Økt satsning på ungdommen side 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt satsning på ungdommen side 12"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter

2 NTLSKATT Nummmer 1 - Mars 2010 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk Silje Kirknes LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Rune Pedersen Redaksjonen avsluttet Neste nummer Juni 2010 Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Hvor går kontrollvirksomheten 6 Lang fartstid 7 Sunnmøring i NTL 8 En prat med Trond fra Midt 9 Årsmøte i NTL Skatt vest 10 Raus personalpolitikk og attraktive arbeidsplasser 11 Stor oppslutning i nord 12 Satsing på ungdommen 13 Fritt Ord 14 Sudoku 15 KontaktOss 16 Kort sagt leder Krav om styrking av Skatteetaten NTL Skatt har i møter med finansministeren og politisk ledelse i Finansdepartementet fremholdt viktigheten av at Skatteetatens budsjetter blir styrket i de nærmeste årene og ikke redusert, som en del signaler kan tyde på. TILBAKE TIL HANDLINGSREGELEN. Finansministeren og regjeringen har tydelig fremholdt at landets pengebruk må ned og at man skal tilbake til den såkalte handlingsregelen i norsk økonomi, dvs at en i stor grad ikke skal bruke mer enn avkastningen av oljefondet. Dette høres ikke dramatisk ut for folk flest, men jeg frykter at dette vil resultere i kutt i offentlig budsjetter og offentlig sektor, bl.a. i Skatteetaten. Etter min mening er dette det siste vi trenger i Skatteetaten. Vi har allerede i dag budsjettkutt bl.a. som følge av gevinstrealiseringer av IT-investeringer. Ytterligere rammekutt vil forverre etatens muligheter til å utføre en god jobb, bl.a. i et krevende år som KONTROLL OG INNKREVINGSVIRKSOMHETEN MÅ STYRKES. Vi har i våre samtaler med politikere og Finansdepartementet tydelig framholdt at etaten må gis tilstrekkelig med midler slik at den blir i stand til å gjennomføre ligningsbehandling, kontrollaktiviteter og innkreving, på en slik måte at en større del av den svarte økonomien avdekkes. Det er også viktig at vi ser hele verdikjeden under ett. Det hjelper ikke hvor mye som fastsettes i skatter og avgifter hvis ikke pengene kommer inn. LEGITIMITET. NTL Skatt ser det som vesentlig at forvaltningen av skattesystemet sikrer det offentlige nødvendige inntekter, bidrar til verdiskapning og til utjevning mellom grupper og individer. Vi har tydelig signalisert at dersom ikke etatens budsjetter styrkes de kommende årene, frykter vi at dette vil føre til redusert kvalitet på oppgaveløsningen, som kan føre til reduserte skatteinntekter, lengre saksbehandlingstider, og som igjen kan føre til økt forskjells-behandling av skattyterne. Dette kan også bidra til å svekke både skattesystemets og Skatteetatens legitimitet. NYE STRATEGIER OG KONTROLL. De nye virksomhetsstrategiene skal nå implementeres i etaten. Flere med meg vil kanskje etterlyse et sterkere «signal» i strategiene på viktigheten av kontroll og etterlevelse. Strategien «i forkant» tydeliggjør at ansvaret for etterlevelse nå ligger hos skattyterne. Likelede skal etaten i større grad samarbeide med andre, samt at nye metoder for kontroll skal tas i bruk. Alt dette er vel og bra. Men det er vesentlig at vi som etat ikke nedtoner betydningen av god og bred kontrollvirksomhet. Så får vi i tillegg satse enda bredere på etterlevelse og forebyggende veiledning, samt andre virkemidler. Dette så etatens samlede kontroll og etterlevelsesvirksomhet styrkes. Stein Thorvaldsen

3 HurtigINFO Siden siste utgave av bladet, har NTL Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 31/2009: Fellesmøte i SKD 1.desember 32/2009: Møte i Skatteopplysningen 2.des 33/2009: Ny tilpasningsavtale 01/2010: Møte i SKD 13.jan; budsjett/ reglement 02/2010: Fellesmøte i SKD 19.januar 03/2010: Evaluering av ROS 04/2010: Møte med politisk ledelse 1.februar 05/2010: Fellesmøte i SKD 16.februar 06/2010: Møte i Skatteopplysningen 18.februar Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontrollinfo er sendt ut: 1/2010: Høring om internasjonal revisorstandard 2/2010: Endring av forskrift om utlregr motorvogn 3/2010: Søksmålfrister i mvaloven og tolloven 4/2010: Medieoppslag om momssvindel Sjekk vår hjemmeside RedaktørEN Jubileumsår 22. mars er det ti år siden de enkelte NTL-foreninger innenfor Skatteetaten samlet seg på Gol og besluttet å gå videre som en landsforening. For oss som har fått være med fra den spede starten, er rart å tenke på at vi har kommet så langt. Men det viser at tiden virkelig går fort. Som det var uttalt ved passering av de første fem år, så er vel heller ikke en ti-års markering det helt store jubileet. Tar man bryllupsterminologien i bruk så skal visst fem år være trebryllup mens ti år er oppgitt til porselensbryllup. Et dypdykk i de nummer som er utgitt av medlemsbladet siden vårt fem års jubileum, i den hensikt å finne et tema som har gått igjen, gir et ikke uventet resultat. En prosess, et ord som overskygger det meste; ROS. Ikke veldig overraskende, når vi tenker tilbake på hva som har gjennomsyret det daglige innenfor vår etat de siste årene. Vi kan spørre oss selv om det noen gang i Skatteetatens historie har vært en såkalt «trebokstavforkortelse» som har gått igjen oftere enn nettopp ROS? Det bare blir en spekulasjon, og jeg befinner meg muligens på tynn is, men jeg våger den påstand at det er det ikke! Så kan vi si «for et sammentreff», nå passerer NTL Skatt sine ti første år og ROS er (eller opplyses å være!) ferdig implementert. Hva skal vi holde på med i tiden som kommer? Det eneste som kan sies sikkert er at NTL Skatt er ti år. Det er mer usikkert om ROS kan regnes som fullstendig implementert. jeg Regner ikke med at landsforeningens tillitsvalgte på noe tidspunkt vil stå i fare for å slippe opp for arbeidsoppgaver. Landsforeningen fremstår som både vital og framtidsrettet, og er flink til å benytte de ressurser og kontakter de rår over. De mulighetene som ligger i å ha, og kunne benytte, politiske kontakter, eksempelvis innad i finansdepartementet, skal man ikke undervurdere. Dette har vi muligheten til under den rødgrønne regjeringskoalisjonen. Da det var noe mer blå farvenyanser på fagstatsråden hadde vi ikke samme muligheter. Han forholdt seg til skattedirektøren og fikk den kunnskap han trengte derfra. Selv om jubileet er et faktum, skal vi ikke la dette overskygge alt det andre som skjer nå fremover. De fleste regioner har nå avviklet sine årsmøter og både nye og gamle koster har tatt sete i styrene. All den tid landsforeningen også avvikler sitt representantskapsmøte i år vil det også medføre ikke rent lite merarbeide på forberedelser for det sittende styre sentralt. Vel, dette vil vi komme tilbake til. Når dette leses vil vi være omkring påsketid, og vi vil etter hvert få oppleve det siste av vinterens krampetrekninger og få nyte en ny vår. Mars 2010 NTLSKATT 3

4 Kontroll Hvor går kontrollvirksomheten Det går nesten ikke en dag uten at en i media kan lese om tilfeller av svart økonomi og skatteunndragelser. Alt fra svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen, til fiktiv fakturering og mva-svindel osv. Vi har i den forbindelse tatt en prat med direktør for skattekrimavdelingen i Skatt øst Jan Egil Kristiansen. STEIN THORVALDSEN (tekst) Anne-Grete Lossius (foto) Er det ditt inntrykk at den svarte økonomien er økende? Dette er et spørsmål det ikke er så lett å svare på, men jeg frykter at den svarte økonomien og den økonomiske kriminaliteten er økende. Spørreundersøkelser de siste årene tyder på at det er en økning i den svarte økonomien ved at flere svarer at de eller andre har kjøpt svart arbeid. I andre undersøkelser svares det at risikoen for å bli kontrollert har blitt mindre. At det er finanskrise og lavkonjunktur - i hvert fall i noen bransjer - tilsier økning i den svarte økonomien. Det er et problem at vi i Norge ikke har bedre oversikt over størrelsen på den svarte økonomien. Vi har ingen pålitelig statistikk eller oversikt over svart økonomi og «skattegapet» i Norge slik de har i bl.a. Sverige, England og USA. Det er imidlertid gjort forsøk på å anslå omfanget gjennom undersøkelser og forskning, hvor de fleste konkluderer med at det dreier seg om minst flere titalls milliarder kroner i året. I Sverige anslås skattegapet til 5 % av BNP eller 10 % av den fastsatte skatten, hvorav halvparten er svart arbeid. Legges det samme til grunn for Norge tilsier det et skattegap på ca. 115 milliarder kroner i Skatteunndragelsesutvalget har foreslått at også Norge bør foreta beregninger av skattegapet, fordi det til tross for unøyaktigheter vil kunne vise tendenser over tid. Skatteetaten ble styrket med ekstra budsjettmidler og årsverk i 2008 og 2009 for å bekjempe den svarte økonomien m.m. Føler du at Skatteetaten er nok utrustet og rigget til å kontrollere mer av skatteunndragelsene? Hva må eventuelt til for at etaten skal «være mer på banen» i forhold til dette? Jeg mener det er helt nødvendig å styrke kontrollressursene. Det er stort behov for kontroller på en rekke områder, både i mange utsatte bransjer og av mange temaer. Skatteetatens oppgave er først og fremst å sørge for at skatter og avgifter blir innbetalt i samsvar med de vedtak som er fattet av Stortinget. Disse pengene kommer ikke inn av seg selv, men fordi vi har et kontrollapparat og tvangsmidler som ris bak speilet. Kontrollene må imidlertid være reelle og virke i praksis. Det må være nok ressurser til at regelverket kan håndheves effektivt, slik at det oppnås en tilstrekkelig opplevd oppdagelsesrisiko (inkludert virkningsfulle sanksjoner/reaksjoner). Det innebærer at det må foretas et tilstrekkelig antall kontroller, hvor de vesentlige unndragelsene avdekkes og sanksjoneres strengt, samt at det må skapes stor oppmerksomhet om kontrollene (allmennprevensjon). Bare på denne måten kan skatteetaten oppnå god etterlevelse av reglene. Skatteunndragelsesutvalget fremhever også i sin innstilling behovet for økte ressurser og maksimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser som tiltak mot skatteunndragelser og at antall bokettersyn etter utvalgets vurdering bør økes for å avdekke unndragelser. Videre sier utvalget at ressursene bør rettes inn mot de som bevisst unndrar skatter og avgifter, for eksempel ved helt eller delvis å operere svart. For de som forsøker å etterleve regelverket, vil bistand og informasjon ha større betydning. Samtidig er en økning av antallet bokettersyn i seg selv ikke tilstrekkelig, dersom dette går utover kvaliteten på kontrollen ved at vesentlige feil ikke oppdages, avdekkes og sanksjoneres. Erfaringer fra blant annet bransjekontroller viser at det ikke er antallet bokettersyn som er avgjørende for etterlevelsen, men at aktørene i bransjen opplever økt oppdagelsesrisiko etter foretatte kontroller. Dette er jeg selvfølgelig helt enig i siden jeg satt i utvalget. Det avgjørende er ikke at det foretas mange kontroller, men at kontrollene er så gode at de avdekker de vesentlige feilene og dermed gjør at den kontrollerte selv og andre avstår fra å unndra i ettertid. På bakgrunn av høringer og rapporter fra henholdsvis Finansdepartementet 4 NTLSKATT Mars 2010

5 Kontroll og Skattedirektoratet avholdt NTL Skatt i samarbeid med NTL to større skattekonferanser i fjor. Hovedtema var henholdsvis tiltak mot skatteunndragelser og omvendt mva i byggebransjen. Hvor viktig er oppfølgingen av disse rapportene, og hvilke tiltak er etter din mening viktigst å få satt i verk? Jeg mener at de foreslåtte tiltakene mot skatteunndragelser er svært viktige, både de foreslåtte endringene i regelverket og ikke minst forslagene fra Skatteunndragelsesutvalget om ressurser, prioriteringer og samarbeid i NOU en pkt Jeg er svært fornøyd med departementets raske oppfølging av flere av lovforslagene i NOUen, særlig at det allerede kom lovendringer i fjor høst. Det pågår også nå et intenst arbeid i samarbeid mellom departementet og Skattedirektoratet om flere konkrete forslag, bl.a. om endringer i kontrollhjemlene våre. Jeg er imidlertid overrasket over at utvalgets forslag om styrking av kontrollressursene og innretning av kontrollene i pkt ikke har fått større oppmerksomhet. Dette er etter min mening svært viktige og gode forslag og som departementet og etaten lett kan gjøre noe med, særlig kontrollinnretningen og prioriteringene av etatens ressurser. Mange medarbeidere i Skatteetaten er generelt opptatt av at etaten skal få til en bedre og likere behandling og kontroll av «vanlige skattytere og næringsdrivende».de frykter at et for lavt kontrollnivå og ulik behandling av disse, vil medføre at skattyterne i større grad vil tilpasse sine opplysninger/krav om fradrag etc til hvor de tror/ser at etaten setter inn sine kontroller. Noe som igjen kan svekke tilliten og legitimiteten til skattesystemet og Skatteetaten. Har du noen kommentarer til denne problemstillingen? Hva jeg mener om dette fremgår vel litt av det jeg har svart ovenfor, men personlig synes jeg nok at lønnsmottakere kontrolleres nøyere enn næringsdrivende/selskaper fordi de har mer oversiktlige forhold. Jeg har tro på at man også bruker systematiske kontroller på lønnsmottakere og enkle forhold, hvor man kontrollerer et utvalg skattytere og går ut med info om kontrollerfaringene istedenfor å kontrollere alle over en bestemt beløpsgrense. Likt kontrollnivå kan ikke bety at alle skal kontrolleres likt, det er ikke mulig i praksis uansett. Skatteetaten må gjøre utvalg og prioriteringer som må være verdiorienterte. Et prosjekt i etaten skal innen utgangen av 2010 skal legge fram et forslag til overordnede kontrollbegreper. Ifølge direktoratet har etaten mange ulike kontrollbegreper som oppfattes forskjellig. Registreringen av kontrollaktiviteter håndteres også ulikt. Det er igangsatt et arbeid for å redusere antall begreper og etablere en felles forståelse av hva som ligger i de ulike begrepene. Arbeidet skal ses i sammenheng med prosessforbedringsarbeidet som foregår i regionene. Vil en slik opprydding etter din mening kunne effektivisere kontrollarbeidet i etaten? Det er nok riktig at det er mange kontrollbegreper, ulik forståelse av disse og at det er ulik registrering. Personlig tror jeg ikke det er dette som er det viktigste for å kunne effektivisere kontrollarbeidet, men at det heller gjøres kontroller på de riktige områdene med god kvalitet og som gir god etterlevelse i praksis. De nye virksomhetsstrategiene skal nå implementeres i etaten. Strategien «i forkant» tydeliggjør at ansvaret for etterlevelse ligger hos skattyterne. Likelede skal etaten i større grad samarbeide med andre, samt at nye metoder for kontroll skal tas i bruk. Hvordan tror du dette vil styrke etatens samlede kontroll- og etterlevelsesarbeid? Ansvaret for etterlevelsen har alltid vært hos skattyterne. Det følger jo direkte av vårt selvangivelses-/deklareringssystem, se f.eks ligningsloven 4-1. Hvis man ønsker å gjøre noe med ansvaret, må man vel også gjøre noe med konsekvensene av at man ikke tar dette ansvaret? Her vet jeg ikke hva det tenkes på, for vi har allerede i dag sanksjoner i form av bl.a. tilleggsskatt og straff dersom skattyter ikke oppfyller sine plikter. Ellers er jeg tilhenger av at vi samarbeider og informerer der dette er aktuelt, for eksempel overfor de som ønsker å gjøre det riktig. Men overfor de som er illojale og ikke ønsker å innrette seg må vi bruke kontroll og sanksjoner som før og det må vi ikke glemme! Staten svindles Staten svindles for 30 milliarder kroner i unndratt moms hvert år fordi kontrollen er for dårlig, mener Riksrevisjonen. Dette var et av hovedoppslagene i NRK i begynnelsen av mars. Staten skal i løpet av året kreve inn 190 milliarder kroner i moms. Det er en femdel av statens totale inntekter. Ifølge riksrevisor Jørgen Kosmo lures så mye som 15 prosent unna og blir aldri betalt moms for. Det tilsvarer 30 milliarder kroner. Kosmo sier til NRK at dagens ordning innbyr til svindel. Det baserer seg på selvdeklarasjon. Så skal man, som ved selvangivelsen, prøve å oppdage det som er feil gjennom kontroller. Om omfanget av kontroller da er for lite, blir det for mye juks, sier riksrevisoren. Skattedirektør Svein Kristensen varsler økte kontroller. Vi tror dessverre at vi kommer til å avdekke ganske mye mer enn vi har gjort tidligere, gjennom den oppgraderingen av kontrollen som vi nå gjør. Vi tror at momssystemet kan være fristende for mange som vil unngå å betale, sier han til NRK. Kommentar fra NTL. NTL og NTL Skatt har gjennom flere år foreslått endringer i merverdiavgiftsystemet som vil gjøre det enklere å kontrollere og vanskeligere å gjennomføre merverdiavgiftsvindel. NTL har foreslått et system for 0-sats for moms mellom næringsdrivende. Dette er et forslag som ville gjøre slik svindel nærmest umulig. Dessverre ser det ikke ut til at Finansdepartementet vil gå så langt, men det er utredet et forslag av Skattedirektoratet om omvendt merverdiberegning innenfor byggebransjen. Omvendt beregning betyr at det blir kjøper som blir ansvarlig for å innbetale moms. I stedet for et dobbeltsystem får vi et system med «enkelt bokholderi». Dette forslaget som støttes av NTL er gjennomført i Sverige, og er på trappene i flere land i EU. Mars 2010 NTLSKATT 5

6 NTL skatt midt-norge Lang fartstid Inge Sveås (tekst og foto) NTL Skatt har benyttet anledningen til en prat med en virkelig veteran i NTL sammenheng, nemlig Hans Aavik med kontorsted Trondheim skattekontor. Vi lar Hans selv fortelle; Hans Aavik Startet yrkeskarrieren som konduktør og senere vognfører ved Graakallbanen i Trondhjem i Fortsatte der til jeg begynte på Skatteetatskolen 1970/71, fem år etter tilsetting ved Trondheim ligningskontor. Skatteetaten har vært arbeidsplassen hele tiden siden Det vil si at det blir 44 år i november i år.tilsatt som kontorassistent i lønnsklasse 6-null: kr / år. Ligningssjef Sigurd Sigvang hadde lønn i sjefsregulativets klasse 3 som var kr /år. Jeg har alle lønnstabeller utgitt av NTL fra 1964 og selvfølgelig også medlemsboka mi i NTL. Slutter i etaten som seniorkonsulent. Fungerte også en tid som Registersjef. Etter hvert ble det felles flytting til Skattkammeret for LK/FR,FSK og skattefogden, og da jobbet jeg sammen med flere med organisering og planlegging i den forbindelse. En oppgave jeg trivdes svært godt å jobbe med. Da ROS kom, valgte jeg å bli i Trondhjem ved å søke plass i PUB. Her trives jeg godt sammen trivelige kolleger og er veldig godt fornøyd med samarbeidet med nærmeste leder, Gunda Lindberg. Var med i prosjektet: Jobbe 80% med 100% lønn. Et supert tiltak for å få seniorer til å stå lengre i jobb. Det ble en suksess og jeg var svært godt fornøyd med denne løsningen. Jeg har aldri forstått hvorfor SKD var med på denne forsøksordningen da de valgte å ikke videreføre denne med slike gode tilbakemeldinger. Nå har jeg AFP med 40% fra oktober Vi utfordrer også Hans på litt om sine interesser, og det kommer raskt; Barnebarn, frimerker/brev og mynter/ sedler. Ett barnebarn bor i Trondhjem og har rukket å bli 19 år. To bor i Oslo og er fem og tre år. Håpet er at de snart skal komme til Trondhjem sammen med mor og far. Mye av fritiden som AFP gir, går med til besøk i Oslo og å være til stede når de kommer på besøk til Trondhjem. Jeg har samlet frimerker siden tiårsalderen. Det ble ganske stort tilfang av merker og brev på ligningskontoret gjennom mange år. Mange sendte selvangivelsene sine i rekomanderte brev. Dermed kom det mange høyverdier. Mange sendte brev fra utlandet, ikke minst våre soldater i FNs oppdrag verden rundt. Interessen for mynter har vært der hele tiden, men i de siste tjue årene har det blitt mere alvor. Årgangsmynt, minnemynter i sølv og norske gullmynter. Komplett samling av ordinære euromynter fra de landene som er med i eurosonen pr. i dag. Noen minnemynter, særlig tyske og noen fra Luxemburg. Det blir også tid til å være med i Byåsen historielag og snart blir det medlemskap i Sporveishistorisk forening i Trondhjem. Hva med fagforeningstilknytning? Når jeg startet i jobb var det ikke tvil om hvor jeg skulle organisere meg. Det måtte bli LO og NTL. Medlem siden 1. desember 1966.Og det ble etter hvert mange verv. Kursdeltakelse og ikke minst foreleseroppdragene. Etter kort tid som styremedlem i LL ble det spørsmål om å dra ut å holde kurs for medlemmene. Og kurs ble det mange av gjennom ca. 20 år. Å være foreleser på kurs ble en viktig del av min tid som tillitsvalgt. Det ble kurs i de fleste tema innen regelverket, men det ble likevel kurs i Taler- og debatteknikk som fikk størst betydning for flest medlemmer. Det at de etter et slikt kurs torde å ta ordet i en forsamling, var den største gevinsten. Kurs ble det over hele landet og også til Danmark og England. Men for meg ble det Nord-Norge og særlig Finnmark som gjorde størst inntrykk. Både folket og geografien. Jeg har mange flinke kursledere å takke for god mottakelse og flotte opphold i hele organisasjonen. Noen ord både om tiden som har gått og også om litt om framtida; Etter mange aktive år er det lett å se at det er det fagligpolitiske samarbeidet med AP som er den viktigste forskjellen på å være organisert i LO i forhold til de foreningene som står utenfor. Lønnsforhandlinger kan alle foreninger gjennomføre, men når det gjelder alle de andre, store sakene som avgjøres i andre fora, er dette samarbeidet helt avgjørende. Ligningsetatens landsforening (forløperen for NTL Skatt) har betydd veldig mye for meg. Det var en stor organisasjon innen NTL som jeg var så heldig å få være en del av selv gjennom styreverv, deltakelse på representantskapsmøter og landsmøter i NTL. LL hadde så mye kompetanse at det var helt unntaksvis at vi måtte henvende oss til NTLs forbundssekretærer når det var vanskelige saker vi trengte hjelp til lokalt. Det blir vanskelig å nevne navn når jeg har hatt samarbeid med så utrolig mange flinke folk der. På topp troner likevel Klaus Halvorsen som dessverre gikk bort så altfor tidlig. Nå har vi NTL Skatt. Her er vi nå i ferd med å finne den riktige organisasjonsformen etter ROS. Vi er heldige som har en meget god kontinuitet i styret. Selv om de sentrale styremedlemmene for det meste holder til i Oslo, er ikke avstanden stor når det er behov for støtte og hjelp. I tiden fremover blir det viktig å holde kontakten med medlemmene selv om avstanden til lokalleddene blir større med regionalisering. Det er nettopp arbeidsplassbesøk det legges opp til i tiden fremover. Tiden vil vise om vi kan fortsette med helt åpne årsmøter i regionene, eller om det blir representasjonsordning. Jeg er likevel ikke bekymret for at de medlemmer som har behov for aktiv hjelp og støtte fra lokale eller sentrale tillitsvalgte, vil komme til å få det også fremover. 6 NTLSKATT Mars 2010

7 ntl skatt midt-norge Sunnmøring i NTL Inge Sveås (tekst og foto). NTL Skatt møtte mangeårig NTL-medlem Arve Einang fra Ålesund, på kort kurs i Stjørdal. Vi ba da om en prat for å høre litt om hans oppfatning av NTL skatt sitt arbeide.var interessert i å Arve Eingang høre hva hans oppfatning av NTL Skatt sitt arbeide er nå i jubileumsåret. Vi gir ordet til Arve, og lar ham selv fortelle litt om sin yrkes- og fagforeningsbakgrunn; Etter økonomisk gymnas i 1978 jobbet jeg ett år i trygdeetaten før jeg begynte ved den gang Ålesund likningskontor. Ferdig med skatteetatskolen i Bergen 1. og 2. avdeling i I 1990 tok jeg 3. avdeling ved skatteetatskolen i Oslo. Fra og med 1993 arbeidet jeg ett år som rådgiver ved Oslo likningskontor. Fra 1994 og frem til i dag har jeg arbeidet i Ålesund. Fra og med 1988 som ligningsrevisor. Deltok i den første opplæringen i kontrollmetodikk i Ble medlem i NTL i Grunnen var nok også den gang var NTL den største fagforeningen. Har vært plasstillitsvalgt i perioden ved Ålesund likningskontor. Leder i NTL Skatt Møre og Romsdal fra og med 2003 og frem til vi fikk NTL Skatt Midt Norge. I Møre og Romsdal startet vi opp med organisasjonsmessige endringer/tilpasning til ROS allerede i Med blant annet fordeling av oppgaver mellom kontorene. Vi lurer på om Arve kan gi oss sin oppfatning av NTL skatt gjennom sine 10 første år? NTL Skatt er en viktig støttespiller. Lett å ta kontakt med, og man får god hjelp ved forskjellige problemstillinger. Landsforeningen er også god på informasjonsvirksomhet. Det er NTL Skatt som ofte tar initiativ og tar opp viktige saker i møter med SKD. NTL Skatt har vært en viktig bidragsyter ved kurs både økonomisk og med foredragsholdere. Vi utfordrer ham videre på forslag til satsingsområder for landsforeningen i årene som kommer, og Arve er ikke sen å be: Vi må jobbe for at de ansattes medbestemmelse ikke svekkes. Det er også viktig å fortsette den politiske påvirkningen for større bevilgninger generelt til etaten. Videre bør vi jobbe for å redusere sentraliseringen og omorganiseringsiveren i etaten. Likeså den iveren det synes som arbeidsgiver har til å tro at åpne kontorlandskap er veien å gå fremover. SKD har i egen rapport konkludert med det motsatte. Vi må også jobbe mot mer realistiske resultat krav, bl.a. når det gjelder kontroll. Arve er også opptatt av lønnsnivået til efarne medarbeidere i etaten. Han mener at dette er så lavt at skal det bli et nødvendig løft er ikke de vanlige generelle tilleggene ved sentrale og lokale forhandlinger tilstrekkelige. Både sykepleiere, politi og lærere har fått særskilte lønnsmidler i forbindelse med sentrale lønnsoppgjør. Enkelte av disse gruppene opp til flere ganger siste 10 år. Nå må NTL Skatt også våge å kreve tilsvarende for etatens erfarne medarbeidere. Avslutningsvis lurer vi på om han har spesielle interesser eller hobbyer, og vi får høre at han regner seg som politisk- og samfunnsinteressert og at han ikke har noe imot å slappe av med en god bok. Gjenvalgt leder Trond, nyvlagt nestleder Elisabeth og dyktige forelesere Ingrid og Bente Nyvalgt leder NTL-Skatt Midt-Norge med årsmøte og kortkurs på Stjørdal 08. og Inge Sveås (tekst og foto) Som leder og regiontillitsvalgt ble det gjenvalg av Trond Tidslevold og som nestleder ble Elisabeth Skotvold valgt. Det var 74 deltakere på samlingen som fant sted på Qality Airport Hotel Værnes. Øvrige styremedlemmer ble: Heider Sæther Kasserer Sonja Moltumyr Sekretær Anita Stenstvedt Studieleder Nina Cristoffersen Styremedlem Arve Einang Styremedlem Kurstema var pensjon med foreleser fra Statens Pensjonskasse og Lokal lønnspolitikk med forelesere Ingrid Sølberg og Trond Tidslevold. Grete Ervik representerte ledelsen og hadde innlegg om regionledelsens syn på lokal lønnspolitikk og hun svarte på spørsmål fra salen. Bente Holt og Ingrid Sølberg informerte om aktuelle saker det arbeides med i landsforeningen sentralt. Mars 2010 NTLSKATT 7

8 ntl skatt midt-norge En prat med Trond Inge Sveås (tekst og foto) Vi lar Trond selv gi en beskrivelse av seg selv. Er en utskremt nordlenning (bodøværing) som har fått asyl i Trøndelag. Lider av snikende Alzheimer light i allefall ifølge sønnen. Har i år 30 årsjubileum i skatteetaten på tross av at jeg i ungdommens hovmod var overbevist om at 1 eller maks 2 år fikk holde. Var lenge overbevist om at en kontorjobb var langt utenfor min klode, men etter praksis fra bagasjehanding hos SAS, mer eller mindre lugubre produksjonsbedrifter og en periode som vinduspusser i Trondheim var min karriere som kroppsarbeider over. Jobber svært med redselen for å bli gammel. Dette gir seg utslag i at jeg som 57 åring stadig kan observeres på snowboard rundt i diverse alpinbakker på tross av en akutt mangel på nødvendige muskler. Sansynligvis av samme årsak er jeg ofte å se på festivaler og konserter der det spilles rock og blues,- - og serveres øl! Et utpreget B-menneske spesielt om morran. Hvordan er det å ha fått fornyet tillit som leder av NTL Skatt i Midt-Norge? Det er bra at det er valg hvert årsmøte på leder, slik at en kan få bekreftet tillit (eller bli vraket dersom medlemmene skulle være misfornøyd). Lederjobben er jo både en meget interessant arbeidsoppgave og blir på mange måter en livsstil. Får du gjort noe annet ordinært arbeid i tillegg? Jeg leder pr. i dag et prosjekt for vanskeligstilte skattytere i regionen og prøver også å ta noen saker på dette området. Aktiviteten som leder/regiontillitsvalgt er lite forutsigbar og det er vanskelig å planlegge tidspunkter for det faglige arbeidet for min enhet. Men jeg synes at det har verdi å delta i min enhets daglige aktiviteter og arbeidsoppgaver. Regionene har i stor grad spesialisert sine oppgaver, der bl.a. mange ansatte har byttet oppgaver. Hvordan fungerer etter din mening organiseringen og oppgavefordelingen i skatt midt? Min oppfatning er at den generelt sett fungerer bra. De fleste ansatte synes å ha funnet seg til rette med de oppgaver de har i dag. Nødvendige korrigeringer av organisasjonen kan nok få fram igjen det ubehag som følger med endringer hos de som blir berørt. Håper at vi kan få en pause i forhold til organisasjonsendring nå slik at man heller kan konsentrere seg om å få den organisasjonen vi har valgt til å fungere optimalt. De ansatte må få tid til å konsentrere seg om arbeidsoppgavene. De tilbakemeldinger jeg har fått tilsier at opplæringen på nye oppgaver oppfattes litt forskjellig. Noen er godt fornøyd både med støtte fra kollegaer og opplæringstilbud, mens andre synes å måtte klare seg mer eller mindre på egen hånd. Føler du at dere som fagforening har tilstrekkelig innflytelse på arbeidsorganiseringen m.v. i regionen? Jeg synes vi i region Midt-Norge har hatt gode prosesser med involvering på et tidlig tidspunkt i alle fall på regionalt plan. Noen avdelinger har blitt flinke til å involvere tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt. Vi har etterhvert fått etablert hovedavtalemøter på avdelingsnivået. Ledelsen etterlyser saker fra organisasjonene på avdelingsnivået, men dette vil nok komme etter hvert. Det kan være litt problemer med å behandle sakene på rett nivå. «Problemet» med å delta allerede under utarbeidelse av forslag (som senere tas til behandling i hovedavtalemøter) er at den påvirkning vi har på resultatet ikke kommer så tydelig frem. Jeg tror likevel at det er denne måten for medvirkning og medbestemmelse som gir de beste resultater. Hvordan er medlemsutviklingen i NTL Skatt i midt? Får dere tak i nyansatte som medlemmer? Vi har dessverre en reduksjon i medlemstallet i Vi sliter med å rekruttere nytilsatte med høy utdanning og bør nok være flinkere til å få frem hvilke fordeler de vil oppnå ved å være medlemmer av et stort og slagkraftig NTL i forhold til f.eks. en liten profesjonsorganisasjon. Får dere til brukbar medlemsaktivitet i en travel hverdag for medlemmene? Medlemsaktivitetene foregår nok hovedsakelig i form av kurs og dagskonferanser. Det er vanskelig å få det store flertallet av medlemmene aktive. Noen kontor med aktive plasstillitsvalgte og medlemmer holder medlemsmøter, men dette virker ikke å gjelde for flertallet av kontorene i regionen. Vi prøver å ta dette opp på kursene som arrangeres og spørre hva som kan bidra til økt aktivitet, men vi har ikke «skutt gullfuglen» ennå. Synes du at NTL Skatt som organisasjon er nært nok medlemmene i den nye organiseringen av etaten? Det kommer kommentarer på årsmøter og kurs som tyder på at vi oppfattes som fjernere for noen medlemmer. Det er vanskelig å få noe klarhet i hvor vanlig en slik oppfatning er. En ting jeg har stor tro på er å reise rundt på arbeidsplassbesøk å snakke direkte med medlemmene. Ser at det etter hvert kurs eller dagskonferanse er en økning i henvendelser fra medlemmene. Er det andre ting du vil kommentere? Er spesielt opptatt av hvordan etaten skal kunne ivareta verdsettelse av realkompetanse i forhold til ny formell kompetanse. Hvordan kan etaten opprettholde motivasjonen hos den store gruppen ansatte som føler seg avglemt og lite verdsatt. Er også opptatt av utfordringen i å være en organisasjon som må stille opp for så mange forskjellige og til tider motstridende interesser. Jeg tror vi både skal og må få dette til, men at vi nok må bruke en del ressurser på å finne ut hvordan. Ser frem til en ny to-årsperiode med samarbeid med trivelige tillitsvalgte både regionalt og sentralt. 8 NTLSKATT Mars 2010

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

NYTT. Møte med de nordiske skattedirektørene Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2010/33.

NYTT. Møte med de nordiske skattedirektørene Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2010/33. NYTT Nr. 3-2010/33. årgang Vårens vakreste eventyr? Side. 4 Lønn, ledelse, arbeidsmiljø og sånt Side 8 Tips for å skrive et godt lønnskrav SkL butikken Side 10 Side 18 Foto: Kristin Rabben Møte med de

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36.

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36. NYTT Nr. 4-2013/36. årgang Tillitsvalgtkurs Side 8 Lønnskurs Side 9 Valg 2013 Side 11 Møt den nye skattedirektøren Hans Christian Holte Side 4 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10 [ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007 På innsiden av et kundesenter side 10 Redaktøren Med ønske om en god jul Gaiden har denne gangen vært innom kundesenteret i Hordaland. Her møtte vi en gjeng

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer