Møtereferat Instituttledermøte ved DMF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat Instituttledermøte ved DMF"

Transkript

1 1 av 5 Det medisinske fakultet /302 Møtereferat Instituttledermøte ved DMF Til stede: Stig A. Slørdahl, Helge Klungland, Svanhild Schønberg, Olav Haraldseth, Ursula Sonnewald, Hilde Grimstad, Hans Krokan, Øyvind Ellingsen, Vibeke Videm, FTR-1 Kristin Sandal Berg, Arild Skaug Hansen, Judith Rødsten Forfall: Kopi til: Are Holen, Edvard Moser Seksjonssjefer ved administrasjonen, kontorsjefer ved instituttene Gjelder: Instituttledermøte ved DMF Møtetid: Onsdag 25. mars 2009 kl Møtested: MTM4, 2 etg. adm.glassrommet Referent Arild Skaug Hansen Sak Tema Ansvarlig 1. Instituttenes tid LBK: Nytt budsjetteringssystem implementert med hjalp av controller. Flere institutter benytter dette og samtlige bør få tilbud om tilsvarende omlegging. Økonomiseksjonen vurderer hvilket enhetlig budsjetteringssystem som skal benyttes. Behov for en prosedyre knyttet til bruk og utlån av bilder og film av donerte organer; alle slike henvendelser skal kanaliseres via instituttleder eller kontorsjef. Kommunikasjonsleder utarbeider forslag til rutiner i samarbeid med instituttleder. Hilde Woll Anne Steenstrup- Duch ISM: Etterlyser høring på forskrifter til Helseforskningsloven. Høringen er sendt instituttene i ephorte samme dag. Arbeider med betenkning for 20% stilling ved instituttet i kombinasjon med hovedstilling for de regionale forskningsetiske komiteer for Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Konsulent Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 5 medisin og helsefag. Stillingen finansieres av REK. Etterlyser løsning på administrativ ressurs til master i klinisk helsevitenskap, slik det var forutsatt ved opprettelsen. Instituttet må vurdere egenfinansiering og vil i samarbeid med Studieseksjonen vurdere ulike mulige løsninger. Inst.leder følger opp initiativ om inngåelse av intensjonsavtale vedr. etablering av nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Involverer også SVT-fakultetet. Hilde Grimstad Tore Romundstad INM: Understreker viktigheten av rask avklaring i spørsmålet rundt NTNUs rolle i FOR-saken fra forrige møte. Fakultetet følger opp ved seksjonssjef ITIN. Etterspør praksis ved andre institutt mht vurderingsprosess for utlyste universitetsstipend. Samtlige institutt skal rangere egne søknader og oversende disse til prodekanus forskning. Informasjon om vurderingsprosessen er sendt kontorsjefer og prosjektansvarlige ved instituttene via e-post 20. mars. Judith Rødsten IKM: Minst to stipendiater er positive til å bidra under Forskningstorget og forutgående planleggingsmøte. Instituttets LP har avdekket flere uoverensstemmelser mht budsjett og fakturering mellom instituttnivå og fakultetsnivå. Flere prosjekter krever opprydding og prosessen er i gang. ISB: Arbeidsgruppe ved instituttet har utarbeidet en rapport som diskuterer muligheter for å styrke klinisk forskning i forbindelse med innflytting i Fase 2. Rapporten legges fram i et senere instituttledermøte. Fagmiljøer ønsker å undersøke fakultetets mulighet til å delfinansiere CT-utstyr til FOR. Dekanus anser dette som utstyr til klinisk virksomhet og derfor ikke aktuelt for fakultetet å delfinansiere. Mye engasjement rundt ledelsesmodeller og organisering ved instituttet. Etterspør videre prosess for faggruppeorganiseringen. I lys av Fakultetsrådets kommentarer vil denne prosessen gå ut til behandling i faggruppene og diskusjonen igangsettes i instituttenes organer allerede nå. Struktur og organisering må være på plass til 1. august. Dekanus sender ut et bakgrunnsnotat som gir utgangspunkt for videre diskusjon på institutt- og faggruppenivå. Saken tas opp til diskusjon i møte 21. april. Øyvind Ellingsen Kari Håland

3 3 av 5 MI Lab: Etterspør praksis og retningslinjer for avlønning av post doktorer. I stedet for å angi hele lønnsspennet i utlysning bør fakultetet avgrense dette til en reell ramme på 6-7 trinn der en individuell vurdering av kvalifikasjoner og prosjektets karakter legges til grunn for lønnsplassering. Avlønning av post doktorer bør også ses i sammenheng med en helhetlig lønnspolitikk for hele fakultetet. Post doktor avlønning spesielt og fakultetets lønnspolitikk generelt forberedes av Personalseksjonen og tas opp som sak i et senere møte. Liv Unhjem 2. FTR -representantens / studentenes tid Ingen saker. 3. Fakultetsledelsens tid Prodekanus forskning orienterte om at det kun er fakultetene i Tromsø og Trondheim som har lyst ut sommerstipend til medisinstudentene og som dermed vil få tildelt 2-3 sommerstipend fra Dnlf. Instituttlederne melder inn to nestledere til å delta i vurdering av innkomne søknader. Seksjonssjef Studieseksjonen delte ut pretrykk av Retningslinjer for eksamen og regler for obligatorisk undervisning. Det er ønskelig med innspill fra instituttlederne innen 15. april, før endelig trykking. Dekanus viste til bestilling via e-post vedrørende kvalitetssikring og gjennomgang av forslag til mandat for fagansvarlige for undervisningselementer i medisinstudiet. Instituttlederne gir tilbakemelding til prodekanus medisinstudiet innen 15. april på faginndeling av undervisningselementene, samt innspill til mandatet. Det gis ikke innspill på personer i denne omgang. Saken tas opp igjen i neste møte. Mandatet revideres i forkant for også å omfatte målsetting om integrering på tvers av instituttene, samt at det klart må skille mellom begrepene faggruppe og fagmiljø. Are Holen 4. Kursuka 2009 Johanne Marie Iversen, Kelly McCammon, Kristin Haugen Gladsø og Signe Ekeland orienterte om planer for Kursuka 2009 og delte ut blomster til LBK som var det instituttet som bidro med flest kurs i Finansiering av NTNU-stipendiatene Dekanus orienterte om grunnlaget for NTNUs stipendiatsatser etter

4 4 av 5 avklaring fra Økonomiavdelingen. Lav finansiering kombinert med høye lønnskostnader og driftskostnader reiser et prinsipielt spørsmål om hvordan instituttene skal forholde seg til underfinansierte stipend generelt. I utgangspunktet er det instituttenes ansvar å vurdere økonomien i tildelte stipend. Ideelt sett bør en proaktiv LP-funksjon kunne bidra til å avdekke underfinansiering allerede i søknadsfasen og evt. kunne korrigere for dette. Videre kan fakultetet vurdere om det skal holdes tilbake subsidieringsmidler til underfinansierte stipend, men dette vil i så fall redusere instituttenes budsjetter tilsvarende. Mht universitetsstipendene er det ikke ønskelig eller mulig å bruke ett eller flere stipend til å fullfinansiere de øvrige. Hilde Woll 6. NTNUs utstyrstildeling 2009 Prodekanus forskning orienterte om NTNUs tildeling av AVIT-midler for DMFs prioriteringer 1-4 er innvilget og uten ekstrabevilgninger er det lite trolig at flere av fakultetets prioriteringer vil innvilges. 7. FRIDA -tall 2008 Prodekanus presenterte instituttenes FRIDA-tall for På aggregert nivå flater fakultetet ut mht antall publikasjonspoeng sammenlignet med tidligere år og enkelte institutter har en markant nedgang sammenlignet med fjoråret. Unntaket er IKM som har en markant økning. Sampublisering med klinikken og eksterne samarbeidspartnere drar antall publikasjonspoeng ned, men også andel på nivå 2 er for lavt. Kvalitetssikring av FRIDA-registreringer og adresseringsprinsippene må tydeliggjøres på nasjonalt nivå. Det understrekes at det viktigste for DMF er å publisere med høy kvalitet og i best mulige tidsskrift. Instituttene gjennomgår egne registreringstall mht adressering og kategorisering, og foreslår mulige tiltak for Tilbakemelding fra instituttleder til prodekanus forskning innen 21. april. Instituttlederne 8. Medisinsk nanoteknologi Hans Krokan orienterte om NTNUs satsing på nanoteknologi og masterstudentenes ønske om fordypning i medisinsk nanoteknologi. Forsker i midlertidig stilling ved IKM har vært emneansvarlig ved DMF og DMF etterlyser stillingsressurser for å kunne bidra fast inn i masterprogrammet. Prodekan andre studier tar opp saken med programansvarlig fakultet og vurderer også å bringe saken inn for Styret for om mulig å utløse stillingsressurser knyttet til programmet. Ved utløsning av resultatbevilgning på sikt vil DMF kunne utlyse en stilling som emneansvarlig. Dette vil ha et tidsperspektiv på 3-4 år. I mellomtiden Svanild Schønberg

5 5 av 5 finner IKM andre i fast stilling som kan overta det formelle emneansvaret. Hans Krokan 9. Resultat av uravstemning ved instituttene Dekanus orienterte om resultat av uravstemningene ved instituttene og innstilling til fakultetsrådets mote 26. mars. Instituttlederne sluttet seg til innstillingen.

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Møtereferat. 25/12: Godkjenning av innkalling og referat. 26/12: Forsikringsansvar for studenter

Møtereferat. 25/12: Godkjenning av innkalling og referat. 26/12: Forsikringsansvar for studenter 1 av 6 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Møtereferat Til stede: Forfall: Leder LMU Berit Kjeldstad (prorektor for utdanning og læringskvalitet), Simon Utseth Sandvåg (likestillings- og inkluderingsansvarlig,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Bakgrunn Interimsstyret har i sak IH 02-09 godkjent plan for arbeidet mot etablering av det nye helsevitenskaplige fakultet. I arbeidet med

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Møtested: PFI-bygget, rom 1103

Møtested: PFI-bygget, rom 1103 1 av 10 Arbeidsmiljøutvalget Dato 11.04.2013 Referanse 2013/5164 Møtereferat Tilstede: Kopi til: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Sturla Søpstad, Morten Mørch,

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen Marit Solheim, Helse Førde HF Kari Tove

Detaljer

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer.

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer. Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/4731 ESK004 Dato: 02.10.2014 Referat Til: Det nasjonale utdanningsmøte i medisin Møtetid: 10.oktober 2014 kl.08.30 15.30 Møtested: MH bygget, rom U7.220

Detaljer

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte 14.

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene

Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene Utredning II fra arbeidsgruppe bestående av Viserektor Mette Bjørndal, NHH Juridisk direktør Håkon Cosma, Konkurransetilsynet

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Versjon 1.0 Dato: 1. mai 2006 1 DOKUMENTHISTORIKK... 3 2 HVA ER EPHORTE... 3 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 6/13 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 20.02.2013 Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037 Til studieutvalgets medlemmer Dato: 03.12.2014 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer