«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»"

Transkript

1 «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1

2 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere det private kredittmarkedet for å bosette vanskeligstilte, fremme bærekraftige boligløsninger og tilby finansiering i hele landet 2

3 Husbankens rolle o Husbanken er ingen generell boligbank o Husbankens rolle er å supplere markedet o Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken o Husbanken skal støtte kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. o Husbanken skal bidra til å forsyne markedet med boliger og finansiering til grupper som trenger bistand 3

4 Målstruktur 2014 o Hovedmål 1: o Flere boliger og bygg som møter framtidens behov o Hovedmål 2: o Flere vanskeligstilte skal få et egnet sted å bo o Hovedmål 3: o Mer forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren o Hovedmål 4: o Effektiv og brukerorientert ressursforvaltning 4

5 Husbankens virkemidler Startlån (kommune) Grunnlån (Husbanken) Tilskudd til: etablering tilpasning utleieboliger tilstandsvurdering heis Utrednings- og prosjekteringstilskudd Bostøtte (Kommune/Husbanken) Investeringstilskudd Kompetansetilskudd Informasjon og veiledning 15. mai

6 Grunnlån o Gis til oppføring av helårsbolig, utbedring og rehabilitering av eksisterende boliger samt tilpassing av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. o Etterspørselen etter grunnlån har vært svært høy de siste årene. Derfor er det nødvendig å innføre regler og stramme inn vår praktisering av regelverket slik at vi får flest mulig boliger igjen for pengene, sier administrerende direktør Bård Øistensen. 6

7 Grunnlån - prioriteringer 2014 o Søknader om grunnlån til private barnehager og til boligsosiale formål prioriteres høyest. Som boligsosiale formål regnes blant annet lån til : o utleieboliger blant annet til flyktninger o utbedring av bolig blant annet til eldre og funksjonshemmede o studentboliger o boliger i distriktene o andre boligsosiale søknader om grunnlån o Deretter prioriteres søknader om grunnlån til utbedring av eksisterende bygg og pilot- og forbildeprosjekter. o Gjenstående lånemidler skal gå til annen oppføring av boliger. 7

8 Grunnlån til utbedring Økt interesse for utbedring Vi kan ikke bygge oss ut av morgendagens boligbehov, det er helt nødvendig å utbedre allerede ferdig bygde boliger o Husbanken krever som hovedregel at utbedringsarbeidene både har elementer av universell utforming og tiltak innenfor miljø/energi o Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100 % av de utbedringskostnader Husbanken godkjenner, dersom samlet lånebelastning på eiendommen ikke overstiger 90 % av antatt omsetningsverdi etter utbedring. 8

9 Startlån o Tildeles kommuner for videre utlån til enkeltpersoner o Ny forskrift trådte i kraft , Startlån er et supplement til det ordinære kredittmarkedet. o Den nye forskriften målretter lånet mot husstander som har varige boligetableringsproblemer dette bidrar til visjonen om at «alle skal bo godt og trygt» o Startlånet kan benyttes til topp- eller full finansiering ved kjøp, utbedring og refinansiering av bolig, samt til bygging av ny bolig. 9

10 FORSKJELLIGE TILSKUDDSORDNINGER 10

11 Tilskudd til tilstandsvurdering Behandles av Husbanken Borettslag, sameier og lignende kan søke om tilskudd til tilstandsvurdering o Tiltakene skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse o Tilskudd til tilstandsvurdering kan søkes av borettslag, boligsameier og lignende som omfatter minst 10 leiligheter o Tilskuddets størrelse vil være avhengig av størrelsen på borettslaget, boligområdet og omfanget av vurderingen som skal gjøres o Det kan gis tilskudd på inntil 50% av kostnadene 11

12 Tilskudd til heis Behandles av Husbanken og kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Det kan gis tilskudd til o konsulentbistand til prosjektering og kostnadsoverslag til heis (trinn I) o installering av heis (trinn II) o Det kan gis tilskudd til inntil 50 prosent av kostnadene til prosjektering eller installering o Tilskudd til heis blir vanligvis kombinert med grunnlån i Husbanken slik at finansieringstilbudet er på 100 prosent 12

13 Heisprosjekt i Årdal o Årdal Boligbyggelag har fått etterinstallert heis i to borettslag til en kostnad på nær 50 millioner kroner. Dette har gitt 96 leiligheter tilgang til heis. o Mange av blokkene i kommunen er fra og 60 tallet og heisene gjør at flere kan bo både enklere og lengre i boligene sine. Selv om ny heis gir tilkomst, er det ikke sikkert at leiligheten ellers er godt tilrettelagt ved nedsett funksjonsevne. Husbanken har tilskudd som kan benyttes til utredning/prosjektering og til gjennomføring av nødvendige tiltak innvendig i boligene Dette var en herlig julegave, sier Stine som er nybakt mor i tredje etasje i Flotane borettslag i Årdal kommune. 13

14 Tilskudd til Utredning og prosjektering, til privatpersoner Behandles av Husbanken Inntil kroner i støtte pr husstand. Utrednings- og prosjekteringstilskuddet skal brukes for å få kartlagt nødvendige tiltak i forbindelse med å gjøre en bolig mer funksjonell. Det kan gis inntil i forkant til utredning av teknisk tilstand, og hva som må til for at vedkommende kan bli boende i boligen. Deretter kan du få inntil til selve prosjekteringen. Dette er ren støtte, altså penger du ikke behøver betale tilbake. I tillegg kan du søke om lån til selve utbedringen. Erfaringer: Et lite tilskudd i utredningsfasen kan få saken på rett spor tidlig i prosessen kan også utløse større tilskudd 15. mai

15 Tilskudd til tilpasning til privatpersoner Behandles av kommunen Ved tilskudd til tilpasning skal det legges vekt på at noen i husstanden har behov for tilpasning for å kunne bli boende i boligen over tid Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Det skal legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av søkers økonomi etter gjennomføring av tilpasningstiltaket Tilskudd til tilpasning for enkeltpersoner avskrives med 10 % per fullført år fra utbetalingsdatoen 15

16 Hvorfor så stort fokus på tilpasning? o Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker i dag å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. I tillegg har samhandlingsreformen ført til at flere mennesker med helse- og omsorgsbehov forventes å kunne motta nødvendige tjenester i eget hjem o Behovet for å gjøre eksisterende boliger mer tilgjengelige er stort, bare ti prosent av boligene er tilgjengelige for rullestolbrukere. o Økt tilgjengelighet gir økt selvstendighet og mindre behov for tjenester. I tillegg vil økt tilgjengelighet kunne tilrettelegge bedre for tjenesteyting i hjemmet når det er nødvendig o Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger og tilskudd til tilpasning er et godt virkemiddel for å få dette til 16

17 Antall utbetalte tilskudd til tilpasning; 2012 og 2013 Innrapporterte tall fra kommunene Som tabellen over viser, har kommunene gitt tilskudd til boliger på til sammen 75,2 mill. kroner. Selv om antall boliger er omtrent uendret er utbetalt beløp høyere i 2013 enn i Årsaken er at gjennomsnittskostnaden for tilpasningstiltakene har økt. 17

18 Hva har vi formidlet til kommunene? At: o Tilskuddet skal brukes differensiert og den enkeltes behov må vurderes individuelt. o Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til søkers funksjonsnedsettelse o Familier med funksjonshemmede barn skal prioriteres o Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt etter at tilpasningstiltaket er gjennomført 18

19 Prosjekt boligtilpassing, fokus på tverrfaglig samarbeid. Et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Husbanken 20

20 Målsetting for prosjektet 1: Organisere en boligrådgivningstjeneste i kommunene for å oppnå bedre boligløsninger for personer som trenger tilpasset bolig o fokus på samarbeidet mellom de ulike aktørene og etatene som har et ansvar når personer med nedsatt funksjonsnivå skal få tilpasset boligen sin 21

21 Målsetting for prosjektet 2: Grunnlag for innspill til endringer i ordningene til Husbanken og Folketrygden o prøve ut nye økonomiske virkemidler og større fleksibilitet i eksisterende virkemidler 22

22 Boligrådgivningstjeneste o Bedre tilbud til bruker en koordinator o Alle sider ved boligsaken blir vurdert i sammenheng på et tidlig tidspunkt (økonomi, fysiske behov, nødvendige tiltak) o Kompetanse på ulike måter å løse boligtilpassingssaker o Økt kunnskapsnivå og forståelse for andre sitt arbeid o Mer målrettet og effektiv bruk av offentlige midler 23

23 Økonomiske ordninger Utredningstilskudd og prosjekteringstilskudd (Husbanken) Tilskudd til tilpasning (kommunen) Tilskudd i istedenfor hjelpemiddel («heistilskudd») i private hus (NAV-hms) Startlån Boligtilskudd Bostøtte Må sees i sammenheng!! Vi må ha høyere fokus på varige gode løsninger i istedenfor dårlige midlertidige løsninger 24

24 EKSEMPLER PÅ TILPASNINGSSAKER 25

25 Eksempel fra Sogn og Fjordane Utfordringer o Tilkomst via trapp/ inngangsparti, med stor høydeforskjell. o Hage med høyere nivå enn nåværende vei. o Gulv inne tilnærmet i plan med hagen. o Ønske om nytt inngangsparti o Alle funksjoner på hovedplan er mulig. 26

26 27

27 28

28 29

29 30

30 Eksempel fra Midt Norge Fleksibel samordnet bruk av virkemidler 31

31 Rålekker og rullestolvennlig leilighet I leiligheten var det en skillevegg mellom kjøkkenet og gangen som ble fjernet. Stuen og kjøkkenet er slått sammen til en åpen løsning som gjør det lettere for Roger å bevege seg rundt i leiligheten. Det ble montert nytt kjøkken som også har hev/senk-funksjon. 32

32 Leiligheten ellers.. Badet: I forbindelse med tilpasningsarbeidene ble også dørene byttet ut med skyvedører og dusjsonen på badet ble utvidet med god plass for stol. NAV-hjelpemiddelsentralen har i tillegg bidratt med en hev/senk-løsning av vaskeservanten på badet Utenfor Utenfor leiligheten er det tilrettelagt med en platting som gir Roger enkel tilgang til utearealet. balkongdøra er imidlertid for smal for rullestol, og terskelen bør fjernes. Roger har derfor blitt oppmuntret av Ålesund kommune til å søke om å få dekket kostnader for tilpasning av balkongdøren også Finansiering til utredning til prosjektering i tilskudd til tilpasning Totalkostnader for oppgraderingen inklusive oppussing er oppgitt til kr ,- (nytt gulv, nytt kjøkken, maling av overflater med mer. Det er også gitt bistand/tilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentralen på hev/senk-løsningene på kjøkken og bad. 33

33 Prosjekt «Kunnskap til rett tid funksjonsattest bolig» Prosjektet har hatt til hensikt å utarbeide en funksjonsattest for bolig til bruk for boligeiere, kommuner og personer med bygg faglig kompetanse. Funksjonsattesten skal vurdere hvorvidt boligen og det ytre nærmiljø er tilrettelagt for alle. 15. mai

34 Takk for oppmerksomheten 36

Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming

Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Temakonferanse i Hasvik 5. november 2009 Bjørg Kippersund, Husbanken region Nord Hammerfest 10. nov. 2009 1 Husbankens oppdrag 2009 Et velfungerende

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag Glød HEIS gir trygghet og trivsel 16 1 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 47 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer