Sandvin Ungdomshus den Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00"

Transkript

1 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den Kl

2 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt det i kke strider mot grunnr eglene. 3-1 Et skyttersamlag har som formål å være et organisatoris k og koordinerende l edd mellom den sentrale ledelse i Det frivillige Skytter vesen og skytterlagene. Skyttersamlagene s kal arbeide for og pås e at skytt erlagenes akti vit eter drives i sams var med grunnreglene og det ø vrige regelverk i D et fri villige Skytter ves en. Skyttersamlagene s kal i hele sin vir ksomhet følge de regler og bestemmelser som er vedtatt av Det frivillige Skytter ves en. 3-2 Skyttersamlaget er underlagt Norges Skytterstyre og Skyttertinget, og er et f elles organ f or skytterlagene innen et nær mere fasts att geografisk område. Skyttersamlagenes grens er fasts ettes av Skyttertinget. Et s kytt ersaml ags navn s kal ha Skytt ertingets godkj ennelse. Som medlemslag i et s kytt ersamlag opptas s kytt erlag som fyller betingelsene som skytterlag i Det frivillige Skytter ves en M yndighet og sammensetning Ombuds møtet er s kyttersamlagets hø yeste myndighet. Ordinært ombuds møte avholdes en gang årlig, normalt i november/desember.ombudsmø tet bes tår av valgte ombud fra s kyt terlagene i samlaget og samlagets st yre. 2. Innkalling og gjennomføring Skyttersamlagets styre innkaller til ordinært ombuds møt e med mi nst 8 ukers varsel. Saker fra s kytt erlagene s om øns kes behandlet på ombudsmø tet må være samlagsstyret i hende senest 4 uker før møtet.for mell innkalling sendes skytterlagene med minst 2 ukers varsel. Med innkallingen skal følge fullstendig sakliste og øvrige saks dokumenter. Ombuds møtet ledes av styrets formann, eller en på forhånd valgt møteleder. Vedtak fattes med al minnelig flertall, når ikke annet er fasts att. Styrets medlemmer kan ikke delta i avst emming over årsmelding og regnskap, og - Besørge opplæringstiltak for tillitsvalgte - Besørge infor masjon, internt og ekst ernt heller i kke i valg av st yremedlemmer ders om de ikke samti dig er ombud f- or Delta i koordinering og gjennomføring av f elles et s kytt erlag. arrangement er innen l andsdels- Valgbare og pliktige til å motta valg til tillitsver v i samlaget er alle krets en stemmeberettigede lagsmedlemmer fra og med det år de f yller 18 år. e) Det s kal føres protokoll over st yrets f orhandlinger. Funksjonstiden for tillitsvalgte tar til umi ddel bart ett er ombuds møtet, og Denne underskri ves av f ormann var er til og med nest e ombudsmøt e. F ormannen s om har fungert fram til og sekretær og sendes s kytt erlagene. ombuds møt et har ans var f or å s ende s amlagets årsmel ding til Skytter kontor et. 3. O mbuds møt ets oppgaver Ombuds møtet s kal behandle: a) Årsmel ding og regns kap b) Budsjett c) Andre s aker i henhol d til sakslist a d) Valg av: - Medlemmer av styret for 2 år og varamedlemmer for 1 år - Formann og nest formann bl ant s t yrets medlemmer for 1 år - Ungdoms ut valg i henhold til instrukser f or ungdomsarbeidet i DFS - Representant og vararepres entant til Skyttertinget - Revisorer - Valgkomite og varamedlemmer - Representanter til andre tillitsver v og utvalg som bestemt. Det s kal føres prot okoll over ombuds møtets f orhandlinger. Denne underskri ves av f ormannen og 2 ombud valgt av ombuds møt et. Uts krift av protokoll sendes s kytterlagene. 3-4 For behandling av spesielle saker kan det innkalles til og avhol des ekstraordinært ombudsmøt e når samlagsst yret finner det nødvendig, eller når minst hal vparten av s kyt terlagene i samlaget krever det. Innkalling skjer med minst 2 ukers varsel. I eks traordi nært ombuds møte kan bare behandles de saker som er tatt inn i sakslista ved innkallingen. 3-5 Skyttersamlaget ledes av et styre på minst 5 medlemmer. 3 varamedl emmer velges i prioritert rekkefølge. Formannen i ungdomsutvalget er i tillegg medlem av s aml ags-styret. Funksjons tiden f or st yremedl emmer, unnt att formannen i ungdomsut valget, er 2 år. For varamedl emmer er funksjons tiden 1 år. Formannen innkaller til st yremøt er når han finner det nødvendig, eller når minst 2 av de ø vrige styremedlemmer krever det. Vedt ak f attes med alminnelig flertall. Ved s temmelikhet er f ormannens stemme avgjørende. 3-6 a) St yret s kal lede s kyt tersamlaget i s ams var med grunnreglene og det ø vrige regelverk, og de vedtak som fatt es av overordnede organis asjonsl edd og av ombuds møt et. b) St yret s kal sørge for en f ors varlig og riktig regnskapsførsel. R evidert regns kap og årsmelding avgis til det ordinære ombuds møte. c) Styr et s kal til fasts att tid innkalle til ordinært ombuds møt e, og eventuelt eks tra- ordinært møt e. d) St yret s kal t a seg av saker av f elles art og int eresse for samlagets s kyt terlag. Dette er blant annet: - Skyt ebanesaker - Ungdoms- og rekrutteringstiltak - Ordne med å fas tset te ordinære s kytterst evner for hele s aml aget St yret kan: a) Ved de valgte r evisorer, minst en gang årlig foreta kasseettersyn hos samlagskasserer en. R esultatet føres inn i samlagets revisjons protokoll, og avs krift kan sendes Skytter kontor et. b) Føre tilsyn med s kytt erlagenes ø vi nger, og har møt e- og talerett i lagenes års møter, men i kke stemmerett. 3-7 Skyttersamlaget s kal rapportere til Skytter kont oret, og plikt er til fasts att tid å sende: a) Årsmel ding, med fortegnelse over s kyt terlagene og ant allet s kytt ere i s aml aget. b) Regnskap og oversikt over bruken av mottatt statsbi drag, som bestemt av F orsvarsdepartementet. c) Andre r apporter sli k Skyt terst yret og Skytt ertinget best emmer.

3 Ombudsmøte Grenland Skyttersamlag, 3. desember Sandvin Ungdomshus, Bø Saksliste for Ombudsmøtet Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsmelding for 2005 A. Styrets beretning B. UK's beretning C. Ungdomsutvalgets beretning Sak 3 Årsregnskap for 2005 A. Sammendrag av årsregnskap B. Status Ved avslutningen av Ombudsmøte vil det bli utdeling av Organisasjonsmedaljer, Dugleiksmerkestatuetter m.v. Etter Ombudsmøte, vil det bli servert koldtbord med julemat til alle frammøtte og felles med deltakerne på Ombudsmøte i Aust-Telemark Skyttersamlag. Deretter avholdes konstituerende Ombudsmøte i det nye skyttersamlaget som ble vedtatt på Skyttertinget 2005 der alle skal delta.

4 SAK 2 A ÅRSRAPPORT FOR GRENLAND SKYTTERSAMLAG 2005 (det 124.driftsår) Samlagsstyret har i år avholdt 5 styremøter. Ett av møtene har vært sammen med styret i Aust-Telemark og et som telefonmøte. Styret hatt følgende sammensetning: Formann: Dag Skarpodde Nestformann: Lars Esse Kasserer: Oddrun Ottren Sekretær: Nils Medås Styremedlem: Per Tore Hansen Utdanningskontakt: Kari Hauge Formann i Ungdomsutvalget: Rannveig Karlsen fram til Lars Esse overtok 22.juni Varamedlem: Otto Hellermyr Stian Hellermyr Utvalg m.v. og sammensetning: Ungdomsutvalget: Varamedlem: Uttakningskomité: Banekontakt: Instruktører: Revisor: Valgkomite: Rannveig Karlsen (formann), deretter Lars Esse fra 22. juni. Geir Røsche Torsen Per Gunnar Bamle Ole Strand I tillegg har flere andre deltatt i arbeidet for utvalget. Geir Lindheim (formann) Jan Lundtveit Tor Fjellheim Kåre Sivertsen Per Kr. Aas Odd Skaar Bjørn Olsen Svein Jemtland Halvor Nordskog Kjetil Marker Audun Solbraa

5 Siden valgkomiteen måtte samordnes til 1 valgkomite sammen med Aust-Telemark med 2 repr. fra hvert samlag, har den valgte valgkomite for Grenland blitt tilpasset dette. Halvor Nordskog og Audun Solbraa har etter avtale deltatt i ny felles valgkomite. Årsmeldingene Et av skytterlagene leverte sin årsmelding til samlaget 3 uker etter fristen til tross for flere purringer. Å bryte fristen med slik margin, skaper betydelig merarbeid for samlaget og fører til at vi ikke får full oversikt over aktiviteten og kommende års klassesetting. Slike brudd på tidsfrister må ikke gjentas i framtida. Når vi til slutt får oversikten over det totale antall 30 skudds skyttere, er det i samlaget for Dette er en nedgang med 14 skyttere sammenlignet med De enkelte klasser viser følgende sammensetning med fjorårets tall i parentes: Kl. 5: 18 (21) Kl. 4: 43 (35) Kl. 3: 70 (72) Kl. 2: 104 (100) Kl. 1: (2.932) V55: 82 (103) V65: 23 (31) V73: 32 (33) Jr.: 41 (40) ER: 28 (35) R: 40 (22) Asp: 108 (112) AG3: 1 (1) Antall instruksjonsskyttere: 110 (133) Antall avgitte skudd: ( ) Det er svært små forskyvninger i klassene 2-5 det siste året. I veteranklassene har vi noe tilbakegang. Det er gledelig at antall skyttere i kl. 1 nå har stabilisert seg, etter en tilbakegang de 2 foregående årene. Antall avgitte skudd viser en forsiktig nedgang, men er relativt stabil på et høyt nivå etter flere år med markert framgang. Aktiviteten er fortsatt høy. Klasse rekrutt har siste året en markert framgang mens de øvrige rekrutteringsklassene har mindre forskyvninger. Arbeidet med rekruttering er svært variabelt rundt om blant skytterlagene i samlaget. Det varierer alt fra svært stor aktivitet og engasjement til de lag som overhode ikke driver med dette viktige arbeidet. Siste sesong har med all tydelighet vist, at vi har flere unge skyttere som er blant landets beste. Dette bør kunne gi inspirasjon til dette viktige arbeidet videre. I tillegg er DFS en organisasjon som har en viktig oppgave i å lære ungdommen sikker og ansvarlig bruk av skytevåpen. Styrets vurdering Spesielle viktige oppgaver som samlagsstyret vektla ved innledningen til arbeidsåret 2005 var: - styrke lagsinstruktørene og prøve å skape et felles miljø for disse - videreføring av Grenland i utvikling - felles samling av ungdomslederne i samlaget - rekruttering av nye yngre tillitsvalgte Dette var de ekstra områdene samlagsstyret ville legge vekt på utover de oppgaver samlaget samlet og det enkelte medlem av styret har gjennom året. Ved arbeidsårets slutt, må vi denne gang konstatere at vi ikke har lykkes helt som forventet av ulike årsaker. a) Det har vært en samling for lagsinstruktører i Mælum s nye innendørsanlegg med bra frammøte. Tiltaket ble positivt mottatt. b) Siste år Grenland i utvikling på ny forsterket interesse og deltakelse på innendørskarusellen og Grenlandscupen i feltskyting. Den sosiale samlingen med grilling, gjettekonkurranse for små og store under Landsskytterstevnet har blitt en flott og viktig

6 tradisjon. Når det gjelder interessen for en planmessig treningsgruppe i.f.m. baneskyting, er det ikke gjennomført noe spesielt opplegg siste sesong siden interessen var liten. c) Det ble planlagt en samling for ungdomsledere i første del av året, men med den endringen som skjedde i samlagets ungdomsutvalg, ble det behov for å utsette dette. Samlingen skal etter planen bli gjennomført i første del av neste år. d) Det ble for lite påmeldte til det kurs/samling samlaget inviterte til i oktober. Vi håper at det skal lykkes å gjennomføre arrangementet som avtalt med Ola Tore Dokken i første del av kommende vinter i stedet. Samlagets øvrige drift og ulike arbeidsoppgaver, er fordelt og gjennomført etter den arbeidsplan som ble lagt for de ulike medlemmer av styret ved oppstart i Godt samarbeid og at de ulike oppgaver blir utført som planlagt, preger heldigvis samlagsstyret også det siste året. Utdanning Samlingen i Mælum s innendørsanlegg for skytterlagenes instruktører eller de som fungerer som det, ble en nyttig og klart positiv kveld. Samlagsinstruktør Per Kr. Aas sto for teori og opplegg. Det er viktig å dele kunnskap og erfaring, som også bidrar til inspirasjon i dette viktige arbeidet videre. Sviktende påmelding til den miljøskapende samlingen som ble planlagt og invitert til på Hanes i oktober, bl.a. sammen med Ola Tore Dokken førte til at denne måtte avlyses. Vi tror målet og rammene rundt et slikt opplegg, er viktig. Derfor bør det jobbes videre slik at arrangementet kan gjennomføres, men på et annet tidspunkt. Skytebanesituasjonen Etter at det har vært stor aktivitet, ombygging, opp-pussing og investering i relativt mange skytebaneanlegg de siste årene, så har 2005 vært et relativt rolig år samlet sett. Drangedal sitt nye kommende anlegg i Fjerdingsmyrdalen, Etter en oppstart av grunnarbeidet i 2004, har det vært stor byggeaktivitet på stedet i Går alt etter planen, vil 100 M bli tatt i bruk f.k. sommer. Fullføring av nytt skytterhus og bygging av 200 M slik at anlegget kan stå ferdig til bruk i 2007, er skytterlagets mål for øvrig. Dette er et tungt løfte både økonomisk og med betydelig og langvarig arbeidsinnsats av mange. Spillemidler ble tildelt sist sommer, og alt er lagt til rette for at dette skal følge den oppsatte planen også de kommende år. Situasjonen i Bamble er på mange måter uendret dessverre. Mulighetene for å kunne ta i bruk 200 M på Fjelljordet, er neppe realistisk. Til det er kommunens behandling og uenigheten blant befolkningen, fortsatt et hinder for å finne en egnet løsning. Dette er naturligvis en håpløs situasjon for et aktivt skytterlag som Bamble. På tross av problemer og vanskelige treningsforhold, lykkes stadig Bamble å få fram nye og gode skyttere. Tenk hva dette laget hadde fått til hvis myndighetene hadde lagt til rette for et komplett skytebaneanlegg i Bamble. Skytesporten har sin plass også i et moderne samfunn og det er ikke noe unntak for Bamble. Denne erkjennelse ser det ikke ut til at de kommunale myndigheter tar inn over seg, og er villig til å løse. Ser vi tilbake bare til siste sesong, der flere av Bamble s unge skyttere hevdet seg helt på topp bl.a. under Landsskytterstevnet i Lesja er det ganske påfallende at kommunens fremste ledere i svært liten grad har vist at de verdsetter disse flotte prestasjoner.

7 Dette illustrerer dessverre, den manglende interesse og holdning til skytesporten det virker å være på topp i kommunen. Imidlertid er det gledelig at det nå kanskje åpner seg en mulighet for å få en innendørs skytebane som tilfredsstiller viktige miljøkrav på Rønholt i Bamble. Siste ord og siste avgjørelse vedr. bygging av ny hall i denne delen av kommunen, er ikke sagt. Allikevel må vi konstatere at det er lokalbefolkningen selv som med stor kraft så langt, har kjempet fram et vedtak i kommunestyret der en innendørs skytebane også skal hensyntas i en ny vurdering innenfor en fastlagt kostnadsramme. Vi håper for Bamble s innbyggere og skyttere, at dette vil lykkes. Stevneaktivitet Til sammen 39 banestevner fordelt på egne stevner og åpne stevner, er det gjennom året avviklet i Disse stevnene har samlet til sammen deltakere. Tilsvarende tall for 2004 var h.h.v. 45 og Nedgangen i antall stevner, skyldes redusert antall interne stevner. Det er imiddlertid positivt at antall deltakere på tross av dette, har gått opp. Når det gjelder felt var tallene 24 stevner og deltakere. Tallene fra 2004 viser også 24 feltstevner og med deltakere. Stabilt høyt antall feltstevner og på ny en framgang i antall deltakere. Grenlandscupen er blitt et viktig virkemiddel for å sikre et høyt antall deltakere hele feltsesongen igjennom. Innendørs er interessen fortsatt interessen stor, men preges av at flere skytterlag ikke har egen innendørsbane. Innendørskarusellen er et viktig hjelpemiddel og treningsmotivasjon for mange. Tallene for 2005 viser at det ble arrangert 21 innendørsstevner med 611 deltakere. Tallene fra 2004 var 20 stevner og 759 deltakere. Samlaget preges av stor stevneaktivitet både innendørs, i feltskyting og banestevner. Gode arrangører som gjør tilstrekkelige forberedelser for å gjennomføre vellykkede stevner er viktig for vår virksomhet, noe skytterlagene i samlaget er kjent for. Kvaliteten og arbeidet med at terminlisten er tilrettelagt for de aktive skytterne og med et best mulig samarbeid med nabosamlag, er også viktig for å beholde gode stevner og god deltakelse. Det deltar mange skyttere fra andre samlag på mange av stevnene gjennom både innendørs-, felt- og banesesongen. Det skjerper våre beste til å prestere, uansett klasse. Skytingens Dag er Det Frivillige Skyttervesen sin eget PR-dag som gir mulighet for å invitere unge og voksne til skytebanene våre. De siste årene har dette arrangementet ikke blitt arrangert av de fleste skytterlagene i samlaget. Skal dette PR arrangementet komme til nytte, er det åpenbart at det må komme endringer i opplegg og rammer for Skytingens Dag. Her må DFS sentralt komme med nye kreative innspill til arrangementsform som er tilpasset det behov og med et innhold som kan føre til større interesse. Også siste året har kun 3 skytterlag i samlaget arrangert Skytingens Dag. Egne stevner i organisasjonen Samlagsstevne 15 meter Siljan 59 delt. (61) Samlagsstevne Felt Mælum 81 delt. (70) Samlagsstevne Bane Holla 107 delt. (107) Den Norske Skyttermedalje Gjerpen 25 delt. (28) Sørlandscupen innen Grenland Holla 4 lag (4) Representasjoner

8 På det ordinære årsmøte for Sørlandskretsen i Sand/Suldal, møtte Lars Esse og Dag Skarpodde. Under årets Skytterting var samlaget representert med Dag Skarpodde. Han er også oppnevnt av DFS som representant i Distriktsrådet for Telemark HV-distrikt 03 og har vært Distriktsrådets leder de siste 8 årene. Halvor Nordskog ble gjenvalgt som varamedlem til Rådgivende Utvalg på Skyttertinget Dag Skarpodde er medlem av det sentral Informasjonsutvalget i DFS med funksjonstid fram til Økonomi Årets resultatregnskap viser et underskudd på ca. kr etter at bingoinntektene har sviktet det siste året. Samlaget har en samlet beholdning på ca. kr Sportslige prestasjoner Sørlandsstevnet i innendørsskyting som Ugland i Aust-Agder arrangerte, hadde få deltakere fra Grenland blant våre antatt beste seniorskyttere. Dette bar også resultatlisten preg av. Ingen hevdet seg i toppen denne gangen. I TM i feltskyting ble Per Sverre Bjørkkjær mester med 42 treff. I V55 har Grenland hatt hevd på mesteren, denne gangen var det Willy Stensrud som gikk til topps med 32 treff. I tillegg vant Åge Sivertsen V73 med 42 treff. Kvinesdal arrangerte årets Landsdelskretsstevnet i felt. Per Kristian Aas ble totalt nr. 3 i mesterskapet og fikk stjerne. Halvor Nordskog vant mesterskapet i V55 og fikk gylt medalje. Vinnerresultatet til Halvor i V55 førte han også inn på 6. plass i mesterskapet samlet, slik at han også fikk denne medaljen. SM i feltskyting var som vanlig avslutningen på årets feltsesong. På ny ble det medalje til våre beste skyttere. Denne gangen en 3. plass på Grenland s lag og små marginer fra sølv. Individuelt så kjempet Hanne Skarpodde helt i toppen og ble nr. 3 etter omskyting. Landsdelskretsstevnet i baneskyting i Sand/Suldal gav medalje til Nils Medås med 340 pt. I mesterskapet for V55 derimot, gikk Vidar Ottren helt til topps og ble mester med 346 pt. På Landsskytterstevnet i Lesja kom heldigvis det store løftet denne sesongen. Grenland opplevde tidenes medalje og trofe fangst etter mange og flotte prestasjoner. Våre skyttere hevdet seg i toppen på mange fronter. Dette smakte godt og viste tydelig at vi har en rekke skyttere som har kvaliteter og egenskaper som er blant landets beste i nesten alle aldersklasser og mesterskap. Dette gav mersmak og ikke minst svært god PR for skyttersporten både lokalt, i Telemark og langt ut over det. Skytternes prestasjoner gir inspirasjon videre både for de som lykkes denne gangen, men naturligvis også de mange andre som vi veit har mer å gå på. Med Bjørn-Vidar Rød og Per Kristian Aas i hvert sitt Kongelag h.h.v. på 200 M og i NM felt, dokumenterte flott skyteprestasjoner. Med 4. plass og 3. plass på Bjørn-Vidar og Per Kristian, viste de kvaliteter i en framskutt situasjon som er god å ha med seg videre. Mange av oss fulgte den spennende skytingen i folkehavet på selve arenaen og fikk se intervjuer på storskjerm. Per Kristian som måtte ut i omskyting om selve NM-tittelen i felt og Bjørn-Vidar som var ytterst lite fra å få en av de store titlene i mesterskapet på 200 M, glemmer vi ikke så fort. Tidenes satsing fra NRK TV og Bjørn-Vidar sin skyting med intervjuer på direkte sending, er flott PR for sporten - også i vårt eget distrikt.

9 Om det var Halvor Nordskog selv eller mange av oss andre som var mest glad, når Halvor gikk til topps i mesterskapet på 200 M i V55, er vel noe usikkert. Ikke spiller det noen rolle heller, men dette unte vi Halvor og var det noe som virkelig var fortjent ja så var det nettopp Halvors triumf. Selv hans argeste konkurrenter var glade for at det nettopp var Halvor som kunne ta steget helt til topps på seierspallen på Vidflotten. Fangsten av medaljer og stjerner på årets Landsskytterstevnet, ble fantastisk. Øyvind Bjerklund, Geir Lindheim og Kai Tore Austad fikk alle stjerne etter 340 pt. I NM-felt lykkes også Geir Lindheim å få medalje med 40 treff. I V73 hadde Odd Langbakk omskyting om seieren i feltmesterskapet og endte på en flott 2. plass med 42/10 treff og sølvmedalje. Ungdomsutvalgets rapport beskriver i tillegg samlagets gode ungdomsskyttere og deres flotte prestasjoner på Landsskytterstevnet. Vi har en flott gjeng med kvaliteter som en skal leite lenge etter for å finne maken. Disse framtidas skyttere, sammen med skytterne som konkurrerte i de ulike mesterskapene i de voksne klassene, lykkes å vinne 13 medaljer og stjerner i Lesja. I tillegg også flere andre trofeer og flotte premier. Aldri tidligere har samlagets skyttere markert seg i toppen på så mange områder som i Vi gratulerer alle og ønsker lykke til i årene framover. Vårt gode miljø og manges bevisste satsing har gitt resultater. Det må vi alle bidra til å befeste og utvikle videre. I Fylkesmesterskapet på bane dette året, ble igjen Øyvind Bjerklund nr 2 med 340 pt. Nr. 3 ble Kai Tore Austad med 339 pt. Linn C. Therkelsen ble beste kvinne og Vidar Ottren vant V55. Årets TA-finale ble endelig en triumf for Kai Tore Austad etter å ha vært nære på flere ganger. Nr. 3 ble Magne Jemtland, nr. 4 Per Kr. Aas og nr. 5 Geir-Ove Tufte. Hanne Skarpodde ble igjen TA-prinsesse og Halvor Nordskog vant V55. Sekskantfinalen foregikk i år i Rollag og Veggli. Det ble 3. plass og bronsemedaljer på Grenland sine uttatte skyttere i årets finale. Samlet har 2005 vært et stort sportslig år for Grenland. Mange av samlagets skyttere har vist kvaliteter vi vil huske lenge og bidrar til å se positivt på utviklingen videre. Sluttord Vedtaket på siste Ombudsmøte om sammenslutning med eventuelt både Aust-Telemark og Vest-Telemark, ble som de fleste kjenner til også en sak som kom opp til behandling på årets Skytterting i Lesja. Behandlingen Vest-Telemark hadde hatt av denne saken, hadde ikke ført til noe positivt svar fra dette samlaget. Med en enstemmig innstilling fra Norges Skytterstyre på å slå sammen Grenland og Aust-Telemark, var det naturligvis ingen stor overraskelse at Skyttertinget sluttet seg til dette. Det videre arbeidet med dette og forberedelsene til et nytt skyttersamlag, har naturligvis preget mye av styrets arbeid den siste tiden. For å sikre engasjement og eierskap i tilretteleggingen for et nytt og sammensluttet samlag, har det vært nedsatt flere utvalg og arbeidsgrupper med representanter fra tillitsvalgte og skyttere i begge samlagene.

10 Med det forhåndsarbeid og forslag til ulike løsninger som mange har bidratt aktivt til i forkant av konstituerende Ombudsmøte, innstillinger fra Styringsgruppa m.v. bør mye være tilrettelagt for en bra behandling på vårt felles Ombudsmøte. Det nye samlagsstyret, utvalg og andre tillitsvalgte må i tiden framover, på en positiv måte bidra til at det nye skyttersamlaget i stadig sterkere grad, finner gode løsninger og samarbeider godt med hverandre. Fortsatt gjenstår det naturligvis mange ting som må løses og tilrettelegges. Det vil krev vilje til både å se ting på en ny måte, og vilje til forandring. En slik innstilling er det viktig at det nye skyttersamlaget følger i det praktiske arbeidet, men det er også viktig at alle skytterlagene og alle de aktive - bidrar positivt. Gjør vi det, så vil vi lykkes og om kort tid ha et enda sterkere og bedre samlag enn det vi hittil har hatt. Oversikt over resultater fra mesterskap kl. 2-5 og veteran for Når det gjelder øvrige sportslige resultater utover det som står omtalt i styrets årsberetning ovenfor, henvises til resultatoversikten nedenfor som gir mer utfyllende detaljer: Samlagsstevne 15 meter, 23.januar, arr.: Siljan Mesterskap kl. 2-5: 1. Sigrun Borgen Holla 245 p Gylt medalje 2. Hanne Skarpodde Drangedal 245 p Sølv medalje 3. Geir Lindheim Drangedal 241 p Sølv medalje V55 1. Vidar Ottren Mælum 245 p Sølv medalje V73 1. Odd Langbakk Gjerpen 238 p Sølv medalje Vandrepremie: Sigrun Borgen Holla 245 p Samlagsstevne felt, 6.mars, arr.: Mælum Mesterskap kl. 2-5: 1. Hanne Skarpodde Drangedal 41 tr. e.o. Gylt medalje 2. Kjetil Naphaug Porsgrunds 41 e.o. Sølv medalje 3. Øyvind Bjerklund Holla 40 Sølv medalje V55 1. Halvor Nordskog Lunde 39 tr. Sølv medalje V65 1. Jørg Vaag Bamble 40/7 tr. Sølv medalje V73 1. Odd Langbakk Gjerpen 42/7 tr. Sølv medalje Lagskyting grovfelt: 1. Drangedal 84/47 tr. v/ Jan Lundtveit. Bernt Einar Moland og Hanne Skarpodde. Mesterskapspokalen: Hanne Skarpodde Drangedal 41 tr. Terrengpokalen: Hanne Skarpodde Drangedal 30/19 tr. Lagspokalen: Drangedal 84/48 tr. Samlagsstevne bane, 14.august, arr.: Holla

11 Mesterskap kl. 2-5: 1.Arild Sivertsen Løveid 343 p Gylt medalje 2. Kai Tore Austad Tørdal 342 p Sølv medalje 3. Per Kristian Aas Lunde 340 p(e.o.)sølv medalje V55: 1. Halvor Nordskog Lunde 339 p Sølv medalje Veteran 73: 1. Odd Langbakk Gjerpen 344 p Sølv medalje Lagskyting kl. 2-5: 1. Sannidal 284 p v/ Linn Charlotte Therkelsen, Tor Fjellheim og Kristian Kristoffersen. Lindorff-pokalen: Arild Sivertsen Løveid 343 p Klassepokalen: Kai Tore Austad Tørdal 148 p Grunnlagspokalen: Arild Sivertsen Løveid 99 p Lagspokalen: Sannidal 284 p Telemarksmesterskapet i felt, 29. februar, arr.: Gjerpen + Løveid Mesterskap kl. 2-5: 1. Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 42 tr. Gylt medalje 2. Jørund Lien Treungen 40 Sølv medalje 3. Halvor Eika Bø 39 Bronse medalje V55 1. Willy Stensrud Gjerpen 32 tr Sølv medalje V65 1. Kristoffer Løkka Bamble og L. 41/4 tr Sølv medalje V73 1. Åge Sivertsen Løveid 42 tr Sølv medalje Lagskyting grovfelt: Bø 78/40 tr. Vandrepokaler: Mesterskapspokal: Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 42 tr. 30 skudds pokalen: Per Kristian Aas Lunde 30/17 tr. Lagspokal grovfelt: Bø 78/40 tr. Sørlandsmesterskapet i felt, 3. april, arr.: Dølemo 1. Aust-Agder 337/126 treff 2. Rogaland 307/116 treff 3. Grenland 307/106 treff Individuelt: nr. 3. Hanne Skarpodde, Drangedal 39/16 treff bronse medalje. Se årsrapport fra UK. Landsdelskretsstevnet i felt, mars, arr.: Kvinesdal + Farsund

12 Mesterskap kl. 1-5+V55: 3. Per Kristian Aas Lunde 38 tr. stjerne 6. Halvor Nordskog Lunde 37 tr. medalje Mesterskap V55: 1. Halvor Nordskog Lunde 37 tr. Gylt medalje Vandrepokaler: 30 skudds pokalen: Per Kristian Aas Lunde 29/9 tr. Landsdelskretsstevnet bane, 10., 11. og 12. juni, arr.: Sand/Suldal Mesterskapsmedalje: Nils Medås Løveid 340 p (12. plass) Mesterskap V55: 1. Vidar Ottren Mælum 346 p Gylt medalje Fylkesmesterskapet Bane, 17. og 18. juni, arr.: Bø Mesterskap kl. 2-5: 1. Birger Heimdal Treungen 340 p (e.o.)gylt medalje 2. Øyvind Bjerklund Holla 340 p (e.o.)sølv medalje 3. Kai Tore Austad Tørdal 339 p Bronse medalje V55: 1. Vidar Ottren Mælum 336 p Sølv medalje V65: 1. Torleiv Kåsa Øvre Bø 348 p Sølv medalje V73: 1. John Hernes Tokke 345 p (e.o.)sølv medalje Vandrepokaler: Mesterskapspokalen: Birger Heimdal Treungen 340 p 25 skudds fatet: Øyvind Bjerklund Holla 243 p 15 skuddspokalen: Kai Tore Austad Tørdal 147 p 10 skuddspokalen: Geir-Ove Tufte Drangedal 98 p Beste kvinne: Linn C. Therkelsen Sannidal 335 p Landsskytterstevnet, 30. juli 6. august: Lesja Mesterskap bane kl. 2-5: 4. Bjørn-Vidar Rød Siljan 345 p stjerne DFS sølvbeger 82. Øyvind Bjerklund Holla 340 p stjerne 82. Geir Lindheim Drangedal 340 p stjerne 82. Kai Tore Austad Tørdal 340 p stjerne Veteran 55: 1. Halvor Nordskog Lunde 346 p medalje Presidentens premie NM i feltskyting: 3. Per Kristian Aas Lunde 42 tr. medalje (e.o.) DFS sølvbeger 17.Geir Lindheim Drangedal 40 tr. medalje

13 V73: 2. Odd Langbakk Gjerpen 42/10 tr. medalje (e.o.) Samlagsskyting: Kl. 2-5: Nr. 23 Grenland 380 pt Veteran: Nr. 26 Grenland 390 pt TA-finalen, 4. september, arr.: Sauherad Kl. 2-5: 1. og TA-Konge:Kai Tore Austad Tørdal 338 p (e.o.) medalje 2. og TA-prins: Knut Melby Atrå 338 p (e.o.) medalje 3. Magne Jemtland Gjerpen 336 p (e.o.) medalje 4. Per Kristian Aas Lunde 336 p (e.o.) medalje 5. Geir-Ove Tufte Drangedal 335 p medalje TA-prinsesse: Hanne Skarpodde Drangedal 334 p medalje Veteran 55: Halvor Nordskog Lunde 339 p medalje Veteran 65: Torleiv Kåsa Øvre Bø 347 p medalje Veteran 73: Arne Thorsen Notodden 350 p medalje Sørlandscupen innen Grenland, 4. juni, arr.: Gjerpen Nr. 1 Lunde 1974 p Gylt Nr. 2 Drangedal 1970 p Sølv Nr. 3 Bamble 1952 p Bronse Sørlandscupfinalen, 10. september, arr. Evje og Hornnes Nr. 2 Lunde 2006 p Sølv v/ Svein Risdalen, Atle Høydalen, Halvor Nordskog, Reidar Brauti, Ole Dorholt og Per Kristian Aas. Telemarkscupfinalen, 13. august, arr.: Lunde - Bø 300m: 1. Gylte medaljer Bø 1669p. v/ Kristian Eika, Johannes Eika, Augon Myrjord, Terje Slåttedalen og Halvor Eika. Gylt medalje fikk også Bjørn Slåttedalen som deltaker på Bø s lag før finalen. 2. Sølv medaljer Drangedal 1664 p. v/ Bernt Einar Moland, Jan Lundtveit, Geir Lindheim, Hanne Skarpodde og Geir-Ove Tufte. Sølv medalje fikk også Tom Joar Lohne som deltaker på Drangedal s lag før finalen. 3. Bronse medaljer Holla 1629 p. v/ Tom Erik Glahus, Sanna Borgen, Sigrun Borgen. Audun Borgen og Øyvind Bjerklund.

14 Dugleikmerkeskyting 2005 Det deltok i alt 94 skyttere. Statuettvinnere: Roar Hauge Mælum Halvor Nordskog Lunde Fat og diplom (25 år): Bjørn Nilsen Løveid Gunnar Olsen Løveid Frank Bertelsen Sannidal Vidar Kåsene Tørdal Dugleiksmerkediplom (30 år): Kåre Holte Drangedal Dugleiksmerkediplom (40 år): Olav Kjellemo Lunde Beste resultat ble oppnådd av Bjørn-Vidar Rød, Siljan med 246 pt. Den Norske Skyttermedalje, 4. juni, arr.: Gjerpen Stjerne: Magne Jemtland Gjerpen 296 pt. + krus Per Kristian Aas Lunde 294 pt. + krus Øyvind Bjerklund Holla 294 pt. Gylt: Stian Hellermyr Levangsheia 293 pt. Sølv: Tore-Jakob Bamle Bamble 285 pt. Tom Joar Lohne Drangedal 282 pt. Terje Nybu Levangsheia 275 pt. Lasse Bærstad Mælum 274 pt. Krus: Atle Bakken Siljan 289 pt. Med beste resultat i skytingen om Organisasjonsmedaljene, fikk Magne Jemtland, Gjerpen aksje i den oppsatte vandrepremien fra samlaget. 6-kant finalen, 17. september, arr.: Rollag og Veggli Nr. 1: Numedal Nr. 3: Grenland 2058 pt pt. Se forøvrig rapport fra UK.

15 Sak 2 B UK Grenland`s Rapport 2005 SM feltskyting Dølemo 03.april. Det blei 3.plass på Grenlands lag denne gangen. Sølvmedaljen tapte vi for Rogaland med færre innertreff. Resultater:1 Aust Agder:337/126.2 Rogaland 307/ Grenland 307/106. Individuelt hadde vi Hanne med heilt i toppen med 39 treff og bronsemedalje. Resultater individuelt: Hanne Skarpodde 39, Per Sverre Bjørkkjær 37, Halvor Nordskog 36, Per K. Aas 34, Stian Hellermyr 32, Kjetil Naphaug 31, Lars Esse 29, Jan Lundtveit 26, Eirik Haukeli 26, Tore-Jakob Bamle 17. Lagskyting landsdelsstevnet i Suldal 12.juni. Det blei 6.plass for Grenlands lag på 200m med 375 poeng. Deltagere på laget var: Per K. Aas 91. Nils Medås 95, Bjørn-V. Rød 93, Geir-O. Tufte 96. Veteran stilte ikke lag. Lagskyting landsskytterstevnet i Lesja 4.august. Våre 4 utvalgte slutta på 380 poeng, som holdt til en 23. plass. Laget var :Geir O.Tufte 95, Nils Medås 93,Hanne Skarpodde 92, Bjørn Vidar Rød 100, glimrende!!! Veteranlaget slutta på 26.plass. Laget var: Knut Bergan 99, Odd Langbakk 100, Halvor Nordskog 98, Vidar Ottren kantfinalen Rollag&Veggli 17.september. Det blei 3. plass og bronsemedalje iår. Resultater: Numedal 2058, Vestfold 2026, Grenland Individuelt Grenland: Nils Medås 294, Hanne Skarpodde 294, Per K.Aas 291, Kai T.Austad 290, Øyvind Bjerklund 289, Lars Esse 285, Bjørn Vidar Rød 281. UK Grenland Geir Lindheim Tor Fjellheim Jan Lundtveit

16 Sak 2 C ÅRSRAPPORT FRA UNGDOMSUTVALGET Ungdomsutvalget har i år bestått av: Leder: Rannveig Karlsen / Lars Esse ( Byttet midt i sesongen ) Per Gunnar Bamle Geir Torsen Generellt: Vi har en fin og målbevisst gjeng med ungdommer å jobbe med. Samholdet er godt, nivået er høyt og resultatene har vært gode. De er glade i å konkurrere, følger nøye med på og blir inspirert av hverandre. De er flinke til å glede seg med hverandre uansett hvem som vinner. I år har vi hatt både topper og bredde og vi ser tydelig at dette henger sammen. Samlinger: Feltsamling: Lørdag 5/2 hadde vi felt samling i Siljan. Per Kristian Aas var instruktør. Vi hadde en teoretisk og en praktisk del med skyting. Dette var et populært tiltak og samla ca 20 skyttere. LS samlinger: I forkant av LS på Lesja hadde vi to samlinger. En i Tørdal og en på Løveid. Vi trena både på feltfigurer og blinker. På siste samling ble laget til LS tatt ut. Resultater: Nye medlemmer i 350 klubben: # Linda Refsdal Drangedal kl ER. # Ken Robert Øverdal Drangedal kl ER. # Veronica Bjørkkjær Levangsheia kl ER. # Hans Jørgen Bjerva Mælum kl ER. # Gunnar Tørnes Drangedal kl R. Landsskytterstevnet på Lesja: Tore-Jakob Bamle Bamble kl J: Vant feltfinalen med 42/9. Nr 13 på bane med 348p. Knut Erik Svarstad Bamble kl ER: Kvalifiserte seg til skive 1 i både felt og bane finalen. Ble nr 3 på felt med 42/11 og nr 4 på bane med 350p. Jan Kåre Moland Drangedal kl ER: Ble nr 15 på felt med 42/8 og nr 7 på bane med 350p. Vant Raufoss sitt Gullur som beste individuelle skytter på samlagskytinga. Håkon Tveitan Siljan kl R: Ble nr 8 i bane finalen med 348p og nr 3 i feltfinalen med 42/9. Jørn Halvor Ufs Drangedal kl R: Ble nr 45 i felt finalen med 35/3.

17 Samlagskyting : Disse skytterne representerte Grenland: Tore-Jakob Bamle J 98p, Ole Kristian Austad J 97p, Knut Erik Svarstad ER 100p og Jan Kåre Moland ER 100p. Totalt 395p og en flott 11 plass. Landsdelskretsstevne felt i Kvinlog: Jan Kåre Moland Drangedal ER nr 2 42/12 e.o. Knut Erik Svarstad Bamble ER nr 3 42/10 e.o. Tore-Jakob Bamle Bamble J nr 4 41/ 5. Sørlandsmesterskap 15 m Ugland: Tore-Jakob Bamle Bamble J nr 1 249p. Jan Kåre Moland Drangedal ER nr 1 250p. Knut Erik Svarstad Bamble ER nr 2 250p. Landsdelskretsstevne bane i Suldal: Ole Kristian Austad Tørdal nr 1 i kl J. Jan Kåre Moland Drangedal nr 1 i kl ER. Samlagskyting: På laget deltok: Ole Kristian Austad kl J, Jon Marius Moland kl J, Knut Erik Svarstad kl ER og Jan Kåre Moland kl ER. De fikk en flott 3. plass med 388p. TA finalen Sauherad: Rekrutt: Jørn Halvor Ufs Drangedal 349p. Eldre rekrutt: Veronica Bjørkkjær Levangsheia 350p. Junior: Reidar Grosvold Kviteseid 343p. Samlagsmesterskap 15 m Siljan: Rekrutt: 1) Morgan Lindheim Drangedal 243p. 2) Håkon Tveitan Siljan 242p. 3) Gunnar Tørnes Drangedal 236p. Eldre 1) Jan Kåre Moland Drangedal 250p. rekrutt: 2) Knut Erik Svarstad Bamble 247p. 3) Mats Lundsett Bamble 241p. Junior: 1) Tore-Jakob Bamle Bamble 243p. 2) Petter Jansen Mælum 235p. 3) Kaia Jansen Mælum 233p. Antall deltagere: 19 skyttere. Samlagsmesterskap felt i Mælum: Rekrutt: 1) Håkon Tveitan Siljan 42/6. 2) Hanne Karine Moland Drangedal 40/5. 3) Andreas Vibeto Lunde 38/1. Eldre 1) Jan Kåre Moland Drangedal 42/12. rekrutt: 2) Knut Erik Svarstad Bamble 42/9. Junior: 1) Tore-Jakob Bamle Bamble 41/7.

18 2) Ole Kristian Austad Tørdal 40/6. 3) Kaia Jansen Mælum 39/3. Lagskyting: Nr 1 Mælum 84/47. Antall deltagere: 23 skyttere. Samlagsmesterskap bane i Holla: Rekrutt: 1) Gunnar Tørnes Drangedal 349p. 2) Håkon Tveitan Siljan 347p. 3) Jon Torjus Øverdal Drangedal 346p. Eldre 1) Jan Kåre Moland Drangedal 350p. Rekrutt: 2) Veronica Bjørkkjær Levangsheia 349p. 3) Knut Erik Svarstad Bamble 348p. 3) Ken Robert Øverdal Drangedal 348p. Junior: 1) Ole Kristian Austad Tørdal 347p. 2) Jon Marius Moland Drangedal 344p e.o. 3) Tore-Jakob Bamle Bamble 344p e.o. Lagskyting: Drangedal 743p. Antall deltagere: 34 skyttere. Fylkesmesterskap felt i Gjerpen. Rekrutt: 1) Håkon Tveitan Siljan 39/0. 2) Hanne Karine Moland Drangedal 37/0. Eldre 1) Knut Erik Svarstad Bamble 42/12. rekrutt. 2) Jan Kåre Moland Drangedal 42/10. Junior: 1) Gisle Stavnes Sauherad 42/5. 2) Tore-Jakob Bamle Bamble 41/6. Lagskyting: Bamble 88/58. Antall deltagere: 17 skyttere. Fylkesmesterskap bane i Bø. Rekrutt: 1) Ådne Lien Fyresdal 347 e.o. 2) Håkon Tveitan Siljan 347 e.o. Eldre 1) Jan Kåre Moland Drangedal 350 e.o. Rekrutt: 2) Veronica Bjørkkjær Levangsheia 350 e.o. Junior: 1) Tore-Jakob Bamle Bamble 348 e.o. 2) Jon Marius Moland Drangedal 348 e.o. Antall deltagere: 38 skyttere.

19 Sak 3 -Årsregnskap SAMMENDRAG AV REGNSKAPET FOR 2005 A. Statsmidler/Fylket INNTEKTER UTGIFTER 2005 Budsjett 2005 Budsjett DFS samlagets drift , ,00 DFS organisasjonskurs 550, ,00 DFS informasjonsarbeid 3.000,00 Telemark Fylke: Kulturmidler , ,00 B.Private midler: Bingo 6.000,00 "Grenland i utvikling" 4.262, ,00 Renteinntekter 74,00 200,00 Kontingent fra laga 7.074, ,00 Medaljer og gavepremier , ,00 Vandrepokaler og graveringen 1.945, ,00 Norsk Skyttertidende 2.200, ,00 Kontorutgifter, porto m.m , ,00 Ombudsmøte 8.930, ,00 Kontingent til Sørlandskretsen 2.100, ,00 Representasjonsskyting , ,00 Ungdomsutvalget 2.871, ,00 Honorar til tillitsvalgte 5.750, ,00 Premier Ungdomsutvalget 1.166, ,00 Diverse 920, ,00 Informasjonsarbeid 3.000,00 Organisasjonskurs 460, , , , , ,00 Underskudd 6.797, , , , ,00 Mælum, 7. nov Oddrun B. Ottren (sign.) Kasserer Bjørn Olsen (sign) Revisor Svein Jemtland Revisor

20 Sak 3 B STATUS PR. 1. NOVEMBER 2005 AKTIVA PASSIVA Egenkapital pr. 1. november ,03 Årets underskudd 6.797,95 Til gode av Telemark Fylkeskommune ,- Bankkonto ,08 Sum , ,03 Egenkapital pr. 1. november ,08 I tillegg har samlaget følgende eiendeler som tidligere er nedskrevet: Stanse til S.M.medaljer Stanse til T.M.medaljer Framviser Overhead Diverse vandrepokaler Mælum, 7. november Oddrun B. Ottren (sign.) Kasserer Bjørn Olsen (sign.) Revisor Svein Jemtland Revisor

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

Referat fra Ombudsmøte 5.12.2014 Bø Hotell

Referat fra Ombudsmøte 5.12.2014 Bø Hotell Referat fra Ombudsmøte 5.12.2014 Bø Hotell Telemark Skyttersamlag avholdt sitt ombudsmøte på Bø Hotell den 5 desember kl. 1800 Sak 1 Konstituering Ordstyrer Hans Sundsvalen ønsket alle ombudsdeltakere

Detaljer

OMBUDSMØTE. Fredag 2. desember kl. 17.30, Bø Hotell

OMBUDSMØTE. Fredag 2. desember kl. 17.30, Bø Hotell OMBUDSMØTE 2011 Fredag 2. desember kl. 17.30, Bø Hotell Ombudsmøte Telemark Skyttersamlag, 2. desember 2011. Saksliste for Ombudsmøtet Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2011 A. Styrets beretning

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

OMBUDSMØTE. Fredag 1. desember kl. 17.30, Bø Hotell

OMBUDSMØTE. Fredag 1. desember kl. 17.30, Bø Hotell OMBUDSMØTE 2006 Fredag 1. desember kl. 17.30, Bø Hotell Ombudsmøte Telemark Skyttersamlag, 1. desember 2006. Saksliste for Ombudsmøtet Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2006 A. Styrets beretning

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

20.02.2005. Vi gratulerer med resultatene. Holla Skytterlag.

20.02.2005. Vi gratulerer med resultatene. Holla Skytterlag. Vedlagt følger oppgjørsskjema for alle lag med deltakere på Holla skytterlags feltstevne 20.februar 2005.02.20 Du velger selv hva du ønsker å skrive ut. Vi gratulerer med resultatene. Holla Skytterlag.

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Konstituerende Ombudsmøte

Konstituerende Ombudsmøte Konstituerende Ombudsmøte Sammenslåing av: Aust-Telemark Skyttersamlag og Grenland Skyttersamlag Sandvin Ungdomshus, lørdag 3. desember 2005. Aust-Telemark: Atrå Austbygde Bolkesjø Bø Gransherad/Heddal

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Årsberetning 2014 for

Årsberetning 2014 for Årsberetning 2014 for På konstituerende styremøte ble vervene fordelt som følger: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Matr.forvalter: Styremedlem: Varamann: Formann ung.utvalg: Roar Hauge Kaja Jansen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for Konstituerende styremøte ble avholdt på innendørsbanen 04.12. 2008 og styrevervene ble fordelt som følgende: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Matr.forvalter: Styremedlem:

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

Stevneoppgjør Telecup i Holla, 8.februar. 2015.

Stevneoppgjør Telecup i Holla, 8.februar. 2015. Stevneoppgjør Telecup i Holla, 8.februar. 2015. Nedenfor følger til alle deltakende skytterlag og stevneregnskap for feltstevnet Telecup i Holla,. For enklest å finne "ditt skytterlag", klikk ctrl/f og

Detaljer

OMBUDSMØTE. Fredag 11. desember kl. 18.00, Bø Hotell

OMBUDSMØTE. Fredag 11. desember kl. 18.00, Bø Hotell OMBUDSMØTE 2015 Fredag 11. desember kl. 18.00, Bø Hotell Ombudsmøte Telemark Skyttersamlag, 11. desember 2015. Saksliste for Ombudsmøtet Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2015 A. Styrets beretning

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

OMBUDSMØTE. Fredag 5. desember kl. 18.00, Bø Hotell

OMBUDSMØTE. Fredag 5. desember kl. 18.00, Bø Hotell OMBUDSMØTE 2014 Fredag 5. desember kl. 18.00, Bø Hotell Ombudsmøte Telemark Skyttersamlag, 5. desember 2014. Saksliste for Ombudsmøtet Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2014 A. Styrets beretning

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup)

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup) Resultatliste Åpent feltstevne. mars (Finalerunden i Bygger n cup) Rollag og Veggli skyttarlag er sponsa av: (hovedsponsor) Premieliste Mesterskap Klasse - + V Tor Arne Solbakken Rygge / / / / / / Gylt

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

Årsmelding for 2001. 1. Samlagets tillitsmenn i 2001

Årsmelding for 2001. 1. Samlagets tillitsmenn i 2001 Årsmelding for 2001 1. Samlagets tillitsmenn i 2001 Styret: Personlig vara Formann John Westgård Vingelen 01-02 Arne Brendryen Folldal 01-02 Nestformann Idar Moseng Nora 01-02 Arne M. Stenvold Br/Aursund

Detaljer

Årsberetning 2008 for

Årsberetning 2008 for Årsberetning 2008 for Konstituerende styremøte ble avholdt på innendørsbanen 17.12.2007 og styrevervene ble fordelt som følgende: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Matr.forvalter: Styremedlem:

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2012 Styret i Hedmark skyttersamlag 2012 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2014.

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2014. ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2014. Styret i 2013 har vært : Terje Slåttedalen leder Dag Jacobsen nestleder Sveinung Børte kasserer Johannes Eika sekretær Audun Jonsås styremedlem Halvor Eika leder ungdomsutvalget

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Tid (dato, klokkeslett): 07.12.2008 kl. 12.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Jan Engen Deltakere: Andebu: Knut Skjelland,

Detaljer

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene.

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. Følgende møtte: Austerbygda (4) Blomsøy (2) Brønnøysund (5) Drevja (4) Fustvatn

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff.

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff. Årsmelding 2011 Ombudsmøte for 2010 ble holdt på Bardøla Høyfjellshotell med Geilo skytterlag som arrangør. Det møtte 37 ombud fra 11 skytterlag. Nes skytterlag, Tunhovd skytterlag og Vats og Leveld skytterlag

Detaljer

Referat fra årsmøte 2015 12.november

Referat fra årsmøte 2015 12.november Namdalseid og Lyngen skytterlag Referat fra årsmøte 2015 12.november Sakliste Valg av møteleder/referent Godkjennelse av møteinnkalling/sakliste Årsmelding Regnskap Valg Kaffepause Sakliste Sponsing av

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

Årsmøte 18/11 2010 Ulefoss Røde Kors hus

Årsmøte 18/11 2010 Ulefoss Røde Kors hus Årsmøte 18/11 2010 Ulefoss Røde Kors hus Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 4. Fastsettelse av årskontingent 5. Subsidier / godtgjørelse fra laget. 6. Sportslige prestasjoner. 7. Valg.

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT SØNDAG 19. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 12 Generelt Laget har forutan interne stemner og lagsmeisterskap arrangert ope miniatyrstemne, krinsstemne i baneskyting

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015 ÅRSMELDING FOR 2015 Generelt Sesongen 2015 er på det nærmeste over. Det er tid for tilbakeblikk og oppsummeringer. Sportslig har vel sesongen vært på det jevne, selv om noen fra tid til annen figurerer

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 125/2010

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 125/2010 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 125/2010 Tid (dato, klokkeslett): 05.12.10 kl.12.00 Sted: Sandefjord Motor Hotell Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Ombudsmenn: Andebu:

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2014 Styret i Hedmark skyttersamlag 2014 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER 2009 OLAVSGÅRD HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

Det er per i dag levert 13 av 14 årsmeldinger fra skytterlagene. Samtlige årsmeldinger er levert direkte på Tillitsnett.

Det er per i dag levert 13 av 14 årsmeldinger fra skytterlagene. Samtlige årsmeldinger er levert direkte på Tillitsnett. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS STYRE I ÅR 2010 Leder Nestleder Ungdomsleder Kasserer Sekretær Utdanningskontakt Hovedinstruktør Samlagsinstruktør Leder veteranutvalg Skytebanekontakt IT kontakt Tom Knudsen Jan

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Arr.: Rollag og Veggli skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Jan Erik Fredriksen Flesberg 48 47 48 96 239 Sølv medalje 2 Vilde Kongsjorden

Detaljer