Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet"

Transkript

1 Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet

2 Bakgrunn rapport Utenriksministermøtet 26. august beslutning om å styrke samarbeidet mellom nordiske land ved kriser og katastrofer i utlandet Nordisk helseberedskapskonferanse juni beslutning om å etablere en arbeidsgruppe

3 Formål rapport Samarbeid og koordinert innsats i situasjoner hvor nordiske borgere i utlandet rammes av en krise, og det ordinære apparatet ikke har tilstrekkelig kapasitet Best mulig utnyttelse av felles ressurser til gjensidig nytte Avklare grunnlag for felles nordisk koordinering og samarbeid om helsehjelp ved akutte kriser i utlandet

4 Arbeidsgruppen Norge har ledet arbeidsgruppen Arbeidsgruppen var enstemmig i sine konklusjoner og anbefalinger

5 Arbeidsgruppen Representanter fra Danmark Finland Island Norge Sverige Konklusjonene i rapporten representerer ikke det enkelte nordiske lands standpunkt.

6 Problemstilling På bakgrunn av dagens organisering i det enkelte land, identifisere og beskrive konkrete områder der de nordiske land kan samarbeide i kriser og katastrofer i utlandet, og der samarbeid gir økonomisk og/eller administrativ merverdi for nasjonene og/eller de berørte parter Finne strategier for å realisere konkrete samarbeidsområder

7 Rapport om nordisk samarbeid Ferdigstilt 1. mars 2007 I tråd med Nordisk helseberedskapsavtale Nordisk utenriksministeravtale Utfordringene vi står ovenfor

8 Dagens organisering Likhetstrekk Sentral organisering. Ansvar delegert til fagmyndigheter Utenriksmyndighetene leder kriser i utlandet. Innsatspersonell arbeider under ambassadørens jurisdiksjon, men rapporterer til egen fagmyndighet De fleste nasjonene har såkalte utryknings-/ bedømmelsesteam Helsesektoren sender helseteam

9 Organisering - beredskap i utlandet UD Ambassade Bedømmels esteam Kommando/ kontroll Helseteam Ettersøking Medisinsk behandling Krisestøtte Informasjon Evakuering Registrering Identifisering Kriserammede

10 Konkrete områder for samarbeid Rammeverk - ikke felles planverk - felles oversikt over de enkelte lands lover og kriseplaner som legges ut på Spesielle avtaler, frivillige organisasjoner oa. - konkrete tiltak anbefales ikke

11 Konkrete områder for samarbeid Varsling - Utarbeide felles definisjoner - Utarbeide felles veiledning for varsling som tar høyde for eksisterende ordninger - Beskrive beredskapsnivåer

12 Konkrete områder for samarbeid Bedømmelses/utrykningsteam - Merverdi å samarbeide samt dele informasjon, særlig når krisen har et stort geografisk omfang - Mekanismer og instrukser for samarbeid beskrives og søkes formalisert i den grad man finner områder hvor et samarbeid vil gi merverdi, søkes å formalisere et slikt samarbeid

13 Konkrete områder for samarbeid Helseteam - Samle innsats/felles helseteam basert på respektive lands egne premisser - Sammensetning ut fra aktuell situasjon - Utarbeide felles etiske retningslinjer for helseteam - Minimum utarbeide nasjonale lister over eksperter som vil delta i helseteam - Samarbeid gir potensiell merverdi for de rammede og for ansvarlige myndigheter ute og hjemme

14 Konkrete områder for samarbeid Stab og ledelse - Kommunikasjon, kommando og kontroll nasjonalt ansvar - Koordinering av helseteam - Etablere samarbeidsrutiner mht praktiske forberedelser og utveksling av informasjon - I gitte situasjoner avgi personell til andre land - Etablere en koordineringsfunksjon

15 Ny organisering av beredskap i utlandet - skisse Utenriksdep artementet Ambassade Bedømmels esteam Kommando/ kontroll Helseteam Ettersøking Medisinsk behandling Krisestøtte Informasjon Evakuering Registrering Identifisering Kriserammede Koordineringsfunksjon UD Helseteam evt. reiseselskap evt. FN, OCHA

16 Konkrete områder for samarbeid Materiell - Vurdere felles nordisk standard - Samarbeide om utlån av materiell ved internasjonale kriser. Forutsetter kjennskap til kapasiteter - Må avklares hvordan forespørsel om lån av materiell eventuelt håndteres og eventuelt imøtekommes

17 Konkrete områder for samarbeid Psykososial støtte, omsorg og oppfølging - Samarbeid om koordinerings- og informasjonssentre

18 Konkrete områder for samarbeid Hjemtransport/mottak - Ingen egen avtale om hjemtransport nødvendig, jfr. Nordisk helseberedskapsavtale - Koordinert bruk av ressurser - utveksle informasjon om transportkapasitet - tilby ledige plasser til andre nordiske borgere - Samarbeid om organisering av transitt

19 Konkrete områder for samarbeid Rapportering - Relevante rapporter gjøres tilgjengelig for andre under forutsetning om nødvendig konfidensialitet, - Plattform

20 Konkrete områder for samarbeid Evaluering/etterarbeid - Felles evaluering av kriser i utlandet avtalefestes - Initiativet bør ligge hos det landet som har formannskapet i Nordisk helseberedskapsgruppe

21 Konkrete områder for samarbeid Kommunikasjon og informasjon - Gjennomgå kommunikasjonsmessige utfordringer, herunder forsterke det allerede etablerte samarbeidet - Tiltak før krisen: forhåndsprodusert materiell - Tiltak under krisen: samordne råd og publikumsinformasjon

22 Konkrete områder for samarbeid Internasjonalt samarbeid - Nordisk samarbeid bør skje innen rammen av allerede eksisterende avtaler - Koordinere forberedelser før møter

23 Konkrete områder for samarbeid Reiselivsbransjen - Ikke nødvendig med egen avtale, derimot viktig med godt samarbeid med bransjen - Nordiske helsemyndigheter bør samordne sine anbefalinger

24 Anbefalinger Potensial for utvidelse og formalisering av samarbeid på ovenfor nevnte områder beskrives, operasjonaliseres og analyseres nærmere. Tiltakene operasjonaliseres i et dokument om prinsipper og prosedyrer Arbeidet ledes av Sverige i løpet av første halvdel 08. Dokumentet bør ha fokus på operative tiltak, samt at tiltakene prioriteres.

25 Verden blir mindre utfordringene større

26 Oppfølging av rapporten Rapporten ble behandlet av Nordisk helseberedskapsgruppe i april 2007 Nordisk helseberedskapsgruppe utarbeidet forslag til mandat basert på arbeidsgruppens anbefalinger

27 Spørsmål

28 Ministerrådet Behandling av rapport og mandat Rapport og forslag til mandat ble besluttet fremsendt til Nordisk ministerrådsmøte (NMR-S) i juni 2007 Det finske formannskapet besluttet at saken heller behandles i Embetsmannskomiteen (EK-S)

29 Den videre prosessen Forberedende møte EK-S oktober Møte i EK-S november

30 Norsk posisjon Norge ønsker at det nordiske helseberedskapssamarbeidet utvikles videre gjennom å utarbeide prinsipper og prosedyrer for samarbeid ved kriser og katastrofer i utlandet. Norge støtter forslag om at det fastsettes et mandat for det videre arbeidet

31 Oppfordring Erfaringer fra samarbeid i utlandet tilsier at formalisert nordisk samarbeid vil gi merverdi Generelle prinsipper og prosedyrer for nordisk samarbeid i utlandet vil styrke det nordiske samarbeidet og landenes krisehåndteringsevne Arbeide for gjennomslag i EK-S

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe 1. april 2014 Forord Organisering av helsetjenestens beredskap for kriser

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer