Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014"

Transkript

1 Forfattere: Erik Svanes, Østfoldforskning, Dina Aspen, NTNU, Christofer Skaar, Asplan Viak Rapportnr.: OR ISBN: ISBN: Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014

2

3 Rapportnr.: OR ISBN nr.: Rapporttype: ISBN nr.: Oppdragsrapport ISSN nr.: Rapporttittel: Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014 Forfattere: Erik Svanes, Østfoldforskning, Dina Aspen, NTNU, Christofer Skaar, Asplan Viak Prosjektnummer: 1669 Prosjekttittel: EPD kurs Oppdragsgivere: Oppdragsgivers referanse: EPD Norge Emneord: Tilgjengelighet: Antall sider inkl. bilag: Miljødeklarasjoner Kurs Bygg Introduksjon Utvikler Åpen 14 Godkjent: Dato: Prosjektleder (Sign) Forskningsleder (Sign) Østfoldforskning

4

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag Bakgrunn Utarbeidelse av kursopplegg Utarbeidelse av kursmateriell Gjennomføring av kurs Erfaringer fra kurs Deltagernes feedback på utviklerkurset Introkurs Utviklerkurs Praktiske erfaringer Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid Fremtidens kurs/etterutdanning Utviklingsbehov avdekket i kurs Østfoldforskning

6

7 Oppsummering Østfoldforskning, NTNU og Asplan Viak gjennomførte i september 2014 et introduksjonskurs og et utviklerkurs på oppdrag for EPD Norge. Målet med kursene var å gi kunnskap om miljødeklarasjoner. 28 personer deltok, for det meste konsulenter, forskere og fra leverandørbedrifter. Deltagernes feedback etter kurset var at de hadde hatt utbytte av kurset og vil gjerne delta på framtidige kurs. Imidlertid bør kursene i større grad målrettes mot spesifikke målgrupper, iht deres forutsetninger og behov. Deltagernes og kursholdernes erfaringer, foredrag og kursmateriell bør være et godt grunnlag. Dessuten er noen enkelttema identifisert som aktuelle temaer for fagseminarer. Østfoldforskning 1

8

9 1 Bakgrunn NTNU, Asplan Viak (tidligere MiSA) og Østfoldforskning arrangerte, på oppdrag av EPD Norge, 2. september et EPD Introduksjonskurs og 3. og 4. september et EPD Utviklerkurs. Kurset ble finansiert av deltageravgifter og EPD Norge og midler fra Husbanken. Viktig årsaker for å avholde kursene var: en sterk ekspansjon i utvikling og bruk av miljødeklarasjoner å skape mer oppmerksomhet og kunnskap om miljødeklarasjoner hos interesserte parter å oppfylle et kompetansebehov for å kunne utvikle og få dybdeforståelse av miljødeklarasjoner å øke kvaliteten på EPDer Kursene skulle fokusere på byggområdet, da dette er det området hvor utviklingen er sterkest for miljødeklarasjoner. Prosjektet var oppdelt i 3 faser: Utarbeidelse av kursopplegg. Denne fasen inkluderte også forarbeid, blant annet undersøkelse av ønsker og behov blant potensielle deltagere Skrive kursmateriell I tillegg til å skrive kursmateriell skulle de tre i prosjektgruppen skrive egne foredrag til kursene og planlegge praktisk gjennomføring Gjennomføring av kurs Prosjektgruppen skulle arrangere kursene og holde mange av foredragene og gjøre etterarbeid, blant annet sende ut kursmateriell, bearbeide tilbakemeldinger og innspill fra deltakerne og sammenstille sluttrapporten. De to kursene hadde forskjellig målsetning. Introduksjonskurset skulle gi en enkel innføring i hva miljødeklarasjoner var, hvorfor de utvikles og hvordan de kan brukes. Kurset skulle også gi noe informasjon om hvordan en miljødeklarasjon utvikles og erfaring fra brukere av miljødeklarasjoner. Målgruppe var alle som ønsket kunnskap om EPDer men som ikke behøvde dybdekunnskap, f eks innkjøpere, leverandører (særlig de som ennå ikke har EPD), arkitekter, byggherrer, rådgivende ingeniører, sertifiseringsfirmaer (som f eks Veritas), myndigheter, departement og kommune, underliggende etater, f eks Plan og bygg, miljøorganisasjoner, andre merkeordninger og bransjeorganisasjoner. Dette kurset forutsatte ingen spesiell forkunnskap om livsløpsanalyse (LCA) eller EPDer. Utviklerkurset skulle rettes spesifikt mot personer som ønsket å kunne utvikle EPDer eller ha dybdekunnskap, f eks for kunne gi råd til firmaer som skulle forstå eller bestille EPDer. Målgrupper var LCA-folk i bedrifter og organisasjoner, EPD utviklere pr i dag, rådgivende ingeniører, forskningsinstitutter, konsulentfirmaer, miljøsjefer, miljørådgivere, miljøspesialister og ansatte i firmaer som produserer eller kjøper byggevarer. God kunnskap om LCA var en forutsetning for å delta på dette kurset. I løpet av prosjektperioden gjennomførte prosjektgruppen en dialog med EPD Norge for å gjøre viktige avklaringer og diskutere veivalg.

10 2 Utarbeidelse av kursopplegg Første fasen i utarbeidelse av kursene var kartlegging av ønsker og behov hos potensielle deltagere. En lang rekke miljøer ble kontaktet. Hovedfokus var på konsulenter og rådgivende institutter, men også forskningsinstitutter, innkjøpere, byggherrer og myndigheter (DiFi) ble kontaktet. Det var ikke mulig å få intervjuer med alle vi kontaktet, men 10 dybdeintervjuer ble gjennomført. kurset skulle være så konkret og praktisk som mulig. bruk av EPD i offentlig og privat innkjøp var vanskelig pga lover og regler og manglende kunnskap om tolkning og bruk. BREEAM NOR viste seg å være en sterk pådriver for utbredelse av EPDer i byggevaresektoren. relativt lite marked for utvikling av EPDer, men også at dette markedet var i sterk utvikling. Byggevareleverandørene var interessert i å øke kunnskapsnivået i markedet om EPDer, særlig mht tolking av resultatene og spesielt ved sammenligninger. Personer med kunnskap om EPD pekte på en rekke vanskelige tema, f eks: o inneklima, o hva skal inn i modulene, o grensesnittet mellom LCA-software og EPD Excel fil, o datakvalitet (hva er godt nok, hvilke databaser), o hvordan modellere «end of life», o hvilke livsløpsfaser skal/bør være med, o hvordan gjøre allokering, o hvordan gjøre scenarioanalyser (f eks endre elprofil) i ferdige EPDer o hvordan håndtere opptak og utslipp av CO2 fra tre. EPD avledes fra LCA. Derfor ble utviklerkurset strukturert iht de forskjellige fasene av en LCA. I tillegg ble en rekke praktiske temaer tatt opp, f eks: bruk av EPD- og rapportmal, forhold til andre verktøy, status og trender, leverandørperspektivet og en bolk om råd og tips for hvordan utvikle en EPD. En ekstern foreleser fortalte om brukerperspektivet, dvs hvordan verden ser ut for de som utvikler EPDer for sine produkter. Konkrete case og gruppearbeid ble også lagt inn. Ut fra disse tilbakemeldingene og prosjektdeltagernes kunnskap og erfaring ble kursopplegget utarbeidet og foredragsholdere fastslått. For hvert foredrag ble stikkord gitt som antydet innhold som skulle tjene som veiledning for foredragsholderne. I tillegg ble foredragsholdere som skulle ta opp tilgrensende tema oppfordret til å gjøre avgrensninger for å unngå at viktige tema ble tatt opp flere ganger eller utelatt. Foredragsholdere ble i stor grad valgt ut fra personer som hadde lang erfaring i både LCA og EPD, både som utviklere og verifikatorer. På et tidlig stadium av planleggingen ble ideen om å bruke en test eller eksamen diskutert. Dette var særlig aktuelt for utviklerkurset. En slik test ville være nyttig for å kvantifisere læringen og gi et konkret kursutbytte for deltakerne. Ulempen er at en slik test er ressurskrevende og at det er vanskelig å målrette testen før erfaringer er gjort om deltagernes basiskunnskap og hva de konkret ønsker å lære. En «multiple choice» test er mindre ressurskrevende, men er vanskelig å lage for et tema hvor det ofte ikke er to streker under svaret og problemstillingene er kompleks. Det ble derfor bestemt at det ved første gangs gjennomføring ikke skulle utarbeides en test eller eksamen. Dette kan eventuelt utvikles til senere gjennomføringer av kurset. Østfoldforskning 4

11 3 Utarbeidelse av kursmateriell Underveis i prosjektet ble innholdet i kursmateriellet diskutert flere ganger. Kursmateriellet skulle understøtte undervisningen, gjøre det mulig å fortsette læringen etter kurset og fungere som oppslagsverk for deltagerne. Kursmateriellet skulle gjøres tilgjengelig for deltagerne etter kursets avslutning. Det ble lagt vekt på å unngå duplisering i forhold til presentasjonene fra foredragene, som også skulle bli gjort tilgjengelig for deltagerne. Prosjektgruppen hadde ikke detaljert kunnskap om hva prosjektdeltagerne ønsket av materiell og valgte derfor å gi en omfattende og grundig presentasjon av de fleste temaer innen LCA og EPD. Materiellet for utviklerkurset inneholdt materiellet fra introduksjonskurset i tillegg til en rekke ekstra foiler som går mer i dybden om temaene og som fordret kunnskap om LCA. Østfoldforskning 5

12 4 Gjennomføring av kurs Kurset ble annonsert i midten av august Dette ble gjort av EPD Norge via oppslag på egen hjemmeside og via epost til en omfattende liste av potensielle deltagere. På forhånd var det forventet at introduksjonskurset skulle få mange, mens utviklerkurset skulle få færre deltagere. Årsakene er forskjeller i pris, tid og krav på forkunnskap. Dessuten ble det antatt at flere har behov for en innføring i EPD enn for en grundig innføring og opplæring i å utvikle EPD. Fasit ble 11 deltagere på introduksjonskurset og 17 på utviklerkurset. Årsaken til at etterspørselen etter introduksjonskurset var lavere enn forventet, er ikke klar. Gjennomføringen av kursene gikk bra, uten vesentlige tekniske problemer eller andre problemer. Lokaler, utstyr, bevertning og lignende var utmerket. Lokalene var av passe størrelse og greit plassert i forhold til offentlig kommunikasjon. Forhold mellom teori og praksis var også god. I et slikt kurs er det nødvendig å ta opp en del teori, men foredragsholderne fikk beskjed om å integrere praktiske aspekter og konkrete case i alle foredrag. Case og gruppearbeid ble dessuten lagt i separate bolker. I tillegg ble to sesjoner med praktiske problemer, råd og tips lagt til. I disse bolkene skulle tema som deltagerne foreslo, tas opp. Et slikt tema var hvordan man skulle beregne ressurskategoriene i EPD, f eks RPEE (Renewable primary energy, energy content) og RPEM (renewable primary energy, feedstock) og hvordan lage en EPD-tilpasset metode i LCA software. Dessuten ble en rekke råd og tips fra prosjektgruppen og andre formidlet i denne bolken f eks om hvordan overføre resultater fra LCA-software til EPD-mal. Østfoldforskning 6

13 5 Erfaringer fra kurs Dette kapittelet oppsummerer tilbakemeldinger fra deltakerne, samt erfaringer fra kursholdere med tanke på form og innhold i kursene, samt praktiske detaljer. 5.1 Deltagernes feedback på utviklerkurset Av konsulentene/forskerne var 40 prosent veldig fornøyde, mens 60 prosent var middels fornøyde. Av industrideltakere var alle middels fornøyde. Forelesningene som fikk veldig god score hos konsulentene var "steg 3 ", "steg 4" og "verifikasjon". Konsulentene fikk minst ut av case, begge dagene. Industrirepresentantene fikk mest ut av Weber sin presentasjon. De fikk minst ut av "steg 3" og case dag 2. De skriftlige tilbakemeldingene fra konsulenter/forskere var veldig like. De etterspør stort sett mer informasjon om software og databaser, og mer konkrete eksempler. Flere foreslår et mer sammenhengende case, som knyttes tettere opp mot opplegget, og som kan "munne ut" i en EPD til slutt. Så kan man gå gjennom "fasiten" på slutten. Flere synes det manglet en god struktur på opplegget. Industrirepresentantene etterspør mer informasjon om forutsetninger for deltakelse på kurset. Informasjon om lesestoff i forkant foreslås også. Et kurs tilrettelagt for bedrifter foreslås. Så godt som alle ønsker å delta på kurs ved en senere anledning (en er usikker, og en sier ja hvis det utvikles et mer tilrettelagt kurs). 5.2 Introkurs Introkurset var i utgangspunktet lagt opp som et kurs for en lang rekke forskjellige aktører som ønsker å få en basiskunnskap om EPD. En viktig målgruppe var bedrifter som ønsket å begynne å utvikle EPD og dermed trengte å lære mer om hva dette bestod i, hva det kunne brukes til osv. På kurset ble det klart at alle deltakerne på et eller annet vis allerede var i gang med EPD-arbeid. Dette kan henge sammen med hvordan kurset ble markedsført både med tanke på innhold og i hvilke kanaler det ble distribuert. Samtidig kan det tenkes at dette viser at det er et behov for kurs for nettopp denne målgruppen, det vil si, bedrifter som er i gang med EPD-arbeid og ønsker å lære mer om hvordan de kan gjøre sin del av EPD-arbeidet bedre, hvordan de kan bruke EPD og resultater fra LCA-analysen osv. Dette ble også fremtredende under utviklerkurset da en rekke bedrifter også deltok på dette kurset. Anbefaling: Det anbefales at fremtidige introkurs har en klarere profil slik at den tilpasses utvalgte målgrupper. En viktig målgruppe ser ut til å være bedrifter som er i gang med EPD-arbeid og ønsker å lære mer om hva dette går ut på. Det kan også være behov for bransjespesifikke kurs, for eksempel for entreprenører, for produsenter og leverandører av byggevarer, for arkitekter, etc. Et introduksjonskurs kunne også med hell blitt gjennomført som et dagskurs eller et kurs over flere dager. Et mer grunnleggende introkurs for bedrifter/aktører uten noen kjennskap til EPD kan organiseres som et informasjonsmøte. Et slikt møte kunne gjerne kombineres med en annen viktig Østfoldforskning 7

14 begivenhet, f eks samarbeidsavtaler med andre EPD-ordninger eller at en viss milepæl er nådd (f eks et rundt antall godkjente EPDer). 5.3 Utviklerkurs Utviklerkurset var rettet mot konsulenter og forskere med LCA-kunnskap som ønsket å arbeide med EPDer og lære mer om hvordan dette kan gjøres effektivt. På kurset dukket det i tillegg til denne målgruppen også opp en rekke leverandørbedrifter som ønsket å lære mer om EPDer. Det ble raskt klart at de to gruppenes mål, forventninger og bakgrunn var ganske forskjellig. Kommentarer fra tilbakemeldingsskjema viser at det fungerte bra men at det er et forbedringspotensial for utviklerkurset. Først og fremst ble det klart at en tydeliggjøring av LCAkompetansekrav til kurset er særdeles viktig, da leverandørene opplevde lite utbytte av bolker om metodeteknikk og programvare. Jfr. tidligere kommentar angående introkurs kan det tenkes at et tilrettelagt bedriftskurs ville vært et godt alternativ for leverandørbedriftene på utviklerkurset samt de fleste av bedriftene på introkurset. Øvrige kommentarer fra forskere og konsulenter viste at de var stort sett fornøyd med utviklerkurset og gjerne kunne tenkt seg å delta på fremtidige kurs. De fleste ønsket mer praktiske elementer i kurset og kunne også tenkt seg et case som lå tettere opp til materialet i de ulike bolkene. Kunnskap om software, modelleringstekniske aspekter, regnepraktiske eksempler osv ble etterspurt i større grad. Deltakerne ønsket også løsning av case som i større grad knyttet seg opp mot bruk av programvare. Anbefaling: Det anbefales også for utviklerkurset en klarere profil og målretting mot visse grupper av potensielle kursdeltagere. Forutsetninger og realistisk læringsutbytte må komme klarere fram i markedsføringsmaterialet. Det bør vurderes å holde separat kurs for næringslivet som ønsker å lære å bestille, bruke og forstå EPDer, og konsulenter, forskere og andre som ønsker å bli i stand til å utvikle EPDer. En stor del av arbeidet med å utvikle en EPD består i gjøre den underliggende livsløpsanalysen. Dette arbeidet foregår for det meste i LCA-programvaren. Et EPD-utviklerkurs er ikke et programvarekurs, men bruk av programvare for å belyse viktige poenger i kurset viste seg å være nyttig. En grunnleggende gjennomgang av for eksempel SimaPro (og eventuelt GaBi) med tanke på nyttige funksjoner i forbindelse med EPD utvikling kunne vært en del av kurset. En slik bolk burde holdes av programvareleverandører. Videre burde deltakere oppfordres til å delta på programvarekurs i regi av leverandørene eller eventuelt sørge for å sette seg inn i software i forkant av kurset slik at grunnleggende kjennskap til programvaren ligger i bunn. En tydeliggjøring av kompetansekrav til kurset er viktig for å sikre at alle deltakerne har både teoretisk forståelse for og praktisk erfaring fra LCA. Et viktig element i utviklerkurset var caseøvinger som deltakerne arbeidet med i grupper. Casearbeidet kunne vært tettere koblet opp mot bruk av programvare, men slik opplæring bør sikte på å komplettere programvarekurs, ikke erstatte det. Østfoldforskning 8

15 5.4 Praktiske erfaringer Tidsramme Tidsrammen for prosjektet viste seg etter hvert å være for smale for prosjektets omfang. Planlegging av kurs (kartlegging og utforming) samt utvikling av kursmateriell ble gjennomført for første gang og dermed mer tidkrevende enn først antatt. Alle deltakende miljø endte dermed opp med å bruke av egen tid til store deler av kurset. På grunn av manglende erfaringer med denne typen kurs ble det også satt litt for trange rammer for å skrive og holde forelesninger. Det ble forutsatt at foredragsholderne skulle bruke fem ganger tiden for foredraget på kurset, noe som viste seg å være en grov underestimering for de fleste bolker. Anbefaling: Det anbefales at det for fremtidige kurs settes mer realistiske rammer for planlegging og utvikling av kursene. For neste års kurs vil dette bidra til å lage et tettere opplegg for kursene. For utviklerkurset vil det være viktig å sette av god tid til å utvikle et godt case som kan kjøres sammenhengende over to dager. For et eventuelt bedriftskurs burde det settes av rikelig med tid til å kartlegge behov og eventuelle forventninger, samt utvikle målrettede forelesninger og praktiske case/eksempler også til dette kurset. Foredragssatser burde være faste, for eksempel en fast sats for bolker på inntil 1 time, inntil 2 timer osv. Et dagsverk per time forelesning bør påberegnes til forberedelse, og en sats for gjennomføring (som også gjenspeiler reisetid) må også budsjetteres inn i forelesningshonorarene. Foredragsholdernes foiler kan brukes som underlag for framtidige kurs men kan ikke gjenbrukes direkte uten forfatternes tillatelse. Lokalisering Lokaliseringen av kursene fungerte bra. Begge kursene ble holdt i Osloregionen, som begrenser antall tilreisende deltakere fra andre deler av landet. Dette gjelder spesielt for introduksjonskurset, som gikk over en dag. Utviklerkurset gikk over to dager og gjør at reisetiden til og fra vil oppleves som relativt mindre viktig. En mulig løsning på dette kan være å rullere hvor kursene holdes, eventuelt også å gjøre dem tilgjengelig online. Sistnevnte vil gi større utfordringer for gjennomføringen, spesielt med tanke på gruppearbeid og diskusjoner. Tid Kursene ble først diskutert høsten 2013 og aktivt utviklet fra mars til september På grunn av den relativt korte utviklingsfasen ble det i slutten av perioden et stort tidspress for prosjektdeltagerne. Anbefaling: På grunn av behov for å utvikle materiell, sette datoer og booke inn foredragsholdere osv anbefales det at også eventuelle kurs neste år burde påbegynnes innen utgangen av 2014/tidlig Det burde som tidligere bestå i en planleggingsdel, en utviklingsdel og en gjennomføringsdel slik at eventuelle endringer på kursene blir grundig gjennomgått. Gjennomføring Bruk av forelesere med spisskompetanse for de ulike delene i kurset fungerte veldig bra. Det faktum at de fleste forelesere kom fra de tre fagmiljøene representert i prosjektgruppen betød at behov for tid til å sørge for sømløshet og unngå overlapp mellom bolker ble minimalisert. Muligheten for å arbeide med case i løpet av kurset ble verdsatt i tilbakemeldingene, men her ble det også påpekt forbedringsmuligheter som et mer gjennomgående case, bruk av LCA-software i gjennomføringen og tydeligere kobling til en ferdig EPD. Det var i alle forelesninger mulig for deltagerne å stille spørsmål, en mulighet som ble flittig brukt av deltagerne. Dette bidro til å fokusere kurset mer mot hva deltagerne ønsket av kunnskap. Rekkefølgen av forelesningene var et viktig pedagogisk grep i begge Østfoldforskning 9

16 kurs. Introkurset hadde en bolk som forklarte hva EPD er, neste bolk omhandlet nytteverdi mens den avsluttende bolken inneholdt praktisk informasjon om hvordan EPD-systemet fungerer. Utviklerkurset startet med informasjon om EPD-systemet og en oppdatering om utvikling de siste årene. Deretter gikk foreleserne gjennom stadiene i en LCA, som også følger en naturlig kronologisk rekkefølge. Etter denne gjennomgangen som var preget av mye teori, ble LCA-rapport og EPDformatet gjennomgått og verifikasjon presentert. Den siste delen av kurset var viet EPD i praksis gjennom gruppearbeid og forelesninger samt et innlegg fra en bedrift som bruker EPDer mye. Et annet viktig pedagogisk grep var å bringe konkrete eksempler inn i forelesningene. En viktig erfaring fra kursene er at disse eksemplene bør være fra produkter og prosesser som deltagerne kjenner godt. Anbefaling: Det anbefales at mesteparten av forelesningene gjennomføres av 1-2 personer (fra prosjektgruppen), mens ekstern kompetanse trekkes inn på unike deler i kursene. En bredere prosjektgruppe kan bidra til planlegging og utforming av kurs, mens det kun er behov for 1-2 forelesere å være tilstede på selve kursene. Det bør benyttes en gjennomgående caseoppgave, hvor et element bør være en hands-on kobling mellom LCA-modellering, LCA-resultater og EPD. Lengden av kursene opplevdes som passende i forhold til målsetningen. Markedsføring Kursene bør annonseres lang tid i forveien for å kunne være aktuell også for potensielle deltagere med timeplaner som fylles fort opp. Det bør også vurderes å bruke andre kanaler for markedsføring, f eks fagtidsskrifter, bransjeorganisasjoner, LCA diskusjonsforum og software brukerforum. Kurset kan gjerne markedsføres på samlinger, seminarer, fagtreff, kurs og lignende som tar opp beslektede temaer. En flyer bør utvikles. Målgruppen for kursene, særlig for utviklerkurset er såpass begrenset at det kan være fornuftig å ta direkte kontakt med deltagerne. Prosjektgruppen tok kontakt med noen personer i forkant av kurset for å svare på spørsmål eller for å få flere deltagere. Feedback fra disse samtalene og fra intervjuer ved prosjektets start viste at flere var usikker på hvor mange som skulle delta og hvem som ville ha mest utbytte. Noen landet på at de mest erfarne skulle delta mens andre mente at dette ville passe best for nybegynnerne. Det bør i markedsføringsmaterielt legges mer vekt på å beskrive krav til bakgrunnskunnskap for deltagerne og hva de kan forvente å lære. Østfoldforskning 10

17 6 Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid Konklusjonene fra kursarbeidet er at det har vært nyttige kurs for deltakerne. Erfaringer med gjennomføringen har gitt et godt utgangspunkt for videreføring og videreutvikling av kurs. Fortrinnsvis kan man se for seg tre ulike varianter: 6.1 Fremtidens kurs/etterutdanning 1) Introkurs i form av informasjonsmøte. Gjelder for bedrifter/aktører uten noen som helst kjennskap til EPD, men som ønsker å få en kort og grei innføring 2) Bedriftskurs: For bedrifter som utvikler/har EPD, ønsker å lære mer om dette, hvordan gjøre sin del av jobben bedre, hvordan bruke EPD og LCA resultatene osv. 3) Utviklerkurs: Samme målgruppe som årets utviklerkurs. 6.2 Utviklingsbehov avdekket i kurs I forbindelse med kursene ble det også kartlagt noen behov som faller utenfor rammene til et kurs, men som kunne blitt videre utforsket i egne miniprosjekter. Disse er listet opp nedenfor: A. Verktøy og prosedyrer for å forenkle overgang fra LCA i programvare til tabeller i EPD Å få tabellene i EPD riktig er en potensielt tidkrevende jobb som ikke tilfører analysen noen direkte verdi. En slik overgang kunne blitt forenklet ved en metode/verktøy som er tilrettelagt for brukere av LCA programvare. Et eksempel på en enkel løsning kan være et Excel regneark hvor resultater fra programvare kan limes inn for å generere tabellene. I tillegg kan en guide utvikles for dette formålet. Et slikt verktøy kunne blitt utviklet av et fagmiljø og deretter verifisert av et annet. Asplan Viak og Østfoldforskning kunne vært aktuelle aktører for et slikt prosjekt. B. Standardisert mal med hensyn til forbedringsmuligheter LCA rapportmal er utviklet med det formål å forenkle verifikasjonsprosessen. I forbindelse med introog utviklerkurs virket det som om bruk av LCA-resultater var en veldig interessant del for bedriftene. Inntrykket var at hovedfokus har vært å utvikle EPD, med lite videre bruk av resultatene. En standardisering av hvordan forbedringsmuligheter skal kommuniseres i rapportmal kunne styrket rapportens verdi for bedriftene. Et slikt prosjekt burde involvere både forskningsmiljø og bedrifter som arbeider med EPD for å få belyst problematikken og eventuelt identifisert en nyttig standard for kommunikasjon omkring forbedringsmuligheter. C. Verktøy og prosedyrer for å hjelpe i tolkingsfasen og kvalitetssikring av sluttresultatene. Det er behov for bedre rutiner og verktøy for å tydeliggjøre tolkningsfasen og sluttføring av EPDer. Det er viktig at utviklere og EPD-eiere får en god forståelse av hva tallene betyr og hvilken usikkerhet de er beheftet med. Hva er produktets miljøprofil? Hvilke styrker og svakheter? Hvilke sensitivitetsanalysene og usikkerhetsvurderinger bør gjøres? Hvordan er produktets miljøprestasjon i Østfoldforskning 11

18 forhold til lignende produkter? Selv om ikke EPD for andre produkter er utviklet vil det ofte være mulig å finne data i publiserte studier eller databaser. I LCA og EPD vil det alltid være behov for flere iterasjoner for å lage et best mulig sluttresultat, men når kan man si kvaliteten er god nok og sette sluttstrek? Et slikt verktøy vil også inneholde elementer av kvalitetssikring. I utviklingen av EPDer bør alltid noen manuelle beregninger gjøres for å sjekke om resultatet er rimelig. F eks kan man multiplisere bruk av diesel, fyringsolje el.l. med 3,5 (kg CO2/kg drivstoff) for å få et grovt inntrykk av bidraget til GWP. En fare med bruk av LCA-software er at mye ligger implisitt. F eks inneholder ofte Ecoinvent databaseprosesser ofte infrastruktur (produksjon, vedlikehold, demontering av veier, maskiner, bygninger og annet som ikke forbrukes) mens for de viktigste prosessene som f eks produksjon av sluttproduktet ligger ikke infrastruktur inne og det kan koste svært mye arbeid å gjøre slike beregninger. Østfoldforskning 12

19 Østfoldforskning 13

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 Innhold Side 1. Innledning. 3 2. Sammendrag. 4 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 4. 1.studieår. 12 4.1 Opptak av nye studenter til studieåret 2004/2005 12 4.2 Motiv for

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Evaluering av Telenor Open Mind Integration. Evaluation of Telenor Open Mind Integration. av/by Steinar Widding

Evaluering av Telenor Open Mind Integration. Evaluation of Telenor Open Mind Integration. av/by Steinar Widding Evaluering av Telenor Open Mind Integration Evaluation of Telenor Open Mind Integration av/by Steinar Widding AFI-rapport 8/2012/WRI-report 8/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) Play mobil 2 Fra plan til praksis

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth ISBN 82-8139-006-9 Trondheim, 2013 Skipnes Kommunikasjon AS Forord I denne teksten presenteres

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer