OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT"

Transkript

1 OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL 2 Opsjoner og terminer et historisk perspektiv... 8 KAPITTEL 3 Forskjellige typer opsjoner... 1 Tegningsretter, OTC- og standariserte opsjoner... 1 Standariserte opsjoner og terminer notert på Oslo Børs Aksjeopsjoner OBX-opsjoner OBX-futures Noteringsregler for opsjoner Opsjonsserienes betegnelse Kursnotering av opsjoner Repetisjonsoppgaver KAPITTEL 4 Rettigheter og forpliktelser... 2 Innehaveren av en KJØPSopsjon... 2 Utstederen av en KJØPSopsjon... 2 Innehaveren av en SALGSopsjon Utstederen av en SALGSopsjon Repetisjonsoppgaver KAPITTEL 5 Grunnposisjoner Kjøp av aksjer Kjøp av terminer Short-salg av aksjer Salg av terminer Kjøp av KJØPSopsjoner Utstedelse av KJØPSopsjoner Kjøp av SALGSopsjoner Utstedelse av SALGSopsjoner Repetisjonsoppgaver... 3 KAPITTEL 6 Organiseringen av opsjonsmarkedet i Norge Markedsplassen Clearingsentralen Investoren Repetisjonsoppgaver KAPITTEL 7 Handlingsalternativer KJØPSopsjoner SALGSopsjoner Terminer (futures og forwards) Repetisjonsoppgaver KAPITTEL 8 Hvorfor handle med opsjoner? Hvorfor kjøpe og utstede KJØPSopsjoner Kjøp av KJØPSopsjoner

3 Side Utstedelse av KJØPSopsjoner Kjøp av SALGSopsjoner... 5 Utstedelse av SALGSopsjoner Repetisjonsoppgaver KAPITTEL 9 Opsjonens verdi Realverdi Tidsverdi Hva påvirker opsjonens verdi? KJØPSopsjonens verdi SALGSopsjonens verdi Matematisk beregning av opsjonsverdi: Black&Scholes formel Repetisjonsoppgaver... 6 KAPITTEL 1 Strategier Opsjonsspekteret Positiv markedsforventning Bullspread med KJØPSopsjoner Oppfølging av en bullspread Bullspread med SALGSopsjoner Negativ markedsforventning Kjøp av beskyttende SALGSopsjon Bearspread Oppfølging av en bearspread Nøytral markedsforventning Covered call utstede KJØPSopsjoner mot aksjeinnehav Tidsspread Nøytral tidsspread Positiv tidsspread Utstedt straddle Utstedt strangle Kjøpt ratiospread med KJØPSopsjoner Kjøpt ratiospread med SALGSopsjoner Markedstro: stor endring Kjøpt straddle Repetisjonsoppgaver KAPITTEL 11 Risiko i aksjemarkedet Markedsrisiko og selskapsrisiko Opsjoner som risikofordelingsinstrument Ulike opsjoner for ulike risiki Futures som risikofordelingsinstrument Har opsjoner og terminer noen samfunnsøkonomisk nytte? Repeitsjonsoppgaver TILLEGG A Minileksikon... 9 TILLEGG B Litteraturliste TILLEGG C Fasit

4 KAPITTEL 1 INNLEDNING Mai 199 var oppstart for organisert handel med derivat instrumenter i Norge. Markedsplassen for omsetning av standardiserte opsjonskontrakter ble etablert i regi av Oslo Børs. Derivatinstrumenter er verdipapir som er avledet av (eng. derived from) andre finansielle instrumenter, og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Standardiserte derivatinstrumenter som handles i Norge er opsjoner og terminer. Felles for disse instrumentene er at de er velegnet både for private, såvel som for profesjonelle investorer. Opsjoner og terminer kan gi høy avkastning på begrenset innskutt kapital, men kan også være et instrument for å redusere risiko. Opsjoner og terminer er komplekse instrumenter som krever innsikt og kunnskap for å kunne behandles riktig. En opsjon kan raskt fordoble seg i verdi, men like raskt bli verdiløs. Dette selvstudieheftet gir deg den nødvendige teoretiske innsikt for å handle med opsjoner og terminer. Heftet beskriver i tillegg hvordan markedet organiseres og kontrolleres. HISTORISK BAKGRUNN Opsjons- og terminhandel med aksjer og obligasjoner som underliggende vare, ble først utviklet i USA. I dag finnes det en rekke børser over hele verden som noterer slike produkter. I Europa var markedene i Amsterdam og London først ute, og på 7- og 8-tallet utviklet det seg en omfattende industri rundt opsjoner og terminer. I Skandinavia var svenskene først ute med organisering av et marked for standardiserte opsjons- og terminprodukter. Markedet ble startet opp i 1985 av OM Stockholm AB. Konseptet ble en suksess, og opsjons- og terminmarkedet i Stockholm er i dag blant de mest likvide i Europa. I den oppgangsperioden vi hadde i aksjemarkedene på 8-tallet og senere på midten av 9-tallet, var det mange både private investorer såvel som profesjonelle porteføljeforvaltere som gjorde en pen gevinst på handel med opsjoner og terminer. Det skal lite til for å oppnå gevinst i et jevnt stigende marked over tid. Det karakteristiske ved f.eks. opsjonshandel er at man kan oppnå en mye større avkastning eller "gearing" på innskutt kapital i forhold til å kjøpe den underliggende aksjen direkte. I 199 ble organisert handel med derivater og da i første omgang opsjoner satt i gang i Norge. Dette markedet er organisert og tilrettelagt av NOS ASA (NOS), Oslo Børs og Verdipapirsentralen (VPS). Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom de forskjellige organisasjonene er beskrevet i kapittel 6. I første omgang var det kun handel med opsjoner på aksjene Norsk Hydro, DnB, Bergesen d.y. og Hafslund Nycomed (senere fisjonert). Senere samme år, ble også opsjoner på OBX-indeksen tatt opp til notering. Etter hvert har produktspekteret blitt utvidet til også å omfatte futures-kontrakter på OBX- 4

5 indeksen. Antall derivater som noteres endres over tid. I 1997 var det mulig å handle opsjoner og terminer på over 4 aksjer samt de norske og svenske aksjeindeksene OBX og OMX. Karakteristisk for handel med opsjoner og terminer er at man kan oppnå høy avkastning på investert kapital. Da man vet at "there is no such thing as a free lunch" bør man også være klar over at risikoen for å tape på investeringen, kan være svært høy. Investor må derfor til en hver tid vite hvilken risiko han løper, samt hvilke handlingsalternativer han står overfor for å kunne redusere eller kontrollere risikoen. Man vil på denne måten kunne være i stand til å "velge risikonivå" etter prinsippet; Høy risiko kan gi høyere avkastning. Lav risiko gir lavere avkastning. I løpet av det siste året er det også blitt stadig mer populært med bruk av såkalte ikke standardiserte, ad-hoc- eller OTC-opsjoner (Over The Counter). Navnet tilsier at slike kontrakter selges "over disk", men reelt sett er det meglere, som på vegne av eiere av de underliggende aksjene, står for utstedelse og omsetning av slike kontrakter. OTC kontrakter er ikke standardiserte, dette innebærer at vilkårene er spesialtilpasset hver enkelt kjøper og utsteder. Dette reduserer omstendigheten av kontraktene betydelig. Motivet for å inngå slike kontrakter kan være at det ikke finnes standardiserte opsjoner på den aksjen man er interessert i. Spothandel: Avtale idag, med "umiddelbar" levering og betaling. Begge parter har rett og plikt til å gjennomføre handelen. DEFINISJON AV BEGREPENE: SPOT, OPSJON OG TERMIN Ved handel av en børsnotert aksje skjer det alltid et "umiddelbart" bytte av den aktuelle aksje mot penger mellom kjøper og selger. Prisen som avtales er aksjens aktuelle markedspris, børskursen. En slik handel som leder til "umiddelbart" oppgjør, kalles en spothandel. Eksempel Dersom du ønsker å kjøpe 1 aksjer i Norsk Hydro tar du kontakt med et fondsmeglerforetak. Megleren foretar da kjøp av de aktuelle aksjene på Oslo Børs til den prisen som gjelder i øyeblikket. Den 3. dagen (oppgjørsdag) etter at handelen er gjennomført, overføres aksjene fra selgers konto til din konto i VPS. Samtidig må du som kjøper sørge for betaling av det aktuelle kjøpsbeløp + meglerkurtasje til meglerens oppgjørskonto. Terminkontrakt: Avtale idag, med levering og betaling i fremtiden. Begge parter er forpliktet til å gjennomføre avtalen. Dersom du avtaler med selger (gjennom megler) at aksjen ikke skal leveres og betales før på en bestemt dag lenger frem i tid, har du inngått en terminkontrakt. Både kjøper og selger er bundet av kontrakten på en slik måte at de er pliktige til å gjennomføre handelen. Denne typen kontrakter er tradisjonelt mest vanlig i valutamarkedet der man eksempelvis kan inngå avtale om kjøp av et visst kvantum av en bestemt valuta om 6 måneder, til en kurs man blir enig om allerede i dag. På denne måten sikrer både kjøper og selger seg en fast kurs, og slipper derfor å bekymre seg om uforutsette svingninger i 5

6 Opsjonshandel: Avtale mellom to parter som gir kjøper rett til å kjøpe/selge og selger(utsteder) plikt til å selge/kjøpe et underliggende verdipapir eller vare, innen en bestemt tidsperiode til en på forhånd bestemt pris (innløsningskurs). KJØPSopsjon gir innehaveren rett til å kjøpe. SALGSopsjon gir innehaveren rett til å selge. valutakursene. En opsjonskontrakt har mange likhetstrekk med en terminkontrakt. På tilsvarende måte som ved terminer, inngår kjøper og selger en avtale som omfatter pris og levering. Forskjellen i forhold til en terminkontrakt, består i at det er kjøperen eller opsjonsinnehaveren som bestemmer om handelen skal gjennomføres eller ikke. For denne retten betaler kjøperen en pris eller en premie til opsjonsutstederen. Opsjonsutstederen (den som har solgt opsjonen) har da plikt til å gjennomføre avtalen dersom innehaveren (kjøperen) ønsker det. Som vi ser finnes det altså to parter i en opsjonshandel: Kjøperen: Den som har rett til å bestemme om handelen skal gjennomføres. Han kalles innehaver av opsjonen. Selgeren: Den som har plikt til å gjennomføre handelen dersom opsjonsinnehaveren ønsker det. Det er viktig å merke seg at han ikke kan gjennomføre handelen dersom innehaveren ikke ønsker det. Han kalles utsteder av opsjonen. Det er viktig å legge merke til at det finnes to slag opsjoner, KJØPS- og SALGSopsjoner. KJØPSopsjonen gir innehaveren rett til å kjøpe, mens SALGSopsjonen gir innehaveren rett til å selge. underliggende : den underliggende varen De betingelser som reguleres av en opsjonskontrakt er: innløsningskurs: pris som varen skal leveres til løpetid: den tid avtalen gjelder for Eksempel Ved å kjøpe en KJØPSopsjon på Norsk Hydro får du rett til å kjøpe et avtalt antall Norsk Hydro aksjer til en forutbestemt pris - innløsningskursen. For denne retten betaler du en opsjonspremie. Dersom børskursen på Norsk Hydro stiger og blir høyere enn innløsningskursen, benytter du opsjonen. Opsjonen Innehaver Betaler premie Utsteder Mottar premie KJØPSopsjon Har rett til å kjøpe Har plikt til å selge SALGSopsjon Har rett til å selge Har plikt til å kjøpe 6

7 REPETISJONSOPPGAVER KAPITTEL 1 1 Hva kalles en handel hvor oppgjøret skjer "umiddelbart"? 2 Hva innebærer "umiddelbart" oppgjør? 3 Hva er forskjellen på en terminhandel og en opsjonshandel? 4 Har utstederen av en KJØPSopsjon en rett eller forpliktelse til å selge den underliggende varen? 5 Hva er forskjellen på en KJØPS- og en SALGSopsjon? 6 Hvem betaler premien for en opsjonskontrakt? 7

8 KAPITTEL 2 OPSJONER OG TERMINER ET HISTORISK PERSPEKTIV Det standardiserte opsjonsmarkedet er en forholdsvis ung industri som har utviklet seg gjennom de siste 2-3 årene. Opsjonen som avtaleform har imidlertid vært kjent lenge, og er faktisk beskrevet i Bibelen. Jakob hadde en avtale om å gifte seg med Labans datter Rakel. Hvis man formoder at Jakobs del av avtalen var en rett, og ikke en plikt, har vi her å gjøre med en opsjonskontrakt. Som vederlag for denne opsjonen opsjonspremien skulle Jakob arbeide for Laban i syv år, og giftemålet skulle først finne sted etter at disse syv årene var gått. Da Jakob var klar til å bli smidd i hymens lenker, gikk Laban tilbake på avtalen, og frembød isteden den andre datteren sin, Lea. I tillegg krevde Laban at Jakob skulle arbeide for ham i ytterligere syv år før kontrakten ble oppfylt. I etterpåklokskapens lys kan vi si at Jakob så bort ifra noe av det mest vesentlige ved handel med opsjoner, sikkerhet. Dersom Jakob hadde vært fremsynt nok, burde han latt Rakel "deponere" hos noen han stolte på i de syv årene opsjonen løp for å være sikker på at kontrakten kunne oppfylles. Den moderne opsjonshandelens historie er i stor grad en historie om utviklingen på de amerikanske råvarebørsene i det forrige århundre. Den bygger, i likhet med de moderne finansielle investorene, på behovet for større fleksibilitet og krav til risikostyring. I de fleste land er landbruksnæringen avhengig av bestemte værforhold. Været er uforutsigbart og varierer fra år til år. Det er alltid en viss sannsynlighet for at årets avling vil bli dårligere enn ønsket. I USA på slutten av det forrige århundre, resulterte denne usikkerheten i at bøndene begynte å utforme ulike typer termin- og opsjonskontrakter som skulle sikre en viss inntekt, uavhengig av utfallet på avlingen. Å utstede en KJØPSopsjon (forplikte seg til å selge) kunne være en måte å sikre en akseptabel pris. Om man heller ønsket å sikre seg muligheten til å selge et bestemt volum av avlingen, kunne man kjøpe en SALGSopsjon. På Wall Street i New York ble aksjeopsjoner et populært instrument i mellomkrigsårene. Kontraktene ble utformet av meglere og solgt "over disk" derav navnet Over The Counter = OTC. De ble tilpasset hver enkelt investors behov og kunne dermed ha forskjellige betingelser som antall, pris og leveringstid, selv om de var utstedt på den samme aksjen. Bruk av skreddersydde kontrakter medførte at det ikke alltid var så enkelt å selge kontraktene i annenhåndsmarkedet. En innehaver som ønsket å nøytralisere sin posisjon, måtte da isteden utstede en tilsvarende kontrakt til noen andre. På denne måten kunne det oppstå lange kjeder av kontrakter. Dersom f.eks. sistemann i kjeden ønsket å innløse sin kontrakt dvs. leveranse av den underliggende aksjen, utløste dette et sett med leveranse av aksjer frem og tilbake mellom de forskjellige kontraktspartene i kjeden. Et annet problem med denne typen kontrakter, var den store mengden av kontrakter med forskjellige betingelser. Hvem som helst kunne skreddersy 8

9 opsjonskontrakter og dette resulterte i liten likviditet for OTC-opsjoner. I 1973 startet Chicago Board Options Exchange (CBOE) handel med standardiserte aksjeopsjoner. Dette innebar to viktige forbedringer i forhold til OTC-markedet. Kontraktene ble standardisert og man eliminerte behovet for direkte avtaleforhold mellom innehaver og utsteder av kontraktene. Avtaleforholdet mellom innehaver og utsteder ble isteden erstattet med et avtaleforhold til en nøytral part, en clearingsentral. Dette ble begynnelsen på en ny industri og en rekke nye finansielle instrumenter. Opsjons- og terminbørser ble etablert over hele verden. I dag handles det derivatinstrumenter i alle verdensdeler. De handles på mange forskjellige underliggende varer som aksjer, aksjeindekser, pengemarkedsintrumenter, råvarer, olje, gull etc. 9

10 KAPITTEL 3 FORSKJELLIGE TYPER OPSJONER TEGNINGSRETTER, OTC- OG STANDARDISERTE OPSJONER Tegningsretter gir innehaveren rett til å tegne aksjer på en bestemt kurs i forbindelse med en fremtidig emisjon. Tegningsretten utstedes av det selskapet som retten gjelder for. For børsnoterte selskaper er tegningsrettene gjenstand for kursnotering og i en periode forut for emisjonen. OTC- eller ad-hoc opsjoner er kontrakter som skreddersys av et meglerforetak i henhold til kundens egne ønsker. Det finnes normalt små muligheter til å kunne omsette disse kontraktene i annenhåndsmarkedet. Motivet for å inngå slike kontrakter kan være at man ønsker å handle opsjoner på aksjer som ikke har standardiserte kontrakter. Standardiserte opsjoner er en forutsetning for et effektivt fungerende annenhåndsmarked. I motsetning til at kjøper og selger fritt kan forhandle om betingelsene i kontrakten, kan de velge mellom et mindre antall kontrakter med forskjellige innløsningskurser og løpetid. Standardiserte opsjoner har faste definerte vilkår. Standardiserte opsjoners vilkår: Underliggende Løpetid Kontraktstørrelse Innløsningskurs Underliggende Innebærer spesifikasjon av hvilket underliggende verdipapir eller hvilken underliggende vare som skal kjøpes eller selges i henhold til opsjonskontrakten. Kontraktstørrelse En opsjonskontrakt gjelder normalt for 1 underliggende aksjer. Minimumsantallet opsjonskontrakter som kan handles på Oslo Børs er 1 kontrakter dvs. 1. aksjer (1x1). Løpetid Angir tiden fra første noteringsdag for en opsjon, til og med opsjonens bortfallsdag. Løpetiden angir i hvilken periode opsjonen kan omsettes, og de rettigheter og forpliktelser som er tilknyttet opsjonen. En amerikansk opsjon kan innløses på et hvilket som helst tidspunkt i opsjonens løpetid. En europeisk opsjon kan kun innløses på bortfallsdagen for opsjonen. Opsjoner har ingen verdi dagen etter bortfallsdagen. For opsjoner av amerikansk type (f.eks. aksjeopsjoner), kan opsjonsinnehaveren benytte sin rett til å kjøpe eller selge den underliggende aksjen på et hvilket som helst tidspunkt i løpetiden. For opsjoner av europeisk type (f.eks. OBX indeksopsjoner), kan opsjonsinnehaveren kun benytte sin rett til å kjøpe eller selge underliggende aksje på opsjonens bortfallsdag. Opsjonenes løpetid kan variere. Dagen ettere bortfallsdagen opphører imidlertid alle rettigheter og forpliktelser knyttet til kontrakten. Opsjonsinnehaveren har etter denne dagen ingen mulighet til å benytte sine rettigheter. Tilsvarende har ikke opsjonsutstederen lenger noen plikt til å oppfylle kontraktens betingelser. Innløsningskurs Innløsningskursen angir den pris pr. enhet som innehaveren av opsjonen skal betale dersom han velger å benytte sin rett. Innløsningskursene bestemmes når opsjonsseriene opprettes og legges ut for notering. Det vil kontinuerlig bli lagt ut serier med flere forskjellige innløsningskurser etter angitte regler. 1

11 Standardiserte opsjonskontrakter Alle aktører har de samme kontraktsbetingelser å forholde seg til. Clearingsentralen går inn som motpart og garanterer oppfyllelse av kontraktene Sikrer et effektivt og vel fungerende annenhåndsmarked STANDARDISERTE OPSJONER OG TERMINER NOTERT PÅ OSLO BØRS Aksjeopsjoner og aksjeterminer Standardiserte opsjoner på aksjer har vært notert på Oslo Børs siden våren 199. En opsjonskontrakt gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge 1 aksjer. Aksjeopsjoner er av amerikansk type, hvilket innebærer at de kan utøves når som helst i løpetiden. I 1997 ble det også bli mulig å handle terminer på de aksjer som det noteres opsjoner på (se kapittel 5 for en nærmere beskrivelse av terminer). Indeksopsjoner og -terminer Indeksopsjoner har vært tilgjengelig på Oslo Børs siden høsten 199. De handles på aksjeindeksen OBX, som er en indeks sammensatt av de 25 mest omsatte aksjene notert på Oslo Børs. OBX-opsjonene er av europeisk type og kan derfor kun innløses på bortfallsdagen. Oslo Børs har siden høsten 1992 notert terminer av typen futures på OBX-indeksen. I 1997 ble det også mulig å handle opsjoner og terminer på den svenske OMX-indeksen. Aksjeindeksen OMX består av de 3 mest omsatte aksjene på Stockholm Fondbørs, og i likhet med OBX-opsjonene er OMX-opsjonene av europeisk type. AKSJEOPSJONER En aksjeopsjon gir innehaveren en rett men ingen plikt, til å kjøpe eller selge 1 aksjer til en forhåndsbestemt pris innen eller på bortfallsdagen. KJØPSog SALGSopsjoner gir aktørene i markedet langt større frihet til å justere sitt risikonivå i forhold til å handle aksjer. I aksjemarkedet kan investoren kun tjene penger dersom kursen på aksjene stiger. Ved bruk av opsjoner derimot, kan investoren også tjene penger dersom kursen på aksjene faller eller ligger stille. AKSJEOPSJONENS BETINGELSER Underliggende Aksjeopsjonens underliggende er den aksjen som er gjenstand for kjøp eller salg ved utøvelse av opsjonen. I dag noteres det KJØPS- og SALGSopsjoner på noen av de største selskapene som noteres på Oslo Børs og Stockholms Fondbørs. Ved å kontakte din megler eller Oslo Børs, kan du få tilsendt en Noteringsliste med oversikt over alle underliggende aksjer eller du kan gå til Kontraktstørrelse En aksjeopsjon gjelder i utgangspunktet for 1 aksjer. (Ved emisjoner kan dette bli justert) 11

12 Løpetid En aksjeopsjon har i utgangspunktet en løpetid på seks måneder. Hver tredje måned noteres det nye aksjeopsjoner, slik at vi alltid har aksjeopsjoner med to forskjellige løpetider. Bortfallsdato er alltid tredje torsdag i bortfallsmåneden. Innløsningskurs Den pris som skal betales pr. aksje dersom innehaveren av aksjeopsjonen ønsker å utøve denne. Antall innløsningskurser er standardisert og fastsettes utfra bestemte regler (dette er beskrevet senere i dette kapittelet). Aksjeopsjon Underliggende: Kontraktstørrelse: Løpetid: Innløsningskurs: Aksje og -klasse 1 aksjer 3 og 6 måneder Pris pr. aksje OBX-OPSJONER Dersom det fantes en aksje som besto av alle aksjer på Oslo Børs, ville verdien på denne aksjen gjenspeile endringer i verdi på hele børsen sett under ett. En slik markedsaksje eksisterer ikke. I stedet måler vi endringer i verdien på hele børsen ved hjelp av en aksjeindeks. En aksjeindeks er en matematisk sammensetning av en mengde aksjer, hvor de enkelte aksjene påvirker indeksens verdi på bakgrunn av selskapets totale verdi og endring i kurs på den bestemte aksjen. En aksjeindeks kan gi oss et bilde av hvordan børsens totale verdi endrer seg. OBX er en kapitalveid indeks som er sammensatt av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Fordi OBX-indeksen er sammensatt av aksjer fra mange forskjellige bransjer, gir den en god indikasjon på hvordan aksjemarkedet beveger seg som helhet. Stiger aksjemarkedet, så stiger også verdien på OBXindeksen. Likeledes faller verdien på OBX-indeksen om aksjemarkedet faller. OBX-opsjoner er opsjoner tilknyttet OBX-indeksen. Endringer i verdien på OBX-indeksen påvirker verdien på OBX-opsjonene. Dette gjør det mulig å ta posisjoner i markedet som helhet. Du kan eksempelvis tjene på en generell oppgang i markedet, eller sikre deg mot en nedgang. Da OBX-indeksen i seg selv ikke er et verdipapir, vil det ikke bli levering av aksjer ved innløsning. På opsjonens bortfallsdag blir det foretatt et kontantoppgjør, innehaver av opsjonen, som er blitt innløst, blir godskrevet verdien på opsjonen. OBX-OPSJONENS BETINGELSER Underliggende Aksjeindeksen OBX en sammensetning av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Kontraktstørrelse For at det skal være mulig å noteres opsjoner på OBX-indeksen, må indeksen kunne regnes om til en kroneverdi. Dette gjøres ved at verdien på indeksen multipliseres med indeks-multiplikatoren. Indeks-multiplikatoren for OBXindeksen er på 1. Er OBX-indeksens verdi 6, blir kroneverdien som en opsjonskontrakt relateres til kr. 6.. Denne kroneverdien på kr

13 kaller vi for indeksbeløpet. Stiger markedet med 1%, slik at OBX-indeksen øker fra 6 til 66, så øker indeksbeløpet med kr. 6. til kr Løpetid For KJØPS- og SALGSopsjoner på OBX-indeksen noteres det opsjoner med 3 måneders løpetid. Hver måned introduseres det en ny løpetid, slik at det til en hver tid er OBX-opsjoner med 1, 2 og 3 måneders løpetid. Bortfallsdagen for indeksopsjoner er som for aksjeopsjoner, tredje torsdag i bortfallsmåneden. Innløsningskurs For OBX-opsjoner bestemmer innløsningskursen hva opsjonen skal avregnes mot. Tilsvarende som for aksjeopsjoner, er antallet innløsningskurser standardisert og fastsettes utfra bestemte regler (dette er beskrevet senere i dette kapittelet.) OBX-opsjon Underliggende: OBX-indeksen Kontraktstørrelse: OBX-verdi * 1 Innløsningskurs: OBX-verdi OBX-FUTURES OBX-futuren har samme underliggende verdi som OBX-opsjonene. Verdiendring i OBX-futuren er knyttet til endring i OBX-indeksen. Som for OBX-opsjonene omregnes OBX-futuren til en kroneverdi. En futureskontrakt (en form for terminkontrakt; se nærmere beskrivelse i kapitel 5) har en særegen oppgjørsform der daglige markedsoppgjør foretas for differansen mellom futurens markedsverdi på slutten av dagen (fixing), og forrige fixing. I løpet av futurens løpetid foretas det derfor daglige markedsoppgjør mot investorens bankkonto (depotkonti). Resultatet av å investere i en termin og en future er akkurat det samme. Kjøper du en OBX-future eller termin til kurs 61, og avregningskursen på bortfallsdagen er 632, så har du tjent kr. 2.2 ( = 22 * 1). Hadde du solgt den samme futuren eller terminen, ville det ha kostet deg et tilsvarende beløp. OBX-future Underliggende: OBX-indeksen Kontraktstørrelse: OBX-verdi * 1 Løpetid: 1, 2 og 3 måneder NOTERINGSREGLER FOR OPSJONER For å lette forståelsen av de regler som gjelder ved notering av opsjonsserier begynner vi med noen definisjoner: Opsjonsslag KJØPS- eller SALGSopsjoner Opsjonsklasse Alle opsjoner av samme opsjonsslag som gjelder samme underliggende 13

14 Opsjonsserie En spesifikk opsjon angitt med underliggende, opsjonsslag, bortfallstidspunkt og innløsningskurs. Eks. NHY5L35 som angir kjøpsopsjon på Norsk Hydro med innløsningskurs kr. 35 og bortfallsmåned desember Opsjonstype Amerikansk eller Europeisk opsjon Opsjonsgruppe Opsjoner med samme bortfallsmåned Første noteringsdag er den dagen da en ny opsjonsgruppe noteres. Den siste handelsdagen kalles bortfallsdag. Perioden fra første noteringsdag til bortfallsdag er opsjonens løpetid. Løpetid Første noteringsdag Figur 3.1 Opsjonens løpetid. Bortfallsdag Tid Innløsningskurser På første noteringsdag noteres det opsjonsserier med fem innløsningskurser (for de lange opsjonsseriene gjelder andre noteringsregler). Totalt noteres det derfor ti opsjonsserier (fem KJØPS- og fem SALGSopsjonsserier). Innløsningskursene velges utfra etterfølgende tabell. Innløsningsintervaller for aksjeopsjoner Innløsningskurs Intervall (NOK) Innløsningsintervaller for OBX-opsjoner Innløsningskurs 8 8 Intervall (NOK) 1 2 For aksjeopsjoner velges en innløsningskurs som er så nær kursen på den underliggende aksjen som mulig. I tillegg noteres de to nærmeste innløsningskursen over, og de to nærmeste under. Hvis kursen på underliggende aksje dagen før noteringsdagen er kr. 96, vil vi få KJØPS- og SALGSopsjoner med innløsningskurser 85, 9, 95, 1 og

15 For OBX-opsjoner velges innløsningskurser på samme måte som for aksjeopsjoner. Dersom kursen på OBX-indeksen dagen før noteringsdag er 699, vil vi få KJØPS- og SALGSopsjoner med innløsningskurser 68, 69, 7, 71 og 72. Avhengig av hvordan kursen på underliggende vare beveger seg, blir det i opsjonsgruppens løpetid kontinuerlig notert nye opsjonsserier. Hvis kursen på underliggende en dag slutter høyere enn den nest-høyeste innløsningskursen, vil det fra neste dag automatisk noteres en ny opsjonsserie med en høyere innløsningskurs. Dersom kursen på underliggende slutter under den nest laveste innløsningskursen, blir det på samme måte notert en ny opsjonsserie med lavere innløsningskurs. Bortfallsmåneder I Noteringslisten, som du får fra din megler eller ved å kontakte Oslo Børs, fremgår det hvilke bortfallsmåneder som gjelder for de ulike opsjonene. Aksjeopsjoner har seks måneders løpetid. Dette betyr at i mars introduseres aksjeopsjoner med bortfall i september, i juni noteres opsjoner med bortfall i Mars opsjoner Juni opsjoner Mars opsjoner Juni opsjoner desember o.s.v. Sept. opsjoner J F M A M J J A S O N D Figur 3.2 Løpetider for aksjeopsjoner. Des. opsjoner OBX-opsjoner har en løpetid på tre måneder og noteres hver måned. Vi har således OBX-opsjoner med 1, 2 og 3 måneders løpetid tilgjengelig til en hver tid. April Aug Des Jan Mai Sept Jan Feb Juni Okt Feb Mars Juli Nov Mars J F M A M J J A S O N D Figur 3.3 Løpetider for OBX-opsjoner. Bortfallsdagen er tredje torsdag i bortfallsmåneden. Dette gjelder både aksjeog OBX-opsjoner. 15

16 OPSJONSSERIENES BETEGNELSE (TICKER KODE) For at vi enklere skal kunne identifisere de forskjellige opsjonsseriene er det utarbeidet en kode som gir hver enkelt opsjonsserie en entydig betegnelse. Betegnelsen av opsjonsserien angir underliggende vare, innløsningskurs, bortfallsdato og opsjonsslag (KJØPS- eller SALGSopsjon). Opsjonsseriens betegnelse: NHY 5L 35 Type og bortfallsmåned/år Underliggende aksje Innløsningskurs Betegnelsen på opsjonsseriene er bygget opp av bokstaver og tall etter følgende regler: karakter Angir underliggende aksje evt. indeks. Eksempler på dette er: AKE = Aker KVI = Kværner NHY = Norsk Hydro SAG = Saga Petroleum BEB = Bergesen d.y B aksjer OBX = OBX-aksjeindeks 4. karakter Angir året som opsjonen bortfaller 5. karakter Angir bortfallsmåned og opsjonens type (kjøps-eller salgsopsjon). Bokstavene A-L angir KJØPSopsjoner med bortfallsmåned januar-desember, og bokstavene M-X angir SALGSopsjoner med bortfallsmåned januar-desember karakter Angir opsjonens innløsningskurs 7 = 7 kr 11 = 11 kr 35 = 35 kr Bortfallsmåned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember KJØPSopsjoner A B C D E F G H I J K L SALGSopsjoner M N O P Q R S T U V W X Bortfallsdagen for både aksje- og OBX-opsjonene er alltid 3. torsdag i den aktuelle bortfallsmåned. 16

17 Eksempel KVI5C25 angir en opsjon med følgende karakteristika: Underliggende aksje: KVI = Kværner Bortfallsmåned/år og type: 5C = KJØPSopsjon, bortfall i mars 1995 Innløsningskurs: 25 = 25 kr. OBX5P6 angir en opsjon med følgende karakteristika: Underliggende aksje: OBX= OBX-aksjeindeks Bortfallsmåned/år og type: 5P = SALGSopsjon, bortfall i april 1995 Innløsningskurs: 6 = 6 kr. KURSNOTERING AV OPSJONER Oslo Børs distribuerer informasjon om opsjonspriser og -omsetning på flere måter. Den enkleste måten å få informasjon om opsjoner på er gjennom avisene. Dagens Næringsliv og Finansavisen har begge oversikt over gårsdagens opsjonsomsetning. Ønsker du hyppigere informasjon enn det avisene gir, er tekst-tv et alternativ. På NRK finner du opsjonskursene fra side 625 og utover. Kursene oppdateres hvert 15. minutt. Tilsvarende kan du på Internett finne opsjonskurser på sidene til og ose.no Vil du ha oppdateringen i realtid, må du abonnere på en elektronisk informasjonstjeneste som Falcon, Reuters eller Telerate. Dette er relativt dyrt, og krever i tillegg til datautstyr, faste telefonlinjer. Tabellen nedenfor viser kurslisten for aksjeopsjoner slik den publiseres i Finansavisen. Endring kjøper Angir endring i kjøpskurs fra forrige noteringsdag Kjøper Angir den sist noterte beste kjøpskurs i markedet Selger Angir den sist noterte beste salgskurs i markedet Høy Den høyeste kurs opsjonen var omsatt på for den aktuelle handelsdag. 17

18 Lav Den laveste kurs opsjonen var omsatt på for den aktuelle handelsdag. Siste Angir kurs på siste omsatte handel. Delta Et uttrykk for den teoretiske endringen i opsjonsprisen ved en kursendring på én kursenhet (1. kr) i underliggende instrument. For kjøpsopsjoner er delta positiv, og for salgsopsjoner er den negativ. Delta er størst på in-the-money opsjoner og lavest på out-of-the-money opsjoner. Antall omsatt Angir antall kontrakter som er omsatt den aktuelle handelsdag. Åpen balanse Tallet viser hvor mange opsjonskontrakter som er utstedt uten å være kjøpt tilbake, det vil si det antall kontrakter som totalt er utestående i markedet på det aktuelle tidspunkt. Tallene som publiseres i avisen angir derfor situasjonen slik den var før handelen startet opp den aktuelle handelsdagen. Forfall/innløsning Forfall angir tidspunktet for kontraktens bortfall, og dermed siste dato der det er mulig å benytte rettighetene som er tilknyttet opsjonen. Innløsning angir den pris som skal betales for den underliggende aksje dersom opsjonen innløses. 18

19 REPETISJONSOPPGAVER KAPITTEL 3 1 Hvilke fordeler har en standardisert opsjon fremfor en OTC-opsjon? 2 Hva er forskjellen på en amerikansk og en europeisk opsjon? 3 Er OBX-opsjonene som noteres på Oslo Børs amerikanske opsjoner? 4 Hvordan finner jeg informasjon om hvilke aksjer det noteres opsjoner på? 5 Hvis du kjøper en KJØPSopsjon på Norsk Hydro, hvor mange Hydro aksjer gir denne opsjonen deg rett til å kjøpe? 6 Hvor ofte noteres det nye løpetider for OBX-opsjoner? 7 Hvor mange opsjonsserier blir tatt opp til notering når en ny løpetid introduseres for OBX opsjoner? 8 Hvilken betegnelse har en SALGSopsjon på Saga Petroleum med bortfall 18. september 1997 og en innløsningskurs på 12? 9 Hvilken betegnelse har en OBX-KJØPSopsjon med bortfall i mai og en innløsningskurs på 6? 1 Hva menes med Åpen balanse? 19

20 KAPITTEL 4 RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER I dette kapittelet skal vi se på hvilke rettigheter og forpliktelser opsjonsinnehaveren og -utstederen har ved bortfall og innløsning. For enkelhets skyld benytter vi aksjeopsjoner, og i eksemplene ser vi bort fra alle transaksjonskostnader. I kapittel 7 vil vi komme nærmere inn på opsjonsinnehaver og -utsteders handlingsalternativer. INNEHAVEREN AV EN KJØPSOPSJON Dersom du er interessert i en aksje og tror at kursen kommer til å stige, kan du i stedet for å kjøpe aksjen kjøpe en KJØPSopsjon. I hele opsjonens løpetid har du en rett men ingen plikt til å kjøpe aksjene til en forutbestemt kurs; innløsningskurs. Du kommer til å utøve din rett dersom kursen på aksjen er høyere enn innløsningskursen. Er kursen lavere enn innløsningskursen kan du kjøpe aksjene billigere på børsen. Kjøperen av en KJØPSopsjon har rettigheten til å kjøpe den underliggende varen til innløsningskursen. For denne rettigheten betaler han en premie. For rettigheten til å kjøpe aksjene til en forutbestemt kurs innløsningskursen betaler du en premie. Du "kontrollerer" aksjene med en langt lavere investering enn om du hadde kjøpt aksjene. Skulle aksjekursen mot formodning falle, taper du aldri mer enn premien du har betalt. Eksempel Du tror at kursen på Saga kommer til å stige fra dagens nivå på kr. 11. I stedet for å kjøpe aksjen kjøper du en KJØPSopsjon med innløsningskurs kr. 11. KJØPSopsjonen gir deg rettigheten til å kjøpe 1 Saga aksjer for kr. 11 pr. aksje. For denne rettigheten betaler du en premie på kr. 1 pr. aksje. La oss anta at kursen på Saga stiger og på opsjonens bortfallsdag noteres Saga til kurs kr. 14. Du utøver din KJØPSopsjon og kjøper Saga aksjen for kr. 11 pr. stk. Ettersom du betalte kr. 1 i premie for opsjonen blir din fortjeneste kr. 2 pr. aksje. UTSTEDEREN AV EN KJØPSOPSJON Du eier aksjer i et børsnotert selskap, men har liten tro på at kursen på dine aksjer vil stige de nærmeste månedene. Du kan da utstede en KJØPSopsjon på aksjene. Utsteder du en KJØPSopsjon innebærer dette at du forplikter deg til når som helst i opsjonens løpetid å selge aksjene til kjøperen av opsjonen, til en forhåndsbestemt kurs innløsningskursen. Ved å påta deg denne forpliktelsen, mottar du en premie fra kjøperen av opsjonen. Kjøperen av KJØPSopsjonen har en annen oppfatning om hvordan kursen på den underliggende aksjen vil utvikle seg. Han tror at aksjekursen vil stige, og derfor er han villig til å betale deg en premie for rettigheten til å kjøpe dine aksjer. Utstederen av en KJØPSopsjon er forpliktet til å selge den underliggende varen til innløsningskursen. For denne forpliktelsen mottar han en premie. Den premien du mottar øker avkastningen på dine aksjer, og samtidig gir den deg en viss kompensasjon dersom aksjekursen skulle falle. Dersom aksjekursen stiger og opsjonen blir innløst, må du selge aksjene til en lavere kurs enn børskursen. Premien gir deg da en viss kompensasjon for kursgevinsten du går glipp av. 2

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R

OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R INNLEDNING Det finnes en rekke muligheter for investeringer i det norske Finanset. Plasseringsmulighetene deles gjerne inn i to hovedområder; aksjerelaterte investeringer

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Danske Bank A/S. Org.nr. D 61 12 62 28 - øbenhavn I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Her finner du generell informasjon om råvareopsjoner som kan handles gjennom Danske Bank. Råvarer

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

Staff Memo. Eksponeringsalternativer i norske kroner og virkningen på kronekursen. Nr 11 2014. JOHNSEN og

Staff Memo. Eksponeringsalternativer i norske kroner og virkningen på kronekursen. Nr 11 2014. JOHNSEN og Staff Memo Eksponeringsalternativer i norske kroner og virkningen på kronekursen Nr 11 2014 Forfattere: MARIT ØWRE- JOHNSEN og alexander FLATNER Staff Memos present reports and documentation written by

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Handel med elsertifikater

Handel med elsertifikater Handel med elsertifikater NVEs vindkraftseminar 2012 Advokat Bendik Christoffersen Handel med elsertifikater Elsertifikatregisteret Standardavtaler Konkursbeskyttelse Handelsplasser og clearing Pansettelse

Detaljer

DERIVATREGLENE. (2) A.2.2 inneholder justeringsvilkår for aksjederivatkontrakter med Oslo Børs som primærbørs.

DERIVATREGLENE. (2) A.2.2 inneholder justeringsvilkår for aksjederivatkontrakter med Oslo Børs som primærbørs. .2.1.2.1.1 GEERELT Innledning (1).2.1 gir en oversikt over kontraktstypene som er notert med Oslo Børs som primærbørs og inneholder også forklaringer av begreper brukt i kontraktsspesifikasjonene, 1 samt

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r Her finner du generell informasjon om renteswapper som kan handles i Danske Bank. Renteswapper og swapsjoner kan inngås som OTC-handler

Detaljer

Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ)

Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ) Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ) Beskrivelse av avtaleforholdet mellom NEF og kunden Når en kunde inngår en forvaltningsavtale med NEF innebærer dette at Kunden gir NEF i oppdrag å forvalte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Hva er en CCP? VPS CCP OG CCP-OPPGJØR

Hva er en CCP? VPS CCP OG CCP-OPPGJØR CCP OG CCP-OPPGJØR VPS CCP OG CCP-OPPGJØR Hva er en CCP? En CCP (Central Counterparty) er en aktør i verdipapirmarkedet som trer inn som sentral avtalemotpart i en verdipapirhandel, og forestår oppgjøret

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5)

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Oslo, 17. mars 1998 Vår ref: TJF/15208 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner Regnskapsføring og periodisering av arbeidsgiveravgift på opsjoner og frittstående

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJONSNOTAT AKJSER TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Nasdaq clearing - sjømat

Nasdaq clearing - sjømat Nasdaq clearing - sjømat Agenda Hva er clearing? Kapitalkrav Marginkrav Oppgjør FORDELEN MED CLEAREDE KONTRAKTER Buyer Credit risk Seller Kun én motpart Nasdaq Anonym handel Clearing eliminerer motpartsrisiko

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 1 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 Norges Bank har siden 1989 hvert tredje år foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer