GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)"

Transkript

1 GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen ved det enkelte Avrop gjelde for hver enkelt inngåelse av kontrakt om Elsertifikater så fremt ikke annet følger av særskilt avtale mellom Partene. I tillegg til de vilkårene som følger av Rammeavtalen og disse generelle vilkår gjelder også særskilte vilkår Partene har avtalt i det enkelte Avrop (som kan bekreftes gjennom avtalebekreftelsen eller på annen måte). Dersom det skulle oppstå motstrid mellom innholdet i det enkelte Avrop og innholdet i Rammeavtalen skal det som er avtalt mellom Partene i Avrop gå foran bestemmelsene i Rammeavtalen. 2 DEFINISJONER I Rammeavtale skal følgende begrep (samt bøyninger av disse) ha den betydning som er angitt nedenfor: Avrop En avtale mellom Partene angående kontrakter som innebærer (1) utstedelse eller kjøp ved Opsjonskontrakt eller, (2) salg eller kjøp ved Terminkontrakt. Et Avrop kan gjelde flere Kontrakter av samme, men ikke ulike, slag. Avropspost Det antall Kontrakter som hvert Avrop omfatter Bankdag Dag som ikke er søndag eller annen helligdag eller som ved betaling av gjeld tilsvarer allmenn helgedag. Elsertifikat Ett bevis som utstedes i samsvar med elsertifikatloven (LOV ) eller av annen stat i samsvar med internasjonal forpliktelse som nevnt i elsertifikatloven 5 og som inneholder opplysninger om produsert fornybar energi. Førtidig Oppgjør For tidlig avslutning av inngått Kontrakt gjennom avregning som fastsatt i punkt 10 avsnitt 3 og 5. Gjennomføring (av Opsjonskontrakt) Når innehaveren av en Opsjonskontrakt tar i bruk Opsjonskontrakten. Gjennomføring skjer gjennom Innløsning (etter begjæring fra innehaveren). Gjennomføring av Opsjonskontrakt skjer på Sluttdagen. Innløsning (gjelder Opsjonskontrakt) Bruk av Opsjonskontrakt, innebærer at det avtales kjøp/salg av Elsertifikater. Innløsning kan skje ved at innehaveren av en Opsjonskontrakt begjærer Innløsning /1 1

2 Innløsningspris (gjelder Opsjonskontrakt) Prisen som er avtalt mellom Partene om hvor mye innehaveren av en Opsjonskontrakt kan kjøpe/selge elsertifikat(ene) for. Kjøpsopsjon Se definisjonen av Opsjonskontrakt. Kontrakt Opsjons- eller Terminkontrakt som er ikke-standardisert det vil si at Avrop ikke skjer gjennom Børs eller annen autorisert markedsplass. Kontraktsstørrelse Det antall elsertifikater som en Kontrakt omfatter. Om ikke annet er særskilt avtalt er Kontraktsstørrelsen ett elsertifikat per Kontrakt. Løpetid Kontraktens løpetid tilsvarer tiden fra Avrop til og med Oppgjørsdagen. Motregning Oppgjør av Partenes rettigheter og plikter ved avregning av to Motsvarende Kontrakter mellom Partene etter særskilt avtale. 1 Motsvarende Kontrakt En Kontrakt er motsvarende en annen Kontrakt dersom Kontrakten omfatter den samme Kontraktstypen (Kjøp eller Salgsopsjon eller Termin), Kontraktsstørrelsen, Sluttdag og hva gjelder Opsjonskontrakt samme Innløsningspris, men der partsrelasjonen er motsatt. Oppgjør Oppfyllelse av Partenes forpliktelser som følger av (i) Gjennomføring av Opsjonskontrakten og (ii) i henhold til Terminkontrakten, gjennom betaling og levering av Elsertifikat(ene). Oppgjør skal skje på Oppgjørsdagen. Oppgjørsdag Den dag da Oppgjør skal skje og som - om ikke annet følger av avtale mellom Partene faller på den femte (5.) Bankdagen etter Sluttdagen. Om dette ikke er en Bankdag skal Oppgjørsdagen være påfølgende Bankdag. Opsjonskontrakt Avrop hvor (1) innehaveren er forpliktet til å betale Premie til Utstederen og har rett til gjennom Innløsning å kjøpe (=kjøpsopsjon) eller selge (=salgsopsjon) Elsertifikat, samt (2) Utstederen er forpliktet til tilsvarende motytelse. Partene Felles betegnelse på partene som har underskrevet Rammeavtalen. Premie (gjelder Opsjonskontrakt) Den pris som er avtalt mellom Partene for en opsjonskontrakt (eksklusive eventuelle skatter, avgifter og kurtasje). Premieoppgjørsdag (gjelder Opsjonskontrakt) Den dag Premien skal betales, og som dersom ikke annet følger av avtale faller fem (5) Bankdager etter dagen for Avrop av Opsjonskontrakten. Om denne dagen ikke er en Bankdag skal Premieoppgjørsdagen være den påfølgende Bankdag. 1 Etter norsk rett er ikke Elsertifikater et varederivat, dette vil si at dersom en Part går konkurs vil konkursboet kunne motsette seg motregning og sluttavregning av avtaler mellom Partene. Dette er annerledes enn etter svensk rett hvor det etter det opplyste er mulig å avtale motregning og sluttavregning ved konkurs. Se fotnote til punkt /1 2

3 Rammeavtale Denne Rammeavtalen gjelder handel med ikke-standardiserte Opsjonsog Terminkontrakter (Elsertifikat) og omfatter (1) dokumentet Rammeavtale for handel med ikke-standardiserte opsjons- og terminkontrakter (Elsertifikat) som er underskrevet av Partene, (2) disse Generelle vilkår for rammeavtale vedrørende handel med ikkestandardiserte opsjons- og terminkontrakter (Elsertifikat), (3) eventuell sikkerhet i samsvar med punkt 9 nedenfor, og (4) avtalebekreftelse samt hva Partene gjennom særskilt overenskomst har avtalt vedrørende tidspunkt for, men ikke allerede gjennomførte Avrop. Salgsopsjon Se definisjon av Opsjonskontrakt Sluttdag 1) Gjelder opsjonskontrakt: Den dag som er avtalt mellom Partene når Opsjonen kan gjøres gjeldende etter en Opsjonskontrakt, (2) Gjelder Terminkontrakt: Den dag som er avtalt mellom Partene for overtakelse av Elsertifikat(ene). Terminkontrakt Avrop om kjøp av Elsertifikater der Oppgjør gjennomføres senere enn den dag Oppgjør normalt (det vil si ved kontant eller spothandel) skjer ved handel med Elsertifikater (det vil si generelt etter fem Bankdager). Partene kan inngå særskilt avtale om kortere tid mellom Avrop og Oppgjør. Terminpris Den pris som er avtalt mellom Partene for Elsertifikatet/-ene per Kontraktsstørrelse (for eksempel pris per Elsertifikat) i Terminkontrakten. 3 GENERELT OM AVROP Avrop skal skje muntlig på telefon eller på annen måte. Partene er innforstått med at Avropet er bindende mellom Partene, også før Avropet bekreftes ved at selgende Part, eller ved utstedelse av opsjon den utstedende Part, sender den andre Part en avtalebekreftelse. Avtalebekreftelsen skal som hovedregel oversendes per post eller telefaks, men kan også oversendes på e-post dersom Partene er enige om dette. Kjøperen har en plikt til uten forsinkelse å kontrollere at avtalebekreftelsen inneholder korrekte opplysninger, samt å opplyse Selgeren om eventuelle feil eller mangler i avtalebekreftelsen. 4 SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR OPSJONSKONTRAKT 4.1 Avrop av Opsjonskontrakt Ved Avrop skal Partene alltid avtale Avropspost, Sluttdag, Premie og Innløsningspris. 4.2 Premie Premie for Opsjonskontrakt skal betales på Premieoppgjørsdagen ved at Kjøper overfører Premien til den konto som er anvist av Selger. 4.3 Gjennomføring og Oppgjør av Opsjonskontrakt Såfremt det ikke følger av annen avtale mellom Partene, skal Gjennomføring av Opsjonskontrakten skje gjennom Innløsning. Det som angis videre i tredje og fjerde avsnitt forutsetter at Gjennomføring kun skal skje gjennom Innløsning. En begjæring om Innløsning kan så fremt det ikke følger av annen avtale mellom Partene for det enkelte Avrop omfatte kun en del av en Avropspost, men den må alltid omfatte hele Kontrakter. Begjæring om Innløsning er bindende og kan derfor ikke tilbakekalles /1 3

4 Ved Gjennomføring av en Opsjonskontrakt utsteder selgende Part en avtalebekreftelse eller tilsvarende til kjøpende Part. Betaling skal skje i norske kroner så fremt Partene ikke har avtalt oppgjør i annen valuta. Innehaveren av Opsjonskontrakt kan begjære Innløsning på Sluttdagen. Om begjæringen skjer via telefaks skal utstederen bekrefte på telefon eller telefaks at begjæringen er mottatt. Begjæring om Innløsning skal meddeles utstederen senest klokken 12 på dagen, om dette ikke er en Bankdag den nærmeste påfølgende Bankdag. Begjæring om Innløsning som skjer etter disse angitte tidspunktene skal anses som å bli gjort påfølgende Bankdag. Om Innløsning av Opsjonskontrakt gjøres gjeldende ved at Innløsning begjæres på Sluttdagen, skal Oppgjør skje på Oppgjørsdagen ved levering av Elsertifikat (ene) i samsvar med bestemmelser i punkt 6 om Innløsningspris ved at kjøpende Part mot faktura overfører Innløsningsprisen til den konto som er anvist av Selgende Part. Kjøpende Part skal i tillegg til Innløsningsprisen også dekke påløpt merverdiavgift. I det tilfellet hvor Opsjonskontrakten ikke innløses, bortfaller Opsjonskontrakten, hvorpå med unntak av eventuelle betaling av Premie Partene ikke lenger har noen rettigheter eller forpliktelser overfor hverandre. 5 SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR TERMINKONTRAKT 5.1 Avrop av Terminkontrakt Ved Avrop skal Partene alltid avtale Avropspost, Sluttdag, Terminpris. 5.2 Oppgjør av Terminkontrakt Så fremt ikke annet følger av avtale mellom Partene, skal Oppgjør kun skje gjennom oppfyllelse av avtalt kjøp/salg. Det som angis nedenfor i andre avsnitt forutsetter at Oppgjør kun kan skje gjennom oppfyllelse av avtalt kjøp/salg. På Oppgjørsdagen skal selgeren levere Elsertifikatene i samsvar med punkt 6 og kjøperen skal betale Terminprisen. Kjøper skal i tillegg til Terminprisen også dekke påløpt merverdiavgift. Terminprisen betales ved at kjøperen overfører betaling til den konto som er anvist av selger. Betaling skal skje i norske kroner så fremt Partene ikke har avtalt oppgjør i annen valuta. 6 LEVERING Elsertifikatene overføres til Kjøperen, så fremt ikke annet er bestemt ved lov eller forskrift, spesielle regler eller som følge av avtale med kjøperen, ved at Selgeren registrerer Elsertifikatene på den sertifikatkonto som er anvist av Kjøper, og informerer Registeransvarlig om omsetningsprisen. Selger er ansvarlig for at Elsertifikat(ene) er tilgjengelige for levering på Oppgjørsdagen. Leverte Elsertifikater skal ikke være pantsatt eller ha andre heftelser, så fremt ikke annet følger av avtale mellom Partene. 7 MOTREGNING AV OPSJONSKONTRAKT Dersom Partene har kjøpt to Motsvarende Opsjonskontrakter, kan disse motregnes som følge av særskilt avtale mellom Partene. 2 2 Se fotnote under punkt /1 4

5 8 AVREGNING AV PARTENES FORPLIKTELSER PÅ OPPGJØRSDAGEN I den grad flere Avropsposter har samme oppgjørsdag, skal Partene på Oppgjørsdagen foreta en samlet avregning av utestående (netting)(inkludert eventuelle skatter og avgifter) og, der det er hensiktsmessig, Elsertifikater som skal utveksles mellom Partene. Dette gjelder også for betaling av Premie på Premieoppgjørsdag. 9 SIKKERHET I det tilfellet en Part eller Partene, avhengig av hva som er tilfellet, skal stille sikkerhet for sine forpliktelser etter Rammeavtalen og de etter Rammeavtalen inngåtte Avrop, skal slik sikkerhet legges ved Rammeavtalen som bilag. Dersom en Parts eller en Parts garantists, avhengig av hva som er tilfellet, kredittverdighet eller finansielle stilling, etter den andre Parts rimelige og forsvarlige vurdering, forringes på en slik måte at den andre Part med rimelighet kan forvente at det påvirker Partens mulighet til å oppfylle Rammeavtalen eller Avrop etter Rammeavtalen, har den andre Part rett til å kreve at den første Parten stiller (ytterligere) betryggende sikkerhet. 10 BEFØYELSER VED MANGELFULL OPPFYLLELSE MED MER På bakgrunn av de raske og store verdiendringene som Kontrakter kan være gjenstand for, er det av ytterste viktighet at Partene fullfører sine respektive forpliktelser etter denne Rammeavtale samt gjennomfører Avrop innen den avtalte tiden. En Part er alltid ansvarlig for å erstatte den annen Part for de forpliktelser, krav, utlegg eller kostnader denne kan ha pådratt seg som følge av at Parten har brutt bestemmelsene i denne Rammeavtalen (dette omfatter også det som er avtalt ved det enkelte Avrop). Om en Part ikke oppfyller sine forpliktelser etter Rammeavtalen for eksempel om den stilte sikkerheten ikke lenger, etter den andre Parts rimelige og forsvarlige vurdering, er betryggende og Parten ikke umiddelbart stiller tilstrekkelig ytterligere sikkerhet eller om det foreligger slik risiko for at Parten ikke vil kunne oppfylle sine angitte forpliktelser, har den andre Parten rett til å: 1) Få kompensasjon og iverksette tiltak i samsvar med det som angis under (i) og (ii) i neste avsnitt, 2) kreve sikkerhet for å beskytte sine rettigheter etter Rammeavtalen, samt å 3) heve kontrakten i samsvar med punkt 10 avsnitt 5. En Part kan, dersom det foreligger rett til dette, treffe tiltak som nevnt i punkt 1) og 2) for en eller flere forpliktelser etter Rammeavtalen. Heving skjer alltid for alle forpliktelser etter Rammeavtalen. En Part har: i. Rett til å kreve heving av det Avrop leveringen omfatter dersom leveringen er forsinket med mer enn fem (5) Bankdager, samt få erstattet de kostnader og eventuelt uteblitte gevinst som hevingen medfører, ii. Rett til å kreve forsinkelsesrente ved uteblitt eller forsinket betaling (dette omfatter også betaling av Premie) for hver periode på en uke eller en del av en uke som forsinkelsen varer, etter en årlig rentesats som med 8 % overstiger NIBOR-rente (Norwegian Inter Bank Offered Rate) for en ukes låneopptak. Rente fastsettes to Bankdager før den første dagen i hver periode og Parten har i tillegg rett til å kreve heving for det Avrop som uteblivelsen eller forsinkelsen gjelder samt rett til å kreve erstatning for de kostnader og den eventuelle uteblitte gevinsten som hevingen /1 5

6 medfører. Forsinkelsesrente skal likevel ikke utgjøre, for noen dag, en lavere rentesats enn det som tilsvarer forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (LOV nr 100). Fortidig Oppgjør skal gjennomføres med en avregning av samtlige forpliktelser etter denne Rammeavtalen, dette omfatter også samtlige Kontrakter hvor Oppgjør ikke har skjedd. Alle Opsjonskontraktene hvor Oppgjør ikke har skjedd skal videre vurderes til et beløp som tilsvarer Premien ved kjøp av en Motsvarende Opsjonskontrakt, det vil si som om motregning hadde skjedd, på tidspunktet for det Fortidige Oppgjøret. Nevnte beløp, som kan være 0, skal tilfalle innehaveren av den enkelte Opsjonskontrakt. Hver Terminkontrakt hvor Oppgjør ennå ikke har skjedd (med unntak av Kontrakter hvor Parten har forsinket Oppgjør) skal på tilsvarende vis verdsettes til et beløp som tilsvarer differansen mellom Terminkontraktens Terminpris og den Terminpris som hadde vært gjeldende ved Avrop av en Motsvarende Terminkontrakt på tidspunktet for det fortidige Oppgjøret. Differansen skal tilfalle Kjøperen om verdien for Terminkontrakten er mindre enn motsvarende verdi for den forestilte Motsvarende Terminkontrakt og tilfalle Selgeren om det overstiger nevnte verdi. Gjennom et førtidig Oppgjør av Terminkontrakten, skjer tilgodeavregningen av Terminkontrakten normalt før den avtalte Oppgjørsdagen. Med hensyn til dette skal det, etter den beregningsmåte som gjelder til enhver tid, gjøres en nåverdiberegning av hvert slikt beløp. Premier og Terminpris for de tenkte Motsvarende Kontraktene skal fastsettes av den Part som ikke er i forsinkelse med Oppgjør etter de gjeldende markedsforholdene. Ved Kontrakter der Oppgjør ikke har skjedd på grunn en Parts forsinkelse, har den andre Part rett til erstatning fra den forsinkede motparten i samsvar med det som er bestemt i avsnittet over. Oppgjør skal skje så snart de ulike beløpene som skal inngå i Oppgjøret er fastslått. Dersom en Part blir forsinket med betalingen, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med det som er nevnt under punkt ii) i forrige avsnitt. For det tilfellet av noen av Partene går konkurs eller godtar eller søker om gjeldsforhandling i henhold til lov om gjeldsforhandling og konkurs, gjelder bestemmelsene nedenfor i punkt SLUTTAVREGNING AV PARTENES FORPLIKTELSE VED EN PARTS KONKURS, GJELDSFORHANDLING MED MER 3 For det tilfellet at en Part har søkt om eller godtatt gjeldsforhandling i samsvar med lov om gjeldsforhandling og konkurs, går konkurs (eller søker om dette), eller har vedtatt oppløsning (eller søker om dette) skal samtlige Kontrakter automatisk gjøres opp uten at det er nødvendig med oppsigelse, hvorpå Partenes samtlige utestående forpliktelser etter denne Rammeavtale skal avregnes mot hverandre gjennom en sluttavregning (netting) fra den dag hendelsen inntreffer. Partene har også mulighet til å avtale særskilt at slik sluttavregning skal skje selv om det ikke er besluttet konkurs eller gjeldsforhandling for noen av Partene. Ved en sluttavregning som nevnt over, skal hver forpliktelse verdsettes på samme vis som angitt i punkt 10 angående Fortidig Oppgjør. 3 Etter norsk rett vil konkursboet i tilfelle av en Parts konkurs kunne motsette seg motregning og sluttavregning av samtlige kontrakter. Konkursboet har etter norsk rett selv adgang til å velge hvilke kontrakter som de vil tre inn i, jf dekningsloven 7-3. Opsjoner og terminer på Elsertifikater vil ikke nødvendigvis være varederivater og er derfor ikke omfattet av retten til motregning ved konkurs i verdipapirhandelloven Dette er derimot tillatt etter svensk rett. Punkt 11 i kontrakten vil derfor ikke nødvendigvis gjelde ved konkurs etter norsk rett /1 6

7 Det som etter en sluttavregning tilkommer den annen Part forfaller umiddelbart til betaling. For en slik fordring gjelder bestemmelsene som angitt i punkt 10 så langt de passer. 12 AVTALETIDEN OG OPPSIGELSE AV AVTALEN Denne Rammeavtalen gjelder uten tidsbegrensning fra den er underskrevet, men begge Parter har rett til å si opp Rammeavtalen med umiddelbar virkning. Rammeavtalen gjelder også for Avrop som er inngått før denne Rammeavtalen. Dersom Rammeavtalen skulle opphøre på grunn av oppsigelse gjelder den likevel for allerede inngåtte Avrop til disse gjøres opp/opphører, Opsjonskontrakt forfaller og Partene ikke ellers har noen krav mot hverandre på grunn av en slik oppsigelse. 13 ANSVARSBEGRENSNING En Part er ikke ansvarlig for skader eller tap som skyldes norsk eller utenlandsk lovendring, handling utført av norske eller utenlandske myndigheter, krig, streik, blokade, boikott, lockout eller andre tilsvarende omstendigheter. Ansvarsforbeholdet om streik, blokade, boikott eller lockout gjelder selv om en Part er gjenstand for eller selv gjennomfører slike tiltak. Eventuelle tap som er oppstått i andre tilfeller skal ikke erstattes av Partene, med mindre tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet. En Part er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap. 14 TELEFONSAMTALE Partene er innforstått med at den annen Part tar opptak av eller har rett til å ta opptak av samtlige telefonsamtaler mellom Partene og aksepterer at disse opptakene kan brukes som bevismateriale i en eventuell tvist. 15 KONFIDENSIALITET Partene er forpliktet til, både under denne Rammeavtales virketid eller deretter over en periode på tre år, ikke å gi utenforstående informasjon som Partene har mottatt fra hverandre og som er å betrakte som forretningshemmeligheter, som for eksempel, men ikke begrenset til, innholdet i denne Rammeavtale, gjennomførte Avrop, sikkerhetsstillelse med mer. Dette gjelder likevel ikke slik informasjon som en Part er pliktig å gi etter lov eller til Registeransvarlig i anledning Avrop. 16 OVERDRAGELSE AV AVTALEN Denne Rammeavtalen og rettigheter og plikter etter denne kan ikke overdras eller pantsettes uten den andre Parts skriftlige samtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 17 ENDRINGER OG TILLEGG Endringer og tillegg til denne Rammeavtalen er kun gyldige dersom de er skriftlige og underskrevet av begge Parter. 18 MEDDELELSER Meddelelser etter denne Rammeavtalen skal være skriftlige og kan sendes med bud eller med rekommandert post til en Parts angitte adresse eller annen adresse som den Part som skal motta meddelelsen har gitt til den andre Part innen meldingen sendes, eller per telefaks til en Parts angitte adresse eller nummer /1 7

8 Meddelelsen anses å være kommet mottageren i hende: (i) Om den sendes med bud: Når den er overlevert til den adresse som er angitt, (ii) Når meddelelsen sendes per rekommandert post: ved kvitteringen, og (iii) Når meddelelsen er sendt per telefaks: Når meddelelsen faktisk er mottatt; likevel slik at dersom telefaksen er sendt etter normal kontortid anses den ikke som mottatt før påfølgende Bankdag. 19 GRUNNLAG FOR UNDERSKRIVING AV AVTALE Gjennom å underskrive denne avtale forsikrer Partene herved at de har rett til å inngå Rammeavtalen og at oppfyllelse av forpliktelsene i samsvar med disse vilkår ikke er i strid med lov, forskrifter, selskapsvedtekter, annen avtale eller forpliktelser. Partene er innforstått med at handel med derivatinstrumenter er forbundet med særskilt risiko. Partene bekrefter gjennom å underskrive denne Rammeavtalen at hvert Avrop skjer på grunnlag av Partenes selvstendige vurderinger av de til enhver tid gjeldende markedsforhold. 20 TVISTER Enhver tvist som springer ut av denne Rammeavtalen eller av Avrop etter denne Rammeavtalen mellom Partene skal avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Oslo etter de til enhver tid gjeldende regler i voldgiftsloven (LOV ). Denne avtale skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. * * * /1 8

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET Disse forretningsvilkår gjelder for de tjenester som tilbys av Net Fonds ASA (heretter benevnt NF). Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Vilkårene får virkning

Detaljer

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2)

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) I Depot-/kontoavtalen og i disse forretningsvilkårene skal begrepene nedenfor defineres som i den svenske loven (2007:528)

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB ( Euroline ) er heleid datterselskap av SEB Kort AB som i sin tur er et heleid datterselskap

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015)

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB, Filial i Norge, organisasjonsnummer 915 202 322 ("Euroline") er et selskap der hovedvirksomhet

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R For handel med finansielle instrumenter gjennom verdipapirforetak Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Disse forretningsvilkårene («Forretningsvilkårene») er utarbeidet henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

NRP Securities ASA NRP

NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 00 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Disse forretningsvilkår er utarbeidet

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA (Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Gjelder fra 1. april 2011 Forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS. (heretter kalt Nor Securities eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS. (heretter kalt Nor Securities eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS Nor Securities AS Tordenskioldsgt 6 B Postboks 1042 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: 22 33 34 96 Faksnr: 22 82 36

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Norcap AS Gjelder fra 15. oktober 2011 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORCAP

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS Sist endret 1. juli 2010 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer

samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013

samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013 ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT Konto- OG kortkreditt Sid 1 (8) samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer