Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014"

Transkript

1 Forfattere: Erik Svanes, Østfoldforskning, Dina Aspen, NTNU, Christofer Skaar, Asplan Viak Rapportnr.: OR ISBN: ISBN: Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014

2

3 Rapportnr.: OR ISBN nr.: Rapporttype: ISBN nr.: Oppdragsrapport ISSN nr.: Rapporttittel: Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014 Forfattere: Erik Svanes, Østfoldforskning, Dina Aspen, NTNU, Christofer Skaar, Asplan Viak Prosjektnummer: 1669 Prosjekttittel: EPD kurs Oppdragsgivere: Oppdragsgivers referanse: EPD Norge Emneord: Tilgjengelighet: Antall sider inkl. bilag: Miljødeklarasjoner Kurs Bygg Introduksjon Utvikler Åpen 14 Godkjent: Dato: Prosjektleder (Sign) Forskningsleder (Sign) Østfoldforskning

4

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag Bakgrunn Utarbeidelse av kursopplegg Utarbeidelse av kursmateriell Gjennomføring av kurs Erfaringer fra kurs Deltagernes feedback på utviklerkurset Introkurs Utviklerkurs Praktiske erfaringer Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid Fremtidens kurs/etterutdanning Utviklingsbehov avdekket i kurs Østfoldforskning

6

7 Oppsummering Østfoldforskning, NTNU og Asplan Viak gjennomførte i september 2014 et introduksjonskurs og et utviklerkurs på oppdrag for EPD Norge. Målet med kursene var å gi kunnskap om miljødeklarasjoner. 28 personer deltok, for det meste konsulenter, forskere og fra leverandørbedrifter. Deltagernes feedback etter kurset var at de hadde hatt utbytte av kurset og vil gjerne delta på framtidige kurs. Imidlertid bør kursene i større grad målrettes mot spesifikke målgrupper, iht deres forutsetninger og behov. Deltagernes og kursholdernes erfaringer, foredrag og kursmateriell bør være et godt grunnlag. Dessuten er noen enkelttema identifisert som aktuelle temaer for fagseminarer. Østfoldforskning 1

8

9 1 Bakgrunn NTNU, Asplan Viak (tidligere MiSA) og Østfoldforskning arrangerte, på oppdrag av EPD Norge, 2. september et EPD Introduksjonskurs og 3. og 4. september et EPD Utviklerkurs. Kurset ble finansiert av deltageravgifter og EPD Norge og midler fra Husbanken. Viktig årsaker for å avholde kursene var: en sterk ekspansjon i utvikling og bruk av miljødeklarasjoner å skape mer oppmerksomhet og kunnskap om miljødeklarasjoner hos interesserte parter å oppfylle et kompetansebehov for å kunne utvikle og få dybdeforståelse av miljødeklarasjoner å øke kvaliteten på EPDer Kursene skulle fokusere på byggområdet, da dette er det området hvor utviklingen er sterkest for miljødeklarasjoner. Prosjektet var oppdelt i 3 faser: Utarbeidelse av kursopplegg. Denne fasen inkluderte også forarbeid, blant annet undersøkelse av ønsker og behov blant potensielle deltagere Skrive kursmateriell I tillegg til å skrive kursmateriell skulle de tre i prosjektgruppen skrive egne foredrag til kursene og planlegge praktisk gjennomføring Gjennomføring av kurs Prosjektgruppen skulle arrangere kursene og holde mange av foredragene og gjøre etterarbeid, blant annet sende ut kursmateriell, bearbeide tilbakemeldinger og innspill fra deltakerne og sammenstille sluttrapporten. De to kursene hadde forskjellig målsetning. Introduksjonskurset skulle gi en enkel innføring i hva miljødeklarasjoner var, hvorfor de utvikles og hvordan de kan brukes. Kurset skulle også gi noe informasjon om hvordan en miljødeklarasjon utvikles og erfaring fra brukere av miljødeklarasjoner. Målgruppe var alle som ønsket kunnskap om EPDer men som ikke behøvde dybdekunnskap, f eks innkjøpere, leverandører (særlig de som ennå ikke har EPD), arkitekter, byggherrer, rådgivende ingeniører, sertifiseringsfirmaer (som f eks Veritas), myndigheter, departement og kommune, underliggende etater, f eks Plan og bygg, miljøorganisasjoner, andre merkeordninger og bransjeorganisasjoner. Dette kurset forutsatte ingen spesiell forkunnskap om livsløpsanalyse (LCA) eller EPDer. Utviklerkurset skulle rettes spesifikt mot personer som ønsket å kunne utvikle EPDer eller ha dybdekunnskap, f eks for kunne gi råd til firmaer som skulle forstå eller bestille EPDer. Målgrupper var LCA-folk i bedrifter og organisasjoner, EPD utviklere pr i dag, rådgivende ingeniører, forskningsinstitutter, konsulentfirmaer, miljøsjefer, miljørådgivere, miljøspesialister og ansatte i firmaer som produserer eller kjøper byggevarer. God kunnskap om LCA var en forutsetning for å delta på dette kurset. I løpet av prosjektperioden gjennomførte prosjektgruppen en dialog med EPD Norge for å gjøre viktige avklaringer og diskutere veivalg.

10 2 Utarbeidelse av kursopplegg Første fasen i utarbeidelse av kursene var kartlegging av ønsker og behov hos potensielle deltagere. En lang rekke miljøer ble kontaktet. Hovedfokus var på konsulenter og rådgivende institutter, men også forskningsinstitutter, innkjøpere, byggherrer og myndigheter (DiFi) ble kontaktet. Det var ikke mulig å få intervjuer med alle vi kontaktet, men 10 dybdeintervjuer ble gjennomført. kurset skulle være så konkret og praktisk som mulig. bruk av EPD i offentlig og privat innkjøp var vanskelig pga lover og regler og manglende kunnskap om tolkning og bruk. BREEAM NOR viste seg å være en sterk pådriver for utbredelse av EPDer i byggevaresektoren. relativt lite marked for utvikling av EPDer, men også at dette markedet var i sterk utvikling. Byggevareleverandørene var interessert i å øke kunnskapsnivået i markedet om EPDer, særlig mht tolking av resultatene og spesielt ved sammenligninger. Personer med kunnskap om EPD pekte på en rekke vanskelige tema, f eks: o inneklima, o hva skal inn i modulene, o grensesnittet mellom LCA-software og EPD Excel fil, o datakvalitet (hva er godt nok, hvilke databaser), o hvordan modellere «end of life», o hvilke livsløpsfaser skal/bør være med, o hvordan gjøre allokering, o hvordan gjøre scenarioanalyser (f eks endre elprofil) i ferdige EPDer o hvordan håndtere opptak og utslipp av CO2 fra tre. EPD avledes fra LCA. Derfor ble utviklerkurset strukturert iht de forskjellige fasene av en LCA. I tillegg ble en rekke praktiske temaer tatt opp, f eks: bruk av EPD- og rapportmal, forhold til andre verktøy, status og trender, leverandørperspektivet og en bolk om råd og tips for hvordan utvikle en EPD. En ekstern foreleser fortalte om brukerperspektivet, dvs hvordan verden ser ut for de som utvikler EPDer for sine produkter. Konkrete case og gruppearbeid ble også lagt inn. Ut fra disse tilbakemeldingene og prosjektdeltagernes kunnskap og erfaring ble kursopplegget utarbeidet og foredragsholdere fastslått. For hvert foredrag ble stikkord gitt som antydet innhold som skulle tjene som veiledning for foredragsholderne. I tillegg ble foredragsholdere som skulle ta opp tilgrensende tema oppfordret til å gjøre avgrensninger for å unngå at viktige tema ble tatt opp flere ganger eller utelatt. Foredragsholdere ble i stor grad valgt ut fra personer som hadde lang erfaring i både LCA og EPD, både som utviklere og verifikatorer. På et tidlig stadium av planleggingen ble ideen om å bruke en test eller eksamen diskutert. Dette var særlig aktuelt for utviklerkurset. En slik test ville være nyttig for å kvantifisere læringen og gi et konkret kursutbytte for deltakerne. Ulempen er at en slik test er ressurskrevende og at det er vanskelig å målrette testen før erfaringer er gjort om deltagernes basiskunnskap og hva de konkret ønsker å lære. En «multiple choice» test er mindre ressurskrevende, men er vanskelig å lage for et tema hvor det ofte ikke er to streker under svaret og problemstillingene er kompleks. Det ble derfor bestemt at det ved første gangs gjennomføring ikke skulle utarbeides en test eller eksamen. Dette kan eventuelt utvikles til senere gjennomføringer av kurset. Østfoldforskning 4

11 3 Utarbeidelse av kursmateriell Underveis i prosjektet ble innholdet i kursmateriellet diskutert flere ganger. Kursmateriellet skulle understøtte undervisningen, gjøre det mulig å fortsette læringen etter kurset og fungere som oppslagsverk for deltagerne. Kursmateriellet skulle gjøres tilgjengelig for deltagerne etter kursets avslutning. Det ble lagt vekt på å unngå duplisering i forhold til presentasjonene fra foredragene, som også skulle bli gjort tilgjengelig for deltagerne. Prosjektgruppen hadde ikke detaljert kunnskap om hva prosjektdeltagerne ønsket av materiell og valgte derfor å gi en omfattende og grundig presentasjon av de fleste temaer innen LCA og EPD. Materiellet for utviklerkurset inneholdt materiellet fra introduksjonskurset i tillegg til en rekke ekstra foiler som går mer i dybden om temaene og som fordret kunnskap om LCA. Østfoldforskning 5

12 4 Gjennomføring av kurs Kurset ble annonsert i midten av august Dette ble gjort av EPD Norge via oppslag på egen hjemmeside og via epost til en omfattende liste av potensielle deltagere. På forhånd var det forventet at introduksjonskurset skulle få mange, mens utviklerkurset skulle få færre deltagere. Årsakene er forskjeller i pris, tid og krav på forkunnskap. Dessuten ble det antatt at flere har behov for en innføring i EPD enn for en grundig innføring og opplæring i å utvikle EPD. Fasit ble 11 deltagere på introduksjonskurset og 17 på utviklerkurset. Årsaken til at etterspørselen etter introduksjonskurset var lavere enn forventet, er ikke klar. Gjennomføringen av kursene gikk bra, uten vesentlige tekniske problemer eller andre problemer. Lokaler, utstyr, bevertning og lignende var utmerket. Lokalene var av passe størrelse og greit plassert i forhold til offentlig kommunikasjon. Forhold mellom teori og praksis var også god. I et slikt kurs er det nødvendig å ta opp en del teori, men foredragsholderne fikk beskjed om å integrere praktiske aspekter og konkrete case i alle foredrag. Case og gruppearbeid ble dessuten lagt i separate bolker. I tillegg ble to sesjoner med praktiske problemer, råd og tips lagt til. I disse bolkene skulle tema som deltagerne foreslo, tas opp. Et slikt tema var hvordan man skulle beregne ressurskategoriene i EPD, f eks RPEE (Renewable primary energy, energy content) og RPEM (renewable primary energy, feedstock) og hvordan lage en EPD-tilpasset metode i LCA software. Dessuten ble en rekke råd og tips fra prosjektgruppen og andre formidlet i denne bolken f eks om hvordan overføre resultater fra LCA-software til EPD-mal. Østfoldforskning 6

13 5 Erfaringer fra kurs Dette kapittelet oppsummerer tilbakemeldinger fra deltakerne, samt erfaringer fra kursholdere med tanke på form og innhold i kursene, samt praktiske detaljer. 5.1 Deltagernes feedback på utviklerkurset Av konsulentene/forskerne var 40 prosent veldig fornøyde, mens 60 prosent var middels fornøyde. Av industrideltakere var alle middels fornøyde. Forelesningene som fikk veldig god score hos konsulentene var "steg 3 ", "steg 4" og "verifikasjon". Konsulentene fikk minst ut av case, begge dagene. Industrirepresentantene fikk mest ut av Weber sin presentasjon. De fikk minst ut av "steg 3" og case dag 2. De skriftlige tilbakemeldingene fra konsulenter/forskere var veldig like. De etterspør stort sett mer informasjon om software og databaser, og mer konkrete eksempler. Flere foreslår et mer sammenhengende case, som knyttes tettere opp mot opplegget, og som kan "munne ut" i en EPD til slutt. Så kan man gå gjennom "fasiten" på slutten. Flere synes det manglet en god struktur på opplegget. Industrirepresentantene etterspør mer informasjon om forutsetninger for deltakelse på kurset. Informasjon om lesestoff i forkant foreslås også. Et kurs tilrettelagt for bedrifter foreslås. Så godt som alle ønsker å delta på kurs ved en senere anledning (en er usikker, og en sier ja hvis det utvikles et mer tilrettelagt kurs). 5.2 Introkurs Introkurset var i utgangspunktet lagt opp som et kurs for en lang rekke forskjellige aktører som ønsker å få en basiskunnskap om EPD. En viktig målgruppe var bedrifter som ønsket å begynne å utvikle EPD og dermed trengte å lære mer om hva dette bestod i, hva det kunne brukes til osv. På kurset ble det klart at alle deltakerne på et eller annet vis allerede var i gang med EPD-arbeid. Dette kan henge sammen med hvordan kurset ble markedsført både med tanke på innhold og i hvilke kanaler det ble distribuert. Samtidig kan det tenkes at dette viser at det er et behov for kurs for nettopp denne målgruppen, det vil si, bedrifter som er i gang med EPD-arbeid og ønsker å lære mer om hvordan de kan gjøre sin del av EPD-arbeidet bedre, hvordan de kan bruke EPD og resultater fra LCA-analysen osv. Dette ble også fremtredende under utviklerkurset da en rekke bedrifter også deltok på dette kurset. Anbefaling: Det anbefales at fremtidige introkurs har en klarere profil slik at den tilpasses utvalgte målgrupper. En viktig målgruppe ser ut til å være bedrifter som er i gang med EPD-arbeid og ønsker å lære mer om hva dette går ut på. Det kan også være behov for bransjespesifikke kurs, for eksempel for entreprenører, for produsenter og leverandører av byggevarer, for arkitekter, etc. Et introduksjonskurs kunne også med hell blitt gjennomført som et dagskurs eller et kurs over flere dager. Et mer grunnleggende introkurs for bedrifter/aktører uten noen kjennskap til EPD kan organiseres som et informasjonsmøte. Et slikt møte kunne gjerne kombineres med en annen viktig Østfoldforskning 7

14 begivenhet, f eks samarbeidsavtaler med andre EPD-ordninger eller at en viss milepæl er nådd (f eks et rundt antall godkjente EPDer). 5.3 Utviklerkurs Utviklerkurset var rettet mot konsulenter og forskere med LCA-kunnskap som ønsket å arbeide med EPDer og lære mer om hvordan dette kan gjøres effektivt. På kurset dukket det i tillegg til denne målgruppen også opp en rekke leverandørbedrifter som ønsket å lære mer om EPDer. Det ble raskt klart at de to gruppenes mål, forventninger og bakgrunn var ganske forskjellig. Kommentarer fra tilbakemeldingsskjema viser at det fungerte bra men at det er et forbedringspotensial for utviklerkurset. Først og fremst ble det klart at en tydeliggjøring av LCAkompetansekrav til kurset er særdeles viktig, da leverandørene opplevde lite utbytte av bolker om metodeteknikk og programvare. Jfr. tidligere kommentar angående introkurs kan det tenkes at et tilrettelagt bedriftskurs ville vært et godt alternativ for leverandørbedriftene på utviklerkurset samt de fleste av bedriftene på introkurset. Øvrige kommentarer fra forskere og konsulenter viste at de var stort sett fornøyd med utviklerkurset og gjerne kunne tenkt seg å delta på fremtidige kurs. De fleste ønsket mer praktiske elementer i kurset og kunne også tenkt seg et case som lå tettere opp til materialet i de ulike bolkene. Kunnskap om software, modelleringstekniske aspekter, regnepraktiske eksempler osv ble etterspurt i større grad. Deltakerne ønsket også løsning av case som i større grad knyttet seg opp mot bruk av programvare. Anbefaling: Det anbefales også for utviklerkurset en klarere profil og målretting mot visse grupper av potensielle kursdeltagere. Forutsetninger og realistisk læringsutbytte må komme klarere fram i markedsføringsmaterialet. Det bør vurderes å holde separat kurs for næringslivet som ønsker å lære å bestille, bruke og forstå EPDer, og konsulenter, forskere og andre som ønsker å bli i stand til å utvikle EPDer. En stor del av arbeidet med å utvikle en EPD består i gjøre den underliggende livsløpsanalysen. Dette arbeidet foregår for det meste i LCA-programvaren. Et EPD-utviklerkurs er ikke et programvarekurs, men bruk av programvare for å belyse viktige poenger i kurset viste seg å være nyttig. En grunnleggende gjennomgang av for eksempel SimaPro (og eventuelt GaBi) med tanke på nyttige funksjoner i forbindelse med EPD utvikling kunne vært en del av kurset. En slik bolk burde holdes av programvareleverandører. Videre burde deltakere oppfordres til å delta på programvarekurs i regi av leverandørene eller eventuelt sørge for å sette seg inn i software i forkant av kurset slik at grunnleggende kjennskap til programvaren ligger i bunn. En tydeliggjøring av kompetansekrav til kurset er viktig for å sikre at alle deltakerne har både teoretisk forståelse for og praktisk erfaring fra LCA. Et viktig element i utviklerkurset var caseøvinger som deltakerne arbeidet med i grupper. Casearbeidet kunne vært tettere koblet opp mot bruk av programvare, men slik opplæring bør sikte på å komplettere programvarekurs, ikke erstatte det. Østfoldforskning 8

15 5.4 Praktiske erfaringer Tidsramme Tidsrammen for prosjektet viste seg etter hvert å være for smale for prosjektets omfang. Planlegging av kurs (kartlegging og utforming) samt utvikling av kursmateriell ble gjennomført for første gang og dermed mer tidkrevende enn først antatt. Alle deltakende miljø endte dermed opp med å bruke av egen tid til store deler av kurset. På grunn av manglende erfaringer med denne typen kurs ble det også satt litt for trange rammer for å skrive og holde forelesninger. Det ble forutsatt at foredragsholderne skulle bruke fem ganger tiden for foredraget på kurset, noe som viste seg å være en grov underestimering for de fleste bolker. Anbefaling: Det anbefales at det for fremtidige kurs settes mer realistiske rammer for planlegging og utvikling av kursene. For neste års kurs vil dette bidra til å lage et tettere opplegg for kursene. For utviklerkurset vil det være viktig å sette av god tid til å utvikle et godt case som kan kjøres sammenhengende over to dager. For et eventuelt bedriftskurs burde det settes av rikelig med tid til å kartlegge behov og eventuelle forventninger, samt utvikle målrettede forelesninger og praktiske case/eksempler også til dette kurset. Foredragssatser burde være faste, for eksempel en fast sats for bolker på inntil 1 time, inntil 2 timer osv. Et dagsverk per time forelesning bør påberegnes til forberedelse, og en sats for gjennomføring (som også gjenspeiler reisetid) må også budsjetteres inn i forelesningshonorarene. Foredragsholdernes foiler kan brukes som underlag for framtidige kurs men kan ikke gjenbrukes direkte uten forfatternes tillatelse. Lokalisering Lokaliseringen av kursene fungerte bra. Begge kursene ble holdt i Osloregionen, som begrenser antall tilreisende deltakere fra andre deler av landet. Dette gjelder spesielt for introduksjonskurset, som gikk over en dag. Utviklerkurset gikk over to dager og gjør at reisetiden til og fra vil oppleves som relativt mindre viktig. En mulig løsning på dette kan være å rullere hvor kursene holdes, eventuelt også å gjøre dem tilgjengelig online. Sistnevnte vil gi større utfordringer for gjennomføringen, spesielt med tanke på gruppearbeid og diskusjoner. Tid Kursene ble først diskutert høsten 2013 og aktivt utviklet fra mars til september På grunn av den relativt korte utviklingsfasen ble det i slutten av perioden et stort tidspress for prosjektdeltagerne. Anbefaling: På grunn av behov for å utvikle materiell, sette datoer og booke inn foredragsholdere osv anbefales det at også eventuelle kurs neste år burde påbegynnes innen utgangen av 2014/tidlig Det burde som tidligere bestå i en planleggingsdel, en utviklingsdel og en gjennomføringsdel slik at eventuelle endringer på kursene blir grundig gjennomgått. Gjennomføring Bruk av forelesere med spisskompetanse for de ulike delene i kurset fungerte veldig bra. Det faktum at de fleste forelesere kom fra de tre fagmiljøene representert i prosjektgruppen betød at behov for tid til å sørge for sømløshet og unngå overlapp mellom bolker ble minimalisert. Muligheten for å arbeide med case i løpet av kurset ble verdsatt i tilbakemeldingene, men her ble det også påpekt forbedringsmuligheter som et mer gjennomgående case, bruk av LCA-software i gjennomføringen og tydeligere kobling til en ferdig EPD. Det var i alle forelesninger mulig for deltagerne å stille spørsmål, en mulighet som ble flittig brukt av deltagerne. Dette bidro til å fokusere kurset mer mot hva deltagerne ønsket av kunnskap. Rekkefølgen av forelesningene var et viktig pedagogisk grep i begge Østfoldforskning 9

16 kurs. Introkurset hadde en bolk som forklarte hva EPD er, neste bolk omhandlet nytteverdi mens den avsluttende bolken inneholdt praktisk informasjon om hvordan EPD-systemet fungerer. Utviklerkurset startet med informasjon om EPD-systemet og en oppdatering om utvikling de siste årene. Deretter gikk foreleserne gjennom stadiene i en LCA, som også følger en naturlig kronologisk rekkefølge. Etter denne gjennomgangen som var preget av mye teori, ble LCA-rapport og EPDformatet gjennomgått og verifikasjon presentert. Den siste delen av kurset var viet EPD i praksis gjennom gruppearbeid og forelesninger samt et innlegg fra en bedrift som bruker EPDer mye. Et annet viktig pedagogisk grep var å bringe konkrete eksempler inn i forelesningene. En viktig erfaring fra kursene er at disse eksemplene bør være fra produkter og prosesser som deltagerne kjenner godt. Anbefaling: Det anbefales at mesteparten av forelesningene gjennomføres av 1-2 personer (fra prosjektgruppen), mens ekstern kompetanse trekkes inn på unike deler i kursene. En bredere prosjektgruppe kan bidra til planlegging og utforming av kurs, mens det kun er behov for 1-2 forelesere å være tilstede på selve kursene. Det bør benyttes en gjennomgående caseoppgave, hvor et element bør være en hands-on kobling mellom LCA-modellering, LCA-resultater og EPD. Lengden av kursene opplevdes som passende i forhold til målsetningen. Markedsføring Kursene bør annonseres lang tid i forveien for å kunne være aktuell også for potensielle deltagere med timeplaner som fylles fort opp. Det bør også vurderes å bruke andre kanaler for markedsføring, f eks fagtidsskrifter, bransjeorganisasjoner, LCA diskusjonsforum og software brukerforum. Kurset kan gjerne markedsføres på samlinger, seminarer, fagtreff, kurs og lignende som tar opp beslektede temaer. En flyer bør utvikles. Målgruppen for kursene, særlig for utviklerkurset er såpass begrenset at det kan være fornuftig å ta direkte kontakt med deltagerne. Prosjektgruppen tok kontakt med noen personer i forkant av kurset for å svare på spørsmål eller for å få flere deltagere. Feedback fra disse samtalene og fra intervjuer ved prosjektets start viste at flere var usikker på hvor mange som skulle delta og hvem som ville ha mest utbytte. Noen landet på at de mest erfarne skulle delta mens andre mente at dette ville passe best for nybegynnerne. Det bør i markedsføringsmaterielt legges mer vekt på å beskrive krav til bakgrunnskunnskap for deltagerne og hva de kan forvente å lære. Østfoldforskning 10

17 6 Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid Konklusjonene fra kursarbeidet er at det har vært nyttige kurs for deltakerne. Erfaringer med gjennomføringen har gitt et godt utgangspunkt for videreføring og videreutvikling av kurs. Fortrinnsvis kan man se for seg tre ulike varianter: 6.1 Fremtidens kurs/etterutdanning 1) Introkurs i form av informasjonsmøte. Gjelder for bedrifter/aktører uten noen som helst kjennskap til EPD, men som ønsker å få en kort og grei innføring 2) Bedriftskurs: For bedrifter som utvikler/har EPD, ønsker å lære mer om dette, hvordan gjøre sin del av jobben bedre, hvordan bruke EPD og LCA resultatene osv. 3) Utviklerkurs: Samme målgruppe som årets utviklerkurs. 6.2 Utviklingsbehov avdekket i kurs I forbindelse med kursene ble det også kartlagt noen behov som faller utenfor rammene til et kurs, men som kunne blitt videre utforsket i egne miniprosjekter. Disse er listet opp nedenfor: A. Verktøy og prosedyrer for å forenkle overgang fra LCA i programvare til tabeller i EPD Å få tabellene i EPD riktig er en potensielt tidkrevende jobb som ikke tilfører analysen noen direkte verdi. En slik overgang kunne blitt forenklet ved en metode/verktøy som er tilrettelagt for brukere av LCA programvare. Et eksempel på en enkel løsning kan være et Excel regneark hvor resultater fra programvare kan limes inn for å generere tabellene. I tillegg kan en guide utvikles for dette formålet. Et slikt verktøy kunne blitt utviklet av et fagmiljø og deretter verifisert av et annet. Asplan Viak og Østfoldforskning kunne vært aktuelle aktører for et slikt prosjekt. B. Standardisert mal med hensyn til forbedringsmuligheter LCA rapportmal er utviklet med det formål å forenkle verifikasjonsprosessen. I forbindelse med introog utviklerkurs virket det som om bruk av LCA-resultater var en veldig interessant del for bedriftene. Inntrykket var at hovedfokus har vært å utvikle EPD, med lite videre bruk av resultatene. En standardisering av hvordan forbedringsmuligheter skal kommuniseres i rapportmal kunne styrket rapportens verdi for bedriftene. Et slikt prosjekt burde involvere både forskningsmiljø og bedrifter som arbeider med EPD for å få belyst problematikken og eventuelt identifisert en nyttig standard for kommunikasjon omkring forbedringsmuligheter. C. Verktøy og prosedyrer for å hjelpe i tolkingsfasen og kvalitetssikring av sluttresultatene. Det er behov for bedre rutiner og verktøy for å tydeliggjøre tolkningsfasen og sluttføring av EPDer. Det er viktig at utviklere og EPD-eiere får en god forståelse av hva tallene betyr og hvilken usikkerhet de er beheftet med. Hva er produktets miljøprofil? Hvilke styrker og svakheter? Hvilke sensitivitetsanalysene og usikkerhetsvurderinger bør gjøres? Hvordan er produktets miljøprestasjon i Østfoldforskning 11

18 forhold til lignende produkter? Selv om ikke EPD for andre produkter er utviklet vil det ofte være mulig å finne data i publiserte studier eller databaser. I LCA og EPD vil det alltid være behov for flere iterasjoner for å lage et best mulig sluttresultat, men når kan man si kvaliteten er god nok og sette sluttstrek? Et slikt verktøy vil også inneholde elementer av kvalitetssikring. I utviklingen av EPDer bør alltid noen manuelle beregninger gjøres for å sjekke om resultatet er rimelig. F eks kan man multiplisere bruk av diesel, fyringsolje el.l. med 3,5 (kg CO2/kg drivstoff) for å få et grovt inntrykk av bidraget til GWP. En fare med bruk av LCA-software er at mye ligger implisitt. F eks inneholder ofte Ecoinvent databaseprosesser ofte infrastruktur (produksjon, vedlikehold, demontering av veier, maskiner, bygninger og annet som ikke forbrukes) mens for de viktigste prosessene som f eks produksjon av sluttproduktet ligger ikke infrastruktur inne og det kan koste svært mye arbeid å gjøre slike beregninger. Østfoldforskning 12

19 Østfoldforskning 13

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Sammendragsrapport Klimaregnskap

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Isolasjonsprodusentenes forening 20.08.201

Isolasjonsprodusentenes forening 20.08.201 Isolasjonsprodusentenes forening 20.08.201 Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Oslo 18.10.2012 Eksempler på funksjonskrav i byggteknisk forskrift (TEK10) 3-12. Produkt med mangel (1) Produkt

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Taktekking

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Taktekking BRUKSANVISNING for hvordan tolke EPD'er Taktekking 1. Representerer EPDen en tekking som tilfredsstiller funksjonskravene? I dette punktet finnes svar på om taktekkingen som er beskrevet i EPDen dekker

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

Gass som drivkraft i regional utvikling. Startmarked. Johan Thoresen. Stiftelsen Østfoldforskning OR.28.03 November 2003. www.sto.

Gass som drivkraft i regional utvikling. Startmarked. Johan Thoresen. Stiftelsen Østfoldforskning OR.28.03 November 2003. www.sto. Gass som drivkraft i regional utvikling Startmarked Johan Thoresen Stiftelsen Østfoldforskning OR.28.03 November 2003 www.sto.no 1 Rapportnr: OR 28.03 Rapporttittel: Startmarked Prosjektnummer: 233560

Detaljer

Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret

Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret E L M E R ENKLERE OG MER EFFEKTIV RAPPORTERING Middelthuns gate 27, Postboks 5250 Majorstua, N-0303 Oslo Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret Rapport fra ELMER-prosjektet 24. juli 2001 Et

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012-02-02 Saksnummer: 2012014608 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov Statens vegvesen

Detaljer

HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015. MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS

HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015. MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015 MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS Minera Skifer AS Minera Skifer er produsent av skifer fra tre brudd, Oppdal og Otta i Norge

Detaljer

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 vi håper noe av de e faller i smak hos dere. vi ønsker å være en ppt som tilbyr kompetanseheving utover den vanlige dri en, og ser

Detaljer

EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN

EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN Av Knut Aarvak Fredrikstad desember 2002 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR 35.02 ISBN nr: 82-7520-470-4 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttype: Oppdragsrapport Rapporttittel:

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 25 av 42 studenter deltok i evalueringen (dvs. 60 %) Forelesningene Forelesningene har vært bra. Fint at man kan følge med i kompendiet samtidig som

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia - Norge

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia - Norge og Andreas Brekke Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia - Norge Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Detaljer

Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682

Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682 Sluttrapport til Husbanken 16. juni 2008 Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682 Innledning: Prosjektet "Markedskampanje for svanemerkede hus" fikk kompetansetilskudd på kr 200.000 fra

Detaljer

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen.

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Formålet med konferansen Samhandlingsavdelingen er sykehusets kontaktpunkt for samarbeid med kommuner, organisasjoner m.v. Formålet med konferansen

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

TEFT - effekter hos bedriftene og forskerne 1 til 2 år etter teknologiprosjektet pr januar 2000. Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen

TEFT - effekter hos bedriftene og forskerne 1 til 2 år etter teknologiprosjektet pr januar 2000. Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen TEFT - effekter hos bedriftene og forskerne 1 til 2 år etter teknologiprosjektet pr januar Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen OR.4. Fredrikstad RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.4. ISBN nr: 82-75-393-7 ISSN

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige BIO1000 2009 Sluttevaluering av kursansvarlige Generelt Kurset ble i det store og hele gjennomført uten problemer i år. Totalt har vi hatt ca. 240 studenter som har fulgt kurset, og auditorium 3 har stort

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Oslo, den 03.07.2015. Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner. Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer II. Sluttrapport 2013/4935-4

Oslo, den 03.07.2015. Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner. Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer II. Sluttrapport 2013/4935-4 Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer II Sluttrapport Mutual recognition between IBU and EPD Norway Oslo, den 03.07.2015 Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner www.epd-norge.no 1

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt/nov 2012 (På kveldstid kl 17.00 kl 21.00) påmelding: post@orkladal.no evt. Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no ETABLERERSKOLEN

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene

Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene Gunnar Nossum Jon Olav Veie NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 ii Tittel Forfattere : BYGDEKOMPASSET Evaluering av de tre første kursene : Gunnar

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Svarlogg. 21.03.2011 13:03 www.questback.com. Ekstern vurdering, Nearegionen 1

Svarlogg. 21.03.2011 13:03 www.questback.com. Ekstern vurdering, Nearegionen 1 Svarlogg Ekstern vurdering, earegionen 1 1. Hvilken rolle har du hatt i ekstern vurdering? 1 Representant for skoleeier 2 Skoleleder 3 Lærer Denne undersøkelsen 62 Ekstern vurdering, earegionen 2 2. Ledelsen

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

Newton-modul basedokument med rettledning

Newton-modul basedokument med rettledning Newton-modul basedokument med rettledning En Newton-modul er et tverrfaglig undervisningsopplegg med vekt på realfag, teknologi og design. Det er viktig at undervisningen tilrettelegges på en slik måte

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater Unique SamPro En individuell plan som gir resultater En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Jeg! Studieleder 2015

Jeg! Studieleder 2015 Jeg! Studieleder 2015 www.frp.no - facebook.com/fremskrittspartiet 1 Kjære Studieleder! Dette heftet tar for seg de viktigste oppgavene til en studieleder. Din jobb er å sette deg godt inn i dine ansvarsområder

Detaljer

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen Prosjektnummer 2012/3/0092 Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring

Detaljer

TPM koordinator konferanse

TPM koordinator konferanse TPM koordinator konferanse Tapsanalyse i praksis 15. og 16. februar 2006 Vertsbedrift - Gilde Vest BA, avd. Forus (Stavanger) Hvorfor TPM koordinator-konferanse, og hvorfor tapsanalyse? Det stilles stadig

Detaljer

Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer III

Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer III Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer III Milepælrapport EPD-Norge prosjekt 9003 Oslo, den 1. september 2015 Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner www.epd-norge.no 1 1. Sammendrag

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Utendørs treprodukter

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Utendørs treprodukter BRUKSANVISNING for hvordan tolke EPD'er Utendørs treprodukter 1. Representerer EPDen et produkt som tilfredsstiller gitte krav? EPDer for utendørs eksponert trebaserte produkter som utvendig kledning og

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 GLOBAL FUTURE Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 Innhold Bakgrunn Evalueringsoppdrag Rekruttering og målgruppe Vurdering

Detaljer

Nytten av EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer i norsk og europeisk sammenheng. Dagfinn Malnes, NHO og EPD-Norge, 7.

Nytten av EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer i norsk og europeisk sammenheng. Dagfinn Malnes, NHO og EPD-Norge, 7. Nytten av EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer i norsk og europeisk sammenheng Dagfinn Malnes, NHO og EPD-Norge, 7. januar 2014 Organisering av EPD-Norge EPD-Norge styresammensetning

Detaljer

22.01.2010 11:58 QuestBack eksport - Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning 0,0 % 0

22.01.2010 11:58 QuestBack eksport - Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning 0,0 % 0 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Publisert fra 12.01.2010 til 15.02.2010 42 respondenter (42 unike) 1. Hvordan ble du oppmerksom på kurset? Flere svar er mulig: Alternativer Prosent Verdi 1 Mottok

Detaljer

Rapport om utviklingsmidler

Rapport om utviklingsmidler Rapport om utviklingsmidler - Stille rapport vs. tradisjonell rapport Etat for hjemmesykepleie sone Sentrum og Sandviken August 2013 1 Stille rapport vs. tradisjonell rapport - innholdsfortegnelse Kap

Detaljer

LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE»

LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE» LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE» Metode, forutsetninger og scenariebygging Fase 1 av 2 Gaute Finstad (AT Biovarme) Per Arne Kyrkjeeide (Teknova) Christian Solli,

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

for å oppnå disse kvalitetene i praksis. Det blir lagt vekt på hva som

for å oppnå disse kvalitetene i praksis. Det blir lagt vekt på hva som ij Hageselskapet Sluttrapport Boligplanlegging i by, 19. 21. oktober 2011, Stavanger Hageselskapet har arrangert boligkurs samarbeid med Husbanken siden 1977. I løpet av disse årene har rundt 2000 personer

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget

VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget Samlingsbasert kurs i Drammen og Trondheim 6 samlinger Oppstart 26.08.2013 til 06.05.2014 Søknadsfrist 10.08.2013 VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs

Detaljer

BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive

BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive Hva er Blended Learning? Blended Learning er en undervisningsform som kombinerer samlinger med digitale læringsaktiviteter på en gjennomtenkt måte. Fordelingen

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Digital eksamen for UH-sektoren

Digital eksamen for UH-sektoren Digital eksamen for UH-sektoren Innhold 1.0 Introduksjon... 3 2.0 Om prosjektet «Digital eksamen»... 3 2.1 Partene i prosjektet... 4 3.0 Nærmere om behovet og ønsket funksjonalitet... 4 3.1 Generelle krav...

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer