RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND"

Transkript

1 RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND 1. desember 2008

2 Innhold 1 Innledning.s Bakgrunn...s Mandat gitt av fylkesopplæringssjefen...s Arbeidsgruppas arbeidsprosess og sammensetning s. 3 2 Arbeidsgruppas konklusjon s Mandatets punkt 1..s Mandatets punkt 2..s Mandatets punkt 3..s Mandatets punkt 4..s. 4 3 Forebygging og beredskap..s. 5 4 Når en situasjon oppstår.s. 6 5 Avslutning..s. 8 Vedlegg Forslag til tiltaksplan Fase 1 2

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Ut fra lokale og internasjonale voldsepisoder den siste tiden er det satt fokus på behovet for en nøktern gjennomgang av beredskapen i de videregående skolene når det gjelder vold og trusler om vold. Gjennom brev fra kunnskapsministeren og fylkesmannen i Oppland er fylkeskommunen bedt om å sette dette tema på dagsorden. Det er viktig at fylkeskommunen som skoleeier har et godt planverk som kan være til nytte i det forebyggende arbeidet, og som fører til en god håndtering dersom alvorlige hendelser oppstår. 1.2 Mandat gitt av fylkesopplæringssjefen i FR-sak 935/08 Arbeidsgruppa skal Punkt 1: innhente nasjonal informasjon om beredskap for krisehåndtering ved de vdg. skolene i Norge Punkt 2: skaffe oversikt over hva som finnes av planer for krisehåndtering ved de videregående skolene i Oppland Punkt 3: definere hva som må inngå i en lokal beredskapsplan på skolenivå med utgangspunkt i dagens trusselbilde Punkt 4: foreslå hvordan beredskapsplanen skal formaliseres på skolenivå I tillegg har arbeidsgruppa på eget initiativ valgt å se på noen forebyggende elementer som kan redusere sannsynligheten for en reell situasjon. 1.3 Arbeidsgruppas arbeidsprosess og sammensetning Arbeidsgruppa har bestått av: Aud Asmyhr fra Gjøvik videregående skole, Øyvind Hjelvik/Espen Larsen fra Vargstad videregående skole, Ivar Engan-Skei fra fagenhet Innkjøp og eiendom, Elin Lien fra Vest-Oppland politidistrikt, Tor Arne Foss fra Fylkesmannens beredskapsstab, Else-Marie Bjørnstad Bergum fra fagenhet Opplæring som har ledet gruppa. Arbeidsgruppa har hatt tre møter og kontakt via e-post. I tillegg til hver enkelt deltagers fagkompetanse, er det innhentet informasjon fra Utdanningsdirektoratets nettsider, fra andre fylkeskommuner gjennom fylkesmannsapparatet og gjort forespørsel til de videregående skolene i Oppland. Politiets beredskapssystem er brukt som bakgrunn for utarbeidelse av forslag til varslingsplan. Arbeidsgruppa har hatt begrenset tid til rådighet og har derfor fokusert på innhold i en overordnet beredskapsplan for større hendelser. De lokale krisehåndteringsplanene for ulike ulykker/krisesituasjoner forutsettes også inkludert i planen som må utarbeides på hver enkelt skole. 3

4 2 Arbeidsgruppas konklusjon 2.1 Mandatets punkt 1: Informasjon om beredskap for krisehåndtering ved de vdg. skolene i Norge Utdanningsdirektoratet la i høst ut en veileder på nettet for hvordan møte trusler om vold i skolen. Nasjonalt er det bare Østfold som har gitt tilbakemelding på at de har satt i gang arbeid med en større beredskapsplan for de videregående skolene. Det er utvekslet erfaringer mellom de to fylkeskommunene i planarbeidet. 2.2 Mandatets punkt 2: oversikt over hva som finnes av planer for krisehåndtering ved de videregående skolene i Oppland De videregående skolene i Oppland har godt fungerende brannberedskapsplaner og kriseplaner ift ulykker og dødsfall som må trekkes inn i en større beredskapsplan. Ingen av skolene har en overordnet beredskapsplan for større alvorlige hendelser. Ingen av skolene har beredskapssamarbeid med vertskommunen. 2.3 Mandatets punkt 3: Hva må inngå i en lokal beredskapsplan på skolenivå med utgangspunkt i dagens trusselbilde Nødvendige elementer i en beredskapsplan er klare rutiner for varsling, sikring, kontroll, evakuering, informasjon og håndtering av media. Inkludert ajourførte brannverntegninger og lister over elever og ansatte Arbeidsgruppa ser at eksisterende varslingsanlegg (klokkestyrt brannvarsling) ikke er tilstrekkelig for effektiv varslig ved alvorlige hendelser. Derfor anbefaler vi at Fagenhet Innkjøp og eiendom gis i oppdrag å utrede konsekvenser av utskifting til anlegg for talevarsling i de vdg skolene Det er nødvendig at vertskommunens ansvar, i store krisesituasjoner ved de videregående skolene, tydeliggjøres og avklares. Dette gjelder både den kommunale kriseledelsen og lokalt politi/lensmannskontor Arbeidsgruppa anbefaler at beredskapsplanen utformes i tre faser. For best mulig håndtering av akuttfasen, må fase 1 være standardisert og lik for alle. Fase 2 utarbeides av hvert enkelt skolested på bakgrunn av arbeidsgruppens anbefalinger. I fase 3 vil allerede eksisterende kriseplaner ved skolen naturlig høre inn. 2.4 Mandatets punkt 4: foreslå hvordan beredskapsplanen skal formaliseres på skolenivå Et formelt samarbeid med politiet for ulike bekymringsmeldinger må etableres. Trusler eller rykter om vold på skolen må tas alvorlig, i den forstand at de raskt drøftes med politiet. Politiet har spesiell kunnskap og kan best vurdere trusselsituasjonen, samtidig som ansattes kunnskap om elever utgjør en ressurs. Kontinuerlig fokus på tiltak for et godt og inkluderende miljø på skolen er vesentlig. Temaet må behandles med varsomhet for ikke å utfordre ustabile personer og for å unngå uønsket oppmerksomhet. Ansvar: rektor. 4

5 2.4.2 Med bakgrunn i arbeidsgruppas forslag, utarbeides det en beredskapsplan som tas inn i skolens HMS-system for best ivaretakelse. Planen skal ta hensyn til lokale forhold og gjennomgås og ajourføres hvert år. Både bygningsmessige forhold og hensiktsmessige rutiner skal følges opp gjennom internkontroll. Ansvar: Rektor / HMS-ansvarlig Hvert skoleår må det rutinemessig gjennomføres en skrivebordsøvelse med skolens personell for gjennomgang av den lokale beredskapsplanen, for eksempel i forbindelse med planleggingsdag på høsten. I forhold til å håndtere reelle situasjoner er det av stor betydning å øve på alle elementene i en beredskap. Diskusjon og mental forberedelse gjør både ledere og ansatte bedre rustet til å takle krisesituasjoner. Ansvar: rektor / HMS ansvarlig Arbeidsgruppa ser det som nødvendig at hver enkelt videregående skole inkluderes i vertskommunens beredskapsplaner, og at regelmessige møterutiner opprettes. Arbeidsgruppa anbefaler at skolen etablerer kontakt med sin vertskommune for videre ansvarsdefinisjon og samarbeid. Ansvar: rektor 3 Forebygging og beredskap Norge har et mangeårig engasjement for en inkluderende skole. Likevel er det umulig å avvise bekymringer for at alvorlige voldshendelser også kan skje i Norge. Arbeidsgruppa ser at skoleledelsen er sentral i planlegging og koordinering av forebygging. Satsing på et godt skolemiljø hvor avvikende elever inkluderes og fanges opp, og årvåkne ansatte og elever som reagerer på faresignaler er kanskje den beste vei å gå. Det er påkrevet å trø varsomt ift behovet for å sette fokus på voldshendelser på den ene siden og samtidig ikke utfordre personer som kan befinne seg i grenseland for uønsket oppmerksomhet på den andre siden. Et nøkternt forhold til temaet for å unngå uheldige sidevirkninger er viktig. Elevene bes om å rapportere internettaktivitet hvor medelever / andre uttrykker planer om voldshendelser eller tanker og holdninger som er svært voldsfikserte. Terskelen for å rapportere skal være lav, og hovedbudskapet til elevene skal være at det dreier seg om skolens ansvar og omsorg for medelever som tydeligvis ikke har det bra med seg selv eller omverdenen. Alle ansatte merker seg elever med svært avvikende holdninger i forhold til vold og aggresjon, både elever som har en provoserende og aggressiv holdning, og de som er ensomme og har meldt seg ut av fellesskapet. Meldes til nærmeste overordnede. Skolen etablerer samarbeid med lokalt politi/andre relevante aktører for å ha en strategi når det gjelder håndtering av bekymringsmeldinger, påstander og rykter. Godt etablerte samarbeidsfora - både interne og eksterne nettverk - med fokus på forebygging, vil være positivt i dette arbeidet. Ansattes kunnskap om elever utgjør en ressurs for vurdering av alvorlighetsgrad og elevens potensial for å gjennomføre en trussel. 5

6 Som forberedelse til en eventuell reell hendelse, bør rutiner innøves. Beredskapsplanens innhold og plassering gjøres kjent for alle ansatte. Skrivebordøvelser - case - gjennomføres hvert år som et ledd i det ordinære HMS arbeidet, der en gjennomgår hvordan ansatte skal opptre dersom det oppstår en reell voldssituasjon. Rømningsveier gjøres kjent og gjennomgås (gjerne sammen med personell fra brannvesenet). Ansatte må vite hvordan de sikrer, blokkerer og låser av elevers og ansattes oppholdsrom for å redusere framkommelighet for eventuelle gjerningsmenn. 4 Når en situasjon oppstår En lokal beredskapsplan kan bestå av en innledende del og en samling krisehåndteringsplaner utarbeidet for ulike krisesituasjoner. I forhold til en stor trussel/krisesituasjon anbefaler arbeidsgruppa en plan inndelt i tre faser, som beskriver aktiviteten i de ulike fasene. Innsats Aksjonsfase Meldings fase Fase 2 Nedtrappings fase Forberedelses fase Fase 1 Fase 3 Etterarbeids fase TID Fase 1 Forberedelsesfase: man får kunnskap om en hendelse som virker reell. Meldingsfase: a) Melding til 112: Se konkret forslag til tiltaksplan for varsling. b) Melding til skolens ansatte / berørte på skolen etter avtale med politiet innarbeides i tiltaksplanen for varsling. Eksisterende rutiner bør benyttes, men arbeidsgruppa ser imidlertid at eksisterende varslingssystem (brannalarm) i mange situasjoner ikke vil være hensiktsmessig. For hurtig og effektiv melding vil mulighet for bruk av et talemeldingssystem kunne være avgjørende. 6

7 I fase 1 skal alle mediehenvendelser rettes til politiet som ved større hendelser vil gjennomføre pressekonferanse innen kort tid. Fase 2 Aksjonsfase Her foregår sikring og evakuering av ansatte og elever etter egen plan, og eventuelt hindring av gjerningsmanns adkomst til rom og bygg. Vurdere muligheten for videre sikring av personer bort fra stedet (buss/ taxi/ annet). Spesielle lokale forhold på skolen innarbeides i planen. Politiet overtar ledelsen ved ankomst og har operativt ansvar i denne fasen. Det forutsettes et tett samarbeid mellom operativ uteleder i politiet og rektor (ev. stedfortredende). Vaktmester er en viktig person ift kjennskap til bygninger. Innsatspersonell krever enkel tilgang til brannverntegninger og elev/ansattlister. Ansatte må være kjent med hva de eventuelt kan gjøre i et rom for størst mulig sikkerhet; holde seg vekk fra vindu og dører, søke mot sikre plasser, ikke tiltrekke seg oppmerksomhet. Rolig opptreden roer ned elever og andre. Kommunens beredskapsplan/kriseledelse trekkes inn. Skolens ledelse iverksetter videre varsling etter egen plan utarbeidet på skolen. Mediekontakt håndteres av rektor/politi. Fase 3 Nedtrappingsfase: Her vil et etablert samarbeid med kommunens kriseledelse være til hjelp for bl.a.: - evakuering av skolen, hvor og hvordan - innkalling og bruk av kriseteam - pårørendesenter og pårørendetelefon, hvor og hvem - informasjonsplan, hvem informerer og når Skolehelsetjenesten sammen med kommunens helsepersonell vil være naturlige ressurspersoner å trekke inn. Et system for varsling av pårørende og foresatte blir viktig å ha tilgjengelig, for eksempel gjennom fagsystemet Extens (som også kan betjenes sentralt i fylkeskommunen). Det betinger at skolen har rutiner for å legge inn de nødvendige opplysninger om foresatte. Henvisning til skolens eksisterende kriseplaner (utarbeidet til bruk ved ulykker, dødsfall osv) vil høre naturlig til her - avhengig av hendelse. Etterarbeidsfasen: Videre informasjon om hendelsen, gjennomgang av regelverk, og nye øvelser på eventuelle hendelser for å sikre god kunnskap om planverket. Rutiner for oppdatering og justering etter hvert som skolen gjør erfaring med krisehåndtering og krisepedagogikk. 7

8 5 Avslutning Ingen vet når det utenkelige hender. Utarbeidelse av en beredskapsplan kan aldri hindre eller gjøre oss fullt ut forberedt på uventende kriser, men kan bygge mental beredskap. Rapporten gir en overordnet gjennomgang av beredskapstiltak og forslag til gjennomføring. Den forutsetter oppfølging på skolene, i vertskommunen og hos FOS. Beredskapsplanen må utarbeides lokalt slik at kartet passer til terrenget. Arbeidsgruppa ser det som viktig at eksisterende kriseplaner/rutiner gjennomgås og innarbeides i planen, og at hele beredskapsplanen knyttes til skolens HMS-arbeid. Det er avgjørende at planen er godt kjent hos personalet og at den er enkel å finne fram i. I arbeidet med beredskapsplanen henvises det også til utarbeidet veiledingsmateriale fra Utdanningsdirektoratet: Veileder om alvorlige ulykker og Skolens møte med trusler om vold: og & utskrift=1 I tillegg kan boka Beredskapsplan for skolen av Atle Dyregrov (Fagbokforlaget) anbefales. 8

9 VEDLEGG FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FASE 1: MELDINGSFASE VARSLING VED TRUSSEL OM VOLD RING 112 POLITIETS NØDTELEFON HVEM ER DU? (NAVN, STILLING) HVOR RINGER DU FRA? HVA ER SITUASJONEN? BESKRIV GJERNINGSPERSON o NAVN o ALDER o UTSEENDE o HVA HAR HAN/HUN PÅ SEG? o VÅPEN? o VET DU NOE OM FORANLEDNING ELLER HISTORIKK RUNDT GJERNINGSPERSON? AVTAL MØTESTED MED POLITIET TA IMOT POLITIET o TA MED TEGNING OVER SKOLEN o EV YTTERLIGERE INFO OM GJERNINGSPERSON o HVA ER IVERKSATT AV TILTAK FOR Å BEGRENSE SKADEOMFANG? STARTE EGNE RUTINER FOR VIDERE VARSLING ETTER AVTALE MED POLITIET 9

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt.

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Politidirektoratet Pb. 8051 Dep., 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201201344 04.05.2012 Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Østfold

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM)

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) KURSPLAN Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Evalueringsrapport Ann Kristin Larsen 15.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.2 Deltakere... 4 2.3 Overordnet

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer