Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset Telemark HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset Telemark HF"

Transkript

1 Internrevisjon Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset Telemark HF

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning formål og problemstillinger Beskrivelse av virksomheten... 4 Særlig om de reviderte avdelinger Avgrensing og metode Revisjonskriterier Dokumentunderlag Gjennomføring Reviderte områder og funn Henvisninger til annet foretak (RRHF)... 5 Om journalrutiner... 7 Andre forhold... 7 Verifikasjoner... 7 Funn Interne henvisninger... 9 Funn Forslag til anbefalinger Sammendrag... 10

3 1. Innledning formål og problemstillinger Internrevisjonen i Helse Sør har utarbeidet en revisjonsplan på bakgrunn av en overordnet risikovurdering hvor revisjon rettet mot henvisning 1 av pasienter fra ett foretak til ett annet inngår. Problemstillingen er blant annet beskrevet i Årsrapport fra Pasientombudene for Det fremkommer der flere tilfeller hvor henvisninger fra ett foretak til et annet og interne henvisninger innen et foretak ikke var sporbare. Stadig mottas henvendelser fra pasienter som opplever at henvisninger forsvinner i systemet. Det kan synes som om sykehusene ikke har kontroll med hva som skjer med henvisningene, om de er skrevet, om de er sendt og tidspunkt for når de er sendt og mottatt. Denne rapporten er utarbeidet etter revisjon av Sykehuset Telemark HF i perioden 8. februar 27. april Formålet med revisjonen var å avdekke om henvisningsrutiner og praksis ved sykehuset er i tråd med regelverk og internt definerte krav. Rammen for revisjonen var to delt og omfattet: Henvisning fra Sykehuset Telemark HF til Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF (RRHF) Interne henvisninger av kreftpasienter. Følgende problemstillinger er undersøkt: o Hvordan henvisninger faktisk skjer o til eksternt foretak (RRHF) o internt mellom avdelinger i et foretak o Hvem gjør hva, hvordan informeres pasienten o Elektronisk eller manuelt system o Dersom ikke ett system; Integrasjon mellom de pasientadministrative systemene og pasientjournalsystemet? o Hvordan godtgjøres at henvisning er skrevet / sendt / mottatt o Finnes oversikt over prosessen, sporbarhet o Journalføring, i så fall når o Informasjon til fastlege, i så fall når o Finnes interne retningslinjer / prosedyrer for henvisninger o Finnes oversikt over pasientklager o Har foretaket etablert internkontroll som er tilpasset aktiviteten og risikoer Det er foretatt søk på internett samt en gjennomgang av artikler med tema henvisning. Det er ikke funnet beskrivelse av problemstillinger knyttet til henvisning internt i sykehus eller fra ett sykehus til ett annet. Det synes som om fokus mht henvisninger i hovedsak har vært rettet mot primærlegers henvisning av pasienter til spesialisthelsetjenesten. En del litteratur beskriver hvordan disse henvisningene håndteres i sykehus, dette sett sammen med epikrisehåndtering kan gi en pekepinn på utfordringer knyttet kvalitet og tempo på henvisning fra et foretak til ett annet eller internt i et foretak. Det er innhentet data fra pasientombudet i Telemark som viser at det i 2006 var 17 saker hvor det ble stilt spørsmål ved henvisninger / mangelfulle henvisningsrutiner ved Sykehuset Telemark HF. Ingen av sakene gjaldt interne henvisninger av kreftpasienter til stråle- eller kjemoterapi. 1 Formell forespørsel om at en annen helsefaglig instans skal utrede eller behandle pasientens helseproblem 3

4 2. Beskrivelse av virksomheten Sykehuset Telemark HF har lokaler i 5 kommuner (Kragerø - somatikk/psykiatri, Bamble - psykiatri, Porsgrunn - somatikk (planlagt)/psykiatri, Skien - somatikk (akutt)/psykiatri og Nome - psykiatri). Sykehuset Telemark HF er organisert med 8 klinikker og har regionfunksjon i plastikkirurgi, yrkes- og miljømedisin og assistert befruktning. Ca personer er ansatt ved sykehuset (ca. 215 leger, ca pleiere, ca annet pers.), i 2005 hadde sykehuset ca pasientopphold (inneliggende). I tillegg var det ca pasientopphold (dagbehandling), og ca polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk omfatter følgende fagfelt; Gastroenterologisk kirurgi, urologi, karkirurgi, mammaendokrinkirurgi, samt lidelser som krever generell kirurgisk kompetanse. Alle klinikkens fagfelt behandler pasienter både ved sykehuset i Skien og sykehuset i Porsgrunn. Særlig om de reviderte avdelinger Seksjon for mammaendokrinkirurgi er en sengepost med 14 senger. Behandlingstilbudet omfatter behandling og pleie av pasienter med lidelser i bryst, skjoldbrusk- og biskjoldbruskkjertel. Seksjonen har fra tre overleger og en assistentlege. Mammaendokrinkirurgisk poliklinikk er direkte knyttet til avdelingen, med lokalene vegg i vegg. Pasientene som får diagnosen kreft, får hver to kontaktsykepleiere som de møter igjen i avdelingen og senere på minst en poliklinisk kontroll, kun en av sykepleierne deltar av gangen på den polikliniske konsultasjonen. Seksjon for urologi tilbyr diagnostikk og behandling ved alle urologiske problemstillinger. Pasienter som skal gjennomgå mindre kirurgiske inngrep legges inn i Porsgrunn. Her utføres kun planlagt kirurgi. Pasienter som skal gjennomgå større inngrep eller har behov for øyeblikkelig hjelp, legges inn i Skien. Per er seksjonen bemannet med fire spesialister i urologi og en utdanningskandidat. Seksjonen har egen forskerstilling i urologi. Urologisk seksjon har en sengepost i Porsgrunn med 15 senger og en sengepost i Skien med 10 senger. Urologisk poliklinikk har lokaler i Porsgrunn. Kontorenhet kirurgi har arbeidsoppgaver innenfor skrivetjeneste, poliklinikk og sengeposter, samt og ivaretar ventelistene. Medisinsk poliklinikk Moflata (Cytostatisk poliklinikk) er organisert under Seksjon for blod-, kreft-, infeksjonssykdommer og palliasjon. Hovedoppgaven er å undersøke og behandle pasienter med infeksjoner, blodsykdommer og kreftsykdommer, samt å gi lindrende behandling til alvorlig syke og døende. 3. Avgrensing og metode Henvisning, fra ett foretak til et annet er avgrenset til å gjelde henvisning til Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF for pasienter med kirurgiske problemstillinger. Interne henvisninger er avgrenset til å gjelde henvisning av pasienter med bryst- eller skjoldkjertel- / biskjoldkjertelkreft (mammaendokrinkirurgi) samt pasienter med kreft i urinveier for behandling med kjemoterapi innen eget foretak. Revisjonen er gjennomført ved hjelp av intervju, observasjoner og dokumentanalyse. Da det ikke er gitt hjemmel for at internrevisjonen i de regionale helseforetakene kan gis direkte tilgang til journalopplysninger, ble elektroniske journaler gjennomgått for oss av kontoransvarlig ved kontorenhet kirurgi. 4

5 4. Revisjonskriterier Lov av 2. juli 1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) Lov av 2. juli 1999 nr 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Lov av 4. des nr 126 om arkiv med forskrift Forskrift av 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift av 21. desember 2000 nr 1385 om pasientjournal Internt regelverk / prosedyrer / retningslinjer Standarder / anbefalinger for god intern kontroll 5. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til daglig drift og andre forhold av betydning. o Brev 15. februar med beskrivelse av praksis med mer o Organisasjonskart o Rapporter fra diverse samarbeidsmøter o Oversikt over antall henviste pasienter (2006), ikke spesifikt til RRHF 6. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt 8. februar Åpningsmøte ble avholdt 8. mars 2007 Intervjuer Fem personer ble intervjuet Verifikasjoner I elektronisk journalsystem for å få oversikt over henvisninger og restanser. Skriftlige dokumenter som ble fremlagt under tilsynet: o INHENT Internhenvisning TSS o Eksempel på søknad til RRHF o Eksempler på henvisninger til RRHF Sluttmøte, ikke avholdt. 7. Reviderte områder og funn 7.1 Henvisninger til annet foretak (RRHF) Henvisningen dikteres av lege. På enkelte avdelinger kan henvisning av inneliggende pasient dikteres ved sykesengen. Pasienter henvises også fra poliklinikken, i en del tilfeller dikteres henvisningen først når prøvesvar o.l. foreligger. Notat diktert av lege skrives inn i den elektroniske pasientjournalen av sekretær ved kontorenheten. For at notatet skal oppfattes som et henvisningsnotat av sekretæren, må det fremgå at hensikten med notatet er å henvise pasienten. De vanligste begreper som brukes er søkes innlagt... eller vi ber om råd fra... Det er ikke innført en obligatorisk overskrift eller stikkord, for eksempel at dette er en henvisning, som innledning på diktatet som klart 5

6 indikerer at dette er et henvisningsnotat. Det kom frem under intervjuene at man er kjent med at eller at det har vært tilfeller hvor henvisningen har vært uklart diktert slik at kontortjenesten ikke har registrert at notatet skulle utløse en henvisning. Etter at notatet er skrevet inn i det elektroniske systemet må legen signere, dette gjøres elektronisk. Legen kan i ettertid sjekke via pc at henvisningen er skrevet og signert. Selve henvisningsbrevet lager sekretæren ved å overføre teksten i henvisningsnotatet til brev og gi det egen overskrift Søknad om. Søknaden sendes som vanlig post da det foreløpig ikke er mulig å sende søknaden elektronisk. Det er dog mulig med elektronisk oversendelse av røntgenbilder mellom noen sykehus. Sekretær kan se at henvisning er tatt ut av det elektroniske systemet ved at det fremkommer en stjerne (*) etter notatet. Man går da ut fra at brevet er sendt. Det er utarbeidet rutiner for håndtering av ulike problemstillinger ved skrivestua, disse er stort sett knyttet til egne medarbeidere. Vi har sett Internt notater Oppretting av INTHENV/div. andre rutiner og skriv vedr. søknader til RRHF. Bortsett fra brystkreftopererte som følger egne rutiner fra Blåboka 2, finnes ikke skriftlige retningslinjer til legene vedrørende henvisninger, heller ikke mal. Nyansatte leger og vikarer lærers opp etter behov. Oppfølging av pasienter etter behandling på RRHF er avhengig av epikrise, sies å fungere godt. I følge intervjuede leger sendes automatisk kopi av alle henvisninger til pasientens fastlege. Skrivetjenesten bemerker at dette kun skjer når legen dikterer at kopi skal sendes. Det er altså divergerende oppfatninger mellom leger og kontorpersonell om hva av journalnotater og vedlegg som automatisk sendes i kopi til fastlegen. Det tar normalt 1-3 døgn fra diktering til notat er skrevet. Dikterende lege kan merke med ulik hastegrad (1-3), dersom hastegrad 1 skal brevet gå ut i løpet av ett døgn. Forsinkelser skjer stort sett bare pga venting på nødvendige prøvesvar. Det fremkommer under intervjuene at det har skjedd noen få ganger at uerfarne leger har brukt lengre tid på å få effektuert henvisningen (glemt å signere). Mottakende sykehus (RRHF) sender bekreftelse tilbake per post, og angir da blant annet at pasienten vil bli kontaktet direkte. Brevet legges i papirversjonen av pasientjournalen. Det er ikke rutine for å skanne informasjonen inn i det elektroniske systemet. Dersom pasienten henvender seg for å forhøre seg om henvisningen, fins følgende sporingsmuligheter; o I programmet IMX lege kan en se om henvisningsnotatet er skrevet ut på papir. (dvs. da skal det være postlagt) o Lege kan kontakte skrivetjenesten for å avklare status på henvisningen. o Fremhenting av papirjournal for å avklare om det foreligger tilbakemelding fra RRHF o Telefonisk kontakt med RRHF for å avklare om søknad er mottatt. Datasystemet gir ikke mulighet for å ta ut rapport på antall henviste til et gitt sykehus per mnd/år (PAS). 2 Blåboka er utarbeidet av Norsk Bryst Canser Gruppe, og revideres fortløpende. I brev datert 15. mai 2007 opplyser sykehuset at Siden revisjonsbesøket har det kommet Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av differensiert cancer thyreoidea, sendt ut i april i år. Seksjonen har nå nasjonale retningslinjer for begge grupper av pasienter med cancer som behandles i seksjonen. 6

7 Om journalrutiner Det er etablert ett felles journalarkiv for hele Sykehuset Telemark HF. Papirjournal følger pasienten ved innleggelse, under oppholdet brukes stort sett bare elektronisk journal. Elektronisk journal inneholder: o Notater o Operasjonsbeskrivelser o Prøvesvar o Røntgenbilder Papirjournal inneholder o Journalnotater fra tidligere innleggelser o Henvisning fra annet sykehus o Svar fra annet sykehus vedr henvisning o Lab prøver fra annet sykehus Informasjon skannes ikke fra papirjournal til elektronisk journal. Dette gjelder også notater, innkomne prøvesvar, tilbakemeldinger fra annet sykehus etc. vedrørende aktuelle innleggelse. Det er altså ingen samlet pasientjournal ved Sykehuset Telemark HF. Dette kan være en utfordring mht å kvalitetssikre at henvisninger kommer frem og blir ivaretatt. Det opplyses under intervju at det har hendt at pas ikke har fått time på RRHF fordi henvisningen ikke er mottatt/kommet bort. Andre forhold Brev som adresseres direkte til lege åpnes ikke av kontorenheten eller arkiv. Det er personavhengig om pasientrelaterte dokumenter journalføres og legges i papirjournal. Videre kan viktig pasientrelatert informasjon bli liggende i legens posthylle ved fravær, dersom det ikke er avtalt at posten håndteres av en annen. På spørsmål om en er kjent med om det har vært tilfeller hvor henvisninger har tatt lang tid og pasienter har klaget, fremkommer det at dette har skjedd kun i få tilfeller. Man er ikke kjent med om pasienter på grunn av lang ventetid eller bortkommet henvisning har fått forverret sin tilstand. Det er sendt noen avviksmeldinger mht henvisningsrutiner fra leger, aldri fra kontorpersonalet. Skrivetjenesten har få restanser og er stort sett à jour. Dette gir en oversikt som begrenser feil. Det er ikke gitt at systemet er så robust at det tåler større restanser. Verifikasjoner I elektronisk journalsystem, utført av person fra skrivetjenesten. Lite restanser nå. Kun et notat som var eldre enn 5dager, ingen henvisninger. Henvisninger som ikke er signert elektronisk av lege fremkommer med (-). Henvisninger som er sendt fremkommer med (*) Det vil si (*) fremkommer når notatet er skrevet ut, man går da ut fra at det er sendt per post. Funn Det fremkommer to grunner til at henvisninger ikke blir effektuert. o Henvisningen er uklart diktert slik at sekretær ikke oppfatter notatet som en henvisning 7

8 o Postlagt henvisning kommer ikke frem til RRHF (problemer med postgangen) I følge intervjuobjektene er det kun i få tilfeller at det er avdekket at henvisninger ikke er sendt / kommet frem til mottaker. Pasientombudet i Telemark opplyser at de har mottatt 17 klager i 2006 med denne problemstillingen. Det kan ikke verifiseres at henvisningen faktisk er sendt o Det fremkommer (*) i det elektroniske systemet når henvisningsnotat er skrevet ut/sendt til skriver. Det antas da at brevet er postlagt. o I og med at svar fra RRHF vedrørende en henvisning ikke skannes inn i det elektroniske systemet, er det ikke elementer av kvalitetssikring i datasystemet som gjør det mulig å følge pasienten helt frem. Selv om alle opplysninger hadde blitt lagt inn i systemet, er det ikke lagt opp til at det elektroniske systemet fanger opp og varsler brukerne om at henvisningen ikke er effektuert. Det elektroniske systemet gir heller ikke mulighet til å få ut data om antall henviste pasienter til et gitt sykehus. Sporing av henvisninger er tungvindt o Sporingsmuligheter: o I programmet IMX lege kan en se om henvisningsnotatet er skrevet ut på papir. o Lege kan kontakte skrivetjenesten for å avklare status på henvisningen. o Fremhenting av papirjournal for å avklare om det foreligger tilbakemelding fra RRHF o Telefonisk kontakt med RRHF for å avklare om søknad er mottatt. I ytterste konsekvens er systemet avhengig av at pasienten selv tar kontakt og purrer, en del pasienter vil antakelig ikke gjøre dette noe som er bekymringsfullt. Det er ingen samlet pasientjournal o Verken elektronisk journal eller papirjournal er fullstendig. Elektronisk journal inneholder; Notater, operasjonsbeskrivelser, prøvesvar, røntgenbilder. Papirjournal inneholder; Journalnotater fra tidligere innleggelser, henvisning fra annet sykehus, svar fra annet sykehus vedr henvisning, lab prøver fra annet sykehus Mangelen på en samlet journal, og særlig det at informasjon knyttet til gjeldende innleggelse ikke holdes samlet, gjør systemet sårbart. Det er divergerende oppfatninger mellom leger og kontorpersonell om hvilke notater og vedlegg som automatisk sendes i kopi til fastlegen. Dersom kopi av henvisningen sendes fastlegen vil dette være en ekstra sikkerhet for pasienten mht oppfølging. Det kan være personavhengig om pasientrelaterte dokumenter journalføres o Brev som adresseres direkte til lege åpnes ikke av kontorenheten eller arkiv, men legges i legens posthylle. Ved fravær er men avhengig av at det er avtalt at andre tar posten. Konklusjon: Det er avdekket kvalitetssvikt i henvisningsforløpet i tråd med det som ble avdekket av pasientombudene i

9 7.2 Interne henvisninger Vi har sett på henvisninger av pasienter med cancer til kjemoterapi på Medisinsk poliklinikk Moflata (cytostatisk poliklinikk) ved Sykehuset Telemark HF. Revisjonen var avgrenset til å gjelde pasientene fra Seksjon for urologi og Seksjon for mammaendokrinkirurgi. Sistnevnte omfatter pasienter med brystkreft, skjoldkjertel- og biskjoldbruskkjertelsvulster, av disse pasientene henvises pr år til poliklinikken. Brystkreftpasientene følger en nasjonal standard Blåboka. Dette innebærer at behandlingen og oppfølgingen er mer fastlagt og strømlinjeformet enn for andre kreftpasienter. Disse pasientene følges ofte telefonisk opp av kirurg. Pasientene henvises normalt tre uker etter histologisvar, dette er i hht retningslinjene. Pasienter fra andre avdelinger mottas gjerne i løpet av en uke. Det tas ofte telefonisk kontakt samtidig med henvisningen, men pasienten følges ikke personlig opp av moderavdelingen i samme grad. Lege dikterer henvisning som skrives av sekretær. Legen signerer elektronisk. Lege kan kontrollere via pc at henvisningen er skrevet. Kontortjenesten har gode rutiner for hva slags vedlegg som skal følge med disse henvisningene. I følge lege og skrivetjenesten gjøres interne henvisninger elektronisk helt ut. Ved intervju ved medisinsk poliklinikk, Moflata, viser det seg at dette bare delvis er realisert. Henvisningen fremkommer som notat blant mange andre notater på poliklinikkens pc. For at den elektroniske internhenvisningen skal bli behandlet må det gis beskjed for eksempel ved at sekretær ringer til medisinsk poliklinikk, Moflata, når man har en godkjent internhenvisning. Det gis da beskjed om at det er en internhenvisning som ønskes skrevet ut på poliklinikkens skriver. Navn på skriver oppgis ved behov. Etter utskrift gis en umiddelbar bekreftelse på at henvisningen er mottatt og at sekretæren ved medisinsk poliklinikk skal effektuere den videre. En annen måte henvisninger effektueres på er å ta ut henvisningen på papir, legger den i en konvolutt og sender den i internposten til Skien. Kun henvisninger inn til avdelingen fra leger (fastleger) med elektronisk oppkopling kan behandles fullt ut elektronisk. Fastlege informeres elektronisk dersom fastlege er oppgitt. Det skrives epikrise ved utreise samt tillegg med diagnosekode når histologi foreligger. Cytostatisk poliklinikk mottar ca 50 nye pasienter pr mnd. Tid fra henvisning sendes til mottak er vanligvis en uke, men for noen pasientgrupper er det, og skal det være noe lengre tid, jf brystkreftoperete. Fra denne avdelingen sendes alle journalnotat i kopi til fastlege. Omlag 90 % av pasientene er hjemmeboende. Funn Den interne henvisningen er ikke fult ut elektronisk. For at henvisningen skal bli effektuert må sekretær ringe poliklinikken med beskjed om at henvisning på gjeldende pasienten ligger i det elektroniske systemet. Denne må så identifiseres og skrives ut før henvisningen kan behandles, alternativt sendes per post fra henvisende avdeling (manuell henvisning). Dette innebærer at henvisningen, for at den skal bli effektuert, må følges personlig opp av skrivetjenesten ved kirurgisk avdeling. 9

10 Pasientombudet i Telemark har i 2006 mottatt klager fra pasienter vedrørende interne henvisninger, men ikke for pasientgruppene vi vurderte. 8. Forslag til anbefalinger Det fremgår av brev 15. februar og av informasjon fremkommet under revisjonen at det ved Sykehuset Telemark HF ikke er utarbeidet egne prosedyrer eller retningslinjer for henvisning av pasienter. Funn gjort under revisjonen viser at: Det er divergerende oppfattning mellom leger kontorpersonell om hva som automatisk sendes i kopi til fastlegen. Det kan ikke verifiseres at en henvisning til RRHF faktisk er sendt. Sporing av en henvisning er tungvindt Pasienten har ikke en samlet journal, verken elektronisk journal eller papirjournal er fullstendig. Det bør vurderes om informasjon som vedrører samme problemstilling / innleggelse oppbevares samlet. Det er videre en forutsetning at det må fremgå klart at det både finnes en elektronisk og en papirbasert journal, og hvilken type dokumentasjon som befinner seg i disse jf journalforskriften 5 fjerde ledd. Dersom interne henvisninger sendes elektronisk, er man avhengig av telefonisk kontakt med mottakende avdeling for å få effektuert henvisningen. Det bør med bakgrunn i de funn som fremkommer vurderes om det er nødvendig med retningslinjer / prosedyrer som omfatter problemstillinger som fremkom under revisjonen. 9. Sammendrag Denne rapporten er utarbeidet etter revisjon av Sykehuset Telemark HF i perioden 8. februar 27. april Formålet med revisjonen var å avdekke om henvisningsrutiner og praksis ved sykehuset er i tråd med regelverk og internt definerte krav. Rammen for revisjonen var to delt og omfattet henvisning fra Sykehuset Telemark HF til Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF, samt interne henvisninger av kreftpasienter. Revisjonsteamet får et klart inntrykk av at det arbeides med å strukturere henvisningsprosesser særlig når det gjelder interne henvisninger ved sykehuset. Det er etablert en rekke samarbeidsfora for å ivareta disse pasientene på en god måte. Interne henvisninger gjøres til en viss grad elektronisk, men avhenger av en personlig oppfølging fra skrivetjenesten slik at henvisningsnotatet blir identifisert i det elektroniske systemet, tatt ut og viderebehandlet. Når det gjelder henvisning til annet sykehus lar dette seg ikke gjøre elektronisk. Henvisningsnotatet skrives derfor ut fra det elektroniske journalsystemet og sendes pr post. Det kan være flere grunner til at en henvisning til Riks- Radiumhospitalet HF ikke kommer frem. Revisjonen avdekket også at det er vanskelig å godtgjøre at en henvisning faktisk er sendt per post, da en i det elektroniske systemet bare kan avlese at en henvisning er skrevet ut på papir. Pasientene ved Sykehuset Telemark HF har ingen samlet journal, men en elektronisk og en papirjournal ingen av disse er komplette. Dette er ikke, slik vi ser det, i strid med regelverket 10

11 som åpner for en slik løsning, gitt at det fremgår klart at det både finnes en elektronisk og en papirbasert journal, og hvilken type dokumentasjon som befinner seg i disse jf journalforskriften 5 fjerde ledd. Revisjonen avdekker dog at mangelen på en samlet journal gjør henvisningsprosessen sårbar, og ser særlig at det er en utfordring mht kvalitetssikkerhet at informasjon knyttet til samme problemstilling ikke holdes samlet. Det fremkommer videre at det er divergerende oppfatninger mellom leger og kontorpersonell om hvilke journalnotater som automatisk sendes i kopi til fastlege. Intervjuede leger går ut fra at det alltid sendes kopi av henvisninger med vedlegg til pasientens fastlege, kontorpersonell sender kun slik kopi dersom det er spesielt angitt i diktatet at det skal gjøres. Dersom en henvisning ikke kommer frem, og det ikke er sendt kopi til pasientens lege, vil det i stor grad være opp til pasienten selv å følge opp henvisningen, dette er bekymringsfullt. Det er under revisjonen avdekket kvalitetssvikt i henvisningsforløpet, jf problemstilling beskrevet i Årsrapport fra Pasientombudene for

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Kirsti Grødum Virksomhetens adresse: Kirkebakken. 13, 3921 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 31.01.13

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter ved Nesoddtunet bo- og servicesenter Virksomhetens adresse: Håkonkastet

Detaljer

Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11

Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11 Vestre Viken HF Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering av fakta...

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 06.03.13 Kontaktperson

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0. Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus

Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0. Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus Revisjonsrapport 02/11 Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0 Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus 1. Innledning Det ble meldt behov for revisjon

Detaljer

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Samlerapport til Helse Midt-Norge RHF etter gjennomført tilsyn med helsetjenesten til voksne med psykiske problemer og ivaretakelsen av sentrale

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER Stjørdal 06.08.2004 1 Formål Prosedyren for behandling av nyhenvisninger skal sikre at pasientenes lovfestede rettigheter blir

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

Brukerveiledning. Henvisningsforløp somatikk

Brukerveiledning. Henvisningsforløp somatikk Brukerveiledning Henvisningsforløp somatikk Revidert 19.09. 2013 Sykehuset Østfold Oppfølging og kontroll av venteliste Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVORDAN REGISTRERE EN HENVISNING?...3 1.1 Fremgangsmåte

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Felles kontorsenter UNN

Felles kontorsenter UNN Felles kontorsenter UNN Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Tromsø av Åse-Merete Hansen, avdelingsleder ase.merete.hansen@unn.no Presentasjon via STYRK konferanse Norsk sykehus og helsetjenesteforening

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Nemndas sak nr. 5/2013, Hdir sak 13/2830 Dato 3.

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Nemndas sak nr. 5/2013, Hdir sak 13/2830 Dato 3. AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Nemndas sak nr. 5/2013, Hdir sak 13/2830 Dato 3. september 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00591-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01859-22 Ber om svar

Detaljer

Vedrørende oppfølging av tilsynssaken mot Vestre Viken HF

Vedrørende oppfølging av tilsynssaken mot Vestre Viken HF Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep. 0032 OSLO Dato: 19.08.2011 Saksbehandler: Direkte telefon: Harald Noddeland Vår referanse: 10/01634-14 / 302, 2010/241 - SB ephorte Deres referanse: 2010/128 I LAB

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

Rapport 2/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF

Rapport 2/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF UTK Rapport 2/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 10.5 2011 Rapport nr. 2/2011 Revisjonsperiode oktober

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Avdeling for patologi, ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Virksomhetens adresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger Tidsrom for tilsynet: 16.

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

Ambulant Sårteam til Sykehjem Sårkontakt i Hjemmetjenesten

Ambulant Sårteam til Sykehjem Sårkontakt i Hjemmetjenesten Samhandlingsprosjekt Oslo Universitetssykehus, Sykehjemsetaten og Oslo kommune Ambulant Sårteam til Sykehjem Sårkontakt i Hjemmetjenesten Mobil tjeneste Kristin Bergersen overlege, dr. med. Hudavdelingen,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Mal for den gode epikrise

Mal for den gode epikrise Mal for den gode epikrise Pasient NN EPIKRISE Innlagt 1.1.11 Utskrevet 6.1.11 Diagnosekoder Prosedyrekoder CAVE Årsak til innleggelse Tidligere sykdommer Familie / sosialt / kommunale tjenester Funn og

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

VAR REF: I OUR REF: DATO: / DATE: 2011/763 I LAB juni 2012

VAR REF: I OUR REF: DATO: / DATE: 2011/763 I LAB juni 2012 HELSETIL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial - oq helsetienestene ^ ^U l^ Sykehuset Telemark HF v/direktøren Ulefossveien 55 L3710 SKIEN DERES REF: I YOUR REF: VAR REF: I OUR REF: DATO: / DATE: 2011/763

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling

Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling Betre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost Bakgrunn Helse Førde gjennomførte i 2007-2008 eit større prosjekt i Kirurgisk klinikk som

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Sikkert samarbeid om arkiv

Sikkert samarbeid om arkiv Sikkert samarbeid om arkiv Skjemaprosjektet i Sykehuset Østfold Innblikk i dagens opp- og nedturer Arkivtjenestens samarbeid med andre avdelinger om felles målsettinger. Norsk Arkivråd 17.09.2012 Christin

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 STYREMØTE 23. mars 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07072 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 Sammendrag: Risikoen er redusert for flere av områdene

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF

Utviklingsprosjekt. Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF Utviklingsprosjekt Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF Eirik Eliassen kull 9 November 2010 Bakgrunn for prosjektet: Erkjennelse av at fristbrudd forekommer og må reduseres til et absolutt

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Virkeområde: 1. Innleggelse i helseforetak

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr.

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. Direktøren Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. 02-2013 Saksbehandler: Terje Svendsen/Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2318

Detaljer

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF:

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF: Dokument-ID: 4916 Versjon: 4 Status: Godkjent Prosedyre Lukking av mine dokumenter i Dips Dokumenteier: Kirsti Loe Utarbeidet av: Kirsti Loe,Siv Horn, Marianne Marki, Vivien Jørgensen, Kirsti Bjune. Kirsti

Detaljer

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Manglende samsvar mellom koder i DIPS og i epikriser Revisjonen sier: Det er et gjennomgående funn at det ikke er samsvar mellom 1.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00132-27 Vedrørende deres henvendelse Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 25.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00985-8

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal (EPJ)

Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal (EPJ) Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal (EPJ) Stjørdal 16. mai 2013 INTERNREVISJONEN 2 Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12 Fagdag Sundvollen amhandling alvorlig syke pasienter Onsdag 30.05.12 Markset Lia tsykepleier Sykehuset Telemark Ronny Dalene HF Lege Palliativ enhet Palliasjon i Telemark Palliativ enhet - Kompetansebase

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for ledere i PAS/EPJ Del 2 Pasientforløp

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01336-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 25.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/01824-5 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Styringsmål 1: Pasienter skal få tilgang til spesialisthelsetjenester ihht lov og forskrift

Styringsmål 1: Pasienter skal få tilgang til spesialisthelsetjenester ihht lov og forskrift Styringsmål 1: Pasienter skal få tilgang til spesialisthelsetjenester ihht lov og forskrift Delmål 1: Det skal ikke være fristbrudd Risikoelement 1 A Manglende tilgang på kompetanse og kapasitet i forhold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 03/00946-17 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/01145-26 Tilbud om ansettelse som

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer