Sandvin Ungdomshus den Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00"

Transkript

1 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den Kl

2 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt det i kke strider mot grunnr eglene. 3-1 Et skyttersamlag har som formål å være et organisatoris k og koordinerende l edd mellom den sentrale ledelse i Det frivillige Skytter vesen og skytterlagene. Skyttersamlagene s kal arbeide for og pås e at skytt erlagenes akti vit eter drives i sams var med grunnreglene og det ø vrige regelverk i D et fri villige Skytter ves en. Skyttersamlagene s kal i hele sin vir ksomhet følge de regler og bestemmelser som er vedtatt av Det frivillige Skytter ves en. 3-2 Skyttersamlaget er underlagt Norges Skytterstyre og Skyttertinget, og er et f elles organ f or skytterlagene innen et nær mere fasts att geografisk område. Skyttersamlagenes grens er fasts ettes av Skyttertinget. Et s kytt ersaml ags navn s kal ha Skytt ertingets godkj ennelse. Som medlemslag i et s kytt ersamlag opptas s kytt erlag som fyller betingelsene som skytterlag i Det frivillige Skytter ves en M yndighet og sammensetning Ombuds møtet er s kyttersamlagets hø yeste myndighet. Ordinært ombuds møte avholdes en gang årlig, normalt i november/desember.ombudsmø tet bes tår av valgte ombud fra s kyt terlagene i samlaget og samlagets st yre. 2. Innkalling og gjennomføring Skyttersamlagets styre innkaller til ordinært ombuds møt e med mi nst 8 ukers varsel. Saker fra s kytt erlagene s om øns kes behandlet på ombudsmø tet må være samlagsstyret i hende senest 4 uker før møtet.for mell innkalling sendes skytterlagene med minst 2 ukers varsel. Med innkallingen skal følge fullstendig sakliste og øvrige saks dokumenter. Ombuds møtet ledes av styrets formann, eller en på forhånd valgt møteleder. Vedtak fattes med al minnelig flertall, når ikke annet er fasts att. Styrets medlemmer kan ikke delta i avst emming over årsmelding og regnskap, og - Besørge opplæringstiltak for tillitsvalgte - Besørge infor masjon, internt og ekst ernt heller i kke i valg av st yremedlemmer ders om de ikke samti dig er ombud f- or Delta i koordinering og gjennomføring av f elles et s kytt erlag. arrangement er innen l andsdels- Valgbare og pliktige til å motta valg til tillitsver v i samlaget er alle krets en stemmeberettigede lagsmedlemmer fra og med det år de f yller 18 år. e) Det s kal føres protokoll over st yrets f orhandlinger. Funksjonstiden for tillitsvalgte tar til umi ddel bart ett er ombuds møtet, og Denne underskri ves av f ormann var er til og med nest e ombudsmøt e. F ormannen s om har fungert fram til og sekretær og sendes s kytt erlagene. ombuds møt et har ans var f or å s ende s amlagets årsmel ding til Skytter kontor et. 3. O mbuds møt ets oppgaver Ombuds møtet s kal behandle: a) Årsmel ding og regns kap b) Budsjett c) Andre s aker i henhol d til sakslist a d) Valg av: - Medlemmer av styret for 2 år og varamedlemmer for 1 år - Formann og nest formann bl ant s t yrets medlemmer for 1 år - Ungdoms ut valg i henhold til instrukser f or ungdomsarbeidet i DFS - Representant og vararepres entant til Skyttertinget - Revisorer - Valgkomite og varamedlemmer - Representanter til andre tillitsver v og utvalg som bestemt. Det s kal føres prot okoll over ombuds møtets f orhandlinger. Denne underskri ves av f ormannen og 2 ombud valgt av ombuds møt et. Uts krift av protokoll sendes s kytterlagene. 3-4 For behandling av spesielle saker kan det innkalles til og avhol des ekstraordinært ombudsmøt e når samlagsst yret finner det nødvendig, eller når minst hal vparten av s kyt terlagene i samlaget krever det. Innkalling skjer med minst 2 ukers varsel. I eks traordi nært ombuds møte kan bare behandles de saker som er tatt inn i sakslista ved innkallingen. 3-5 Skyttersamlaget ledes av et styre på minst 5 medlemmer. 3 varamedl emmer velges i prioritert rekkefølge. Formannen i ungdomsutvalget er i tillegg medlem av s aml ags-styret. Funksjons tiden f or st yremedl emmer, unnt att formannen i ungdomsut valget, er 2 år. For varamedl emmer er funksjons tiden 1 år. Formannen innkaller til st yremøt er når han finner det nødvendig, eller når minst 2 av de ø vrige styremedlemmer krever det. Vedt ak f attes med alminnelig flertall. Ved s temmelikhet er f ormannens stemme avgjørende. 3-6 a) St yret s kal lede s kyt tersamlaget i s ams var med grunnreglene og det ø vrige regelverk, og de vedtak som fatt es av overordnede organis asjonsl edd og av ombuds møt et. b) St yret s kal sørge for en f ors varlig og riktig regnskapsførsel. R evidert regns kap og årsmelding avgis til det ordinære ombuds møte. c) Styr et s kal til fasts att tid innkalle til ordinært ombuds møt e, og eventuelt eks tra- ordinært møt e. d) St yret s kal t a seg av saker av f elles art og int eresse for samlagets s kyt terlag. Dette er blant annet: - Skyt ebanesaker - Ungdoms- og rekrutteringstiltak - Ordne med å fas tset te ordinære s kytterst evner for hele s aml aget St yret kan: a) Ved de valgte r evisorer, minst en gang årlig foreta kasseettersyn hos samlagskasserer en. R esultatet føres inn i samlagets revisjons protokoll, og avs krift kan sendes Skytter kontor et. b) Føre tilsyn med s kytt erlagenes ø vi nger, og har møt e- og talerett i lagenes års møter, men i kke stemmerett. 3-7 Skyttersamlaget s kal rapportere til Skytter kont oret, og plikt er til fasts att tid å sende: a) Årsmel ding, med fortegnelse over s kyt terlagene og ant allet s kytt ere i s aml aget. b) Regnskap og oversikt over bruken av mottatt statsbi drag, som bestemt av F orsvarsdepartementet. c) Andre r apporter sli k Skyt terst yret og Skytt ertinget best emmer.

3 Ombudsmøte Grenland Skyttersamlag, 3. desember Sandvin Ungdomshus, Bø Saksliste for Ombudsmøtet Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsmelding for 2005 A. Styrets beretning B. UK's beretning C. Ungdomsutvalgets beretning Sak 3 Årsregnskap for 2005 A. Sammendrag av årsregnskap B. Status Ved avslutningen av Ombudsmøte vil det bli utdeling av Organisasjonsmedaljer, Dugleiksmerkestatuetter m.v. Etter Ombudsmøte, vil det bli servert koldtbord med julemat til alle frammøtte og felles med deltakerne på Ombudsmøte i Aust-Telemark Skyttersamlag. Deretter avholdes konstituerende Ombudsmøte i det nye skyttersamlaget som ble vedtatt på Skyttertinget 2005 der alle skal delta.

4 SAK 2 A ÅRSRAPPORT FOR GRENLAND SKYTTERSAMLAG 2005 (det 124.driftsår) Samlagsstyret har i år avholdt 5 styremøter. Ett av møtene har vært sammen med styret i Aust-Telemark og et som telefonmøte. Styret hatt følgende sammensetning: Formann: Dag Skarpodde Nestformann: Lars Esse Kasserer: Oddrun Ottren Sekretær: Nils Medås Styremedlem: Per Tore Hansen Utdanningskontakt: Kari Hauge Formann i Ungdomsutvalget: Rannveig Karlsen fram til Lars Esse overtok 22.juni Varamedlem: Otto Hellermyr Stian Hellermyr Utvalg m.v. og sammensetning: Ungdomsutvalget: Varamedlem: Uttakningskomité: Banekontakt: Instruktører: Revisor: Valgkomite: Rannveig Karlsen (formann), deretter Lars Esse fra 22. juni. Geir Røsche Torsen Per Gunnar Bamle Ole Strand I tillegg har flere andre deltatt i arbeidet for utvalget. Geir Lindheim (formann) Jan Lundtveit Tor Fjellheim Kåre Sivertsen Per Kr. Aas Odd Skaar Bjørn Olsen Svein Jemtland Halvor Nordskog Kjetil Marker Audun Solbraa

5 Siden valgkomiteen måtte samordnes til 1 valgkomite sammen med Aust-Telemark med 2 repr. fra hvert samlag, har den valgte valgkomite for Grenland blitt tilpasset dette. Halvor Nordskog og Audun Solbraa har etter avtale deltatt i ny felles valgkomite. Årsmeldingene Et av skytterlagene leverte sin årsmelding til samlaget 3 uker etter fristen til tross for flere purringer. Å bryte fristen med slik margin, skaper betydelig merarbeid for samlaget og fører til at vi ikke får full oversikt over aktiviteten og kommende års klassesetting. Slike brudd på tidsfrister må ikke gjentas i framtida. Når vi til slutt får oversikten over det totale antall 30 skudds skyttere, er det i samlaget for Dette er en nedgang med 14 skyttere sammenlignet med De enkelte klasser viser følgende sammensetning med fjorårets tall i parentes: Kl. 5: 18 (21) Kl. 4: 43 (35) Kl. 3: 70 (72) Kl. 2: 104 (100) Kl. 1: (2.932) V55: 82 (103) V65: 23 (31) V73: 32 (33) Jr.: 41 (40) ER: 28 (35) R: 40 (22) Asp: 108 (112) AG3: 1 (1) Antall instruksjonsskyttere: 110 (133) Antall avgitte skudd: ( ) Det er svært små forskyvninger i klassene 2-5 det siste året. I veteranklassene har vi noe tilbakegang. Det er gledelig at antall skyttere i kl. 1 nå har stabilisert seg, etter en tilbakegang de 2 foregående årene. Antall avgitte skudd viser en forsiktig nedgang, men er relativt stabil på et høyt nivå etter flere år med markert framgang. Aktiviteten er fortsatt høy. Klasse rekrutt har siste året en markert framgang mens de øvrige rekrutteringsklassene har mindre forskyvninger. Arbeidet med rekruttering er svært variabelt rundt om blant skytterlagene i samlaget. Det varierer alt fra svært stor aktivitet og engasjement til de lag som overhode ikke driver med dette viktige arbeidet. Siste sesong har med all tydelighet vist, at vi har flere unge skyttere som er blant landets beste. Dette bør kunne gi inspirasjon til dette viktige arbeidet videre. I tillegg er DFS en organisasjon som har en viktig oppgave i å lære ungdommen sikker og ansvarlig bruk av skytevåpen. Styrets vurdering Spesielle viktige oppgaver som samlagsstyret vektla ved innledningen til arbeidsåret 2005 var: - styrke lagsinstruktørene og prøve å skape et felles miljø for disse - videreføring av Grenland i utvikling - felles samling av ungdomslederne i samlaget - rekruttering av nye yngre tillitsvalgte Dette var de ekstra områdene samlagsstyret ville legge vekt på utover de oppgaver samlaget samlet og det enkelte medlem av styret har gjennom året. Ved arbeidsårets slutt, må vi denne gang konstatere at vi ikke har lykkes helt som forventet av ulike årsaker. a) Det har vært en samling for lagsinstruktører i Mælum s nye innendørsanlegg med bra frammøte. Tiltaket ble positivt mottatt. b) Siste år Grenland i utvikling på ny forsterket interesse og deltakelse på innendørskarusellen og Grenlandscupen i feltskyting. Den sosiale samlingen med grilling, gjettekonkurranse for små og store under Landsskytterstevnet har blitt en flott og viktig

6 tradisjon. Når det gjelder interessen for en planmessig treningsgruppe i.f.m. baneskyting, er det ikke gjennomført noe spesielt opplegg siste sesong siden interessen var liten. c) Det ble planlagt en samling for ungdomsledere i første del av året, men med den endringen som skjedde i samlagets ungdomsutvalg, ble det behov for å utsette dette. Samlingen skal etter planen bli gjennomført i første del av neste år. d) Det ble for lite påmeldte til det kurs/samling samlaget inviterte til i oktober. Vi håper at det skal lykkes å gjennomføre arrangementet som avtalt med Ola Tore Dokken i første del av kommende vinter i stedet. Samlagets øvrige drift og ulike arbeidsoppgaver, er fordelt og gjennomført etter den arbeidsplan som ble lagt for de ulike medlemmer av styret ved oppstart i Godt samarbeid og at de ulike oppgaver blir utført som planlagt, preger heldigvis samlagsstyret også det siste året. Utdanning Samlingen i Mælum s innendørsanlegg for skytterlagenes instruktører eller de som fungerer som det, ble en nyttig og klart positiv kveld. Samlagsinstruktør Per Kr. Aas sto for teori og opplegg. Det er viktig å dele kunnskap og erfaring, som også bidrar til inspirasjon i dette viktige arbeidet videre. Sviktende påmelding til den miljøskapende samlingen som ble planlagt og invitert til på Hanes i oktober, bl.a. sammen med Ola Tore Dokken førte til at denne måtte avlyses. Vi tror målet og rammene rundt et slikt opplegg, er viktig. Derfor bør det jobbes videre slik at arrangementet kan gjennomføres, men på et annet tidspunkt. Skytebanesituasjonen Etter at det har vært stor aktivitet, ombygging, opp-pussing og investering i relativt mange skytebaneanlegg de siste årene, så har 2005 vært et relativt rolig år samlet sett. Drangedal sitt nye kommende anlegg i Fjerdingsmyrdalen, Etter en oppstart av grunnarbeidet i 2004, har det vært stor byggeaktivitet på stedet i Går alt etter planen, vil 100 M bli tatt i bruk f.k. sommer. Fullføring av nytt skytterhus og bygging av 200 M slik at anlegget kan stå ferdig til bruk i 2007, er skytterlagets mål for øvrig. Dette er et tungt løfte både økonomisk og med betydelig og langvarig arbeidsinnsats av mange. Spillemidler ble tildelt sist sommer, og alt er lagt til rette for at dette skal følge den oppsatte planen også de kommende år. Situasjonen i Bamble er på mange måter uendret dessverre. Mulighetene for å kunne ta i bruk 200 M på Fjelljordet, er neppe realistisk. Til det er kommunens behandling og uenigheten blant befolkningen, fortsatt et hinder for å finne en egnet løsning. Dette er naturligvis en håpløs situasjon for et aktivt skytterlag som Bamble. På tross av problemer og vanskelige treningsforhold, lykkes stadig Bamble å få fram nye og gode skyttere. Tenk hva dette laget hadde fått til hvis myndighetene hadde lagt til rette for et komplett skytebaneanlegg i Bamble. Skytesporten har sin plass også i et moderne samfunn og det er ikke noe unntak for Bamble. Denne erkjennelse ser det ikke ut til at de kommunale myndigheter tar inn over seg, og er villig til å løse. Ser vi tilbake bare til siste sesong, der flere av Bamble s unge skyttere hevdet seg helt på topp bl.a. under Landsskytterstevnet i Lesja er det ganske påfallende at kommunens fremste ledere i svært liten grad har vist at de verdsetter disse flotte prestasjoner.

7 Dette illustrerer dessverre, den manglende interesse og holdning til skytesporten det virker å være på topp i kommunen. Imidlertid er det gledelig at det nå kanskje åpner seg en mulighet for å få en innendørs skytebane som tilfredsstiller viktige miljøkrav på Rønholt i Bamble. Siste ord og siste avgjørelse vedr. bygging av ny hall i denne delen av kommunen, er ikke sagt. Allikevel må vi konstatere at det er lokalbefolkningen selv som med stor kraft så langt, har kjempet fram et vedtak i kommunestyret der en innendørs skytebane også skal hensyntas i en ny vurdering innenfor en fastlagt kostnadsramme. Vi håper for Bamble s innbyggere og skyttere, at dette vil lykkes. Stevneaktivitet Til sammen 39 banestevner fordelt på egne stevner og åpne stevner, er det gjennom året avviklet i Disse stevnene har samlet til sammen deltakere. Tilsvarende tall for 2004 var h.h.v. 45 og Nedgangen i antall stevner, skyldes redusert antall interne stevner. Det er imiddlertid positivt at antall deltakere på tross av dette, har gått opp. Når det gjelder felt var tallene 24 stevner og deltakere. Tallene fra 2004 viser også 24 feltstevner og med deltakere. Stabilt høyt antall feltstevner og på ny en framgang i antall deltakere. Grenlandscupen er blitt et viktig virkemiddel for å sikre et høyt antall deltakere hele feltsesongen igjennom. Innendørs er interessen fortsatt interessen stor, men preges av at flere skytterlag ikke har egen innendørsbane. Innendørskarusellen er et viktig hjelpemiddel og treningsmotivasjon for mange. Tallene for 2005 viser at det ble arrangert 21 innendørsstevner med 611 deltakere. Tallene fra 2004 var 20 stevner og 759 deltakere. Samlaget preges av stor stevneaktivitet både innendørs, i feltskyting og banestevner. Gode arrangører som gjør tilstrekkelige forberedelser for å gjennomføre vellykkede stevner er viktig for vår virksomhet, noe skytterlagene i samlaget er kjent for. Kvaliteten og arbeidet med at terminlisten er tilrettelagt for de aktive skytterne og med et best mulig samarbeid med nabosamlag, er også viktig for å beholde gode stevner og god deltakelse. Det deltar mange skyttere fra andre samlag på mange av stevnene gjennom både innendørs-, felt- og banesesongen. Det skjerper våre beste til å prestere, uansett klasse. Skytingens Dag er Det Frivillige Skyttervesen sin eget PR-dag som gir mulighet for å invitere unge og voksne til skytebanene våre. De siste årene har dette arrangementet ikke blitt arrangert av de fleste skytterlagene i samlaget. Skal dette PR arrangementet komme til nytte, er det åpenbart at det må komme endringer i opplegg og rammer for Skytingens Dag. Her må DFS sentralt komme med nye kreative innspill til arrangementsform som er tilpasset det behov og med et innhold som kan føre til større interesse. Også siste året har kun 3 skytterlag i samlaget arrangert Skytingens Dag. Egne stevner i organisasjonen Samlagsstevne 15 meter Siljan 59 delt. (61) Samlagsstevne Felt Mælum 81 delt. (70) Samlagsstevne Bane Holla 107 delt. (107) Den Norske Skyttermedalje Gjerpen 25 delt. (28) Sørlandscupen innen Grenland Holla 4 lag (4) Representasjoner

8 På det ordinære årsmøte for Sørlandskretsen i Sand/Suldal, møtte Lars Esse og Dag Skarpodde. Under årets Skytterting var samlaget representert med Dag Skarpodde. Han er også oppnevnt av DFS som representant i Distriktsrådet for Telemark HV-distrikt 03 og har vært Distriktsrådets leder de siste 8 årene. Halvor Nordskog ble gjenvalgt som varamedlem til Rådgivende Utvalg på Skyttertinget Dag Skarpodde er medlem av det sentral Informasjonsutvalget i DFS med funksjonstid fram til Økonomi Årets resultatregnskap viser et underskudd på ca. kr etter at bingoinntektene har sviktet det siste året. Samlaget har en samlet beholdning på ca. kr Sportslige prestasjoner Sørlandsstevnet i innendørsskyting som Ugland i Aust-Agder arrangerte, hadde få deltakere fra Grenland blant våre antatt beste seniorskyttere. Dette bar også resultatlisten preg av. Ingen hevdet seg i toppen denne gangen. I TM i feltskyting ble Per Sverre Bjørkkjær mester med 42 treff. I V55 har Grenland hatt hevd på mesteren, denne gangen var det Willy Stensrud som gikk til topps med 32 treff. I tillegg vant Åge Sivertsen V73 med 42 treff. Kvinesdal arrangerte årets Landsdelskretsstevnet i felt. Per Kristian Aas ble totalt nr. 3 i mesterskapet og fikk stjerne. Halvor Nordskog vant mesterskapet i V55 og fikk gylt medalje. Vinnerresultatet til Halvor i V55 førte han også inn på 6. plass i mesterskapet samlet, slik at han også fikk denne medaljen. SM i feltskyting var som vanlig avslutningen på årets feltsesong. På ny ble det medalje til våre beste skyttere. Denne gangen en 3. plass på Grenland s lag og små marginer fra sølv. Individuelt så kjempet Hanne Skarpodde helt i toppen og ble nr. 3 etter omskyting. Landsdelskretsstevnet i baneskyting i Sand/Suldal gav medalje til Nils Medås med 340 pt. I mesterskapet for V55 derimot, gikk Vidar Ottren helt til topps og ble mester med 346 pt. På Landsskytterstevnet i Lesja kom heldigvis det store løftet denne sesongen. Grenland opplevde tidenes medalje og trofe fangst etter mange og flotte prestasjoner. Våre skyttere hevdet seg i toppen på mange fronter. Dette smakte godt og viste tydelig at vi har en rekke skyttere som har kvaliteter og egenskaper som er blant landets beste i nesten alle aldersklasser og mesterskap. Dette gav mersmak og ikke minst svært god PR for skyttersporten både lokalt, i Telemark og langt ut over det. Skytternes prestasjoner gir inspirasjon videre både for de som lykkes denne gangen, men naturligvis også de mange andre som vi veit har mer å gå på. Med Bjørn-Vidar Rød og Per Kristian Aas i hvert sitt Kongelag h.h.v. på 200 M og i NM felt, dokumenterte flott skyteprestasjoner. Med 4. plass og 3. plass på Bjørn-Vidar og Per Kristian, viste de kvaliteter i en framskutt situasjon som er god å ha med seg videre. Mange av oss fulgte den spennende skytingen i folkehavet på selve arenaen og fikk se intervjuer på storskjerm. Per Kristian som måtte ut i omskyting om selve NM-tittelen i felt og Bjørn-Vidar som var ytterst lite fra å få en av de store titlene i mesterskapet på 200 M, glemmer vi ikke så fort. Tidenes satsing fra NRK TV og Bjørn-Vidar sin skyting med intervjuer på direkte sending, er flott PR for sporten - også i vårt eget distrikt.

9 Om det var Halvor Nordskog selv eller mange av oss andre som var mest glad, når Halvor gikk til topps i mesterskapet på 200 M i V55, er vel noe usikkert. Ikke spiller det noen rolle heller, men dette unte vi Halvor og var det noe som virkelig var fortjent ja så var det nettopp Halvors triumf. Selv hans argeste konkurrenter var glade for at det nettopp var Halvor som kunne ta steget helt til topps på seierspallen på Vidflotten. Fangsten av medaljer og stjerner på årets Landsskytterstevnet, ble fantastisk. Øyvind Bjerklund, Geir Lindheim og Kai Tore Austad fikk alle stjerne etter 340 pt. I NM-felt lykkes også Geir Lindheim å få medalje med 40 treff. I V73 hadde Odd Langbakk omskyting om seieren i feltmesterskapet og endte på en flott 2. plass med 42/10 treff og sølvmedalje. Ungdomsutvalgets rapport beskriver i tillegg samlagets gode ungdomsskyttere og deres flotte prestasjoner på Landsskytterstevnet. Vi har en flott gjeng med kvaliteter som en skal leite lenge etter for å finne maken. Disse framtidas skyttere, sammen med skytterne som konkurrerte i de ulike mesterskapene i de voksne klassene, lykkes å vinne 13 medaljer og stjerner i Lesja. I tillegg også flere andre trofeer og flotte premier. Aldri tidligere har samlagets skyttere markert seg i toppen på så mange områder som i Vi gratulerer alle og ønsker lykke til i årene framover. Vårt gode miljø og manges bevisste satsing har gitt resultater. Det må vi alle bidra til å befeste og utvikle videre. I Fylkesmesterskapet på bane dette året, ble igjen Øyvind Bjerklund nr 2 med 340 pt. Nr. 3 ble Kai Tore Austad med 339 pt. Linn C. Therkelsen ble beste kvinne og Vidar Ottren vant V55. Årets TA-finale ble endelig en triumf for Kai Tore Austad etter å ha vært nære på flere ganger. Nr. 3 ble Magne Jemtland, nr. 4 Per Kr. Aas og nr. 5 Geir-Ove Tufte. Hanne Skarpodde ble igjen TA-prinsesse og Halvor Nordskog vant V55. Sekskantfinalen foregikk i år i Rollag og Veggli. Det ble 3. plass og bronsemedaljer på Grenland sine uttatte skyttere i årets finale. Samlet har 2005 vært et stort sportslig år for Grenland. Mange av samlagets skyttere har vist kvaliteter vi vil huske lenge og bidrar til å se positivt på utviklingen videre. Sluttord Vedtaket på siste Ombudsmøte om sammenslutning med eventuelt både Aust-Telemark og Vest-Telemark, ble som de fleste kjenner til også en sak som kom opp til behandling på årets Skytterting i Lesja. Behandlingen Vest-Telemark hadde hatt av denne saken, hadde ikke ført til noe positivt svar fra dette samlaget. Med en enstemmig innstilling fra Norges Skytterstyre på å slå sammen Grenland og Aust-Telemark, var det naturligvis ingen stor overraskelse at Skyttertinget sluttet seg til dette. Det videre arbeidet med dette og forberedelsene til et nytt skyttersamlag, har naturligvis preget mye av styrets arbeid den siste tiden. For å sikre engasjement og eierskap i tilretteleggingen for et nytt og sammensluttet samlag, har det vært nedsatt flere utvalg og arbeidsgrupper med representanter fra tillitsvalgte og skyttere i begge samlagene.

10 Med det forhåndsarbeid og forslag til ulike løsninger som mange har bidratt aktivt til i forkant av konstituerende Ombudsmøte, innstillinger fra Styringsgruppa m.v. bør mye være tilrettelagt for en bra behandling på vårt felles Ombudsmøte. Det nye samlagsstyret, utvalg og andre tillitsvalgte må i tiden framover, på en positiv måte bidra til at det nye skyttersamlaget i stadig sterkere grad, finner gode løsninger og samarbeider godt med hverandre. Fortsatt gjenstår det naturligvis mange ting som må løses og tilrettelegges. Det vil krev vilje til både å se ting på en ny måte, og vilje til forandring. En slik innstilling er det viktig at det nye skyttersamlaget følger i det praktiske arbeidet, men det er også viktig at alle skytterlagene og alle de aktive - bidrar positivt. Gjør vi det, så vil vi lykkes og om kort tid ha et enda sterkere og bedre samlag enn det vi hittil har hatt. Oversikt over resultater fra mesterskap kl. 2-5 og veteran for Når det gjelder øvrige sportslige resultater utover det som står omtalt i styrets årsberetning ovenfor, henvises til resultatoversikten nedenfor som gir mer utfyllende detaljer: Samlagsstevne 15 meter, 23.januar, arr.: Siljan Mesterskap kl. 2-5: 1. Sigrun Borgen Holla 245 p Gylt medalje 2. Hanne Skarpodde Drangedal 245 p Sølv medalje 3. Geir Lindheim Drangedal 241 p Sølv medalje V55 1. Vidar Ottren Mælum 245 p Sølv medalje V73 1. Odd Langbakk Gjerpen 238 p Sølv medalje Vandrepremie: Sigrun Borgen Holla 245 p Samlagsstevne felt, 6.mars, arr.: Mælum Mesterskap kl. 2-5: 1. Hanne Skarpodde Drangedal 41 tr. e.o. Gylt medalje 2. Kjetil Naphaug Porsgrunds 41 e.o. Sølv medalje 3. Øyvind Bjerklund Holla 40 Sølv medalje V55 1. Halvor Nordskog Lunde 39 tr. Sølv medalje V65 1. Jørg Vaag Bamble 40/7 tr. Sølv medalje V73 1. Odd Langbakk Gjerpen 42/7 tr. Sølv medalje Lagskyting grovfelt: 1. Drangedal 84/47 tr. v/ Jan Lundtveit. Bernt Einar Moland og Hanne Skarpodde. Mesterskapspokalen: Hanne Skarpodde Drangedal 41 tr. Terrengpokalen: Hanne Skarpodde Drangedal 30/19 tr. Lagspokalen: Drangedal 84/48 tr. Samlagsstevne bane, 14.august, arr.: Holla

11 Mesterskap kl. 2-5: 1.Arild Sivertsen Løveid 343 p Gylt medalje 2. Kai Tore Austad Tørdal 342 p Sølv medalje 3. Per Kristian Aas Lunde 340 p(e.o.)sølv medalje V55: 1. Halvor Nordskog Lunde 339 p Sølv medalje Veteran 73: 1. Odd Langbakk Gjerpen 344 p Sølv medalje Lagskyting kl. 2-5: 1. Sannidal 284 p v/ Linn Charlotte Therkelsen, Tor Fjellheim og Kristian Kristoffersen. Lindorff-pokalen: Arild Sivertsen Løveid 343 p Klassepokalen: Kai Tore Austad Tørdal 148 p Grunnlagspokalen: Arild Sivertsen Løveid 99 p Lagspokalen: Sannidal 284 p Telemarksmesterskapet i felt, 29. februar, arr.: Gjerpen + Løveid Mesterskap kl. 2-5: 1. Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 42 tr. Gylt medalje 2. Jørund Lien Treungen 40 Sølv medalje 3. Halvor Eika Bø 39 Bronse medalje V55 1. Willy Stensrud Gjerpen 32 tr Sølv medalje V65 1. Kristoffer Løkka Bamble og L. 41/4 tr Sølv medalje V73 1. Åge Sivertsen Løveid 42 tr Sølv medalje Lagskyting grovfelt: Bø 78/40 tr. Vandrepokaler: Mesterskapspokal: Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 42 tr. 30 skudds pokalen: Per Kristian Aas Lunde 30/17 tr. Lagspokal grovfelt: Bø 78/40 tr. Sørlandsmesterskapet i felt, 3. april, arr.: Dølemo 1. Aust-Agder 337/126 treff 2. Rogaland 307/116 treff 3. Grenland 307/106 treff Individuelt: nr. 3. Hanne Skarpodde, Drangedal 39/16 treff bronse medalje. Se årsrapport fra UK. Landsdelskretsstevnet i felt, mars, arr.: Kvinesdal + Farsund

12 Mesterskap kl. 1-5+V55: 3. Per Kristian Aas Lunde 38 tr. stjerne 6. Halvor Nordskog Lunde 37 tr. medalje Mesterskap V55: 1. Halvor Nordskog Lunde 37 tr. Gylt medalje Vandrepokaler: 30 skudds pokalen: Per Kristian Aas Lunde 29/9 tr. Landsdelskretsstevnet bane, 10., 11. og 12. juni, arr.: Sand/Suldal Mesterskapsmedalje: Nils Medås Løveid 340 p (12. plass) Mesterskap V55: 1. Vidar Ottren Mælum 346 p Gylt medalje Fylkesmesterskapet Bane, 17. og 18. juni, arr.: Bø Mesterskap kl. 2-5: 1. Birger Heimdal Treungen 340 p (e.o.)gylt medalje 2. Øyvind Bjerklund Holla 340 p (e.o.)sølv medalje 3. Kai Tore Austad Tørdal 339 p Bronse medalje V55: 1. Vidar Ottren Mælum 336 p Sølv medalje V65: 1. Torleiv Kåsa Øvre Bø 348 p Sølv medalje V73: 1. John Hernes Tokke 345 p (e.o.)sølv medalje Vandrepokaler: Mesterskapspokalen: Birger Heimdal Treungen 340 p 25 skudds fatet: Øyvind Bjerklund Holla 243 p 15 skuddspokalen: Kai Tore Austad Tørdal 147 p 10 skuddspokalen: Geir-Ove Tufte Drangedal 98 p Beste kvinne: Linn C. Therkelsen Sannidal 335 p Landsskytterstevnet, 30. juli 6. august: Lesja Mesterskap bane kl. 2-5: 4. Bjørn-Vidar Rød Siljan 345 p stjerne DFS sølvbeger 82. Øyvind Bjerklund Holla 340 p stjerne 82. Geir Lindheim Drangedal 340 p stjerne 82. Kai Tore Austad Tørdal 340 p stjerne Veteran 55: 1. Halvor Nordskog Lunde 346 p medalje Presidentens premie NM i feltskyting: 3. Per Kristian Aas Lunde 42 tr. medalje (e.o.) DFS sølvbeger 17.Geir Lindheim Drangedal 40 tr. medalje

13 V73: 2. Odd Langbakk Gjerpen 42/10 tr. medalje (e.o.) Samlagsskyting: Kl. 2-5: Nr. 23 Grenland 380 pt Veteran: Nr. 26 Grenland 390 pt TA-finalen, 4. september, arr.: Sauherad Kl. 2-5: 1. og TA-Konge:Kai Tore Austad Tørdal 338 p (e.o.) medalje 2. og TA-prins: Knut Melby Atrå 338 p (e.o.) medalje 3. Magne Jemtland Gjerpen 336 p (e.o.) medalje 4. Per Kristian Aas Lunde 336 p (e.o.) medalje 5. Geir-Ove Tufte Drangedal 335 p medalje TA-prinsesse: Hanne Skarpodde Drangedal 334 p medalje Veteran 55: Halvor Nordskog Lunde 339 p medalje Veteran 65: Torleiv Kåsa Øvre Bø 347 p medalje Veteran 73: Arne Thorsen Notodden 350 p medalje Sørlandscupen innen Grenland, 4. juni, arr.: Gjerpen Nr. 1 Lunde 1974 p Gylt Nr. 2 Drangedal 1970 p Sølv Nr. 3 Bamble 1952 p Bronse Sørlandscupfinalen, 10. september, arr. Evje og Hornnes Nr. 2 Lunde 2006 p Sølv v/ Svein Risdalen, Atle Høydalen, Halvor Nordskog, Reidar Brauti, Ole Dorholt og Per Kristian Aas. Telemarkscupfinalen, 13. august, arr.: Lunde - Bø 300m: 1. Gylte medaljer Bø 1669p. v/ Kristian Eika, Johannes Eika, Augon Myrjord, Terje Slåttedalen og Halvor Eika. Gylt medalje fikk også Bjørn Slåttedalen som deltaker på Bø s lag før finalen. 2. Sølv medaljer Drangedal 1664 p. v/ Bernt Einar Moland, Jan Lundtveit, Geir Lindheim, Hanne Skarpodde og Geir-Ove Tufte. Sølv medalje fikk også Tom Joar Lohne som deltaker på Drangedal s lag før finalen. 3. Bronse medaljer Holla 1629 p. v/ Tom Erik Glahus, Sanna Borgen, Sigrun Borgen. Audun Borgen og Øyvind Bjerklund.

14 Dugleikmerkeskyting 2005 Det deltok i alt 94 skyttere. Statuettvinnere: Roar Hauge Mælum Halvor Nordskog Lunde Fat og diplom (25 år): Bjørn Nilsen Løveid Gunnar Olsen Løveid Frank Bertelsen Sannidal Vidar Kåsene Tørdal Dugleiksmerkediplom (30 år): Kåre Holte Drangedal Dugleiksmerkediplom (40 år): Olav Kjellemo Lunde Beste resultat ble oppnådd av Bjørn-Vidar Rød, Siljan med 246 pt. Den Norske Skyttermedalje, 4. juni, arr.: Gjerpen Stjerne: Magne Jemtland Gjerpen 296 pt. + krus Per Kristian Aas Lunde 294 pt. + krus Øyvind Bjerklund Holla 294 pt. Gylt: Stian Hellermyr Levangsheia 293 pt. Sølv: Tore-Jakob Bamle Bamble 285 pt. Tom Joar Lohne Drangedal 282 pt. Terje Nybu Levangsheia 275 pt. Lasse Bærstad Mælum 274 pt. Krus: Atle Bakken Siljan 289 pt. Med beste resultat i skytingen om Organisasjonsmedaljene, fikk Magne Jemtland, Gjerpen aksje i den oppsatte vandrepremien fra samlaget. 6-kant finalen, 17. september, arr.: Rollag og Veggli Nr. 1: Numedal Nr. 3: Grenland 2058 pt pt. Se forøvrig rapport fra UK.

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årets sesong er over og vi vil takke alle for godt samarbeid i året som er gått. Styret har i 2009 bestått av følgende: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer