad på 1 mill kr i 2006 som vi ihht avtale må dekke. Takstene til laboratoriene ble halvert i løpet av 2005 og tilført kompensasjon er 1,5 mill kr lavere enn inntektsbortfallet som konsekvens av reduksjonen. Ved omlegging av fra 60 % til 40 % DRG er Helse Nord med bakgrunn i uendret aktivitet, tilbakeført samme beløp til basisramme som ble trukket ut når satsen ble økt fra 2004 til Ved fordeling av kompensasjonen til helseforetakene har Helse Nord ikke tatt hensyn til at aktiviteten i foretakene har utviklet seg ulikt. Det betyr et ekstra effektiviseringskrav for foretak som har hatt økt aktivitet fra 2004 til For Nordlandssykehuset utgjør dette et økt effektiviseringskrav på 6 mill kr. Reduksjonen i ISFinntekt forhold til prognostisert faktisk ISFinntekt i 2005 utgjør 3 mill kr før det tas hensyn til effekten av ny aktivitet.. Takstene til somatisk poliklinisk virksomhet er i statsbudsjettet justert med 0,3 %. Dette gir en underdekning på 2,6% i forhold til den beregnede generelle kostnadsveksten på 2,9 %. For Nordlandssykehuset utgjøre dette et effektiviseringskrav på 2 mill kr. Interne forhold Tabell 3: Tilpasningsutfordring fra interne forhold sammenlignet mot regnskap 2005 (mill kr) Finansiering tildelte legestillinger 4,2 4,2 4,2 Økning ABIOK 2,4 2,4 2,4 Styrkinger 8,7 8,7 8,7 Økning lisenser IKT og nytt utstyr 6,5 6,5 6,5 Dobbeltkostnader laboratorier 4,0 Nye problemer internt 25,8 21,8 21,8 Styresak 49/05 19 desember 7

8 Nordlandssykehuset fikk I 2005 tildelt 3 overlegestillinger og 7 assistentlegestillinger. Avsetningen på 4,2 mill kr er knyttet til stillinger som ikke finansieres gjennom økt aktivitet og opptrappingsplanen. I hovedsak gjelder dette Dstillinger, dvs. assistentlegestillinger rettet inn mot forskning. Økning ABIOK gjelder utdanning av spesialsykepleiere. Forrige kull var ferdig i februar/mars 2005 mens nytt kull først startet i september. Siden det er fullt driftsår i 2006 vil kostnadene øke. Avsetningen til styrkinger på 8,7 mill kr er knyttet til en rekke forhold hvorav de vesentligste er knyttet til tilsetting vakante legestillinger ved laboratoriene (2 mill kr), styrking av dialyse bl.a. med vakt for lege og sykepleier (1,2 mill kr) samt generell styrking av psykiatrien med 1,6 mill kr. Økning lisenser IKT og nytt utstyr er knyttet til nye IKTsystemer (innkjøp og GAT), reell kostnadsøkning for lisenser samt vedlikeholdsavtaler for nytt medisinteknisk utstyr (Angio og intervensjon, nukleærmedisin og PACS) samt økte bemanningskostnader ved innføring av nye laboratoriesystemer. Ved oppstart av drift i nytt laboratoriebygg vil det påløpe en del ekstra kostnader i 2006 knyttet både til opplæring og ineffektiv drift ved at virksomheten må drives 2 plasser. Disse kostnadene vil ikke påløpe i Tiltaksplan Av tiltaksplanen i tabell 4 går det frem at det ikke legges opp til konkrete nedbemanningstiltak i 2006 Tabell 4: Tiltaksplan 2006 (mill kr) Kodeforbedring 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 Effekt innkjøpsavtaler Helse Nord 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Effekt nytt turnussystem (GAT) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Generell besparelse 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Diverse tiltak 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Reduksjon innleie radiologi 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Resultatforbedring ved økt aktivitet ortopedi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Reduksjon kjøp av PC 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Omlegging ambulansedrift med båt Vågan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Reduksjon syketransport 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Reduksjon energi 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Engangskostnader ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Sum nye tiltak ,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 Analyser viser at vi innenfor enkelte DRG er har lengre liggetid enn sammenlignbare sykehus. Det legges til grunn at kortere liggetid kan gi grunnlag for behandling av flere pasienter på etablert kapasitet eventuelt at bedre koding kan gi økte inntekter uten aktiviteten øker. Nytt innkjøpssystem vil være implementert tidlig i Helse Nord har forutsatt at dette skal kunne gi betydelig reduksjon i kostnadene bl.a. gjennom større anbud og derved bedre avtaler og lavere priser. Det foreligger ingen konkret plan fra Helse Nord i forhold til hvor disse gevinstene skal realiseres. Nordlandssykehuset har tatt i bruk nytt system for turnusadministrasjon (GAT). Dette forventes å gi reduserte kostnader til innleie og en mer effektiv utnyttelse av personellressursene. Den forventede generelle besparelsen kan også sees i sammenheng med dette. Styresak 49/05 19 desember 8

9 Omstilling i Nordlandssykehuset Nordlandssykehuset har i 2004 og 2005 gjennomført en rekke omstillingstiltak, blant annet nedlegging av ortopedienheten på Vensmoen, konkurranseutsetting av renhold, effektivisering av kjøkkendriften, generell nedbemanning samt effektivisering av det administrative apparatet ved at bl.a. regnskaps, lønns og personalfunksjonene i Lofoten ble overført til Bodø uten at bemanningen i Bodø ble endret. Det er tidligere etablert felles teknisk vakt i Bodø. Gjennomføring av omstillingstiltakene har vært krevende, men har gitt resultater i form av reduserte kostnader samt at Nordlandssykehuset fremstår med et kostnadsnivå som er blant de laveste i Helse Nord. I forhold til gjennomsnittet for alle landets helseforetak hadde vi ihht SAMDATA for 2004 et kostnadsnivå som var 5 % høyere pr DRGpoeng. Det antas at nedbemanning og økt aktivitet i 2005 vil gi ytterligere forbedring. Gjennomført benchmarking viser at enkelte av våre avdelinger har et kostnadsnivå som er en del høyere enn kostnadsnivået i sammenlignbare sykehus med de målemetoder som er brukt. Det er derfor satt i gang arbeid med sikte på en detaljert sammenligning mot aktuelle sammenlignbare avdelinger ved sykehuset i Ålesund. Prioriteringer i budsjett 2006 Av tabell 3 foran går det frem at det legges opp til styrking av ulike deler av tilbudet med 8,7 mill kr samt 4,2 mill kr til finansiering av tildelte legestillinger. I tillegg kommer styrkingene knyttet til kronikersatsingen, kreft samt opptrappingsplanen for psykiatri med om lag 29 mill kr slik det går frem av tabell 5 nedenfor. Disse styrkingene finansieres gjennom tilførsel av økt basisramme fra Helse Nord. Tabell 5: Nye og styrkede tilbud i 2006 i forhold til budsjett 2005 (mill kr) Drift av stråleenhet 4,0 5,0 3,0 3,0 Kronkersatsing 6,7 6,7 6,7 6,7 Fedmekirurgi 2,4 2,4 2,4 2,4 Opsyk.Lofoten 2,0 4,0 8,6 8,6 Opsyk Klinikkavdeling barn/unge 2,0 19,8 19,8 19,8 Opsyk familieavdeling 2,8 2,8 2,8 Opsyk Rus/psykiatri 6,0 6,0 9,9 9,9 Opsyk Dømt til behandling 10,0 19,8 19,8 Senter for spiseforstyrrelser 3,0 10,0 10,0 10,0 Midlertidige poliklinikkstillinger BUPA 2,1 Nye/økte tilbud 28,2 66,6 82,9 82,9 Nordlandssykehuset tilføres 1,7 mill. kr i økt basisramme fra Helse Nord til finansiering av økning i antallet fedmeoperasjoner. Sammen med økt ISFinntekt gir dette grunnlag for en økt aktivitet tilsvarende 33 operasjoner slik at samlet aktivitet for 2006 blir 75 operasjoner. Styresak 49/05 19 desember 9

10 Budsjettforslag Driftsbudsjett Av tabell 6 går det frem at det budsjetteres med et underskudd på 82,7 mill kr i 2006, hvorav 32,7 mill kr finansieres ved bruk av strukturfondet. Det betyr at det mangler løsning på 50 mill kr som omtalt foran. Tabell 6: Driftsbudsjett 2006 (mill kr) Tekst Regnskap 2004 Vedtatt budsj Justert budsj Prognose 2005 Budsjettforslag 2006 Driftsinntekter Basisramme 1 117,9 951,6 950,0 950, ,9 ISF egen produksjon 281,4 447,6 451,0 458,0 339,6 ISF av gjestepasientkjøp 19,3 27,6 27,6 27,6 21,2 Gjestepasientinntekter 5,2 4,7 4,9 6,4 5,1 Polikliniske inntekter 109,0 96,5 103,6 102,6 91,2 Ørem. statstilskudd 0,0 77,7 83,1 84,6 122,0 Øremerket tilskudd psykisk helse 90,5 29,0 31,1 29,1 44,1 Andre driftsinntekter 71,7 155,5 143,2 144,2 149,7 Sum driftsinntekter 1 695, , , , ,9 Driftskostnader Kjøp av helsetjenester 134,3 133,7 135,5 141,5 156,4 Varekostnader 167,3 171,0 166,2 172,2 187,8 Lønn eks pensjon 1 012, , , , ,2 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 109,2 92,4 120,6 115,6 140,3 Andre driftskostnader 216,9 253,8 253,6 253,6 289,8 Ordinære avskrivninger 137,1 135,7 133,7 135,7 136,1 Sum driftskostnader 1 777, , , , ,6 Driftsresultat 82,4 42,2 42,2 49,2 86,7 Finansielle poster Renteinntekter 1,0 Rentekostnader 0,1 4,0 4,0 1,0 4,0 Sum finansielle poster 0,9 4,0 4,0 1,0 4,0 Ekstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter Ekstarord. kostnader Sum ekstraord. poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinært resultat 81,5 38,2 38,2 48,2 82,7 Når det gjelder de enkelte hovedgruppene av kostnader i budsjettet så er økningen i basistilskuddet i hovedsak et resultat av omleggingen fra 60 % til 40 % DRGfinansiering. ISF av egen produksjon og ISF av gjestepasientkjøp reduseres som konsekvens av omleggingen fra 60 % til 40 % DRG. I tillegg økes basisrammen med 6,6 mill kr knyttet til endring i foretaksgrensene ved at Hamarøy og Tysfjords vestside fra vil inngå i vårt lokalsykehusområde. I hovedsak er økningen i basisrammen knyttet til økte kostnader Styresak 49/05 19 desember 10

11 knyttet til ambulansedriften. Det gis generell styrking av basisrammen som følge av at antall innbyggere i lokalsykehusområdet økes. ISF av egen produksjon øker som konsekvens av den generelle justeringen for lønns og prisvekst på 2,9 %, forutsatt kodeforbedring, aktivitetsinntekter fra nye satsinger (geriatri, fedmekirurgi, FMR og ortopedi), delfinansiering nye og dyre medikamenter, økt aktivitet dagkirurgi samt at avdelinger som ikke har realisert sine aktivitetskrav i 2005 forutsettes å realisere disse fullt i Polikliniske inntekter reduseres som konsekvens av reduserte takster for laboratorier og manglende prisjustering av takstene for poliklinisk virksomhet innenfor somatikk.. Øremerket statstilskudd øker som konekvens av at helseforetakene har overtatt ansvar for 100 % av kostnadene knyttet til syketransport. I 2005 hadde vi ansvaret for 75 % av kostnadene. I tillegg økes tilskuddet med 7,4 mill kr som følge av at endringen i foretaksgrensene og at vi derved får ansvar for syketransport i Hamarøy og for Tysfjords vestside. Økning i øremerket tilskudd til psykisk helse er knyttet til realiseringen av opptrappingsplanen. Økning i budsjett til kjøp av helsetjenester er i hovedsak knyttet til kravet om økt godtgjørelse fra privat ambulansedriver, jfr. Foran, samt endring av foretaksgrensene. Økte varekostnader er knyttet til den forventede økningen i medikamentkostnadene. Det er lagt til grunn en generell prisvekst på 1,5 %. Lønnsbudsjettet er basert på statsbudsjettets forutsetninger med hensyn til lønnsvekst, dvs. en lønnsvekst på 3,5 % fra 2005 til 2006 inkludert overheng fra lønnsoppgjøret Overhenget er beregnet til ca 11 mill kr. Økt lønnsbudsjett må også sees i sammenheng med de nye satsingene omtalt foran. Forventet generell besparelse med 10 mill kr er ikke fordelt på budsjettansvarlig. Det videre satt av midler til å finansiere den økte pensjonskostnaden. Økningen i andre driftskostnader er i hovedsak knyttet til det økte ansvaret for syketransport samt økte kostnader til IKTlisenser og vedlikehold av nytt medisinsteknisk utstyr. Forventet effekt av innkjøpsavtaler med 15 mill kr er ikke fordelt på budsjettansvarlig. Det er lagt til grunn en prisvekst på 1,5 %. Plantall I tabellene 79 nedenfor er vist planlagt aktivitet for Av tabell 7 går det frem at det planlegges med betydelig økning i DRGaktiviteten. Dette er knyttet til forutsatt kodeforbedring, aktivitetsinntekter fra nye satsinger (geriatri, fedmekirurgi, FMR og ortopedi), delfinansiering av nye og dyre medikamenter, økt aktivitet dagkirurgi samt at avdelinger som ikke har realisert sine aktivitetskrav i 2005 realiserer disse fullt i Tabell 7: Planlagt DRGaktivitet DRGpoeng Totalt heldøgn, dagbehandling og dagkirurgi Aktivitet Aktivitet Prognose Plan Plan 2003* 2004** 2005*** SUM *Omregnet til 2004 logikk. Kilde: NPK **Kilde Analysesenteret ***Prognosen er basert på aktivitetstall per august 05 og forutsetter at aktiviteten resten av året øker med samme forhold som tilsvarende periode i fjor Styresak 49/05 19 desember 11

12 Planlagt økning i somatisk poliklinisk aktivitet, jfr. tabell 8, er i hovedsak knyttet til kronikersatsingen (FMR og revmatologi). Tabell 8: Planlagt poliklinisk aktivitet somatikk Avdeling Aktivitet Aktivitet Prognose Plan Plan ** Sum NLSH Innenfor psykiatri planlegges med 3 konsultasjoner pr behandler innenfor voksenpsykiatri og 2 innenfor barneog ungdomspsykiatrien. Det er lagt til grunn 200 effektive arbeidsdager. Avvik fra plan i 2005 skyldes blant annet vakanser i behandlerstillinger og at vi har lavere antall konsultasjoner enn det staten legger til grunn (2 pr. dag pr behandler for BUP og 3 pr dag pr behandler for VOP). Tabell 9: Planlagt aktivitet psykiatri Avdeling Aktivitet Aktivitet Prognose* Plan Plan BUP Utskrivninger Liggedøgn Konsultasjoner VOP Utskrivninger Liggedøgn Konsultasjoner Bemanning Det budsjetteres med årsverk i Tilsvarende tall for 2005 var årsverk, dvs. en økning på 128 årsverk. Det ble i 2004 budsjettert med årsverk. Av økningen fra 2005 til 2006 er 23 årsverk knyttet til Lofoten hvorav opptrappingsplanen utgjør 16 og eventuell overtakelse av ny oppgave knyttet til syketransport 3,5. I Bodø er 36 årsverk knyttet til psykiatri (rus/psykiatri, spiseforstyrrelser og midlertidig poliklinikk BUPA). Av resterende økning er omlag 20 årsverk knyttet til kronikerplanen og 13 til stråleterapi. Endringen for ABIOK gir en årsverkseffekt på 8 uten at dette innebærer økt omfang av utdanningen, jfr foran. Investeringer I tabell 10 nedenfor er vist investeringsplanen for Nordlandssykehuset. Denne er basert på Helse Nord sin styresak 107/2005. Som det fremgår av tabellen utgjør samlet investeringsramme for Nordlandssykehuset 310,3 mill kr. Dette utgjør i overkant av 40 % av investeringsrammen til Helse Nord. Av investeringsrammen er 175 mill kr knyttet til moderniseringsprosjektet. Den videre prosjektutviklingen ble behandlet av styret for Helse Nord i sak 59/2005 hvor det ble fattet vedtak om reduksjon i areal og kostnadsrammer. Parallelt med revisjon av areal og kostnadsrammer pågår et arbeid for å klargjøre de driftsmessige besparelser realisering av prosjektet vil gi. Det pågår også arbeid med klargjøring i forhold til sentrale myndigheter hvilke finansielle premisser som skal legges til grunn for prosjektet. Beregninger Styresak 49/05 19 desember 12

13 gjort i tilknytning til skisseprosjektet viser at prosjektet vil kreve finansiell medvirkning utover de ressurser som Nordlandssykehuset disponerer. Tabell 10: Investeringsplan Nordlandssykehuset (mill. kr.) Investeringsplan NLSH Sum perioden Byggetrinn 1 Modernisering av Nordlandssykehuset 170,0 160,0 80,8 452,0 Byggetrinn 25 Modernisering av Nordlandssykehuset 15,0 15,0 95,0 92,0 125,0 227,0 395,0 280,0 293,0 174,0 167,5 92,5 1971,0 Planlegging hovedprosjekt 50,0 Modernisering Lofoten 20,6 35,0 19,7 76,0 Opsyk VOP Bodø inkl akutt 17,7 62,3 68,7 150,0 Modernisering BUPA Bodø inkludert ny familieavdeling 15,0 30,8 45,8 Opptrappingsplan BUPA Bodø 12,8 30,5 Utvidelse av skole 4,0 4,0 Opprusting Mellomåsen (Salten Psykiatriske senter) 15,0 19,0 34,0 Sum byggeprosjekter 220,6 275,3 257,8 175,7 144,0 227,0 395,0 280,0 293,0 174,0 167,5 92,5 2813,3 Utstyr og inventar 33,6 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 451,6 Sum årlige investeringer 254,2 310,3 292,8 210,7 179,0 262,0 430,0 315,0 328,0 209,0 202,5 127,5 3264,9 Av rammen på 35 mill kr til anskaffelse av utstyr, inventar og mindre bygningsmessige endringer, vil en betydelig del bli disponert til utskifting av generelle røntgenlaboratorier i Bodø og Lofoten. Dette betyr at strategien med å utsette utstyrsanskaffelse lengst mulig vil måtte fortsette også i Ved at laboratoriebygget står ferdig I 2006 vil laboratoriene få en betydelig opprusting av utstyret gjennom prosjektet. Likviditet I tabell 11 nedenfor er vist likviditetsutvikling ut fra det drifts og investeringsbudsjett som er presentert foran. Det går frem av tabellen at vi har et likviditetsbehov ved utgangen av 2006 på mellom 200 og 250 mill kr. Det tilrås derfor om at vi søker om en trekkrettighet på 250 mill kr. Det er lagt til grunn at Nordlandssykehuset tilføres 250 mill kr i lån i 2005 til finansiering av moderniseringsprosjektet. Lånet er forutsatt tilbakebetalt over 20 år og med en rente på 2,75 %. Renten er forutsatt aktivert i byggeperioden. Det vil bli søkt om ytterligere 200 mill kr i lån i Trekkrettigheten må da reduseres tilsvarende. Det er lagt til grunn et tilskudd fra staten på 800 mill kr, med 100 mill kr årlig fra Tabell 11: Likviditet (mill kr) Investeringer 310,3 292,8 210,7 179,0 262,0 430,0 315,0 Underskudd året før 10,0 50,0 63,0 60,9 61,5 55,6 63,6 Avdrag lån Helse Nord 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Renter lån helse Nord 7,3 7,0 6,7 6,4 6,2 5,9 Tilskudd fra staten Lån fra Helse Nord Avskrivninger 136,7 100,0 154,3 100,0 156,9 100,0 157,5 100,0 155,2 100,0 170,1 100,0 173,1 Årlig endring i likviditet 183,6 105,8 33,8 0,9 84,7 231,7 121,5 Gjennomsnittlig likviditet 141,8 286,5 356,3 372,7 414,7 572,9 749,4 Akk. Likv.behov ved årsslutt 233,6 339,4 373,2 372,3 457,0 688,7 810,2 Styresak 49/05 19 desember 13

14 Usikkerhet i budsjettet Det er betydelig usikkerhet i budsjettopplegget for 2006 og med den underliggende aktivitetsveksten og nye og dyre medikamenter, øker den økonomiske risikoen for helseforetakene når den aktivitetsbaserte delen av finansieringen reduseres fra 60 % til 40 %. Det er også usikkerhet knyttet til volumet på medikamentkostnadene. Det vil også være usikkerhet mht om den planlagte økningen i DRGinntekter vil bli realisert. Når det gjelder tiltaksplanen er det betydelig usikkerhet knyttet både til forventet effekt av innkjøpsavtalene og til de generelle besparelsene siden disse ikke er konkretisert ned på ansvarsnivå i budsjettet. Av tiltaksplanen går det frem at det legges opp til en ytterligere reduksjon i kostnadene til syketransport. Helseforetakene får med virkning fra % ansvar for syketransport etter å ha hatt 50 % ansvar i 2004 og 75 % i Etter overtakelsen i 2004 (dvs. for 2004 og 2005) beregnes brutto reell reduksjon i kostnadene å utgjøre om lag 12 mill kr. I 2006 legges opp til en ytterligere reell reduksjon på 4 mill kr. Det er i budsjettforslaget lagt til grunn statens forutsetninger for lønnsvekst på 3,5 % fra 2005 til Det er satt av 29,1 mill kr til finansiering av lønnsoppgjør inkludert sosiale kostnader. Det er lagt til grunn en forutsetning om et overheng på 11 mill kr fra 2005 til Med bakgrunn i økt aktivitet samt sengebehov i tilknytning til geriatri og etablering av stråleenheten er det igangsatt arbeid for å utvide sengekapasiteten ved medisinsk avdeling. De driftsøkonomiske forutsetningene knyttet til den økte sengekapasiteten er ikke ferdig kalkulert men grunnlaget for finansiering reduseres når den aktivitetsbaserte delen av finansieringen reduseres fra 60 % til 40 %. Konsekvenser for tjenestetilbudet Som det går frem av gjennomgangen foran legges det i 2006 opp til en betydelig styrking av tilbudet ved Nordlandssykehuset i Det legges til grunn at de tiltak som gjennomføres for å redusere kostnadene ikke skal ha negative konsekvenser for tilbudet. Styresak 49/05 19 desember 14

15 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Helseforetakene i region Nord BUDSJETTBREV 1 PLAN OG BUDSJETTPROSESS 2006 I dette brevet gis en orientering om hovedtrekkene i plan og budsjettprosessen for juni 2005 skal styret i Helse Nord behandle sak om premisser og prioriteringer for drift og investeringer I samme styremøte vil handlingsplan for kronikergruppene samt tiltaksplan psykisk helsevern bli behandlet. Handlingsplan for rusvern er planlagt lagt fram for styret i Helse Nord RHF før sommerferien. Vår målsetting er at saksframlegget til styret i juni også skal omhandle helsepolitisk bestilling og krav til helseforetakene for Det vil si at sak om helsepolitisk bestilling i november i størst mulig grad skal oppsummere de krav som er vedtatt i juni, konsekvenser av budsjettprosess med helseforetakene og konsekvenser av statsbudsjettet. I tillegg skal RHFstyret behandle strategier og tiltaksplan for å bringer økonomien i balanse i 2006, herunder innretning på tiltaksplaner for å løse framtidige behov og krav. Behandlingsprosessen medfører at det må foreligge utkast til sak til styret RHF tidlig i juni, og RHF må derfor ha oversendt saksdokumenter fra helseforetakene senest 30.mai. Innen 7.juni må helseforetakene ha styrebehandlet sak om økonomisk status og tilpasningsutfordringer for Saken må inkludere følgende: En orientering om økonomisk status og tilpasningsutfordringer Det vil si en presentasjon til HFstyret av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak. Det vises i den sammenheng til brev sendt helseforetakene 4.mars vedrørende innlevering av en første analyse 11.april (ikke krav om styrebehandling). Drøfting av strategier og tiltak for økonomisk balanse i 2006 med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må en særlig drøfte konsekvenser for ansatte og pasienttilbud. Vurdering av størrelsen og fordeling av anbefalt investeringsramme for 2006 med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne. Styrets forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak som f.eks stråleterapi, senter for spiseforstyrrelser og geriatri/kronikerplan. En operasjonalisering av at kravene i bestillerdokument for 2005 videreføres i Herunder bes styrene drøfte foretaksvis oppfølging av prioriterte områder som geriatri, kronikeromsorg generelt, rusbehandling og psykiatri. Dette innebærer krav til omprioritering av dagens ressurser i helseforetakene, og skjerming av aktiviteten på disse områdene ved eventuelle reduksjoner i pasienttilbudet som følge av omstillingsarbeid. Foreløpige basisrammer 2006 Som utgangspunkt videreføres basisrammer For å finansiere vedtatte prioriteringer trekkes det inn 1%. Dette gir følgende forløpige basisrammer pr helseforetak: Styresak 49/05 19 desember 15

16 Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland Sum basisramme % trekk 2006 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kronikerplan Foreløpig basisramme Vedtatt kronikerplan trinn 1 vil bli fordelt i løpet av våren. Budsjettprosess vår 2005 Aktuelle drøftingsfora med RHF vil være: Økonomisjefmøte 28.april/25.mai Direktørmøte 16.mars/13.april/18.mai I uke 21 skal helseforetaket administrativt presentere status tiltaksplaner mm jfr kulepunkter om styresak. Dette gjennomføres som videomøte med ledelsen i helseforetakene. I innspillet skal helseforetakene synliggjøre konsekvenser for ansatte og pasienttilbud av tilpasning til foreslåtte rammer. I april/mai 2005 vil det være en prosess i Helse Nord RHF for å identifisere tiltak for balanse, og planlegge hvilke felles regionale prosjekter en vil foreslå å gjennomføre i For hvert prosjekt/tiltak skal det: lages konkrete framdriftsplaner gjennomføres beregning av økonomiske konsekvenser (besparelse investeringer m.v.) avklares hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltak og å realisere besparelse Investeringer Utkast til investeringsplan for 2006 gruppe I (psykiatri og prioriterte områder) og gruppe III (felles regionale prosjekt) skal ferdigstilles fra RHF administrativt til direktørmøte 18.mai. Forslag til styret RHF ferdigstilles innen 10. juni. For gruppe IV og V er det foreløpig foreslått å avsette 250 mill kr i HFene må styrebehandle konkrete planer for disponering av sin andel av investeringsramme innen 7.juni. Helse Nord må også ha oppdaterte innspill til investeringsplan 2006 vedrørende større strategiske prosjekt (gruppe II) innen 7. juni. Det vises til egen utsending fra RHF vedrørende langsiktig investeringsplan og herunder inngår også basisåret Budsjettprosess høst 2005 Høstens budsjettprosess starter opp ved direktørmøte 31.august. I møtet gjøres opp en status for vårens og sommerens arbeid og detaljer for høstens arbeid legges på plass. Styret i Helse Nord RHF behandler sak om budsjett og helsepolitisk bestilling den 9.november. I saken behandles endelige aktivitetskrav og driftsrammer for helseforetakene i 2006 basert på forslag til statsbudsjett og budsjettprosess maioktober. Saken skal også koordineres med utarbeiding av plandelen ( ) i Plan og melding i departementet. Utkast til sak vil behandles i direktørmøte Foreløpig tidsplan og en del viktige milepæler er som følger. Innen 28. september skal helseforetakene levere plantall for aktivitetsnivå og tilbakemelde oppdatert økonomisk status. Det legges opp til videreføring av samlet budsjettert aktivitetsnivå 2005, justert for konsekvenser av styrets vedtak i juni. Aktivitetstall leveres i henhold til spesifikasjon i tertialrapport. Helseforetakene bes også sende inn innspill til plan , som inngår i Plan og melding til departementet. Planen er en justering av plan med revisjon i forhold til nye planer og tiltak i perioden, jfr styresak I etterkant av innsending arrangeres videomøte hvor helseforetakene: redegjør for budsjettprosess, økonomisk status og konkret aktivitets og tiltaksplan for hvordan helseforetaket skal realisere vridning av tilbudet til prioriterte områder i 2006 Styresak 49/05 19 desember 16

17 konsekvenser for pasientbehandling og ansatte Fra helseforetakene må det foreligge en vedtatt konkret tiltaksplan for balanse 2006 innen 28.september (2. tertialrapport), jfr vedtak i styresak Helseforetakene må innen denne fristen saldere foreløpig budsjett Vi forventer at statsbudsjettet legges frem i uke 40. Gjennom dialog med helseforetakene må konsekvenser avklares innen 10 dager. Avklaringsmøter legges inn om nødvendig (økonomisjefmøte). 20. desember 2005 Endelig behandling av investerings, resultat og funksjonsbudsjett i HFstyret. Saken skal i tillegg inkludere plantall for aktivitet, personell og kvalitet, samt likviditetsbehov for Saken skal i forkant behandles i AMU og drøftes med foretakstillitsvalgte. Detaljbudsjett på art, sted og funksjon skal være oppdatert i Agresso. Februar 2006: Endelig budsjettbehandling i RHFstyret (konsolidert budsjett for foretaksgruppen). Oppsummert tidsfrister for plan og budsjettprosess 2006: Dato Prosess Ansvar 11.april Innsending av langsiktig HF økonomisk analyse til RHF Uke 21 Videomøter med HF om budsjett RHF/HF Innsending av saksdokumenter til HF RHF 7.06 Frist for styrebehandling HF HF Styrebehandling RHF Premisser RHF for drift og investering Oppstart budsjettprosess høst RHF Frist for innlevering av plantall, HF tiltaksplaner og innspill til plan Foreløpig saldering av budsjett HF 2006 Uke 3841 Videomøter med HF om status RHF budsjettarbeid Oktober Tilbakemelding fra HF om HF konsekvenser av statsbudsjett 9.11 Styrebehandling RHF sak om RHF budsjett og helsepolitisk bestilling Frist for behandling av budsjett HF HF Januar Innsending av grunnlag for HF konsolidering Februar Styrebehandling RHF konsolidert budsjett 2006 RHF Vennlig hilsen Lars Vorland administrerende direktør JannGeorg Falch økonomidirektør Styresak 49/05 19 desember 17

18 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Helseforetakene i Helse Nord v/direktør BUDSJETTBREV II PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERINGER 2006 Styret i Helse Nord behandlet i møte 22. juni saken Budsjett 2006 premisser for drift og investeringer. Saken (582005) følger vedlagt. Styret fattet følgende vedtak: 1. Styret vil understreke behovet for økonomisk handlingsrom for å sikre at overordnede mål for regionen kan gjennomføres. Det vises spesielt til behovet for å finansiere igangsatte satsinger innen geriatri og kronikeromsorg, forskning samt vedtatte planer innen psykiatrien. Styret understreker at en videreutvikling av spesialisttilbudene er helt nødvendig for å sikre regionens konkurransekraft både på kort og lang sikt. 2. Helseforetakene skal følge opp, og implementere, de nasjonale prosessene vedrørende utarbeidelse av veiledende retningslinjer for prioritering og fristfastsettelse, innen de ulike fagområder. 3. Allerede igangsatte tiltak innenfor kronikeromsorgen i 2005 fullfinansieres i Dersom økonomisk utvikling forbedres eller statsbudsjett for 2006 gir økte inntekter vil tiltak innenfor følgende områder prioriteres (ikke i prioritert rekkefølge): Stråleterapi ved NLSH rusomsorg forskning kronikeromsorg tiltaksplan for psykiatri desentralisert spesialisthelsetjeneste utvikling av samarbeid med primærhelsetjeneste 4. Innenfor ambulanse stilles det krav om at helseforetakene i 2006 skal: ferdigstille nye ambulanseplaner som imøtekommer nye krav og som tilrettelegger for en kvalitativ god og effektiv ambulansetjeneste ha minimum 12 lærlinger pr. helseforetak pr. år delta i regional Paramedicutdanning fra vinteren 2006 oppfylle kompetansekrav for ambulanseoppdrag med båt minimum bemanne AMKsentralen med 2 operatører i tilstedevakt stimulere fagbrev og autorisasjon må stimuleres. Minimum 40 % bør oppnå fagarbeider status i 2006 virksomhetsregistrere all ambulanseaktivitet i sitt område via AMIS 5. Resultatmål for 2006 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av lengre levetid av åpningsbalansen. Fordelingen av strukturfond mellom helseforetakene i 2006 fastsettes til: Styresak 49/05 19 desember 18

19 (alle tall i 1000 kr) Utvidet levetid av Strukturfond åpningsbalansen SUM RHF 0 Sykehusapoteket 0 Finnmark UNN Hålogaland Nordlandssykehuset Helgeland SUM I planlegging for endelig budsjett 2006 skal helseforetakene ta utgangspunkt i følgende rammetilskudd: Basis rammetilskudd 2006 Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland RHF Total Investeringsrammen for 2006 fastsettes til 650 mill. kroner for Helse Nord samlet forutsatt en låneramme på 300 mill. kroner. Administrasjonen bes vurdere muligheten for å øke investeringsrammen ved fremleggelsen av endelig budsjett Investeringsrammen 2006 fordeles slik på helseforetak: HF Gruppe I Gruppe II Gruppe IV og V (tom) Totalt NLSH RHF UNN Finnmark Hålogaland Helgeland Styret Totalt Investeringsramme i gruppe IV/V til NLSH inkluderer ramme til ombygging somatikk i Lofoten. Plan for gjennomføring av forprosjekt ved Nordlandssykehuset, Bodø og Hålogalandssykehuset, Stokmarknes skal forelegges styret i forbindelse med behandling av investeringsplan Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jfr. vedlegg 2 i utredningen Styringsmål 2006 samt krav om tilbakemelding fra helseforetakene Kravet til økonomisk balanse i 2006 (før økte avskrivninger av åpningsbalansen) står fast. Helseforetakene skal i henhold til vedtak i styresak Budsjett og helsepolitisk bestilling 2005 legge fram konkret tiltaksplan for å nå styringsmålet i 2006 i 2. tertialrapport Planrammer for investeringer På investeringssiden er det vedtatt en planramme for investeringer høyere enn i Administrasjonen er bedt om å vurdere mulighetene for å øke denne ytterligere. Det poengteres at det er en del kritiske forutsetninger som må oppfylles for å realisere og evt. ytterligere øke investeringsrammen. Hovedelementene i disse er realisering av Styresak 49/05 19 desember 19

20 de økonomiske styringsmålene i 2005 og Stram driftsøkonomi krever at det foretas investeringsanalyser i forkant av samtlige investeringsbeslutninger, og at det her sannsynliggjøres at helseforetaket har økonomisk bæreevne til å dekke økte avskrivninger, renter og eventuelle driftskostnader knyttet til investeringen. Videre framdriftsplan for budsjettprosessen 2006 (jfr. budsjettbrev 1) 28. september: tilbakemelde oppdatert økonomisk status med tilpasningsutfordringer for Rapportering av samlet tiltaksplan for å nå vedtatt styringsmål i 2006 med konsekvensvurdering av tiltakene, jfr vedlagt mal. sende inn foreløpige plantall for aktivitetsnivå i Aktivitetsplantall skal leveres i henhold til spesifikasjon i tertialrapport. For DRGbasert virksomhet skal det foreløpig legges til grunn omtrent samme aktivitetsnivå som planlagt for For psykisk helsevern skal det planlegges med aktivitetsøkning i tråd med opptrappingsplanen og krav om produktivitetsøkning. Det vises her til 1.tertialrapport 2005 som ikke viser en tilfredsstillende aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern for voksne. Gi innspill til plan , som inngår i plan og melding til departementet. Planen er en justering av plan med revisjon i forhold til nye planer og tiltak i perioden, jfr. styresak September/Oktober Videomøter med helseforetakene ved behov Oktober Statsbudsjettet legges fram 9. November: Styret i Helse Nord fastsetter endelige budsjettramme for Sak om budsjett og helsepolitisk bestilling. 20.desember: Endelig budsjettbehandling i helseforetakene 31. desember: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i Agresso. Innsending av grunnlag for konsolidering. Januar 2006: Styret i Helse Nord behandler konsolidert budsjett for foretaksgruppen Vennlig hilsen Lars Vorland Administrerende direktør JannGeorg Falch økonomidirektør Vedlegg: Mal for spesifisering av tiltaksplan 2006 Styresak Styresak 49/05 19 desember 20

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING . Styresaknr. 22/06 REF: 2006/000154 BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Helse Nords styresak 40/06 Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning... 2 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF... 2 2. styringskrav for 2006...4 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Styresaknr. 17/08 REF: 2006/000154 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Uttrykte vedlegg: Styresak 98-2006 i Helse Nord Plankalender 2008, datert 23.11.2007

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 116-2014 Budsjett 2015

Styresak 116-2014 Budsjett 2015 Direktøren Styresak 116-2014 Budsjett 2015 Saksbehandler: Gro Ankill, Barthold Vonen Saksnr.: 2014/90 Dato: 05.12.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utredning Budsjett 2015 Ikke trykt vedlegg: Styresak

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

PRAKTISERING AV GOD VIRKSOMHETSSTYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

PRAKTISERING AV GOD VIRKSOMHETSSTYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Styresaknr. 55/04 REF: 2004/000527 PRAKTISERING AV GOD VIRKSOMHETSSTYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : styresak 50/046

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan

Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: 2015/150-1/ 123 Saksbehandler/dir.tlf.: Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Sted/dato: Bodø, 21.02.2015 Budsjettbrev 1 - Plan 2016-2019,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF

Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF Styresak 73/2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF Styret i Helse Finnmark HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 42/08 Budsjett 2009 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 25.11.2008 42/08 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Sissel

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Trude Jensen Hammerfest, 22.9.2015 Saksnummer 74/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 30. september

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

For øvrige forslag i statsbudsjettet vises til vedlagte utredning.

For øvrige forslag i statsbudsjettet vises til vedlagte utredning. Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.10.2007 200700070-12 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 96-2007

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERINGER

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERINGER Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf.75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.6.2006 200600045-5 110 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 40-2006 BUDSJETT

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan Saken behandles i: Styret i Helse Midt-Norge RHF Møtedato: 29.08.2007 Møtesaksnummer: 82/07 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Styresaknr. 14/07 REF: 2006/000154

Styresaknr. 14/07 REF: 2006/000154 Styresaknr. 14/07 REF: 2006/000154 STATUS BUDSJETT 2007 Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 10/2007 oppdragsdokumentet for 2007 Styresak 52/2006 budsjettet for 2007

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Helse Nord 16. september 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer