Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11"

Transkript

1 Vestre Viken HF Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11

2 Innhold 1. Innledning Oppsummering av fakta Kodepraksis for pasientopphold ved behandling med hyaluronsyre Kodepraksis for pasientopphold for andre dagkirurgiske behandlinger Organisering av kontroller og oppfølging av kodearbeidet i den angjeldende avdeling og klinikk Andre forhold Vedlegg Innledning Bakgrunn, målsettinger og omfang Styret i Vestre Viken HF v /styreleder anmodet den konsernrevisjonen Helse Sør-Øst om å undersøke fakta i sak relatert til avviksmelding om kodepraksis for polikliniske pasienter og dagpasienter ved Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus. Konsernrevisjonen har påtatt seg å gjøre dette etter tilslutning fra sin oppdragsgiver som er revisjonskomiteen i Helse Sør-Øst RHF. Konsernrevisjonen var også bedt om å ta kontakt med en person utenfor foretaksledelsen som hadde en sak å melde. Dette ble gjort og konsernrevisjonen mottok samtidig kopi av avviksmelding og kopi av e-poster med tilleggsinformasjon som er sendt internt i helseforetaket i perioden. Konsernrevisjonen er i utgangspunktet ikke en instans med ansvar for å håndtere meldinger, men vil når informasjon mottas undersøke om ledelse og styret er informert. (ref. pkt. 6.4) I samråd med styreleder, har målet med faktaundersøkelsen vært å beskrive: Hva de meldte sakene gjelder Om det har funnet sted feil koding, og i så fall: o Hvilken form for feilkoding har funnet sted o Over hvor lang tid praksisen har pågått o Hvilket omfang den eventuelle feilkodingen har o Hvem har vært involvert i etablering og gjennomføring av praksisen Hvordan kontroller og oppfølging av kodearbeidet er organisert i den angjeldende avdeling og klinikk, foretaket. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 2 av 11

3 Vurdere om andre forhold som eventuelt avdekkes underveis må kartlegges og vurderes Konsernrevisjonen har i sakens anledning mottatt kopi av avviksmeldingen med tilhørende dokumentasjon. Denne dokumentasjonen består av en avviksmelding i avviksog meldesystemet datert , kopi av e-poster med meldinger om avvik fra , samt i perioden etter at registrering i avviks- og meldesystemet ble foretatt. I fortsettelsen benevnes dette samlet som avviksmelding. Avviksmeldingen har vist at det er koderelaterte forhold som undersøkes. Disse er: - Kodepraksis for pasientopphold ved behandling med hyaluronsyre ved Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus - Kodepraksis for pasientopphold for andre dagkirurgiske behandlinger Etter dette har konsernrevisjonen kartlagt fakta i saken gjennom å innhente dokumentasjon og virksomhetsdata fra PASEPJ-systemet (pasientadministrativt system/pasientjournal). I tillegg er det gjennomført intervjuer med ansatte og ledere i den berørte klinikken og møter for å avstemme fakta. Kartleggingen har pågått frem til og er utført av konsernrevisor Liv Todnem og internrevisor Marte Vestengen. Oversikt over gjennomførte møter og intervjuer, samt mottatt og innhentet dokumentasjon, fremkommer av utrykte vedlegg. 2. Oppsummering av fakta Oppsummering Kodepraksis for behandling med hyaluronsyre Faktaundersøkelsen viser at praksis med registrering av innleggelse for pasienter som er behandlet poliklinisk eller dagkirurgisk med hyaluronsyre, og som fysisk ikke innlegges, er etablert av økonomiske årsaker. Det er bekreftet å ha funnet sted feilkoding (sak 102/2011). Det er kartlagt og beskrevet hvordan registrering av koder av innleggelser skjer. Faktaundersøkelsen viser at dette er en etablert og kjent praksis i avdelingen. Faktaundersøkelsen gir ikke svar på omfang og tidsrom for kodepraksisen, kun et anslag på årstall når praksis startet. Kodepraksis for pasientopphold for andre dagkirurgiske behandlinger Faktaundersøkelsen har vist at det for andre pasientgrupper som avviksmeldingen omhandler, hvor pasienter registreres som innlagte på post O25 og gis permisjon, at innleggelse ikke er medisinsk faglig begrunnet med dokumentasjon i pasientjournalen. Omfanget av andre pasientgrupper er for 2011 høyere enn antall pasienter som er behandlet med hyaluronsyre. Imidlertid omfattes andre pasientgrupper av flere typer diagnoser og behandlinger og det er ikke entydig hvorvidt de kan ha hatt behov for innleggelse med permisjon som gir rett til åpen retur, eller ikke. Det er ikke dokumentert om disse pasientene faktisk har hatt behov for innleggelse. Hvorvidt disse oppholdene er feilkodet må undersøkes nærmere. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 3 av 11

4 3. Kodepraksis for pasientopphold ved behandling med hyaluronsyre I avviksmeldingen er hovedfokus knyttet til avvik ved at pasientopphold hvor pasienten blir behandlet med hyaluronsyre ved injeksjoner, hovedsakelig i kne (behandlingskodetng11) er registrert som innleggelse, men hvor pasienten ikke fysisk innlegges. Sammendrag fakta Faktaundersøkelsen viser at praksis med registrering av innleggelse for pasienter som er behandlet poliklinisk eller dagkirurgisk med hyaluronsyre, og som fysisk ikke innlegges, er etablert av økonomiske årsaker. Det er bekreftet å ha funnet sted feilkoding (sak 102/2011). Det er kartlagt og beskrevet hvordan registrering av koder av innleggelser skjer. Faktaundersøkelsen viser at dette er en etablert og kjent praksis i avdelingen. Faktaundersøkelsen gir ikke svar på omfang og tidsrom for kodepraksisen, kun et anslag på årstall når praksis startet. Beskrivelse av prosess for koding av innleggelser Det er legen som behandler pasienten som setter koder for diagnose, prosedyre og omsorgsnivå. Henvisninger for pasienter som skal behandles med hyaluronsyre blir vurdert og registrert i det pasientadministrative systemet med det omsorgsnivå de skal behandles på, poliklinikk eller dagkirurgi. Pasienten blir innkalt i tråd med ordinære prosedyrer i foretaket og behandlingen gis som planlagt. Når behandling er utført og legen beslutter innleggelse, fyller legen ut et eget skjema som følger pasienten til helsesekretær som på grunnlag av legens instruksjoner endrer registrering av omsorgsnivå poliklinikk eller dagkirurgi til innleggelse (egen funksjon i DIPS). Skjemaet blir liggende hos helsesekretær i påvente av at legen skal beslutte når pasienten skal registreres som utskrevet. Det har ikke vært etablert praksis med å dokumentere innleggelse og utskrivning i pasientjournalen (innleggelsesnotat, eventuell telefonkontakt eller notat om utskriving) for disse pasientene, eventuelt informasjon om at pasienten er gitt permisjon. Dagkirurgisk seksjon har fysisk 2 senger og disse er organisert innenfor Kirurgisk Ortopedisk sengepost (KO). Innleggelse knyttet til behandling med hyaluronsyre er imidlertid registrert på post O25 som ikke er en fysisk post. Det har ikke vært mulig å finne dokumentasjon på om noen av disse pasientene i perioden som avviksmeldingen gjelder faktisk ble innlagt i den perioden de er registrert som innlagt eller om de har vært til kontroll før utskrivning. Omfang og tidsrom Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 4 av 11

5 Behandlingen med injeksjoner av hyaluronsyre gis kun ved Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Behandling er praktisert over tid men vesentlig vært i bruk fra rundt Fra oppstarten med denne behandlingen har avdelingen opplyst at det har vært aktuelt med innleggelser, men det er ikke funnet noe konkret skifte tidsmessig for når praksis ble endret fra innleggelse til poliklinikk og dagkirurgi. Gjennomgang av konkrete pasientopphold som er utført som ledd i foretakets videre undersøkelser knyttet til avviksmeldingen viser at det finnes tilfeller hvor medisinsk vurdering for innleggelse ikke er dokumentert tilbake til Helt eksakt antall behandlinger hvor pasienten fysisk ikke har vært innlagt vil måtte verifiseres gjennom utvidet kontroll for å få fullstendig oversikt. Hvem har vært involvert i praksisen Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF er avdelingen hvor denne praksisen er etablert. Ansatte og ledere som er involvert i denne behandlingen eller som utfører arbeidsoppgaver i forhold til denne, er kjent med og har praktisert dette over tid. Det er i undersøkelsen ikke fremlagt referater eller andre dokumenter som viser når og hvordan beslutning om etablering av denne praksis ble tatt. 4. Kodepraksis for pasientopphold for andre dagkirurgiske behandlinger I avviksmeldingen er hovedfokus knyttet til avvik ved at pasientopphold hvor pasienten blir behandlet med hyaluronsyre, men avviksmeldingen viser også til andre pasientgrupper som gis dagkirurgisk behandling og hvor pasientoppholdet er registrert som innleggelse, men hvor pasienten ikke fysisk innlegges. Sammendrag fakta Faktaundersøkelsen har vist at det for andre pasientgrupper som avviksmeldingen omhandler, hvor pasienter registreres som innlagte på post O25 og gis permisjon, at innleggelse ikke er medisinsk faglig begrunnet med dokumentasjon i pasientjournalen. Omfanget av andre pasientgrupper er for 2011 høyere enn antall pasienter som er behandlet med hyaluronsyre. Imidlertid omfattes andre pasientgrupper av flere typer diagnoser og behandlinger og det er ikke entydig hvorvidt de kan ha hatt behov for innleggelse med permisjon som gir rett til åpen retur, eller ikke. Det er ikke dokumentert om disse pasientene faktisk har hatt behov for innleggelse. Hvorvidt disse oppholdene er feilkodet må undersøkes nærmere. Beskrivelse av prosess for koding av innleggelse Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 5 av 11

6 Prosessen for koding av innleggelse av andre pasientgrupper er identisk med praksis for koding av innleggelser ved behandling med hyaluronsyre. Det som også er identisk er at disse pasientoppholdene er registrert som innleggelse på post O25 (se pkt 5). Avdelingen beskriver valg av innleggelse for pasienter innen enkelte diagnosegrupper som nødvendig, fordi de mener det er behov for å gi pasienten en åpen retur på grunn av pasientens tilstand. Dette gjøres ved å registrere innleggelse og gi permisjon. For hoveddelen det utvalg meldinger som konsernrevisjonen har undersøkt pluss ytterligere undersøkelser i foretaket er dokumentasjonen i pasientjournalen et operasjonsnotat datert dato for dagkirurgi og ikke informasjon om innleggelse. Det er ikke etablert praksis med å skrive innleggelsesnotat, eventuelle telefonsamtaler med pasienten og utskrivning i journalen. Permisjon har ikke vært registret korrekt i perioden som er undersøkt. I følge foretaket skal praksis nå være endret slik at den sammenfaller med prosedyre for registrering av midlertidig fravær i DIPS.(pkt 6.3). Omfang og tidsrom Omfang og tidsrom for innleggelser for disse pasientbehandlingene er ikke kartlagt i denne undersøkelsen. Det må foretas etter at det er foretatt medisinsk faglig vurdering av praksis for de ulike pasientgruppene som denne praksisen har omfattet. Hvem har vært involvert i praksisen Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF har etablert denne praksisen som er knyttet til post O25. Det er legen som behandler pasienten som beslutter om pasienten skal registreres som innlagt og gis permisjon. 5. Organisering av kontroller og oppfølging av kodearbeidet i den angjeldende avdeling og klinikk Det er i utgangspunktet legen som setter koder som har et ansvar for å kode riktig. Samtid er koding et område hvor det er viktig at det også skjer en kvalitetssikring av at kodene er riktige satt slik at det skjer en korrekt rapportering til NPR (Norsk pasientregister) samtidig som helseforetaket får de inntektene det har krav på etter regelverket. I forhold til saken som er meldt, var det naturlig å inkludere kartlegging av hvordan arbeidet med kontroll og oppfølging av kodearbeidet er organisert i helseforetaket, først og fremst i avdeling og klinikk. I denne saken er spørsmålet om den etablerte praksis som er bekreftet å være feil, kunne ha vært oppdaget i ordinære kontrollrutiner. Kartlegging av fakta På avdelingsnivå Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 6 av 11

7 Kvalitetskontroll av koding ved Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF, utføres av to seksjonsoverleger i avdelingen. Kvalitetskontrollen omfatter diagnosekoder og prosedyrekoder for alle opphold i avdelingen. I forbindelse med konvertering til DIPS ble det vurdert som nødvendig med en kompetansegruppe, og at noen utvalgte jobber med kvalitetssikring av data. Kvalitetskontrollen har ikke omfattet koding av omsorgsnivå og den har derfor ikke innrettet for å kunne fange opp den etablert praksis som denne saken gjelder. Det er ikke etablert praksis med kontrasignering for leger i spesialisering. På klinikk/foretaksnivå Det foretas ikke kvalitetskontroll av kodet omsorgsnivå/pasientopphold i avdelingen. Det er ikke etablert annen form for kontroll av kodingen ved avdelingen på klinikk eller foretaksnivå. Helseforetaket har ikke en kvalitetskontroll av kodingen som kan fange opp feilkoding av omsorgsnivå. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 7 av 11

8 6. Andre forhold 6.1 Etablering og bruk av post 025 Felles for det enkelte pasientopphold som avviksmeldingen omfatter, er at pasientene er registrert som innlagt på post O25 ved Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus. Det er undersøkt hvorvidt post O25 er en fysisk post, hvordan den ble opprettet og hvilket ansvarssted/kostnadssted den er knyttet opp til i regnskapet. Kartlegging av fakta Dagkirurgisk seksjon hadde opprinnelig senger på post O25 da den ble etablert i 2004, men ved senere omorganiseringer ble de 2 fysiske sengene som Dagkirurgisk seksjon nå har, organisert som en del av Kirurgisk Ortopedisk sengepost. Ved konvertering til DIPS i 2010 ble ikke post O25 tilhørende Ortopedisk avdeling konvertert fordi posten ikke var en fysisk enhet. Etter konverteringen ble denne endringen tatt opp av ortopedisk avdeling. Fra oversikt datert som gjelder beskrivelse av aksjonspunkter etter at konvertering til DIPS var gjennomført siteres: Meldt inn mangel på enhet (O25). Enheten lå inne i IMX tidligere. Pasienter som er inne poliklinisk, men samtidig skal være innlagt (sover hjemme og kontroll dagen etter). Ortopedisk avdeling ønsket å få lagt posten inn i DIPS og dette ble gjort den Post O25 er en datateknisk post (dvs. ikke reell fysisk post) i det pasientadministrative systemet, og var også det før konvertering til DIPS. Totalt antall registrerte innleggelser i 2011 på post O25 pr august var 532, hvorav 246 var behandlinger med hyaluronsyre og 286 med andre diagnoser og prosedyrer. Data fra post O25 overføres NPR (Norsk pasientregister) på samme måte som for øvrige enheter i avdelingen og generer inntekter, men det er ikke funnet en gjennomgående knytning til ansvars-/kostnadssteder i regnskapet. Denne problemstillingen gjennomgås av konsernrevisjonen i dialog med ekstern revisor i helseforetaket. 6.2 Dokumentasjon i journal Det er en medisinskfaglig vurdering som skal legges til grunn ved innleggelse av pasienter som igjen danner grunnlag for kodingen. Praksis for dokumentering av innleggelser og utskrivning er derved en del faktakartleggingen i denne saken. Kartlegging av fakta Kartleggingen av prosess, gjennomgang av et utvalg av sakene i avviksmeldingen, samt bekreftelser gjennom intervju viser at det ikke dokumenteres i pasientjournal når beslutning om innleggelse tas for de pasientgruppene som registreres som innleggelser på post O25. Det har ikke vært etablert praksis med å skrive innleggelsesnotat og utskrivningsnotat eller notere eventuelle telefoner i perioden pasienten har hatt permisjon. Kartleggingen har vært avgrenset til post O25. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 8 av 11

9 6.3 Registrering av permisjoner Innleggelser av pasienter hvor pasienten skal gis permisjon Kartlegging av fakta Kartlegging av prosess viser at prosedyren for registrering av fravær for pasienten (permisjon) ikke har vært kjent og implementert. Praksis har vært at det registreres DK pasient i merknadsfelt 1 slik at det er mulig å identifisere at dette er en dagkirurgisk pasient, registrert som inneliggende med permisjon. Denne registreringspraksis har da bidratt til at permisjon ikke fremkommer i NPR dataene. Det er opplyst at avdelingen har endret praksis. 6.4 Informasjon og kommunikasjon Ved denne typen faktaundersøkelser er prosessen knyttet til hvordan saker meldes og behandles i helseforetaket av stor viktighet for å sikre sammenfallende og korrekt grunnlag for nødvendige korrigeringer og forbedringer. Foretakets rutiner for mottak og behandling av meldinger må sikre effektiv og hensiktsmessig behandling både i linjen og hos kvalitetsutvalg, og resultat må kommuniseres til øverste ansvarlig i foretaket umiddelbart ved behov i tillegg til periodiske statusrapporter. Kartlegging av fakta Kartlegging av fakta knyttet til prosess i saken viser: Melding om avvik ble sendt pr e-post til klinikkdirektør Meldinger om ytterligere funn sendt fra melder av avvik til klinikkdirektør Møte mellom melder av avvik og klinikkdirektør Møte mellom klinikkledelse og avdelingsledelse Møte mellom klinikkdirektør, økonomidirektør og utviklingssjef Muntlig orientering til administrerende direktør og økonomidirektør fra klinikkdirektør Etablering av ressursgruppe besluttet mandat Møter ressursgruppe , og (mottatte referat). Innmelding av avvik i avviks- og meldesystemet Synergi Konsernrevisjonen kontaktet melder av avviket på grunnlag av anmodning Informasjon om avviksmelding sendt fra kst AD til styreleder, administrerende direktør VV og kst administrerende direktør HSØ Informasjon fremlagt for styret Ytterligere informasjon og dokumentasjon inngår som del av dokumentasjonsgrunnlaget i faktaundersøkelsen. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 9 av 11

10 Konsernrevisjonens rolle og ansvar Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har en gjennomgående og uavhengig internrevisjonsfunksjon i helseforetaksgruppen. Konsernrevisjonen har i denne saken også mottatt kopi av avviksmelding og kopi av e-poster med tilleggsinformasjon som er sendt internt i helseforetaket. Konsernrevisjonen mottok kopi av e-poster første gang etter at vi ble anmodet om å ta kontakt. Konsernrevisjonen er i utgangspunktet ikke en instans med ansvar for å håndtere meldinger, men vil når informasjon mottas undersøke om ledelse og styret er informert. Konsernrevisjonen har et ansvar for å informere om meldinger som mottas, til revisjonskomiteen og til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. I denne saken meldte foretaksledelsen saken til styreleder og eier Konsernrevisjonen gir i ulike sammenhenger råd til både helseforetak og til det regionale helseforetaket i forhold til hvordan ulike type meldinger bør håndteres. Som i dette tilfellet, kan konsernrevisjonen være den instansen som på selvstendig grunnlag gjennomfører en faktaundersøkelse for styret i helseforetaket. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 10 av 11

11 7. Vedlegg Revisjonsgrunnlag Kartleggingen er knyttet opp mot relevant regelverk for den medisinske kodingen, samt tilhørende prosedyrer og regelverk som skal sikre at det enkelte helseforetak registrerer og leverer ett korrekt grunnlag for beregning av inntekter for pasientbehandlingen. Regelverket for innsatsstyrt finansiering (IS 1765) Journalforskriften Interne regler og prosedyrer for registrering i DIPS Bestemmelser i lov og forskrift som gjelder regnskapsføring Praktisk gjennomføring Konsernrevisjonen har gjennomført en kartlegging av fakta gjennom å innhente dokumentasjon og virksomhetsdata, samt intervjuer med ansatte og ledere i klinikk og møter for å avstemme fakta. Planlegging av og oppdraget og undersøkelsen i helseforetaket har pågått frem til styremøte Oversikt over gjennomførte møter og intervjuer fremkommer, samt mottatt og innhentet dokumentasjon av vedlegg til saken, og har i hovedtrekk omfattet; Undersøkelse av innholdet i avviksmeldingen og tilhørende korrespondanse Møte med ansatt som har meldt inn avvik Innhenting av informasjon om helseforetakets prosess ved mottak av avviksmelding Innhenting av informasjon om helseforetakets arbeid med å undersøke avviksmelding Interne møtereferater og annen relevant dokumentasjon Innhenting av virksomhetsdata og dokumentasjon fra gjennomført analyse (Analysesenteret AS) Møter med ansatte i seksjon for Virksomhetsdata, Kvalitetsavdeling, ehelse og informasjon fra konverteringsprosjekt og styringen av dette Gjennomføring av intervjuer i Kirurgisk klinikk (ledelse og ortopedisk avdeling), hvor møteplan har omfattet 10 intervju/møter med ledere ulike nivå, medisinsk kontortjeneste, leger og kvalitetssikring. Intervjuene ble utført enkeltvis og flere sammen og referater er sendt ut for verifisering. Møte med tillitsvalgt ortopedisk avdeling Avstemming av fakta underveis i undersøkelsen Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 11 av 11

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF Dato Saksbehandler 17.11.11 Per Meinich Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Virksomhetsregistrering ved ortopedisk avdeling, Drammen Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 102/2011

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Henvisningsrutiner og pasientrettigheter

Henvisningsrutiner og pasientrettigheter Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 16.2.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Henvisningsrutiner og pasientrettigheter Sak nr. Styre Møtedato 10/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon 2 Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger 3 Hva skal jeg snakke om? Bakgrunn

Detaljer

Hva er kodekvaliteten i helseforetakene?

Hva er kodekvaliteten i helseforetakene? Hva er kodekvaliteten i helseforetakene? 1 VET IKKE 2 Hva skal jeg snakke om? Bakgrunn for Riksrevisjonens interesse for koding Hva var kodekvaliteten i 2003? Hvorfor vi gjennomfører en ny journalrevisjon

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

SAK NR REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.11.10 SAK NR 077 2010 REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på Analysesenteret AS sin rapport

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dok 3:5 ( )

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dok 3:5 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Dok 3:5 (2016 2017) Agenda 1. Kort om Riksrevisjonen 2. Formål med medisinsk koding 3. Mål og problemstillinger for undersøkelsen

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjon Helse Øst 20. september 2006 Rapport nr. 2-2006 Revisjonsdato: 3. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF

Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon 21.11.11 Harald Noddeland 97402040 Vår referanse Arkivkode Saksfremlegg Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF

Detaljer

Bakgrunn. Journalrevisjon. Journalrevisjon av tilfeldig utvalgte pasientjournaler. Resultatene framgår i Dokument nr. 3:2 ( ).

Bakgrunn. Journalrevisjon. Journalrevisjon av tilfeldig utvalgte pasientjournaler. Resultatene framgår i Dokument nr. 3:2 ( ). 2 1 Bakgrunn Innsatsstyrt finansiering (ISF): ca 20 mrd kroner i 2005 ISF er et helsepolitisk virkemiddel et viktig mål var å øke behandlingsaktiviteten et viktig mål er å stimulere til effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse. Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet

Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse. Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse Medisinsk

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Fra pasient til statistikk: Medisinsk koding i sykehusene

Fra pasient til statistikk: Medisinsk koding i sykehusene Fra pasient til statistikk: Medisinsk koding i sykehusene Problemstillinger 1. I hvilken grad er det samsvar mellom medisinske koder rapportert til NPR og informasjonen i journaler? 2. Hvilke konsekvenser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt

Detaljer

Avregningsutvalgets arbeid i 2016

Avregningsutvalgets arbeid i 2016 Avregningsutvalgets arbeid i 2016 Trondheim 14. mars 2016 Bjørn Buan Utvalgsleder Stikkord Oppdrag og sammensetning Arbeidsform Kort tilbakeblikk Tema i 2016 Kort om utvalget Avregningsutvalget ble opprettet

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

ARBEIDET MED Å STYRKE KVALITETEN PÅ MEDISINSK KODING I SYKEHUSET INNLANDET HF

ARBEIDET MED Å STYRKE KVALITETEN PÅ MEDISINSK KODING I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.11.12 SAK NR 085 2012 ARBEIDET MED Å STYRKE KVALITETEN PÅ MEDISINSK KODING I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: Styret tar administrerende direktørs redegjørelse

Detaljer

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013 Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Oversikt Kort om utvalget Eksempler Foreløpige arbeids- områder 2013 Hvem er vi 9 leger med ulik faglig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK)

Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK) Vedlegg styresak 036-2013 Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK) Dr. Halvor Gude 1 Medisinskfaglig rådgiver for direktøren,

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak:

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak: Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 200800551-6 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 79-2009/5

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 30.6.2017 Rapport nr. 9/2017 Revisjonsperiode Mars juni

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Administrerende direktørs forelegg til: Utvalg: møtedato: sak nr: Foretaksstyret 25.03.0 18/0 Trykt vedlegg: Rapport Revisjon av BUP pasientforløp PiV HF,

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Det gjenstår å undersøke noen pasientgrupper som fremgår av arbeidsflyten til legene ved avdelingen.

Det gjenstår å undersøke noen pasientgrupper som fremgår av arbeidsflyten til legene ved avdelingen. Vestre Viken HF Ventelistesaken - oppfølging Utfordring Kilde Hva er faktisk gjennomført Hva gjenstår Sluttført Sluttføres Konsernrevisjonens rapport K 1 Det videre arbeidet bør organiseres som et prosjekt

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Engstrand Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato 080-2011

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 13.5.2011 Referent: Lotte Strandjord/Robert Wiik Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Mikal Gjellan, Kathan Al-Azawy, Johan

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

DRG-forum 2006. Kodekontroll praktisk erfaring fra helseforetak. Sykehuset i Vestfold HF

DRG-forum 2006. Kodekontroll praktisk erfaring fra helseforetak. Sykehuset i Vestfold HF DRG-forum 2006 Kodekontroll praktisk erfaring fra helseforetak Sykehuset i Vestfold HF Torgeir Grøtting 08.03.06 Kort om Sykehuset i Vestfold HF Sykehusene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik slått

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Revisjonsrapport Sørlandet sykehus HF 5/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sørlandet sykehus HF 5/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sørlandet sykehus HF 5/2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 2.6.2016 erstatter 30.5.2016 Rapport nr. 6/2016 Revisjonsperiode

Detaljer

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 22.09.2011 Saksbehandler Per Engstrand Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato

Detaljer

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport fra HMN RHF - Etterlevelse av pasientrettigheter Styremøte 15.02.2011 Tor Ivar Stamnes Kvalitetssjef Sammendrag Systemtilsynet ble gjennomført i mai 2010. Rapport

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

1. Kort om Riksrevisjonen 2. Bakgrunn 3. Problemstillinger 4. Gjennomføring/metoder 5. Status og veien videre

1. Kort om Riksrevisjonen 2. Bakgrunn 3. Problemstillinger 4. Gjennomføring/metoder 5. Status og veien videre Agenda 1. Kort om Riksrevisjonen 2. Bakgrunn 3. Problemstillinger 4. Gjennomføring/metoder 5. Status og veien videre Bilder fra Google 1 Kort om Riksrevisjonen 2 Posisjon, rolle og uavhengighet Stortinget

Detaljer

Oppfølging av ventelistesaken ved Kirurgisk avdeling Bærum sykehus handlingsplan for Vestre Viken HF

Oppfølging av ventelistesaken ved Kirurgisk avdeling Bærum sykehus handlingsplan for Vestre Viken HF Oppfølging av ventelistesaken ved Kirurgisk avdeling Bærum sykehus handlingsplan for Vestre Viken HF Status i arbeidet pr. 13.12.10 Harald Noddeland, Medisinsk fagsjef Vestre Viken HF og leder av ressursgruppen

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar REVISJONER 2008-2009 - Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Revisjon Dokumentfly i pasientarbeidet/henvisningsrutiner Dato: 17.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anbefalinger Styrebehandlede

Detaljer

Fulgt opp i møte med helsetilsynet lokalt og sentralt. Fulgt opp i forbindelse med Strategi I henhold til saksfremlegg Fulgt opp i senere saker

Fulgt opp i møte med helsetilsynet lokalt og sentralt. Fulgt opp i forbindelse med Strategi I henhold til saksfremlegg Fulgt opp i senere saker Tabell 1 oppfølging av styresaker i Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 5. januar Til 001/ Brev fra Helsetilsynet i Buskerud om sikring av pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen

Detaljer

Prosjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat

Prosjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat Side: 1 / 5 Mandatet kan justeres underveis i prosjektet helt frem til prosjektgjennomføringsfasen, men da med godkjenning fra prosjekteier og prosessgruppen. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0. Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus

Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0. Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus Revisjonsrapport 02/11 Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0 Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus 1. Innledning Det ble meldt behov for revisjon

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering.

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering. Dato 20.06.11 Saksbehandler Saksfremlegg Ansvarsavklaring for ledernivåene Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 059/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: 1. Protokoll

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. FEBRUAR 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Eva Kvelland, styremedlem (V)

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Godkjent av: Robert Nystuen

Godkjent av: Robert Nystuen Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsenheter- benevnelse Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Utførte revisjonsaktiviteter ved Oslo universitetssykehus fra forrige planperiode

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer