Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk"

Transkript

1 Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk

2 Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta å auke med 14 prosent kvart tiår, medan matproduksjonen er venta å auke med berre 2 prosent på grunn av klimaendringane (FNs klimapanel). Jordvern bør difor vere overordna i all framtidig arealforvalting. Torer vi i ein slik situasjon å byggje ned meir matjord i Noreg? Vern av matjorda er nødvendig på grunn av eigen tilgang på mat og fordi vi har eit etisk ansvar for å bidra til verdas matforsyning. Matjorda og areala er grunnlaget for matproduksjonen. Gardane må vere tilpassa korleis Noreg ser ut. Ein variert bruksstruktur med mindre, mellomstore og større bruk gir betre tilpassing og utnytting av jorda. Vi treng difor ein eigedomsstruktur som legg opp til drift i heile landet. Dagens familiejordbruk er godt eigna, med spesialkunnskap om dei små skifta som Noreg har. Konsesjonslova skal sikre at norsk matjord blir brukt til å produsere mat. Og konsesjonslova sikrar både familiejordbruket og ein fornuftig eigedomsstruktur og dermed også norsk matproduksjon. Kun tre prosent av arealet i Noreg kan nyttast til matproduksjon. Vegutbyggjing kostar mykje matjord. Her blir E18 i Hobøl, Østfold bygd. Landskapet er fotografert i 2012 og Matjorda i Noreg blir bygd ned I Noreg er berre tre prosent av arealet matjord. I Danmark er rundt 60 prosent av arealet dyrkbar mark. Noreg har i dag ca 10 millionar dekar dyrka mark. Sidan 1945 har det forsvunne matjord tilsvarande 1 million villatomter. I 2014 vart det omdisponert 5300 dekar dyrka mark, det lågaste på fleire år. Regjeringa tilrår å vidareføre eit mål om at mindre enn 6000 dekar blir omdisponert. Norges Bondelag meiner målet må halverast. Nedbygd jord er tapt for alltid. Når matjord blir teken til andre formål, må minst det dobbelte nydyrkast. God matjord kan ikkje bli fullverdig erstatta (Bioforsk). Størstedelen av dyrkamarka og den beste jorda ligg i dei mest sentrale områda i landet med størst press på nedbygging til fordel for bustad, veg og handel. Dette er areala som er godt eigna til grønsaker, poteter eller kornproduksjon. I dag står 20 kommunar i pressområde for ca ein tredjedel av omdisponeringa. Ein fjerdedel av matjorda i dei 30 største bykommunane er bygd ned. Bustad og samferdsleanlegg står for ca to tredeler av samla omdisponering (Kjelde: Norges Bondelag/Asplan Viak).

3 Gode døme For å leggje til rette for auka folkevekst kan kommunane byggje høgare og tettare, og utnytte tettstader og knutepunkt som allereie finst. Alternativa som tek minst matjord må prioriterast. Dette er ikkje fortetting Dette er fortetting Kommunepolitikarar kan bidra til jordvern Jordvern handlar om haldningar. Matjord er ein knapp ressurs som ikkje kan fornyast. Å sikre matproduksjon for framtida er eit minst like viktig samfunnsomsyn som bustad, forretningsog vegutbygging. Kommunepolitikarane avgjer bruken av areala gjennom kommune- og reguleringsplanar. Norges Bondelag tilrår politikarane følgjande: Sikre at matjord blir brukt til matproduksjon. Ikkje la jordvernet vike i arealplansaker. Jordvern er nasjonal mattrygging til dagens og komande generasjonar. Pass på at det som er avsett til matproduksjon ikkje blir omdisponert til andre formål som veg eller bustad. Få jordvern tidleg inn i prosessen når kommuneog reguleringsplanar blir utarbeidde. Velje andre stader å byggje, det finst alltid eit alternativ! Tenk alternativ når det gjeld plassering av vegar, bustader og anna utbygging. Tenk fortetting. Vekst innanfor dei grøne grensene må skje gjennom fortetting. Bygg kunnskap om kor viktig matproduksjonen er i din kommune. Før og etter utbyggjing av Moerfeltet i Ås, Akershus. Dette er eit dårleg døme der bustadfeltet veks utover matjorda, i staden for å byggje i skogen bak. I Ås har sentrumsbusetnaden blitt fornya på ein god måte som fortettar og utnyttar areala.

4 Politikarar avgjer eigedomspolitikken lokalt Eigedomspolitikk kven skal eige areala og kva skal dei brukast til? Bondefamilien deltek i bygdesamfunnet på mange vis, og driv med ulike yrke og verksemder i tillegg til matproduksjonen. Det bidreg til robuste lokalsamfunn, eit meir ope landbruk og eit meir livskraftig næringsliv i distrikta. Slik blir det i samfunnet si interesse å leggje til rette for eit familielandbruk, basert på personleg eigarskap til jorda. Lokalt eigarskap til ressursane må sikrast, slik at verdiskaping basert på natur- og kulturressursar gir inntekter og næringsutvikling lokalt. Vi har eit eigedomslovverk for landbrukseigedommar som skal sørgje for at: Arealressursane blir forvalta til samfunnet sitt beste; matjord, miljø og kulturlandskap skal ivaretakast for alle. Vi har eit mangfald av gardar, alt etter naturgitte føresetnader. Omsetning og sal av eigedommar blir regulert for å verne areala vi brukar til matproduksjon. Regjeringa vil oppheve konsesjonslova. Ni av ti kommunar vil halde på den. Det same vil Norges Bondelag. Kommunane seier i sine høyringsuttaler til regjeringas forslag at: Dei opplever at lova fungerer. Lova er eit godt verkemiddel for å verne om matjorda. Bortfall vil ha negative konsekvensar for busetjing og matproduksjon. Lova gir moglegheit for å drive aktiv areal- og næringspolitikk. Norges Bondelag vil Halde på konsesjonslova med bu- og driveplikt. Halde på priskontrollen. Halde på driveplikta. Dei formelle verkemidla for å ivareta matproduksjonen lokalt er fleire; jordlov, delingsforbod, plan- og bygningslov, konsesjonslov med priskontroll og bu- og driveplikt. Det er forvaltinga og politikarane lokalt og på fylkesnivå som praktiserer regelverket. Dei avgjer i stor grad eigedomsutviklinga i Noreg. Kommunepolitikarane må sørgje for å handheve konsesjonslova etter intensjonen. Matjorda må få effektivt vern, både bu- og driveplikt sikrar busetjing og lys i vindauga i bygde-noreg. Ein aktiv priskontroll bidreg til rekruttering til gardsdrift og at landbrukseigedom kan kjøpast til prisar som gjer det mogleg å drive langsiktig. Betringar i skattlegging ved sal av landbrukseigedommar bidreg til betre bruksstruktur og arrondering. Enklare reglar ved sal til naboeigedommar gjer at fleire sel jord som blir leigd ut, og at vi får betre eigedomsutvikling i landbruket.

5 NORGES BONDELAG Pb Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 c. Tlf: E-post: Bilete: Oskar Puschmann NIBIO, Jørgen Skaug, Mats Olsen, Svein Skøien, Norges Bondelag Design: Teft Trykk: RK Grafisk Juli 2015 ISBN:

Landbruket får Telemark til å gro!

Landbruket får Telemark til å gro! Landbruket får Telemark til å gro! Foto: Nils-Ole Lien Foto: Marta Kjøllesdal Foto: Morten Rogn Om Telemark Bondelag Telemark Bondelag er bøndene sin største fag- og næringspolitiske organisasjon i fylket.

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 7 1 Oversikt over budsjettframlegget på programområde

Detaljer

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Arild Bustnes, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Det nærmar seg jordbruksforhandlingar.

Detaljer

Forvaltningsreform og flytting av Fylkesmannens miljøvernavdeling til nytt regionnivå

Forvaltningsreform og flytting av Fylkesmannens miljøvernavdeling til nytt regionnivå Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) Den Norske Turistforening Norges Naturvernforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund WWF-Norge Boks 7 Sentrum, 0101 OSLO Kommunal- og regionaldepartementet Boks 8112

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 LANGSIKTIG FORVALTING SAMFUNNET BLIR BYGT NEDANFRÅ DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN DELING AV SAMFUNNSGODE TA HEILE NOREG I BRUK 4 4 5 5 5 2. LANGSIKTIG FORVALTING

Detaljer

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030. Sakshandsamar, innvalstelefon Torgeir Flo, 55 57 21 46 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 26.02.2014 Vår referanse 2008/9318 421.2 Dykkar referanse 14/12299 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR 1.0 Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal byggja framtida på vår nasjonale arv og vårt demokratiske styresett,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Folkestyre og rettferd for alle

Folkestyre og rettferd for alle Folkestyre og rettferd for alle SV er eit sosialistisk parti og det skal speglast att i alt arbeide vi vil gjere i Sogn og Fjordane dei komande åra. Sogn og Fjordane SV er for deg som set miljø, likskap,

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015 Energi og klimaplan for Hemsedal kommune Kommunedelplan 2012 2015 Vedteken av Kommunestyret 19.01.2012 1. Samandrag... 4 2. Innleiing... 4 2.1 Bakgrunn for arbeidet og nosituasjon... 4 2.2.1 Organisering

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

Bioenergi i Innlandet

Bioenergi i Innlandet Bioenergi i Innlandet - Den vanskelege utviklinga Av: Jostein Farestveit Masteroppgåve i Innovasjon og næringsutvikling. Avdeling for samfunnsvitskap, Høgskulen i Lillehammer. Hausten 2011 Forord Denne

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innhald Brosjyrer Blad Klistremerker Hefter SERVICE Vi utfører det meste innen grafiske tjenester. Vår førtrykksavdeling er behjelperlig med å utforme trykksakene

Detaljer