Mer velferd for pengene. Bård Øistensen Administrerende direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer velferd for pengene. Bård Øistensen Administrerende direktør"

Transkript

1 Mer velferd for pengene Bård Øistensen Administrerende direktør

2 Glansbilde av velferdsnorge 2

3 Norsk boligpolitikk i verdenstoppen Frambrakt boforhold som er av de beste i verden til svært lav kostnad Unikt samarbeid mellom marked og politikk supplerende og korrigerende, omfordelende og utjamnende Unik rollefordeling, ansvarsdeling og organisering mellom stat, kommune, bransje og ideelle organisasjoner Eierlinje og skattefordeler 3

4 Vi har verdens beste boligstandard, men Gjeldsbelastningen i norske husholdninger øker, særlig for barnefamilier Boligprisene øker kraftig 6000 bostedsløse økende antall barn Mange flyktninger som skal bosettes Bare 7 prosent av dagens bygningsmasse er tilgjengelig for rullestolbrukere Boligsektoren. En av miljøverstingene Urbanisering: Opphopning av levekårsproblemer Demografiske utfordringer 4

5 Velferden må fordeles bedre. (Barne)fattigdommen øker 5

6 Antall fattige barn øker 6

7 Gjeldsgraden høyest i Norge «Norske husholdninger er på gjeldstoppen blant OECDlandene, og det har farlig høye boligpriser skylden for» Viktige faktorer: Lav rente Lav boligbeskatning Lav arbeidsledighet Høy realinntektsvekst Tilflytting til sentrale områder 7

8 Boligprisutviklingen. Rett til himmels? 8

9 Demografisk utfordring Oppimot dobbelt så mange 67-åringer i 2030 Antall demente vil stige med 50% fra Slår inn med full tyngde om år Omsorgsplan 2015 og 2020 Kan vi bygge oss ut av dette? Tempoet i oppgradering/ utbedring må økes betydelig 9

10 «Framtidas boliger er allerede bygget» Hvordan øke tempo og kvalitet? Stort behov for tilpasning til dagens miljø- og energi mål. Og store gevinster. Bruk av tilpasningstilskudd har tatt av Gjennombrudd for etterinstallering av heis Svak økning i bruken av grunnlån Men er virkemidlene kraftfulle nok? Er regelverket tilpasset? 10

11 La ikke de unge forsvinne i eldrebølgen Sårbare overganger: skole, fengsel, institusjon Økende antall blant bostedsløse Økende antall blant flyktninger Svakheter ved leiemarkedet Startlånordningen under press 11

12 Kanskje den største utfordringen: Bosetting av flyktninger I 2014 tok 340 kommuner imot flyktninger. Målet var Etterslepet gjør at flere må bosettes i år Behovet for 2015 er personer Ved utgangen av mai satt i mottak og ventet på en kommune å bo i Antallet enslige mindreårige barn øker kraftig Utfordringer med boligframskaffelsen oppgis som den viktigste barrieren Dette er ingen «dugnad», men en vedvarende situasjon. Særskilt utfordring med situasjonen i Syria 12

13 Vår felles jobb blir stadig viktigere Selv om vi er godt fornøyd med oss sjøl, er det nok å ta tak i. Begrunner nødvendigheten av velferdspolitikk Begrunner nødvendigheten av HB Begrunner nødvendigheten av økt innsats om vår felles jobb Men er HB rigget? 13

14 Husbanken ikke til å kjenne igjen? Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Fokus på kompetanseutvikling Økt satsing i kommuner med store boligsosiale utfordringer Husbanken er et supplement til markedet 14

15 Husbankens rolle: supplere markedet Ikke en generell boligbank Regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Skal bidra til å forsyne markedet med boliger til grupper som trenger bistand styrke etterspørselen til grupper som trenger bistand forsyne markedet med boliger av god kvalitet som møter klima og miljøutfordringene og en aldrende befolkning 15

16 Stø og enda tydeligere kurs Husbankens rolle og samfunnsoppdrag er ytterligere forsterket Sterkere vektlegging av forenkling, modernisering og digitalisering Økende fokus på erfaringsoverføring, resultater, gevinst og effekt 16

17 Satser på tre fronter Effektivisering av virksomheten. Mer ut av hver krone. Videreutvikling av metoden. Økt statlig samordning Økt kraft og målretting av økonomiske virkemidler 17

18 Vi investerer i forenkling og digitalisering Regjeringen satser på å skape en enklere hverdag for folk flest Tydelige krav til statlige virksomheter Mer effektive og brukerorienterte løsninger Enklere for brukere og kommune Kortere saksbehandlingstid: Færre feil, mindre behov for kontroll og færre klager Tydeligere målretting og sterkere resultatfokus 18

19 Hva skjer? Digitalisering - en integrert del av Husbankens virksomhet esøknad bostøtte og startlån Digitalt post Forbedrede selvbetjente løsninger i nettbanken Forbedret analyse- og rapporteringsstøtte Store gevinster for bruker og kommune Gevinstene forutsetter at kommunene tar løsningene i bruk. 19

20 Husbankens metode - utvikling på kommunens premisser Oppnå velferdsgevinster gjennom kommunene Forutsetter medvirkning og tilrettelegging på kommunens premisser Forutsetter en helhetlig tilnærming til velferdsutfordringene Forutsetter velfungerende samspill med øvrige statlige velferdsaktører Prioritering av kommuner med store boligsosiale utfordringer, med engasjement og vilje til egne investeringer Husbanken er til stede i samtlige kommuner, men om lag 50 kommuner omfattes av en særskilt satsing 20

21 Dette gir resultater Et år med gledelige resultater Flere utleieboliger, blant annet til flyktninger Riktig bruk av startlån Økende bruk av grunnlån til prioriterte formål Økt bruk av tilskudd til tilpasning Gjennombrudd for etterinstallering av heis Søknadsrekord om tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Signaler fra kommunene om behov for mer fleksibilitet og..en mer samordnet stat 21

22 Bolig for velferd: videreutvikling av metoden Et storstilt samordningsprosjekt i offentlig sektor Involverer 5 departementer og 6 direktorater Husbanken har ansvaret for å koordinere arbeidet Gir oss muligheter: Verktøy til å koordinere Digital veiviser Felles tiltaksplan Nye nasjonale måleindikatorer 22

23 Statsbudsjettet 2015: Økt kraft og innretting av økonomiske virkemidler Låneramme Bostøtte Bolig-, by- og områdeutvikling Tilskudd til etablering og tilpasning (Tilpasning ) Tilskudd til utleieboliger (tilsagnsramme) (Tilpasning ) (Tilpasning ) * (1400 boliger) Kompetansetilskudd Investeringstilskudd (tilsagnsramme) Tilskudd til studentboliger (2000 boliger) *111,1 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett. Tilsvarer ca. 200 boliger. 23

24 Høydepunkter Grunnlånet er på samme nivå. Men tydeligere innretting Utleieboligtilskuddet er økt betydelig, forventet ytterligere styrket gjennom revidert nasjonalbudsjett Betydelig økning av tilskudd til studentboliger. Rom for 2000 boliger Investeringstilskudd til omsorgsboliger på samme nivå. Ordningen videreføres - ingen planer om endring i tilskuddssatsene Kompetansetilskudd er betydelig redusert Bostøtte: redusert bevilgning 24

25 Lån skal målrettes mot de som trenger det og mot høy kvalitet Startlånet målrettes mot de gruppene som er varig vanskeligstilte Ordningen blir utfordret Grunnlånet er prioritert for boligsosiale formål og kvalitet Utleieboliger Utbedring Studentboliger Universell utforming Miljø og energi Forbilder 56% av midlene gikk til slike formål i 2014 Fortsatt stort potensiale 25

26 Startlånet treffer bedre I tråd med forskriftsendringen: Færre lån, gjennomsnittslånet er høyere Betydelig nedgang i andel førstegangs boligetablering Økning i andel økonomisk vanskeligstilte og flyktninger Forskyvning mot de lavere inntektsgruppene 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Inntektsfordeling startlånmottakere [SERIENAVN] [SERIENAVN] [SERIENAVN] [SERIENAVN] [SERIENAVN] [SERIENAVN] Andel 2013 Andel 2014 Antall startlån i 2013 og 2014 fordelt på brukergrupper Bostedsløs Funksjonshemmede barn Flyktning Rus/psykiatri Funksjonshemmet Reetablering Økonomisk vanskeligstilt Førstegangs boligetablering

27 Finanstilsynets forslag Husbankens Flere må fullfinansiere med startlån hvis det innføres krav om maks 85 % belåning i samfinansieringssaker Hvis årets antatte antall samfinansieringslån skal fullfinansieres med startlån kreves 4,4 mrd mer i startlånsramme. Kan gi særskilte utfordringer i distriktene vurdering 27

28 Prosent Bostøtten har synkende effekt 80 Andel bostøttemottakere med boutgifter over grensen for utmåling År 28

29 men store variasjoner mellom kommunene 29

30 Utleieboliger Fortsatt sterk oppslutning om eierlinja. Aktiv utprøving av ulike modeller for «leie til eie.» Men: oppmerksomheten mot leiesektoren har økt: Stort behov for kommunalt disponerte utleieboliger Behov for et profesjonelt, privat leiemarked. Fortsatt er «sokler» den norske måten. Flyktninger og arbeidsinnvandrere, sårbare overganger, hensiktsmessig startbolig, økende mobilitet Mangelfull rettssikkerhet, svak organisering og ofte lav kvalitet Det er mulig å få til uten tilskudd! 30

31 Bosetting av flyktninger Høyt prioritert i kommunesatsingen og «Bolig for velferd» Utnytt Husbankens økonomiske virkemidler, ha økt fokus på startlån, bostøtte og grunnlån, også i samarbeid med private Løsningen finnes i det private leiemarkedet. Skap trygghet for utleiere Bygg opp et apparat og kompetanse for å utnytte det private markedet Lær av, og samarbeid med, de «flinke» kommunene Drammen kommune vinner av bosettingsprisen Foto: IMDi 31

32 Oppsummering. Et godt grunnlag for høye ambisjoner Stadig bedre resultater. Sammen vinner vi nye seire. Men fortsatt store utfordringer. Kraften må økes. Målretting og samarbeid, deling og erfaringsoverføring. Husbankens samfunnsoppdrag og rolle, og arbeidsdelingen med kommunene er tydeliggjort «Bolig for velferd» gir verktøy for samordnet satsing fra velferdsetatene og koordineringsansvar til Husbanken Fokus på modernisering, forenkling, effektivisering og resultatdokumentasjon. Dette gir resultater. Ta ut gevinstene! Et bevilgningsnivå som gir store muligheter. Bedre målretting av økonomiske virkemidler mot velferd og kvalitet. Men: uforløst potensiale i grunnlånet og behov for forbedringer i bostøtten, og økt satsing på utbedring. Innsatsen for bosetting av flyktninger må økes betydelig. Alle kommuner må ta ansvar. Trygg forankring i eierlinja. Men økt fokus på utleie. 32

33 Takk for oppmerksomheten 33

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8. 3.1.1 En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget 8

3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8. 3.1.1 En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget 8 Årsrapport 2014 INNHOLD: 1 Leders beretning 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 5 3 Årets aktiviteter og resultater 8 3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Innhold ÅRSMELDING 2013

Innhold ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 Alle skal bo godt og trygt Innhold Dette er... side 3 Organisering... side 5 Visjon, mål og verdier... side 5 Intervju med s administrerende direktør... side 6 Hovedmål 1: Et velfungerende

Detaljer

- alle skal bo godt og trygt

- alle skal bo godt og trygt årsmelding 2011 - alle skal bo godt og trygt 2 strategisk plakat visjon: Alle skal bo godt og trygt. Kjerneoppgave: Sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig velferdspolitikk for vanskeligstilte.

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 1.tertial 2010 1 Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 Forord - Normalisering i første tertial... 3 1 Et velfungerende boligmarked... 4 Boligpolitikk i går, i dag og i morra... 4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon

Detaljer

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 Innhold Innledning..........................................................................................................................

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Signe Øye om boligtiltak for ungdom og økonomisk vanskeligstilte Til Stortinget BOLIGPOLITIKKEN

Detaljer

Husbanken. Kvartalsrapporten 2008/03

Husbanken. Kvartalsrapporten 2008/03 Husbanken Kvartalsrapporten 2008/03 1 Kvartalsrapporten 3.kvartal 2008 Direktøren har ordet: Økte utfordringer i nedgangstider Krisen i finansmarkedene og det påfølgende økonomiske tilbakeslaget i verdensøkonomien

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2013

1. Kvartalsrapport 2013 1. Kvartalsrapport 2013 1 Forord Det er for tiden stor etterspørsel etter Husbankens låneordninger. Ved utgangen av første kvartal er det gitt tilsagn om lån for 10 milliarder kroner, og det er saker under

Detaljer

TERTIALRAPPORTEN 2009/3

TERTIALRAPPORTEN 2009/3 TERTIALRAPPORTEN 2009/3 1 Innholdsfortegnelse Oppsummering...3 1 Et velfungerende boligmarked...4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Husbanken i et

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 22.10.2012 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2014 er preget av små justeringer i forhold

Detaljer

Årsmelding 2009. Alle skal kunne bo godt og trygt

Årsmelding 2009. Alle skal kunne bo godt og trygt 1-10 om husbanken 11-25 regionkontorene 26-37 hovedmål 40-48 effektiv forvaltning 56-70 årsberetning og regnskap Årsmelding 2009 Alle skal kunne bo godt og trygt 1-10 om husbanken 11-25 regionkontorene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Langt til Soria Moria i boligpolitikken

Langt til Soria Moria i boligpolitikken Langt til Soria Moria i boligpolitikken AV ADM.DIR. I NBBL, RALPH NORBERG Soria Moria er et glitrende eventyrslott i det fjerne. I Stoltenberg-regjeringens politiske plattform som omtales med samme navn,

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer