GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)"

Transkript

1 GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen ved det enkelte Avrop gjelde for hver enkelt inngåelse av kontrakt om Elsertifikater så fremt ikke annet følger av særskilt avtale mellom Partene. I tillegg til de vilkårene som følger av Rammeavtalen og disse generelle vilkår gjelder også særskilte vilkår Partene har avtalt i det enkelte Avrop (som kan bekreftes gjennom avtalebekreftelsen eller på annen måte). Dersom det skulle oppstå motstrid mellom innholdet i det enkelte Avrop og innholdet i Rammeavtalen skal det som er avtalt mellom Partene i Avrop gå foran bestemmelsene i Rammeavtalen. 2 DEFINISJONER I Rammeavtale skal følgende begrep (samt bøyninger av disse) ha den betydning som er angitt nedenfor: Avrop En avtale mellom Partene angående kontrakter som innebærer (1) utstedelse eller kjøp ved Opsjonskontrakt eller, (2) salg eller kjøp ved Terminkontrakt. Et Avrop kan gjelde flere Kontrakter av samme, men ikke ulike, slag. Avropspost Det antall Kontrakter som hvert Avrop omfatter Bankdag Dag som ikke er søndag eller annen helligdag eller som ved betaling av gjeld tilsvarer allmenn helgedag. Elsertifikat Ett bevis som utstedes i samsvar med elsertifikatloven (LOV ) eller av annen stat i samsvar med internasjonal forpliktelse som nevnt i elsertifikatloven 5 og som inneholder opplysninger om produsert fornybar energi. Førtidig Oppgjør For tidlig avslutning av inngått Kontrakt gjennom avregning som fastsatt i punkt 10 avsnitt 3 og 5. Gjennomføring (av Opsjonskontrakt) Når innehaveren av en Opsjonskontrakt tar i bruk Opsjonskontrakten. Gjennomføring skjer gjennom Innløsning (etter begjæring fra innehaveren). Gjennomføring av Opsjonskontrakt skjer på Sluttdagen. Innløsning (gjelder Opsjonskontrakt) Bruk av Opsjonskontrakt, innebærer at det avtales kjøp/salg av Elsertifikater. Innløsning kan skje ved at innehaveren av en Opsjonskontrakt begjærer Innløsning /1 1

2 Innløsningspris (gjelder Opsjonskontrakt) Prisen som er avtalt mellom Partene om hvor mye innehaveren av en Opsjonskontrakt kan kjøpe/selge elsertifikat(ene) for. Kjøpsopsjon Se definisjonen av Opsjonskontrakt. Kontrakt Opsjons- eller Terminkontrakt som er ikke-standardisert det vil si at Avrop ikke skjer gjennom Børs eller annen autorisert markedsplass. Kontraktsstørrelse Det antall elsertifikater som en Kontrakt omfatter. Om ikke annet er særskilt avtalt er Kontraktsstørrelsen ett elsertifikat per Kontrakt. Løpetid Kontraktens løpetid tilsvarer tiden fra Avrop til og med Oppgjørsdagen. Motregning Oppgjør av Partenes rettigheter og plikter ved avregning av to Motsvarende Kontrakter mellom Partene etter særskilt avtale. 1 Motsvarende Kontrakt En Kontrakt er motsvarende en annen Kontrakt dersom Kontrakten omfatter den samme Kontraktstypen (Kjøp eller Salgsopsjon eller Termin), Kontraktsstørrelsen, Sluttdag og hva gjelder Opsjonskontrakt samme Innløsningspris, men der partsrelasjonen er motsatt. Oppgjør Oppfyllelse av Partenes forpliktelser som følger av (i) Gjennomføring av Opsjonskontrakten og (ii) i henhold til Terminkontrakten, gjennom betaling og levering av Elsertifikat(ene). Oppgjør skal skje på Oppgjørsdagen. Oppgjørsdag Den dag da Oppgjør skal skje og som - om ikke annet følger av avtale mellom Partene faller på den femte (5.) Bankdagen etter Sluttdagen. Om dette ikke er en Bankdag skal Oppgjørsdagen være påfølgende Bankdag. Opsjonskontrakt Avrop hvor (1) innehaveren er forpliktet til å betale Premie til Utstederen og har rett til gjennom Innløsning å kjøpe (=kjøpsopsjon) eller selge (=salgsopsjon) Elsertifikat, samt (2) Utstederen er forpliktet til tilsvarende motytelse. Partene Felles betegnelse på partene som har underskrevet Rammeavtalen. Premie (gjelder Opsjonskontrakt) Den pris som er avtalt mellom Partene for en opsjonskontrakt (eksklusive eventuelle skatter, avgifter og kurtasje). Premieoppgjørsdag (gjelder Opsjonskontrakt) Den dag Premien skal betales, og som dersom ikke annet følger av avtale faller fem (5) Bankdager etter dagen for Avrop av Opsjonskontrakten. Om denne dagen ikke er en Bankdag skal Premieoppgjørsdagen være den påfølgende Bankdag. 1 Etter norsk rett er ikke Elsertifikater et varederivat, dette vil si at dersom en Part går konkurs vil konkursboet kunne motsette seg motregning og sluttavregning av avtaler mellom Partene. Dette er annerledes enn etter svensk rett hvor det etter det opplyste er mulig å avtale motregning og sluttavregning ved konkurs. Se fotnote til punkt /1 2

3 Rammeavtale Denne Rammeavtalen gjelder handel med ikke-standardiserte Opsjonsog Terminkontrakter (Elsertifikat) og omfatter (1) dokumentet Rammeavtale for handel med ikke-standardiserte opsjons- og terminkontrakter (Elsertifikat) som er underskrevet av Partene, (2) disse Generelle vilkår for rammeavtale vedrørende handel med ikkestandardiserte opsjons- og terminkontrakter (Elsertifikat), (3) eventuell sikkerhet i samsvar med punkt 9 nedenfor, og (4) avtalebekreftelse samt hva Partene gjennom særskilt overenskomst har avtalt vedrørende tidspunkt for, men ikke allerede gjennomførte Avrop. Salgsopsjon Se definisjon av Opsjonskontrakt Sluttdag 1) Gjelder opsjonskontrakt: Den dag som er avtalt mellom Partene når Opsjonen kan gjøres gjeldende etter en Opsjonskontrakt, (2) Gjelder Terminkontrakt: Den dag som er avtalt mellom Partene for overtakelse av Elsertifikat(ene). Terminkontrakt Avrop om kjøp av Elsertifikater der Oppgjør gjennomføres senere enn den dag Oppgjør normalt (det vil si ved kontant eller spothandel) skjer ved handel med Elsertifikater (det vil si generelt etter fem Bankdager). Partene kan inngå særskilt avtale om kortere tid mellom Avrop og Oppgjør. Terminpris Den pris som er avtalt mellom Partene for Elsertifikatet/-ene per Kontraktsstørrelse (for eksempel pris per Elsertifikat) i Terminkontrakten. 3 GENERELT OM AVROP Avrop skal skje muntlig på telefon eller på annen måte. Partene er innforstått med at Avropet er bindende mellom Partene, også før Avropet bekreftes ved at selgende Part, eller ved utstedelse av opsjon den utstedende Part, sender den andre Part en avtalebekreftelse. Avtalebekreftelsen skal som hovedregel oversendes per post eller telefaks, men kan også oversendes på e-post dersom Partene er enige om dette. Kjøperen har en plikt til uten forsinkelse å kontrollere at avtalebekreftelsen inneholder korrekte opplysninger, samt å opplyse Selgeren om eventuelle feil eller mangler i avtalebekreftelsen. 4 SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR OPSJONSKONTRAKT 4.1 Avrop av Opsjonskontrakt Ved Avrop skal Partene alltid avtale Avropspost, Sluttdag, Premie og Innløsningspris. 4.2 Premie Premie for Opsjonskontrakt skal betales på Premieoppgjørsdagen ved at Kjøper overfører Premien til den konto som er anvist av Selger. 4.3 Gjennomføring og Oppgjør av Opsjonskontrakt Såfremt det ikke følger av annen avtale mellom Partene, skal Gjennomføring av Opsjonskontrakten skje gjennom Innløsning. Det som angis videre i tredje og fjerde avsnitt forutsetter at Gjennomføring kun skal skje gjennom Innløsning. En begjæring om Innløsning kan så fremt det ikke følger av annen avtale mellom Partene for det enkelte Avrop omfatte kun en del av en Avropspost, men den må alltid omfatte hele Kontrakter. Begjæring om Innløsning er bindende og kan derfor ikke tilbakekalles /1 3

4 Ved Gjennomføring av en Opsjonskontrakt utsteder selgende Part en avtalebekreftelse eller tilsvarende til kjøpende Part. Betaling skal skje i norske kroner så fremt Partene ikke har avtalt oppgjør i annen valuta. Innehaveren av Opsjonskontrakt kan begjære Innløsning på Sluttdagen. Om begjæringen skjer via telefaks skal utstederen bekrefte på telefon eller telefaks at begjæringen er mottatt. Begjæring om Innløsning skal meddeles utstederen senest klokken 12 på dagen, om dette ikke er en Bankdag den nærmeste påfølgende Bankdag. Begjæring om Innløsning som skjer etter disse angitte tidspunktene skal anses som å bli gjort påfølgende Bankdag. Om Innløsning av Opsjonskontrakt gjøres gjeldende ved at Innløsning begjæres på Sluttdagen, skal Oppgjør skje på Oppgjørsdagen ved levering av Elsertifikat (ene) i samsvar med bestemmelser i punkt 6 om Innløsningspris ved at kjøpende Part mot faktura overfører Innløsningsprisen til den konto som er anvist av Selgende Part. Kjøpende Part skal i tillegg til Innløsningsprisen også dekke påløpt merverdiavgift. I det tilfellet hvor Opsjonskontrakten ikke innløses, bortfaller Opsjonskontrakten, hvorpå med unntak av eventuelle betaling av Premie Partene ikke lenger har noen rettigheter eller forpliktelser overfor hverandre. 5 SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR TERMINKONTRAKT 5.1 Avrop av Terminkontrakt Ved Avrop skal Partene alltid avtale Avropspost, Sluttdag, Terminpris. 5.2 Oppgjør av Terminkontrakt Så fremt ikke annet følger av avtale mellom Partene, skal Oppgjør kun skje gjennom oppfyllelse av avtalt kjøp/salg. Det som angis nedenfor i andre avsnitt forutsetter at Oppgjør kun kan skje gjennom oppfyllelse av avtalt kjøp/salg. På Oppgjørsdagen skal selgeren levere Elsertifikatene i samsvar med punkt 6 og kjøperen skal betale Terminprisen. Kjøper skal i tillegg til Terminprisen også dekke påløpt merverdiavgift. Terminprisen betales ved at kjøperen overfører betaling til den konto som er anvist av selger. Betaling skal skje i norske kroner så fremt Partene ikke har avtalt oppgjør i annen valuta. 6 LEVERING Elsertifikatene overføres til Kjøperen, så fremt ikke annet er bestemt ved lov eller forskrift, spesielle regler eller som følge av avtale med kjøperen, ved at Selgeren registrerer Elsertifikatene på den sertifikatkonto som er anvist av Kjøper, og informerer Registeransvarlig om omsetningsprisen. Selger er ansvarlig for at Elsertifikat(ene) er tilgjengelige for levering på Oppgjørsdagen. Leverte Elsertifikater skal ikke være pantsatt eller ha andre heftelser, så fremt ikke annet følger av avtale mellom Partene. 7 MOTREGNING AV OPSJONSKONTRAKT Dersom Partene har kjøpt to Motsvarende Opsjonskontrakter, kan disse motregnes som følge av særskilt avtale mellom Partene. 2 2 Se fotnote under punkt /1 4

5 8 AVREGNING AV PARTENES FORPLIKTELSER PÅ OPPGJØRSDAGEN I den grad flere Avropsposter har samme oppgjørsdag, skal Partene på Oppgjørsdagen foreta en samlet avregning av utestående (netting)(inkludert eventuelle skatter og avgifter) og, der det er hensiktsmessig, Elsertifikater som skal utveksles mellom Partene. Dette gjelder også for betaling av Premie på Premieoppgjørsdag. 9 SIKKERHET I det tilfellet en Part eller Partene, avhengig av hva som er tilfellet, skal stille sikkerhet for sine forpliktelser etter Rammeavtalen og de etter Rammeavtalen inngåtte Avrop, skal slik sikkerhet legges ved Rammeavtalen som bilag. Dersom en Parts eller en Parts garantists, avhengig av hva som er tilfellet, kredittverdighet eller finansielle stilling, etter den andre Parts rimelige og forsvarlige vurdering, forringes på en slik måte at den andre Part med rimelighet kan forvente at det påvirker Partens mulighet til å oppfylle Rammeavtalen eller Avrop etter Rammeavtalen, har den andre Part rett til å kreve at den første Parten stiller (ytterligere) betryggende sikkerhet. 10 BEFØYELSER VED MANGELFULL OPPFYLLELSE MED MER På bakgrunn av de raske og store verdiendringene som Kontrakter kan være gjenstand for, er det av ytterste viktighet at Partene fullfører sine respektive forpliktelser etter denne Rammeavtale samt gjennomfører Avrop innen den avtalte tiden. En Part er alltid ansvarlig for å erstatte den annen Part for de forpliktelser, krav, utlegg eller kostnader denne kan ha pådratt seg som følge av at Parten har brutt bestemmelsene i denne Rammeavtalen (dette omfatter også det som er avtalt ved det enkelte Avrop). Om en Part ikke oppfyller sine forpliktelser etter Rammeavtalen for eksempel om den stilte sikkerheten ikke lenger, etter den andre Parts rimelige og forsvarlige vurdering, er betryggende og Parten ikke umiddelbart stiller tilstrekkelig ytterligere sikkerhet eller om det foreligger slik risiko for at Parten ikke vil kunne oppfylle sine angitte forpliktelser, har den andre Parten rett til å: 1) Få kompensasjon og iverksette tiltak i samsvar med det som angis under (i) og (ii) i neste avsnitt, 2) kreve sikkerhet for å beskytte sine rettigheter etter Rammeavtalen, samt å 3) heve kontrakten i samsvar med punkt 10 avsnitt 5. En Part kan, dersom det foreligger rett til dette, treffe tiltak som nevnt i punkt 1) og 2) for en eller flere forpliktelser etter Rammeavtalen. Heving skjer alltid for alle forpliktelser etter Rammeavtalen. En Part har: i. Rett til å kreve heving av det Avrop leveringen omfatter dersom leveringen er forsinket med mer enn fem (5) Bankdager, samt få erstattet de kostnader og eventuelt uteblitte gevinst som hevingen medfører, ii. Rett til å kreve forsinkelsesrente ved uteblitt eller forsinket betaling (dette omfatter også betaling av Premie) for hver periode på en uke eller en del av en uke som forsinkelsen varer, etter en årlig rentesats som med 8 % overstiger NIBOR-rente (Norwegian Inter Bank Offered Rate) for en ukes låneopptak. Rente fastsettes to Bankdager før den første dagen i hver periode og Parten har i tillegg rett til å kreve heving for det Avrop som uteblivelsen eller forsinkelsen gjelder samt rett til å kreve erstatning for de kostnader og den eventuelle uteblitte gevinsten som hevingen /1 5

6 medfører. Forsinkelsesrente skal likevel ikke utgjøre, for noen dag, en lavere rentesats enn det som tilsvarer forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (LOV nr 100). Fortidig Oppgjør skal gjennomføres med en avregning av samtlige forpliktelser etter denne Rammeavtalen, dette omfatter også samtlige Kontrakter hvor Oppgjør ikke har skjedd. Alle Opsjonskontraktene hvor Oppgjør ikke har skjedd skal videre vurderes til et beløp som tilsvarer Premien ved kjøp av en Motsvarende Opsjonskontrakt, det vil si som om motregning hadde skjedd, på tidspunktet for det Fortidige Oppgjøret. Nevnte beløp, som kan være 0, skal tilfalle innehaveren av den enkelte Opsjonskontrakt. Hver Terminkontrakt hvor Oppgjør ennå ikke har skjedd (med unntak av Kontrakter hvor Parten har forsinket Oppgjør) skal på tilsvarende vis verdsettes til et beløp som tilsvarer differansen mellom Terminkontraktens Terminpris og den Terminpris som hadde vært gjeldende ved Avrop av en Motsvarende Terminkontrakt på tidspunktet for det fortidige Oppgjøret. Differansen skal tilfalle Kjøperen om verdien for Terminkontrakten er mindre enn motsvarende verdi for den forestilte Motsvarende Terminkontrakt og tilfalle Selgeren om det overstiger nevnte verdi. Gjennom et førtidig Oppgjør av Terminkontrakten, skjer tilgodeavregningen av Terminkontrakten normalt før den avtalte Oppgjørsdagen. Med hensyn til dette skal det, etter den beregningsmåte som gjelder til enhver tid, gjøres en nåverdiberegning av hvert slikt beløp. Premier og Terminpris for de tenkte Motsvarende Kontraktene skal fastsettes av den Part som ikke er i forsinkelse med Oppgjør etter de gjeldende markedsforholdene. Ved Kontrakter der Oppgjør ikke har skjedd på grunn en Parts forsinkelse, har den andre Part rett til erstatning fra den forsinkede motparten i samsvar med det som er bestemt i avsnittet over. Oppgjør skal skje så snart de ulike beløpene som skal inngå i Oppgjøret er fastslått. Dersom en Part blir forsinket med betalingen, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med det som er nevnt under punkt ii) i forrige avsnitt. For det tilfellet av noen av Partene går konkurs eller godtar eller søker om gjeldsforhandling i henhold til lov om gjeldsforhandling og konkurs, gjelder bestemmelsene nedenfor i punkt SLUTTAVREGNING AV PARTENES FORPLIKTELSE VED EN PARTS KONKURS, GJELDSFORHANDLING MED MER 3 For det tilfellet at en Part har søkt om eller godtatt gjeldsforhandling i samsvar med lov om gjeldsforhandling og konkurs, går konkurs (eller søker om dette), eller har vedtatt oppløsning (eller søker om dette) skal samtlige Kontrakter automatisk gjøres opp uten at det er nødvendig med oppsigelse, hvorpå Partenes samtlige utestående forpliktelser etter denne Rammeavtale skal avregnes mot hverandre gjennom en sluttavregning (netting) fra den dag hendelsen inntreffer. Partene har også mulighet til å avtale særskilt at slik sluttavregning skal skje selv om det ikke er besluttet konkurs eller gjeldsforhandling for noen av Partene. Ved en sluttavregning som nevnt over, skal hver forpliktelse verdsettes på samme vis som angitt i punkt 10 angående Fortidig Oppgjør. 3 Etter norsk rett vil konkursboet i tilfelle av en Parts konkurs kunne motsette seg motregning og sluttavregning av samtlige kontrakter. Konkursboet har etter norsk rett selv adgang til å velge hvilke kontrakter som de vil tre inn i, jf dekningsloven 7-3. Opsjoner og terminer på Elsertifikater vil ikke nødvendigvis være varederivater og er derfor ikke omfattet av retten til motregning ved konkurs i verdipapirhandelloven Dette er derimot tillatt etter svensk rett. Punkt 11 i kontrakten vil derfor ikke nødvendigvis gjelde ved konkurs etter norsk rett /1 6

7 Det som etter en sluttavregning tilkommer den annen Part forfaller umiddelbart til betaling. For en slik fordring gjelder bestemmelsene som angitt i punkt 10 så langt de passer. 12 AVTALETIDEN OG OPPSIGELSE AV AVTALEN Denne Rammeavtalen gjelder uten tidsbegrensning fra den er underskrevet, men begge Parter har rett til å si opp Rammeavtalen med umiddelbar virkning. Rammeavtalen gjelder også for Avrop som er inngått før denne Rammeavtalen. Dersom Rammeavtalen skulle opphøre på grunn av oppsigelse gjelder den likevel for allerede inngåtte Avrop til disse gjøres opp/opphører, Opsjonskontrakt forfaller og Partene ikke ellers har noen krav mot hverandre på grunn av en slik oppsigelse. 13 ANSVARSBEGRENSNING En Part er ikke ansvarlig for skader eller tap som skyldes norsk eller utenlandsk lovendring, handling utført av norske eller utenlandske myndigheter, krig, streik, blokade, boikott, lockout eller andre tilsvarende omstendigheter. Ansvarsforbeholdet om streik, blokade, boikott eller lockout gjelder selv om en Part er gjenstand for eller selv gjennomfører slike tiltak. Eventuelle tap som er oppstått i andre tilfeller skal ikke erstattes av Partene, med mindre tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet. En Part er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap. 14 TELEFONSAMTALE Partene er innforstått med at den annen Part tar opptak av eller har rett til å ta opptak av samtlige telefonsamtaler mellom Partene og aksepterer at disse opptakene kan brukes som bevismateriale i en eventuell tvist. 15 KONFIDENSIALITET Partene er forpliktet til, både under denne Rammeavtales virketid eller deretter over en periode på tre år, ikke å gi utenforstående informasjon som Partene har mottatt fra hverandre og som er å betrakte som forretningshemmeligheter, som for eksempel, men ikke begrenset til, innholdet i denne Rammeavtale, gjennomførte Avrop, sikkerhetsstillelse med mer. Dette gjelder likevel ikke slik informasjon som en Part er pliktig å gi etter lov eller til Registeransvarlig i anledning Avrop. 16 OVERDRAGELSE AV AVTALEN Denne Rammeavtalen og rettigheter og plikter etter denne kan ikke overdras eller pantsettes uten den andre Parts skriftlige samtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 17 ENDRINGER OG TILLEGG Endringer og tillegg til denne Rammeavtalen er kun gyldige dersom de er skriftlige og underskrevet av begge Parter. 18 MEDDELELSER Meddelelser etter denne Rammeavtalen skal være skriftlige og kan sendes med bud eller med rekommandert post til en Parts angitte adresse eller annen adresse som den Part som skal motta meddelelsen har gitt til den andre Part innen meldingen sendes, eller per telefaks til en Parts angitte adresse eller nummer /1 7

8 Meddelelsen anses å være kommet mottageren i hende: (i) Om den sendes med bud: Når den er overlevert til den adresse som er angitt, (ii) Når meddelelsen sendes per rekommandert post: ved kvitteringen, og (iii) Når meddelelsen er sendt per telefaks: Når meddelelsen faktisk er mottatt; likevel slik at dersom telefaksen er sendt etter normal kontortid anses den ikke som mottatt før påfølgende Bankdag. 19 GRUNNLAG FOR UNDERSKRIVING AV AVTALE Gjennom å underskrive denne avtale forsikrer Partene herved at de har rett til å inngå Rammeavtalen og at oppfyllelse av forpliktelsene i samsvar med disse vilkår ikke er i strid med lov, forskrifter, selskapsvedtekter, annen avtale eller forpliktelser. Partene er innforstått med at handel med derivatinstrumenter er forbundet med særskilt risiko. Partene bekrefter gjennom å underskrive denne Rammeavtalen at hvert Avrop skjer på grunnlag av Partenes selvstendige vurderinger av de til enhver tid gjeldende markedsforhold. 20 TVISTER Enhver tvist som springer ut av denne Rammeavtalen eller av Avrop etter denne Rammeavtalen mellom Partene skal avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Oslo etter de til enhver tid gjeldende regler i voldgiftsloven (LOV ). Denne avtale skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. * * * /1 8

Handel med elsertifikater

Handel med elsertifikater Handel med elsertifikater NVEs vindkraftseminar 2012 Advokat Bendik Christoffersen Handel med elsertifikater Elsertifikatregisteret Standardavtaler Konkursbeskyttelse Handelsplasser og clearing Pansettelse

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs.

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs. C.2 MARKET MAKER - AVTALE Mellom (verdipapirforetakets navn), heretter kalt MM, og Oslo Børs er det i dag inngått følgende avtale om at MM skal virke som Market Maker i samsvar med derivatregelverket og

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Særskilte vilkår for inngåelse av Derivatforretninger juridisk person

Særskilte vilkår for inngåelse av Derivatforretninger juridisk person Særskilte vilkår for inngåelse av Derivatforretninger juridisk person Gjeldende fra 15. november 2012 Danske Bank, Foretaksregisteret NO 977 074 MVA 1. Formål og omfang 1.1 Disse generelle vilkår ( Særskilte

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Komponistforening og NOPA

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

DERIVATREGLENE. Opsjonskontrakt med levering av underliggende instrument. Kurs i NOK pr underliggende aksje som angitt i seriebetegnelsen.

DERIVATREGLENE. Opsjonskontrakt med levering av underliggende instrument. Kurs i NOK pr underliggende aksje som angitt i seriebetegnelsen. A.3.1 AKSJEOPSJONER PRIMÆRNOTERT PÅ OSLO BØRS Opsjonstype Underliggende instrument Kontraktsstørrelse Innløsningskurs Opsjonspremie Opsjonskontrakt med levering av underliggende instrument. Amerikansk.

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 1. Definisjoner Alminnelige vilkår Avtale Dag Doka Kjøperen Salgsgjenstand Uke 2. Leveranse ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 skal bety disse alminnelige salgsvilkår. skal bety avtalen mellom Doka og

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER Totale kostnader og gebyrer ved å inngå en derivattransaksjon vil avhenge av bestemte elementer i transaksjonen. Imidlertid

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren)

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren) KONTRAKT NR.: Side 1 av 8 VEDLEGG 5 RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr. 974 760 746 (Kunden) og org.nr. (Leverandøren) Sted og dato: [Kundens navn her] [Leverandørens

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1.1 SPESIFIKASJON AV LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER 1.1.1 Leverandørens ansvar og kompetanse Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de formål, funksjoner

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r Gjeldende fra 31.01.2014 Disse vilkår for rapportering av derivathandler ( Vilkårene ) er gjeldende mellom deg ( Kunden ) og Danske

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 3.3 DEFINISJON AV HENTESTED KUN KONTRAKT B... 2 2 ENDRING PUNKT 3.4 DEFINISJON AV INNSAMLING KUN KONTRAKT B... 2 3 ENDRING

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene UTØVER BOSATT I UTLANDET «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I dette

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet)

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) og NAVN PÅ KRAFTLEVERANDØR (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) 1.

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP Følgende vilkår gjelder i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelsen for oppdrag utført av Advokatfirmaet CLP DA (CLP): [1] OPPDRAGET Oppdraget er

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer