Usikkerheit om klimaendringar i bygg- og VA-sektoren. Usikkerheit og klimatilpassing Seminar i Bergen, 24. okt Kyrre Groven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Usikkerheit om klimaendringar i bygg- og VA-sektoren. Usikkerheit og klimatilpassing Seminar i Bergen, 24. okt. 2012 Kyrre Groven"

Transkript

1 Usikkerheit om klimaendringar i bygg- og VA-sektoren Usikkerheit og klimatilpassing Seminar i Bergen, 24. okt Kyrre Groven

2 Bakgrunn Buildings and infrastructure Vulnerability and adaptive capacity to climate change (BIVUAC) NFR-prosjekt SINTEF Byggforsk i samarbeid med Vestlandsforsking Arbeidspakke 4: PhD om planlegging og usikkerheit Erfaringar frå to avslutta prosjekt: NORADAPT (Cicero, VF) KS infrastruktur (VF, Bjerknessenteret, SINTEF)

3 Kapasitetsproblem i avløpsnettet Urbanisering: Tette overflater, lukka avløp og innsnevra flaumvegar Klimaendringar: Auka nedbør, nedbørsintensitet og smelting

4 Predict-then-act (1): Dimensjonering av avløp basert på nedbørsframskriving IVF-kurver (intensitet, varigheit, frekvens) Grunnlag for dimensjonering av avløp Basert på historiske måleseriar Ønske om differensierte IVF-kurver Store investeringar og lang levetid dimensjonering må ta omsyn til klimaendring VA-etaten i Bergen: Behov for framskriving og geografisk differensiering BCCR-prosjektet WestPrecip Krev framskriving av intense nedbørsperiodar ned til 10 min. varigheit. Framskrivingane i dag har typisk tidsoppløysing på 6 timar. Høg tidsoppløysing for mindre geografiske område er i prinsippet mogleg, men ressurskrevande. Krev at det blir tatt omsyn til før ein startar simuleringa. Vil ha avgrensa verdi pga manglande historiske måleseriar

5 Predict-then-act (2) Grovare modellar / overslag over nedbørsauke Modellar basert på GCM/RCM og historiske seriar (Arnbjerg- Nielsen 2012) Grove estimat: design intensities in Denmark are likely to be increased by 10-50% within the next 100 years Stor uvisse: it is questionable if it is possible to establish formal and quantifiable uncertainty estimate changes of high resolution precipitation variables even at the RCM scale Skjønnsmessige overslag Stavanger: + 20 %, Bergen:? Kompromiss Unngår handlingslamming, beslutningsgrunnlag for vedtak her og no, men med fare for feilinvestering Er dette i realiteten guess then act? Står vi overfor reduserbar usikkerheit eller usikkerheit vi må tilpasse oss?

6 Utsikter til meir presise framskrivingar av ekstremnedbør? Benestad et al Universell formel for å rekne ut ekstremnedbør i fortid og framtid basert på data om kor mykje nedbør som fell i gjennomsnitt for ein typisk regnvêrsdag, tal nedbørdøgn, avstand frå kysten og høgd over havet Avgrensa verdi for dette formålet? Må rekne med at skinaden mellom historisk klima (måleseriar) og framtidig klima vil auke pga klimaendringar; det vil gjere framskrivingar med lang tidshorisont meir usikre Manglar i stor grad historiske data med høg nok tidsoppløysing (modellen er enno berre prøvd ut for døgnnedbør) Håp likevel? Modellen kan evt nyttast til å konstruere proxy historiske data Vil tidlegast kunne kome til nytte i AR6 (om 7 år)

7 Reflect-then-act: Klimatilpassing gjennom lokal overvasshandtering Utforming av overvasshandtering viktigare for avrenningsforhold enn nedbørsendringar Eit naturområde som blir urbanisert får like stor årsavrenning, men intensiteten blir kanskje femdobla (kjelde: Ivar Kalland, VA-etaten, Bergen kommune) Om nedbørsintensiteten aukar 10, 20 eller 30% pga klimaendringar blir marginalt i samanlikning med val av modell for overvasshandtering Hydrologisk orientert arealplanlegging som alternativ til oppdimensjonering av leidningsnett, særlig ved utbygging av nye område

8 Bergen pionerkommune på lokal overvasshandtering Bergen er første (og hittil einaste?) norske kommune med bestemmingar i kommuneplanen om at lokal overvasshandtering skal bli utgreidd i alle plansaker (Bergen kommune 2008:142)

9 Paradigmeskifte i VA-systemet Tradisjonell overvasshandtering Prinsipp for avrenning Føre vatn raskt vekk frå nedbørsfeltet Avløpssystem Lukka Opne Lokal overvasshandtering Halde vatn igjen i nedbørsfeltet; naturlig infiltrasjon, fordrøying Flaumvegar Handtering av kloakk/gråvant/reint vatn Vasskvalitet, biologisk mangfald Fjerna/redusert kapasitet Felles Sterkt redusert Oppretthalde Separat Delvis oppretthalde

10 Klimatilpassingsstrategiar i bygg/va-sektoren i UK Tyndall Centre: Business and Climate Change: Measuring and Enhancing Adaptive Capacity (Hertin et al. 2003; Berkhout et al. 2006) Haldningar til og tilpassingshandlingar (adaptive behaviour) hos fem entreprenørfirma og fire vassverk. Identifiserte fire tilpassingsstrategiar: Wait and see: Basert på skepsis eller usikkerheit knytt til mulige effektar av klimaendring og fordelar ved tilpassing Risk assessment and options appraisal: Førebur tilpassing av eigne rutinar Bearing and managing risks: Stole på eigne ressursar og evne til å handtere utfordringane Sharing and shifting risks: Prøve å eksternalisere risiko gjennom forsikring og samarbeid Fleste byggfirma i kategorien vent og sjå, vassverka meir proaktive

11 Mine problemstillingar Korleis blir klimaendringar forstått og handtert av VA-sektoren? Jf. Tyndall-studien Korleis blir klimausikkerheit forstått og handtert av VA-sektoren? Dimensjonane location, level og nature Predict then act vs. Reflect then act Representerer klimaendringar nye utfordringar for VA-sektoren? Frå risiko til usikkerheit? Meir av det same?

12 Undersøkingsopplegg Spørreundersøking retta mot VA-etaten i alle norske kommunar Haldningar til klimaendringar Tiltak for tilpassing til klimaendringar Status for innføring av lokal overvasshandtering Usikkerheit ved klimaendringar som barriere for tilpassing Casestudiar i Fredrikstad, Oslo og Bergen Sårbarheit i VA-infrastrukturen i tilknytning til bygg Djupare inn i usikkerheitsvurderingar enn i surveyen Fleire aktørgrupper Entreprenør, konsulentfirma, VA-etat, plan- og byggesak, byggeigar Fokusgruppe- og djupneintervju med nøkkelaktørar

13 Usikkerheitstypologien brukt på VA-sektoren Level of uncertainty Location of uncertainty Climate Nature Society Total or recognized ignorance Model uncertainty Benestad et al. 2012? Nedbørsflaum i små vassdrag Scale uncertainty Data uncertainty Auka dimensjon på avløpsrør Flaum i store vassdrag Lokal overvasshandtering

14 Ulike måtar å kommunisere uvisse på Tidlegare versjon med framheving av gjennomsnittsverdi Aall et al., 2011: 36

15 Presisering av usikkerheit ved klimamodellane Separate kart for årstidene Likeverdig presentasjon av låge, middels og høge scenario

16 Miles & Richter Tala gjeld nedbørsregion 5 Sunnhordland/Ryfylke

17 Klimasårbarheit (1): Rôte-risiko Temperatur viktigaste drivar; Val av klimamodell er ikkje så avgjerande (?) Kvande et al., 2012:39

18 Klimasårbarheit (2): Våt vinternedbør Sårbarheit blir bestemt av nedbørsmønster; Bruk av berre éin klimamodell blir problematisk Kvande et al. 2012:44

19 Referansar Aall (red.), C., Groven, K., Heiberg, E., Øyen, C.F., Hafskjold, L.S., Miles, M., Husabø, I. & Gjerde, O., Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Sluttrapport. Sogndal/Bergen/Oslo/Trondheim. Arnbjerg-Nielsen, K., Quantification of climate change effects on extreme precipitation used for high resolution hydrologic design. Urban Water Journal, 9, Benestad, R.E., Nychka, D. & Mearns, L.O., Spatially and temporally consistent prediction of heavy precipitation from mean values. Nature Clim. Change, advance online publication. (http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/abs/nclimate1497.html#supplementary-information) Bergen kommune, Kommuneplanens arealdel (2025). Planrapport med bestemmelser og retningslinjer. 28. april Bergen. Berkhout, F., Hertin, J. & Gann, D.M., Learning to adapt: Organisational adaptation to climate change impacts. Climatic Change, 78, Hertin, J., Berkhout, F., Gann, D.M. & Barlow, J., Climate change and the UK house building sector: perceptions, impacts and adaptive capacity. Building Research and Information, 31, Kvande, T., Almås, A.J., McInnes, H. & Hygen, H.O., Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge. Oslo. Miles, M., Richter, K. (2010): Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 2: Klimaanalyse. Bergen: Bjerknessenteret. (http:///filearchive/rks-klimaanalysen-del2.pdf).

Overvasshandtering i Norge: Historisk tilbakeblikk og status i dag

Overvasshandtering i Norge: Historisk tilbakeblikk og status i dag Overvasshandtering i Norge: Historisk tilbakeblikk og status i dag KS kommunenettverk om klimatilpasning Sandvika, 16.-17. mars 2015 Kyrre Groven, Vestlandsforsking 1. Historisk tilbakeblikk Knossos, reist

Detaljer

Sårbarheit og tilpassing til klimaendringar med sideblikk på nasjonalparkforvaltninga

Sårbarheit og tilpassing til klimaendringar med sideblikk på nasjonalparkforvaltninga Sårbarheit og tilpassing til klimaendringar med sideblikk på nasjonalparkforvaltninga Foredrag på DNs samling for nasjonalparksentra, Norsk Bremuseum, Fjærland, 8. september 2008 Kyrre Groven, Vestlandsforsking

Detaljer

Analyse av forventede klimaendringer i Nordland

Analyse av forventede klimaendringer i Nordland NF-rapport nr. 7/2010 Analyse av forventede klimaendringer i Nordland 20 15 Linda Innbjør Ingrid Kvalvik 10 5 ANALYSE AV FORVENTEDE KLIMAENDRINGER I NORDLAND av Linda Innbjør (Cicero) Ingrid Kvalvik (Nordlandsforskning)

Detaljer

Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar?

Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Møte med NIFS-prosjektet, Oslo, 05.11.2014 Halvor Dannevig, Carlo Aall og Kyrre

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 NOU Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane Noregs offentlege utgreiingar 2010 Seriens

Detaljer

Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking

Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking Naturskadehendingar korleis bruker vi tidlegere hendingar til å planlegge for betre tilpassing til framtidige hendingar? Presentasjon på seminaret «Klimatilpasning i kommuneplanleggingen, hvordan gjøres

Detaljer

Klimatilpassing i kommunane

Klimatilpassing i kommunane Klimatilpassing i kommunane Eksempel på tiltak for å gjera kommunen meir robust mot klimaendringar. Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune VA-etaten Solstrand 25.10.13 MSekse 1 Definisjon: Tilpassing

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

Mengdemålingar på avløpsnett og avløpsmodell

Mengdemålingar på avløpsnett og avløpsmodell Stord Vatn og Avlaup KF Bilag 2, KDP avløp og vassmiljø, Mengdemåling på avløpsnettet Mengdemålingar på avløpsnett og avløpsmodell Grunnlag for dimensjonering av reinseanlegg Delutgreiing til kommunedelplan

Detaljer

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn CI CIENS-rapport 1-2011 Foto: Crestock Tittel: Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Forfattere:

Detaljer

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

Professor Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking. Dagens næringsliv, Berit Roald

Professor Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking. Dagens næringsliv, Berit Roald Kan vi forsikre oss mot klimaproblemene? Innledning på seminaret «Villere og våtere vær - hvem tar ansvaret?» arrangert av Den norske Forsikringsforening Oslo, 30 oktober 2013, KS Agenda Møtesenter Professor

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 2/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner

Detaljer

Hva er klimautfordringene?

Hva er klimautfordringene? Vestlandsforskingsnotat nr. 8/2014 Hva er klimautfordringene? Utfordringsdokument til bruk i det lokale klimatilpasningsarbeidet i Sogn og Fjordane Halvor Dannevig, Carlo Aall, Eli Heiberg Carlo Aall Vestlandsforsking,

Detaljer

Teknologiforum 2014. Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2

Teknologiforum 2014. Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2 NTVA Teknologiforum 2014 Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2 Teknisk naturvitenskapelig kunnskap i samfunnssikkerhetsarbeid Kvikkleireskred ved Malvik i Sør-Trøndelag

Detaljer

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Vestlandsforskingsrapport nr. 6/2008 Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Kyrre Groven, Erling Holden, Carlo Aall, Hanna Nyborg Storm, Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851

Detaljer

Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner

Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner Prosjektleder Ilan Kelman, CICERO CIENS-rapport 4-2011 2 Bioforsk CICERO (Senter for klimaforskning) NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning)

Detaljer

Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Vestlandsforskingsnotat nr. 5/2009 Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringens strategiske forum

Detaljer

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

Rapport. KlimaROS. Metodiske tilnærminger og eksempelstudier. Forfatter Jørn Vatn, Professor NTNU. SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet 2011-03-11

Rapport. KlimaROS. Metodiske tilnærminger og eksempelstudier. Forfatter Jørn Vatn, Professor NTNU. SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet 2011-03-11 SINTEF A17703 - Åpen Rapport KlimaROS Metodiske tilnærminger og eksempelstudier Forfatter Jørn Vatn, Professor NTNU SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet 2011-03-11 SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet

Detaljer

Klima og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge

Klima og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Åpen Rapport Klimaogsårbarhetsanalyse forbygningerinorge Snølastogvåtvinternedbør Forfatter(e) ToreKvande(SINTEF) HelgaThereseTilleyTajetogHansOlavHygen(MeteorologiskInstitutt) SINTEFByggforsk AdminKunnskapsformidling

Detaljer

Veiledning om klilmatilpasning

Veiledning om klilmatilpasning Vestlandsforsking-notat nr. 1/2009 Veiledning om klilmatilpasning Hvordan kan KS møte kunnskaps- og veiledningsbehovet i kommuner og fylkeskommuner på området klimatilpasning? En utredning laget av Vestlandsforsking

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

Korleis kan klimaframtida bli for Sogn og Fjordane?

Korleis kan klimaframtida bli for Sogn og Fjordane? Korleis kan klimaframtida bli for Sogn og Fjordane? Carlo Aall Vestlandsforsking Disposisjon Den offisielle klimahistoria Kva vi enno ikkje veit Den alternative historia og konklusjonen blir? Hovudbodskapen

Detaljer