Ungdomsundervisningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsundervisningen"

Transkript

1 Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt undervisningstilbud til ungdom i konfirmasjonsalder. PROSJEKTORGANISASJON Ansvarlig organisasjon Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Postboks 99 Blindern 0314 Oslo Kontaktperson Sten Morten Henningsmoen, tlf , Prosjektansvarlig Leik-Endre Hoflandsdal, tlf , Styringsgruppe: Leik-Endre Hoflandsdal, Sten Morten Henningsmoen, Robert Jønnum, Ellen Rønvik, Dag Torsteinsen Prosjektleder Marianne MacDonald, tlf , STYRINGSGRUPPENS OPPGAVER - godkjenner mandat for prosjektet, dvs. mål og rammer - godkjenner hovedplaner for gjennomføring av prosjektet - godkjenner sluttresultat i forhold til mandat - bestemmer hvem som skal være prosjektleder (allerede klart) - være støtte for prosjektleder - ta avgjørelser i kompliserte samarbeidssaker PROSJEKTLEDERS OPPGAVER - revidere prosjektplan og fremdriftsplan, sette datofrister (godkjennes av styringsgruppen) - opprette prosjektgruppe - sørge for dokumentasjon og rapporter til styringsgruppen og delta i styringsgruppens møter Side 1 av 5

2 - orientere berørte ledere og andre samarbeidspartnere - sørge for fremdrift i prosjektet og iverksetting av tiltak - utøve daglig arbeidsledelse ovenfor prosjektgruppe - oppfølging av planer og tiltak - markedsføring av prosjektet - trekke konklusjoner og avgi innstilling til styringsgruppen - skrive sluttrapport - initiere og koordinere nye tiltak, kartlegge behov og foreta justeringer - inspirere og motivere prosjektdeltagere når det er naturlig - yte service, råd og veiledning for prosjektdeltagere når det er naturlig - ha en helhetlig oversikt over prosjektet til enhver tid PROSJEKTGRUPPE - Prosjektgruppens oppgaver er å gjennomføre aktiviteter og komme med forslag til samarbeidsløsninger i henhold til prosjektdokumentasjon. Som deltager i prosjektgruppen forventes det at vedkommende bidrar med sin erfaring og kompetanse til å belyse problemstillingene så godt at beslutningstakerne har trygghet for at alle sider ved saken er kjent. Det innebærer også avklaringer med andre grupper i prosjektet. Prosjektdeltagernes hovedansvar er derfor knyttet til framstillingen av sakens fakta. Valg av løsning er først og fremst styringsgruppas ansvar, men prosjektgruppen kan og bør gjøre grundige vurderinger og komme med anbefalinger. Det er hensiktsmessig at prosjektgruppen gjennom prosjektleder får delegert myndighet til å ta avgjørelser og velge løsninger i saker innenfor rammen av daglig drift. SAMARBEIDSORGANISASJONER Universitetet i Oslo Utdanningsetaten, Oslo kommune TIDSRAMME FOR PROSJEKTET Prosjektet har startdato 15. mai Prosjektutviklingen forventes ferdig 15. oktober. Prosjektet i sin helhet forventes ferdig i tilknytning til avviklingen av selve undervisningen våren PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKTETS SENTRALE VISJONER Visjon 1 Livssynsnøytralt Visjon 2 Gratis tilbud Visjon 3 Pedagogisk innovativt Side 2 av 5

3 Visjon 4 Engasjere studenter til å formulere fag Visjon 5 Veiledning til det å bli eldre Visjon 6 Holdningsskapende Visjon 7 Selvstendig tenkning Visjon 8 Reklame for UiO Det foreslås at hver undervisningskveld todeles, med ca. 30 minutter introduksjon/ gjennomgang/ trigger ved kveldens disiplinansvarlig hvor samtlige deltakere er samlet i sal som ikke bør minne om vanlig klasserom. Hovedtyngden av undervisningskvelden legges så på det etterfølgende gruppearbeidet, som veiledes av gruppeledere. Det må tilstrebes å finne frem til gunstigste gruppestørrelse. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Ungdom har i dag tradisjonelt sett kun to valg dersom den i sin konfirmasjonsalder ønsker undervisning spesielt tilrettelagt for denne fasen av livet. Disse er kirkens konfirmasjon og Human-etisk forbunds borgelige konfirmasjon. Førstnevnte har lang tradisjon innen konfirmasjon, mens sistnevnte startet opp som Foreningen for borgelig konfirmasjon i Begge tradisjonene er sterkt livssynsladde og forkynnende i sin utførelse. Det eksisterer p.t. intet alternativ for ungdom som ønsker en livssynsnøytral undervisning. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt undervisningstilbud som skal fremstå som et alternativ til dagens konfirmasjonstilbud. Undervisningen skal være åpen for alle, samtidig som det skal være gratis. MÅLGRUPPE Målgruppe er i første omgang ungdom i 9. klasse i områdene omkring Blindern, dvs. Bydelene Nordre og Vestre Aker, Frogner og St. Hanshaugen (evt. også bydel Ullern). METODER OG FREMGANGSMÅTER Utviklingen av prosjektet vil styres av prosjektgruppen bestående av hver av de faglige disiplinenes ansvarlige. Disse vil knytte til seg andre miljøer og ressurser ved behov i en løpende prosess. FREMDRIFTSPLAN VÅREN 2005 Side 3 av 5

4 - Opprette prosjektgruppe (Liste på drøyt 30 interesserte studenter eksisterer) - Revidere prosjekt- og fremdriftsplan - Opprette dialog kommune/utdanningsetat/skoler - Klarere bruk av UiO-lokaler, samarbeid med UiO - Søke økonomisk støtte fra Frifond (www.frifond.no/barn_unge) - Opprette hjemmeside for undervisningstilbudet - Tilkjennegi/annonsere tilbudet overfor målgruppe - Pressemelding HØSTEN Prosjektleder og prosjektgruppe må stadfeste fagdisipliner og ansvarlige for disse - Prosjektgruppe må få godkjent utkast til undervisningrammer - Det må settes et tak for hvor mange ungdommer som kan tillates å delta - Tilkjennegi/annonsere tilbudet overfor målgruppe - Det må drøftes hvorvidt det er førstemann til mølla -prinsippet som skal gjelde - Hver disiplinansvarlig må utarbeide eget kompendie med tilhørende gruppeoppgaver - Samtlige disiplinkompendier sammenfattes til helhetlig kurshefte VÅREN Realisering av undervisningstilbudet PLAN FOR EVALUERING AV PROSJEKTET Evaluering av prosjektet vil følge fremdriftsplanen og bestå av en løpende evaluering internt i prosjektgruppa, samt av eksterne evalueringer på strategiske tidspunkter. Disse vil i første rekke være av kvalitativ art, men også etter hvert med fokus på fysiske størrelser. PLAN FOR FORMIDLING AV RESULTATENE FRA PROSJEKTET Dette vil være et prosjekt som i god tid før endelig resultat må gjøres godt synlig i landskapet. Markedsføringen vil være en naturlig del av prosjektet, og bekjentgjøringen vil skje gjennom en rekke supplerende kanaler utover selve nettstedet. Nettopp dette arbeidet vil i stor grad være en forutsetning for prosjektet og den mest sentrale parameter på prosjektets vellykkethet. Det er viktig at kurstilbudet/prosjektet markedsføres skikkelig, med to hovedmålgrupper: - Ungdom i konfirmasjonsalder og deres familier - Samfunnet for øvrig Målgruppene omfatter i prinsippet alle personer i det området prosjektet defineres til å omfatte (i første omgang bydelene omkring Blindern, i neste omgang Oslo som helhet), og som potensielt kan tenke seg å følge en livssynsnøytral undervisning. Det vil være aktuelt med en rekke framstøt for å markedsføre tilbudet, herunder: - Enkel nettadresse - Markedsføring via andres nettsteder Side 4 av 5

5 Dette vil være en av de mest effektive markedsføringsveier. Å få lagt inn lenker til nettsiden fra andre sentrale nettsteder vil være en meget god markedsføring. - Plakater Det bør lages en enkel plakat som kan settes opp på steder hvor målgruppen kan tenkes å befinne seg. - Enkel brosjyre - Annonser i dagspressen og andre aktuelle fora kan vurderes. Dette vil være en mer kostnadskrevende metode, men kan muligens vurderes i de mest aktuelle periodene. Det burde være mulig å få inn gratisannonser i visse fora. - Avisomtale Særlig den første tiden bør det være interessant for avisene (samt evt andre medier) å ta inn stoff omkring prosjektet. Det bør trolig legges en plan for tilnærmingen til avisene, med tilhørende pressemeldinger og muligheter for intervjuer. ØKONOMI Det er i utgangspunktet ikke prosjektmidler utover honoreringsmidler til prosjektleder og midler til løpende utgifter av mindre størrelse, som f.eks. markedsføring og trykking. Det setter selvsagt store begrensinger for hva man kan gjennomføre og prøve ut av tiltak i prosjektet. Prosjektleder bør søke midler der det er mulig. Side 5 av 5

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer