Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014"

Transkript

1 Forfattere: Erik Svanes, Østfoldforskning, Dina Aspen, NTNU, Christofer Skaar, Asplan Viak Rapportnr.: OR ISBN: ISBN: Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014

2

3 Rapportnr.: OR ISBN nr.: Rapporttype: ISBN nr.: Oppdragsrapport ISSN nr.: Rapporttittel: Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014 Forfattere: Erik Svanes, Østfoldforskning, Dina Aspen, NTNU, Christofer Skaar, Asplan Viak Prosjektnummer: 1669 Prosjekttittel: EPD kurs Oppdragsgivere: Oppdragsgivers referanse: EPD Norge Emneord: Tilgjengelighet: Antall sider inkl. bilag: Miljødeklarasjoner Kurs Bygg Introduksjon Utvikler Åpen 14 Godkjent: Dato: Prosjektleder (Sign) Forskningsleder (Sign) Østfoldforskning

4

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag Bakgrunn Utarbeidelse av kursopplegg Utarbeidelse av kursmateriell Gjennomføring av kurs Erfaringer fra kurs Deltagernes feedback på utviklerkurset Introkurs Utviklerkurs Praktiske erfaringer Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid Fremtidens kurs/etterutdanning Utviklingsbehov avdekket i kurs Østfoldforskning

6

7 Oppsummering Østfoldforskning, NTNU og Asplan Viak gjennomførte i september 2014 et introduksjonskurs og et utviklerkurs på oppdrag for EPD Norge. Målet med kursene var å gi kunnskap om miljødeklarasjoner. 28 personer deltok, for det meste konsulenter, forskere og fra leverandørbedrifter. Deltagernes feedback etter kurset var at de hadde hatt utbytte av kurset og vil gjerne delta på framtidige kurs. Imidlertid bør kursene i større grad målrettes mot spesifikke målgrupper, iht deres forutsetninger og behov. Deltagernes og kursholdernes erfaringer, foredrag og kursmateriell bør være et godt grunnlag. Dessuten er noen enkelttema identifisert som aktuelle temaer for fagseminarer. Østfoldforskning 1

8

9 1 Bakgrunn NTNU, Asplan Viak (tidligere MiSA) og Østfoldforskning arrangerte, på oppdrag av EPD Norge, 2. september et EPD Introduksjonskurs og 3. og 4. september et EPD Utviklerkurs. Kurset ble finansiert av deltageravgifter og EPD Norge og midler fra Husbanken. Viktig årsaker for å avholde kursene var: en sterk ekspansjon i utvikling og bruk av miljødeklarasjoner å skape mer oppmerksomhet og kunnskap om miljødeklarasjoner hos interesserte parter å oppfylle et kompetansebehov for å kunne utvikle og få dybdeforståelse av miljødeklarasjoner å øke kvaliteten på EPDer Kursene skulle fokusere på byggområdet, da dette er det området hvor utviklingen er sterkest for miljødeklarasjoner. Prosjektet var oppdelt i 3 faser: Utarbeidelse av kursopplegg. Denne fasen inkluderte også forarbeid, blant annet undersøkelse av ønsker og behov blant potensielle deltagere Skrive kursmateriell I tillegg til å skrive kursmateriell skulle de tre i prosjektgruppen skrive egne foredrag til kursene og planlegge praktisk gjennomføring Gjennomføring av kurs Prosjektgruppen skulle arrangere kursene og holde mange av foredragene og gjøre etterarbeid, blant annet sende ut kursmateriell, bearbeide tilbakemeldinger og innspill fra deltakerne og sammenstille sluttrapporten. De to kursene hadde forskjellig målsetning. Introduksjonskurset skulle gi en enkel innføring i hva miljødeklarasjoner var, hvorfor de utvikles og hvordan de kan brukes. Kurset skulle også gi noe informasjon om hvordan en miljødeklarasjon utvikles og erfaring fra brukere av miljødeklarasjoner. Målgruppe var alle som ønsket kunnskap om EPDer men som ikke behøvde dybdekunnskap, f eks innkjøpere, leverandører (særlig de som ennå ikke har EPD), arkitekter, byggherrer, rådgivende ingeniører, sertifiseringsfirmaer (som f eks Veritas), myndigheter, departement og kommune, underliggende etater, f eks Plan og bygg, miljøorganisasjoner, andre merkeordninger og bransjeorganisasjoner. Dette kurset forutsatte ingen spesiell forkunnskap om livsløpsanalyse (LCA) eller EPDer. Utviklerkurset skulle rettes spesifikt mot personer som ønsket å kunne utvikle EPDer eller ha dybdekunnskap, f eks for kunne gi råd til firmaer som skulle forstå eller bestille EPDer. Målgrupper var LCA-folk i bedrifter og organisasjoner, EPD utviklere pr i dag, rådgivende ingeniører, forskningsinstitutter, konsulentfirmaer, miljøsjefer, miljørådgivere, miljøspesialister og ansatte i firmaer som produserer eller kjøper byggevarer. God kunnskap om LCA var en forutsetning for å delta på dette kurset. I løpet av prosjektperioden gjennomførte prosjektgruppen en dialog med EPD Norge for å gjøre viktige avklaringer og diskutere veivalg.

10 2 Utarbeidelse av kursopplegg Første fasen i utarbeidelse av kursene var kartlegging av ønsker og behov hos potensielle deltagere. En lang rekke miljøer ble kontaktet. Hovedfokus var på konsulenter og rådgivende institutter, men også forskningsinstitutter, innkjøpere, byggherrer og myndigheter (DiFi) ble kontaktet. Det var ikke mulig å få intervjuer med alle vi kontaktet, men 10 dybdeintervjuer ble gjennomført. kurset skulle være så konkret og praktisk som mulig. bruk av EPD i offentlig og privat innkjøp var vanskelig pga lover og regler og manglende kunnskap om tolkning og bruk. BREEAM NOR viste seg å være en sterk pådriver for utbredelse av EPDer i byggevaresektoren. relativt lite marked for utvikling av EPDer, men også at dette markedet var i sterk utvikling. Byggevareleverandørene var interessert i å øke kunnskapsnivået i markedet om EPDer, særlig mht tolking av resultatene og spesielt ved sammenligninger. Personer med kunnskap om EPD pekte på en rekke vanskelige tema, f eks: o inneklima, o hva skal inn i modulene, o grensesnittet mellom LCA-software og EPD Excel fil, o datakvalitet (hva er godt nok, hvilke databaser), o hvordan modellere «end of life», o hvilke livsløpsfaser skal/bør være med, o hvordan gjøre allokering, o hvordan gjøre scenarioanalyser (f eks endre elprofil) i ferdige EPDer o hvordan håndtere opptak og utslipp av CO2 fra tre. EPD avledes fra LCA. Derfor ble utviklerkurset strukturert iht de forskjellige fasene av en LCA. I tillegg ble en rekke praktiske temaer tatt opp, f eks: bruk av EPD- og rapportmal, forhold til andre verktøy, status og trender, leverandørperspektivet og en bolk om råd og tips for hvordan utvikle en EPD. En ekstern foreleser fortalte om brukerperspektivet, dvs hvordan verden ser ut for de som utvikler EPDer for sine produkter. Konkrete case og gruppearbeid ble også lagt inn. Ut fra disse tilbakemeldingene og prosjektdeltagernes kunnskap og erfaring ble kursopplegget utarbeidet og foredragsholdere fastslått. For hvert foredrag ble stikkord gitt som antydet innhold som skulle tjene som veiledning for foredragsholderne. I tillegg ble foredragsholdere som skulle ta opp tilgrensende tema oppfordret til å gjøre avgrensninger for å unngå at viktige tema ble tatt opp flere ganger eller utelatt. Foredragsholdere ble i stor grad valgt ut fra personer som hadde lang erfaring i både LCA og EPD, både som utviklere og verifikatorer. På et tidlig stadium av planleggingen ble ideen om å bruke en test eller eksamen diskutert. Dette var særlig aktuelt for utviklerkurset. En slik test ville være nyttig for å kvantifisere læringen og gi et konkret kursutbytte for deltakerne. Ulempen er at en slik test er ressurskrevende og at det er vanskelig å målrette testen før erfaringer er gjort om deltagernes basiskunnskap og hva de konkret ønsker å lære. En «multiple choice» test er mindre ressurskrevende, men er vanskelig å lage for et tema hvor det ofte ikke er to streker under svaret og problemstillingene er kompleks. Det ble derfor bestemt at det ved første gangs gjennomføring ikke skulle utarbeides en test eller eksamen. Dette kan eventuelt utvikles til senere gjennomføringer av kurset. Østfoldforskning 4

11 3 Utarbeidelse av kursmateriell Underveis i prosjektet ble innholdet i kursmateriellet diskutert flere ganger. Kursmateriellet skulle understøtte undervisningen, gjøre det mulig å fortsette læringen etter kurset og fungere som oppslagsverk for deltagerne. Kursmateriellet skulle gjøres tilgjengelig for deltagerne etter kursets avslutning. Det ble lagt vekt på å unngå duplisering i forhold til presentasjonene fra foredragene, som også skulle bli gjort tilgjengelig for deltagerne. Prosjektgruppen hadde ikke detaljert kunnskap om hva prosjektdeltagerne ønsket av materiell og valgte derfor å gi en omfattende og grundig presentasjon av de fleste temaer innen LCA og EPD. Materiellet for utviklerkurset inneholdt materiellet fra introduksjonskurset i tillegg til en rekke ekstra foiler som går mer i dybden om temaene og som fordret kunnskap om LCA. Østfoldforskning 5

12 4 Gjennomføring av kurs Kurset ble annonsert i midten av august Dette ble gjort av EPD Norge via oppslag på egen hjemmeside og via epost til en omfattende liste av potensielle deltagere. På forhånd var det forventet at introduksjonskurset skulle få mange, mens utviklerkurset skulle få færre deltagere. Årsakene er forskjeller i pris, tid og krav på forkunnskap. Dessuten ble det antatt at flere har behov for en innføring i EPD enn for en grundig innføring og opplæring i å utvikle EPD. Fasit ble 11 deltagere på introduksjonskurset og 17 på utviklerkurset. Årsaken til at etterspørselen etter introduksjonskurset var lavere enn forventet, er ikke klar. Gjennomføringen av kursene gikk bra, uten vesentlige tekniske problemer eller andre problemer. Lokaler, utstyr, bevertning og lignende var utmerket. Lokalene var av passe størrelse og greit plassert i forhold til offentlig kommunikasjon. Forhold mellom teori og praksis var også god. I et slikt kurs er det nødvendig å ta opp en del teori, men foredragsholderne fikk beskjed om å integrere praktiske aspekter og konkrete case i alle foredrag. Case og gruppearbeid ble dessuten lagt i separate bolker. I tillegg ble to sesjoner med praktiske problemer, råd og tips lagt til. I disse bolkene skulle tema som deltagerne foreslo, tas opp. Et slikt tema var hvordan man skulle beregne ressurskategoriene i EPD, f eks RPEE (Renewable primary energy, energy content) og RPEM (renewable primary energy, feedstock) og hvordan lage en EPD-tilpasset metode i LCA software. Dessuten ble en rekke råd og tips fra prosjektgruppen og andre formidlet i denne bolken f eks om hvordan overføre resultater fra LCA-software til EPD-mal. Østfoldforskning 6

13 5 Erfaringer fra kurs Dette kapittelet oppsummerer tilbakemeldinger fra deltakerne, samt erfaringer fra kursholdere med tanke på form og innhold i kursene, samt praktiske detaljer. 5.1 Deltagernes feedback på utviklerkurset Av konsulentene/forskerne var 40 prosent veldig fornøyde, mens 60 prosent var middels fornøyde. Av industrideltakere var alle middels fornøyde. Forelesningene som fikk veldig god score hos konsulentene var "steg 3 ", "steg 4" og "verifikasjon". Konsulentene fikk minst ut av case, begge dagene. Industrirepresentantene fikk mest ut av Weber sin presentasjon. De fikk minst ut av "steg 3" og case dag 2. De skriftlige tilbakemeldingene fra konsulenter/forskere var veldig like. De etterspør stort sett mer informasjon om software og databaser, og mer konkrete eksempler. Flere foreslår et mer sammenhengende case, som knyttes tettere opp mot opplegget, og som kan "munne ut" i en EPD til slutt. Så kan man gå gjennom "fasiten" på slutten. Flere synes det manglet en god struktur på opplegget. Industrirepresentantene etterspør mer informasjon om forutsetninger for deltakelse på kurset. Informasjon om lesestoff i forkant foreslås også. Et kurs tilrettelagt for bedrifter foreslås. Så godt som alle ønsker å delta på kurs ved en senere anledning (en er usikker, og en sier ja hvis det utvikles et mer tilrettelagt kurs). 5.2 Introkurs Introkurset var i utgangspunktet lagt opp som et kurs for en lang rekke forskjellige aktører som ønsker å få en basiskunnskap om EPD. En viktig målgruppe var bedrifter som ønsket å begynne å utvikle EPD og dermed trengte å lære mer om hva dette bestod i, hva det kunne brukes til osv. På kurset ble det klart at alle deltakerne på et eller annet vis allerede var i gang med EPD-arbeid. Dette kan henge sammen med hvordan kurset ble markedsført både med tanke på innhold og i hvilke kanaler det ble distribuert. Samtidig kan det tenkes at dette viser at det er et behov for kurs for nettopp denne målgruppen, det vil si, bedrifter som er i gang med EPD-arbeid og ønsker å lære mer om hvordan de kan gjøre sin del av EPD-arbeidet bedre, hvordan de kan bruke EPD og resultater fra LCA-analysen osv. Dette ble også fremtredende under utviklerkurset da en rekke bedrifter også deltok på dette kurset. Anbefaling: Det anbefales at fremtidige introkurs har en klarere profil slik at den tilpasses utvalgte målgrupper. En viktig målgruppe ser ut til å være bedrifter som er i gang med EPD-arbeid og ønsker å lære mer om hva dette går ut på. Det kan også være behov for bransjespesifikke kurs, for eksempel for entreprenører, for produsenter og leverandører av byggevarer, for arkitekter, etc. Et introduksjonskurs kunne også med hell blitt gjennomført som et dagskurs eller et kurs over flere dager. Et mer grunnleggende introkurs for bedrifter/aktører uten noen kjennskap til EPD kan organiseres som et informasjonsmøte. Et slikt møte kunne gjerne kombineres med en annen viktig Østfoldforskning 7

14 begivenhet, f eks samarbeidsavtaler med andre EPD-ordninger eller at en viss milepæl er nådd (f eks et rundt antall godkjente EPDer). 5.3 Utviklerkurs Utviklerkurset var rettet mot konsulenter og forskere med LCA-kunnskap som ønsket å arbeide med EPDer og lære mer om hvordan dette kan gjøres effektivt. På kurset dukket det i tillegg til denne målgruppen også opp en rekke leverandørbedrifter som ønsket å lære mer om EPDer. Det ble raskt klart at de to gruppenes mål, forventninger og bakgrunn var ganske forskjellig. Kommentarer fra tilbakemeldingsskjema viser at det fungerte bra men at det er et forbedringspotensial for utviklerkurset. Først og fremst ble det klart at en tydeliggjøring av LCAkompetansekrav til kurset er særdeles viktig, da leverandørene opplevde lite utbytte av bolker om metodeteknikk og programvare. Jfr. tidligere kommentar angående introkurs kan det tenkes at et tilrettelagt bedriftskurs ville vært et godt alternativ for leverandørbedriftene på utviklerkurset samt de fleste av bedriftene på introkurset. Øvrige kommentarer fra forskere og konsulenter viste at de var stort sett fornøyd med utviklerkurset og gjerne kunne tenkt seg å delta på fremtidige kurs. De fleste ønsket mer praktiske elementer i kurset og kunne også tenkt seg et case som lå tettere opp til materialet i de ulike bolkene. Kunnskap om software, modelleringstekniske aspekter, regnepraktiske eksempler osv ble etterspurt i større grad. Deltakerne ønsket også løsning av case som i større grad knyttet seg opp mot bruk av programvare. Anbefaling: Det anbefales også for utviklerkurset en klarere profil og målretting mot visse grupper av potensielle kursdeltagere. Forutsetninger og realistisk læringsutbytte må komme klarere fram i markedsføringsmaterialet. Det bør vurderes å holde separat kurs for næringslivet som ønsker å lære å bestille, bruke og forstå EPDer, og konsulenter, forskere og andre som ønsker å bli i stand til å utvikle EPDer. En stor del av arbeidet med å utvikle en EPD består i gjøre den underliggende livsløpsanalysen. Dette arbeidet foregår for det meste i LCA-programvaren. Et EPD-utviklerkurs er ikke et programvarekurs, men bruk av programvare for å belyse viktige poenger i kurset viste seg å være nyttig. En grunnleggende gjennomgang av for eksempel SimaPro (og eventuelt GaBi) med tanke på nyttige funksjoner i forbindelse med EPD utvikling kunne vært en del av kurset. En slik bolk burde holdes av programvareleverandører. Videre burde deltakere oppfordres til å delta på programvarekurs i regi av leverandørene eller eventuelt sørge for å sette seg inn i software i forkant av kurset slik at grunnleggende kjennskap til programvaren ligger i bunn. En tydeliggjøring av kompetansekrav til kurset er viktig for å sikre at alle deltakerne har både teoretisk forståelse for og praktisk erfaring fra LCA. Et viktig element i utviklerkurset var caseøvinger som deltakerne arbeidet med i grupper. Casearbeidet kunne vært tettere koblet opp mot bruk av programvare, men slik opplæring bør sikte på å komplettere programvarekurs, ikke erstatte det. Østfoldforskning 8

15 5.4 Praktiske erfaringer Tidsramme Tidsrammen for prosjektet viste seg etter hvert å være for smale for prosjektets omfang. Planlegging av kurs (kartlegging og utforming) samt utvikling av kursmateriell ble gjennomført for første gang og dermed mer tidkrevende enn først antatt. Alle deltakende miljø endte dermed opp med å bruke av egen tid til store deler av kurset. På grunn av manglende erfaringer med denne typen kurs ble det også satt litt for trange rammer for å skrive og holde forelesninger. Det ble forutsatt at foredragsholderne skulle bruke fem ganger tiden for foredraget på kurset, noe som viste seg å være en grov underestimering for de fleste bolker. Anbefaling: Det anbefales at det for fremtidige kurs settes mer realistiske rammer for planlegging og utvikling av kursene. For neste års kurs vil dette bidra til å lage et tettere opplegg for kursene. For utviklerkurset vil det være viktig å sette av god tid til å utvikle et godt case som kan kjøres sammenhengende over to dager. For et eventuelt bedriftskurs burde det settes av rikelig med tid til å kartlegge behov og eventuelle forventninger, samt utvikle målrettede forelesninger og praktiske case/eksempler også til dette kurset. Foredragssatser burde være faste, for eksempel en fast sats for bolker på inntil 1 time, inntil 2 timer osv. Et dagsverk per time forelesning bør påberegnes til forberedelse, og en sats for gjennomføring (som også gjenspeiler reisetid) må også budsjetteres inn i forelesningshonorarene. Foredragsholdernes foiler kan brukes som underlag for framtidige kurs men kan ikke gjenbrukes direkte uten forfatternes tillatelse. Lokalisering Lokaliseringen av kursene fungerte bra. Begge kursene ble holdt i Osloregionen, som begrenser antall tilreisende deltakere fra andre deler av landet. Dette gjelder spesielt for introduksjonskurset, som gikk over en dag. Utviklerkurset gikk over to dager og gjør at reisetiden til og fra vil oppleves som relativt mindre viktig. En mulig løsning på dette kan være å rullere hvor kursene holdes, eventuelt også å gjøre dem tilgjengelig online. Sistnevnte vil gi større utfordringer for gjennomføringen, spesielt med tanke på gruppearbeid og diskusjoner. Tid Kursene ble først diskutert høsten 2013 og aktivt utviklet fra mars til september På grunn av den relativt korte utviklingsfasen ble det i slutten av perioden et stort tidspress for prosjektdeltagerne. Anbefaling: På grunn av behov for å utvikle materiell, sette datoer og booke inn foredragsholdere osv anbefales det at også eventuelle kurs neste år burde påbegynnes innen utgangen av 2014/tidlig Det burde som tidligere bestå i en planleggingsdel, en utviklingsdel og en gjennomføringsdel slik at eventuelle endringer på kursene blir grundig gjennomgått. Gjennomføring Bruk av forelesere med spisskompetanse for de ulike delene i kurset fungerte veldig bra. Det faktum at de fleste forelesere kom fra de tre fagmiljøene representert i prosjektgruppen betød at behov for tid til å sørge for sømløshet og unngå overlapp mellom bolker ble minimalisert. Muligheten for å arbeide med case i løpet av kurset ble verdsatt i tilbakemeldingene, men her ble det også påpekt forbedringsmuligheter som et mer gjennomgående case, bruk av LCA-software i gjennomføringen og tydeligere kobling til en ferdig EPD. Det var i alle forelesninger mulig for deltagerne å stille spørsmål, en mulighet som ble flittig brukt av deltagerne. Dette bidro til å fokusere kurset mer mot hva deltagerne ønsket av kunnskap. Rekkefølgen av forelesningene var et viktig pedagogisk grep i begge Østfoldforskning 9

16 kurs. Introkurset hadde en bolk som forklarte hva EPD er, neste bolk omhandlet nytteverdi mens den avsluttende bolken inneholdt praktisk informasjon om hvordan EPD-systemet fungerer. Utviklerkurset startet med informasjon om EPD-systemet og en oppdatering om utvikling de siste årene. Deretter gikk foreleserne gjennom stadiene i en LCA, som også følger en naturlig kronologisk rekkefølge. Etter denne gjennomgangen som var preget av mye teori, ble LCA-rapport og EPDformatet gjennomgått og verifikasjon presentert. Den siste delen av kurset var viet EPD i praksis gjennom gruppearbeid og forelesninger samt et innlegg fra en bedrift som bruker EPDer mye. Et annet viktig pedagogisk grep var å bringe konkrete eksempler inn i forelesningene. En viktig erfaring fra kursene er at disse eksemplene bør være fra produkter og prosesser som deltagerne kjenner godt. Anbefaling: Det anbefales at mesteparten av forelesningene gjennomføres av 1-2 personer (fra prosjektgruppen), mens ekstern kompetanse trekkes inn på unike deler i kursene. En bredere prosjektgruppe kan bidra til planlegging og utforming av kurs, mens det kun er behov for 1-2 forelesere å være tilstede på selve kursene. Det bør benyttes en gjennomgående caseoppgave, hvor et element bør være en hands-on kobling mellom LCA-modellering, LCA-resultater og EPD. Lengden av kursene opplevdes som passende i forhold til målsetningen. Markedsføring Kursene bør annonseres lang tid i forveien for å kunne være aktuell også for potensielle deltagere med timeplaner som fylles fort opp. Det bør også vurderes å bruke andre kanaler for markedsføring, f eks fagtidsskrifter, bransjeorganisasjoner, LCA diskusjonsforum og software brukerforum. Kurset kan gjerne markedsføres på samlinger, seminarer, fagtreff, kurs og lignende som tar opp beslektede temaer. En flyer bør utvikles. Målgruppen for kursene, særlig for utviklerkurset er såpass begrenset at det kan være fornuftig å ta direkte kontakt med deltagerne. Prosjektgruppen tok kontakt med noen personer i forkant av kurset for å svare på spørsmål eller for å få flere deltagere. Feedback fra disse samtalene og fra intervjuer ved prosjektets start viste at flere var usikker på hvor mange som skulle delta og hvem som ville ha mest utbytte. Noen landet på at de mest erfarne skulle delta mens andre mente at dette ville passe best for nybegynnerne. Det bør i markedsføringsmaterielt legges mer vekt på å beskrive krav til bakgrunnskunnskap for deltagerne og hva de kan forvente å lære. Østfoldforskning 10

17 6 Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid Konklusjonene fra kursarbeidet er at det har vært nyttige kurs for deltakerne. Erfaringer med gjennomføringen har gitt et godt utgangspunkt for videreføring og videreutvikling av kurs. Fortrinnsvis kan man se for seg tre ulike varianter: 6.1 Fremtidens kurs/etterutdanning 1) Introkurs i form av informasjonsmøte. Gjelder for bedrifter/aktører uten noen som helst kjennskap til EPD, men som ønsker å få en kort og grei innføring 2) Bedriftskurs: For bedrifter som utvikler/har EPD, ønsker å lære mer om dette, hvordan gjøre sin del av jobben bedre, hvordan bruke EPD og LCA resultatene osv. 3) Utviklerkurs: Samme målgruppe som årets utviklerkurs. 6.2 Utviklingsbehov avdekket i kurs I forbindelse med kursene ble det også kartlagt noen behov som faller utenfor rammene til et kurs, men som kunne blitt videre utforsket i egne miniprosjekter. Disse er listet opp nedenfor: A. Verktøy og prosedyrer for å forenkle overgang fra LCA i programvare til tabeller i EPD Å få tabellene i EPD riktig er en potensielt tidkrevende jobb som ikke tilfører analysen noen direkte verdi. En slik overgang kunne blitt forenklet ved en metode/verktøy som er tilrettelagt for brukere av LCA programvare. Et eksempel på en enkel løsning kan være et Excel regneark hvor resultater fra programvare kan limes inn for å generere tabellene. I tillegg kan en guide utvikles for dette formålet. Et slikt verktøy kunne blitt utviklet av et fagmiljø og deretter verifisert av et annet. Asplan Viak og Østfoldforskning kunne vært aktuelle aktører for et slikt prosjekt. B. Standardisert mal med hensyn til forbedringsmuligheter LCA rapportmal er utviklet med det formål å forenkle verifikasjonsprosessen. I forbindelse med introog utviklerkurs virket det som om bruk av LCA-resultater var en veldig interessant del for bedriftene. Inntrykket var at hovedfokus har vært å utvikle EPD, med lite videre bruk av resultatene. En standardisering av hvordan forbedringsmuligheter skal kommuniseres i rapportmal kunne styrket rapportens verdi for bedriftene. Et slikt prosjekt burde involvere både forskningsmiljø og bedrifter som arbeider med EPD for å få belyst problematikken og eventuelt identifisert en nyttig standard for kommunikasjon omkring forbedringsmuligheter. C. Verktøy og prosedyrer for å hjelpe i tolkingsfasen og kvalitetssikring av sluttresultatene. Det er behov for bedre rutiner og verktøy for å tydeliggjøre tolkningsfasen og sluttføring av EPDer. Det er viktig at utviklere og EPD-eiere får en god forståelse av hva tallene betyr og hvilken usikkerhet de er beheftet med. Hva er produktets miljøprofil? Hvilke styrker og svakheter? Hvilke sensitivitetsanalysene og usikkerhetsvurderinger bør gjøres? Hvordan er produktets miljøprestasjon i Østfoldforskning 11

18 forhold til lignende produkter? Selv om ikke EPD for andre produkter er utviklet vil det ofte være mulig å finne data i publiserte studier eller databaser. I LCA og EPD vil det alltid være behov for flere iterasjoner for å lage et best mulig sluttresultat, men når kan man si kvaliteten er god nok og sette sluttstrek? Et slikt verktøy vil også inneholde elementer av kvalitetssikring. I utviklingen av EPDer bør alltid noen manuelle beregninger gjøres for å sjekke om resultatet er rimelig. F eks kan man multiplisere bruk av diesel, fyringsolje el.l. med 3,5 (kg CO2/kg drivstoff) for å få et grovt inntrykk av bidraget til GWP. En fare med bruk av LCA-software er at mye ligger implisitt. F eks inneholder ofte Ecoinvent databaseprosesser ofte infrastruktur (produksjon, vedlikehold, demontering av veier, maskiner, bygninger og annet som ikke forbrukes) mens for de viktigste prosessene som f eks produksjon av sluttproduktet ligger ikke infrastruktur inne og det kan koste svært mye arbeid å gjøre slike beregninger. Østfoldforskning 12

19 Østfoldforskning 13

Velkommen Årsmøte 8. juni 2017

Velkommen Årsmøte 8. juni 2017 Velkommen Årsmøte 8. juni 2017 EPD-Norge i verden Styresammensetning 2017 Teknisk Komité (TC) 2017 Medlemmer TC Christofer Skaar (leder) Erik Svanes Lars Tellnes Michael Jenssen Martin Erlandsson Virksomhet

Detaljer

Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Sammendragsrapport Klimaregnskap

Detaljer

CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING VEILEDER LÆRING ETTER HENDELSE

CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING VEILEDER LÆRING ETTER HENDELSE CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING VEILEDER LÆRING ETTER HENDELSE Oktober 2016 FORORD Som en del av HMS-Charteret som forplikter bygge- og anleggsbransjen til tiltak for å hindre skader på

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF143 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

TEFT - bedriftenes og forskernes erfaringer med teknologiprosjektene pr. desember Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen

TEFT - bedriftenes og forskernes erfaringer med teknologiprosjektene pr. desember Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen TEFT - bedriftenes og forskernes erfaringer med teknologiprosjektene pr. desember 1999 Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen Fredrikstad 1999 2 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR 4.99 ISBN nr: 82-752-386-4 ISSN

Detaljer

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport OLE Organisering, læring og endring Vår 2015 Evalueringsrapport Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultater for kullet som gjennomførte emnet «OLE Organisering, læring og endring» (AORG602)

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Bygningsnettverkets energistatistikk 2006 Datakvalitet. Anne Rønning. Stiftelsen Østfoldforskning OR Juni

Bygningsnettverkets energistatistikk 2006 Datakvalitet. Anne Rønning. Stiftelsen Østfoldforskning OR Juni Bygningsnettverkets energistatistikk 2006 Datakvalitet Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 06.07 Juni 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.06.07 Rapporttittel: Enova byggstatistikk 2006

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering av studieprogram. Emne PED4440 Del II Arbeidslivspedagogikk

Detaljer

Bo for seg selv. Kurs i temaer knyttet til det å bo for seg selv for unge synshemmede

Bo for seg selv. Kurs i temaer knyttet til det å bo for seg selv for unge synshemmede Bo for seg selv Kurs i temaer knyttet til det å bo for seg selv for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Bo for seg selv. Referansenummer: S2HQ7Z Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 15.-

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

Oppgaveark om Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor

Oppgaveark om Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor Oppgaveark om Veier til samarbeid Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inspirasjonshefte i Veier til samarbeid Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere

Detaljer

Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006

Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006 Statusrapport RRP utviklingsprosjekt Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006 1. Bakgrunn Denne rapporten bygger på statusnotat til prosjektet av 30. mai, 2006. I det notatet ble

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Grenseløs undervisning

Grenseløs undervisning Grenseløs undervisning 2010/1/0478 Forebygging NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Prosjektet Grenseløs undervisning ble gjennomført i 2011 og har bidratt til å utvikle en opplæringsfilm basert på våre foredrag

Detaljer

Samtaler med tre basisgruppe lærere 2. semester våren 2013

Samtaler med tre basisgruppe lærere 2. semester våren 2013 1 Helge I. Strømsø Fagområdet for universitetspedagogikk Tlf.: 22 85 81 88 E-mail: h.i.stromso@ped.uio.no NOTAT Samtaler med tre basisgruppe lærere 2. semester våren 2013 I samtale med Studiedekan Kirsten

Detaljer

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2 Kokebok for einnsyn Verktøy for å kartlegge holdninger Versjon 0.2 Innholdsfortegnelse Side Tema 03 Hvorfor kartlegge holdninger? 04 Metoder for å kartlegge holdninger 10 Hvordan dokumentere funn 11 Funnark

Detaljer

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS MARS 16 KURSHOLDERKURS Studieforbundet Funkis Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS Velkommen til kurs Dette kurset er ingen fasit for hvordan man skal bli den perfekte kursholder. Det gir heller

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Ny PCR-struktur. Christofer Skaar leder av Teknisk komité i EPD-Norge 19. april 2017

Ny PCR-struktur. Christofer Skaar leder av Teknisk komité i EPD-Norge 19. april 2017 Ny PCR-struktur Christofer Skaar leder av Teknisk komité i EPD-Norge 19. april 2017 Ny PCR-struktur Todeling av eksisterende PCR-struktur I første omgang for byggevarer Felles PCR del A for alle byggevarer

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering av studieprogram. Emne PED4480 Praksis Semester H-2016

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kursholder i prosjektledelse og prosjekteierskap

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kursholder i prosjektledelse og prosjekteierskap Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kursholder i prosjektledelse og prosjekteierskap Dokumentets dato: 05.06.2012 Saksnummer: 2012066020 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

GEOV104 V16. Studentevaluering GEOV104 VÅR 2016 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn?

GEOV104 V16. Studentevaluering GEOV104 VÅR 2016 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? GEOV104 V16 GEOV104 evaluering vår 2016 (tilbakemelding fra emneansvarlig) Kurset er delt i forelesninger, øvelser og feltdager, der øvelsene og feltdagene er obligatoriske. På forelesningene deltok omtrent

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Isolasjonsprodusentenes forening 20.08.201

Isolasjonsprodusentenes forening 20.08.201 Isolasjonsprodusentenes forening 20.08.201 Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Oslo 18.10.2012 Eksempler på funksjonskrav i byggteknisk forskrift (TEK10) 3-12. Produkt med mangel (1) Produkt

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2013

LCC Forum seminar og årsmøte 2013 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: Generert 7.5. : av Del (seminar) onsdag 5. kl. -

Detaljer

Nettverkssamling Høst 2014

Nettverkssamling Høst 2014 Etablere i Hedmark Nettverkssamling Høst 2014 Etablereropplæringen i Hedmark AButvikling as Vingelen Utvikling AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune http://etablere.abutvikling.no Test din idé / 1. kurskveld

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Taktekking

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Taktekking BRUKSANVISNING for hvordan tolke EPD'er Taktekking 1. Representerer EPDen en tekking som tilfredsstiller funksjonskravene? I dette punktet finnes svar på om taktekkingen som er beskrevet i EPDen dekker

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Det er 18 av 22 studenter som har svart. Evalueringsskjema ble delt ut på siste forelesning og var besvart anonymt. Oppfølging

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010

Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010 Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010 Denne evalueringen er basert på skjema som ble delt ut på siste samling i seminargruppene på Aorg101 i uke 16. Alt i alt er det 28 studenter av til sammen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

TPM koordinator konferanse

TPM koordinator konferanse TPM koordinator konferanse Tapsanalyse i praksis 15. og 16. februar 2006 Vertsbedrift - Gilde Vest BA, avd. Forus (Stavanger) Hvorfor TPM koordinator-konferanse, og hvorfor tapsanalyse? Det stilles stadig

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 4.MAI 2015 Inndeling - Bakgrunn - Del 1: Didaktikk - Del 2: Pedagogikk - Del 3: Praksis - Del 4: Studiet generelt - oppsummering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov

Detaljer

EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN

EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN Av Knut Aarvak Fredrikstad desember 2002 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR 35.02 ISBN nr: 82-7520-470-4 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttype: Oppdragsrapport Rapporttittel:

Detaljer

Studiehåndbok

Studiehåndbok Studiehåndbok 2018-2019 PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I TRYGGE HENDER 24-7 Forbedringsutdanning for leger Innholdsfortegnelse Læringsmål Side 4 Utdanningens oppbygging Side 5 Tema og pensum til samlingene

Detaljer

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 25 av 42 studenter deltok i evalueringen (dvs. 60 %) Forelesningene Forelesningene har vært bra. Fint at man kan følge med i kompendiet samtidig som

Detaljer

Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret

Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret E L M E R ENKLERE OG MER EFFEKTIV RAPPORTERING Middelthuns gate 27, Postboks 5250 Majorstua, N-0303 Oslo Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret Rapport fra ELMER-prosjektet 24. juli 2001 Et

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017 Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017 I kurset INF3290 er prosjektarbeid en viktig arbeidsform. Prosjektoppgaven vil kreve mye av dere. Samtidig vet vi av erfaring at aktiv deltakelse i prosjektarbeidet

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Una Ørvim Sølvik, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, MOF Bruk av studentaktiviserende virkemidler og integrering av BOPPPS-modellen

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt/nov 2012 (På kveldstid kl 17.00 kl 21.00) påmelding: post@orkladal.no evt. Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no ETABLERERSKOLEN

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

Ref.: FUBVT220 Prosedyre for gjennomgang av evalueringer.doc

Ref.: FUBVT220 Prosedyre for gjennomgang av evalueringer.doc A Dato: 01.03.04 Side: 1 av 8 Explanation of the document: Evaluation form for courses to be used by participants and by those buying courses. This is the structure for courses and the form can be adjusted

Detaljer

INF109 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten)

INF109 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) INF109 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) Respondenter Prosent Ny 0 0,0% Distribuert 18 47,4% Noen svar 0 0,0% Gjennomført 19 50,0% Frafalt 1 2,6% I alt 38 100,0% Er det første gang

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

TEFT - effekter hos bedriftene og forskerne 1 til 2 år etter teknologiprosjektet pr januar 2000. Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen

TEFT - effekter hos bedriftene og forskerne 1 til 2 år etter teknologiprosjektet pr januar 2000. Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen TEFT - effekter hos bedriftene og forskerne 1 til 2 år etter teknologiprosjektet pr januar Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen OR.4. Fredrikstad RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.4. ISBN nr: 82-75-393-7 ISSN

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Prosjektinnlevering, del 2, Teknologioppgaven brukes som forberedelse for bedømmingen av denne prisen.

Prosjektinnlevering, del 2, Teknologioppgaven brukes som forberedelse for bedømmingen av denne prisen. TEKNOLOGI TEKNISK MODELL 1. Lag nr: Lagets alder: Lag navn: Teknologiprisen Forslag Fri vurdering til spørsmål Konstruksjon & design Funksjonelle verktøy Programmeringskunnskap og forståelse Programmets

Detaljer

Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682

Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682 Sluttrapport til Husbanken 16. juni 2008 Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682 Innledning: Prosjektet "Markedskampanje for svanemerkede hus" fikk kompetansetilskudd på kr 200.000 fra

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Sex og samliv Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Sex og samliv. Referansenummer: HHAUAS Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte høsten 2012 kurs med temaet

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer