GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)"

Transkript

1 GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen ved det enkelte Avrop gjelde for hver enkelt inngåelse av kontrakt om Elsertifikater så fremt ikke annet følger av særskilt avtale mellom Partene. I tillegg til de vilkårene som følger av Rammeavtalen og disse generelle vilkår gjelder også særskilte vilkår Partene har avtalt i det enkelte Avrop (som kan bekreftes gjennom avtalebekreftelsen eller på annen måte). Dersom det skulle oppstå motstrid mellom innholdet i det enkelte Avrop og innholdet i Rammeavtalen skal det som er avtalt mellom Partene i Avrop gå foran bestemmelsene i Rammeavtalen. 2 DEFINISJONER I Rammeavtale skal følgende begrep (samt bøyninger av disse) ha den betydning som er angitt nedenfor: Avrop En avtale mellom Partene angående kontrakter som innebærer (1) utstedelse eller kjøp ved Opsjonskontrakt eller, (2) salg eller kjøp ved Terminkontrakt. Et Avrop kan gjelde flere Kontrakter av samme, men ikke ulike, slag. Avropspost Det antall Kontrakter som hvert Avrop omfatter Bankdag Dag som ikke er søndag eller annen helligdag eller som ved betaling av gjeld tilsvarer allmenn helgedag. Elsertifikat Ett bevis som utstedes i samsvar med elsertifikatloven (LOV ) eller av annen stat i samsvar med internasjonal forpliktelse som nevnt i elsertifikatloven 5 og som inneholder opplysninger om produsert fornybar energi. Førtidig Oppgjør For tidlig avslutning av inngått Kontrakt gjennom avregning som fastsatt i punkt 10 avsnitt 3 og 5. Gjennomføring (av Opsjonskontrakt) Når innehaveren av en Opsjonskontrakt tar i bruk Opsjonskontrakten. Gjennomføring skjer gjennom Innløsning (etter begjæring fra innehaveren). Gjennomføring av Opsjonskontrakt skjer på Sluttdagen. Innløsning (gjelder Opsjonskontrakt) Bruk av Opsjonskontrakt, innebærer at det avtales kjøp/salg av Elsertifikater. Innløsning kan skje ved at innehaveren av en Opsjonskontrakt begjærer Innløsning /1 1

2 Innløsningspris (gjelder Opsjonskontrakt) Prisen som er avtalt mellom Partene om hvor mye innehaveren av en Opsjonskontrakt kan kjøpe/selge elsertifikat(ene) for. Kjøpsopsjon Se definisjonen av Opsjonskontrakt. Kontrakt Opsjons- eller Terminkontrakt som er ikke-standardisert det vil si at Avrop ikke skjer gjennom Børs eller annen autorisert markedsplass. Kontraktsstørrelse Det antall elsertifikater som en Kontrakt omfatter. Om ikke annet er særskilt avtalt er Kontraktsstørrelsen ett elsertifikat per Kontrakt. Løpetid Kontraktens løpetid tilsvarer tiden fra Avrop til og med Oppgjørsdagen. Motregning Oppgjør av Partenes rettigheter og plikter ved avregning av to Motsvarende Kontrakter mellom Partene etter særskilt avtale. 1 Motsvarende Kontrakt En Kontrakt er motsvarende en annen Kontrakt dersom Kontrakten omfatter den samme Kontraktstypen (Kjøp eller Salgsopsjon eller Termin), Kontraktsstørrelsen, Sluttdag og hva gjelder Opsjonskontrakt samme Innløsningspris, men der partsrelasjonen er motsatt. Oppgjør Oppfyllelse av Partenes forpliktelser som følger av (i) Gjennomføring av Opsjonskontrakten og (ii) i henhold til Terminkontrakten, gjennom betaling og levering av Elsertifikat(ene). Oppgjør skal skje på Oppgjørsdagen. Oppgjørsdag Den dag da Oppgjør skal skje og som - om ikke annet følger av avtale mellom Partene faller på den femte (5.) Bankdagen etter Sluttdagen. Om dette ikke er en Bankdag skal Oppgjørsdagen være påfølgende Bankdag. Opsjonskontrakt Avrop hvor (1) innehaveren er forpliktet til å betale Premie til Utstederen og har rett til gjennom Innløsning å kjøpe (=kjøpsopsjon) eller selge (=salgsopsjon) Elsertifikat, samt (2) Utstederen er forpliktet til tilsvarende motytelse. Partene Felles betegnelse på partene som har underskrevet Rammeavtalen. Premie (gjelder Opsjonskontrakt) Den pris som er avtalt mellom Partene for en opsjonskontrakt (eksklusive eventuelle skatter, avgifter og kurtasje). Premieoppgjørsdag (gjelder Opsjonskontrakt) Den dag Premien skal betales, og som dersom ikke annet følger av avtale faller fem (5) Bankdager etter dagen for Avrop av Opsjonskontrakten. Om denne dagen ikke er en Bankdag skal Premieoppgjørsdagen være den påfølgende Bankdag. 1 Etter norsk rett er ikke Elsertifikater et varederivat, dette vil si at dersom en Part går konkurs vil konkursboet kunne motsette seg motregning og sluttavregning av avtaler mellom Partene. Dette er annerledes enn etter svensk rett hvor det etter det opplyste er mulig å avtale motregning og sluttavregning ved konkurs. Se fotnote til punkt /1 2

3 Rammeavtale Denne Rammeavtalen gjelder handel med ikke-standardiserte Opsjonsog Terminkontrakter (Elsertifikat) og omfatter (1) dokumentet Rammeavtale for handel med ikke-standardiserte opsjons- og terminkontrakter (Elsertifikat) som er underskrevet av Partene, (2) disse Generelle vilkår for rammeavtale vedrørende handel med ikkestandardiserte opsjons- og terminkontrakter (Elsertifikat), (3) eventuell sikkerhet i samsvar med punkt 9 nedenfor, og (4) avtalebekreftelse samt hva Partene gjennom særskilt overenskomst har avtalt vedrørende tidspunkt for, men ikke allerede gjennomførte Avrop. Salgsopsjon Se definisjon av Opsjonskontrakt Sluttdag 1) Gjelder opsjonskontrakt: Den dag som er avtalt mellom Partene når Opsjonen kan gjøres gjeldende etter en Opsjonskontrakt, (2) Gjelder Terminkontrakt: Den dag som er avtalt mellom Partene for overtakelse av Elsertifikat(ene). Terminkontrakt Avrop om kjøp av Elsertifikater der Oppgjør gjennomføres senere enn den dag Oppgjør normalt (det vil si ved kontant eller spothandel) skjer ved handel med Elsertifikater (det vil si generelt etter fem Bankdager). Partene kan inngå særskilt avtale om kortere tid mellom Avrop og Oppgjør. Terminpris Den pris som er avtalt mellom Partene for Elsertifikatet/-ene per Kontraktsstørrelse (for eksempel pris per Elsertifikat) i Terminkontrakten. 3 GENERELT OM AVROP Avrop skal skje muntlig på telefon eller på annen måte. Partene er innforstått med at Avropet er bindende mellom Partene, også før Avropet bekreftes ved at selgende Part, eller ved utstedelse av opsjon den utstedende Part, sender den andre Part en avtalebekreftelse. Avtalebekreftelsen skal som hovedregel oversendes per post eller telefaks, men kan også oversendes på e-post dersom Partene er enige om dette. Kjøperen har en plikt til uten forsinkelse å kontrollere at avtalebekreftelsen inneholder korrekte opplysninger, samt å opplyse Selgeren om eventuelle feil eller mangler i avtalebekreftelsen. 4 SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR OPSJONSKONTRAKT 4.1 Avrop av Opsjonskontrakt Ved Avrop skal Partene alltid avtale Avropspost, Sluttdag, Premie og Innløsningspris. 4.2 Premie Premie for Opsjonskontrakt skal betales på Premieoppgjørsdagen ved at Kjøper overfører Premien til den konto som er anvist av Selger. 4.3 Gjennomføring og Oppgjør av Opsjonskontrakt Såfremt det ikke følger av annen avtale mellom Partene, skal Gjennomføring av Opsjonskontrakten skje gjennom Innløsning. Det som angis videre i tredje og fjerde avsnitt forutsetter at Gjennomføring kun skal skje gjennom Innløsning. En begjæring om Innløsning kan så fremt det ikke følger av annen avtale mellom Partene for det enkelte Avrop omfatte kun en del av en Avropspost, men den må alltid omfatte hele Kontrakter. Begjæring om Innløsning er bindende og kan derfor ikke tilbakekalles /1 3

4 Ved Gjennomføring av en Opsjonskontrakt utsteder selgende Part en avtalebekreftelse eller tilsvarende til kjøpende Part. Betaling skal skje i norske kroner så fremt Partene ikke har avtalt oppgjør i annen valuta. Innehaveren av Opsjonskontrakt kan begjære Innløsning på Sluttdagen. Om begjæringen skjer via telefaks skal utstederen bekrefte på telefon eller telefaks at begjæringen er mottatt. Begjæring om Innløsning skal meddeles utstederen senest klokken 12 på dagen, om dette ikke er en Bankdag den nærmeste påfølgende Bankdag. Begjæring om Innløsning som skjer etter disse angitte tidspunktene skal anses som å bli gjort påfølgende Bankdag. Om Innløsning av Opsjonskontrakt gjøres gjeldende ved at Innløsning begjæres på Sluttdagen, skal Oppgjør skje på Oppgjørsdagen ved levering av Elsertifikat (ene) i samsvar med bestemmelser i punkt 6 om Innløsningspris ved at kjøpende Part mot faktura overfører Innløsningsprisen til den konto som er anvist av Selgende Part. Kjøpende Part skal i tillegg til Innløsningsprisen også dekke påløpt merverdiavgift. I det tilfellet hvor Opsjonskontrakten ikke innløses, bortfaller Opsjonskontrakten, hvorpå med unntak av eventuelle betaling av Premie Partene ikke lenger har noen rettigheter eller forpliktelser overfor hverandre. 5 SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR TERMINKONTRAKT 5.1 Avrop av Terminkontrakt Ved Avrop skal Partene alltid avtale Avropspost, Sluttdag, Terminpris. 5.2 Oppgjør av Terminkontrakt Så fremt ikke annet følger av avtale mellom Partene, skal Oppgjør kun skje gjennom oppfyllelse av avtalt kjøp/salg. Det som angis nedenfor i andre avsnitt forutsetter at Oppgjør kun kan skje gjennom oppfyllelse av avtalt kjøp/salg. På Oppgjørsdagen skal selgeren levere Elsertifikatene i samsvar med punkt 6 og kjøperen skal betale Terminprisen. Kjøper skal i tillegg til Terminprisen også dekke påløpt merverdiavgift. Terminprisen betales ved at kjøperen overfører betaling til den konto som er anvist av selger. Betaling skal skje i norske kroner så fremt Partene ikke har avtalt oppgjør i annen valuta. 6 LEVERING Elsertifikatene overføres til Kjøperen, så fremt ikke annet er bestemt ved lov eller forskrift, spesielle regler eller som følge av avtale med kjøperen, ved at Selgeren registrerer Elsertifikatene på den sertifikatkonto som er anvist av Kjøper, og informerer Registeransvarlig om omsetningsprisen. Selger er ansvarlig for at Elsertifikat(ene) er tilgjengelige for levering på Oppgjørsdagen. Leverte Elsertifikater skal ikke være pantsatt eller ha andre heftelser, så fremt ikke annet følger av avtale mellom Partene. 7 MOTREGNING AV OPSJONSKONTRAKT Dersom Partene har kjøpt to Motsvarende Opsjonskontrakter, kan disse motregnes som følge av særskilt avtale mellom Partene. 2 2 Se fotnote under punkt /1 4

5 8 AVREGNING AV PARTENES FORPLIKTELSER PÅ OPPGJØRSDAGEN I den grad flere Avropsposter har samme oppgjørsdag, skal Partene på Oppgjørsdagen foreta en samlet avregning av utestående (netting)(inkludert eventuelle skatter og avgifter) og, der det er hensiktsmessig, Elsertifikater som skal utveksles mellom Partene. Dette gjelder også for betaling av Premie på Premieoppgjørsdag. 9 SIKKERHET I det tilfellet en Part eller Partene, avhengig av hva som er tilfellet, skal stille sikkerhet for sine forpliktelser etter Rammeavtalen og de etter Rammeavtalen inngåtte Avrop, skal slik sikkerhet legges ved Rammeavtalen som bilag. Dersom en Parts eller en Parts garantists, avhengig av hva som er tilfellet, kredittverdighet eller finansielle stilling, etter den andre Parts rimelige og forsvarlige vurdering, forringes på en slik måte at den andre Part med rimelighet kan forvente at det påvirker Partens mulighet til å oppfylle Rammeavtalen eller Avrop etter Rammeavtalen, har den andre Part rett til å kreve at den første Parten stiller (ytterligere) betryggende sikkerhet. 10 BEFØYELSER VED MANGELFULL OPPFYLLELSE MED MER På bakgrunn av de raske og store verdiendringene som Kontrakter kan være gjenstand for, er det av ytterste viktighet at Partene fullfører sine respektive forpliktelser etter denne Rammeavtale samt gjennomfører Avrop innen den avtalte tiden. En Part er alltid ansvarlig for å erstatte den annen Part for de forpliktelser, krav, utlegg eller kostnader denne kan ha pådratt seg som følge av at Parten har brutt bestemmelsene i denne Rammeavtalen (dette omfatter også det som er avtalt ved det enkelte Avrop). Om en Part ikke oppfyller sine forpliktelser etter Rammeavtalen for eksempel om den stilte sikkerheten ikke lenger, etter den andre Parts rimelige og forsvarlige vurdering, er betryggende og Parten ikke umiddelbart stiller tilstrekkelig ytterligere sikkerhet eller om det foreligger slik risiko for at Parten ikke vil kunne oppfylle sine angitte forpliktelser, har den andre Parten rett til å: 1) Få kompensasjon og iverksette tiltak i samsvar med det som angis under (i) og (ii) i neste avsnitt, 2) kreve sikkerhet for å beskytte sine rettigheter etter Rammeavtalen, samt å 3) heve kontrakten i samsvar med punkt 10 avsnitt 5. En Part kan, dersom det foreligger rett til dette, treffe tiltak som nevnt i punkt 1) og 2) for en eller flere forpliktelser etter Rammeavtalen. Heving skjer alltid for alle forpliktelser etter Rammeavtalen. En Part har: i. Rett til å kreve heving av det Avrop leveringen omfatter dersom leveringen er forsinket med mer enn fem (5) Bankdager, samt få erstattet de kostnader og eventuelt uteblitte gevinst som hevingen medfører, ii. Rett til å kreve forsinkelsesrente ved uteblitt eller forsinket betaling (dette omfatter også betaling av Premie) for hver periode på en uke eller en del av en uke som forsinkelsen varer, etter en årlig rentesats som med 8 % overstiger NIBOR-rente (Norwegian Inter Bank Offered Rate) for en ukes låneopptak. Rente fastsettes to Bankdager før den første dagen i hver periode og Parten har i tillegg rett til å kreve heving for det Avrop som uteblivelsen eller forsinkelsen gjelder samt rett til å kreve erstatning for de kostnader og den eventuelle uteblitte gevinsten som hevingen /1 5

6 medfører. Forsinkelsesrente skal likevel ikke utgjøre, for noen dag, en lavere rentesats enn det som tilsvarer forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (LOV nr 100). Fortidig Oppgjør skal gjennomføres med en avregning av samtlige forpliktelser etter denne Rammeavtalen, dette omfatter også samtlige Kontrakter hvor Oppgjør ikke har skjedd. Alle Opsjonskontraktene hvor Oppgjør ikke har skjedd skal videre vurderes til et beløp som tilsvarer Premien ved kjøp av en Motsvarende Opsjonskontrakt, det vil si som om motregning hadde skjedd, på tidspunktet for det Fortidige Oppgjøret. Nevnte beløp, som kan være 0, skal tilfalle innehaveren av den enkelte Opsjonskontrakt. Hver Terminkontrakt hvor Oppgjør ennå ikke har skjedd (med unntak av Kontrakter hvor Parten har forsinket Oppgjør) skal på tilsvarende vis verdsettes til et beløp som tilsvarer differansen mellom Terminkontraktens Terminpris og den Terminpris som hadde vært gjeldende ved Avrop av en Motsvarende Terminkontrakt på tidspunktet for det fortidige Oppgjøret. Differansen skal tilfalle Kjøperen om verdien for Terminkontrakten er mindre enn motsvarende verdi for den forestilte Motsvarende Terminkontrakt og tilfalle Selgeren om det overstiger nevnte verdi. Gjennom et førtidig Oppgjør av Terminkontrakten, skjer tilgodeavregningen av Terminkontrakten normalt før den avtalte Oppgjørsdagen. Med hensyn til dette skal det, etter den beregningsmåte som gjelder til enhver tid, gjøres en nåverdiberegning av hvert slikt beløp. Premier og Terminpris for de tenkte Motsvarende Kontraktene skal fastsettes av den Part som ikke er i forsinkelse med Oppgjør etter de gjeldende markedsforholdene. Ved Kontrakter der Oppgjør ikke har skjedd på grunn en Parts forsinkelse, har den andre Part rett til erstatning fra den forsinkede motparten i samsvar med det som er bestemt i avsnittet over. Oppgjør skal skje så snart de ulike beløpene som skal inngå i Oppgjøret er fastslått. Dersom en Part blir forsinket med betalingen, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med det som er nevnt under punkt ii) i forrige avsnitt. For det tilfellet av noen av Partene går konkurs eller godtar eller søker om gjeldsforhandling i henhold til lov om gjeldsforhandling og konkurs, gjelder bestemmelsene nedenfor i punkt SLUTTAVREGNING AV PARTENES FORPLIKTELSE VED EN PARTS KONKURS, GJELDSFORHANDLING MED MER 3 For det tilfellet at en Part har søkt om eller godtatt gjeldsforhandling i samsvar med lov om gjeldsforhandling og konkurs, går konkurs (eller søker om dette), eller har vedtatt oppløsning (eller søker om dette) skal samtlige Kontrakter automatisk gjøres opp uten at det er nødvendig med oppsigelse, hvorpå Partenes samtlige utestående forpliktelser etter denne Rammeavtale skal avregnes mot hverandre gjennom en sluttavregning (netting) fra den dag hendelsen inntreffer. Partene har også mulighet til å avtale særskilt at slik sluttavregning skal skje selv om det ikke er besluttet konkurs eller gjeldsforhandling for noen av Partene. Ved en sluttavregning som nevnt over, skal hver forpliktelse verdsettes på samme vis som angitt i punkt 10 angående Fortidig Oppgjør. 3 Etter norsk rett vil konkursboet i tilfelle av en Parts konkurs kunne motsette seg motregning og sluttavregning av samtlige kontrakter. Konkursboet har etter norsk rett selv adgang til å velge hvilke kontrakter som de vil tre inn i, jf dekningsloven 7-3. Opsjoner og terminer på Elsertifikater vil ikke nødvendigvis være varederivater og er derfor ikke omfattet av retten til motregning ved konkurs i verdipapirhandelloven Dette er derimot tillatt etter svensk rett. Punkt 11 i kontrakten vil derfor ikke nødvendigvis gjelde ved konkurs etter norsk rett /1 6

7 Det som etter en sluttavregning tilkommer den annen Part forfaller umiddelbart til betaling. For en slik fordring gjelder bestemmelsene som angitt i punkt 10 så langt de passer. 12 AVTALETIDEN OG OPPSIGELSE AV AVTALEN Denne Rammeavtalen gjelder uten tidsbegrensning fra den er underskrevet, men begge Parter har rett til å si opp Rammeavtalen med umiddelbar virkning. Rammeavtalen gjelder også for Avrop som er inngått før denne Rammeavtalen. Dersom Rammeavtalen skulle opphøre på grunn av oppsigelse gjelder den likevel for allerede inngåtte Avrop til disse gjøres opp/opphører, Opsjonskontrakt forfaller og Partene ikke ellers har noen krav mot hverandre på grunn av en slik oppsigelse. 13 ANSVARSBEGRENSNING En Part er ikke ansvarlig for skader eller tap som skyldes norsk eller utenlandsk lovendring, handling utført av norske eller utenlandske myndigheter, krig, streik, blokade, boikott, lockout eller andre tilsvarende omstendigheter. Ansvarsforbeholdet om streik, blokade, boikott eller lockout gjelder selv om en Part er gjenstand for eller selv gjennomfører slike tiltak. Eventuelle tap som er oppstått i andre tilfeller skal ikke erstattes av Partene, med mindre tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet. En Part er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap. 14 TELEFONSAMTALE Partene er innforstått med at den annen Part tar opptak av eller har rett til å ta opptak av samtlige telefonsamtaler mellom Partene og aksepterer at disse opptakene kan brukes som bevismateriale i en eventuell tvist. 15 KONFIDENSIALITET Partene er forpliktet til, både under denne Rammeavtales virketid eller deretter over en periode på tre år, ikke å gi utenforstående informasjon som Partene har mottatt fra hverandre og som er å betrakte som forretningshemmeligheter, som for eksempel, men ikke begrenset til, innholdet i denne Rammeavtale, gjennomførte Avrop, sikkerhetsstillelse med mer. Dette gjelder likevel ikke slik informasjon som en Part er pliktig å gi etter lov eller til Registeransvarlig i anledning Avrop. 16 OVERDRAGELSE AV AVTALEN Denne Rammeavtalen og rettigheter og plikter etter denne kan ikke overdras eller pantsettes uten den andre Parts skriftlige samtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 17 ENDRINGER OG TILLEGG Endringer og tillegg til denne Rammeavtalen er kun gyldige dersom de er skriftlige og underskrevet av begge Parter. 18 MEDDELELSER Meddelelser etter denne Rammeavtalen skal være skriftlige og kan sendes med bud eller med rekommandert post til en Parts angitte adresse eller annen adresse som den Part som skal motta meddelelsen har gitt til den andre Part innen meldingen sendes, eller per telefaks til en Parts angitte adresse eller nummer /1 7

8 Meddelelsen anses å være kommet mottageren i hende: (i) Om den sendes med bud: Når den er overlevert til den adresse som er angitt, (ii) Når meddelelsen sendes per rekommandert post: ved kvitteringen, og (iii) Når meddelelsen er sendt per telefaks: Når meddelelsen faktisk er mottatt; likevel slik at dersom telefaksen er sendt etter normal kontortid anses den ikke som mottatt før påfølgende Bankdag. 19 GRUNNLAG FOR UNDERSKRIVING AV AVTALE Gjennom å underskrive denne avtale forsikrer Partene herved at de har rett til å inngå Rammeavtalen og at oppfyllelse av forpliktelsene i samsvar med disse vilkår ikke er i strid med lov, forskrifter, selskapsvedtekter, annen avtale eller forpliktelser. Partene er innforstått med at handel med derivatinstrumenter er forbundet med særskilt risiko. Partene bekrefter gjennom å underskrive denne Rammeavtalen at hvert Avrop skjer på grunnlag av Partenes selvstendige vurderinger av de til enhver tid gjeldende markedsforhold. 20 TVISTER Enhver tvist som springer ut av denne Rammeavtalen eller av Avrop etter denne Rammeavtalen mellom Partene skal avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Oslo etter de til enhver tid gjeldende regler i voldgiftsloven (LOV ). Denne avtale skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. * * * /1 8

Handel med elsertifikater

Handel med elsertifikater Handel med elsertifikater NVEs vindkraftseminar 2012 Advokat Bendik Christoffersen Handel med elsertifikater Elsertifikatregisteret Standardavtaler Konkursbeskyttelse Handelsplasser og clearing Pansettelse

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs.

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs. C.2 MARKET MAKER - AVTALE Mellom (verdipapirforetakets navn), heretter kalt MM, og Oslo Børs er det i dag inngått følgende avtale om at MM skal virke som Market Maker i samsvar med derivatregelverket og

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Komponistforening og NOPA

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 1. Definisjoner Alminnelige vilkår Avtale Dag Doka Kjøperen Salgsgjenstand Uke 2. Leveranse ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 skal bety disse alminnelige salgsvilkår. skal bety avtalen mellom Doka og

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene UTØVER BOSATT I UTLANDET «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene LØNNSMOTTAKER «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene om turneen

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene MANAGEMENT «NAVN_KONTRAKT_PART» v/«kpart_kpers_navn» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Handelsbanken kjøpswarrant Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Innløsningskurs: SEK 30 Bortfallsdag: 17. mars 2006 Handelsbanken Capital Markets Produktbeskrivelse Nedenfor følger en

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Transportavtale. for. import av kraft på. utenlandsforbindelsen til Russland. mellom. Statnett SF (Statnett) NN (NN)

Transportavtale. for. import av kraft på. utenlandsforbindelsen til Russland. mellom. Statnett SF (Statnett) NN (NN) Transportavtale for import av kraft på utenlandsforbindelsen til Russland mellom Statnett SF (Statnett) og NN (NN) I INNLEDNING Statnett er i brev av 21.12.2010 fra Olje- og Energidepartementet tildelt

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Akkumulerende (ikke-utdelende) andelsklasse (NOK) Minste førsteinnskudd 25 000 NOK, kun fast forvaltningsavgift

Akkumulerende (ikke-utdelende) andelsklasse (NOK) Minste førsteinnskudd 25 000 NOK, kun fast forvaltningsavgift Fronteer Harvest Fondsbestemmelser 1 Fondets navn og rettslige stilling Fondets navn er Fronteer Harvest, heretter kalt fondet. Fondet er et verdipapirfond i henhold til den svenske verdipapirfondloven

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering og

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Kontrakt. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av sentralnettet

Kontrakt. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av sentralnettet Kontrakt mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av sentralnettet I INNLEDNING Statnett er systemansvarlig og operatør av sentralnettet, både for de anlegg som Statnett

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

KONTRAKT. mellom. STATKRAFT SF (nedenfor kalt Statkraft) XX KOMMUNE (nedenfor kalt Kommunen)

KONTRAKT. mellom. STATKRAFT SF (nedenfor kalt Statkraft) XX KOMMUNE (nedenfor kalt Kommunen) KONTRAKT mellom STATKRAFT SF (nedenfor kalt Statkraft) og XX KOMMUNE (nedenfor kalt Kommunen) om KOMMUNENS ANDEL AV HJEMFALTE KRAFTANLEGG Kontrakt nr: xxxx 2 INNHOLD KOMMUNENS ANDEL AV HJEMFALTE KRAFTANLEGG...1

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer