TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. 2. UTGÅVE: APRIL Årsmelding s Tørvikbygd ferjeleie s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s."

Transkript

1 TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9

2 s. 2-5 Årsmelding 2011 Aktivitet i 2011 I løpet av 2011 har me hatt 4 styremøter og 1 ope møte; valkampdebatten Me har hatt følgjande gjester på styremøta: Idrettsanleggskonsulent Terje Brurok og Turvikbygd - Ståvikjå - prosjektdeltakar og tidlegare grendautvals-medlem Rune Aarekol, landskapsarkitekt Lars Berge i samband med Tørvikbygd ferjeleie. For å arbeida meir effektivt har styret redusert talet på møte, fordelt oppgåver på medlemmene og brukt meir epost, nett og telefon. 3 medlemmer av utvalet har delteke i 2 møter vedr. ferjeleie med kommune, båtlag og Statens vegvesen. Grendautvalet har òg brukt ein del tid på å gje ut Tørvikbygd sitt fyrste bygdeblad, der Anne Grete Berge har vore redaktør. Johannes Øverland har vore grendautvalet sin representant i Turvikbygd -prosjektet. Styret i grendautvalet Grendautvalet har hatt følgjande styre i 2011: Anita Hesthamar, leiar - Johannes Øverland, nestleiar - Anne Grete Berge, skrivar - Randi Økland, kasserar - Ingvard Teigland, styremedlem. Grendautvalsmedlemmer vert valde for 4 år, men det er val på kvart 2. år var valår for dei politiske valde, og både Anne Grete Berge og Johannes Øverland tok attval. Lars R. Djupevåg var vår politiske kontaktperson og som har forslags- og talerett på grendautvalet sine møter. Ny politisk kontaktperson etter valet er Merethe Gauden. Informasjonsarbeid Grendautvalet har tidlegare år brukt tid på å oppretta nettsider og nå innbyggjarane på denne måten. For å nå fleire inn-byggjarar og dei som ikkje er på nett, gjekk me i gang med å laga Tørvikbygd sitt fyste bygdeblad. Me fekk svært god hjelp av Norheimsund Trykkeri AS v/anne Berit Lysen Tjosås til arbeidet. Mottaking og støtte av Tørvikbygd Bladet 1. NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! bladet var over all forventning, så no er me i gang med 2. utgåva med to nye medarbeidarar. No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk i grendautvalet sitt arbeid siste året. Innspela frå grendamøtet er grunnlaget for arbeidet vårt framover og som de ser i bladet er arbeidsgruppa for friluftsliv med merking av turstiar allereie i sving. Ambisjonen er 2 utgåver i året og me ynskjer at avisa skal bidra til at fleire engasjerer seg meir. Skulen vil ha fast spalte og me ynskjer unge journalistar velkomne! Fyrste utgåva er i utgangspunktet gratis, men me har lagt ved ein giro og håpar de set pris på tiltaket og betalar eit lite bidrag. I framtida vil det sannsynlegvis vera behov for ein eigen bladkomite, så er du ein av dei som ivrar for dette så ta kontakt!!! Så til slutt eit dikt av Olav H. Hauge som kan vera eit motto for det framtidige arbeidet og samhaldet i bygda vår. Aktivitetsnivået på Facebook-sidene gått opp, og sidene vert nytta både til debatt og informasjon. Medlemstalet har auka til 156. På grunn av endringar i Fb, må ein no verta lagt til i gruppa, så me oppmodar alle medlemmer til å invitera sine vener til gruppa. Grendautvalet ynskjer at fleire lag og organisasjonar skal nytta lagssidene til Kvam herad, som er kobla til Årsmelding Nye rektoren s. 5 Lag og organisasjonar s. 6-7 Tørvikbygd barnehage s utgåve: April 2011 GJER EIN ANNAN MANN EI BEINE Han kom or fjellet skulde heim, fekk føring ifrå Osa Men Osamannen ut til Øydvinstò. var ikkje fal. Og han var raust Eg vil betala; Og baud betal. eg kan ikkje nå deg med ei beine att. So gjer ein annan mann ei beine då, sa Osamannen og skauv ifrå. Tørvikastølen. Foto: Inger Karin Sivertsen Merking av turvegar s Forutan informasjon og kommunikasjon på nettet, har me i løpet av året svart på kommunale høyringar, hatt annonser, lesarinnlegg og artiklar i lokalavisa og oppslag ulike stader i bygda. Rettesnor - Tørvikbygd 2020 Grendautvalet arbeider etter innspela som kom fram etter bygdemøtet med tema Korleis ser Tørvikbygd ut i 2020? Oversikt over innspel og gruppearbeid er å finna på i fyrste utgåva av Tørvikbygd Bladet og på nettsidene våre (www.torvikbygd.no). Visjonen for bygda er forsøkt summert i fylgjande: Tørvikbygd er i 2020 ei bygd med godt samhald og samarbeid. Nye innbyggjarar vert ynskt velkomne av ei eigen velkomstkomitè og inkludert av bygdefolket. Bygda har barnehage og barneskule med god kvalitet i gode, vedlikehaldne bygg. Folketalet har utvikla seg slik at skulen har reine klassar. Tørvikbygd har eit variert og godt butilbod, arbeidsplassar og næringsklynge der fleire verksemder er samla. Bygda tek vare på kulturarven sin, og arbeider med estetikk og sentrumsutvikling, der blant anna lokalbutikken er sentral. Det er busstilbod til Norheimsund og Strandebarm på kveldstid og i helgar, og gang- og sykkelveg frå den lysrike Vangdalsbergtunellen til Ljones. Det er gode, trafikksikre vegløysingar, og rullatorvenlege fartsdumpar i sentrum. Bygda har båthamn, eit rikt utval i godt merka turløyper i fjell- og stølsheimen, og langs fjorden, tilrettelagt for alle brukargrupper. Bygda har fått tilnamnet Turvikbygd på grunn av dette. Det er fleire fine badeplassar, med sanitæranlegg. Tørvikbygd har ei rekkje fritidstilbod til innbyggjarar i alle aldrar, og eit felles hus for kultur- og idrettsaktivitetar. Bygda har ei rekkje tilbod som sandvolleyballbane, basseng, grasbane, skyte- og leirduebane, motorcrossbane. I bygda er det òg mange aktive lag og organisasjonar. Av fritidsarrangement kan nemnast: 100 på Nuten, 7-stølstur, Tørvikbygdløpet og Gøyparade. Saker Grendautvalet har arbeidd med følgjande saker i 2011: - Bygdeblad, bl.a. med mål om å informera om ulike lagsarbeid i bygda - Engasjert konsulent Terje Brurok til å arbeida med å få realisert ulike idrettsanlegg i bygda - Tørvikbygd ferjeleie. Grendautvalet har arbeidd for: o Gjera utbygging så liten og skånsam som mogeleg o Gode og sikre trafikkløysingar o Folk skal ha sjøfronten (flytting av servicebygg til sjøfront, parkering i bakkant) o 2 ferjer o Batteriferjer - Få framdrift og avklaring vedr. båthamn i Skutevik - Skytebane i Vangdalsbergåsen. Høyringsuttale: o Dimensjonering av Heradstveitvegen o Støyskjermande tiltak - Turvikbygd prosjekt for merking av turstiar i bygda - Kjøpt benk, materiale til stupebrett og nettstolpar for til saman ca. kr Tørvikbygdbladet

3 - Arbeidd med å få lys i Vangdalsbergtunnelen - Innsamling Tv-aksjon 2011 takk til hjelpsame bøssebærar! - Busskur til skuleungane Tvb-Strandebarm - Bruka nettsidene til å leggja ut kulturarv, som informasjon om Grindsaga - Tilskot til FAU på kr for foredrag med Spurkeland - Behalda barnehagen i Tørvikbygd - Behalda lokalbutikken i Tørvikbygd Grendautvalet ser det som særs viktig å behalda dei 3 institusjonane i bygda, barnehage, butikk og skule. Utvalet fryktar at forsvinn ein av dei, er det berre eit tidsspørsmål før dei andre òg vert nedlagde, og bygda vert mindre attraktiv å busetja seg i. 7. mars Styret Foto: Lars Arvid Oma Ordføraren om Tørvikbygd Tørvikbygd er ei av seks bygder i Kvam som har forholdsvis godt utbygde tilbod. På lik linje med Oma som ligg nært Strandebarm så ligg Tørvikbygd nært Norheimsund med eit rimeleg komplett tilbud av tjenester og servicetilbod. Dette gjev både moglegheitene og utfordringane på ulike område for Tørvikbygd, - korleis utviklar me bygda vidare, og i kva retning?. Tørvikbygd har eit rimeleg stabilt folketal med positiv utvikling på bustadbygging og etablering, og med nyopprusta skule, barnehagetilbod, bustader for eldre, eindel næringsliv inkl. butikk. Eit av dei områda som blir påpeika som kritisk for utviklinga av Tørvikbygd er behovet for fleire bustadtomter, - nye bustadfelt og tilretteleggjing for at fleire etablerer seg i bygda. Dette er noko heradet må jobba meir aktivt for å tilretteleggja for, og det må vurderast moglegheiter innanfor eksisterande planar eller innanfor planar som med enkelte justeringar kan gjennomførast.. Ny barnehage har stått på sakskartet lenge i Tørvikbygd, og arealet i Fredsvik er etter ein forholdsvis lang prosess frigjort til dette. I desse dagar kjem og den nye barnehageplanen for Kvam ut på høyring, og denne omfattar vidare satsing innan barnehagesektoren for heile heradet. Dette vert ein viktig prosess og for Tørvikbygd før vedtak blir gjort, kva ynskjer me, kva får me til og kva er dei beste løysingane både totalt sett og for bygdene. Båthamn har vore ei aktuell sak lenge, og med reguleringssaka på høyring er ein komne eit langt skritt vidare mot realisering av denne. For oss som bur langs vakre Hardangerfjorden bør båtplass i båthamn vera ei av føremonene me kan tilby. Båthamn er eit attraktivt og viktig tilbod, men det har klart og sine utfordringar bl.a. med ei krevjande og kostbar plassering som her. Utviding av ferjekai er på sakskartet no. Høyringsrunden på reguleringsplanen som no pågår omhandlar ei forholdsvis stor utbygging i sentrum, men som eg trur me må forventa vert gjort i fleire trinn. Trafikkprognosane her er usikre, men at det vert trafikkauke med Jondalstunnelen på plass er ikkje noko tvil om. I den forbindelse er det viktig at både utforming, trafikksikring og miljø blir ivareteke, og at opparbeidinga kan skje på ein positiv måte for bygda. Nasjonal Turistveg er no foreslått forlenga vidare frå Norheimsund til Tørvikbygd, som forbindelse til turistvegen som fortset på andre sida frå Jondal til Utne. Ei slik definisjon er viktig med tanke på framtidige planar og utvikling på desse traséane, og vil nok og ha betydning for utforminga og tilrettelegging av ferjekaien. Næringsaktiviteten i Tørvikbygd er bl.a. knytt til veksthus som den største næringa, oppdrettsnæringa og smoltproduksjon, noko jordbruk, eindel fritidsbustadar og litt turisme. Dette gjev viktige arbeidsplassar lokalt i bygda, og er sterkt medvirkande til eit godt og dynamisk lokalsamfunn. Ellers gjev nærheita til Strandebarm, Jondal, Norheimsund og Øystese at køyreavstandar til arbeidsplassen for dei fleste er rimeleg, men pendling til Bergen er og eit alternativ for enkelte i Tørvikbygd. I tillegg til å levera tjenester innanfor helse og omsorg, oppvekst og infraktruktur, så er heradet si rolle å leggja til rette for dei tilbod og den utvikling me ynskjer i Kvam og i regionen vår. Engasjement er viktig, og i samarbeid med innbyggjarane må både politikarane og administrasjonen jobba fram gode løysingar og levera tjenestene som samfunnet forventar. Men det private initiativet er alltid viktig, og må vera retningsgivande kvar og korleis vegen går vidare. Beste helsing frå Asbjørn Tolo, Ordførar i Kvam., Tørvikbygdbladet 3

4 Veksten til Coop en VEKKJER MERKSEMD I COOP Coop Marked Tørvikbygd har gjort seg bemerka internt i Coop med stor omsetnadsvekst, "Norgesrekord" i bollesal og høg omsetnadsandel på frukt/grønt-satsinga. I internbladet til Coop, har Arild Johannessen skrive ein artikkel om medlemsmobiliseringa i Tørvikbygd. I artikkelen er styreleiar Geir Dalland, butikksjef Dag-Terje Stølen-Ness og grendautvalsleiar Anita Hesthamar intervjua. Bladet har eit opplag på og kjem ut 8 gonger i året til alle dei tilsette i samvirkelaga og fellesorganisasjonen Coop Norge SA. Me har fått løyve frå journalist og fotograf Arild Johannessen til å gjengje utdrag og foto frå artikkelen. Det mobiliseres på flere fronter for Coop Marked Tørvikbygd. Butikkens ansatte gjør det i det daglige kundemøtet, Coop Hordaland ved tett og god oppfølging gjennom driftsapparatet sitt og grendeutvalget gjør det ved å holde seg oppdatert om utviklingen og bidra til å skape forståelse for at butikken er viktig for bygdefolket. Men vi er klar på at vi verken kan be eller «tvinge» folk til å handle der, sier Anita Hesthamar, som understreker at handelen må være frivillig og ha en egenverdi for ikke bli et blaff. Grendeutvalgslederen stikker ikke under en stol at årsaken til sviktende lojalitet for en del skyldtes butikkhåndverk som ikke helt holdt mål. Med Dag Terje som butikksjef, har mye bra skjedd. I dag opplever vi at butikken fungerer. Sammen har vi vist at det går an å få til noe og at det oppleves som bra for hele bygda, sier Anita Hesthamar. Gode løsninger sammen I Coop møter Geir Dalland i Coop Marked Tørvikbygd i Kvam kommune i Hardanger. På medlemsmøtet her og i Stamnes møtte et hundretalls medlemmer på hvert sted opp for å treffe Coop Hordalands toppledelse. Svært gode møter. Jeg tror folk satte pris på å treffe både administrerende direktør og styreleder. Det viste nok på sett og vis også alvoret i situasjonen. Og det viste at vi fra ledelsens side var opptatt av å finne gode løsninger sammen med eierne, sier Dalland, som oppsummerer møtene som gode. Viktig å gjenta budskapet Veksten vi opplever her i Tørvikbygd Foto: Arild Johannessen for tida, viser at markedsgrunnlaget for en Coop Marked-butikk er til stede. Folk er i og for seg godt fornøyd med butikken som sådan. Det kom da også fram på medlemsmøtet. Prisnivået kommenteres selvsagt, men min oppgave er å fortelle om fordelene Coop Marked-konseptet vår har rent sortimentsmessig. Men den største pedagogiske oppgaven ligger i stadig å gjenta budskapet om at butikken vår er en viktig del av bygda. Uten butikk, blir bygda fattigere og mer utsatt for fraflytting. Skole, barnehage og butikk er grunnpilarene i ethvert bygdesamfunn. Det ser ut som om denne erkjennelsen nå deles av stadig flere, sier han og kan se at den daglige dialogen gjennom kundemøtene bærer frukter. Foto: Nils Kjetil Torvik Nytt i programmet i år: Me byrjar dagen kl istaden for kl Barnetoget og folketoget vert slått saman til eit tog Dette for å gje barnefamiliar ein betre start på dagen. Vidare vert det eit større 17. mai-tog med meir liv. 4 Tørvikbygdbladet

5 Jeg vil begynne med å takke alle for innsatsen i Vi setter stor pris på handelen og alle tilbakemeldingene vi har fått var et godt, men samtidig tøft år, - det kommer jeg tilbake til litt senere. Hva har vi oppnådd i 2011 og så langt i 2012: Jeg ble utfordret litt av grendautvalet til å fortelle hva butikken har oppnådd i Takket være våre gode kunder ble vi Norgesmester i bolle-salg. Dette er ikke helt bekreftet enda, men mye tyder på at ingen i Norge har samme salget som oss. Dette er tall basert på solgte boller delt på kundeant. Så vi er usunne 2012 er året som alle satser på frukt og grønt. I uke 10 og igjen i uke 12 og 13 hadde Coop Marked Tørvikbygd den høyeste andelen frukt og grønt salg i hele Norge uansett Coop-butikk, det betyr at vi ikke er så usunne i bygda likevel Kjøp frukt og grønt! Vi klarte også kjedemålet på noe som vi i Coop kaller for klar for kunde. Det vil si at det kommer en person butikken fra et eksternt firma som ikke kjenner noen i bygda, og som kun jobber med slike ting. Han/hun har et skjema på ca 30 punkter som skal definere hvor bra butikken er. Her blir vi målt på kundebehandling, varetrykk, kvalitet o.s.v. Skalaen går fra 0-5 og blir gitt på hvert av de 30 kontrollpunktene, det blir deretter regnet ut et gjennomsnitt som blir butikkens score. På hele året fikk vi et gjennomsnitt på 4,11 noe som er meget bra. Så butikken var ikke aller verst i Vi skal bare bli flinkere i år Her kommer litt tall: 2011 ble et rekordår for Coop Marked Tørvikbygd. Omsetningen økte med ca mot Dette utgjorde ca. 12 % omsetningsøkning noe som er meget bra. Markedet generelt hadde en omsetningsøkning på ca. 4 %. Så vi er på vei. Omsetningen endte rett i underkant av 8,5 mill. Vi klarte å redusere litt på andre kostnader også. Underskuddet i 2010 var på , underskuddet i 2011 ble på ca En forbedring på på bunnlinjen. Klarer vi å få inn de siste 1,5 millionene vi trenger, er jeg sikker på at vi får et overskudd i Vi har startet 2012 på en god måte, men har litt å hente i forhold til måltallet på i uken. Det var om tallene. Vedr. nedlegging: Grunnen til at 2011 ble et tøft år kjenner vi alle. Beskjeden om at butikken skulle bli lagt ned var tung å få. Vi har jobbet hardt for at butikken i Tørvikbygd skal bli så bra som mulig, det er derfor tøft å få en slik beskjed. Ingen liker å føle at de ikke strekker til. Tallenes tale er steinhard. Mange er sikkert sinte på ledelsen i Coop Hordaland. Men saken er at underskuddet er for stort. Og Coop Hordaland har sine mål som må nås. Deres lojalitet ligger ikke bare ovenfor Tørvikbygds befolkning, men må se på hva som er best for deres drøye medlemmer i Hordaland. Vi må innse at Kvam med sine drøye 3000 medlemmer ikke kommer helt frem i denne sammenhengen. Og av de 3000 medlemmene er Heisan godtfolk! det nok ikke alle som bryr seg om hva som skjer med butikken i Tørvikbygd. Og det er her nøkkelen til alt ligger. Jeg nevnte at Coop Hordaland må være lojale mot sine drøye medlemmer. Jeg synes derfor vi som bor her i Tørvikbygd skal være mer lojale ovenfor oss selv. Det er vi som bor her som har makten til å avgjøre dette. Vil vi ha butikk, må vi bruke den. Det hjelper ikke å handle her det vi glemte å handle på Rema Ta handelen en dag oftere hos oss, så vil det hjelpe mye. Slik situasjonen er i dag må vi gjøre et valg. Et bevisst valg, velger du handel et annet sted har du tatt det valget. Butikk i bygden er ikke så viktig. Argumentene for å ta handelen et annet sted er mange, som pris, vareutvalg, åpningstider, holdbarhet og kvalitet. Jeg har hørt det meste. Når det gjelder pris, er det dessverre lite vi får gjort noe med, til det er bygden for liten. Dessuten er vareprisen bare en kortsiktig gevinst. Uten butikken kan fort 1 liter melk koste 150,-. Uten at jeg skal begi meg ut på regnestykket tur/retur Norheimsund nå, så koster det penger å kjøre bil Så kan vi stille oss et annet spørsmål. Hvor attraktivt er det å flytte til en bygd med km til nærmeste butikk? Hva vil det bety Foto: Anita Hesthamar for bolig- og tomtepriser? Hva skjer med barnehage og skole? Vil vi at Tørvikbygd skal bli ensbetydende med ferjekai. Alt dette kan vi enda gjøre noe med, men vi må gjøre det nå. For realiteten er den, at om Coop Hordaland skulle ta den tunge avgjørelsen å legge ned driften av butikken, så er det ikke selvsagt at noen nye overtar. Det er kun Coop som driver lokalbutikker. Norgesgruppen (Joker, Spar, Kiwi, Meny og Ultra) driver bare de største butikkene selv, alle andre som for eksempel Joker- og Sparbutikker er drevet av private eiere. Og med den handelslekasjen vi har her i bygden tror jeg ingen vil ta på seg den jobben, hvem har råd til å tape over 1 mill. på 2 år? For svinnet er dessverre den største grunnen til underskuddet i butikken. Vareutvalg, kvalitet, holdbarhet og åpningstider styrer kundene. Bruker vi butikken, bedrer alt dette seg. Vi som bor i Tørvikbygd har ikke råd til å være likegyldige. Vi må slutte å krangle om alt og ingenting. Ikke bare butikken, men barnehage og skole også. I 2012 er det ikke selvsagt at vi har de tilbudene i en så liten bygd. Vi må begynne å se viktigheten av de tilbudene vi har i bygden, slutte å se oss tilbake på hva som har vert, slutte å fokusere på det negative. Fokuser på det positive med vår bygd. Alle de gode naboene, alle de dyktige og driftige folkene som bor her. Og sammen kan vi klare å bevare det vi har, men vi må stå sammen. Alt vi har oppnådd, sammen med en fantastisk omsetningsøkning, er med på å gi oss mye oppmerksomhet innad i Coop. Mange følger med på hva som blir gjort hos oss for tiden. Vi jobber hardt for å beholde vår posisjon som nr.1 i Norge. Og med deres hjelp skal vi ha butikk i Tørvikbygd mange år fremover! Takk for oppmerksomheten, -Dag Terje Tørvikbygdbladet 5

6 Lag og organisasjonar i Tørvikbygd Me har bedt nokre lag i bygda fortelja litt om kva dei driv med, og det kjem me til å fortsetja med i framtidige utgåver for det er mange å ta av! Mange driv med mykje kjekt og her er nokre av dei. TØRVIKBYGD UNGDOMSLAG Årets styre: Leder: Monika Eide - Nestleder: Asbjørn Ljones Kjøkkensjef: Anita Rykkje Linga - Kasserer: Kristine Skår Måge Skriver: Tina Ruud Olsen - Annonsering: Bjørnar Dagstad Musikk: Bjarte Måkestad - Vaktsjef: Eivind Måge/Johnny Birkenes Styremedlem: Nils Ingvald Norheim - Husutleie: Oddbjørg Lysen Kjelby. Foto: Monika Eide Ungdomslaget er en frivillig organisasjon, som består av 11 engasjerte damer og menn i sin beste alder. Vi er med for å gjøre noe for bygda og bygdefolket her. Vårt mål er at folk skal ha muligheten til å delta på forskjellige aktiviteter og arrangementer her i Tørvikbygd. Vi vil ha et hus som brukes av folk i alle aldre. Derfor synes vi det er viktig at vi arrangerer noe for enhver innbygger. Vi vil ha et levende Bygdatun, noe det også er! I fjor hadde barna glede av blant annet danseskole. For ungdommene/famile ble det arrangert Gunslingers-konsert. Vi har hatt treningsmuligheter for de spreke, i form av Zumba, quiz for de skarpe, pub for de voksne og som vanlig basar, komlemiddag og bingoer. Vi hadde også julemesse i fjor, som var veldig populært. Vi synes det er veldig kjekt å kunne tilby noe til alle som bor i den flotte bygda vår. Det har lenge vært snakket om nytt kjøkken. Det har vi endelig tatt tak i. Det er blitt lagt ned mange timer med planlegging og dugnad før vi i disse dager stolte og glade kan ta i bruk vårt splitter nye kjøkken. Kjelleren har også fått noen strøk maling og framstår nå som lys og trivelig. Ett lokale som kan brukes av alle til alle formål. Det har vært mang en dugnad, og vi vil gjerne få takke alle som har bidratt på den ene eller andre måten. Uten hjelp fra folk i bygda hadde dette aldri vært mulig å gjennomføre. En kjempe investering og ett kjempeløft for vårt flotte bygdehus! Så nok en gang, tusen takk til alle som har bidratt med å gjøre Bygdatun til et enda bedre sted å være. Derfor ville vi gjerne vise frem og åpne vårt flotte kjøkken med en åpningskafè i kjelleren, den 31. mars fra klokken Her var det mulig å få kjøpt varm betasuppe, ferske rundstykker og deilige kaker. Et vellykket arrangement, med mange mennesker innom!! Før: Etter: Foto: Monika Eide Foto: Monika Eide I år har vi mange gode ideer og planer til både voksne og barn. Det blir i år danseskole for barn 3-13 år (allerede startet), 17.mai-fest med program og dans, loppemarked, basar, bingo, 3. dagsfest, fotokurs og mye mye mer. For at vi skal kunne fortsette å holde liv i tradisjoner er det viktig at dere støtter opp om oss og setter pris på våre arrangement. Vi ser frem til et flott og innholdsrikt år, og håper å se dere alle på våre arrangement. Skal du feire dag, barnedåp, konfirmasjon eller bare invitere til ett lystig lag har vi lokale for deg, kjelleren med plass til stk og salen oppe som tar opptil 120 pers. Ta kontakt med vår husutleier Oddbjørg L.Kjelby for mer info. Med vennlig hilsen alle oss i styret! 6 Tørvikbygdbladet

7 TØRVIKBYGD IDRETTSLAG Idrettslaget består av ei hovudgruppe og to undergrupper, som er fotball og trim. Aktivitetane våre foregår mykje på skuleplassen og gymsalen. Me har hatt 2-3 lag med i den lokale fotballserien i mange år. Dette er aldergruppa 6-12 år. Me har spontane fotballtreningar for ungdom/vaksne karar, og med jemne mellomrom slår damene til og trenar fotball. Me har fleire år hatt både dame og herrelag med på Smalahove Cup på Voss. Veldig kjekt og sosialt. I vår hadde me kombinert Open hall dag og friidrettsdag. Inne i gymsalen hadde me med oss helsekoordinatoren i kommunen, Reidun Braut Kjosås. Ho lagde løyper og postar der dei minste fekk boltra seg fritt. Ute var det høgdehopp, lengde, 60 meter, kule, ball, spyd, diskos og hekkeløp. Her vart det instruert av både erfarne og mindre erfarne idrettsutøvarar. Regnet tok seg opp utover dagen, og til slutt var alle samla inne i gymsalen. Der var det fullt kjør til me stengte dørene. På kjøkkenet hadde Kvinne & Familielaget kafe, der fruktspyd vart den store attraksjonen. Dette kan me gjenta. Det årlege Tørvikbygdløpet er blitt ein tradisjon. Helga rundt haustferien har me løp for både trimklasse og konkurranseklasse. Ca. 150 deltakarar er med, og mange går i ungdomshuset og kjøper komler etterpå. Ein svært populær kombinasjon. Det 27. løpet som gjekk av stabelen i oktober i fjor, fekk ein flott reportasje i bladet og på nettsida til Kondis, der det var mange bilder av våre flotte ungdommar. Foto: Nils Kjetil Torvik Denne vinteren har me innetreningar for alle som går på barneskulen. Dei eldste er delt opp med jentene for seg, noko som har vore svært kjekt. Torsdagane har Margareth dametrim i gymsalen for alle som vil være med, og fjellturar i sommar halvåret. Lette turar i kupert terreng, som passar dei aller fleste. Dei siste åra har me kjørt løyper over stølane for dei som vil ta fram skia. Løypa går frå Lysestølen til Vangdalskår og ein kan både skøyta og gå klassisk. Løypa er stort sett oppkjørt, men ved stort snøfall, kan det væra dagar løypekjøraren ikkje rekk det. Løypene ligg i fint turterreng og det er god parkering i Perslå. Idrettslaget har i samarbeid med skulen søkt om å leggja kunstgras på skuleplassen og byggja ballbinge. Planlegginga er godt i gang, og me har sendt ut søknader om støtte til forskjellig bankar og investorar. Ballbingen som er det minste prosjektet, håpar me å få inn midlar til i løpet av våren, så me kan byggja den dette året. Denne vil bli islagt om vinteren, så her kan barna trygt gå åleine på isen. Grasbanen har litt lengre perspektiv, men me har fått løyve frå kommunen, så det er finansieringa som er utfordringa. Som tidlegare annonsert, vil me ha skidagar på Gunnar i Berge sine bakkar. Været har sett ein stoppar for det hittil, men vert det føre til det, slår me til på kort varsel. Det vil då bli for alle aldrar, der dei minste kan ha mest leik og moro, medan dei som vil ha litt instruksjon om skøytetekniknikkar e.l, vil få det. Me har med røynde instruktørar. Til våren har me planlagt sykkeldag med rebusløp. Her blir både hjernetrim og annan trim for heile familien. Me legg alle arrangementa våre ut på nettsida vår og ved plakat på handelslaget. Styret i år består av: Leiar: Ingunn Ø. Straumstein, Skrivar: Randi Bjørke, Kasserar: Johnny Birkenes, Styremedlem: Turid G. Djupevåg, Styremedlem: Andris Racko, Vararmedlem: Nils Kjetil Torvik, Fotballgruppa: Rune Henriksen, Trimgruppa: Gerd Tveiten. Då alle aktivitetane våre er basert på dugnad, håpar me at foreldre fortsatt vil stilla opp som trenarar og heiagjeng, så barna våre blir glad i idrett og held seg fysisk aktive. Me ser at når dei må reisa til nabobygdene for å trena, fell veldig mange frå. Derfor ynskjer me å tilby barna i bygda aktivitetar i nærområdet. Idrettslagets motto er ein aktiv kvardag for alle. Mvh Ingunn Straumstein, leiar i Tørvikbygd idrettslag Kulturarv på nett Grendautvalet ynskjer å ta vare på kulturarven vår, og gjera denne mest mogeleg tilgjengeleg. På finn de fliken med namnet Tørvikbygd, og under denne igjen, Kulturarv på høgre sida. Her ligg ein artikkel om oppgangssaga på Grind. Den er skriven av Lars Olav Augestad og stod på trykk i Bygdajol 2002, utgjeve av Kvam Sogelag. Berit Byrkjeland har òg skrive om landemerket vårt, Mjøleeika. Her er eit lite utdrag frå Foto: Nils Kjetil Torvik teksten: Mjølkeeika står på Tuftaleitet der fleire vegar møtest frå gamalt av. Slik vart dette eit naturleg knutepunkt og samlingsstad for folk. Det er noko uvisst når ho fekk namnet sitt. Bøndene frå gardane ikring leverte mjølk til meieriet her. Mjølkestølen til Tuften var truleg i dette området og eg har høyrt at dei sette mjølkekjørelda inn i denne eika. Har du historier eller bilete du vil dela med oss? Ta kontakt! Tørvikbygdbladet 7

8 Utviding av Tørvikbyg UTVIDING AV TØRVIKBYGD FERJELEIE Kortare og tryggare avstand mellom busettingane i Hardanger er sentralt for utviklinga av samfunnet. Grendautvalet er glad for satsinga på samferdsel og ynskjer Jondalstunnelen tunnelen velkomen. Ei flytting av ferjeleie hadde vore ynskjeleg ut frå m.a. trafikktryggleiken i sentrum, men grendautvalet såg dette som ein tung og nyttelaus prosess å starta på etter at Jondal kommune gjekk for å oppretthalda noverande ferjeleie. Me fokuserte difor på å få til ei så god løysing som mogeleg for utviding av eksisterande ferjeleie. Det har vore ein lang og utfordrande prosess. FERJEKAIDIMENSJON Eit gjennomgangsspørsmål i heile prosessen har vore kor stor trafikkauken vert, og dimensjonen på ferjeleiet. I dag er det oppstillingsplassar i Tørvikbygd og ei ferja med plass til 51 bilar. Det er ferjeavgangar pr. dag, avhengig av vekedag. Spørsmålet om dimensjon er knytt til om Jondalstunnelen vert ein del av strekninga Oslo-Bergen, eller berre ein lokalveg Odda-Jondal. Grendautvalet har vorte presentert for trafikktal frå 500 årsdøgntrafikk (ÅDT) til I dag er ÅDT 260 ifylgje utgreiinga til Statens vegvesen (SV), og skal aukast til 500. I Hordaland Folkeblad uttalar byggjeleiar Hallvor Solheim i SV at det ikkje er naudsynt med meir enn eit slitelag i Jondalstunnelen fordi ein ikkje ventar særleg stor trafikk. På nettsidene til Hardanger Folkeblad, kunne ein lesa følgjande uttale: Foto: Nils Kjetil Torvik krev det over m 2. Det tilsvarar eit område i Norheimsund som strekkjer seg frå busshaldeplassen/ Torget og bort til Straumbrua. Kvifor skal bygda gje så mykje av arealet sitt når trafikkauken berre skal doblast? Ei av hovudutfordringane har vore å få til ei god kryssing av vegen mellom Dalheim og butikken. Eksisterande løysing er ikkje god, og grendautvalet har fått som svar at utbetringar må gjerast i samband med nytt trafikkleie. Utvalet vert difor opprørt når planen endeleg kjem, og kryssinga framleis ikkje ivaretek ungane våre på ein god måte. I dei fyrste utkasta skulle borna kryssa midt i oppstillingsfeltet. Dette har me fått endra, men me meiner at oppstillingsplassane framleis er for langt oppe i dalen 80 OPPSTILLINGSPLASSAR Dei som bur i nærleiken av kaien veit at noverande kapasitet svært sjeldan er fullt utnytta. Planframlegget til SV medfører meir enn 3-dobling av noverande ferjeleie, er over 300 m i lengde og 50 i breidde. Til saman Foto: Nils Kjetil Torvik Korleis få til ei god og sikker vegkryssing for små og store når vegbreidda og trafikken aukar? 8 Tørvikbygdbladet

9 d ferjeleie Prosess og går ut over trafikktryggleiken til borna. Og når me får som svar at det ikkje kan trekkjast lenger ned fordi SV då ikkje får plass til 120 oppstillingsplassar, kan ikkje utvalet gå for planframlegget. I Næring Plan og Bygg (NPB) sitt møte var politikarane einige, og krov planfri kryssing melder SV attende til NPB at planfri kryssing ikkje let seg gjennomføra og ber NPB gjera om vedtaket. Me har fleire gonger forsøkt å finna ut korleis forholdet mellom oppstillingsplassar, ferjeavgangar og ÅDT er. Som svar har me fått modellar som oppstillingsplassar = 1,5 x ferjekapasitet og at det må vera over 600 ÅDT for å få 2 ferjeavgangar i timen. Etter nærare undersøkingar hjå fylkeskommunen viser det seg at det ikkje er nokon matematisk formel mellom desse faktorane, og at det er opp til fylket og kommunen å vurdera kapasitet på kai og ferje. Grendautvalet meiner at det er tilstrekkeleg med 80 oppstillingsplassar med dei føresetnadene som ligg til grunn. Då får ein større avstand mellom oppstillingsplassane og kryssing av vegen frå Dalheim til butikken. Kryssinga kan då trekkjast lenger ned mot kaien, og vil verta meir naturleg og oversiktleg. I tillegg trengst det mindre areal i høve eksisterande hus og hagar. så langt nokre hovudpunkt: 12. januar 2009 grendautvalsbrev (GRU) Statens vegvesen (SV), kva skjer? 23. januar 2009 svar frå SV Liten trafikk, 500 ÅDT i 2020 Ikkje oppstart av planprosess 5. mai 2009 GRU-brev til SV etter synfaring når oppstart? 22. juni 2009 svar frå SV; ikkje oppstart 6. april 2010 GRU til SV, Kva skjer? 27. april 2010 svar frå SV: Oppstart! Flytting av ferjeleie? 23. august 2010 Vegutgreiing frå SV 22. september 2010 GRU-Epost med spørsmål til SV og invitasjon til informasjonsmøte 24. september 2010 Møte Samferdselsavd. Hfk,2 SV 2, Skyss 1, Jondal 4, Kvam 0 I dag ÅDT, etterpå ca ÅDT gjennom tunnel? Vidare med ferja? 2. desember 2010 orienteringsmøte i Tørvikbygd 23. februar 2011 oppstart planarbeid NPB Grendautvalet med i plangruppa saman med SV, Multiconsult, Kvam herad og Tørvikbygd båtlag 2. mai Planmøte Multiconsult la fram fyrste planframlegg 16. juni Planmøte Multiconsult la fram nytt planframlegg Grendautval for dårleg løysing i høve trafikktryggleik, må trekkjast lenger ned i dalen, eller redusera omfanget Grendautvalet vart lova nytt planframlegg til sommarferien og nytt møte i august 15. november Planframlegg om lag som frå SV 25. januar 2012 Møte Næring Plan og Bygg vedr. å leggja planen ut på høyring Grendautvalet fekk ikkje lov å orientera NPB Planen sendt tilbake til SV med krav til planfri kryssing på kai og ombytting parkering/ servicebygg 13. mars 2012 SV frarår planfri kryssig Foto: Nils Kjetil Torvik Grendautvalet har fått gehør for å få nytt servicebygg ved sjøfronten, og nytta noverande område til parkeringsplass. Me meiner at folket skal eiga sjøfronten, ikkje bilane. TRAFIKKAUKE UTOVER 600 ÅDT? Kva viss trafikkauken vert større? Då vil grendautvalet at ein skal ta opp att alternativ 2 i vegutgreiinga til SV frå august 2010, utfylling i sjø. Påkøyrsla til fylkesvegen bør gjennomførast som i framlagt reguleringsplan, dvs. flyttast opp i dalen. Eit anna alternativ er å auka ferjekapasiteten frå 1 til 2 ferjer. Aukar trafikken ytterlegare, meiner grendautvalet at ein då må vurdera bru Belsnes-Ljones eller nytt ferjeleie. Anita Hesthamar Tørvikbygdbladet 9

10 Status barnehagebygg Barnehagen ventar på nytt bygg i Tørvikbygd. For tida oppheld me oss i Tørvikbygd bedehus. Tidlegare i vinter var det stor usikkerheit om barnehagen måtte flytta i august. Tørvikbygd Indremisjon vedtok på sitt årsmøte i januar å forlenga leiga med eit år. Tilsette, foreldre og born i barnehagen er svært takknemlege for den velviljen Indremisjonen viser for at barnehagen kan vera på ein stad medan me ventar på ei avklaring med tanke på nytt barnehagebygg. Arbeidstilsynet avventar evt. samtykkje til drift i bedehuset til framdriftsplan for nytt barnehagebygg er godkjend, truleg i samband med heradsstyret si handsaming av ny barnehageplan i juni. Det vert spennande å lesa innhald i planen og fylgje diskusjonen. Me som har Tørvikbygd barnehage som arbeidsplass ser fram til ei avklaring på barnehagespørsmålet i Tørvikbygd!! Fredsvik-teikningar I november vart det i Forprosjektet til Fredsvik arkitektteikna skisser til eit nytt barnehagebygg i Fredsvik. Bygget har eit bruttoareal på 462 m 2 fordelt på 2 etasjar. Born og personalet har inngang i 1. etasje. Til høgre for inngangen, er det tanken at dei yngste borna skal halda til, medan dei eldste skal vera i 1. og 2. etasje mot sjøen. Midt i huset i 1. etasje er det eit stort kjøken som matrom til ei gruppa, og med god plass til matlaging. I midten i 2. etasje er personaldelen med arbeids-, pauserom og kontor. Ein innbydande balkong er teikna midt på bygningen denne er bindeleddet mellom løa og stova. Balkongen vil markera hovudinngangen samtidig som den gjev muligheit for rask kommunikasjon mellom administrasjon og uteareal. På baksida av huset er det teikna inn eit stellerom med toalett til friluftsgjester/ badegjester. Bygningen er dimensjonert for 54 plassar 3 avdelingar. Dei som er under 2 ½ år vert rekna som 2 plassar. Er du under 3 år skal du ha 5,3 m 2 pr barn, og er du over 3 år vert det rekna 4 m 2 pr barn. Det vil verta ein stad mellom 8-12 tilsette, alt etter storleik på barnegrupper og stillingar. Personaldelen er ikkje rekna med i borna sine opphaldsareal. Visjonen til Tørvikbygd barnehage Verdifull bagasje på livsreisa! Åra barnet går i barnehagen vil vera ei viktig tid i barnet sin livshistorie. Me ynskjer at denne tida skal verta fylt med erfaringar som gjev barnet tru på seg sjølv, utviklar eit positivt sjølvbilde, opplever meistring og får gode føresetnadar for å lukkast i det sosiale samspelet med andre. Me vil at Tørvikbygd barnehage skal vera ein god, trygg og magisk stad for alle både born, foreldre og tilsette!! Barnehagen i dag Tørvikbygd barnehage består i dag av 1 småbarnsavdeling (1-3 år) og 1 utvida 3-6 års avdeling, totalt 38 born. Småbarnsavdelinga har fått namnet Nuten og held til i helsestasjon -delen og eine salen i bedehuset. Her går det 12 born fordelt på 9 plassar kvar dag. Dei eldste borna held til i Matsalen i bedehuset, Vesoldo. Her går det 26 born 23 kvar dag. Personalet tel 11 personar, fordelt på 9 årsverk. Satsingsområde: Massasje og nærvær Barnegruppene ser ut til å verta større og vaksentettleiken lågare, og krava og tempoet i bornas kvardag aukar. Eit satsingsområde i barnehagen er massasje og nærvær for å skapa eit stressfritt miljø. Forsking viser at massasje forbetrar borna sine relasjonar til kvarandre, evne til innlæring og minskar aggressivitet. Born som rører og masserer kvarandre håpar me skal la vere å slå og mobba. I vår barnehage har borna kvilestund og/eller massasje kvar dag. Me vil at borna skal kjenna kor godt det er å senka skuldrene, pusta med magen og la ting gå sin gang utan å ha kontrollen. Me nyttar ulike leikar og avslappande musikk. Når musikken kjem på veit borna at det er kviletid. Dei vaksne masserer borna eller borna masserer kvarandre. Me vil her og no få takka Kvinne- og Familielaget som kjøpte gym-matter til satsingsområdet me svært takknemlege og dei er i bruk kvar dag!!! Ha ein fin vår alle!! Ann-Kristin Strømme Bråten 10 Tørvikbygdbladet

11 Vi ser fram til samarbeidet med Øystein. Vi har så langt også hatt eit godt samarbeid med planavdelinga med utlån av møterom og GPS. Vidare arbeid i fase 1 består nå i få ferdig ein skiltplan i løpet av april, slik at vi kan senda ut tinging på skilt og skiltkioskar. Dersom alt går etter planen så kan vi begynne utmontering av skilta før ferien. Vi reknar med at monteringa vil gå greitt då da er eit stort dugnads engasjement i bygda. Foto: Johannes Øverland 19. januar Nypreppa løype over lysestølen. Merking av turvegar i Tørvikbygd Sidan oppstarten av prosjektet 11. februar i 2011 har vi hatt ca. 1 prosjektmøte i månaden. Mellom 8 12 personar har vore med som kjentfolk og kome med gode idear. Det er så langt brukt godt og vel 250 dugnadstimar. I tilsegna om støtte kr ,- som vi fekk av Hordaland Fylkeskomene og Gjensidigestiftelsen den. 30. mai 2011 har vi forplikta oss å merka 12 turar innan oktober I tillegg så har vi kr ,- på konto i Kvam Herad til dette prosjektet. Vi har fram t.o.m. mars hatt 10 prosjekteringmøter og ein samarbeidskonferanse. Alle 12 turane er gått opp med GPS og dei fleste samtykjeerklæringane frå grunneigar er samla inn. Ny søknadsrunde var 15. februar i år. Då vart vi med for neste fase (2) som går ut på digitalisera karta og lage turbeskrivelser med kart og bilder. I denne søknaden er vi med i ein felles søknad frå Kvam Herad. I tillegg har vi fått ein ny kontaktperson som er prosjekt-koordinator i Kvam, Øystein Ådland. Fylgjande tolv turar skal merkast: 1. Rundt Tørvikvatnet 2. Lyso Rambasete 3. Eidesvågen Straumstein (foreløpig utsett) 4. Sjusete Ryssing (via Gatå) 5. Perslå Finnhillervatnet 6. Augastad Ryssing Rambasete 7. Ryssing Skårsete (via Kvandalsstølen) 8. Ryssing Gatå Kvanskar Tørviknuten 9. Tørviknuten Vesoldo Ljosavatnet Skårsete 10. Skårsete Tørviknuten 11. Kyrkjevegen: Heradstveit Vikøy 12. Grind Dalane Åse Juvå Skårsete Fylgjande lag og organisasjonar er med som samarbeidspartar: Kvam kommune Lions Norheimsund Kvam turlag Tørvikbygd Idrettslag Tørvikbygd Bondelag Tørvikbygd Grunneigarlag Tørvikbygd kvinne- og familielag Tørvikbygd grendautval Tørvikbygd Ungdomslag - vernelaget for Grindsaga Skilt- og arbeidsgruppe Vikøy Aksnes Norheims Vidagåande Skule Veilag: Augastad - Rambasete - Ryssing Veilag: Tveita Hardanger Fartøyvernsenter Reisemål Hardanger ( Vandring i Hordaland ) Mars 2012, Johannes Øverland e og friluftsliv iske o akt, fisk Jakt, Merking av turvegar ar i Tørvikb vikbygd gd Torsdag 16. juni kl. 18:30 Tørvikbygd skule, nybygget Velkommen til prosjektmøte 5 turvikbygd Vi har fått tilsegn om støtte. Samarbeid: Idrettslaget - fotografering, Bondelaget/ Grunneigarlaget regler for ferdsel Vedlikehald og utvikling av Ståvika - fjordgruppe Samarbeid: Kvam turlag Grunneigaravtaler Strategi og vidare framdrift (Juni, Juli) Tørvikbygd grendautval, Johannes Øverland tlf Tørvikbygdbladet 11

12 Ski NM på Voss 2012 Tørvikbygd skule var på ski NM på Voss i slutten av januar. 1. og 2. klasse var igjen her heime og stod på ski. Me tok buss til Voss kl Me kom fram til ski-arenaen i 11 tida. Der var sterk vind og kaldt, men me kosa oss. Ski kjendisane Petter Northug, Therese Johaug og Marit Bjørgen stilte opp. Nokre av barna var heldige og fekk sjå Kongen vår òg. Det var forskjellige telt med blant anna ansiktsmaling, mat og varme. Nede på plassen var det ei Vossafår bu der du kunne bli «Faisbook-kjendis» saman med Vossafår mannen. Me kunne vinna premie. Elevar frå Strandebarm, Ålvik, Norheimsund og Øystese skule var der òg. Det var ein miniski-bakke der ungar kunne prøva seg. Me har gjort eit lite intervju med ein elev frå kvart trinn som var med: Kva synest du var kjekkast på NM? Navn : Marius Svar : Folka og ski-kjendisane. Navn : Rebekka Svar : Eg synest alt var kjekt. Navn : Olav Svar : Aktivitetane og godteriet. Foto: Skulen ForeldreArbeidsUtvalet ved Tørvikbygd skule arrangerer 3 skulelunsjer våren Fyrste skulelunsjen den 19. mars vart ein suksess! Britt I. D. Torvik har laga lunsjmeny medan FAU frir til foreldre og andre vaksne for å laga til sjølve lunsjen. Navn : Ingeborg Svar : Alt var kjekt. Me såg kongen. Navn : Bjørn Olav Svar : Kom bak kamera + eg kom på TV. Me spurte òg to i 1. og 2. klasse. Det høyrdest ut som om dei hadde hatt det kjekt her dei òg. Dei var nede på bakken til Osvalden og hadde skiløyper. Dei var alle vinnarar!!! Kva synest du var kjekkast med å vera her? Navn : Sandra Svar : Køyra på ski :) Navn : Endre Svar : Å vinna 3. plass på ski. Skrive av Malena og Elisabeth Eide Vitser og Gåter.. :) av Eirik Linga Hvordan dobler man verdien på en Lada? Man putter en Snickers i hanskerommet. Hvorfor går svenskene på do uten å lukke døra? Svar: De vil ikke at folk Hvorfor kjørte blondinen rundt og rundt i en rundkjøring? Svar: Blinklyset hadde hengt seg opp. Foto: Alis Marlen Augestad skal se gjennom nøkkelhullet. Ny festival ser lyset Traktortreff 27. mai! Då initiativtakar Oddbjørn Måge kom til grendautvalet med idèen om å laga til eit traktortreff, tente me umiddelbart. Inga bygd med respekt for seg sjølv er utan ein festival, og dette trur me kan fenga. I fylgje idèmakaren, er det truleg over 100 traktorar berre i bygda, og desse må heidrast. Her er Oddbjørn sine tankar om treffet: Fyrste året vil me starta forsiktig med utstilling av traktorar på skuleplassen. Me håpar å få til mykje god traktorprat denne dagen, der traktoren er i fokus for både gammal og ung. Alle som har ein form for traktor, liten som stor, gammal som ny, møt opp! Då får me ein dag med god traktorstemning. Ingen må vera redde for å stilla med sin traktor; det kan jo henda du har det flottaste rattet...for det er kvardagstraktoren me vil få fram. Me vil og oppmoda folk til å ta med traktorrelaterte ting/gjenstandar/utstyr som dei evt. vil selja eller bytta. Tørvikbygd Ungdomslag vil arrangera loppemarknad. Me prøver òg å få til kafè i Bygdatun. Tørvikbygd Idrettslag lagar til Open Hall i gymsalen. Coop vil truleg ha salsbu utanfor skulekjøkenet og Kvinne- og familielaget arrangerer Trø-traktor-løp for borna. Arrangementet vert avslutta med traktorkortesje for dei traktorane som går sjølve! Evt spørsmål og innspel kan sendast til eller på tlf Tørvikbygdbladet Bladet

13 Ny anleggskonsulent I samband med bygdamøtet i kom det fram at det var ynskje om mange idrettsanlegg i bygda. Her frå visjonen for Tørvikbygd 2020: Det er fleire fine badeplassar, med sanitæranlegg. Tørvikbygd har ei rekkje fritidstilbod til innbyggjarar i alle aldrar, og eit felles hus for kultur- og idrettsaktivitetar. Bygda har ei rekkje tilbod som sandvolleyballbane, basseng, grasbane, skyte- og leirduebane, motorcrossbane. Sidan grendautvalet og fekk ei rekkje andre innspel og oppgåver, har me engasjert Terje Brurok som idrettsanleggskonsulent. Me oppmodar lag og personar til å kontakta Terje med tankar og idèar til realisering av slike anlegg i bygda. Her er litt om kva han sjølv tenkjer om konsulentjobben : Bygdamøtet har vist at det er stor interesse for å betra tilbodet for fritidssyslar i bygda. Sjølv har eg alltid vore interessert i idrett og har håpa at bygda før eller seinare kunne få ulike anlegg som innbyr til aktivitetar for både gamal og ung. Derfor var det lett å sei ja då eg fekk spørsmål om å vere ein slags anleggskonsulent for grendautvalet. Det var mange fine visjonar som kom fram i bygdamøtet. Det blir imidlertid for krevjande for bygda å køyra i gang for mange prosjekt parallelt. Derfor meiner eg at det i fyrste omgang er viktig å fokusera på og vidareutvikla eit aktivitetsområde som femner vidt. Det gjeld området rundt skulen. Skuleplassen er eit aktivitets- og treffpunkt for svært mange i bygda. Ei utvikling av dette vil skapa positive ringverknader. Eg tenkjer i fyrste omgang på bygging av ein ballbinge og ein kunstgrasbane for 7-ar fotball. I samband med at rektor ved skulen også ynskjer ei utvikling av området har idrettslaget sett ned ei gruppe der underteikna er med, som no arbeider med å få realisert planane. Prosjektet er kome så langt at ein stort sett berre ventar på avklaring på finansiering. Eg skal ikkje leggja skjul på at prosjektet er svært avhengig av gåvmilde sponsorar og mykje dugnad. Prosjektgruppa håpar likevel på å koma i gang med bygging av ballbingen i løpet av sommaren. Håpar då at bygdafolket stiller opp med god dugnadsinnsats. Konsulenten. Kva skal bladet heita? I fyrste utgåva av bladet lyste grendautvalet ut namne- og logokonkurranse. Me fekk inn fleire gode forslag på namn som Møteplassen, Straumdrag, Tyriposten, Tyribladet og Tyrikvisten. I tillegg fekk me nokre tilbakemeldingar om å oppretthalda namnet frå 1. utgåva, Tørvikbygdbladet. Det kom ikkje inn nokon logo. Me enda opp med at Tørvikbygdbladet høvde best for bladet si 2. utgåva, og held på dette inntil vidare. Tørvikbygdbladet 13

14 Asbjørn Eide SNIKKARVERKSTAD Tørvikbygdv Tørvikbygd Mobil: E-post: Leidulv Brattli Mobil Mandag - fredag 9-15 Laurdag HEI! Har du/de tenkt å få laga nokre trykksaker eller kanskje ein fin reklame på ein bil? Eg kan hjelpa med ALT I TRYKKSAKER BILDEKOR - SKILT m.m. Kom innom for ein prat (held til ved sida av Rema 1000) eller ring mvh Anne Berit Lysen Tjosås Hardangerfjordvegen Norheimsund Mobil: Lysevegen Tørvikbygd LINGALAKS AS Hardanger - Norway Tlf Jakob Drivenes: STEINSTØ FRUKTGARD TILBYD: - triveleg selskapslokale med plass til 65 pers. - catering til alle typar arrangement Sjå eller ta kontakt med Heidi på tlf ENDELEG VÅR! Me har godt utval av vårplanter, amplar og plantejord. VELKOMMEN INNOM TIL OSS!

15 AUGESTAD MASKIN TLF Tlf Treng du graving, eller kanskje noko som skal heisast og transporterast? Kåre Skutevik brannvern Brannteknisk Spesialfirma DRAGSHOVDEN TØRVIKBYGD Tlf mob Salg og service av brannvernutstyr Nøgd med bladet? Ring til Atle Tjosås Tlf Betal kr 50 til konto Me treng di støtte! Ynskjer du annonseplass i neste utgåve? Kontakt Norheimsund Trykkeri AS for informasjon og pristilbod. Trenger du elektriker? Kontakt oss idag for et uforpliktende tilbud. VELKOMEN TIL HERADSTVEIT HERBERGE Opplev det gode liv i 140 år gamle huset på garden med kortreist mat. Vi leverer også spennande catering, alt er hjemmelaget. Tlf , mobil An Riemslag Maritim Elektro AS Hovedkontor: Avd. landinst.: Tlf Mandag - fredag 9-19 Laurdag 9-15 elfag.no - når du trenger elektriker

16 Ei sak grendautvala i bygda har arbeidd med sidan tunnelen vart opna i 1983, er å få lys i Vangdalsbergtunnelen. Andre lag og organisajonar både innanfor og utanfor bygda har krevd det same. 6. mars 2012 markerte grendautvalet storhendinga med lysfest. Det dreiar seg sjølvsagt om pengar og prioritering blant mange nødvendige samferdselstiltak. Og etter ei rekkje epostar og telefonar, såg det ut som me skulle lukkast i 2009 då tunnelen kom på topp på lyslista i Statens vegvesen sitt budsjettforslag for Men i fylket si handsaming av budsjettet vart ein annan tunnel prioritert. Foto: Oddbjørn Måge Foto: Lars Arvid Oma Så var det på an igjen hausten Då trua leiaren i grendautvalet at viss me ikkje lukkast, vart det fakkeltog. Og viss me lukkast, skulle me laga lysfest. Og gleda var stor då tunnelen vart sikra eigne prosjektmidlar i Arbeidet skulle vara frå til , men det viste seg snart at det gjekk mykje raskare og greiare enn forventa. Og grendautvalet fekk det veldig travelt med å laga til lysfest! Med nokre telefonar til vår nye representant i fylket sitt samferdsleutval, Jostein Ljones, musikantar frå Tørvikbygd Musikklag, historieforteljar Kristian Djupevåg, Tørvikbygd skule, Coop Marked Tørvikbygd, Tørvikbygd Skytterlag, Tørvikbygd kvinneog familielag, Berge Gard og gartneri, Tide og Statens vegvesen, hadde me fått på plass alt som høyrer ein skikkeleg opningsfest til, - i rekordfart det og! Stor takk til alle desse bidragsytarane og andre som møtte, inkl. lokalavisa, for å ha gjort det til ein lysande fest! Og ei ekstra takk til Oddbjørg Lysen Kjelby og Anne Floen som serverte mange kake- og kaffitørste på strak arm, Olav Arne Økland som blomagut og altmogelegmann, og grendautvalet sine eigne medlemmer. Ikkje rart det er lett å få til ting i bygda med så mange og gode krefter! Vegvesenet var fornøygde med kaka og imponert over tiltak og oppmøte, og lurte på om me hadde fleire tunnelar som trong lys. Det har me ikkje, men me har igjen vore ute med lovnader, og sagt at når det kjem nye gang- og sykkelvegar i bygda, skal me spandera middag òg! Anita Hesthamar Foto: Lars Arvid Oma Foto: Oddbjørn Måge

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Ulvik Arbeiderparti 2011-2015 Kjære sambygding Ulvik Arbeiderparti har dei siste 4 åra arbeidd målretta med måla me sette oss for perioden 2007-2011. Me

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Skyteanlegg i Vangdalsåsen

Skyteanlegg i Vangdalsåsen Skyteanlegg i Vangdalsåsen Presentasjon av det nye skyteanlegget som er eit samarbeid mellom; Norheimsund & Øystese skyttarlag Fyksesund skyttarlag Tørvikbygd skyttarlag Strandebarm skyttarlag Øystese

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer