Overvasshandtering i Norge: Historisk tilbakeblikk og status i dag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvasshandtering i Norge: Historisk tilbakeblikk og status i dag"

Transkript

1 Overvasshandtering i Norge: Historisk tilbakeblikk og status i dag KS kommunenettverk om klimatilpasning Sandvika, mars 2015 Kyrre Groven, Vestlandsforsking

2 1. Historisk tilbakeblikk Knossos, reist ca f.kr.

3 Endringar i handtering av overvatn Ei hydrologisk orientering av overvasshandteringa har vakse fram sidan 1980-talet Lokal fordrøying av regn / smeltevatn Både blågrøne og grå løysingar som supplement til tradisjonelle løysingar Store byar tok dei første plangrepa rundt 2005 Tilpassing til klimaendringar Korleis skal vi forstå denne utviklinga? COWI jensenstormwater.com

4 Historia til avløps- og overvasshandteringa i Bergen, Drivarar Utfordringar Kunnskap, haldningar Profesjonskamp Velstandsauke Tilgjengeleg teknologi Lovgjeving Gradvis prosess, men nokre viktige milepelar Kjelde: Byrkjeland, M. og M. Hammerborg (2005). Byens skjulte årer. Vann og avløp i Bergen gjennom 150 år. Bergen kommune

5 Før 1865: Delvis opne kloakkar Uhygieniske forhold Nedbør spylte rein gatene no og da Kolera-epidemiar i europeiske byar Med sunnhetsloven av 1860 fekk alle kommunar sin sunnhetskommisjon blogspot.com

6 : Lukka avløp fylt med avfall 1865: Sunnhetsforskriftene kravde lukka avløp i Bergen Avløpa kunne ikkje frakte fast avfall Halvparten av hushalda dumpa latrineavfall i gatene Gradvis utbygging av det offentlege kloakknettet

7 : Innsamling av latrineavfall 1881: Kommunal innsamling av latrineavfall i kagger (desse var i bruk fram til 1997) Avløpa reservert for gråvatn og overvatn Drakamp mellom byingeniør og stadsfysikus om innføring av vassklosett

8 : Vassklosett, kombinert system Legestanden vann slaget om innføring av WC Sementrør med høg sjølvreinsingskapasitet Spillvatn (kloakk) + overvatn = kombinert system

9 : Reinsing, separate system Kapasitetsproblem i kombinerte avløp gir overløp til vassdrag og sjø Aukande krav om avløpsreinsing Redusert reinseeffekt ved stor tilførsel av overvatn Separate overvassrøyr 1980-talet: Sandslifeltet

10 Etter 2005: Lokal overvasshandtering 2005: Krav om lokal overvasshandtering innført i nye retningsliner 2007: Krav om VArammeplan i alle reguleringsplanar innført i KPA (bestemmelser og retningslinjer)

11 Teknologiar 1. Kombinert system Eitt røyr som fører både spillvatn og overvatn Rasjonell løysing før reinseregimet vart innført: Overvatn fortynna ureiningar og heldt avløpet ope 2. Separat system Eige røyr for overvatn Frigjer kapasitet i avløpsnettet og hindrar overløp av uttynna kloakk i periodar med høg avrenning Kostbar oppgradering av infrastrukturen 3. Alternativt lukka system ( grå løysingar) Fordrøying i lukka magasin, unngår belastning av nettet nedstraums Krev lite plass, nyttig ved fortetting I ferd med å bli standard 4. Alternativt ope system ( blågrøne løysingar) Bruk av vegetasjon Både fordrøying og reinsing av overvatn (biofiltrering) Sakte adopsjon, eksperiment

12 Overvasshandtering har fått ein sentral plass i klimatilpassingsarbeidet

13 også i Bergen

14 LOH får klimapolitisk drahjelp Teknikkane som blir brukt i dagens klimatilpassing på VA-feltet har blitt utvikla gjennom lang tid, som svar på andre utfordringar Implementeringa har skote fart siste tiåret, hjelpt fram av fokuset på klimatilpassing Klimatilpassing som legitimeringsbasis for eit felt som lenge har strevd med å slå gjennom

15 Alternativ teknologi har vore kjent i fleire tiår Impulsar utanfrå US: Best Management Practices (BMP); Low Impact Development (LID) UK: Sustianable (Urban) Drainage System (SUDS) Norske pionerar VA-ingeniørutdanningane ved NTH (Sveinn Thorolfsson) og NLH (Oddvar Lindholm) 1982: Prosjektgruppe for urbanhydrologisk forsking i Bergen (PUB) Norsk Vann 1987: PUB studietur til Milton Keynes, UK

16 Tilnærmingar til handtering av spillvatn og overvatn Diskurs formål verkemiddel teknologival Sanitær Miljøvern Klima Trivsel Sjukdomskontroll Ureiningskontroll Klimatilpassing Bymiljøutvikling WC Tette avløp med høg kapasitet Hindre overløp Kloakkreinsing Reinse overvatn Førebygge flaum Regulere temp. Vatn som estetisk element Kontakt med vegetasjon og dyreliv Kombinert system Separat system Grå løysingar Blågrøne løysingar

17 2. Status i dag Foto: Bergen kommune

18 Kunnskapsbehov Endra tilnærming til overvasshandtering viktig del av klimatilpassingsarbeidet i norske kommunar Ingen systematisert oversikt over praksis i førebygging av overvassproblem eller status når det gjeld innføring av alternative teknikkar (LOH) Overvassutvalet nedsett våren 2014: Eigne undersøkingar er i gang Spørreundersøking utført av Vestlandsforsking hausten 2014

19 Spørreundersøking Sept./okt. 2014: Nettbasert spørreundersøking til overvassansvarleg i VAetaten i alle dei 428 kommunane i landet Ca. 30 spørsmål, av desse 7 fritekstfelt Svar frå 222 kommunar (svarprosent 52) Representerer 76% av innbyggarane i landet (3,7 mill.) Blant dei 10% folkerikaste kommunane var svarprosenten 81

20 Artikkel om delar av spørreundersøkinga Rapporterer fire av spørsmåla frå undersøkinga Ser på opplevd sårbarheit for overvassproblem og tilpassing for å handtere denne sårbarheita Groven, K. (2015). "Handtering av overvatn i norske kommunar: Ei undersøking om innføring av lokal overvasshandtering." Kart og plan 75(1): 8-23.

21

22

23

24

25 Nokre funn Sårbarheitsoppfatning 9% ikkje sårbare, 4% svært sårbare Kommunar > innb.: 11% svært sårbare Tilpassing 70% har i løpet av siste fem år stilt krav om utgreiing av overvatn i utbyggingsområdet, 1/3 gjer dette rutinemessig 1/3 brukar VA/sanitærreglement for å stimulere til LOH 3 av 4 kjenner LOH-anlegg i eigen kommune. Dei mest utbreidde LOH-tiltaka er representert i 4 av 10 kom. Dei mest proaktive Rutinemessig 3 av 5 krav: 16% 14% har innført bestemmingar/retningsliner til KPA (1/3 av dei 10% folkerikaste kommunane) Forklaringsvariablar Andel tette flater i største tettstad forklarer 16% av variasjonen Folketal forklarer 10% av variasjonen Skadehistorikk viser ingen signifikant samanheng med variasjonen

26

27 Opne vs. lukka LOH-løysingar REALITET: Lukka løysingar er standard VA-etaten vil ikkje pålegge utbyggar å etablere opne fordrøyingsløysingar Ved krav om maks. påslepp: Funksjonskrav, opp til utbyggar å velje løysing HALDNING: Opne løysingar er best Blågrøne løysingar er å foretrekke framfor grå for 7 av 9 eigenskapar 8 gongar fleir har gode erfaringar med opne anlegg vinters dag, enn dei som har hatt driftsproblem Pris er antagelig den største hindring fordi dette ofte er tiltak som faller under skattefinansiert sektor og da er det ofte økonomiske ressurser som mangler.

28 Motsetning mellom fortetting og klimatilpassing? Fortetting framtredande planstrategi sidan 1992 for å bremse tap av dyrkajord Andel tette flater i største tettstad varierer mellom 43% og 88% Bergen 68%, Trondheim 69%, Oslo og Stavanger 75% Fortetting vil måtte påverke tilpassingskapasiteten: Set omsynet til trygg overvasshandtering grenser for kor langt sentraliseringa kan gå? Relativt små areal skal til for å oppnå god fordrøyingsgevinst (Lindholm 2014) Fullstendig fordrøying ikkje eit mål: Høg klimafaktor blir kostbart 3-leddsstrategi med infiltrering-fordrøying-sikre flaumvegar Kjelde: Lindholm, O. (2014): Investere millioner på overflaten, eller grave dem ned. Seminar 6. nov 2014, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

29 Kjelde: Oddvar Lindholm, NMBU

30 Barrierer for blågrøne løysingar Dersom LOH-teknologien er tilstrekkelig også i eit fortettingsperspektiv, kva er det da som er problemet? Plasskrevjande anlegg blir nedprioritert ved høge tomteprisar Utbyggarinteresser med politisk gjennomslagskraft Funksjonskrav; det er opp til utbyggar å velje løysing Økonomi Frykt for drifts- og vedlikehaldsproblem Mangelfull dokumentasjon av fordrøyingseffekt

31 Framtida for blågrøne løysingar i overvasshandteringa Miljødiskursen Biofiltrering må til for å møte krav om vasskvalitet Berekraftig overvasshandtering må omfatte blågrøne løysingar Klimadiskursen Dersom vi får vesentleg høgare sommartemperaturar, vil blågrøn infrastruktur bidra til å motverke overoppheiting av byar (heat island effect)

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 Sagatun silanlegg UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 SAKSHANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Klimatilpassing i kommunane

Klimatilpassing i kommunane Klimatilpassing i kommunane Eksempel på tiltak for å gjera kommunen meir robust mot klimaendringar. Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune VA-etaten Solstrand 25.10.13 MSekse 1 Definisjon: Tilpassing

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen...

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen... Kommunedelplan avløp, 2006 2014. Side 1 av 29 1 INNLEIING, BAKGRUNN....2 2 RAMMEVILKÅR....3 2.1 Kommuneplanen med arealdel....3 2.2 Kommunehelselova og Smittevernlova....3 2.3 Gjeldande utsleppsløyve for

Detaljer

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Vestlandsforskingsrapport nr. 6/2008 Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Kyrre Groven, Erling Holden, Carlo Aall, Hanna Nyborg Storm, Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030. Sakshandsamar, innvalstelefon Torgeir Flo, 55 57 21 46 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 26.02.2014 Vår referanse 2008/9318 421.2 Dykkar referanse 14/12299 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling Dato: 10.november 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling ESOR SARK-558-200811652-16 Hva saken gjelder:

Detaljer

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 NOU Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane Noregs offentlege utgreiingar 2010 Seriens

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Hovudplan for avløp og vassmiljø

Hovudplan for avløp og vassmiljø Gol kommune Hovudplan for avløp og vassmiljø 2014 2023 Vedteke av Gol kommunestyre 16.12.2014 Innhald Innhald i hovudplan for avløp og vassmiljø Del 1: Samandrag Kortfatta samandrag av innhaldet i hovudrapporten,

Detaljer

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune Energi- og klimaplan Vaksdal kommune 2011-2015 Vedteken i kommunestyret 26.9.2011 1 FØREORD Energi- og klimaplan for Vaksdal kommune har status som kommunedelplan, og inngår som ein del av kommunen si

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

handlingsprogram for Samferdsel

handlingsprogram for Samferdsel Fylkesplan 2013-2016 HANDLINGSPLAN 2013-2022 handlingsprogram for Samferdsel 2013 Vi vågar litt meir! U 27/13 1. HANDLINGSPLAN SAMFERDSEL 2013-2022... 3 1.1 Det regionale plansystemet... 3 1.2. Gjennomføring

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

INNLEIING... 2. Utslepp frå deponi og andre prosessar...15. Stasjonær forbrenning utslepp frå anna næring og private hushald...14

INNLEIING... 2. Utslepp frå deponi og andre prosessar...15. Stasjonær forbrenning utslepp frå anna næring og private hushald...14 - INNHALD. INNLEIING..... Om planarbeidet...... Mandat og føringar for arbeidet...... Komiteen si tolking av mandatet.....3. Arbeidet i komiteen.....4. Planstatus...3......3..4. 3. NASJONALE OG REGIONALE

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet.

FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet. Årsrapport 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet. SIDE 15 BILDØYVATNET VASSVERK SIDE 16 SOLSVIK VASSVERK SIDE 22

Detaljer

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord Vestlandsforsking-rapport nr. 14/2012 Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord - Evaluering av elektronisk verktøy til kommunikasjon mellom lærarar, elevar og foreldre i Nordfjordskulane Øyvind Heimset

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Forord I følgje forskrift om energiutgreiing utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 Forord St.prp. nr. 1 (2006-2007) frå består av 4 delar: Del I presenterer hovudutfordringane

Detaljer

Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar?

Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Møte med NIFS-prosjektet, Oslo, 05.11.2014 Halvor Dannevig, Carlo Aall og Kyrre

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer