NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6"

Transkript

1 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6

2 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV: NTL Skatt OPPLAG: ANSV. REDAKTØR Stein Thorvaldsen MOBIL: REDAKTØR Inge Sveås Skatt Midt-Norge TELEFON: MOBIL: LAYOUT/TRYKK LO Media, Oslo Tlf FORSIDEFOTO NTL Magasinet REDAKSJONEN AVSLUTTET 15. september Norsk Tjenestemannslag INNHOLD 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Representantskapsmøtet 7 Konferansen 10 Dikt, info og Sudoku 11 Kontaktoss 12 Det nye styret LEDER Takk Jeg vil benytte anledningen nok en gang til å takke for tilliten som NTL Skatts representantskapsmøte viste da de valgte meg til ny leder av NTL Skatt. Dette blir min første og siste leder. Representantskapsmøtet besluttet at medlemsbladet skal legges ned etter denne utgaven. Som ny leder er jeg veldig klar på at nedleggelsen av bladet ikke skal føre til dårligere informasjon - den skal forhåpentligvis bli mye bedre! Jeg ønsker at alle medlemmene skal få god og ikke minst oppdatert og jevnlig informasjon. Representantskapsmøtet valgte Erling Broen som NTL Skatts informasjonsansvarlige. Han vil, i samarbeid med styret, foreta en gjennomgang av hele informasjonsvirksomheten vår. Jeg har gjort meg noen tanker om hvordan vi skal få til dette, det er jeg rimelig sikker på mange av dere også har. Vi tar imot alle gode innspill! Så vil jeg gjerne si noe om personalpolitikk under omstilling. Statlige arbeidsplasser er under kontinuerlig omstilling. For ansatte betyr endringene at arbeidshverdagen blir en annen. Omstilling gir nye muligheter, men også store utfordringer for mange. Ansatte og tillitsvalgte opplever ofte at disse endringene skjer over hodet på dem og uten at de blir involvert. Strukturelle endring gjør at ansatte, tross regjeringens intensjoner om trygghet under omstilling, må flytte og etablere seg på nytt dersom de ønsker å fortsette arbeidsforholdet. Jeg mener at det er et paradoks at utviklingen som skal føre til tettere samhandling mellom innbygger og forvaltning på tvers av avstander, og økt tilgjengelighet til offentlige tjenester uansett hvor du befinner deg, skal føre til ufrivillig geografisk flytting av ansatte. Når statlige arbeidsplasser flyttes over store geografiske avstander har de ansatte rett og plikt til å følge oppgaven. Slik flytting rammer ikke bare den ansatte, men også den ansattes familie. I regjeringens intensjonserklæring om omstilling under trygghet gis det uttrykk for at det er viktig at flest mulig kan ta del i arbeidslivet. For å forhindre at ansatte i forbindelse med omstilling skyves ut på passive trygdeordninger er det etablert virkemidler som kan tas i bruk for å stimulere til fortsatt arbeid. Jeg mener at disse virkemidlene det vises til har liten verdi for de som ikke kan flytte og som ikke får ny jobb der de bor. Disse havner fort da i en arbeidsledighetssituasjon, som ofte fører til et varig trygdeforhold. Målet for alle statlige virksomheter er å imøtekomme innbyggernes behov. Til det trengs kunnskapsrike, erfarne og motiverte medarbeidere. Regjeringen ønsker at staten skal være en attraktiv arbeidsplass som evner å rekruttere, beholde og utvikle kompetente arbeidstakere. Satsing på kunnskap og kompetanse skal gi bedre kvalitet i de offentlige tjenestene og bedre utviklingsmuligheter for de ansatte. Jeg mener det er viktig at virksomhetene i praksis viser at de følger opp regjeringens intensjoner i den personalpolitikken som føres, slik at ufrivillig geografisk flytting av ansatte unngås. Ingrid Sølberg

3 REDAKTØREN Takk for meg! Hei igjen alle sammen. Som seg hør og bør etter et representantskapsmøte følger et fyldig nummer av medlemsbladet med stoff fra møtet og ikke minst fra den godt besøkte konferansen i etterkant av representantskapsmøtet. Litt spesielt denne gangen, dette er det siste nummer av medlemsbladet til NTL Skatt i sin nåværende form, i hvert fall. Og dette er det absolutt siste nummer undertegnede er redaktør for. Nå har min beslutning om å frasi meg en mulig fortsettelse som redaktør ingen sammenheng med nedleggelsen av bladet, den beslutningen ble tatt lenge før denne valgperioden var ute. Derfor litt rart for meg som har fått deres tillit til å bekle vervet som redaktør for medlemsbladet siden NTL Skatt så dagens lys i mars 2000! Litt rart å tenke på, men sånn er det! I mange av livets forskjellige faser blir vi påminnet om det som ligger i ordtaket «alt til sin tid» det være seg i både sorg og glede! Så også denne gangen, og jeg vil benytte anledningen til å takke dere hver især for å ha fått lov til å bli kjent med dere alle. Dette på forskjellige måter, mer og mindre og i et utall av forskjellige sammenhenger både lokalt, regionalt, sentralt, ja endog også i nordisk sammenheng. Så takk for meg og la oss håpe den informasjon som måtte bli oss alle tildel i fortsettelsen til fulle dekker det tomrom som måtte oppstå når medlemsbladet ikke lenger eksisterer. Lev vel! INNMELDING Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen FYLLES UT AV FORBUNDET Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. KUPONGEN SENDES TIL: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: September 2014 NTLSKATT 3

4 REPRESENTANTSKAPSMØTET Representantskapsmøtet i NTL Skatt NTL Skatt avholdt i begynnelsen av september det 7.ordinære av representantskapsmøte i Oslo Kongressenter. Representantskapet behandlet de vanlige formelle sakene som beretning, regnskap, handlingsprogram, administrasjonsordning, innkomne forslag og uttalelser. STEIN THORVALDSEN (tekst) RUNE PEDERSEN (foto) Dessuten ga forbundet en orientering om det som står sentralt på NTLs landsmøte i begynnelsen av november. Likeledes ble det valgt nytt styre i NTL Skatt for perioden MANGE UTFORDRINGER FRAMOVER. I åpningstalen takket avtroppende leder Stein Thorvaldsen alle tillitsvalgte og medlemmer for god innsats og godt engasjement for NTL Skatt i perioden, ikke minst ved våre møter og konferanser i DFØ og Skatteetaten. Han fremholdt viktigheten av at vi er stolte av det vi får til i NTL Skatt! Han kom innom de mange utfordringer vi har hatt og vil få framover i DFØ og i Skatteetaten ikke minst med hensyn til omorganiseringer og nye oppgaver, som vil berøre oss som organisasjon en god del. Opp i alt dette er det viktig å ikke glemme at medarbeiderne er etatenes viktigste ressurs påpekte han. Faglig fokus og stolthet, samt attraktive arbeidsplasser, interessante arbeidsoppgaver og en god personalpolitikk er forutsetninger som må ligge i bunn, med en god livsfasepolitikk og FRA TALERSTOLEN seniorpolitikk. Likeledes gode muligheter for innflytelse på egen arbeidssituasjon, og et godt arbeidsverktøy. Muligheter for kompetanseheving og mestring, blant annet når oppgaver faller bort, er vesentlig. Dessuten må hensynet til et godt arbeidsmiljø, samt likestilling og mangfold ivaretas. Likeledes må etatene ha en god lønnspolitikk, med muligheter for lønnsutvikling og et anstendig lønnsnivå for alle. Han mente det er viktig at vi sammen drar lasset framover, medlemmer og tillitsvalgte for å møte utfordringene framover for å få nødvendig innflytelse. Han nevnte mer kontakt med ledermedlemmene og vernetjenesten som viktige elementer her. Fortsatt sterkt fokus på vår egen organisasjon er også vesentlig framover, der fullt trykk og fokus på arbeidet vårt blant annet medlemspleie, medlemsaktivitet, verving og ungdomsarbeidet. INFORMASJONSVIRKSOMHET. Det var sendt inn flere forslag angående styrking av NTL Skatts informasjonsvirksomhet. I den forbindelse var det også forslag om å legge ned medlemsbladet NTL Skatt, for å styrke andre deler av vår informasjonsvirksomhet, bl.a. med opprettelse av nyhetsbrev som skal komme ut jevnlig og styrking av nettsiden til NTL Skatt, og økt bruk av sosiale medier. Medlemsbladet er kostbart å produsere, blir lite oppdatert med aktuelle saker og krever mye ressurser, som nå kan brukes til å styrke den øvrige løpende informasjonsvirksomheten. Det ble i den forbindelse også valgt en informasjonsansvarlig som får det overordnede ansvaret for NTL Skatts informasjonsvirksomhet. KONTOR OG PERSONALPOLITIKK. Representantskapsmøtet diskuterte uttalelser om henholdsvis skatteetatens kontorstruktur og personalpolitikk under omstilling. Forsamlingen var enig om at Skatteetaten må ha kontorer og fagmiljø også utenom de største byene. Det kreves også at man har en god personalpolitikk under omstilling, og det ble vist til prosessen i DFØ det siste året, som ikke har vært bra overfor medarbeiderne. Uttalelsen om kontorstruktur i Skatteetaten kan du lese et annet sted i bladet. NY LEDER AV NTL SKATT. Under valget ble Ingrid Sølberg valgt til ny leder i NTL Skatt. Hun overtar lederklubben etter Stein Thorvaldsen, som gikk over til å bli 1.nestleder. Ny 2. nestleder ble Morten Fjeld Ørsnes. Frode H Waglen Erling Broen Hovedverneombudet John Atle Spilde Arve Vasskog 4 NTLSKATT Sptember 2014

5 REPRESENTANTSKAPSMØTET Flott start på møtet! Ved åpningen av representantskapsmøtet, hadde vi fått tak i to karer fra Skatteetaten og SITS; Stein Erik Sagvolden og Paul Woeng Henriksen. Disse hadde en flott framføring med både sang og lyrikk. Karene driver med diktopplesning og musikk på fritiden og har opptrådt rundt om for mange. Dette satte forsamlingen i den rette stemningen for en dags krevende møte! Underholdning på andre dag av representantskapsmøtet INGE SVEÅS (tekst) RUNE PEDERSEN (foto) Gjest på vårt representantskapsmøte var leder Bjørn Halvorsen fra Sentralforvaltningen. Og Bjørn drar ikke langt uten sin kjære gitar noe som ga oss en fin innledning på andre dag med dertil egnet sang. Men noen ville beholde bladet INGE SVEÅS (tekst) INGE SVEÅS (foto) Nå var det ikke sånn at ingen som helst ga til kjenne positiv støtte til det bestående, det var det så absolutt. To særdeles blide unge tillitsvalgte kvinner synes jeg er riktig å nevne i denne sammenheng. Og disse som to djerve forsvarere av medlemsbladet som de begge så på som et positivt aktivum for foreningen både for det enkelte medlem som en identitet for foreningen, og også som et positivt innslag på oppholdsrommene rundt omkring på arbeidsplassene som en motvekt mot andre foreningers medlemsblad! Cristine Edda Quaglia Nerberg, SFU Silje-Charina Skog, Skatt nord September 2014 NTLSKATT 5

6 REPRESENTANTSKAPSMØTET Uttalelse om Skatteetatens kontorstruktur Representantskapsmøtet avga følgende uttalelse om Skatteetatens kontorstruktur: «For å oppnå en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning, har regjeringen besluttet at kontorstrukturen i Skatteetaten skal revurderes med sikte på å redusere antall kontor. Skattedirektoratet skal komme med forslag til Finansdepartementet i løpet av våren Departementet påpeker at det har vært betydelige endringer i hvordan etaten samhandler med brukerne. Elektronisk kommunikasjon har redusert behovet for personlig oppmøte ved skattekontorene. NTL Skatt er ikke imot at kontorstrukturen i Skatteetaten blir vurdert på nytt, men vi liker ikke at etaten over lengre tid har drevet en systematisk nedbemanning av skattekontor utenfor de store byene. Skatteetaten har i dag rundt 100 skattekontor og de aller fleste av etatens oppgaver er stedsuavhengige. NTL Skatt vil at det skal være sterke fagmiljøer i Skatteetaten, også utenfor de største byene. En statlig etat med over 6000 ansatte har et samfunnsansvar for å bidra til å opprettholde sysselsetting og bosetting i distriktene. NTL Skatt mener det er viktig å ha et betydelig antall statlige kompetansearbeidsplasser over hele landet!» Førstereis på representantskapsmøtet Som regel vil det være noen førstereisdelegater på våre representantskapsmøter og så også denne gangen. Vi benyttet denne gangen muligheten til å ta en prat med Silje og Trine for å høre deres synspunkter. INGE SVEÅS (tekst og foto) Vi tok en liten prat med noen av disse for å høre om forventninger, forberedelser og inntrykk. De har begge sett frem til representantskapsmøtet og gledet seg til å ta del. Har nok også hatt noen sommerfugler i magen for noe nytt og litt skummelt, og som de selv begge sier, dette er nytt for begge, et stort forum og ikke minst veldig formelt. Ellers nevner begge viktigheten av forberedelser som viktig både for å oppnå noe i forbindelse med hvem som ønskes inn i besluttende organer og for sin egen del å stå mest mulig rustet. Og det virker etter vår prat med disse delegatene som om at forventningene er blitt innfridd og at de har trivdes i forsamlingen. Silje-Charina Skog lederen i regionavdeling i NTL skatt nord Trine Skoland som er styremedlem i DFØ Førstereis Vi spurte også Ragnhild Holm fra Skatteopplysningen i Steinkjer om inntrykket av representantskapsmøtet. Ragnhild har vært NTL Skatt medlem siden 2009, men LO medlem i over 30 år. Og er i dag verneombud og varatillitsvalgt på arbeidsplassen samt styremedlem i NTL Skatt Midt-Norge. Hun forteller at hun var veldig spent på møtet ville det bli likt det jeg var vant til fra annen fagforening? Ville alt være klart? Møtet ble bra gjennomført. Synes nok at det var en del uklarheter fra dirigentbordet, og skulle nok gjerne sett at valgliste var tidligere kjent. Det ble en del «kamp» om plasser som jeg mener kunne vært unngått. Ellers bra møte, masse hyggelige folk. Og jeg synes de var flink på tid. 6 NTLSKATT Sptember 2014

7 SKATTEKONFERANSEN Skattedirektør Hans Christian Holte Vårt samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde NTL Skatts konferanse om skatteetatens samfunnsoppdrag i et framtidsbilde ble en stor suksess! Over 330 deltakere møtte opp for å høre finansminister Siv Jensen, skattedirektør Hans Chr. Holte, professor Guttorm Schjelderup, samt hovedkasserer Anita Busch i NTL. Konferansen ble godt ledet av forbundssekretær Leif Helland. STEIN THORVALDSEN (tekst) Hovedkasserer Anita Busch i NTL åpnet konferansen og viste bl.a. til Finansdepartementets overføring av oppgaver til Skatteetaten. Hun fremholdt at NTL erne i Skatteetaten ikke er redd for omstilling, men at de ikke vil at den skal skje over hodene på medlemmene. Hun påpekte viktigheten av god medbestemmelse på alle nivåer i etaten. FINANSMINISTEREN MED ROS. Finansminister Siv Jensen åpnet med å si at det var første gang hun møtte så mange skattefolk. Hun var stolt over jobben som gjøres i offentlig sektor. Hun påpekte Skatteetatens betydning i samfunnet, som finansierer velferdssamfunnet og sin rolle som fornyer/forenkler av offentlig sektor. Hun kom innom viktigheten av innsats mot svart økonomi, arbeidslivskriminalitet, ID-tyveri og trygdemisbruk. - Svart økonomi er et samfunnsproblem som vi må bekjempe sa hun. Hun påpekte viktigheten av et godt samarbeid mellom kontrolletatene og partene i arbeidslivet for å bekjempe dette. Siv Jensen fremholdt betydningen av likebehandling og styrking av borgerens rettssikkerhet, samt å gjøre det enklere for folk å gjøre opp for seg. Hun skrøt av etatens arbeid med de vanskeligstilte bl.a. gjennom skattehjelpen. Hun roste videre Skatteetaten som en pådriver i moderniseringen av offentlig sektor og innsats på e-forvaltningsfeltet. Hun fremholdt at Skatteetaten er en pådriver i å skape nye tjenester basert September 2014 NTLSKATT 7

8 SKATTEKONFERANSEN FOTO: NTL Magasinet Ingrid Sølberg, leder av NTL Skatt Finansminister Siv Jensen Professor Guttorm Schjelderup på ny teknologi og redusere silotenkingen i forvaltningen. Økt digitalisering gir muligheter for økt dialog med borgerne. Jensen varslet også en gjennomgang av de klageordningene som finnes i tilknytning til skatteregimet. - Retten til å klage er av liten verdi dersom rettshjelp i praksis er forbeholdt de få med høy inntekt. Derfor vil jeg gjennomgå organiseringen av Skatteklagenemda med sikte på å skape en bedre fungerende klageordning, sa hun. Hun mente videre at færre skattekontor vil sørge for større likebehandling og sterke fagmiljøer. Hun ville ikke utelukke strukturelle eller organisatoriske tiltak og regelforenklinger i dette arbeidet. Viktigheten av å rendyrke skatteetatens kjerneoppgaver ble også nevnt. RYGGMARGEN I VELFERDSSTATEN. Skatteetaten står i dag overfor langt større omstillingsutfordringer nå enn ved noen omstilling tidligere, sa Guttorm Schjelderup fra Senter for skatteforskning ved NHH, på konferansen. Dette skyldes interne utfordringer som sammenslåinger og nye oppgaver, samt ny kontorstruktur. Og eksterne utfordringer som etterlevelse i en globalisert og digitalisert verden. Schjelderup advarte mot at det blir tatt for lett på omstillingene og utfordringene etaten står overfor, samtidig som det forventes mer effektivitet i utføring av etatens oppgaver. Han tror at både sammenslåingene og ny kontorstruktur kommer til å ta oppmerksomhet (både tid og penger) fra Skatteetatens kjerneområder. Han påpekte også at sammenslåingene og ny kontorstruktur har ingen klare synergier til etterlevelsesarbeidet. Han avsluttet med å fremheve at Skatteetaten er selve ryggmargen i velferdsstaten, og at tilliten til skattesystemet og velferdsstatens eksistens avhenger av hvordan Skatteetaten utfører sitt samfunnsoppdrag. SATSNING MOT Skatteetaten har fått mange nye oppgaver på kort tid. For å være en endringsdyktig etat må vi ha et godt samspill mellom ledere og medarbeidere og mellom ledelsen og fagorganiserte, sa Skattedirektør Hans Christian Holte på konferansen. Holte skisserte opp tre satsingsområder frem mot 2025; forenkling for næringslivet, samarbeid mot svart økonomi og organisert kriminalitet. Det er et omfattende trusselbilde på dette området og det vil kreve konkret samarbeid mellom flere etater. Det tredje satsingsområdet han nevnte er Identitetsforvaltningen som må være helhetlig, sikker og pålitelig. Han snakket også om utfordringene ved å utvikle Skatteetaten i et fellesskap, når man får inn flere organisasjonskulturer samtidig, fra Tolletaten, Statens Innkrevingssentral og kommunene. Det er en felles utfordring å ta vare på alle ansatte på en god måte, avsluttet Holte. DEBATT OG SPØRSMÅL. Under den påfølgende debatten, ble det stilt flere spørsmål og kommentarer fra salen. Aadne Tore Kristiansen som jobber på dokumentsenteret i Skatt øst synes det var en veldig bra konferanse med spennende temaer, som gjør at vi kanskje er litt bedre rustet til å møte de omstillingene som kommer. Han synes det er greit å vite at det er mange skjær i sjøen og at vi ikke kan forvente en enkel prosess. Cristine Nerberg fra SFU påpekte betydningen av de ansattes yrkesstolthet, og etterlyste bedre og raskere informasjon ut til de ansatte ved omorganiseringer og prosjekter, samt involvering for eksempel i referansegrupper. Nina Fosshaug tok opp viktigheten av at SITS har tilstrekkelig med ressurser og kapasitet ved gjennomføring av utviklingstiltakene. 8 NTLSKATT Sptember 2014

9 SKATTEKONFERANSEN På konferansen FOTO: Skattenett FOTO: Skattenett FOTO: Skattenett KLARA JOHANSEN Bra konferanse, men jeg følte ikke jeg fikk høre så mye nytt om skatteetatens fremtidsbilde Åpningen med NTLs kasserer Anita Busch var interessant og det var meget givende å høre betraktningene til professor i samfunnsøkonomi Guttorm Schjelderup. Flotte lokaler, god lunch og forøvrig godt opplegg av konferansen. HENNIE BEATE JOHANSEN Konferansen var veldig bra, og ikke minst at de hadde fått tak i veldig gode foredragsholdere. Professor og forsker G. Scheldrup var den som utmerket seg mest, han hadde mye viktig og interessant å komme med i den omstillingsprosessen som nå skal skje i skatteetaten. Håper at de riktige personene tok det med seg. Innledningsforedarget (som vi mistet litt av ) var også veldig bra. Hun fikk frem hvor viktig det er at organisasjonene blir tatt med på store endringer som skal skje og at det ikke blir tatt besluttninger «over hode» på oss. Ved ordet fritt var det litt vanskelig å forstå hva som var spørsmålet hos mange! MAGNE BERGSET Vi spurte også Magne Bergset fra skatt nord om hva han syntes om konferansen. Magne er som mange sikkert husker mangeårig hovedverneombud i etaten og en mann med meningers mot. Han syntes konferansen var, som han uttrykte det, helt toppers og likte at Siv prioriterte oss fremfor SMK. Veldig bra forelesere. Flott at det kom kritiske blikk fra NHH, dvs proffene. Vi tar alle som vanlig, mye for god fisk, selv om det ikke er det...oppleste og vedtatte utsagn brukes dessverre ofte ukritisk. Litt synd at det ikke ble dialog med Siv direkte, men skjønner vel det, siden hun også har andre oppgaver... FOTO: Kjell R. Solheim FOTO: Kjell R. Solheim INGUNN BORGE VESETH Veldig bra. Spennende å høre og se Siv Jensen. Hun skulle forresten ha vært med oss under hele konferansen, slik at hun kunne fått med seg våre argumenter og innspill. Jeg merket meg også det at hun ikke med et ord nevnte det å ta organisasjonene med på laget. Men som sagt en god og spennende konferanse. Jeg er glad for at jeg ble med. GLENN REINHOLDTSEN En godt sammensatt konferanse med et spennende program. Siv er en god foredragsholder, og det er tydelig at hun har god kunnskap om skatteetaten. Men for å være ærlig så sa hun vel ikke noe som mange andre kunne ha sagt, ingen overraskelser med andre ord. Men dette har vært en givende dag. Jeg angrer ikke på at jeg meldte meg på. September 2014 NTLSKATT 9

10 DIKTSPALTE SUDOKU 3 Etterord Jeg gråter ikke over min syke mor, men over begravelsen av vårt medlemsblad. De sparer penger, men det er noe helt annet og mer verdifullt vi trenger. For riktig lenge siden ble det sagt; Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør. Idag sier jeg; Tilgi dem for de visste ikke hva de gjorde. Måtte tiden sørge for at bladet vekkes til live og være til glede og nytte igjen. Inntil så skjer; Takk for alt du min avholdte følgesvenn. Kommunikasjon La dine ord forbli usagte. La heller dine handlinger tale. Vinnere nr. 2/2014: Brit Sætre, Kr. Robinsv. 78, 0978 OSLO, (4 flaxlodd) Arild Ingerø, Skatt øst Sarpsborg, Tunevn 95,1712 Grålum. (3 flaxlodd) Elisabeth Tømmerås, Skatt Midt-Norge Melhus, Pb 3, 7224 Melhus,(2 flaxlodd). Da dette var siste utgave av medlemsbladet så blir det ingen ny oppgave. ER DU NYSGJERRIG? FØLG NTL SKATT PÅ NETT! Du finner oss på her kan du se: Aktuelle nyheter for deg som medlem Siste nyheter knyttet til lønnsoppgjøret 2014 Du finner dine tillitsvalgte sentralt og lokalt Oversikt over Gratis kurs for deg som medlem Aktuelle lover og avtaler for deg som medlem Dine medlemsfordeler Følg oss også på vår Facebook gruppe «NTL Skatt». Her kan du: Lese og dele nyheter Delta og starte diskusjoner Få med deg hva som skjer i NTL Skatt Fordelene dine har kommet til mobilen Få mer ut av medlemskapet ditt. Gjør deg kjent med medlemsfordelene dine med vår app. Scann QR-koden for å laste ned appen, eller gå inn på nettadressen 10 NTLSKATT Sptember 2014

11 KONTAKTOSS NTL Skatt, Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, E-post: Internett: STYRET: Leder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: 1. nestleder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: 2. nestleder: Morten Fjeld Ørsnes, Skatt vest Tlf: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: Sekretær: Anita Stenstvedt, Skatt Midt-Norge Tlf: E-post: Styremedlem: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: Styremedlem: Styremedlem Kine T. S. Meling-Moe, Skatt nord Tlf: E-post: Styremedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: Styremedlem: Renate Swensen, Skatt øst Tlf: E-post: Styremedlem: Erling Broen, Skatt øst Tlf.: E-post: VARAMEDLEMMER: 1. varastyremedlem: Thore Berg, Skatt øst Tlf: E-post: 2. varastyremedlem: Jan Morten Torsmyr, DFØ Hamar Tlf: E-post: 3. varastyremedlem: Anja Baadstrand, Skatt nord Tlf: E-post: 4. varastyremedlem: Bjørn Nordskog, Skatt sør Tlf: E-post: AVDELINGSLEDERE: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen. Tlf.: E-post: NTL Skatt øst: Frode Waglen. Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Silje-Charina Skog. Tlf: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt. Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal. Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug. Tlf.: E-post: NTL DFØ: Leder Thomas Søberg-Håkensen DFØ Hamar Tlf: E-post: HOVEDTILLITSVALGT SKATTEOPPLYSNINGEN: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: KONTROLLFAGLIG UTVALG: Kontaktperson: Jon Per Longva, Skatt øst Tlf: E-post: FOLKEREGISTERUTVALG: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: UNGDOMSUTVALG: Leder: Morten Fjeld Ørsnes Skatt vest Tlf: E-post: MELDING OM ADRESSEENDRING Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: Juni 2014 NTLSKATT 11

12 Utgiver: NTL Skatt Returadresse: NTL Skatt, Folkets Hus Youngsgt Oslo Det nye styret FOTO: Rune Pedersen DET NYE STYRET: Foran: Renate Swensen, 2.rad: Fra venstre: Trine Koritzinsky og Ingrid Sølberg. 3.rad: Erling Broen, Bjørn Ove Hersdal og Anita Stenstvedt. 4.rad: Morten F. Ørsnes, Kine Meling-Moe og Nina Fosshaug. Bakerst: Astrid Lundanes og Stein Thorvaldsen

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

Landsstyremøtet 2014

Landsstyremøtet 2014 Nr. 5-2014 37. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Landsstyremøtet 2014 - Nye oppgaver og kontorstruktur s.9 Snart tomt for fødselsnummer s.4 YS-konferansen 2014 s.6 YS Arbeidslivsbarometer

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36.

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36. NYTT Nr. 4-2013/36. årgang Tillitsvalgtkurs Side 8 Lønnskurs Side 9 Valg 2013 Side 11 Møt den nye skattedirektøren Hans Christian Holte Side 4 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL NYTT Nr. 5-2009/32. årgang Vi skal jobbe med kulturen i SkL Side 3 SkLs 20. ordinære landsmøte Fra SOL til slott Side 10 Side 15 YS etablerer eget solidaritetsfond Side 18 God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2009. En engasjert og aktiv pensjonist side 12

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2009. En engasjert og aktiv pensjonist side 12 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2009 En engasjert og aktiv pensjonist side 12 Redaktøren Hva finnes bak NAV-døra? Nå er året ved veis ende, og en epoke er over for oss NAV-ansatte. Reformperioden

Detaljer

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10 [ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007 På innsiden av et kundesenter side 10 Redaktøren Med ønske om en god jul Gaiden har denne gangen vært innom kundesenteret i Hordaland. Her møtte vi en gjeng

Detaljer