TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. 2. UTGÅVE: APRIL Årsmelding s Tørvikbygd ferjeleie s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s."

Transkript

1 TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9

2 s. 2-5 Årsmelding 2011 Aktivitet i 2011 I løpet av 2011 har me hatt 4 styremøter og 1 ope møte; valkampdebatten Me har hatt følgjande gjester på styremøta: Idrettsanleggskonsulent Terje Brurok og Turvikbygd - Ståvikjå - prosjektdeltakar og tidlegare grendautvals-medlem Rune Aarekol, landskapsarkitekt Lars Berge i samband med Tørvikbygd ferjeleie. For å arbeida meir effektivt har styret redusert talet på møte, fordelt oppgåver på medlemmene og brukt meir epost, nett og telefon. 3 medlemmer av utvalet har delteke i 2 møter vedr. ferjeleie med kommune, båtlag og Statens vegvesen. Grendautvalet har òg brukt ein del tid på å gje ut Tørvikbygd sitt fyrste bygdeblad, der Anne Grete Berge har vore redaktør. Johannes Øverland har vore grendautvalet sin representant i Turvikbygd -prosjektet. Styret i grendautvalet Grendautvalet har hatt følgjande styre i 2011: Anita Hesthamar, leiar - Johannes Øverland, nestleiar - Anne Grete Berge, skrivar - Randi Økland, kasserar - Ingvard Teigland, styremedlem. Grendautvalsmedlemmer vert valde for 4 år, men det er val på kvart 2. år var valår for dei politiske valde, og både Anne Grete Berge og Johannes Øverland tok attval. Lars R. Djupevåg var vår politiske kontaktperson og som har forslags- og talerett på grendautvalet sine møter. Ny politisk kontaktperson etter valet er Merethe Gauden. Informasjonsarbeid Grendautvalet har tidlegare år brukt tid på å oppretta nettsider og nå innbyggjarane på denne måten. For å nå fleire inn-byggjarar og dei som ikkje er på nett, gjekk me i gang med å laga Tørvikbygd sitt fyste bygdeblad. Me fekk svært god hjelp av Norheimsund Trykkeri AS v/anne Berit Lysen Tjosås til arbeidet. Mottaking og støtte av Tørvikbygd Bladet 1. NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! bladet var over all forventning, så no er me i gang med 2. utgåva med to nye medarbeidarar. No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk i grendautvalet sitt arbeid siste året. Innspela frå grendamøtet er grunnlaget for arbeidet vårt framover og som de ser i bladet er arbeidsgruppa for friluftsliv med merking av turstiar allereie i sving. Ambisjonen er 2 utgåver i året og me ynskjer at avisa skal bidra til at fleire engasjerer seg meir. Skulen vil ha fast spalte og me ynskjer unge journalistar velkomne! Fyrste utgåva er i utgangspunktet gratis, men me har lagt ved ein giro og håpar de set pris på tiltaket og betalar eit lite bidrag. I framtida vil det sannsynlegvis vera behov for ein eigen bladkomite, så er du ein av dei som ivrar for dette så ta kontakt!!! Så til slutt eit dikt av Olav H. Hauge som kan vera eit motto for det framtidige arbeidet og samhaldet i bygda vår. Aktivitetsnivået på Facebook-sidene gått opp, og sidene vert nytta både til debatt og informasjon. Medlemstalet har auka til 156. På grunn av endringar i Fb, må ein no verta lagt til i gruppa, så me oppmodar alle medlemmer til å invitera sine vener til gruppa. Grendautvalet ynskjer at fleire lag og organisasjonar skal nytta lagssidene til Kvam herad, som er kobla til Årsmelding Nye rektoren s. 5 Lag og organisasjonar s. 6-7 Tørvikbygd barnehage s utgåve: April 2011 GJER EIN ANNAN MANN EI BEINE Han kom or fjellet skulde heim, fekk føring ifrå Osa Men Osamannen ut til Øydvinstò. var ikkje fal. Og han var raust Eg vil betala; Og baud betal. eg kan ikkje nå deg med ei beine att. So gjer ein annan mann ei beine då, sa Osamannen og skauv ifrå. Tørvikastølen. Foto: Inger Karin Sivertsen Merking av turvegar s Forutan informasjon og kommunikasjon på nettet, har me i løpet av året svart på kommunale høyringar, hatt annonser, lesarinnlegg og artiklar i lokalavisa og oppslag ulike stader i bygda. Rettesnor - Tørvikbygd 2020 Grendautvalet arbeider etter innspela som kom fram etter bygdemøtet med tema Korleis ser Tørvikbygd ut i 2020? Oversikt over innspel og gruppearbeid er å finna på i fyrste utgåva av Tørvikbygd Bladet og på nettsidene våre (www.torvikbygd.no). Visjonen for bygda er forsøkt summert i fylgjande: Tørvikbygd er i 2020 ei bygd med godt samhald og samarbeid. Nye innbyggjarar vert ynskt velkomne av ei eigen velkomstkomitè og inkludert av bygdefolket. Bygda har barnehage og barneskule med god kvalitet i gode, vedlikehaldne bygg. Folketalet har utvikla seg slik at skulen har reine klassar. Tørvikbygd har eit variert og godt butilbod, arbeidsplassar og næringsklynge der fleire verksemder er samla. Bygda tek vare på kulturarven sin, og arbeider med estetikk og sentrumsutvikling, der blant anna lokalbutikken er sentral. Det er busstilbod til Norheimsund og Strandebarm på kveldstid og i helgar, og gang- og sykkelveg frå den lysrike Vangdalsbergtunellen til Ljones. Det er gode, trafikksikre vegløysingar, og rullatorvenlege fartsdumpar i sentrum. Bygda har båthamn, eit rikt utval i godt merka turløyper i fjell- og stølsheimen, og langs fjorden, tilrettelagt for alle brukargrupper. Bygda har fått tilnamnet Turvikbygd på grunn av dette. Det er fleire fine badeplassar, med sanitæranlegg. Tørvikbygd har ei rekkje fritidstilbod til innbyggjarar i alle aldrar, og eit felles hus for kultur- og idrettsaktivitetar. Bygda har ei rekkje tilbod som sandvolleyballbane, basseng, grasbane, skyte- og leirduebane, motorcrossbane. I bygda er det òg mange aktive lag og organisasjonar. Av fritidsarrangement kan nemnast: 100 på Nuten, 7-stølstur, Tørvikbygdløpet og Gøyparade. Saker Grendautvalet har arbeidd med følgjande saker i 2011: - Bygdeblad, bl.a. med mål om å informera om ulike lagsarbeid i bygda - Engasjert konsulent Terje Brurok til å arbeida med å få realisert ulike idrettsanlegg i bygda - Tørvikbygd ferjeleie. Grendautvalet har arbeidd for: o Gjera utbygging så liten og skånsam som mogeleg o Gode og sikre trafikkløysingar o Folk skal ha sjøfronten (flytting av servicebygg til sjøfront, parkering i bakkant) o 2 ferjer o Batteriferjer - Få framdrift og avklaring vedr. båthamn i Skutevik - Skytebane i Vangdalsbergåsen. Høyringsuttale: o Dimensjonering av Heradstveitvegen o Støyskjermande tiltak - Turvikbygd prosjekt for merking av turstiar i bygda - Kjøpt benk, materiale til stupebrett og nettstolpar for til saman ca. kr Tørvikbygdbladet

3 - Arbeidd med å få lys i Vangdalsbergtunnelen - Innsamling Tv-aksjon 2011 takk til hjelpsame bøssebærar! - Busskur til skuleungane Tvb-Strandebarm - Bruka nettsidene til å leggja ut kulturarv, som informasjon om Grindsaga - Tilskot til FAU på kr for foredrag med Spurkeland - Behalda barnehagen i Tørvikbygd - Behalda lokalbutikken i Tørvikbygd Grendautvalet ser det som særs viktig å behalda dei 3 institusjonane i bygda, barnehage, butikk og skule. Utvalet fryktar at forsvinn ein av dei, er det berre eit tidsspørsmål før dei andre òg vert nedlagde, og bygda vert mindre attraktiv å busetja seg i. 7. mars Styret Foto: Lars Arvid Oma Ordføraren om Tørvikbygd Tørvikbygd er ei av seks bygder i Kvam som har forholdsvis godt utbygde tilbod. På lik linje med Oma som ligg nært Strandebarm så ligg Tørvikbygd nært Norheimsund med eit rimeleg komplett tilbud av tjenester og servicetilbod. Dette gjev både moglegheitene og utfordringane på ulike område for Tørvikbygd, - korleis utviklar me bygda vidare, og i kva retning?. Tørvikbygd har eit rimeleg stabilt folketal med positiv utvikling på bustadbygging og etablering, og med nyopprusta skule, barnehagetilbod, bustader for eldre, eindel næringsliv inkl. butikk. Eit av dei områda som blir påpeika som kritisk for utviklinga av Tørvikbygd er behovet for fleire bustadtomter, - nye bustadfelt og tilretteleggjing for at fleire etablerer seg i bygda. Dette er noko heradet må jobba meir aktivt for å tilretteleggja for, og det må vurderast moglegheiter innanfor eksisterande planar eller innanfor planar som med enkelte justeringar kan gjennomførast.. Ny barnehage har stått på sakskartet lenge i Tørvikbygd, og arealet i Fredsvik er etter ein forholdsvis lang prosess frigjort til dette. I desse dagar kjem og den nye barnehageplanen for Kvam ut på høyring, og denne omfattar vidare satsing innan barnehagesektoren for heile heradet. Dette vert ein viktig prosess og for Tørvikbygd før vedtak blir gjort, kva ynskjer me, kva får me til og kva er dei beste løysingane både totalt sett og for bygdene. Båthamn har vore ei aktuell sak lenge, og med reguleringssaka på høyring er ein komne eit langt skritt vidare mot realisering av denne. For oss som bur langs vakre Hardangerfjorden bør båtplass i båthamn vera ei av føremonene me kan tilby. Båthamn er eit attraktivt og viktig tilbod, men det har klart og sine utfordringar bl.a. med ei krevjande og kostbar plassering som her. Utviding av ferjekai er på sakskartet no. Høyringsrunden på reguleringsplanen som no pågår omhandlar ei forholdsvis stor utbygging i sentrum, men som eg trur me må forventa vert gjort i fleire trinn. Trafikkprognosane her er usikre, men at det vert trafikkauke med Jondalstunnelen på plass er ikkje noko tvil om. I den forbindelse er det viktig at både utforming, trafikksikring og miljø blir ivareteke, og at opparbeidinga kan skje på ein positiv måte for bygda. Nasjonal Turistveg er no foreslått forlenga vidare frå Norheimsund til Tørvikbygd, som forbindelse til turistvegen som fortset på andre sida frå Jondal til Utne. Ei slik definisjon er viktig med tanke på framtidige planar og utvikling på desse traséane, og vil nok og ha betydning for utforminga og tilrettelegging av ferjekaien. Næringsaktiviteten i Tørvikbygd er bl.a. knytt til veksthus som den største næringa, oppdrettsnæringa og smoltproduksjon, noko jordbruk, eindel fritidsbustadar og litt turisme. Dette gjev viktige arbeidsplassar lokalt i bygda, og er sterkt medvirkande til eit godt og dynamisk lokalsamfunn. Ellers gjev nærheita til Strandebarm, Jondal, Norheimsund og Øystese at køyreavstandar til arbeidsplassen for dei fleste er rimeleg, men pendling til Bergen er og eit alternativ for enkelte i Tørvikbygd. I tillegg til å levera tjenester innanfor helse og omsorg, oppvekst og infraktruktur, så er heradet si rolle å leggja til rette for dei tilbod og den utvikling me ynskjer i Kvam og i regionen vår. Engasjement er viktig, og i samarbeid med innbyggjarane må både politikarane og administrasjonen jobba fram gode løysingar og levera tjenestene som samfunnet forventar. Men det private initiativet er alltid viktig, og må vera retningsgivande kvar og korleis vegen går vidare. Beste helsing frå Asbjørn Tolo, Ordførar i Kvam., Tørvikbygdbladet 3

4 Veksten til Coop en VEKKJER MERKSEMD I COOP Coop Marked Tørvikbygd har gjort seg bemerka internt i Coop med stor omsetnadsvekst, "Norgesrekord" i bollesal og høg omsetnadsandel på frukt/grønt-satsinga. I internbladet til Coop, har Arild Johannessen skrive ein artikkel om medlemsmobiliseringa i Tørvikbygd. I artikkelen er styreleiar Geir Dalland, butikksjef Dag-Terje Stølen-Ness og grendautvalsleiar Anita Hesthamar intervjua. Bladet har eit opplag på og kjem ut 8 gonger i året til alle dei tilsette i samvirkelaga og fellesorganisasjonen Coop Norge SA. Me har fått løyve frå journalist og fotograf Arild Johannessen til å gjengje utdrag og foto frå artikkelen. Det mobiliseres på flere fronter for Coop Marked Tørvikbygd. Butikkens ansatte gjør det i det daglige kundemøtet, Coop Hordaland ved tett og god oppfølging gjennom driftsapparatet sitt og grendeutvalget gjør det ved å holde seg oppdatert om utviklingen og bidra til å skape forståelse for at butikken er viktig for bygdefolket. Men vi er klar på at vi verken kan be eller «tvinge» folk til å handle der, sier Anita Hesthamar, som understreker at handelen må være frivillig og ha en egenverdi for ikke bli et blaff. Grendeutvalgslederen stikker ikke under en stol at årsaken til sviktende lojalitet for en del skyldtes butikkhåndverk som ikke helt holdt mål. Med Dag Terje som butikksjef, har mye bra skjedd. I dag opplever vi at butikken fungerer. Sammen har vi vist at det går an å få til noe og at det oppleves som bra for hele bygda, sier Anita Hesthamar. Gode løsninger sammen I Coop møter Geir Dalland i Coop Marked Tørvikbygd i Kvam kommune i Hardanger. På medlemsmøtet her og i Stamnes møtte et hundretalls medlemmer på hvert sted opp for å treffe Coop Hordalands toppledelse. Svært gode møter. Jeg tror folk satte pris på å treffe både administrerende direktør og styreleder. Det viste nok på sett og vis også alvoret i situasjonen. Og det viste at vi fra ledelsens side var opptatt av å finne gode løsninger sammen med eierne, sier Dalland, som oppsummerer møtene som gode. Viktig å gjenta budskapet Veksten vi opplever her i Tørvikbygd Foto: Arild Johannessen for tida, viser at markedsgrunnlaget for en Coop Marked-butikk er til stede. Folk er i og for seg godt fornøyd med butikken som sådan. Det kom da også fram på medlemsmøtet. Prisnivået kommenteres selvsagt, men min oppgave er å fortelle om fordelene Coop Marked-konseptet vår har rent sortimentsmessig. Men den største pedagogiske oppgaven ligger i stadig å gjenta budskapet om at butikken vår er en viktig del av bygda. Uten butikk, blir bygda fattigere og mer utsatt for fraflytting. Skole, barnehage og butikk er grunnpilarene i ethvert bygdesamfunn. Det ser ut som om denne erkjennelsen nå deles av stadig flere, sier han og kan se at den daglige dialogen gjennom kundemøtene bærer frukter. Foto: Nils Kjetil Torvik Nytt i programmet i år: Me byrjar dagen kl istaden for kl Barnetoget og folketoget vert slått saman til eit tog Dette for å gje barnefamiliar ein betre start på dagen. Vidare vert det eit større 17. mai-tog med meir liv. 4 Tørvikbygdbladet

5 Jeg vil begynne med å takke alle for innsatsen i Vi setter stor pris på handelen og alle tilbakemeldingene vi har fått var et godt, men samtidig tøft år, - det kommer jeg tilbake til litt senere. Hva har vi oppnådd i 2011 og så langt i 2012: Jeg ble utfordret litt av grendautvalet til å fortelle hva butikken har oppnådd i Takket være våre gode kunder ble vi Norgesmester i bolle-salg. Dette er ikke helt bekreftet enda, men mye tyder på at ingen i Norge har samme salget som oss. Dette er tall basert på solgte boller delt på kundeant. Så vi er usunne 2012 er året som alle satser på frukt og grønt. I uke 10 og igjen i uke 12 og 13 hadde Coop Marked Tørvikbygd den høyeste andelen frukt og grønt salg i hele Norge uansett Coop-butikk, det betyr at vi ikke er så usunne i bygda likevel Kjøp frukt og grønt! Vi klarte også kjedemålet på noe som vi i Coop kaller for klar for kunde. Det vil si at det kommer en person butikken fra et eksternt firma som ikke kjenner noen i bygda, og som kun jobber med slike ting. Han/hun har et skjema på ca 30 punkter som skal definere hvor bra butikken er. Her blir vi målt på kundebehandling, varetrykk, kvalitet o.s.v. Skalaen går fra 0-5 og blir gitt på hvert av de 30 kontrollpunktene, det blir deretter regnet ut et gjennomsnitt som blir butikkens score. På hele året fikk vi et gjennomsnitt på 4,11 noe som er meget bra. Så butikken var ikke aller verst i Vi skal bare bli flinkere i år Her kommer litt tall: 2011 ble et rekordår for Coop Marked Tørvikbygd. Omsetningen økte med ca mot Dette utgjorde ca. 12 % omsetningsøkning noe som er meget bra. Markedet generelt hadde en omsetningsøkning på ca. 4 %. Så vi er på vei. Omsetningen endte rett i underkant av 8,5 mill. Vi klarte å redusere litt på andre kostnader også. Underskuddet i 2010 var på , underskuddet i 2011 ble på ca En forbedring på på bunnlinjen. Klarer vi å få inn de siste 1,5 millionene vi trenger, er jeg sikker på at vi får et overskudd i Vi har startet 2012 på en god måte, men har litt å hente i forhold til måltallet på i uken. Det var om tallene. Vedr. nedlegging: Grunnen til at 2011 ble et tøft år kjenner vi alle. Beskjeden om at butikken skulle bli lagt ned var tung å få. Vi har jobbet hardt for at butikken i Tørvikbygd skal bli så bra som mulig, det er derfor tøft å få en slik beskjed. Ingen liker å føle at de ikke strekker til. Tallenes tale er steinhard. Mange er sikkert sinte på ledelsen i Coop Hordaland. Men saken er at underskuddet er for stort. Og Coop Hordaland har sine mål som må nås. Deres lojalitet ligger ikke bare ovenfor Tørvikbygds befolkning, men må se på hva som er best for deres drøye medlemmer i Hordaland. Vi må innse at Kvam med sine drøye 3000 medlemmer ikke kommer helt frem i denne sammenhengen. Og av de 3000 medlemmene er Heisan godtfolk! det nok ikke alle som bryr seg om hva som skjer med butikken i Tørvikbygd. Og det er her nøkkelen til alt ligger. Jeg nevnte at Coop Hordaland må være lojale mot sine drøye medlemmer. Jeg synes derfor vi som bor her i Tørvikbygd skal være mer lojale ovenfor oss selv. Det er vi som bor her som har makten til å avgjøre dette. Vil vi ha butikk, må vi bruke den. Det hjelper ikke å handle her det vi glemte å handle på Rema Ta handelen en dag oftere hos oss, så vil det hjelpe mye. Slik situasjonen er i dag må vi gjøre et valg. Et bevisst valg, velger du handel et annet sted har du tatt det valget. Butikk i bygden er ikke så viktig. Argumentene for å ta handelen et annet sted er mange, som pris, vareutvalg, åpningstider, holdbarhet og kvalitet. Jeg har hørt det meste. Når det gjelder pris, er det dessverre lite vi får gjort noe med, til det er bygden for liten. Dessuten er vareprisen bare en kortsiktig gevinst. Uten butikken kan fort 1 liter melk koste 150,-. Uten at jeg skal begi meg ut på regnestykket tur/retur Norheimsund nå, så koster det penger å kjøre bil Så kan vi stille oss et annet spørsmål. Hvor attraktivt er det å flytte til en bygd med km til nærmeste butikk? Hva vil det bety Foto: Anita Hesthamar for bolig- og tomtepriser? Hva skjer med barnehage og skole? Vil vi at Tørvikbygd skal bli ensbetydende med ferjekai. Alt dette kan vi enda gjøre noe med, men vi må gjøre det nå. For realiteten er den, at om Coop Hordaland skulle ta den tunge avgjørelsen å legge ned driften av butikken, så er det ikke selvsagt at noen nye overtar. Det er kun Coop som driver lokalbutikker. Norgesgruppen (Joker, Spar, Kiwi, Meny og Ultra) driver bare de største butikkene selv, alle andre som for eksempel Joker- og Sparbutikker er drevet av private eiere. Og med den handelslekasjen vi har her i bygden tror jeg ingen vil ta på seg den jobben, hvem har råd til å tape over 1 mill. på 2 år? For svinnet er dessverre den største grunnen til underskuddet i butikken. Vareutvalg, kvalitet, holdbarhet og åpningstider styrer kundene. Bruker vi butikken, bedrer alt dette seg. Vi som bor i Tørvikbygd har ikke råd til å være likegyldige. Vi må slutte å krangle om alt og ingenting. Ikke bare butikken, men barnehage og skole også. I 2012 er det ikke selvsagt at vi har de tilbudene i en så liten bygd. Vi må begynne å se viktigheten av de tilbudene vi har i bygden, slutte å se oss tilbake på hva som har vert, slutte å fokusere på det negative. Fokuser på det positive med vår bygd. Alle de gode naboene, alle de dyktige og driftige folkene som bor her. Og sammen kan vi klare å bevare det vi har, men vi må stå sammen. Alt vi har oppnådd, sammen med en fantastisk omsetningsøkning, er med på å gi oss mye oppmerksomhet innad i Coop. Mange følger med på hva som blir gjort hos oss for tiden. Vi jobber hardt for å beholde vår posisjon som nr.1 i Norge. Og med deres hjelp skal vi ha butikk i Tørvikbygd mange år fremover! Takk for oppmerksomheten, -Dag Terje Tørvikbygdbladet 5

6 Lag og organisasjonar i Tørvikbygd Me har bedt nokre lag i bygda fortelja litt om kva dei driv med, og det kjem me til å fortsetja med i framtidige utgåver for det er mange å ta av! Mange driv med mykje kjekt og her er nokre av dei. TØRVIKBYGD UNGDOMSLAG Årets styre: Leder: Monika Eide - Nestleder: Asbjørn Ljones Kjøkkensjef: Anita Rykkje Linga - Kasserer: Kristine Skår Måge Skriver: Tina Ruud Olsen - Annonsering: Bjørnar Dagstad Musikk: Bjarte Måkestad - Vaktsjef: Eivind Måge/Johnny Birkenes Styremedlem: Nils Ingvald Norheim - Husutleie: Oddbjørg Lysen Kjelby. Foto: Monika Eide Ungdomslaget er en frivillig organisasjon, som består av 11 engasjerte damer og menn i sin beste alder. Vi er med for å gjøre noe for bygda og bygdefolket her. Vårt mål er at folk skal ha muligheten til å delta på forskjellige aktiviteter og arrangementer her i Tørvikbygd. Vi vil ha et hus som brukes av folk i alle aldre. Derfor synes vi det er viktig at vi arrangerer noe for enhver innbygger. Vi vil ha et levende Bygdatun, noe det også er! I fjor hadde barna glede av blant annet danseskole. For ungdommene/famile ble det arrangert Gunslingers-konsert. Vi har hatt treningsmuligheter for de spreke, i form av Zumba, quiz for de skarpe, pub for de voksne og som vanlig basar, komlemiddag og bingoer. Vi hadde også julemesse i fjor, som var veldig populært. Vi synes det er veldig kjekt å kunne tilby noe til alle som bor i den flotte bygda vår. Det har lenge vært snakket om nytt kjøkken. Det har vi endelig tatt tak i. Det er blitt lagt ned mange timer med planlegging og dugnad før vi i disse dager stolte og glade kan ta i bruk vårt splitter nye kjøkken. Kjelleren har også fått noen strøk maling og framstår nå som lys og trivelig. Ett lokale som kan brukes av alle til alle formål. Det har vært mang en dugnad, og vi vil gjerne få takke alle som har bidratt på den ene eller andre måten. Uten hjelp fra folk i bygda hadde dette aldri vært mulig å gjennomføre. En kjempe investering og ett kjempeløft for vårt flotte bygdehus! Så nok en gang, tusen takk til alle som har bidratt med å gjøre Bygdatun til et enda bedre sted å være. Derfor ville vi gjerne vise frem og åpne vårt flotte kjøkken med en åpningskafè i kjelleren, den 31. mars fra klokken Her var det mulig å få kjøpt varm betasuppe, ferske rundstykker og deilige kaker. Et vellykket arrangement, med mange mennesker innom!! Før: Etter: Foto: Monika Eide Foto: Monika Eide I år har vi mange gode ideer og planer til både voksne og barn. Det blir i år danseskole for barn 3-13 år (allerede startet), 17.mai-fest med program og dans, loppemarked, basar, bingo, 3. dagsfest, fotokurs og mye mye mer. For at vi skal kunne fortsette å holde liv i tradisjoner er det viktig at dere støtter opp om oss og setter pris på våre arrangement. Vi ser frem til et flott og innholdsrikt år, og håper å se dere alle på våre arrangement. Skal du feire dag, barnedåp, konfirmasjon eller bare invitere til ett lystig lag har vi lokale for deg, kjelleren med plass til stk og salen oppe som tar opptil 120 pers. Ta kontakt med vår husutleier Oddbjørg L.Kjelby for mer info. Med vennlig hilsen alle oss i styret! 6 Tørvikbygdbladet

7 TØRVIKBYGD IDRETTSLAG Idrettslaget består av ei hovudgruppe og to undergrupper, som er fotball og trim. Aktivitetane våre foregår mykje på skuleplassen og gymsalen. Me har hatt 2-3 lag med i den lokale fotballserien i mange år. Dette er aldergruppa 6-12 år. Me har spontane fotballtreningar for ungdom/vaksne karar, og med jemne mellomrom slår damene til og trenar fotball. Me har fleire år hatt både dame og herrelag med på Smalahove Cup på Voss. Veldig kjekt og sosialt. I vår hadde me kombinert Open hall dag og friidrettsdag. Inne i gymsalen hadde me med oss helsekoordinatoren i kommunen, Reidun Braut Kjosås. Ho lagde løyper og postar der dei minste fekk boltra seg fritt. Ute var det høgdehopp, lengde, 60 meter, kule, ball, spyd, diskos og hekkeløp. Her vart det instruert av både erfarne og mindre erfarne idrettsutøvarar. Regnet tok seg opp utover dagen, og til slutt var alle samla inne i gymsalen. Der var det fullt kjør til me stengte dørene. På kjøkkenet hadde Kvinne & Familielaget kafe, der fruktspyd vart den store attraksjonen. Dette kan me gjenta. Det årlege Tørvikbygdløpet er blitt ein tradisjon. Helga rundt haustferien har me løp for både trimklasse og konkurranseklasse. Ca. 150 deltakarar er med, og mange går i ungdomshuset og kjøper komler etterpå. Ein svært populær kombinasjon. Det 27. løpet som gjekk av stabelen i oktober i fjor, fekk ein flott reportasje i bladet og på nettsida til Kondis, der det var mange bilder av våre flotte ungdommar. Foto: Nils Kjetil Torvik Denne vinteren har me innetreningar for alle som går på barneskulen. Dei eldste er delt opp med jentene for seg, noko som har vore svært kjekt. Torsdagane har Margareth dametrim i gymsalen for alle som vil være med, og fjellturar i sommar halvåret. Lette turar i kupert terreng, som passar dei aller fleste. Dei siste åra har me kjørt løyper over stølane for dei som vil ta fram skia. Løypa går frå Lysestølen til Vangdalskår og ein kan både skøyta og gå klassisk. Løypa er stort sett oppkjørt, men ved stort snøfall, kan det væra dagar løypekjøraren ikkje rekk det. Løypene ligg i fint turterreng og det er god parkering i Perslå. Idrettslaget har i samarbeid med skulen søkt om å leggja kunstgras på skuleplassen og byggja ballbinge. Planlegginga er godt i gang, og me har sendt ut søknader om støtte til forskjellig bankar og investorar. Ballbingen som er det minste prosjektet, håpar me å få inn midlar til i løpet av våren, så me kan byggja den dette året. Denne vil bli islagt om vinteren, så her kan barna trygt gå åleine på isen. Grasbanen har litt lengre perspektiv, men me har fått løyve frå kommunen, så det er finansieringa som er utfordringa. Som tidlegare annonsert, vil me ha skidagar på Gunnar i Berge sine bakkar. Været har sett ein stoppar for det hittil, men vert det føre til det, slår me til på kort varsel. Det vil då bli for alle aldrar, der dei minste kan ha mest leik og moro, medan dei som vil ha litt instruksjon om skøytetekniknikkar e.l, vil få det. Me har med røynde instruktørar. Til våren har me planlagt sykkeldag med rebusløp. Her blir både hjernetrim og annan trim for heile familien. Me legg alle arrangementa våre ut på nettsida vår og ved plakat på handelslaget. Styret i år består av: Leiar: Ingunn Ø. Straumstein, Skrivar: Randi Bjørke, Kasserar: Johnny Birkenes, Styremedlem: Turid G. Djupevåg, Styremedlem: Andris Racko, Vararmedlem: Nils Kjetil Torvik, Fotballgruppa: Rune Henriksen, Trimgruppa: Gerd Tveiten. Då alle aktivitetane våre er basert på dugnad, håpar me at foreldre fortsatt vil stilla opp som trenarar og heiagjeng, så barna våre blir glad i idrett og held seg fysisk aktive. Me ser at når dei må reisa til nabobygdene for å trena, fell veldig mange frå. Derfor ynskjer me å tilby barna i bygda aktivitetar i nærområdet. Idrettslagets motto er ein aktiv kvardag for alle. Mvh Ingunn Straumstein, leiar i Tørvikbygd idrettslag Kulturarv på nett Grendautvalet ynskjer å ta vare på kulturarven vår, og gjera denne mest mogeleg tilgjengeleg. På finn de fliken med namnet Tørvikbygd, og under denne igjen, Kulturarv på høgre sida. Her ligg ein artikkel om oppgangssaga på Grind. Den er skriven av Lars Olav Augestad og stod på trykk i Bygdajol 2002, utgjeve av Kvam Sogelag. Berit Byrkjeland har òg skrive om landemerket vårt, Mjøleeika. Her er eit lite utdrag frå Foto: Nils Kjetil Torvik teksten: Mjølkeeika står på Tuftaleitet der fleire vegar møtest frå gamalt av. Slik vart dette eit naturleg knutepunkt og samlingsstad for folk. Det er noko uvisst når ho fekk namnet sitt. Bøndene frå gardane ikring leverte mjølk til meieriet her. Mjølkestølen til Tuften var truleg i dette området og eg har høyrt at dei sette mjølkekjørelda inn i denne eika. Har du historier eller bilete du vil dela med oss? Ta kontakt! Tørvikbygdbladet 7

8 Utviding av Tørvikbyg UTVIDING AV TØRVIKBYGD FERJELEIE Kortare og tryggare avstand mellom busettingane i Hardanger er sentralt for utviklinga av samfunnet. Grendautvalet er glad for satsinga på samferdsel og ynskjer Jondalstunnelen tunnelen velkomen. Ei flytting av ferjeleie hadde vore ynskjeleg ut frå m.a. trafikktryggleiken i sentrum, men grendautvalet såg dette som ein tung og nyttelaus prosess å starta på etter at Jondal kommune gjekk for å oppretthalda noverande ferjeleie. Me fokuserte difor på å få til ei så god løysing som mogeleg for utviding av eksisterande ferjeleie. Det har vore ein lang og utfordrande prosess. FERJEKAIDIMENSJON Eit gjennomgangsspørsmål i heile prosessen har vore kor stor trafikkauken vert, og dimensjonen på ferjeleiet. I dag er det oppstillingsplassar i Tørvikbygd og ei ferja med plass til 51 bilar. Det er ferjeavgangar pr. dag, avhengig av vekedag. Spørsmålet om dimensjon er knytt til om Jondalstunnelen vert ein del av strekninga Oslo-Bergen, eller berre ein lokalveg Odda-Jondal. Grendautvalet har vorte presentert for trafikktal frå 500 årsdøgntrafikk (ÅDT) til I dag er ÅDT 260 ifylgje utgreiinga til Statens vegvesen (SV), og skal aukast til 500. I Hordaland Folkeblad uttalar byggjeleiar Hallvor Solheim i SV at det ikkje er naudsynt med meir enn eit slitelag i Jondalstunnelen fordi ein ikkje ventar særleg stor trafikk. På nettsidene til Hardanger Folkeblad, kunne ein lesa følgjande uttale: Foto: Nils Kjetil Torvik krev det over m 2. Det tilsvarar eit område i Norheimsund som strekkjer seg frå busshaldeplassen/ Torget og bort til Straumbrua. Kvifor skal bygda gje så mykje av arealet sitt når trafikkauken berre skal doblast? Ei av hovudutfordringane har vore å få til ei god kryssing av vegen mellom Dalheim og butikken. Eksisterande løysing er ikkje god, og grendautvalet har fått som svar at utbetringar må gjerast i samband med nytt trafikkleie. Utvalet vert difor opprørt når planen endeleg kjem, og kryssinga framleis ikkje ivaretek ungane våre på ein god måte. I dei fyrste utkasta skulle borna kryssa midt i oppstillingsfeltet. Dette har me fått endra, men me meiner at oppstillingsplassane framleis er for langt oppe i dalen 80 OPPSTILLINGSPLASSAR Dei som bur i nærleiken av kaien veit at noverande kapasitet svært sjeldan er fullt utnytta. Planframlegget til SV medfører meir enn 3-dobling av noverande ferjeleie, er over 300 m i lengde og 50 i breidde. Til saman Foto: Nils Kjetil Torvik Korleis få til ei god og sikker vegkryssing for små og store når vegbreidda og trafikken aukar? 8 Tørvikbygdbladet

9 d ferjeleie Prosess og går ut over trafikktryggleiken til borna. Og når me får som svar at det ikkje kan trekkjast lenger ned fordi SV då ikkje får plass til 120 oppstillingsplassar, kan ikkje utvalet gå for planframlegget. I Næring Plan og Bygg (NPB) sitt møte var politikarane einige, og krov planfri kryssing melder SV attende til NPB at planfri kryssing ikkje let seg gjennomføra og ber NPB gjera om vedtaket. Me har fleire gonger forsøkt å finna ut korleis forholdet mellom oppstillingsplassar, ferjeavgangar og ÅDT er. Som svar har me fått modellar som oppstillingsplassar = 1,5 x ferjekapasitet og at det må vera over 600 ÅDT for å få 2 ferjeavgangar i timen. Etter nærare undersøkingar hjå fylkeskommunen viser det seg at det ikkje er nokon matematisk formel mellom desse faktorane, og at det er opp til fylket og kommunen å vurdera kapasitet på kai og ferje. Grendautvalet meiner at det er tilstrekkeleg med 80 oppstillingsplassar med dei føresetnadene som ligg til grunn. Då får ein større avstand mellom oppstillingsplassane og kryssing av vegen frå Dalheim til butikken. Kryssinga kan då trekkjast lenger ned mot kaien, og vil verta meir naturleg og oversiktleg. I tillegg trengst det mindre areal i høve eksisterande hus og hagar. så langt nokre hovudpunkt: 12. januar 2009 grendautvalsbrev (GRU) Statens vegvesen (SV), kva skjer? 23. januar 2009 svar frå SV Liten trafikk, 500 ÅDT i 2020 Ikkje oppstart av planprosess 5. mai 2009 GRU-brev til SV etter synfaring når oppstart? 22. juni 2009 svar frå SV; ikkje oppstart 6. april 2010 GRU til SV, Kva skjer? 27. april 2010 svar frå SV: Oppstart! Flytting av ferjeleie? 23. august 2010 Vegutgreiing frå SV 22. september 2010 GRU-Epost med spørsmål til SV og invitasjon til informasjonsmøte 24. september 2010 Møte Samferdselsavd. Hfk,2 SV 2, Skyss 1, Jondal 4, Kvam 0 I dag ÅDT, etterpå ca ÅDT gjennom tunnel? Vidare med ferja? 2. desember 2010 orienteringsmøte i Tørvikbygd 23. februar 2011 oppstart planarbeid NPB Grendautvalet med i plangruppa saman med SV, Multiconsult, Kvam herad og Tørvikbygd båtlag 2. mai Planmøte Multiconsult la fram fyrste planframlegg 16. juni Planmøte Multiconsult la fram nytt planframlegg Grendautval for dårleg løysing i høve trafikktryggleik, må trekkjast lenger ned i dalen, eller redusera omfanget Grendautvalet vart lova nytt planframlegg til sommarferien og nytt møte i august 15. november Planframlegg om lag som frå SV 25. januar 2012 Møte Næring Plan og Bygg vedr. å leggja planen ut på høyring Grendautvalet fekk ikkje lov å orientera NPB Planen sendt tilbake til SV med krav til planfri kryssing på kai og ombytting parkering/ servicebygg 13. mars 2012 SV frarår planfri kryssig Foto: Nils Kjetil Torvik Grendautvalet har fått gehør for å få nytt servicebygg ved sjøfronten, og nytta noverande område til parkeringsplass. Me meiner at folket skal eiga sjøfronten, ikkje bilane. TRAFIKKAUKE UTOVER 600 ÅDT? Kva viss trafikkauken vert større? Då vil grendautvalet at ein skal ta opp att alternativ 2 i vegutgreiinga til SV frå august 2010, utfylling i sjø. Påkøyrsla til fylkesvegen bør gjennomførast som i framlagt reguleringsplan, dvs. flyttast opp i dalen. Eit anna alternativ er å auka ferjekapasiteten frå 1 til 2 ferjer. Aukar trafikken ytterlegare, meiner grendautvalet at ein då må vurdera bru Belsnes-Ljones eller nytt ferjeleie. Anita Hesthamar Tørvikbygdbladet 9

10 Status barnehagebygg Barnehagen ventar på nytt bygg i Tørvikbygd. For tida oppheld me oss i Tørvikbygd bedehus. Tidlegare i vinter var det stor usikkerheit om barnehagen måtte flytta i august. Tørvikbygd Indremisjon vedtok på sitt årsmøte i januar å forlenga leiga med eit år. Tilsette, foreldre og born i barnehagen er svært takknemlege for den velviljen Indremisjonen viser for at barnehagen kan vera på ein stad medan me ventar på ei avklaring med tanke på nytt barnehagebygg. Arbeidstilsynet avventar evt. samtykkje til drift i bedehuset til framdriftsplan for nytt barnehagebygg er godkjend, truleg i samband med heradsstyret si handsaming av ny barnehageplan i juni. Det vert spennande å lesa innhald i planen og fylgje diskusjonen. Me som har Tørvikbygd barnehage som arbeidsplass ser fram til ei avklaring på barnehagespørsmålet i Tørvikbygd!! Fredsvik-teikningar I november vart det i Forprosjektet til Fredsvik arkitektteikna skisser til eit nytt barnehagebygg i Fredsvik. Bygget har eit bruttoareal på 462 m 2 fordelt på 2 etasjar. Born og personalet har inngang i 1. etasje. Til høgre for inngangen, er det tanken at dei yngste borna skal halda til, medan dei eldste skal vera i 1. og 2. etasje mot sjøen. Midt i huset i 1. etasje er det eit stort kjøken som matrom til ei gruppa, og med god plass til matlaging. I midten i 2. etasje er personaldelen med arbeids-, pauserom og kontor. Ein innbydande balkong er teikna midt på bygningen denne er bindeleddet mellom løa og stova. Balkongen vil markera hovudinngangen samtidig som den gjev muligheit for rask kommunikasjon mellom administrasjon og uteareal. På baksida av huset er det teikna inn eit stellerom med toalett til friluftsgjester/ badegjester. Bygningen er dimensjonert for 54 plassar 3 avdelingar. Dei som er under 2 ½ år vert rekna som 2 plassar. Er du under 3 år skal du ha 5,3 m 2 pr barn, og er du over 3 år vert det rekna 4 m 2 pr barn. Det vil verta ein stad mellom 8-12 tilsette, alt etter storleik på barnegrupper og stillingar. Personaldelen er ikkje rekna med i borna sine opphaldsareal. Visjonen til Tørvikbygd barnehage Verdifull bagasje på livsreisa! Åra barnet går i barnehagen vil vera ei viktig tid i barnet sin livshistorie. Me ynskjer at denne tida skal verta fylt med erfaringar som gjev barnet tru på seg sjølv, utviklar eit positivt sjølvbilde, opplever meistring og får gode føresetnadar for å lukkast i det sosiale samspelet med andre. Me vil at Tørvikbygd barnehage skal vera ein god, trygg og magisk stad for alle både born, foreldre og tilsette!! Barnehagen i dag Tørvikbygd barnehage består i dag av 1 småbarnsavdeling (1-3 år) og 1 utvida 3-6 års avdeling, totalt 38 born. Småbarnsavdelinga har fått namnet Nuten og held til i helsestasjon -delen og eine salen i bedehuset. Her går det 12 born fordelt på 9 plassar kvar dag. Dei eldste borna held til i Matsalen i bedehuset, Vesoldo. Her går det 26 born 23 kvar dag. Personalet tel 11 personar, fordelt på 9 årsverk. Satsingsområde: Massasje og nærvær Barnegruppene ser ut til å verta større og vaksentettleiken lågare, og krava og tempoet i bornas kvardag aukar. Eit satsingsområde i barnehagen er massasje og nærvær for å skapa eit stressfritt miljø. Forsking viser at massasje forbetrar borna sine relasjonar til kvarandre, evne til innlæring og minskar aggressivitet. Born som rører og masserer kvarandre håpar me skal la vere å slå og mobba. I vår barnehage har borna kvilestund og/eller massasje kvar dag. Me vil at borna skal kjenna kor godt det er å senka skuldrene, pusta med magen og la ting gå sin gang utan å ha kontrollen. Me nyttar ulike leikar og avslappande musikk. Når musikken kjem på veit borna at det er kviletid. Dei vaksne masserer borna eller borna masserer kvarandre. Me vil her og no få takka Kvinne- og Familielaget som kjøpte gym-matter til satsingsområdet me svært takknemlege og dei er i bruk kvar dag!!! Ha ein fin vår alle!! Ann-Kristin Strømme Bråten 10 Tørvikbygdbladet

11 Vi ser fram til samarbeidet med Øystein. Vi har så langt også hatt eit godt samarbeid med planavdelinga med utlån av møterom og GPS. Vidare arbeid i fase 1 består nå i få ferdig ein skiltplan i løpet av april, slik at vi kan senda ut tinging på skilt og skiltkioskar. Dersom alt går etter planen så kan vi begynne utmontering av skilta før ferien. Vi reknar med at monteringa vil gå greitt då da er eit stort dugnads engasjement i bygda. Foto: Johannes Øverland 19. januar Nypreppa løype over lysestølen. Merking av turvegar i Tørvikbygd Sidan oppstarten av prosjektet 11. februar i 2011 har vi hatt ca. 1 prosjektmøte i månaden. Mellom 8 12 personar har vore med som kjentfolk og kome med gode idear. Det er så langt brukt godt og vel 250 dugnadstimar. I tilsegna om støtte kr ,- som vi fekk av Hordaland Fylkeskomene og Gjensidigestiftelsen den. 30. mai 2011 har vi forplikta oss å merka 12 turar innan oktober I tillegg så har vi kr ,- på konto i Kvam Herad til dette prosjektet. Vi har fram t.o.m. mars hatt 10 prosjekteringmøter og ein samarbeidskonferanse. Alle 12 turane er gått opp med GPS og dei fleste samtykjeerklæringane frå grunneigar er samla inn. Ny søknadsrunde var 15. februar i år. Då vart vi med for neste fase (2) som går ut på digitalisera karta og lage turbeskrivelser med kart og bilder. I denne søknaden er vi med i ein felles søknad frå Kvam Herad. I tillegg har vi fått ein ny kontaktperson som er prosjekt-koordinator i Kvam, Øystein Ådland. Fylgjande tolv turar skal merkast: 1. Rundt Tørvikvatnet 2. Lyso Rambasete 3. Eidesvågen Straumstein (foreløpig utsett) 4. Sjusete Ryssing (via Gatå) 5. Perslå Finnhillervatnet 6. Augastad Ryssing Rambasete 7. Ryssing Skårsete (via Kvandalsstølen) 8. Ryssing Gatå Kvanskar Tørviknuten 9. Tørviknuten Vesoldo Ljosavatnet Skårsete 10. Skårsete Tørviknuten 11. Kyrkjevegen: Heradstveit Vikøy 12. Grind Dalane Åse Juvå Skårsete Fylgjande lag og organisasjonar er med som samarbeidspartar: Kvam kommune Lions Norheimsund Kvam turlag Tørvikbygd Idrettslag Tørvikbygd Bondelag Tørvikbygd Grunneigarlag Tørvikbygd kvinne- og familielag Tørvikbygd grendautval Tørvikbygd Ungdomslag - vernelaget for Grindsaga Skilt- og arbeidsgruppe Vikøy Aksnes Norheims Vidagåande Skule Veilag: Augastad - Rambasete - Ryssing Veilag: Tveita Hardanger Fartøyvernsenter Reisemål Hardanger ( Vandring i Hordaland ) Mars 2012, Johannes Øverland e og friluftsliv iske o akt, fisk Jakt, Merking av turvegar ar i Tørvikb vikbygd gd Torsdag 16. juni kl. 18:30 Tørvikbygd skule, nybygget Velkommen til prosjektmøte 5 turvikbygd Vi har fått tilsegn om støtte. Samarbeid: Idrettslaget - fotografering, Bondelaget/ Grunneigarlaget regler for ferdsel Vedlikehald og utvikling av Ståvika - fjordgruppe Samarbeid: Kvam turlag Grunneigaravtaler Strategi og vidare framdrift (Juni, Juli) Tørvikbygd grendautval, Johannes Øverland tlf Tørvikbygdbladet 11

12 Ski NM på Voss 2012 Tørvikbygd skule var på ski NM på Voss i slutten av januar. 1. og 2. klasse var igjen her heime og stod på ski. Me tok buss til Voss kl Me kom fram til ski-arenaen i 11 tida. Der var sterk vind og kaldt, men me kosa oss. Ski kjendisane Petter Northug, Therese Johaug og Marit Bjørgen stilte opp. Nokre av barna var heldige og fekk sjå Kongen vår òg. Det var forskjellige telt med blant anna ansiktsmaling, mat og varme. Nede på plassen var det ei Vossafår bu der du kunne bli «Faisbook-kjendis» saman med Vossafår mannen. Me kunne vinna premie. Elevar frå Strandebarm, Ålvik, Norheimsund og Øystese skule var der òg. Det var ein miniski-bakke der ungar kunne prøva seg. Me har gjort eit lite intervju med ein elev frå kvart trinn som var med: Kva synest du var kjekkast på NM? Navn : Marius Svar : Folka og ski-kjendisane. Navn : Rebekka Svar : Eg synest alt var kjekt. Navn : Olav Svar : Aktivitetane og godteriet. Foto: Skulen ForeldreArbeidsUtvalet ved Tørvikbygd skule arrangerer 3 skulelunsjer våren Fyrste skulelunsjen den 19. mars vart ein suksess! Britt I. D. Torvik har laga lunsjmeny medan FAU frir til foreldre og andre vaksne for å laga til sjølve lunsjen. Navn : Ingeborg Svar : Alt var kjekt. Me såg kongen. Navn : Bjørn Olav Svar : Kom bak kamera + eg kom på TV. Me spurte òg to i 1. og 2. klasse. Det høyrdest ut som om dei hadde hatt det kjekt her dei òg. Dei var nede på bakken til Osvalden og hadde skiløyper. Dei var alle vinnarar!!! Kva synest du var kjekkast med å vera her? Navn : Sandra Svar : Køyra på ski :) Navn : Endre Svar : Å vinna 3. plass på ski. Skrive av Malena og Elisabeth Eide Vitser og Gåter.. :) av Eirik Linga Hvordan dobler man verdien på en Lada? Man putter en Snickers i hanskerommet. Hvorfor går svenskene på do uten å lukke døra? Svar: De vil ikke at folk Hvorfor kjørte blondinen rundt og rundt i en rundkjøring? Svar: Blinklyset hadde hengt seg opp. Foto: Alis Marlen Augestad skal se gjennom nøkkelhullet. Ny festival ser lyset Traktortreff 27. mai! Då initiativtakar Oddbjørn Måge kom til grendautvalet med idèen om å laga til eit traktortreff, tente me umiddelbart. Inga bygd med respekt for seg sjølv er utan ein festival, og dette trur me kan fenga. I fylgje idèmakaren, er det truleg over 100 traktorar berre i bygda, og desse må heidrast. Her er Oddbjørn sine tankar om treffet: Fyrste året vil me starta forsiktig med utstilling av traktorar på skuleplassen. Me håpar å få til mykje god traktorprat denne dagen, der traktoren er i fokus for både gammal og ung. Alle som har ein form for traktor, liten som stor, gammal som ny, møt opp! Då får me ein dag med god traktorstemning. Ingen må vera redde for å stilla med sin traktor; det kan jo henda du har det flottaste rattet...for det er kvardagstraktoren me vil få fram. Me vil og oppmoda folk til å ta med traktorrelaterte ting/gjenstandar/utstyr som dei evt. vil selja eller bytta. Tørvikbygd Ungdomslag vil arrangera loppemarknad. Me prøver òg å få til kafè i Bygdatun. Tørvikbygd Idrettslag lagar til Open Hall i gymsalen. Coop vil truleg ha salsbu utanfor skulekjøkenet og Kvinne- og familielaget arrangerer Trø-traktor-løp for borna. Arrangementet vert avslutta med traktorkortesje for dei traktorane som går sjølve! Evt spørsmål og innspel kan sendast til eller på tlf Tørvikbygdbladet Bladet

13 Ny anleggskonsulent I samband med bygdamøtet i kom det fram at det var ynskje om mange idrettsanlegg i bygda. Her frå visjonen for Tørvikbygd 2020: Det er fleire fine badeplassar, med sanitæranlegg. Tørvikbygd har ei rekkje fritidstilbod til innbyggjarar i alle aldrar, og eit felles hus for kultur- og idrettsaktivitetar. Bygda har ei rekkje tilbod som sandvolleyballbane, basseng, grasbane, skyte- og leirduebane, motorcrossbane. Sidan grendautvalet og fekk ei rekkje andre innspel og oppgåver, har me engasjert Terje Brurok som idrettsanleggskonsulent. Me oppmodar lag og personar til å kontakta Terje med tankar og idèar til realisering av slike anlegg i bygda. Her er litt om kva han sjølv tenkjer om konsulentjobben : Bygdamøtet har vist at det er stor interesse for å betra tilbodet for fritidssyslar i bygda. Sjølv har eg alltid vore interessert i idrett og har håpa at bygda før eller seinare kunne få ulike anlegg som innbyr til aktivitetar for både gamal og ung. Derfor var det lett å sei ja då eg fekk spørsmål om å vere ein slags anleggskonsulent for grendautvalet. Det var mange fine visjonar som kom fram i bygdamøtet. Det blir imidlertid for krevjande for bygda å køyra i gang for mange prosjekt parallelt. Derfor meiner eg at det i fyrste omgang er viktig å fokusera på og vidareutvikla eit aktivitetsområde som femner vidt. Det gjeld området rundt skulen. Skuleplassen er eit aktivitets- og treffpunkt for svært mange i bygda. Ei utvikling av dette vil skapa positive ringverknader. Eg tenkjer i fyrste omgang på bygging av ein ballbinge og ein kunstgrasbane for 7-ar fotball. I samband med at rektor ved skulen også ynskjer ei utvikling av området har idrettslaget sett ned ei gruppe der underteikna er med, som no arbeider med å få realisert planane. Prosjektet er kome så langt at ein stort sett berre ventar på avklaring på finansiering. Eg skal ikkje leggja skjul på at prosjektet er svært avhengig av gåvmilde sponsorar og mykje dugnad. Prosjektgruppa håpar likevel på å koma i gang med bygging av ballbingen i løpet av sommaren. Håpar då at bygdafolket stiller opp med god dugnadsinnsats. Konsulenten. Kva skal bladet heita? I fyrste utgåva av bladet lyste grendautvalet ut namne- og logokonkurranse. Me fekk inn fleire gode forslag på namn som Møteplassen, Straumdrag, Tyriposten, Tyribladet og Tyrikvisten. I tillegg fekk me nokre tilbakemeldingar om å oppretthalda namnet frå 1. utgåva, Tørvikbygdbladet. Det kom ikkje inn nokon logo. Me enda opp med at Tørvikbygdbladet høvde best for bladet si 2. utgåva, og held på dette inntil vidare. Tørvikbygdbladet 13

14 Asbjørn Eide SNIKKARVERKSTAD Tørvikbygdv Tørvikbygd Mobil: E-post: Leidulv Brattli Mobil Mandag - fredag 9-15 Laurdag HEI! Har du/de tenkt å få laga nokre trykksaker eller kanskje ein fin reklame på ein bil? Eg kan hjelpa med ALT I TRYKKSAKER BILDEKOR - SKILT m.m. Kom innom for ein prat (held til ved sida av Rema 1000) eller ring mvh Anne Berit Lysen Tjosås Hardangerfjordvegen Norheimsund Mobil: Lysevegen Tørvikbygd LINGALAKS AS Hardanger - Norway Tlf Jakob Drivenes: STEINSTØ FRUKTGARD TILBYD: - triveleg selskapslokale med plass til 65 pers. - catering til alle typar arrangement Sjå eller ta kontakt med Heidi på tlf ENDELEG VÅR! Me har godt utval av vårplanter, amplar og plantejord. VELKOMMEN INNOM TIL OSS!

15 AUGESTAD MASKIN TLF Tlf Treng du graving, eller kanskje noko som skal heisast og transporterast? Kåre Skutevik brannvern Brannteknisk Spesialfirma DRAGSHOVDEN TØRVIKBYGD Tlf mob Salg og service av brannvernutstyr Nøgd med bladet? Ring til Atle Tjosås Tlf Betal kr 50 til konto Me treng di støtte! Ynskjer du annonseplass i neste utgåve? Kontakt Norheimsund Trykkeri AS for informasjon og pristilbod. Trenger du elektriker? Kontakt oss idag for et uforpliktende tilbud. VELKOMEN TIL HERADSTVEIT HERBERGE Opplev det gode liv i 140 år gamle huset på garden med kortreist mat. Vi leverer også spennande catering, alt er hjemmelaget. Tlf , mobil An Riemslag Maritim Elektro AS Hovedkontor: Avd. landinst.: Tlf Mandag - fredag 9-19 Laurdag 9-15 elfag.no - når du trenger elektriker

16 Ei sak grendautvala i bygda har arbeidd med sidan tunnelen vart opna i 1983, er å få lys i Vangdalsbergtunnelen. Andre lag og organisajonar både innanfor og utanfor bygda har krevd det same. 6. mars 2012 markerte grendautvalet storhendinga med lysfest. Det dreiar seg sjølvsagt om pengar og prioritering blant mange nødvendige samferdselstiltak. Og etter ei rekkje epostar og telefonar, såg det ut som me skulle lukkast i 2009 då tunnelen kom på topp på lyslista i Statens vegvesen sitt budsjettforslag for Men i fylket si handsaming av budsjettet vart ein annan tunnel prioritert. Foto: Oddbjørn Måge Foto: Lars Arvid Oma Så var det på an igjen hausten Då trua leiaren i grendautvalet at viss me ikkje lukkast, vart det fakkeltog. Og viss me lukkast, skulle me laga lysfest. Og gleda var stor då tunnelen vart sikra eigne prosjektmidlar i Arbeidet skulle vara frå til , men det viste seg snart at det gjekk mykje raskare og greiare enn forventa. Og grendautvalet fekk det veldig travelt med å laga til lysfest! Med nokre telefonar til vår nye representant i fylket sitt samferdsleutval, Jostein Ljones, musikantar frå Tørvikbygd Musikklag, historieforteljar Kristian Djupevåg, Tørvikbygd skule, Coop Marked Tørvikbygd, Tørvikbygd Skytterlag, Tørvikbygd kvinneog familielag, Berge Gard og gartneri, Tide og Statens vegvesen, hadde me fått på plass alt som høyrer ein skikkeleg opningsfest til, - i rekordfart det og! Stor takk til alle desse bidragsytarane og andre som møtte, inkl. lokalavisa, for å ha gjort det til ein lysande fest! Og ei ekstra takk til Oddbjørg Lysen Kjelby og Anne Floen som serverte mange kake- og kaffitørste på strak arm, Olav Arne Økland som blomagut og altmogelegmann, og grendautvalet sine eigne medlemmer. Ikkje rart det er lett å få til ting i bygda med så mange og gode krefter! Vegvesenet var fornøygde med kaka og imponert over tiltak og oppmøte, og lurte på om me hadde fleire tunnelar som trong lys. Det har me ikkje, men me har igjen vore ute med lovnader, og sagt at når det kjem nye gang- og sykkelvegar i bygda, skal me spandera middag òg! Anita Hesthamar Foto: Lars Arvid Oma Foto: Oddbjørn Måge

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 Solveig Bertine Tangen 100 år! ordførar Bernhard Riksfjord var blant dei mange gratulantane side 14 Aukra er avhengig av utanlandsk arbeidskraft

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

- Spesialeininga prioriterer feil

- Spesialeininga prioriterer feil 22.000 lesarar LAURDAG 4. september 2010 nr. 102 72. årg. kr. 15 Følg med på hallingdølen.no helgebel Prostipresten SIDE 16-17 Ein Børli frå Bromma SIDE 26-29 MEINER: «Det er sikkert riktig at HV endrar

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE Tomlene opp for NETTMØTE INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 3 2014 Bypakke Molde, Kristiansund og Ålesund: 15 ÅR MED BYUTVIKLING s. 28-29 Nå kan du møte din rådgiver i Sparebanken Møre

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 15. oktober 2013 Nr. 75 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Slutt etter 58 år Leiar...Skuldar vi dei då ikkje meir

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 1 2010 15. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har hatt ein litt merkeleg vinter. Ein av det gode, gamle slaget når det gjeld temperatur, men

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Næringsav sa i Askvoll Nr. 4 25 juni 2015 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå........ s. 8 Ein amerikansk

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Ny kamp om Skårasalsvegen Naturvernarar og bønder førebur seg til andre runde i kampen om Skårasalsvegen. Side 3 Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for

Detaljer