Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11"

Transkript

1 Vestre Viken HF Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11

2 Innhold 1. Innledning Oppsummering av fakta Kodepraksis for pasientopphold ved behandling med hyaluronsyre Kodepraksis for pasientopphold for andre dagkirurgiske behandlinger Organisering av kontroller og oppfølging av kodearbeidet i den angjeldende avdeling og klinikk Andre forhold Vedlegg Innledning Bakgrunn, målsettinger og omfang Styret i Vestre Viken HF v /styreleder anmodet den konsernrevisjonen Helse Sør-Øst om å undersøke fakta i sak relatert til avviksmelding om kodepraksis for polikliniske pasienter og dagpasienter ved Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus. Konsernrevisjonen har påtatt seg å gjøre dette etter tilslutning fra sin oppdragsgiver som er revisjonskomiteen i Helse Sør-Øst RHF. Konsernrevisjonen var også bedt om å ta kontakt med en person utenfor foretaksledelsen som hadde en sak å melde. Dette ble gjort og konsernrevisjonen mottok samtidig kopi av avviksmelding og kopi av e-poster med tilleggsinformasjon som er sendt internt i helseforetaket i perioden. Konsernrevisjonen er i utgangspunktet ikke en instans med ansvar for å håndtere meldinger, men vil når informasjon mottas undersøke om ledelse og styret er informert. (ref. pkt. 6.4) I samråd med styreleder, har målet med faktaundersøkelsen vært å beskrive: Hva de meldte sakene gjelder Om det har funnet sted feil koding, og i så fall: o Hvilken form for feilkoding har funnet sted o Over hvor lang tid praksisen har pågått o Hvilket omfang den eventuelle feilkodingen har o Hvem har vært involvert i etablering og gjennomføring av praksisen Hvordan kontroller og oppfølging av kodearbeidet er organisert i den angjeldende avdeling og klinikk, foretaket. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 2 av 11

3 Vurdere om andre forhold som eventuelt avdekkes underveis må kartlegges og vurderes Konsernrevisjonen har i sakens anledning mottatt kopi av avviksmeldingen med tilhørende dokumentasjon. Denne dokumentasjonen består av en avviksmelding i avviksog meldesystemet datert , kopi av e-poster med meldinger om avvik fra , samt i perioden etter at registrering i avviks- og meldesystemet ble foretatt. I fortsettelsen benevnes dette samlet som avviksmelding. Avviksmeldingen har vist at det er koderelaterte forhold som undersøkes. Disse er: - Kodepraksis for pasientopphold ved behandling med hyaluronsyre ved Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus - Kodepraksis for pasientopphold for andre dagkirurgiske behandlinger Etter dette har konsernrevisjonen kartlagt fakta i saken gjennom å innhente dokumentasjon og virksomhetsdata fra PASEPJ-systemet (pasientadministrativt system/pasientjournal). I tillegg er det gjennomført intervjuer med ansatte og ledere i den berørte klinikken og møter for å avstemme fakta. Kartleggingen har pågått frem til og er utført av konsernrevisor Liv Todnem og internrevisor Marte Vestengen. Oversikt over gjennomførte møter og intervjuer, samt mottatt og innhentet dokumentasjon, fremkommer av utrykte vedlegg. 2. Oppsummering av fakta Oppsummering Kodepraksis for behandling med hyaluronsyre Faktaundersøkelsen viser at praksis med registrering av innleggelse for pasienter som er behandlet poliklinisk eller dagkirurgisk med hyaluronsyre, og som fysisk ikke innlegges, er etablert av økonomiske årsaker. Det er bekreftet å ha funnet sted feilkoding (sak 102/2011). Det er kartlagt og beskrevet hvordan registrering av koder av innleggelser skjer. Faktaundersøkelsen viser at dette er en etablert og kjent praksis i avdelingen. Faktaundersøkelsen gir ikke svar på omfang og tidsrom for kodepraksisen, kun et anslag på årstall når praksis startet. Kodepraksis for pasientopphold for andre dagkirurgiske behandlinger Faktaundersøkelsen har vist at det for andre pasientgrupper som avviksmeldingen omhandler, hvor pasienter registreres som innlagte på post O25 og gis permisjon, at innleggelse ikke er medisinsk faglig begrunnet med dokumentasjon i pasientjournalen. Omfanget av andre pasientgrupper er for 2011 høyere enn antall pasienter som er behandlet med hyaluronsyre. Imidlertid omfattes andre pasientgrupper av flere typer diagnoser og behandlinger og det er ikke entydig hvorvidt de kan ha hatt behov for innleggelse med permisjon som gir rett til åpen retur, eller ikke. Det er ikke dokumentert om disse pasientene faktisk har hatt behov for innleggelse. Hvorvidt disse oppholdene er feilkodet må undersøkes nærmere. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 3 av 11

4 3. Kodepraksis for pasientopphold ved behandling med hyaluronsyre I avviksmeldingen er hovedfokus knyttet til avvik ved at pasientopphold hvor pasienten blir behandlet med hyaluronsyre ved injeksjoner, hovedsakelig i kne (behandlingskodetng11) er registrert som innleggelse, men hvor pasienten ikke fysisk innlegges. Sammendrag fakta Faktaundersøkelsen viser at praksis med registrering av innleggelse for pasienter som er behandlet poliklinisk eller dagkirurgisk med hyaluronsyre, og som fysisk ikke innlegges, er etablert av økonomiske årsaker. Det er bekreftet å ha funnet sted feilkoding (sak 102/2011). Det er kartlagt og beskrevet hvordan registrering av koder av innleggelser skjer. Faktaundersøkelsen viser at dette er en etablert og kjent praksis i avdelingen. Faktaundersøkelsen gir ikke svar på omfang og tidsrom for kodepraksisen, kun et anslag på årstall når praksis startet. Beskrivelse av prosess for koding av innleggelser Det er legen som behandler pasienten som setter koder for diagnose, prosedyre og omsorgsnivå. Henvisninger for pasienter som skal behandles med hyaluronsyre blir vurdert og registrert i det pasientadministrative systemet med det omsorgsnivå de skal behandles på, poliklinikk eller dagkirurgi. Pasienten blir innkalt i tråd med ordinære prosedyrer i foretaket og behandlingen gis som planlagt. Når behandling er utført og legen beslutter innleggelse, fyller legen ut et eget skjema som følger pasienten til helsesekretær som på grunnlag av legens instruksjoner endrer registrering av omsorgsnivå poliklinikk eller dagkirurgi til innleggelse (egen funksjon i DIPS). Skjemaet blir liggende hos helsesekretær i påvente av at legen skal beslutte når pasienten skal registreres som utskrevet. Det har ikke vært etablert praksis med å dokumentere innleggelse og utskrivning i pasientjournalen (innleggelsesnotat, eventuell telefonkontakt eller notat om utskriving) for disse pasientene, eventuelt informasjon om at pasienten er gitt permisjon. Dagkirurgisk seksjon har fysisk 2 senger og disse er organisert innenfor Kirurgisk Ortopedisk sengepost (KO). Innleggelse knyttet til behandling med hyaluronsyre er imidlertid registrert på post O25 som ikke er en fysisk post. Det har ikke vært mulig å finne dokumentasjon på om noen av disse pasientene i perioden som avviksmeldingen gjelder faktisk ble innlagt i den perioden de er registrert som innlagt eller om de har vært til kontroll før utskrivning. Omfang og tidsrom Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 4 av 11

5 Behandlingen med injeksjoner av hyaluronsyre gis kun ved Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Behandling er praktisert over tid men vesentlig vært i bruk fra rundt Fra oppstarten med denne behandlingen har avdelingen opplyst at det har vært aktuelt med innleggelser, men det er ikke funnet noe konkret skifte tidsmessig for når praksis ble endret fra innleggelse til poliklinikk og dagkirurgi. Gjennomgang av konkrete pasientopphold som er utført som ledd i foretakets videre undersøkelser knyttet til avviksmeldingen viser at det finnes tilfeller hvor medisinsk vurdering for innleggelse ikke er dokumentert tilbake til Helt eksakt antall behandlinger hvor pasienten fysisk ikke har vært innlagt vil måtte verifiseres gjennom utvidet kontroll for å få fullstendig oversikt. Hvem har vært involvert i praksisen Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF er avdelingen hvor denne praksisen er etablert. Ansatte og ledere som er involvert i denne behandlingen eller som utfører arbeidsoppgaver i forhold til denne, er kjent med og har praktisert dette over tid. Det er i undersøkelsen ikke fremlagt referater eller andre dokumenter som viser når og hvordan beslutning om etablering av denne praksis ble tatt. 4. Kodepraksis for pasientopphold for andre dagkirurgiske behandlinger I avviksmeldingen er hovedfokus knyttet til avvik ved at pasientopphold hvor pasienten blir behandlet med hyaluronsyre, men avviksmeldingen viser også til andre pasientgrupper som gis dagkirurgisk behandling og hvor pasientoppholdet er registrert som innleggelse, men hvor pasienten ikke fysisk innlegges. Sammendrag fakta Faktaundersøkelsen har vist at det for andre pasientgrupper som avviksmeldingen omhandler, hvor pasienter registreres som innlagte på post O25 og gis permisjon, at innleggelse ikke er medisinsk faglig begrunnet med dokumentasjon i pasientjournalen. Omfanget av andre pasientgrupper er for 2011 høyere enn antall pasienter som er behandlet med hyaluronsyre. Imidlertid omfattes andre pasientgrupper av flere typer diagnoser og behandlinger og det er ikke entydig hvorvidt de kan ha hatt behov for innleggelse med permisjon som gir rett til åpen retur, eller ikke. Det er ikke dokumentert om disse pasientene faktisk har hatt behov for innleggelse. Hvorvidt disse oppholdene er feilkodet må undersøkes nærmere. Beskrivelse av prosess for koding av innleggelse Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 5 av 11

6 Prosessen for koding av innleggelse av andre pasientgrupper er identisk med praksis for koding av innleggelser ved behandling med hyaluronsyre. Det som også er identisk er at disse pasientoppholdene er registrert som innleggelse på post O25 (se pkt 5). Avdelingen beskriver valg av innleggelse for pasienter innen enkelte diagnosegrupper som nødvendig, fordi de mener det er behov for å gi pasienten en åpen retur på grunn av pasientens tilstand. Dette gjøres ved å registrere innleggelse og gi permisjon. For hoveddelen det utvalg meldinger som konsernrevisjonen har undersøkt pluss ytterligere undersøkelser i foretaket er dokumentasjonen i pasientjournalen et operasjonsnotat datert dato for dagkirurgi og ikke informasjon om innleggelse. Det er ikke etablert praksis med å skrive innleggelsesnotat, eventuelle telefonsamtaler med pasienten og utskrivning i journalen. Permisjon har ikke vært registret korrekt i perioden som er undersøkt. I følge foretaket skal praksis nå være endret slik at den sammenfaller med prosedyre for registrering av midlertidig fravær i DIPS.(pkt 6.3). Omfang og tidsrom Omfang og tidsrom for innleggelser for disse pasientbehandlingene er ikke kartlagt i denne undersøkelsen. Det må foretas etter at det er foretatt medisinsk faglig vurdering av praksis for de ulike pasientgruppene som denne praksisen har omfattet. Hvem har vært involvert i praksisen Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF har etablert denne praksisen som er knyttet til post O25. Det er legen som behandler pasienten som beslutter om pasienten skal registreres som innlagt og gis permisjon. 5. Organisering av kontroller og oppfølging av kodearbeidet i den angjeldende avdeling og klinikk Det er i utgangspunktet legen som setter koder som har et ansvar for å kode riktig. Samtid er koding et område hvor det er viktig at det også skjer en kvalitetssikring av at kodene er riktige satt slik at det skjer en korrekt rapportering til NPR (Norsk pasientregister) samtidig som helseforetaket får de inntektene det har krav på etter regelverket. I forhold til saken som er meldt, var det naturlig å inkludere kartlegging av hvordan arbeidet med kontroll og oppfølging av kodearbeidet er organisert i helseforetaket, først og fremst i avdeling og klinikk. I denne saken er spørsmålet om den etablerte praksis som er bekreftet å være feil, kunne ha vært oppdaget i ordinære kontrollrutiner. Kartlegging av fakta På avdelingsnivå Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 6 av 11

7 Kvalitetskontroll av koding ved Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF, utføres av to seksjonsoverleger i avdelingen. Kvalitetskontrollen omfatter diagnosekoder og prosedyrekoder for alle opphold i avdelingen. I forbindelse med konvertering til DIPS ble det vurdert som nødvendig med en kompetansegruppe, og at noen utvalgte jobber med kvalitetssikring av data. Kvalitetskontrollen har ikke omfattet koding av omsorgsnivå og den har derfor ikke innrettet for å kunne fange opp den etablert praksis som denne saken gjelder. Det er ikke etablert praksis med kontrasignering for leger i spesialisering. På klinikk/foretaksnivå Det foretas ikke kvalitetskontroll av kodet omsorgsnivå/pasientopphold i avdelingen. Det er ikke etablert annen form for kontroll av kodingen ved avdelingen på klinikk eller foretaksnivå. Helseforetaket har ikke en kvalitetskontroll av kodingen som kan fange opp feilkoding av omsorgsnivå. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 7 av 11

8 6. Andre forhold 6.1 Etablering og bruk av post 025 Felles for det enkelte pasientopphold som avviksmeldingen omfatter, er at pasientene er registrert som innlagt på post O25 ved Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus. Det er undersøkt hvorvidt post O25 er en fysisk post, hvordan den ble opprettet og hvilket ansvarssted/kostnadssted den er knyttet opp til i regnskapet. Kartlegging av fakta Dagkirurgisk seksjon hadde opprinnelig senger på post O25 da den ble etablert i 2004, men ved senere omorganiseringer ble de 2 fysiske sengene som Dagkirurgisk seksjon nå har, organisert som en del av Kirurgisk Ortopedisk sengepost. Ved konvertering til DIPS i 2010 ble ikke post O25 tilhørende Ortopedisk avdeling konvertert fordi posten ikke var en fysisk enhet. Etter konverteringen ble denne endringen tatt opp av ortopedisk avdeling. Fra oversikt datert som gjelder beskrivelse av aksjonspunkter etter at konvertering til DIPS var gjennomført siteres: Meldt inn mangel på enhet (O25). Enheten lå inne i IMX tidligere. Pasienter som er inne poliklinisk, men samtidig skal være innlagt (sover hjemme og kontroll dagen etter). Ortopedisk avdeling ønsket å få lagt posten inn i DIPS og dette ble gjort den Post O25 er en datateknisk post (dvs. ikke reell fysisk post) i det pasientadministrative systemet, og var også det før konvertering til DIPS. Totalt antall registrerte innleggelser i 2011 på post O25 pr august var 532, hvorav 246 var behandlinger med hyaluronsyre og 286 med andre diagnoser og prosedyrer. Data fra post O25 overføres NPR (Norsk pasientregister) på samme måte som for øvrige enheter i avdelingen og generer inntekter, men det er ikke funnet en gjennomgående knytning til ansvars-/kostnadssteder i regnskapet. Denne problemstillingen gjennomgås av konsernrevisjonen i dialog med ekstern revisor i helseforetaket. 6.2 Dokumentasjon i journal Det er en medisinskfaglig vurdering som skal legges til grunn ved innleggelse av pasienter som igjen danner grunnlag for kodingen. Praksis for dokumentering av innleggelser og utskrivning er derved en del faktakartleggingen i denne saken. Kartlegging av fakta Kartleggingen av prosess, gjennomgang av et utvalg av sakene i avviksmeldingen, samt bekreftelser gjennom intervju viser at det ikke dokumenteres i pasientjournal når beslutning om innleggelse tas for de pasientgruppene som registreres som innleggelser på post O25. Det har ikke vært etablert praksis med å skrive innleggelsesnotat og utskrivningsnotat eller notere eventuelle telefoner i perioden pasienten har hatt permisjon. Kartleggingen har vært avgrenset til post O25. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 8 av 11

9 6.3 Registrering av permisjoner Innleggelser av pasienter hvor pasienten skal gis permisjon Kartlegging av fakta Kartlegging av prosess viser at prosedyren for registrering av fravær for pasienten (permisjon) ikke har vært kjent og implementert. Praksis har vært at det registreres DK pasient i merknadsfelt 1 slik at det er mulig å identifisere at dette er en dagkirurgisk pasient, registrert som inneliggende med permisjon. Denne registreringspraksis har da bidratt til at permisjon ikke fremkommer i NPR dataene. Det er opplyst at avdelingen har endret praksis. 6.4 Informasjon og kommunikasjon Ved denne typen faktaundersøkelser er prosessen knyttet til hvordan saker meldes og behandles i helseforetaket av stor viktighet for å sikre sammenfallende og korrekt grunnlag for nødvendige korrigeringer og forbedringer. Foretakets rutiner for mottak og behandling av meldinger må sikre effektiv og hensiktsmessig behandling både i linjen og hos kvalitetsutvalg, og resultat må kommuniseres til øverste ansvarlig i foretaket umiddelbart ved behov i tillegg til periodiske statusrapporter. Kartlegging av fakta Kartlegging av fakta knyttet til prosess i saken viser: Melding om avvik ble sendt pr e-post til klinikkdirektør Meldinger om ytterligere funn sendt fra melder av avvik til klinikkdirektør Møte mellom melder av avvik og klinikkdirektør Møte mellom klinikkledelse og avdelingsledelse Møte mellom klinikkdirektør, økonomidirektør og utviklingssjef Muntlig orientering til administrerende direktør og økonomidirektør fra klinikkdirektør Etablering av ressursgruppe besluttet mandat Møter ressursgruppe , og (mottatte referat). Innmelding av avvik i avviks- og meldesystemet Synergi Konsernrevisjonen kontaktet melder av avviket på grunnlag av anmodning Informasjon om avviksmelding sendt fra kst AD til styreleder, administrerende direktør VV og kst administrerende direktør HSØ Informasjon fremlagt for styret Ytterligere informasjon og dokumentasjon inngår som del av dokumentasjonsgrunnlaget i faktaundersøkelsen. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 9 av 11

10 Konsernrevisjonens rolle og ansvar Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har en gjennomgående og uavhengig internrevisjonsfunksjon i helseforetaksgruppen. Konsernrevisjonen har i denne saken også mottatt kopi av avviksmelding og kopi av e-poster med tilleggsinformasjon som er sendt internt i helseforetaket. Konsernrevisjonen mottok kopi av e-poster første gang etter at vi ble anmodet om å ta kontakt. Konsernrevisjonen er i utgangspunktet ikke en instans med ansvar for å håndtere meldinger, men vil når informasjon mottas undersøke om ledelse og styret er informert. Konsernrevisjonen har et ansvar for å informere om meldinger som mottas, til revisjonskomiteen og til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. I denne saken meldte foretaksledelsen saken til styreleder og eier Konsernrevisjonen gir i ulike sammenhenger råd til både helseforetak og til det regionale helseforetaket i forhold til hvordan ulike type meldinger bør håndteres. Som i dette tilfellet, kan konsernrevisjonen være den instansen som på selvstendig grunnlag gjennomfører en faktaundersøkelse for styret i helseforetaket. Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 10 av 11

11 7. Vedlegg Revisjonsgrunnlag Kartleggingen er knyttet opp mot relevant regelverk for den medisinske kodingen, samt tilhørende prosedyrer og regelverk som skal sikre at det enkelte helseforetak registrerer og leverer ett korrekt grunnlag for beregning av inntekter for pasientbehandlingen. Regelverket for innsatsstyrt finansiering (IS 1765) Journalforskriften Interne regler og prosedyrer for registrering i DIPS Bestemmelser i lov og forskrift som gjelder regnskapsføring Praktisk gjennomføring Konsernrevisjonen har gjennomført en kartlegging av fakta gjennom å innhente dokumentasjon og virksomhetsdata, samt intervjuer med ansatte og ledere i klinikk og møter for å avstemme fakta. Planlegging av og oppdraget og undersøkelsen i helseforetaket har pågått frem til styremøte Oversikt over gjennomførte møter og intervjuer fremkommer, samt mottatt og innhentet dokumentasjon av vedlegg til saken, og har i hovedtrekk omfattet; Undersøkelse av innholdet i avviksmeldingen og tilhørende korrespondanse Møte med ansatt som har meldt inn avvik Innhenting av informasjon om helseforetakets prosess ved mottak av avviksmelding Innhenting av informasjon om helseforetakets arbeid med å undersøke avviksmelding Interne møtereferater og annen relevant dokumentasjon Innhenting av virksomhetsdata og dokumentasjon fra gjennomført analyse (Analysesenteret AS) Møter med ansatte i seksjon for Virksomhetsdata, Kvalitetsavdeling, ehelse og informasjon fra konverteringsprosjekt og styringen av dette Gjennomføring av intervjuer i Kirurgisk klinikk (ledelse og ortopedisk avdeling), hvor møteplan har omfattet 10 intervju/møter med ledere ulike nivå, medisinsk kontortjeneste, leger og kvalitetssikring. Intervjuene ble utført enkeltvis og flere sammen og referater er sendt ut for verifisering. Møte med tillitsvalgt ortopedisk avdeling Avstemming av fakta underveis i undersøkelsen Rapport 15/2011_ Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 11 av 11

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Tilsyn med kodepraksis

Tilsyn med kodepraksis Tilsyn med kodepraksis tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 10/2004 JUNI 2004 Rapport fra Helsetilsynet 10/2004 Tilsyn med kodepraksis Juni 2004 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) Denne

Detaljer

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF UTK Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 04.04.2014 Rapport nr. 1/2014 Revisjonsperiode Oktober 2013-januar 2014 Virksomhet

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset Telemark HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset Telemark HF Internrevisjon Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset Telemark HF Innholdsfortegnelse 1. Innledning formål og problemstillinger... 3 2. Beskrivelse av virksomheten... 4 Særlig om de

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst RHF 14.9.2006 Side 1 av 12 Rapport nr. 9-2006 Revisjonsperiode Juni august 2006 Virksomhet Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF www.pwc.no Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 1.1 OPPDRAGET... 2 1.2 RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER... 2 2 OM OPPDRAGET...

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Internrevisjonen Helse Sør-Øst 08.09.2007 Rapport nr. 6/2007 Revisjonsperiode Mai-juli 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler

Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler Gjennomgang av forskningskonti Innovest AS Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler Høringsutkast Audit & Advisory Oktober 2014 1 Sammendrag Intensjonen med Innovest AS var å sikre mer og bedre

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Bestilling og mottak av prøvesvar i Nordlandssykehuset HF

Bestilling og mottak av prøvesvar i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF Bestilling og mottak av prøvesvar i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr.: 05/2011 Dato: 06.02.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4

Detaljer